Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XII W"

See other formats


Go ogle 


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefuUy scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legał copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long joumey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
preyent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated ąuerying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthe files We designed Google Book Search for use by indiyiduals, and we reąuest that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Ref rain from automated ąuerying Do not send automated ąueries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał Whateyer your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legał. Do not assume that just 
because we belieye a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright yaries from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite seyere. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it uniyersally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discoyer the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the fuli text of this book on the web 


at http : / /books . google . com/ 


Go ogle 


Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznych pólkach, zanim została troskliwie zeska- 
nowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stała się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 
dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 
dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony 
dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku - przypominając 
długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady użytkowania 

Google szczyci się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 

Prosimy również o: 

• Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjny cli 

Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych 
celacłi prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysylanie zautomatyzowanycli zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków lub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dostęp do dużych ilości tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachow3^wanie przypisań 

Znak wodny"Google w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowych 
materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać. 

• Przestrzeganie prawa 

W l^żdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoicłi działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana książka została uznana za część powszecłmego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób traktowane w innych krajach. Oclirona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Search 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst 
tej książki można przeszukiwać w internecie pod adresem |http : //books . google . com/ 


h. 

t 

I? 

Wfe " 


/ 


DZIEJE 


SŁOWIAŃSZCZYZNY 

PÓŁNOCiNO - Z ACI lODNIEJ 

DO POŁOWY XIII W. 


PRZEZ 


W. BOGUSŁAWSKIEGO. 


DZIEŁO  UWIEŃC/ONK NA  K()XKURSIK 

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W POZNANIU 

Nagroda pieniężna wyznaczona z funduszu 1 p. Bretkrajcza. 

TOM  I. 

(Z mapa.) 


POZNAŃ. 

Z DRUKARNI J. I. KRASZEWSKIEGO (DR. W. LEBIN'SKI,\ 

1887. 


* ^r^r. 


PRZEDMOWA. 


im 


Czerwcu r. 1877 Poznańskie Towarzysiwo 
Przyjaciół Nauk rozpisało konkurs na dzieło: 
„Pi{c/^^ //-T //cir/r Shnoian Zachodnio- Pół- 
nocfiych miedzy Elbą a granicami dawm-j 
:'o/ski, od czasu wysłąpicnia ich na wido- 
wnią dziejową , aż do nłfa/y polifyccncgo 
i znamion narodouych,^* Towarzystwo wyraziło życze- 
nie, aby przy rozwiązaniu tego zadania zwrócić szczególny 
wzgbid na: 1) Związek etnograficzny między pomienionemi 
plemionami słowiań&kiemi, a ludnością Polski Piastowskićj, 
2j Stan kullurj' tych plemion. 3) Zewnętrzny przebieg 
lejowych wypadków. 4) Stosunek między temi plemio- 
li, a Polską. 

Według przytoczonego zadania wypadałoby wziąć pod 

n>?u i r<; dzieje ludów słowiańskich na wschód od Elby za- 

iłych.   Gdy jednak Elba nigdy nic stanowiła granicy 

etnograticznćj Słowian,  którzy  osadami  swemi  pokrywali 


V 


cł^»nv  /\\Mt).    Trawa  U:,  pniucwi<;r;iu(:  w  praktyce 
lują w historyi jedyny areopag, do którego odwołując 
y, czekają wyroku z postępem cywiliaacyŁ  Ale nim 
)wna chwila nadejdzie,  ludy winne zawczasu ro/waźyć 
Awą przeszłość, sformułować swe prawa historyczne. 

Tak pojmując zadanie Towarzystwa, powziąłem przc- 
Iconanie, Jte opracowanie podj<;tćj kwestyi powinno być wy- 
uerpującem przedmiot, opartem na mocnych podstawach 
naukowych, przedstawiającem rzetelny obraz dziejów Pól- 
iKicno-Zachodnićj Słowiańszczyzny. 

W  poszukiwaniach  przygotowawczych  do wykonania 

cLinia  konkursowego  korzystałem  ze  światła  uczonych 

ilowian i cudzoziemców, ale uwzgl«;dniając ich zdania, wła- 

snem kierować się będę przekonaniem,  często niezgodncm 

lunanymi autor)'tetami.   Ażeby jednak  czytelnik  latwićj 

i^ osądzić,  po czyjćj stronie prawda  zostaje,  postaram 

Ic W wykładzie mym przytoczyć  różne  poglądy  bailaczy. 

uzupełniając  je  niewąlpliwemt  świadectwami.   Metoda  la 

bezwątpienia   najtrudniejsza,   bo  oprócz   pracy  fizycznćj 

i ^o<Ików  materyalnych ,  wymaga  dużo czasu  na  wyrozu- 

' uie  nicjcdnćj  seciny  pisarzy,  tysięcy  dokumentów,  nie 

topografii, wielkićj baczności wymagającćj.   Zaio 

zestawienie zdań rozmaitych pisarzy,  wykaz  licznych  miej- 

' wości,  oświetlonych wiadomościami z pierwotnych iródel 

1  mo^-)' teraźniejszych ludów czerpanemi. stawi przed oczy 

fiagą prawdi;» a to właśnie jest celem niniejszej pracy. 

Zamierzając wziąć pod rozwagę Swewów,  wypada mi, 

w nbcc doniosłości przedmiotu, nietylko powołać na świad- 

"^v  starożytnych  pisarzy,  lecz  i  uwzględnić  późniejsze 

opracowania, w klóre szczególnie jest bogalą literatura nic- 


VI 


miccka. Sprzeczność 2dan pisarzy, zawUość kwesty}, wre- 
szcie niedokładna znajomość starożytnych współczesnego im 
świata, wymagają baczności przy wykładzie nazwisk ludów. 
Dla tego, oprócz ogóhiego poglądu na Swewów, wezmę 
pod rozwagę nazwę każdego ze czterdziestu kilku ludów 
swcwskich, postaram się określić icłt posady, wyrozumieć 
ich nazwy, w związku z topografią miejscowości, na którćj 
bytowali Praca ma musi przybrać charakter badań etno- 
graficznych, którym całą pierwszą księgę poświęcić wypada. 
Zawiły ten przedmiot postaram się wyłożyć tak, aby każdy, 
mający elementarne pojęcie o dziejach powszechnych, mógł 
z pracy mćj korzystad 

Dążąc po drogach mało utorowanych, w niektórych 
razach prawie nietkniętych, szczególnie w wyrozumieniu 
posad starożytnych ludów, nazw miejscowych , granic etno- 
graficznych, osiedlenia ludów, mogę wiele przeoczyć, nawet 
zbłądzić, krytyka może zrobić zarzuty w szczegółach, ale 
to » co w ogóle powiem o Swewach, o granicach etnogra- 
ficznych Słowian i Niemców, o Słowianach w Germanii 
obalić się nie da, albowiem przekonanie me czerpię nie 
z uprzedzenia, ani ze słów cudzych, ale z wtarogodnych 
świadectw. 2 dokumentów , nazw micjscowjxh , zabytków 
starożytnych, topografii, które mocnićj rapcw^niają podstawy 
dzit!Jowe, niż wszelkie hipotezy erudytów* przyzwyc2ajon)xh 
trzymać się pewnćj rutyny i ślepćj wiar)- w nieomylność 
autor}nctów. Gdzie nie stanie pomników pisanych, wezwę 
na pomoc obyczaje prawne, wyobrażenia religijne* urządzę* 
nia społeczne, zabytki dawnego życia w urządzeniu gmin* 
sabudowaniu osad. podziale pól* a gdy i to się wyczcrpiet 
jest jeszcze mowa żyjących ludów,  która mimo ich wiedzy 


vn 


prztchowaU wskazówki etnograficzne. Dla przykładu wskaże 
aa Kalisz, nazw^ którego emdyci uważają za kclt)'cką 
J>rxc2 Słowian przyjętą. Nic wierząc temu i będąc prze 
EOfianym. źc Słowianie nad Prosną siedzieli wcześniej, niż 
*Lulemcus w r. i6i zapisał nazwę Kalisza, zapytałem na- 
SZĄ mowę: zkąd się wziął Kalisz? Mowa odpowiada: Ka- 
ocrzymat nazwę od kaliska , miejscowości podmokłćj. 
»gnistćj, jakich dużo było za CŁasów Piolemeusa, a znaj- 
się i teraz niemało na porzeczu Noteci i w Prusach 
^lich, gdzie }est kilkanaście osad z nazwami: Kaliska. 
^Kji!.s/any, Kalisze i L d. Z mowy więc dowiadujemy się, 
ic przed Plolemeusem nad Prosną bytował ten sam lud, 
klór)* zbudowawszy nad błotem Kalisz, pozostał na miejscu 
dotąd Mogą więc być pewni Kaliszanie. że grodu, 
ich przodkowie nad kaliskiem zbudowali, erudycya 
nic wydrze im na korzyść Keltów lub Niemców. Takich 
przykładów można znaleić niezliczoną ilość: chodzi tylko 
O «vyrzcczenic się zacofanej erudycyi i przejścia na drogę 
ikiwań rac)'onalnych. bez wszelkich // prion uprzedzeń. 

Stosownie do wskazanych wyżij założeń i uwzględnia- 
jąc programę Towarzystwa Przyjaciół Nauk, niniejszą pracę 
W>l>at1a T^odzieli/  w następny sposób: 

iv>i(4;a i. i.>adania clnograficzne Słowiańszczyzny Pól- 
nocnoZachodnićj w starożytności- 

Księga II, Badania etnograficzne Słowiańszczyzny Pół- 
nocno-Zachodni6j w wieki średnie, — jćj ustrój społeczny 
kultura. 

Księga UL Dzieje zewnętrzne Słowian międz)' Renem 
a dawną i^olską. 


Vllt 

Księga IV. Wynarodowienie Słowian w Germanu nuc- 
dzy Renem i Odrą.   Szczątki Serbów Łużyckich. 

Dla uzupełnienia dziejów Północno-Zachodnićj Słowiań- 
szczyzny wypadałoby dodać dzieje Pomorza między Odrą 
a Wisłą, lecz dzieje te ledwo dotknięte przez ojczystych 
pisarzy i przez Niemców niedokładnie opracowane, W}'ma- 
gają usilnych badań z dokumentów obecnie wydawanych, 
czego rychło dokonać nie można, a tymczasem praca ma 
przybiera jui obszerne rozmiary, przechodzące za kres za- 
dania konkursowego. Opuszczam więc na teraz dzieje Po- 
morza, zamierzając w przyszłości, jeśli los pozwoli, opraco- 
wać je i w osobnym tomie do niniejszćj pracy dołączyć. 
Natomiast do kaźdćj księgi dziejów Słowiańszczyzny Pól- 
nocno-Zachodnićj dodaję stosowny krajobraz. 

Na wezwanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk odezwą 
się zapewno ojczyści pisarze i jeśli nie więcćj, to przynaj- 
mniej kilka prac oświeci dzieje Półnoaio-Zachodnićj Sło- 
wiańszczyzny, które, mówiąc szczerze, dotąd odłogiem 
spoczywają. A tymczasem bez poznania tych dziejów, usi- 
łowania terainiejs2)ch badaczy we względzie objaśnienia 
pierwotnego ustroju Polski , niemoźebne. Poznanie więc 
dziejów naszych pobratymców zachodnich stanowić będzie 
przyczynek do dziejów Polski staroźytnćj. a wszelkie na tćj 
drodze zdobycze nauka zawdzięczy Towarzystwu Przyjaciół 
Nauki któremu szczęść Boże po wszystkie wieki!... 

^^UTOR. 


>> ■! ym f -<^ 


TREŚĆ; 


[ 


KSIĘGA L 

SŁOWIAŃSZCZYZNA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA 
od I. do VI. w. po Chr. 

DZIAŁ I. 

Badania  etnograficzne. 

A  I Strona 

Pojęcie starożytnych o krajach na północ od Alpów i Dunaju potoionych .   .     i 

§  2. 
<>ermania wetUug  wiadomości starożytnych,  w epoce od I, do VI. w, po Chr.     3 

§3. 

Narotly na ziemiach staro2ytnij Germanii 8 

§ 4. 

Granice Słowian od zachodu wedluf; Jornandcsa 17 

§5- 

Swewy i Teutoni 26 

§ 6. 
Idcntyc£no:^ć na2wisk: Swewy i Słowianie 30 

!? 7. 

Swewi i Swawi, Słowianie i Szwaby 36 

§ 8. 
Fneglad ludów pod nazw^ Swewów słynących 43 


mmm 


> Strona 

I.  Semnones — Ziemianie 47 

n,  Ludy Durzyńsko-Serbskie. 

I.   łlermundury — DurzyAcy 51 

3.   Chaemac — Kamieńczanic 55 

3. Parmae-Kampi — Kubanie Parmscy 55 

4. Mugiloncs — Mogilanie 56 

5. Zumi — Szumawy 57 

C.  Batini — Budyszanie 58 

7.   Sibini — Srbini 59 

in..  Ludy Morawo-Czeskie. 

1. Markomani — Morawanie 66 

2. Bacmi — Czechy 72 

3. Kvadi — Wagi 8i» 

4. Rakaty — Rakusy 8; 

5. Namti — Nardanie 9<> 

6. Adrabae-Kampi — Habrowscy Kubanie 92 

7. Baemo-Chcmae — Bemscy Kamieńczanic 9 5 

8. Korkonti — Karkonoszy 94 

IV,  Ludy czczące „Nertę." 95 

1. Reudigni — Radogoszczanie 96 

2. Aviones q8 

3. Angli 9*1 

4. Yarini — Warny .   .   .   . 102 

5. EudoM — Doszanic 103 

6. Suardones — Swarlowianie it>4 

7. Nuitones 106 

V.  Ludy Pomorza bałtyckiego 107 

1. Sedini — Szczecinianie 108 

2. AeWeones — oUnianie iici 

3. Rugii — Rani 112 

4. Lemovii — Lcbanic,' 112 

5. Gutoni — Gdańszczanie 116 

6. Bugunti — Bukowianie , I2u 

7. Carini — Wkrzame(?) -   .   . 125 

VL  Ludy na łąkach między Wisłą a Wezerą.  .  . 12'; 

1. Lankobardi — Lago-brdanie 131 

2. Lingae — Łąźanic 135 

3. Kalukones — Koluchowianie 13^ 

4. HeWecones — Hobolanie 141 

5. Elysii — Olcsznianie 144 

6. Manimi 147 


XI 

Strona 

7. Diduni — DieUoszanie i47 

8, Buri — Boranie 151 

ą.   Arii — Wartanie 155 

iiN   Nahanarvali — Nadnarwlanic 160 

VIL   Górale u wierzchowin Odry i Wisły.  ... 164 

1. Marsifjfai — Marszowani 165 

2. Osi — Osy 167 

3. Buri — Boranie 169 

4. Gotini 171 

Zakończenie 174 


DZIAŁ II. 

Dzieje  starożytne. 
Od Ariowista do upadku Durzyóców r. 531. 

§9. 

1. Napływ ze Skandynawii Teutonów na ziemie słowiańskie 176 

2. Podanie o przybyciu Saksonów do kraju Hadeln, Szerzenie się w Ger- 
manii Saksonów i SYowian .180 

3. Wyprawa Ariowista (Jarowiu) do Galii r. 72.  Walka jego z J. Cezarem 

i odwrót r. 58 przed Chr 183 

4. Wyprawy J. Cezara do Germanii r. 55 > 53 ^^l*^ obrony Ubjów od Swe- 
wów.   Nieprzyjazne stosunki między Swewami a teutońskiemi plemionami   187 

§  10. 

1. Najazdy Rzymian na Germanię w końcu I. w. przed Chr. — Mirobud 
podbija sąsiednie ludy ,swewskie 192 

2. Walka Mirobuda z Arminem. Odpadnięcie Ziemianów i Lakobrdanów 
od Mirobuda. Upadek jego r. ly. Chatowlad burzy Czechy, -~ wy- 
gnany r.  19 196 

3. Wanjo, król Swewów. Napad łużyckich orężników na Czechy. Wanjo 
wygnany r. 51.   Wańko i Sido  knezie Durzyńców.   Durzyńcy bija Hes- 

sów na głowę pod Chyżycami (Kisstngen) r. 58 199 

4. Zatargi Morawian i Słowaków z imperatorem Domicyanem. Rzymianie 
wdzierają sic do Morawy 201 

§ II- 

Wojny Markomańskie (r. 166 — 180). 

I. Zagon Murawianów pod Akwileję r. 167, Przestrach w Rzymie. Wy- 
prawa M. Aureliusa przeciw Morawianom, Jazygom i Słowakom. Wa- 
runki pokoju. Załoga rzymska w grodach morawskich. Koniec wojny r. 175.   204 

3. Powtórna wojna. Śmierć M. Aureliusa r. 180. Kommodus zawiera przy- 
mierze   208 


Strona 
3.  Podniesienie ducha narodowego  Słowian nad-dunajskich.   Porozumiewa* 

nie się ich dla wspólnego działania przeciw Rzymianom 209 

§ 12. 

I. W>'prawy przeciw Morawianom: Karakalli r. 312 — 217, Maximina r. 235, 
Ayaleriana 253, Galliena r. 260. Najazdy Morawian na Italia r. 270, 281, 
283, 288, 28g, 302. Imperator Konstans upokarza Słowaków, Serbów 
i Limigantów r  358 211 

2» Wiarolomstwo Rzymian wywołuje najazd Słowaków na kraje cesarskie r. 
374. Walentynian I., gotując im odwet, nagle umiera nad Dunajem r. 375. 
Morawianie cieszą się swoboda i maja swych królów 215. 

3,   Wdzieranie się Niemców do posiadłości rzymskich i słowiańskich w III. 

i IV, w 217 

§ 13. 

1. Najazd Hunnów r. 375 oswobadza Słowiańszczyznę od Gotów. Atyla rzą- 
dzi Słowiańszczyzna r. 434. Wyprawa jego do Gallii. Bitwa na polach 
KatalauAskich r. 451.   Pokój z Rzymianami r. 452 220 

2. Wypadki po śmierci Atyli r. 453. Ardaryk, król Słowaków. Niemcy 
wchodzą do Noryku r. 488 227 

3. Zajścia między Frankami i Durzyńcami Zmowa Franków z Saksonami 
przeciw Durzyńcom. Najazd i bitwa nad r. Unstrut r. 530. Upadek Du- 
rzyńców r. 531.   Wzrost Franków i Niemców 229 

Dodatek 233 

Wskaźnik abecadłowy imion,  osób,  nazw  miejscowych i rzeczy w tomie tym 

zawartych 237 

Spis źródeł 249- 


KSIĘGA I. 
Słowiańszczyzna Północno- Zachodnia 

(od I. do VI. w. po Chr.) 


DZIAŁ I. 

Badania etnograficzne. 


§1- 

Pojęcie starożytnych o krajach na północ od Alpów 

i Dunaju położonych. 

Od czasu filozofa i dziejopisa Efora (r. 340 przed Chr.) wcho- 
dziła w użycie systema dzielenia świata na cztery części, Qua- 
drifaria, Quadripartitia, zamieszkałe: Indyja, Etiopija, Keltyka 
i Skytyja. Później dopiero świat chrześciański wystawił swoją 
systeme tńfariam, tripartitiam, triquadrani, która dzieliła orbis 
na Azyc, Afrykę, Europę, gdzie trzój synowie Noego mieli swe 
udziały, z potomstwem rozrodzonem w rozmaite ludy. ') 

Cywilizacya gręckzi, trzymając się maxym dawnych filozo- 
fów, tworzyła najdziwaczniejsze urojenia o świecie. Wypływało 
to z braku wiedzy, do nabycia którśj świat starożytny mało spo- 
sobności dostarczał. Czuli to starożytni sami. „Nie wiemy, mówił 
Poltbius (r. 144 przed Chr.), ani przestrzeni, ani tego co jest mię- 


I 

Tom 


)   Lelewel.  Hpilonue dc la gćographic tlu moycn :ij:e.   1857, str. 38. 
I. l 


ÓTf Tanarseta i Narboo) ai ku pjłfioqr, r oasam roołe do-« 


r o tem.  irc2 ra o C2iem ptsu i twi^niza  niby 


ne zzujocDosc 


nrcry. f^t tylieo powttrauuea hcijek-*'   '*'*' — "-adocno*.^ ^^^oj 

^ m ^wkcae drnio*  po«tarxaI we d ^ kt picnśej 

FUvias (r. oS po Chr.^,  byb Uk vrMka» ie lodw sJrnącr 
ćxf Grekami <& naj^odaiej-^scych wwy. i»k  Etor, 
ffisipaan jest jcdpcm wieUciem imastmt^*! a oi ccjanj^ Piotsrcte 
Ir. ro7 po Chr.» wi^cpiooa czy Bcyuiń byb stałym lyieni. 
w>^n^ *)   Xic w%c dzłwnegOi.  le pny podobocm 
^. cały acbód Emtocj obsadouM Kdtami. a « 
ooe }e} Skytatni  Choc«>binry napad Kimbróir i TemiscKnr (t 
tli — loi pcttd Cbr.i  pRekon^ Riyniijto.  te ocmct  saa^oa 
SB po^f aait iiWyctt Ik9a6w» s^ jtf^sff ii? mi^ ba potpocy^ jasayco 
9Óv, aiehiełkidi ocjd«v sHae^ 

aapdkMe  rótee ad l£akv i sasoednic^ bid6«r <ihji iiji,M i 
Vcv ówcaesae pojęcia tak nsild pcijgufcicang l^rly d» 
ceota wtadoooici geograficmjrc^ i 
CED 636' fil riiiifri> wari!  mauayidk: d^ ficzfay 
hóom fLiyhfh* jcjtw. jadn» i dragic, kftke 
faaftercyBcim pnlrigiiif^   Gncy tę aanr<9 
tniaatp pecftwycxwssy j^ cłi^iuic ad2s^i& wstystfena tyaa. co^ 
<a vKiate8i gTM łii iiywiami 

pdar wxf\'«cki**  II ti I iT iTi I ■o itąf^ruf^Łi kT2V djj-^iyt K^lfcr^ a i 
ttoe K^ -^^i*^ ^ ^ c=s^^ '£03. gdy orgi 

r- aieinaae doc^ lis^« wywoiy^aaly ick aapady eia Rjgr- 

. m^^Łn^ r.i>y sie (oy acat potaaż aie tylka < momj^ lecz i & objr- 


"«  <>n te W W» 


' -ŁiAl la   ~i^^nr»-Jt 


i 


—   3   — 

C2«t9tt dopiero przekonano sie, że w -sąsiedztwie 
• nad Renem, był kraj /.owiacy iAo. Germanij^-j, a w tym 
»j    .    'y ^if  ninogio  ludy,  iiupelnir;  przedtem  nie znane, źe 
(łavmio]5Zc* wieki  Germani przebyws^ty Ken osiedli w Beljfii, 
iAgowawszy zlamtąd Gallów,  ie posady Germanów leżały po 
Rcn<!m- 

§2. 

termania według wiadomości starożytnych w epoce 
od I. do VI. w. po Chr. 

^io ma wątpliwości,  żo  nazwa Germanii  na parę  wieków 
• — '  *hT,  >\nadoma  była  Rzymianom,')  ale  rozpowszechnion»3 
iJopiero od czasu wypraw J. Ce/ara w Gallii.  Granic (ior- 
H nikł wtedy jeszcze nie wiedział.   Tylko ze słów Cezara, 
iwiiLsowo wyrzeczonych, wypada wnioskować^ 2e od Gallów idąc 
CU łowi, granice  Germanii dotykały lasów  Hercyńskich, 

}.  i^..'i  v/>'-  :-■ lasu, ciągnących sie od źródeł Dunaju, a u Ce- 
ira ,.od r. A*,** w kierunku Dunaju aż do Daków i  Anar- 

>w, f>otem Kwnicały w lewo (ku północy), zachwytujac posady 
^ieiu ludów, między którymi żadnego germańskiego nie było. -) 
l'omiroo to w kilkadziesiąt lat póiniej Diodor Sycylijski (roku 6 
>rzi?d (Thr.) powtarzał dawno wkorzenione baśnie, te na prawym 
jrzegu Renu leżała Keltyka, którój granice przez las Hercyński 
^^iagneły się aż do Skytyi,") a Dyonizy halikamaski (r. 3 po Chr.) 
liemal nawet, że ćwierć Europy zajmowała Keltyka, środek 
Ciórój pr/errynał Ren, kraje zaś położone z tej strony rzeki, które 


«;  Na alimlca l^ulów  kapitoltńsUkh.  uilUrytym w Rxymic r.  1547.  2dpis;\ny 

t»<»iir5..(  ..iih,^xrv  roVu J31 od taloicnia  Riymu  (r. 222 przed Oir.) dc Gallcis 

iftiman. ...   Kak^ymilc ulnniku w dxie]e: Siackc, Dcm»i:bc Gc- 

•,   r r.r^r. iW lirlln ri^Hłca. VL. 24. 2$. 

«i .    m  tcncnt,  et  qiu ad Alpcł ac ds Pyrcnacos 

LintM V '(ut uUi.1 l\4nc ccUiCAm p.irtcin ausuiini (pol- 

otu łicu'yti)uiui|ue montcm siUis incoluiit, umiiirstpa' ad Scy- 

ii... v.n ii.iiii  i.n>. v_. 1. ?j. 


'J"jv    ^%rT 


m Sicjtann c Trakaan  -^— -^ ^^r,^-,  — ''  '.luuuą i ciąsrri 

do baow KJBinyńwkiA r«i po Car   ^oi-lł- 

|qc GeniBniiCr ^ranh: |erf xbe .  wn^wiunai Turtnafc, ar aa 

ww^d4 ok  Rffliit Nii^iy  aiad]p ^jj^iiiunow,  iJOftijpLtt 4M KHtDw. 

jifct R^tBunED) i isy tam ^ 

lv ok; o mat nśe mediaiL^   MntośKe 

Atfa. O' -ipioa- a^ do JUpńw gamwiiyycft pnhirfniiiwki 

marioeh lodowr. a t^wl pJauŁy x OeHaMBŁ*)  ^ 

ca^i  ^-iMiuuinm  o WiŚlt^ oie M-łyMUimat. alŁuwiiBs j^ 

^>w *.xi^fuiAsnx c <Buvuvcn 0bq|R«uiiw cmcnczi^ cmfli^feHl z£ iinu^^ 

mmhmią, ttfftL'')  Sie w^krf vą aa isdBsic wfueu ii 
2e Sty^i4f ^ i tu 


5«r- 


t(^ naru 4bJt imf» mI bnoM aiiutacu  Tuminrm 


—   5   — 

>« nie wie gfdzieby były ijranice Skytyi i Siinnacyi.**}  I.e* 
I^ •-' doradził Solinus, naznaczywszy początek Germanii u gór 

Rifopkich \ posunąwszy ja aż do Skandynawii, która miała być 
Ił 74 z wysp germańskich.'*') Cokolwiek później Tacyt (r. ()7) 

< Fiiy od Galii Renem, od Rezii (Rethii) i Pannonii 

• - .  ^-.-.u.jcm. a od Sarmatów i Daków strachem, i górami. 

>^^ granice  tiennanii,  według Tacyta,  ciągnęły  się  aż do 
Ociranu,  dalekich zatok  morskich i  wysp w niezmierzone prze- 

Takim sposobem aż do końca I. wieku granice Germanii od 
WMrhodu przez nikogo ściśle oznaczone nie były, a tern bardziej 
nikt Wisły za granicę Germanii nie przyjmował. Dopiero w II. w. 
Marinus z Tym, robiąc wyciągi z Possidoniusa i innych dawnych 

rafów, a potem  Ptolemeus  Peluziota (r. 161) przyswoiwszy 
i:- '  ly Marinusa» poczęli długościami i szerokościami geo- 

gi«..^. ....... przestrzenie wymierzać,'*) a przyjąwszy Wisło za punkt 

oparcia się,  zrobili ją niejako g^ranicą  miedzy Sarmacyą a Ger- 

t, co naśladowcy Ptolemeusa parę wieków powtarzali; Aga- 
temcraa '■) (r a 10) i Markian Ilerakleota **) (r. 400). Wyrosła nie- 
■ Germania Magna od Renu do Wisły, z czego 
.^«...'j r ....,v;/,iono powód do twierdzenia, jakoby ziemie wcho- 
rtrącf do ^k^adu Germanii Ptolemeusa, były odwieczną ojczyzną 


Ciodne uwagi,  iż  nikt z historyków rzymskich  nie poszedł 

» Pi' ' -^t^m.   Niektórzy z nich  trzymali  się wiadomości ze- 

'•■^'^ •/. Cezara.  Tacyta,  inni woleli powtarzać przestarza- 

• isów.   Tak  Plularch  twierdził  (r.  107),  że  Kimbry 

■|   i.M :.  VIII. c,  15.   Paucbiiim.i ^cylhi.i gigniŁ. inopia fiiiticuiii: paucii eon* 
itlł Gefuwni^ tiklc lY. c.  26.   Ego mcerUm in hac Icrrarum parte mensa* 

"j  C. Jolii Solini.  PolyhistotU u. XXnt. 

^'f  r ji n  '..;i iitiiii c, 35-46. 

*^i   T-..ivwcl.  (jći.gi-. du tnoycn Łgc, T. I.  Prolc^jincnts 230, 231, 2}2, sir. XV. 
*•^   A^' iihcmcrus.  Compcntlium Ocogrjphiac, 1. U, c. IV. 
•*)   M4fcj;nii IfctucUcoMs   Pcriplus,  I. U.  c. 31, 38.   W Geographł Giacci 
*, lmI. Pxtbits  i85i, p. 554— SS7- 


mam 


i Teutoni zwani byli Kelto-Skytami, *'') Pauzanias (r. 174') 
manów także Keltami nazywał/") Julius (r. 218) Gallie nazywał 
Galacya. a Germanię Keltyką, '") Dio Kassius (r. 229) mniemał, 
źe wszystkie ludy w Gcrmsmii zwały się Keltami, że Ariowist 
dowodził Keltami, a jednak wiedział, źe Marek Aurelius, od- 
bywszy wojnę z Markomanami i Kwadami (165 — 168), przyjął 
tytuł: germanicus, z tej przyczyny, że Germanami słynęły ludy 
w głębi kraju (za Dunajem) zamieszkałe. '**) 

Wieki całe upływały w zatargacłi Rzymian z ludami Ger- 
manii, a jednak tego było za mało dla dokładniejszego poznania 
sąsiedniego kraju. A jeAli prawda, że Aelicus '•*) (około r. 500) 
był w zatoce Odry, na wyspach Yiarce i Brindino (Uznoim 
i Wolin) i nie zważając na to prawił o przynależności do Ger- 
manii Grifonów i Turków, posuwając granicę jój gdzieś ai pod 
Ural, to czegóż można się spodziewać od ninićj bywałych bajarzy? 

Gdy wreszcie po upadku państwa rzymskiego, Germania ob- 
cięta od zachodu przez Franków, a ze wschodu zajęta przez ludy 
słowiańskie aż do Harcu, znalazła się zaciśniętą między doIn>Tn 
Renem i morzem, Albateni (r. 880), naśladując Ptolemeusa, na 
swój mapie oznaczył Germanię wielka, *^^) chociaż wiadomo, że 
w tym czasie wcale wielką nie była. 

Oznajomiony dokładnie z położeniem ludów środkowej Ku- 
ropy w VIir. i IX. w. sekretarz Karola W. Eginhard zapisał, że 
w Germanii był lud słowiański Welety,"') czem jasno dał do poję- 
cia, że wtedy nazwa Germanii nie należała wyłącznie do Niemców, 
a służyła za nazwę geograficzną dla krajów na zachód od Renu 


>»)  Plularch in Marco, g  |8. 

>»)  Fausaiiias, I. L c. IX. 

>^  Julius in ConsUn. inip, lautl. oraŁ., I,, \i  53^ Oz, 66. 

»") Dio Cassius. Historia Romana, 1. 38 c. ^ą, 39 c. 41), 53 c. ii. \. 3^ v, 
ao, 25. 55 c. 8. 23, 56 c. 18. 23, 24. 57 c. 3» 5. 

**•) ■Według WulUc podróAoHal AeUcus w rV. w., aic LcIcm'cI tlokUdoic 
wiłkajiol. Ze jego Ko^niogrAliu jest daleUo póżnicjs^n.   Rpilogut:, 43. 

**>)   Lekwct.  Eiiilogue. 65. 

•')  Nalio ScldYoium in licrmaztia Yelcfcibi.  Eginhard i, a. 781.). 


loloiiych.  lak samo w XI. w. Adam BrcmeAskl twierdził, źe 
StowiaAMCzyzna jest najwainiejs/a prowincya Germanii,'-") a za- 

[ teiii i w XL w. naicwa Germanii by!a takie iSbiorow^j, etnogra- 
ficzna. Póinićj dopiero zaćmiły się pojęcia geografów, gdy na- 
czytawszy 5*17 w geografii Ptolemcusa o Germanii Wielkiej inięd/y 
Rencni a WisJa, nie wied/ieli co zrobić z ta li e r m a u i a Ma- 
g n a« Otói na mapach norymbergskich i XV. w , obok Germanii 
tni^zy Rrnem a Elbą, sadowiono jeszcze i Gtirmania Ma- 
lina nad Odra i Wisła, a Polonię na wschód od Wisły wy- 
pcHnięltK*') Na mapie zaś Bernarda Sylwani r, 151 1 Magna 
Germania umiesifczona na Pomorzu do Wisły.-*) 

T»k pojmowano geografie i uczono jej w XVI. wieku. Krze- 
wł^CD się udiąd fałszywe pojęcia znajdywały licznych zwolenni- 
ków, którzy radzi byli nazwy Germanów i Niemców za identyczne 
%rwa2ać. Pod wpływem takiego u^iposobienia cesarz Maksymi- 
lian L (r. 1403 — 1519) mianował się królem Germanii, a chociaż 
tytuł tcm nic utrzymał się, miano Germanów podobało się Niera- 

I oosn^ lak ie obecnie nazwa Germanii,  zamiast Niemiec, wchodzi 
' ne użycie.'-^)   My id^c za świadectwem starożytnych 
4. j -ó^nicjs/ych naocznych .świadków lego, co się w Euro- 

pa o w epoce VIII. — IX. w.,  Eginharda i Adama Bremeń- 

I 9kiegT2 twiordzimy: i) ża nazwa Germanii była zbiorowa tak samo, 

[jak nazwy: Skytyi, Keltyki» Kelto-Skytyi,  t. j, po prostu nazw^ 
gieograficzn^.  x) Wisła nigdy nie stanowiła granicy między Ger- 
' ^'rmacyą.***) 

sHtui jmplisjima Gcnnaniac  provincia,  a YinulU  inculitiu,  c]ui 
' i«Ii«n  '■ ',)li.   l>vck'S nujur  cssc  fcrlur quam nu&tru SAKOuia.  [irac^crtiiii 

mUin et «Qt, ijul trans Odatam *unt Pulonos, quia ncc bubUu. oce lingua tlU- 
«7c^<jt»Ł, in partem wljeccrU Slav4niac.   Ad, Urcm, II.  to. 

*•)  GCTiuuiłia Opctc WolK^niut cl FUuilcuvurf, I4Q3.  Norimbcrgac. 

'   -uU iHolcniAci univet!»alis rcfgrm^U, cum aiUtitionc locorunii qune a rc> 
[rccrtH*^ :'i łunl, w  Lelewela Allis Oćo^Liphisjuc Uu nauycu ige. 

amy»lu  liochodci do tego.  2e nicktórry historycy poUcy znaj- 
Kłi tutki (sainiaM nicinicckil. 

lA cuft6w Tacyta nic i-nala Sanuacyn intiycli granic od Gciuuuii jaU 
■jrniis^  T.._jj<tL,  pfJCtto Wisła  ])t<cd£icl»ć jeilnćj  nic  niogla  ml drugiej.   TacJcuu 
^U  U<icJa, wyd. pcunnAskie r. 1843.  T. I., li. 


AttiittflBlrita 


—  s  — 
Narody na ziemiach starożytnej Germanii. 

Nazwisko Germanii jako ogólne dla wszystkich bytujących 
w niej ludów, po raz pierwsEy spotykamy w pismach J. Cezara, 
ale zkądby wzięło początek, tego Cezar nie obja&nil. 

Strabo zastanawiając sie nad pochodzeniem Germanów, za- 
uważał, li. mieszkańcy prawego brzegu Renu chociaż różnili sie 
nieco od mieszkańców lewego brzegu, których on Keltami na- 
zywa, byli jednak postawą, obyczajem i sposobem życia podobni 
do siebie. Z tego powodu Rzymianie, jak twierdzi Strabo, spra- 
wiedliwie dali im nazwisko pokrewnych, ponieważ krewny w mo- 
wie rzymskiej jest germanu s. ^) Tacyt inaczej rzecz te rozu- 
miał. Według niego nazwa Germanii była nazwą przybraną 
przez tych, którzy przebywszy Ren, Gallów wypędzili i Germa- 
nami przezwani zostali. Jest to, powiada Tacyt, nazwa narodowa 
(nationis), a nie ludowa (gentis), wchodząca w użycie powoli.*) 
Tym sposobem Tacyt zaprzeczył wiarogodność etymologii Stra- 
bona co do wyrazu Germania, rzuciwszy przez to wąt|}liwość po- 
chodzenia tśj nazwy, wątpliwość, której dotąd uczeni rozstrzynąć 
nie zdołali. Postaramy się objaśnić rzecz tę niż^j, a tymczasem 
poznajomimy się z ludami w Germanii zamieszkałymi. 

Jeszcze J. Cezar zauważał, że w Germanii ludność była dwo- 
jakiego rodzaju: Swewy zajmujący południową i wschodnią część 
Germanii i nie-Swewy, różnych nazwisk ludy, kupiące się nad 
dolnym Renem i na pomorzu północnem. Wyprawy Rzymian 
w głąb Germanii r. 12 przed Chr. i 5 po Chr. odkryły mnogo 
nieznanych  przedtem  ludów,  aż  do Elby  rozsiadłych.  Strabo, 


1)  Geograpb. Ylt. I. 1.  (rcmiaui enim Roniiinorum lingua genuini dicuutur. 

') Cetcrum Gcrmaiiiai: Yocdbulum rcccns et nupcr atlditum; <|Uoniam t^ui 
primi Rbenum iransł»Tcsi.i Oallob cxpulerint. ac nunc Tunj^ri, tunc Gcrtn.ini vo« 
cati smt: iu uiUionU nomen, non ^enlis cvaluissc puulalini. ul uaines, pńinuni a viclorc 
ob nietunit inox a »c ipsis invcnlo nominc, G c r m a n i vr>cAtentur.  Gcrm. 2. 


—   9   — 

ptjJo.  PHntus,  a nareszcie Tacyt liczbę ludów pomnożyli, bacząc 
rńinioD Swewów od nie-Swewów.  których my odtąd Teuto- 
nazywać bed/iemy. 

Ludy teulońskie niespokojne w samym zarodku, usposo- 
'O*? do włóczęgi i rozboju, nie tylko stanowiska, ale i nazwy 
rie c/esto zmieniały. W przedcłirystusowe czasy wiadomi 
byH: Ulńi, Sikambry, Usipety. Tenchtery, Menapii, Kondnisi, 
Herudy, 5>eduM]. Kimbry, Teutoni, Batawy, Gambriwi, Chatuarii, 
ThAiy, ("heruski, Cliauki, Frisy, Fosy **) i t. d. Póiinił^j nieco w r. 5 
JM I Cbr. jto/nano Kaninefatów, Attuarów, Brukterów, Longobar- 
dłiw, ') dl* wiedziano się, 2e Kimbry i Teutoni mieszkali przy za- 
toce Kodanu5. ^) 

Przybywające ze Skandynawii łiordy teutońskie siedliły się 
r jach morskich, przy ujściacłt rzek : Renu, Rmsu, Wezery 

jjdy ich głód,  nędza,  wylew morza^ lub inna niedola 
i>u.>>zczały się dalej w głąb Germanii, napierając innych 
rodaków  do dalszego wędrowania i wdzierania  się za  Ren,  do 
(rallilf gdzie urodzajna rola i dostatek od dawna już nęciły ku so- 
M-dniałe północne ludy.  Ponawiane przez Rzymian w 1. w. 
V y z Ciallii w gl^b Germanii, spychały teutońskie ludy na 
. -.1 morskie, gdzie wśród moczarów i wylewów wód nędzny 

#ywot wic^* musieli.^) 

W przepierania się i mieszaniu plemion teutoAskich, jedne 
2 nich traciły nazwiska, inne wzmógiszy się zyskiwały rozgłos, 
dawne j<?dnak tradycye przechowywały pamięć: wspólnego ich po- 
cbod/eniA, a obyczaj i mowa zbliżając ku sobie, nie przeszkadzały 
do łączenia $ic w większe związki. W drugiej połowie I, w. do- 
wicdiJel) się Plinius i Tacyt, źe plemiona teutońskie dzieliły się 


•)   PtK*el  lyclł  luJiSw  sapUuU  J. Ccs:kr.  tle  bcUo  Gallico,  Slr-ilło  Gcogr, 
VII. t.. Hw^iUft Ad Augu>tuiH oda X[V. 

*)   Vt:I]cjuft Putcrculus.  Historia Kotnaiiu  II..  IL15. I06. 
H   Pomponiiu Melo.  De situ orbis III.. 3. 
')   Plinioi.  Hist. NaL XVI. c I. 


—    lO    — 

tm trzy grupy: Ingewociów na północy, Istewooów nad Renem 
i Hermionów środkowych.'; Plinios doda! do nich jeszcze Win- 
dilów i Peucinów z Bastamami, lecz Tacyt chociaż uważał dwa 
ostatnie plemiona za pokrewne z Teutoaami, oddzieli ich jednak, 
jako coś osobnegco. bo t rzeczywiście WandaJe naieszkając z pra- 
wej strony Wisł}', gdzieś ku północy nad I>źwin4, ") a Peuciny 
z Bastamami przy ujściu i na wyspach Istry (Dunaju) jeśli i byli 
niegdyś wspóbiego pochodzenia i Teutooanń. nie mogli już za 
czasów Ptiniusa i Tacyta być bratni za jedno z tymi, których rud 
gnieździł się między Renem i ujściem Laby. 

Z dwóch ostatnich plemion Wandale, jak podanie niesie, po- 
chodzili równie jak i Teutoni ze Skandynawi, *) lecz oderwawszy 
sie od ogólnej rodziny, n^y jul z ni^ w związek nie weszlL 
Różnemi losy miotani po świecie Wandale, zmięszawszy się z m- 
nemi narodowościami, po czterech wiekach awanturniczego wa- 
łęsania sie po Europie, pnez Gallie i Hiszpanie, w liczbie 20,000 
przenieśli się do Afryki, gdzie byt ich ostatecznie rozwiązał sic- 
Peucłni z Bastamami utonęli wśród gotski^ rawieruchy nad Du- 
najem w ni. i IV. w. Przesławni Goty. którzy wedłt^ własnych 
podań mieli takie wyjśc^ ze Skandynawii, lej oficyny ludów (offi- 
cina gentium\ w II. i IIL w. tfdzieś daleko po północno-wscho- 
dnich szlalcarh krążyli,  nitn t".o ujść'  Dniepru,  a  ztąd do Dunaju 


^ Tacyt V opUik OcrnuntI, ffo«4& 3. poatatlii: Celebr oat carmmUMU acti- 
ątos, ifttod tunim acnid ilkis memorue et mwittKw gnuft csL TMUaacm dram tcm 
cdłtiuD, et iliam UaimaiB, ortł^iDem g«olU caiMttiuff«K|ur. Mwao trts iilio» »sai- 
gnant, e tjuonim DurtUAibus ^miimi tH-Tnau lii4;aerotMrs, mcklii Hcciriioncs. caetrn 
TslaeTonet vocenhiT. IHiiilus poilcicUw&fy loJy Germanii na $ ras,, w tca iposóh 
ich obbayl: i) WindiU: ijuuraa pais Bur^unduncs. YaHiu. Cuiai* GattoocŁ. 
2) lojfaoonc* : 4uorutti park Cimbci* Tm' '''" ^cntcrs.   5 ^o* 

tern Rheso^ lstic\oocs; ł(nurvm isurs On: 4^ Mfi! ' I.r- 

Tn- "jm Svevi. Hcnnundi i^c. 

li i'b.  IV. c.  28.   ł*^p C" 

Tacyt popnwd, oJrólwa^c Sw««0« ml  rcmouo-'^ 

*) Spruner (Alias) umtc&ctt AVaor1»l»iw Da »*Lt,.'i łVisi^ w Łr«KM.h K»;- 
tnyAski koto jesion frjpos   EHe Ł-yt{ier. 

^ O w^lwiid pti<bod4ciiia WandaiAw c Tcoioicuai tt|>cww»f Tacyt, Grr- 
nuatt 3. 


—   n   — 

doo^gDęlL W każdym razie Goty do Teutonów zamiesekułych 
w Germanii nie należeli, siedzib w Germanii nigdy nie mieli, 
a satem dla dziejów Słowian w Germanii żadnego interesu nie 
przedsuwiają. 

Takim sposobem triy tylko teutoAskie związki w Germanii 
<na^ywały się: Istewoni, Ingewoni i Ilermiony. a nazywani byli 
Germanami dla lego, że siedzieli w Germanii, podobnie jak Swewy, 
którzy także słynfli Germanami,  dla tego,  że w Germanii mie- 
ili.   Nawet Skyty. według Solina, zwali się Germanami i po 
Ul, jak on mniemał, że w Germanii mieszkali. **) 
Szybko dokonywały  się zmiany w Germanii, gdy już w II. 
w# nie słychać wiccśj o trzech wzmiankowanych plemionach teu- 
tiiAskicb, ani też o wielu drobnych ludach przez Tacyta liczonych. 
^^  /.omiast zjawiają sie Saksoni, o których Ptolemeus wiedział, że 
mieszkali na pobrzeżach  morskich obok Chauków do r. Chalusy 
(Kałuiy). '*)  byli to wychodźcy ze Skandynawii, piraci siedlacy 
się na cudzych ziemiach, wzmacniani przypływem nowych towa- 
r/yszy, rodaków ze Skandynawii-   Pierwotnie dali sie dostrzedz 
w IL w.  przy ujściu Łaby,  w teraźniejszej  Holsztynii  i na wy- 
eh przy ujściu t^*j rzeki,  zkąd niebawem po brzegu morskim 
do ujAć Renu  rozsypali się,  biorąc  przewagę  nad Chaukami 
i są&icdniemi  plemionami.   W krótkim czasie  nazwa Saksonów 
stajo się ogólna dla drobnych ludów północnej Germanii między 
uj^iem Laby t dolnym Renem,  podobnie jak nazwa Alemanów, 
ych  r, 213.  poczyna  pokrywać  sobę  nazwy  plemion od 
- __.vego Renu  do Wezery  zamieszkałych.   Wreszcie w po- 
łowic III- Wicku  wynurzają  się na świat Franki,  jako związek 


"^   H^nc <G«rmanła) Ini;aevones tenunt, 4 4ttihus primis post Scyiho* nomen 
it.   Sohn XXItr.   Tumie Solin objoinU. £c Germanija cią^ncb 

**)   S» nupjc Plolcmeasa,  według ItotUksu WidiruskicRO  ^Saiono"  umic- 

. ..<.  .,. i-i...  łirccgu I-aby ot\ j6j ujścia Mo r. ChaliL«y, wpAilajncćj prostopa<!lc 

,ij.  Zj,jinawati  niby  tijclKulni^  połowę  lcnżnicj&<ćj  Hola/iytm 

ct-Tiin  t '   Ale  w  kodeksie  z Athos — tego  nic  widaC'.   I-angloi» 

IX. (' ><j niiij w opisie Swcwów. 


iMMtaBMI 


m 


12    

różnych ludów, '') pierwotnie w środku Germanii, inii;dzy Sakso- 
nami i Alemanami ; '■') pod Moguncyą pobici przez Aureliana około 
roku 269 J*) — Było to pierwsze spotkanie sie Rzymian z Fran- 
kami.'=^) 

Nowe te trzy związki teutońskicłi ludów w III. i IV, wieku 
probuja sił swoich do napadu na Gallic, zmawiają sie z sasied- 
niemi swewskiemi plemionami do wspólnego działania przeciw 
Rzymianom, lecz doświadczywszy przewagi oręża rzymskiego, 
musiały pozostać w dawnych stanowiskach. Saksoni jeszcze 
w IV. w, wśród błot i moczarów na brzegach morskich mieszkali 
i w tych siedzibach przez imperatora Walentyniana, na samej gra- 
nicy Franków pobici zostali. '*^) 

Tymczasem córa/ nowe tłumy zgłodniałych wychodźców ze 
Skandynawii, osiadając na brzegach morskich między ujściem 
Laby i Renem, zasilały Saksonów. o czem starożytni dokładnie 
wiedzieli. Tak Ammian Marcelin generał rzymski nad Renem, 
świadczy, że Saksoni przebywszy przeszkody Oceanu, napadli na 
granice rzymskie '"^j (r. 379). W tymże czasie Longoł:)ardy pod 
wodza Ibora i Ajona, z matk^ Gambar^, uchodząc ze Skandy- 
nawii od głodu, do Germanii przybyli '*) (n 379), 


**) PopuU Geniunikie Cherusconim cis Yisiiryim rcliijuiac, CiłUi, Alluaiii, 
Sicambri, Clwmayi, Bructcri in nomen I*rancicvitn Uansicrc (ul vel ex labula Pculin- 
^criana, Tcudosii inipcr. iievo compo^ita, liquit) Kckhardt. De rebus Frauciae Oricti- 
talii. T. 1. I. II. p.  16. 

**) tnter Saxoncs et AUmaons gcns non tam Inlai quiini vaH<la« npud histo- 
ricos Germania nunc vcro Francia vocutur Sw. Hieronim (r. 367) in vita Sancti 
lliUrionis. Opcm.  T. I. p. 241. 

>*) Za imperatora ClaacUu§a (268—370), kiedy Aurelian byl jeszcKc trybunem 
wojskowym.   Ma. Yopiscus in Aureliano YH. 

^^)   W ubjaśnieninc]! do FI. Ynpiska cd. Nisard*a pag. 7^2. 

'") Yalcntinianus Sasones genlem in Occani lilloribus et paliidibus inviis sitam. 
virtu(e atquc agilitatc Icrribilcm, in ipsis Francorum tinibus oppiesil. Urnsius ff 417.) 
Advcrau5 Paganos liiatoriarum lib. VII. p. $21 cdycyi r. 1536. 

*^) ErupU.... SaxaDum muUitudo. cl occani diOicultat-ibus pcrmcaii.^. Am. 
Matc. 1. 18. c. 5. 

*') Prosper A^uilanus (•}• 455) Chrunicon tntegrum... in Opora, pars II. FxwcJ 
Diakon. Iliiśt, Longobardoruro I.  i. h. 


wsmm 


-   >3   — 

Zniknięcie w II. i III. w. dawniejszych ludów teutońskich, 
powstawanie nowych /wi^/ków w Germanii, a przez to zjawienie 
»lc nojKtr ludów, których nie znano przedtem, poplątały wiado- 
moicS starożytnych historyków tak, że nie łatwo pojąć kogo do 
iT zaliczali. Wedłuy świadectwa J. Kapitolinusa, w liczbie 

.  ^iore się przeciw Rzymowi zmawiały, ir. 315) byli:  Na- 
tit  H^mnundury,  Kwady.  Swewy,  Sarmaci,  Latringi, Bury, 
a w u'alkach t Markomanami i Germanami  wielu sławnych wo- 
diów połtygla*")  Cokolwiek póiniej  Flawius Wopiskus podaje, te 
|] tryumfalnego  wjazdu  Aureliana  do  Rzymu,  ciągniono 

^- •^ow, Swewów, Franków, Germanów. **') Według niego 
*i>obas wypędziwszy z Gallii Germanów (Alemanów) cała Ger- 
lic sawojowa), a tyran Proklus pobił Alemanów, „których 
tl do tego czasu Germanami nazywano."-*) Po- 
»bnież św. Hieronim mówi o Frankach, le niegdyś u hi- 
itoryków słynęli Germanami, a teraz (r. .^67) 
Frankami się zowią. *-) Jeżeli więc obok Germanów wy- 
ncuno inne siedzące w Germanii ludy, a obok Swewów wzmian- 
kowano ludy, które pod ogólną nazwą Swewów słynęły, wtedy 
l.sno, le historycy nie wiedzieli dokładnie etnograficznych sto- 
jnków w (rermanii, a tern bardziej dalecy byli od uznawania 
lermanami jednych tylko Teutonów. Co wiccój, z przytoczonych 
świadectw, okazuje się, że Franków, Saksonów i Alemanów nie 
brano za jedno z Germanami. Potwierdza to, oprócz przytoczo- 
nych. Jeszcze szereg pisarzy IV. i V. w.  Tak Euzebias'") (r. 313), 


<*)   CapiŁolinai in Antonino XXI.. XXII. 3. 

■•J  FI. Vopi»cttt in Aureliano XXXni. 

■^M   n»id, in Fłoho XItI., XIV,, XV.; in Proculo Xni.; Atcrnannos qui tunC 
^fK>.^c  <T«-rTr!Ani dłcchAntur. 

n.I hittonco>( Cicrmania, nunc vcro Krniicia vi)calur. in vita S. Hilarionis 

fc Kntni  Koterl1am^ki  tji\iw.iial,  xc w lyni raiic  wypada  ro/.utnicć 

I). pótnocfl* cit^^ i«f3iilnicj»ićj B»M-«ryi. u my ilcMlumy tłU tcgn, że um 

icmn X>u»j6ców r. 530, Franki panowaU. 

**r   Wrdloc Ko/cł>iu«;i: Geimunorum iiutcm gcntes^ et accoloe sunt qninr|iie: 

I   *    i UMi.lunii (•), Ciiaili (Quatli - Slnwaki), Banlilip). Ermgniluli 

Chriinuon  vul   I.,  fiajj.  13,   189*  a w  lirjLbłć 72 lu<]i>w. 


—   14   — 

Aureli Wiktor (358),-*) Eutropius (364),*'*) Ammian Marcelin 
(37g)i'"''J Orozius (417),'-') Zosim (430),''^'*} nazwiska Saksonów, Ale- 
manów i Franków używają oddzielnie od Germanów, o których 
najczęściej milczą, jakby nazwa ta szła w zapomnienie. 

Streszczając co powiedziano wytój widzimy, że miano Ger- 
manów podniesione przez J. Cezara, powtarzane przez geografów 
i dziejopisów L w. po Chr., zastosowane nawet przez wielu do 
wszystkich w Germanii bytujących ludów, bez uwzględnienia ró* 
żnicy ich etnograficznój, miano to nie zdołano ostatecznie ur<^u- 
lować. Pozostało więc pytanie: jakie lady pod nazwą Germanów 
rozumieć wypada? Odpowiedź na to dawno już próbowali dać 
Strabo i Tacyt, lecz wręcz sprzeczną, bo gdy pierwszy upatrywał 
w tej nazwie pokrewność ludów, braterstwo, ostatni widział w niej 
ogólną nazwę orężnych tłumów przez Ren do Galii wdzierających 
się. Dwa te sprzeczne pojęcia uczeni od dawna próbowali wy- 
rozumieć i po swojemu wytłómaczyó. Jeszcze w XVII. w. Cel- 
larius, idąc za Tacytem, pod nazwą Germanów upatrywał wojo- 
wników, bellatores, nazwa których powstała z dwóch wyrazów 
teutońskich: h e e r- wojsko i m a n-mąź, z czego ze zmianą pier- 
wszej głoski, utworzyło się Ger-man tj. wojownik. -") Późniejsi 
komentatorowie Strabona i Tacyta twierdzili, że Ger-manami Gal- 
lowie zwali plemiona, które przebywszy Ren, wypędziły dawnych 
mieszkańców, z biegiem czasu jak sie dzieje zwyczajnie, epitet ten 


które Bóg po iwiecie ror.prosiyl. obok Scytów, Myzów, Bessów, Danlinów, bylł 
Sarmaci. Geinmni, Panaony, Norcy, Dalm»ci, Romci, fialli i L p. Tto^. 211. Ziul 
i Alcniaa6w, ale o nich osobno wspomniał, vol. II., p.  183, 

**)   Hist Rom. 33, 34.   Dc vila cl maribus impcrntnrum  t., 47. 

»*)   Brcviftrium His. Rom, IX., 21, 23, X, 15, 

■")   Rerum Gestarum I. ay, 28. 

**)   Adversus Paganos I. VII. 

-**) MówUc u &lrasenym napatUte na Galiję (r. 334) Wzmiankuje tylko Frnn* 
ków, Alcmanów i Saksonów, IH.,  l. 

-^') Ouotl si ex Ocrttianiił Jiacc vox Cit, vis naiionis iiuii potesl o1)«i:iira e«isev 
qiin bcUrtlorw fii;;niiicjntur, 8ive ex gerte. iri est bcUu, vcli:rt verbo TeHtonico.... 
Mvc ex rcluiuo nobis li e c r, id c§l cNcrcitu tlcducas primaut •tyllab.im: iAWu\ aiitcm 
mnn, iii ck-I vu nemini ptitcsi vsse ignota. NolUia Orbis Anticpłt, vo1. I., I. II., p. 
44S -440. 


—   15   — 

|ł się DA cały naród, którego prawdziwe i najstarwe na- 
»ko było takie, jakie d/iA nosi, tj. Teutscher, odpowiadające 
pewnym w/ględzie nazwie autochtonów. '"') Rerg^man mniemał, 
Ifi Rzymianie przez ironię dali Tungrom na7wę, Germani, jakoby 

i  Gallom,  których  siedziby najechali,  za czasów J. Ce- 

Tynuzasem niemieccy uczeni w połowie bieżącego wieku, 
r. .ic  pochodzenie nazwy Germanów,  podzielili się na dwa 

obozy. Jedni, jak I^o i Jakób Grimm nazwę Germanów wywo- 
dzili i kelt&kiego ^'yrazu g a i r m - wołanie, garmwyn- wołać. 

nich gwałtowny krzyk w bojach tak okropnie odbijał 
—^ .» «>ziich Gallów, że ci napadających przezwali, według swej 
•nnwy, gwałtownymi wołaczami, krzykaczami.^') Przeciwnie Zeuss 
twrierd/ił, teOcrmani z keltskiego oznacza mieszkaiiców po- 
krytych lasami gór, Ardenów i okolicznych za Renem, a na po- 
parcie swi?) hypote/y przytoczył staroniemiecką glossę germana 
> '^ m o n t e m. **> Rozważając te dwie hypotezy Teodor Poesche 
ijtj oestatnią naluralniej.szą i bardziej do prawdy podobną, ale 
«C nie zgadza z mniemaniem, jakoby cudzoziemska nazwa Ger- 
manów była używaną przez lud, który sam sie zowie Deutschen.'*) 
V.' ■'- przychodzi  do przekonania,  że pod  Germanami Tacyt 

rM*uiiii».l utetylko Niemców, ale i Słowian i Litwinów. ^'') 


■*)   Hirner.  Fragmcnis Ethncilogiquc», 104,  powołuje się na Corny*a komen- 
Ul on  Str^bnna 

">   ' ^ i8>0, 7<'. 

'*) u aren demnAch jsewoliige Rufer in der ScbUcht gelictssen, mit 

1itn{ ani  ibr Uutcs SchUchtgCKhrci.  das den OalUcrn  so sclucklich  in die 
kUnc. 

•*)   Według* Zeu«i Germanl... cj sei dasselbe Wort, dnrch m crwciłerl, wie 
»l#«ucli KCłr« nnd  Saiiskr  niri  —  Berg. 

*■»   n«» VMk Sf!hcr n.innte sich nalurlicb nicht mit dicscm frcmden Namen, 

iiiscłion:  Dcutłchc,  vnn einem  altrn  Wnrt  truta Vcilk, 

un^ lliiud J, aUhochdeutsch di ols, wclchc^ dcm lithiiu- 

I « D t A und keUi5cl^*n tud  rcgio bcgcgnct.   PockIic^ die Aricr, cin Bci- 

tt liMtoituelicti Anihiupotiigie.  1878. ii)8. 

^) E* tul kUr, wie ein&i die Gnechen tinler Keltcn dii:»e aiid alle Ocrmancn 
hWh und dtc^c hcidcn Kalioncn crst apittŁcf <u untcrschcidcn Icrntcn, so vcr- 
P»ritn« •intcf Germuncn dicsi' iind .tlie Sl,ivcii ncbst I.tth.morn.  Dir Aricr.  afyj. 


—   i6   — 

tego co powiedziano wyżej okazuje się, że źródło nazwy 
Germanów dotąd nie wyjaśnionem zostaje, te sami uczeni Niemcy 
nie uznaje jej za narodowa niemiecka, że ze słów Strabona i Ta- 
cyta o znaczeniu nazwy Germania, nie można wnioskować, aby 
ci pisarze stosowali ją do Niemców wyłącznie, a przeciwnie z po- 
danego przez nich opisu ludów w Germanii zamieszkałych, oka- 
zuje się, że nazwa Germanów była zbiorową, lecz wcale nie na- 
rodową. Wiedział o tern dokładnie Boguchwał w XIII. w^ gdy 
wyrzekł, że tylko przez nieświadomość rzymskich pisarzy Teutoni 
i Słowianie Germanami przezwani.'**') 

Zostaje do rozpoznania: jakie w Germanii były teutońskie 
ludy na chwile przed ostatecznem ich osiedleniem w V. w, tj, 
w czasach upadku cesarstwa rzymskiego na zachodzie. W tym 
względzie powołujemy się na powagę współczesnych pisarzy, 
według których „większą część Germanii zaj mywali Swewy." 
Germania ubi plurimam partem Svevi tenent. ^") 
A chociaż pisarze V. w. nie dostarczają nam wiadomości dla ozna- 
czenia granic Swewów od Teutonów, lecz w VI. w. Jornandes 
wszystko co było dawniej .Swewiją nazwał Scytyją, granice którśj 
od Teutonów dokładnie oznaczył. Nim jednak przystąpimy do 
rozpatrzenia tekstu Jornandesa, zauważać musimy, że w V. w. na 
zachód od granic Scytów t. j. Swewów słynęły trzy tylko związki 
teutońskie: Saksy na północy, Franki we środku po nad górną 
Wezerą i dolnym Renem i Alemani, do których i Hossy (Chatti) 
należeli, — nad środkowym Renem. Wspominają dzieje jeszcze 
i o Longobardach w r. 37Q ze Skandynawii przybyłych, lecz ci 
przeciągnąwszy powoli od r. 380 do 478 po ziemiach słowiań- 
skich do Rugilandu i dalej do Italii, więcej już do Germanii nie 


I 


^) Itcm alia ioterpreUitio GcTtnanorum. Dldtur a germani quia unns oltcrnni 
fralcrnilatis consanguincitatc aUingcbal . . . Sic et Theutonici. cam i>l;ivjs regna conti* 
gua lubentes, siinul convcnaLionc incedtint, . . . sic ctiujfi per Lalinos Ou(-x tnciUł) 
a i|iio Theut>)nict, el Slavus a tjuo Slavi. łTcrmani qui vi fratrcs s^unt appclhui. Bie* 
low&ki, Mt>nuin. Pol. U. 471. Jwt lo interprcUcya SlTaboiu. w ^.asUtHowjuiu ilw 
miluraliitfgo położenia ludt^w w Germanii /:iinici>jcłt;i1ych, 

■'j   Uiu&ius, Ailv. pap. I,,  lh\  Ailhicus. Cnsmographia 58. 


—   T7   - 

iii •'') Zatem w Germanii, opróci trzech \vyż<^] wzmianko^va• 
fch związków, więcej ludów skandynawo-teutońskich w V. w. 
I Yitd było. Jak tol a Turyngi? Na to odpowiemy niżej, w dziale 
O Swcwach, a tymczasem stawiamy pytanie: zkąd wzięto. Jte 
w ciągu pierwszych pięciu po Chrystusie wieków, ludy siedzące 
A^\ Renu do Wbły, a przynajmni*^j do Warty, lub nawet do Odry, 
. . Gemuinami w znaczeniu Teutonów, kiedy przytoczony przez 
szereg pisarzy przeczy temu wyraźnie? 
Wprzód nim kwestyę tę rozwiążemy, wyznać musimy, że dla 
'lego zrozumienia etnograficznego stanu Germanii w pier- 
-_. ^ .. pięciu |>o Chrystusie wiekach, stanowią dotąd przeszkodę: 
Mylne pojmowanie przez większość pisarzy tekstu Jomandesa 
o granicach lerrytoryi słowiańskiej. 2) Nieoględne przyjmowanie 
^wewów ryczałtowo z Teutonami za jeden naród, nie troszcząc 
etnograficzne jeszcze przez Cezara i Tacyta poznane 
mylne, czy tendencyjne Turyngów do Teutonów, 
zważając na to, że starożytni liczyli ich do Swewów. 4) Zu- 
pełne niepojmowanie etnografii krajów na południe od Dunaju aż 
do ncekt Padu leżących, nasadzenie tam Keltów, których nie było 
i nporczywe odrzucanie bytności tam Słowian do V. wieku. 


§4. 

Granice Słowian od zachodu według Jornandesa. 

Ntkt już teraz nie wątpi, że Prokop i Jornandes wyrzekłszy 
n.wwisko Słowian, stosownie do narodowego brzmienia Slavi, Sla- 
yłni i rozpowiedziawszy o szerokiem rozgałęzieniu się Słowian w Eu- 
ropie, poświadczyli w VI. w. tylko to, o czem dawno wiedziano* 
mi tylko nazwiskami mianując Słowian. Tymczasem erudyci 
w uia'c'i tr/cch ostatnich wieków, nie znalazłszy przed Prokopem 
i Jorn iivi''vem nazwiska Słowian i dbając więcej o filologiczne 
badanie starożytnych  pisarzy,  niż o prawdziwy  wykład ich tre- 


**)  ^V'ylłj cyt. |3 i iiiUj S «. VI. 1. 


—■-'-    - 


ytfe 


-   i8   - 

5ci, silili się nad rozwiązaniem pytania: zkad się wzięli Słowianie 
w Europie, kiedy przed VI. wiekiem nic o nich nie słyszano? 
Puszczano się na rozmaite domysły, a że nikt z pisarzy IV. i V, 
wieku o przybyciu Słowian do środka Europy nie wspomniał, 
zgodzono się niemal powszechnie, że Słowianie razem z Hunami 
i inn^ dziczą ze wschodu do Europy przybyli, jak gdyby lud kil- 
kudziesicciomilionowy mógł po ogromnych przestrzeniach prze- 
śliznąć się przez nikogo nie postrzeżony i obsiąść pół Europy 
tak cicho i skrycie, iż nikt tego nie zauważał? Gdy wreszcie 
zdrowsze pojmowanie dziejów pobudziło celniejszych pisarzy do 
przyjęcia za prawdę, że Słowianie byli w Europie odwiecznym 
ludem, tylko pod innemi nazwiskami u starożytnych słynący,') 
zapragniono poznać posady Słowian przed VL w. Źródła z IV. 
i V. w. pozostałe, zawierając w sobie krótkie, jałowe zaznaczenia 
zdarzeń, z wyjątkiem chyba jednego Oroziusa, nie dostarczyły 
pożądanego materyalu. Musiano więc udać się do źródeł VI. w. 
i tu szczególnie uwagę zwrócono na Jomandesa, jako na jedy- 
nego pisarza, u którego przechowały się wiadomości o posadach 
Słowian, dokładniejsze niż u wszystkich innych dziejopisów. 

Dygnitarz kościoła Jornandes, mieszkając w Rawenie u źró- 
dła wszelkich wiadomości, mając pod ręką obfite materyały, *) 
a  przytem  czerpiąc  z  obszerniejszego  dzieła senatora  Aurelego 


») August Słlecer toku 1771; Jan Potocki 1789—1802; Worbs Gotlicb 
1804—1814; Biester ■{- i8to; Dawid Popp 1831; Manncrt f 1836; Ant, Jangman 
1824; Laubc 1835; S2ulcc 1826; Wcrsebe 1826; Surowicckt 1824: Szmcler 1837; 
S^afanyk 1820: Lelewel 1830: Mackjowski Wacijw od roku 18J4: Jakób Zupin 
1831; Józef Fr^nU 1833; Fian. S*ir 1833; Macićj Kalina t JeCcn^ftejna 1836: Tn- 
deu5s Butlurya 1837: Kmo. Sbma 1838; Kcrd. Muller 18^0; Jakól) Grimm 184K; 
Dom SjuIc 1H50; O. Slcnicl i8Si: And. Kucharski 1855. Wiktor Jakobi 1856: 
Wcliman 1856; Aug. Bielowski 1S50; Czcrtkow 1833; Lud. SrUirch 1858; A, Pc€» 
1859; Hen. Suchecki tSbi; Jerzy Landaa 1863; Sasinek 1867; Wojciech K^trzy A- 
«ki 1868; Alojzy Sccnibera ł8(>8: Tadeusz Wojciechowski 1873,- Teodor Pocscbc 
1878. Sieniawski  1881  roku. 

^) Jorn.tndes czerpał ł Liwiusa, Straboiu. PompcnUu«A Meli, Jójtefa tla- 
wiuso, Tacyti. Ptoleracosa* Diona Ka&siasa. Antuniaiu Marcelina, OioiiuM i L iL« 
nou V, w uwagach do edyc>*i Niyafd'd. '   :" 


—   )9   - 

iora') (517—534)) który piastując najwyższe godności za 
gotskich w Rzymie, miał pewniejsze od innych wiado- 
— Jomandes zasługuje na szczególna uwagę. 
Zinracajac do dzieła Jomandesa, na pierwszy rzut oka do- 
iy, \l o (iermanii on prawi mni^j, niż o Gallii, Brytanii, 
. li.nwii, nie mówiąc już o Scytyi, do opisu której najwięcej 
liioiył, A przeciec ta ^Germania Magna** Ptolemcusa, 
była już w VI. wieku w znaczntSj części chrześciańską, zwiedzaną 
pnset mis3'Onar2y, zostającą w bliższych stosunkach z hierarchią 
kościelną, nii pogańska Skandynawia i barbarzyńska Scytya. 
'•-■--nuż Jomandes dla Germanii nie poświęcił choć połowę tego, 
robił dla Scytyi i dla czego ją wcisnął w kąt dolnego Renu, 
micdiy Gallią, Brytanią i Scytyą? Przyczynę tego objaśnimy ni- 
t^, a t3rTnc2asem rozważmy to.  co Jomandes mówi o posadach 

^ScTtyja graniczy z Germanią  tam, gdzie się Istra (Dunaj) 

_DO<:2vna (ubi Mister oritur). albo od błota (stagnum) Mysianum, 

. ając sie do rzek Prutu. Dniestru, Bohu i do wielkiej rzeki 

.Dunaju**... i dalej w niezmierzone przestrzenie aż do Azyi. W tćj 

yi  mieści  sie Dacyja, okrążona wyniosłemi górami (Karpa- 

i. '■■: kształcie korony.  Od tych gór w lewo ku północy, na 

< eh przestrzeniach t aż do źródeł Wisły zasiadł liczny lud 

•. , którego nazwiska zmieniają się według plemion i miej- 

9CX>woid zamieszkałych, głównie jednak nazywają się: Słowianie 

i Anty. ^) — Dalej, przystępując  do opisu krajów przez Słowian 


*»   Yarurum  hittoricarum libri . , .  stracone,  a pamięć o tem deiele przechu* 

•ccniach Jotnandcsa: tle Getaruro sive Gothorum ongine. W cily- 

<)ur Jornandc^k, s. 41 4. 

*)   Scyliiu  sMjuiticni,   Gcttn.ini2c  Łerrae  cntiGnU,  eotenu^  utit  HLslcr  oritat 

rf«ł«  \*\ -JtatTiwn ililaUiut Mysununi. tcmluns usquc ad t1umm>i Tyiain, Danastruni 

im. mocnum^uc tlluro Danubium, Taurumque niontem.... Scylbia.... ha- 

'   ^■ercs in ipso sui principto ad  liUiis  Cospii  tnuris  comnwnentes ;  ab 

nos. r( fUimen Vt&tulac:... Intror^ui iUi Dacia cat, ad coronac spc- 

rpL . < iłiuniu, juxla c|iioruni sinistrum latus^  ąnoó in Aąuiloncm vcr- 

i I.ic  Huminis  per immcnsn  spati;i vciiit, Winidnrutn natio popu* 

a* 


20    

zajętych, Jomandes powiada: Sclavini a civitate nova, *) et Scla- 
vino Rumunnensi,") et lacu qui appellatur Musianus, usque ad 
Danastrum» et in Boream Viscla tenus commorantur, ~) i, j. Sło- 
wianie od Noweg^omiasta (Nowogrodu) ziemi Romańskiej i jeziora 
Muziańskiego, rozciągają się aż do Dniestru, a na północ aż do 
Wisły". Dwa razy więc Jomandes wzmiankuje bioto, lub jezioro 
Mysianum, Musianus, raz jako granicę Scytyi. a drugi raz 
jako granicę Słowian, objaśniając przytem, źe to jezioro leżało 
niedaleko od źródeł Dunaju (ubi Hister oritur), ale uczeni nie 
wierząc, aby posady słowiańskie kiedykolwiek mogły pomykać 
się aż do źródeł Dunaju, jęli się rozumować nad tekstem Jor- 
nandesa. 

Lat sto z górą łamali sobie głowę badacze nad wyszuka- 
niem jeziora Mysianus, czy Musianus i nie dopuszczając 
myśli, aby posady Słowian mogły wychylać się daleko na zachód, 
szukali je przy ujściu Dunaju, bo tam wiele jezior i błot, a do 
tego wzmiankowane przez Ammiana Marcelina miasto Noviodu- 
num (Isakcza) nad Dunajem nie małego pozoru dostarczyło. 
Tym sposobem posady Słowian, ujęte w trójkąt, którego dwa 
boki stanowiły linije: jedna od Noviodonum do Wisły, druga po 
Dniestrze także do Wisły, a za podstawę służ^^ła linija od No- 
Yiodonum do ujścia Dniestru, — stały się powodem do utworze- 
nia  teoretycznego  absurdum. ^)   Spostrzegli  to  później   uczeni 


1o<ia conscdił. Quorum nomina licet nunc per vanas fiimilias et loca mutcntur; prtn- 
cipaliler tamen Sclavini ei Anies nominanlur.   De Geurum origine cap.  V. 

*)   W innych wydaniacli Jornamlcsa: Novictunum, Noriotlununo. 

•) Wyrażenie: „Sclavino Riimunncnsi" nie we wszystkich wydaniach Jornan* 
desa znajduje się. PrEypaszczajn, że w pierwotnym tclwcle ^ryras „Sclayinorum" 
byl umicsACŁony. jako objaśnienie, nad wyr.ucm Novietuncnse, a prjtcpisywaczc pntee 
nieiwiadamoić wsławili go w ciągu wicrs/a, miedzy Novict i uncn&c, wyszło: 
Novict-Sclavino-nmi*unen5i. Durich. Bibl. Scln*'. 11, Dobrowski. Slovin. 294—21)7. 
Zepsucie w tcm miejscu teksttu nic wsAakAc ogólnfcj wartości jego nic {>odryWii. 

•j   Według wyd. Ni%.ird*A. 

*') Lacus Musianus upatrywali: Tnnman w bfocic K»1cj;cT9kiem blisko Du- 
naju; Galleiti w bloioUtcj Wutos/kigj ncc^ce „MuAca"; \(annert w limanie dunajkkłm 
kolo lzm>ulu, gd/.ic Ptolemeusowc Di;i^'o1e; Miller akod. petcrsb. w je/lorjtc lltncn: 


ZA domysłami, napadli na kolonio r/ymska Mursa, mic- 
\w'Ą i Sawij,") z czego wnioskowali iż niedaleko od niej 
Moto m<igło być Jornandesowem lacus musianus, 
omyłkowo zapi-sane zanniast „Mursianus.^ Zawdzięczając ta« 
liemu domysłowi trójkąt słowiański znacznie się rozszerzył. Wnet 
ik i ta hypoteza okazała się niezadowalniajacą. Szukano za- 
U!'-ti-ijo joziora nad Pontem, bo Novłodunum nad Dunajem mocno 
5tronc ciaj^nęło. Lecz jak to pojjodzić z zapewnieniem Jor- 
nandcsa. 2e granica Słowian poczynała sie tam, gdzie Istra ma 
sfwc źródło? Znalazł się i na to argument Wyrażenie „ubi Ister 
oriiur'* wytłomaczono, le w tym razie oritur ma znaczyć gdzie 
I&tra ma %we ora, t. j. ujścia/") chociaż takie bez ceremonii tłó- 
auiC2C]ii<« sJów Jornandesa, zupełnie niezgodne z duchem języka 

LDopiero rodak nasz  Andrzej Kucharski, powziąwszy myśl 

szukania  lacus Musianus nie przy ujściu Dunaju, 

na zachód, znalazł  nieoceniona  pomoc  w dziele pisarza 


JontM fuyibl, ie nie Mttsianus. a Myiianus w terainic]s£ym okręgu RumunAui (De 
Oif^in. SUricb III,  15$). 

•| PieiwŁty o Mumc wspotmoal Busching,  poc/cm ^.iraz GebluMi byl pr/e- 

hoBsey, łt Mar«Unu9 inacty micj&cc blotnute,  blisko Muny położone.   Przyzwolili 

•» lo: Silcccr tNcsŁoi II. 73)) Fcs»1cr (Gcsch. Unga. I, 43), KarAmein (Isloria Hosu* 

dATtiwA  Roisłjskaho I priyp  43}.   Engel  mniemał,  ie  lacus  Mttsianus  było  tam, 

fdsic kniouij Iast>-nianA JTnpcraloia w małćj Scytyi, U j. wschcKlniej  Mexyt  (Gcsch. 

Iteljpr. 331)* Kuiclurtł stukał jakiegoś biota w potudniowćj Kos&yi (kołu Aniunopola) 

fd<lcby m^l Ucus Atusionu* pomiciciĆ, Nicpodobato się to wszy&tko Szafarzykowi: 

n_nar!M  ..ij«ne granice Słowian tmialy go do tij inklctijj  hypolczy,  przesadził więc 

'ttuft iiAil brsci; morca Czarnego i dopairtył je w jeziorne Ranuin (Bał)a- 

'^  r dic AUkanft der Sldvcii.  Ofcn  182K s  213.   Pr^cpalrcywsry jakie 

ntft Joinande^a:  1. Dc Originc Gctarum, 2.   Dc Tempurun)... pue- 

w  tUwnych  wydaniach  wszędzie:  Musianus v. Mysianus,  dopiero 

iWłiłUO  Muraianus.   Z pudubu^ oniylUa tckut  Joiaandcsa  Bielow&ki 

^t w  Mon.  Pol.   To nie pienv&ey  prayklikd  omyłkowego  poprawioma  Łeltstu 

ttoydli. 

*^  Lclrwet  Narody na ziemiach slow, VII, 34 s.  556. 

' ''  .     -:y krc«,  skraj,  pr/cdziat, miedza  granicina, ale vcrbum uttur 
ić «ic,  pochodzić,  zrodzić  się, nic mu^e być  br^nc xa  jedno 
Joinandcsowe ori I o r powinno się Uómac^yć jaku poczaiek. 2ja- 
. jako kres,  skraj, jak  myślał t.clcwcU 


XVH w. IWoełniA .o 
i Akiu6iftla£c&. pod 

kb 


Pmcannrinftii^ nscgdj^s 


fi. sUi^ 


23   - 

>K.Łr iitnymywoła sie i inna nazwa miejscowa: Bodamicus, Bo* 
, 2 czego lacinicy zrobili Potamicus, a Niemcy opanowa* 
wszy jezioro, uciułali Bodensee. •") 

Na wschodnim brzegu Bregańca leżał gród Breganiec (Bre- 
"W '. na zachodnim  Konstancyja, po czesku Kostnica, który 

t^ -j zwał się Mesopolis, albo Mesiopolis, od jeziora Moesius, 

a takie Yilodurum, Harudes, albo IlarudopoHs, Ganno; albo 
Ganao-durum i Arobtodurum. ■*) Nazwy widocznie słowiańskie, 
tylko poprzekręcane. 

Niedaleko od wzmiankowanego jeziora Dunaj bierze pocz%- 
*) co dokładnie odpowiada tekstowi Jomandesa. Brakuje 
civttas Noviotunensis. Na brzegu jeziora Genewskiego, 
dAwnti^ Liraańskiego (lacus Lemanus), •') jest miasto Noyon, 
»taru^yUłc Noviodunum, **) to samo właśnie, jakiego brakowało 
dŁa zu|H?łnego usprawiedliwienia Jornandesa. Takim sposobem 
'łt':«.lkowe jezioro Musianus, jest wprost Brigantskiem, pó- 
j Kun!»tanckiem,  które leż^c na kresach kilku sąsiednich hi- 


\tn i pnyUlaflów  jak ilawnićj nazwy  słowiańskie  przcchoditly 
* '.c, ntni  utonęły w piekle cicraicckiera. 

"> A. Kuclianki, ilopairujac w lycb nazwach brimienio słowiańskie, wykla- 
fft %ak: Mctopolc, Vilów-dwór. Hrad (gród), Hardopolc, KoDodwór i Obodwór. 
fyllatl Ukł )c«t mylny. Rzymianie często do nazw miejscowych dodawali: du- 
' )Ak Gallowtc d u n u m. Itak Solodurum (Soloturn), Scniodurum 
■ Jun.łjcm), Bojodurom nad Dunajem pizcciw Pa»sowa. W podobny 
ffioMJb (iiwojrjl)- *ic luiwy: Vito-dunim, Ganno-durum, Ambto-dunim (wy nie od 
aaibo = olu, x dwóch stron), a Harudo-polis jest pozoslalości) po wzmiankowanych 
J. Ccura Haiadach i moczy Harudów-miosto. 

••)  X>uaaj liierie pocc^tck w lesie niegdyś nSy1va Hcrkynia^, w kinju BrcU- 

Britgawit, z dwłSch  £rtSdct'. Brie^ i BiO|^c v. Bri^ach,  między  mi»»tami  Kosc- 

i En^raincm. 

^)   Locus Lcmanus u Cezara dc bello Gal. I* 2.; u Strabona IV, VI,  170173. 

M m a n,  rti»Kw  wAd,  jak u Słowian i teraz jeszcze  liman  dnieprowski. 


") Patia RcLchaida Orbis tcrrarum, krajobraz Gallia; Kieperta Atlas Antl* 
'ju«. r. iSSa krajobraz Gallia i Germania. Kucharski w Bibl. Wars. r. 1S55. Jeszcze 
w XVU V. uczeni wytozumiewali miejsce położenia Xoviodunum. Wtedy pisano: 
luni, sivc, Ul nunc pronancłatur, Noyon łnterpretantur. Ccltariua. 
Vol. I p. 395. 


—    24    — 

dów, miało rozgłos w .Awiecie po wszystkie wieki i dla tego 
Jornandes najwłaściwiej postąpił, biorąc przy opisio granic sło- 
wiańskich, za punkt wyjścia taką właśnie raiejscowość, która 
całemu światu wiadoma była, jak nie mniej wiadome były źródła 
Dunaju i Noviodunum nad jeziorem Lemańskiem. Okazuje sie, 
że tekst Jomandesa dobrze pojęty, znajduje wykład prosty, zro- 
zumiały, nie zostawując powodu do domysłów. 

Zostaje do rozwiązania pytanie: zkądże Scytyja w VI w. 
miała się rozciągać aż do Renu prawie? Jomandes nie objaśnia 
tego, lecz skoro powiada wyraźnie, że w Scytyi, oprócz Gepi- 
dów-'^) i Dacyi, legały posady Słowian i Antów, że ta Scytyja 
poczynając się od iródeł Istry, jeziora Musianus i miasta Novio- 
dunum, rozciągała się daleko na wschód, wtedy jasno, że nie- 
chcąc mieszać różnych ludów w kupę. pod ogólną nazwą Ger- 
manii, albo Scytyi, jak poprzednicy jego czynili,^") użył dawnej 
geograficznej nazwy Scytyi dla pokrycia nią całej słowiań- 
szczyzny, a nazwę Germanii zostawił Teutonom, którzy w VI w. 
zachodnią jej częścią władali. Z tej to niezawodnie przyczyny 
owa Germania magna Ptolemeusa w VI w. tak już zmalała, 
że ledwo przy ujściu Renu, zaciśniętą między Galliją, Brytaniją 
i Scytyja dojrzeć ją można. Sami Niemcy zgadzają się na to, ^'| 
lecz to już była Germania niemiecka! 

Chociaż Jornandesowy opis granic Słowian nie ulega wąt- 


^^) Podtuite o Gepidach bardzo ciemne. ZaliuuJA ich du Niemców, ale zą 
prawdę nikt nie zaręczy, podobnie jak i siedxib ich nilcŁ ł pewnością nic nkreili. 
Cty byli ludem miejscowym* «y priybystarai i Gapami ic Skandynawii, jak Joroan' 
de& £ dawnych powicici postysia), nikl tego nie dowiódt. Nic sskodzi jednak £aa- 
wa2a(, £c historycy greccy pot'' wyra7em gepaides rozumieli tu/icmców. ie ci tuziemcy 
mieli swe siedziby w górach Karpackich, lam gdzie Spiż. Wo wlaściwcm miejscu 
powiemy o nich wiccćj. 

•*) Scylharum nomen u»qucquaque transit in Sarmatas atquc Germanos. 
Ncc aliis prisca illa duravil appetlaŁio. qaam qui ciitreroi gentium harum ignoU propc 
caetcris morlalibus deguni. Plinius. łli&l. NaL IV. 35. Z lego widai, le pod o- 
gólnti nazwą Sc)lów ro^umimo Sarmatów i Gcmianów. Później od csasów TocyU 
pod ogótnA na/.wa Germanii rozumiano Stuwian i Niemców. 

*')   Kruae. Alias, hist  krajobraz p. i.  •,(», 


—   25   — 


|pliwo^i»  lecz  dla  przekonania  się, czy nie zasziy jakie zmiany 

I W Germanii, kiedy żył Jomandes. obejrzymy się wstecz wieków. 

Wiemy że Jornandes czerpał z wcześniejszego pisarza sena- 

KasModora (517 — 534) i jeszcze  wcześniejszego księdza hi- 

! 4Xpań»kicgo Oroziusa,  który pisał  przed  r. 413.   Ostatni  rozpo- 

wiedlzial, ie liuropa od gór Rifejskich, Tanaisu i jeziora Meotyj- 

I tkiflgo rozciągając się na zachód aż do Oceanu północnego, Gallii' 

Bel^i  I Renu, a na południe do Dunaju, mieściła w sobie na 

wschodzie Alanic, we środku Dacyję. gdzie była i Gotyja, potem 

C'^ !';, której większą cr.ęł^ć zajmywali Swewy.  Na południe 

od  i i^u  l(?źały:  Pannonia,  Noryk  i Retia (Rezia), graniczące 

u źródeł Dunaju z Germaniją, a na północ z Germaniją i Duna- 

jaoL   Galtia Belgijska miała  od wschodu r. Ren i Germanije. -^ 

W takich san^ych wyrazach zapisał wiadomości o Europie i Ae- 

ticus, •*» Jeżeli teraz przypomnimy, że według Jornandesa, Srytyja 

której  mieszkali  Słowianie,  poczynając  od  jeziora  Musianus 

i  Dunaju,  rozciągała się do Dniestru, a na  północ do  Wisły 

arównamy to te świadectwem Oroziusa, przekonamy się, ie 

['Jornandes, odkroiwszy od Germanii Oroziusa  część południową 

dla Scylyi,  mianowicie  tę.  którą  podług  Oroziusa  zajmywali 

Kwi-wy w liczbie  54  ludów,  resztę  Teutonom  zostawił.   Poczera 

-Eidc» ludy Swewskie nazwawszy Słowianami, zapisał, że lud 

%łowians>ki rozsiadły na ogromnych przestrzeniach ku północy at 

do Wt^y, miał liczne nazwiska, zmieniające się według plemion 

^ci.  Przedział 140 lat między Orosiusem i Jornande- 

:^.:'Zkadzał do wypowiedzenia jednakowych wiadomości 

znych  o  środkowej  Europie,  z  tą  tylko  różnicą,  źe 

Z biegiem  czasu  zmieniły  się  dawne  nazwiska  ludów,  posady 

któr>*ch stały nie wzruszone! 


OroWtu Adv. Pag. I, 16 — 18. 

' >i|£t.iphia Aettci,  Lugiluni BaUvoram  Ifjiq6.   Europa...,  incipit a 

-,  TanatsA.  jcAiora  Mcotyj:»Uicgo  al  ilo  Giiltii  Bclgijukic) i Renu. 

T do Dunaju i na wtchód aA do Hontu.   Hinc ab Uńcntule  AUnia 

M lii Cli GtMhia: dcinde Germania ubi pluhmam panem Svcvi te. 

. gcntu 6unl. 54. 


—    26   — 

Utwierdziwszy się w przekonaniu, le źródła Dunaju stano- 
wiły kres granic słowiańskich od zachodu w VI w., wypadałoby 
od tego punktu oznaczyć kresy graniczne między Słowianami 
i Niemcami ku północy. Odpowiedź na to czytelnik znajdzie 
w dziale o Swewach, a lu zauważymy, że w koAcu V w. tłumy 
niemieckie chłynawszy na granice rzymskie, opanowały brzegi 
Dunaju, od źródeł jego aż do r. Innu i tam na zawsze osiadły. 
Tym sposobem za Jornandesa posady Słowian chociaż rozciągały 
się jeszcze do źródeł Dunaju, ale polityczna granica Słowian od- 
suniętą już była daleko na wschód. 

UWAGA, W jedocm miejscu opisu Scylyi JamancJet powicdziat, ic Scytyja 
w szerokość ruzciaga się od wschodu i rzek n>oźa Kaspijskiego, na zachód di do Gci- 
manów i rzeki Wiily. Scythia .... habei ab oricntc Scrcs ia ipso sui principio-ad 
IłUus Caspii mańs commancntcs: ab occidcDtc Germanos et fiu men Yi^talae 
ah AusLro id est septentrionali circnind.itur Occano* a mcridic Persidc, AlbaDia» Hi- 
bcrnia, Ponlo. atque e^ttemo a1vco llistri. qui dicilur Dauubius, ab ustio auo us* 
quc ad fontem (De Orig GcUr V). Lecz niżij cokolwiek Jomandcs twicnUŁ. 
ie n;id Wtsią zasiadł liczny lud Winidów, których Słowianami zwano, żr cl Sło- 
wianie od jeziora Musiunus, Nowiodunu i Daiesiru rozciągali się al do WiUy. Wi* 
docznic wice, ic wyrażenie flunien Yistual^c jest późniejszym wtrętem, zupcink 
nie zgadzającym i>ic z duchem całego wykładu Jornandesa o posadach Słowian. Na 
zachód od Wisły mieszkali za Oroziusa (r. 413) Swcwy, których Jornandcs nic do 
Germanii, lecz pod imieniem Słowian du Scytyi zaliczył. Tern sic dobitnie potwier- 
dza niewl.iściwoić wtrętu flumcn Yislulae, Wreszcie wskałaliimy wyżfcj, i« 
Wisła nigdy granicy Germanii nie sUinowita, a tu dodamy, ze je/cli południowa gra- 
nicę Scyiyj, jak sam Jomandeii powiada, stanowił Dunaj „od ujścia al do 
£ r ó d I a/ wtedy i poza Wisłą musiała być Scytyja, bo geograficzne położenie kraju 
od iródeł Dun.iju do wierzchowin Wisły, z natury swej nic dozwalana takie rongia- 
tiicłcnic, jakie by wypadło, przyjmując Wistę za granicę między Scytyja ś Gcrmaniją. 


Swewy i Teutoni. 

Ze starożytnych pisarzy J. Cezar pierwszy podał do wiado- 
mości, że z prawej strony Renu, w kraju German ija zwanym, 
bytowały dwa różne obyczajem ludy: jedne po nad dolnym Re- 
nem i nad morzem północnem, którym Cezar osobnej nazwy nie 
udzielił, a my zowiemy ich Teulonami, — inne, pod nazwiskiem 
Swewów,  stanowiły  rzeszę  ludów  sto  powiatów  zamieszkują- 


—   27 


I 


I^f^Jasu rozdział germańskich ludów na Swewów 
i we-Swewów (Teutonów) powtarzany był ciągle przez dzie- 
Jopt^w i geografów at do upadku cesarstwa rzymskiego na za- 
cbocUe, prxy czem wszyscy jednozgodnie świadczyli, że „wielki 
lud Swewów większą część Germanii zajmuje." — „Germania 
tibi plurimam partem Svevi tenent**, było stereotypo- 
Włrm wyrażeniem Rzymian i Greków. 

W kilkadziesiąt lat po J. Cezarze, Strabo (r. 19) pisał, że 
mird^y  Renem  i  Łabą  jest las  Ilercyński  i  ludy  Swewskie, 

nich niektóre wewnątrz tego lasu, jak Kwady, jest także 
r»L. ' n i-T) kraina, w której stolica Marobuda. Ten Marobud pod- 
bił Lu^iO.y wielki lud, Zumów, Butonów, Mugilonów, Sibinów 
i wielki pranaród swewski Semnonów. Jedni ze Swewów m\e- 
«skaJ4 w lasach, a inni na pograniczacli Getów. Wielki jest lud 
Swewów. ponieważ rozciąga się od Renu aż do Ł^by, część na- 
wet Swowów bytuje za Labą, jak Hermundury i Lankobardy, 
ktA^y całkiem przeszli na drugi brzeg. ''i Inne ludy germańskie 
ronie] znakomite: Cheruski, Chatty, Gambrivi, Chattuari, a nad 
morzem Sikambry, Chaubi, (Charaavi?), Bruktery. Kimbry, Kauki, 
Kauliki, Karapsiani i inne.^) Plinius wspomniawszy nazwę Swe- 
pomięszał ich z innymi ludami Germanii, tak że z jego 
ujił-*u nic prawdziwego wyciągnąć nie można, to tylko widać, że 
cala północ od Skandynawii do Wisły zamieszkana była przez 
WcnrtJów i Sarmatów. *)   Za to Tacyt obszerniejsze od poprzed- 


M   l^ bcUo Gal I, 30—54. 

')   Maiimu igilur c^ Svcvun3ni natio; nani ab Rhcoo ad Atbin asqac pcrtin- 

i« vcTu cotum etijiii trans Albin łubitant, ul Hcrniontlori et Lancobardi annc 

hi 'laHicm etiom prorsus sc in oppositam regionem  fuga rcc«^>erunt   Strabo. 

C^Ł  VII.  I.  i- 

*)   i\ńŁ 

*)   Plinius. Hist, Nat, IV, 27. a8.   Kornclius Ncpos 27 r. pr*cd Chr. lapi- 

pTokonsulnt Gallii Qui. Alelcllusowi Cclerowi (r. 63 pMcit Cbr.| 

■ \^^] tUrtJwa) kilku Imlów, którzy dla biindlu płynąc t  Tndyi na 

unii  wyizuccni  lostali.   Wijilomość  ta  pt/cchowata  się u  P. Meli  (De 

MI c 5 i u riinia Ilisl. Nat. II c. 07I.   UcMni chcieli wyrażenie C. Ne- 

STCYorum**  tlómac«yć  ncegc  Boiorum'') a  nawcl n^^c Bactorum"  niby 

naŁA-»"T'rnł.  Tak nawrt poprawiono w eiJycyi Nisard*a Pom, Meli, ale p«ytem one* 


—    28    — 

nikdw te\rra\ wiadomoi^ci o Swewach. Według niego Swewyme 
sa jednym ludem, jak Chatty. albo Tenchtery, lecz zajmując 
większa cze^ć Germanii, rozdzielili sie na liczne plemiona, roz- 
maitych nazwisk, w ogóle jednak nazywają się Swewami. *) Za 
najstarszych i najszlachetniejszych ze Swewów maja siebie Sem- 
noni. którzy zasiedlając sto powiatów i polegając na swą sile, 
mienią sie być głową Swewów.**) Przeciwnie Longobardi słyną 
nie liczba, lecz meztwem. Reudigni, Avioni, Angli, Warini, 
Eudosii. Swardoni i Nuitoni okrążeni rzekami i lasami słynni 
chyba z tego, że oddają cześć Nercie, to jest matce ziemL ^) Ta 
część Swewów rozciąga się do najdalszych stron Germanii, lecz 
bliżej Dunaju bytują Ilermundury wierni sprzymierzeńcy Rzymu. 
W ich kraju Łaba bierze początek. W sąsiedztwie z nimi: Narisci, 
potem Markomani i Kwady. Po za nimi Marsigni, Gotini, Osi, 
Ruri. Z nich Marsigni i Buri z mowy i obyczaju należą do Swe- 
wów, ale Gotini gaLskiej, a Osi pannońskiej używając mowy, nie 
s^ Germanami. Ludy te mało mają pól, mieszkają głównie po 
lasach i wyżynach gór. albowiem Swewia przerżnięta jest łańcu- 
chem gór, ra któremi mieszkają liczne ludy Lygiów, podaelone 
na wiele dzierżaw, z których ważniejsze: Arii, Hełvekoni, Ma- 
nimy, Ełisii, Nahanar\^ali. Za Lygiami Gotoni, a na samym 
brzL-gu morza Rugi i I..emowi. Za nimi Swioni na morzu, za 
ktor^-mi inne morze, a na prawo od raoria. Suionskiego, brzegi 
zaludnione  przez Estów,  których wiara  podobna  do  swewskiej, 


Oioao, te wypoila, ugodnśc « Ptiaiascni, csytać .rcgc sirwnm.* Oti|J*:£)aetttt ilo 
edfc Hefi pncs Kisard*a aoto 92. Ucmhi i^adM)! sł^ ie w t^soe C Kepiate t^ 
■riast ladl, povinBO bfć W ind i i ic to jeH piermstj na ipoOaai ■ itaroijt* 
nych aazwi. lo^ Niemcy ShiWŁUWMi drrali. t WinJi. Weali KxyUniB 
imbili: WcncdL 

^   Gcrm. ja. 

^ YcfaBlfasiMOł se wobOksamotąjiie Svc«onnB SoBaaaes mcBonitt.*. cco- 
tam  p«C**  habitut* iHgWM|«c  oarpote  cficitmr  «1  «c  Sorromi aę^  tt^^Ussi. 

*) Grm. 4xx Wym Ncftkinn fandaoe cX7tej« lólaic: Mm^nwiis v rókajxk 
kiMciMcfc iopurayl KcitlMm» Nctitm, Netb«m, Nrclwn, NcKcrtvnk DcttSwOk Xct» 
tkum, N«it««, Hcrtsm, Hcit^i^ Umemtmanham. WctttttA. llMAi>-r«pnau t>5. 


—  2C  - 

mowa  do  brytańskiej   Za Swionami  bytują  Sitoni  i  tu  się 
ty Swewia. ^) 

Dwadzieścia osiem ludów wyliczył Tacyt naleiiących do 
Swewskiej rzeszy, zachwyciwszy do nich Skandynawskich Swio- 
i Sitonów, którzy w rzeczywistości nie byli Swewami. ") 
saeńćdziosi^t kilka lat później Ptolemeus (r. i6i), wyliczajcie 
ły na ziemiach swewskich bytujące, wzmiankował nowe na- 
>wy. poprzednikom jego nieznane, mianowicie: Farodini od rzeki 
Oialosy dft r. Swewy (Sprewy), Sedini z lewej i Aelveoni z pra- 
wej strony Odry, Bogunty aż po Wisłę (nad Wartą), Lingi pod 
vłmi. Oimani, Diduni, Kalukoni, Batini w Lużycach, Ruń 
.u, Uaemi, Baenochaemi i Korkonoti w Czechach, Kampi 
i RAkati w Rakusach, Sidoni, Kogni, Yisburgi w Górnym 
Śl^lcu, Avarini w górach Karpackich. ***) Później Julius Kapi- 
toHniŁft (r. 314). w opisie bojów Marka Aureliusa z Markoma- 
namt (r. 165—170), wspomniał, >e od Ulyryi do Gallii powstali 
przeciw Rzymowi: Markomani. Nariski, Hermundury, Kwady, 
Swcwy, Sarmaty, Latringi i Buri, ") a Flawius Wopiskus (r, 313) 
tauwa/ał, że podczas tryumfalnego wjazdu do Rzymu Aureliana 
• równych jeńców ciągnięto i Swewów. ") W IV w, na- 
Swewów traci wzietość, tonąc w ogólnej nazwie Germa- 
nów, za to w V wieku Orozius (r. 413), przypominając antyczne 
wyrażenie, łe większą cześć Germanii dzierżyli Swewy, pierwszy 
z pLsarzy objaśnił, że swewskich ludów liczono 54, **) czem daleko 


*j   Oerm. 41 — 40, 

*\   fLfiACJcr ttnr<vxylno&ci ulrAynaujf. ic pierwotną ladno&ć Skandynawii stano- 
ncliodicnin, u Svione£,  Svit1ioncs  Svi(l,  Stwcd  nalega do 
I.   VtU\. Ikr^niaii. Lcs Ocifs. 1M59. 51, 50. 
••ł   lliileioaci UcogiaphiA I,  II c  tt,  M.  Poiównawc/y rozbiłii nniw  lutlów 
Pkłesnwffa,  TucyU i Strabona  (wka^tf,  i«  Al^ramlryj^lci  geograf  wiemianUowal te 
AHK ci> i |Np|iffM(lnicy ludy, tylko ich nazwy potlal w odmiennej formie. 
'*)   io  \!jr. Aurcl.  14. 
M>   m Anrel. H. 

nl>i  plutimain  paitcm Svt:vi uhtincnt,  ątiorum omnium  gcnies 
iioiif A*ivcr. r«i^. I p.  iG. 


iMHiilfii 


30  — 

prze^vyższył Uczbę swewskich ludów, przez jego poprzedników 
wzmiankowanych. Wspomnieli jeszcze Swewów: Julius Honorius 
(^1:1 — 427)**) i Eticus około r. 500,^^) ale z upadkiem państwa 
rzymskiego, ginęła nomenklatura hidów w kancelar>'ach impera- 
torskich zaprowadzona, przestarzałe nazwy nieodpowiadały po- 
trzebom czasu, ani pojęciu nowych ludzi losem państwa rzym- 
skiego rozrządzających. Swewia, o wielkości której kilka wieków 
prawiono, wnet znikła, a na jej miejscu Jomandes znalazł Scy- 
tyję i w niej Słowianów. 

Raz jeszcze w klasztornem oddaleniu biskup Wenacios For- 
tunatus (f 6og^ w^spomniał nazwisko Swewów *•) (r. 567^ ale len 
ostatni odgłos antycznych wyobraień nie znalazł naśladowców. 
Świat dowiedział się, że dawne posady Swewów. zamieszkane 
były przez Słowian. 

Identyczność nazwisk: Swewy i Słowianie. 

Nazwisko Swewów zwyczajnie pisali Rzymianie Sue vi.') 
Grecy JTo^/!^ Historycy nowych wieków, przyjmuje Swewów 
za Niemców, uź>'wali łacińskiej formy i pisali Svevi, Swewy. 
Dopiero w bieiacym wieku niesnieccy uczeni, pomieszawszy 
Swewów ze  Szwabami* poczęli pisać Suebi*) i stosownie  do 


**)  Jniu Hofioria.  Esceifita qaac ad CotmogtM^kiaak pcumoa ciI. 16^ 

**)   Cosnograplkia Aeti4:o utscripCL l.apŁ Bata*. 1696 p^ 41. 

^*) Yetuttos Fortanaias cpiscopos PktsncttSB m Vit^ Sw Unti»i. pml: 
Twnof et cztmiuB Frisombos atqBc Svevis.   Fttrolo^ Took $9* 

^ Xxnr; Swewóv najpienrsiy nz spotykainjr v nymiŁicgo dae^poa Liu 
CHBK Koncliasa Siseany (f 7 lai pnciS koBSolHEm Ce«an)L vc hagnemmck kfeA- 
rrco zapóano. te G«ik>«ic laotai^ w boja b«o& nm% natcris. Stcyi cald* 
skaji^ iiricwca ^Golfi aascffifa«k S«evi l«K«te conigMPC** ITkett. Gcuip. L PbUtm 
r. 6j potd Ckc. KoTBclras XepoC wspotBakl, le kiól Svtir«lu Ahowist Auoml 
Qtt. HctcOanwf Cel«iDvi kiHoi twiów (wyity § s cjt- 4)k Póteac] iSo^mnt od 
lol. CcAara tac|K»viMfaDO o Swcwacfc, jako « wielkśaa n^wtiłtir, 

'1 Die snetwichea Vt)4krt ptttą leimMeju Miency. Wi9fioem& ElhseraMBesk 
4«; DmvU! Mutt«:v. Gcsch. des Dcutsck. YuOcs S; Stadtt Dcntsck. G«9dk. I 17—^0^ 


-   31   — 

MfBWIać nawet tekst starożytnych pisarzy, ') nazwę kS 
Sw-\%'iv\  wywodzili  od  schweben.  schweiien  =  włóczyć 
%ic.  tułać się, *) 

W początku bie^cego wieku kilku uczonych, wbrew przy- 
Jętrj rutynie ośmielili sie w Swewach Słowian upatrywać. Pier- 
wsty, o ile wiemy, kanonik Injjolsztadski Dawid Popp (r. 1821) 
iWTÓciw\^y uwagę na to, że w krajach zasiedlonych niegdyś 
frtet Swewów, mówiono po słowiańska, a wszystkie nazwy 
mkijtcowc I pamiątki noszą cechy słowiańskie, nie wahał się 
swcwiiw pr/yjać za Słowian.*) Z obszernym i pełnym grunto- 
wnej rozwagi traktatom o Swewach wystąpił w r. 1826 August 
W - ^ Przyszedłszy do przekonania, że nazwy Swawi i Sławi 
s% ; czne , przy tern przyjawszy do uwagi , że nazwisko Sło- 

wian najprzód zjawiło się w tych właśnie miejscowościach, gdzie 
Swewy bytowali i j)óźniej dopiero rozszerzyło się po innych kra- 
}»cłi słowiańskich, a także odwieczną nieprzyjaźń między Swe- 
wami i Niemcami, różne usposobienie tych dwóch ludów we 
względzie wyobrażeń religijnych, nazwy miejscowe^ kończące się 
u Swewów najczęściej na itz, Wersebe dziwił się jak przedtem 
badacze nie zwróciU na to wszystko uwagi i nie pojęli, że Swewy 
^ wianie są jednym i tym samym ludem. •*) Od tego dopiero 
i/^-a kwestyja o narodowości Swewów stała sie przedmiotem 
ufi..ilnit»js/ych badań.  Pisarze czescy. Józef Frania (r, 1832) i Fran- 


rc)  tftn wzmiankę, la wypada pisać  Sue vi.  a nie  Suebi. jak 

i^ niemieckiego brzmienia SvapA, Scwabom odpowiadającego. 

'}   W paryskich wydaniach  dotąd  Suevti  Icc^  w nicmieckicłi  dawno jul 

r-^wiama  Siiebi.   Pedafjod^y  polscy na  oślep  idąc u  Niemciimi.  poprawiają 

Wfdanlie Wju»Ł;iw&kic J. Cezarft, także we Lwowie  polskie  tlónucxcnic 

ari c. 1868 »• 4l» 62.   Swcbi, Suebi. a na fttr.  125 Swewy. ' 

•)   a etrmaoico vocahu1o Swcwcn sen Schweben, ijuod  est vngari, Suevotum 
Jordan dc  oriyinibus  SUticis r.  1745 T.  I c  IV.  W. A, Macic- 
nij do  Iii*. Praw.  Slow. 68. 

'tnnf* iit>cr cinige alte Gmbhtlgcl hei  Amberg.  Ingoliiiudt  1821 n. 
-:_ .l-ip. Slow. 271. 

Wencbe.   Dlc  VolUcr  und  Yotkcr-BlfndniikKc  des  Allen  Teut<fchUnd». 
310— Jll. 


—   32   — 

Ciszek Szir (r. 1833) w nazwie Swewów miano Słowian upatry- 
wali.") Dziejopis F. H. Muller (r. 1840) mniemał, że masse 
ludności swewskiej stanowili Słowianie, lecz nad nimi panowali 
niemieccy Swewi. ^) W tymże czasie Wacław Alexander Ma- 
ciejowski pierwszy w Polsce podniósł pytanie o narodowości 
Swewów, lecz podobnie jak Muller mniemał, że w Germanii przed 
wieki bytowały dwa ludy /r/eszone pod nazwą Swewów. W tej 
rzeszy Słowianie mieli składać lud, a Niemcy przewodniczacycli. 
Takie zdanie autor wypowiedziawszy jeszcze w r. 1845, przyniósł 
dla liistoryi słowiańskiej wielką usługę, choćby tern tylko, ±e 
pobudził do głębszego zastanowienia nad Swewami uczonycli 
niemieckich. Jakoż, za jego wdaniem sie Jakób Grimm usiłując 
wykazać etymologiczne znaczenie nazwy Swewów, przyszedł do 
przekonania, że nazwy Suevi i Slavi są identyczne, że etymo* 
logicznie nazwy te znajdują pochodzenie od swój, swobodny.*) 
Taka etymologia nie podobała się Maciejowskiemu, jako nie 
mająca podstawy^*') jął się do obmyślania innej. Według niego 
germańscy poliści, rolnicy, jako ,,swoi'\ „swój a ki" poznawali 
się po s w o w i e (słowie), a ztąd kojarzący się z nimi Teulono- 
wie, dawali im nazwę z ojczystej ich mowy wziętą i ta nazwa 
pozostała przy nich na zawsze. Oprócz niej nie było innego na- 
zwiska dla Swewów i nie-Swewów właściwego, z mowy ludowej 
branego, Germanów bowiem nazwa w źródłosłowie i znaczeniu 
swojem była mowie niemieckiej obca.**) Inny polski badacz Do- 
minik Szulc (r. 1850) oświadczywszy sie stanowczo za narodowo- 
ścią słowiańską wszystkich ludów w starożytności zamieszkałych 
miedzy morzem  Baltyckiem i Dunajem, twierdził, że Swewianie 


'')   Scembera.   ZapaU. Slow. 280. 281. 

•)   Muller.   Die Deutschen St.Hmmc  1840. T. I str.  173, 209. 

") Sucvi = Slavi, d. h. elymologisch, das Wort kctieutp Freie, vrtn svi>i 
c^iwc.sni juris, liber; Riisscn, Folcn, Bohmcn sagcn swoboilii» liber- 
ia & , dic S1ovcnen schwankcn zwischcn swoboda utwi S 1 o b o d a , den Ser*' 
ben gilt nur S 1 o b o d a  fnr Freimulh, W«!b. Pouscbc.  Dic Ariet, 200, 

>*>)  Hi.st. Prawod. Slow/ I, § 509. 

"J   Dopełnienia Hihi,  Pmw. Slow. 89. 90. 


Slowian nawet w pisowni łacińskiej, pozhawloni^ł twardego /, 
^e banizo hic ró^.nia. '-) 

Drwił sobie Szafarzyk z pisarzy upatrujących w Swewach 
w, a wybrawszy bezpieczną drogę, aby autorytetów nie- 
• \ nic obraziło i Słowian nie krzywdzić, rozpłatał Swewiję 
n.. i Ali: części, wołając: odstąpim pra-Germanom (Niemcom) 
ką Germanijci na zachód od dolnej Odry. nie biorąc z Wer- 
sebc Swewów za Słowian, a ziemie Lugijskie (LuJtyckie) zacho- 
y pra-Słowianom. przyjmując z Szuitze Goty» i resztki Swe- 
wiMv za pobylców w Lużycach. "*) W innem miejscu Szafarzyk, 
o%ijx4ntając zapisaną przez Ptolemeusa nazwg Suoveni, zauwa- 
żał \Z niektóre plemiona słowiańskie, jak n. p, Serby, Słoweńcy, 
Morawianie, Slowaki twarde ł zmieniają w u albo o (wuk, 
wuna, wouna, dau, Bpao, zamiast włk. włna, dał, spał 
jt. di albo jak Łużyczanie, Polacy w Prusach i prosty lud 
Polsce (Kongresowej) zmieniając na «•, mówią: s w o w o , 
swowan, wawa. hwawa. zamiast: słowo, słowan, ława, 
hława. W dawniejsze czasy przedział między twardem i mię- 
}iiesn #, był bardziej wybitny niż teraz, Grek lub Łacinnik sły- 
%fąc nazwę Słoweni. wymawianą przez Słowian, ze słuchu mógł 
lą napisać Suoveni. *'') Nie dalekim więc był Szafarzyk od 
;o, aby i nazwę Swewów wyrozumieć, lecz nie ważył się po- 
przeciw dominującej wówczas teoryi uczonych niemieckich, 
więc połowę Słowiańszczyzny ustąpić Niemcom, byle nie 
:y^ Teutomanom.*'*) Pomimo ogromnego autorytetu Szafarzyka 
iDtęd/y uczonymi słowiańskimi , zaliczenie Swewów do Niemców 
ni*;  zadowolniło  wielu.   Oprócz Maciejowskiego i Szulca,  Wełt- 


>'/   *sxińc.  O Pomorzu ZdodrznAskiem,  t8$o s. 83. 
>*>   SUroi. Slow.  § t8, 3 oiUyt. 11. 
">   Ibid. § }i>, u. 

M)   ZhytcCAoe trzymanie st{ teoryi niemieckich, nic życzenie wyronumicĆ pra* 
LlilurTun^. UI4 tcco. śe to nic byłoby zgo^lnc i. ust.ilon.'} tcoryju, £jrsuC4il Ssa- 
!K  W  1842  lokii  JuiiJ  Wcnclin  (Hnca.) CK;tnaiiiiiiitoif»iiifl n m 
.lu»ku4 18^3 r. tir. 97 — 104. 


Bfa 


mm 


t^sm 


—   34   — 

man (r. 1856) odróżniając Swewów od Niemców, mniemał iż na- 
zwa pisząca sie po grecku SoL't]fioŁ, Sou v en i. u Rzymian i Gal- 
lów skróciła się na Suevi, podobnie jak później taż sama forma 
zeSlavini skróciła się w Slavi. ") Henryk Sucłiecki '") (r. 1861) 
i Wojciecłi Kętrzyński**) (r. i868) stanowczo oświadczyli się za 
słowiańską narodowością Swewów. Szembera. poświeciwszy sie 
wieloletnim badaniom dziejów Swewów (1860 — 1868), przyszedł 
do przekonania, że nazwy Swewł i Słowianie są identyczne. 
Według niego: ^.północni Słowianie: Połabianie, Łużyczanie, Po- 
dlanie w czcŃci i Czechowie, słynący u Rzymian pod nazwą 
,,Svevi", wymawiali w starożytności, jak wiadomo zamiast sze- 
„rokiego / głoskę w, albo w (bywa zamiast była. ma w o, 
„zamiast mAło) i nazywali siebie Suo wenie zamiast Sło we- 
gnie i Suawianie, zamiast Sławią nie, a Rzymianie usły- 
„szawszy od nich te nazwę, skrócili ją w Suavi, ze zwyczajną 
^przemianą dźwięku a na ff w Suev'i'*. '*) W tymże czasie Mora- 
wianin Brandl  także Swewów za Słowian  przyjął. *^) 

Tymczasem w piśmiennictwie niemieckiem Swewy nie prze- 
stają być sfinksem, dla odgadnienia którego badacze nie znajdu- 
jąc podstawy we własnej mowie, puszczają się na różne domysły. 
Jedni zaliczają ich wprost do Niemców, mniemając, że Suebi 
są dzisiejsi Szwaby, inni usiłują dowieść, że nazwa Swewów po- 
szła z keltskiego wyrazu Seabhas, który ma znaczyć włóczęgę, 
a zatem Swewy byli nomadami (Schweifende).^*j   Ale myśl rzu- 


'*) lliuo rcpMJiHU lun Odiuunu i8s0. i* 9. 

") Zicmiu Tacyluwych i Sliabonowych Swewów. w BibL War. r. I8oi T. II 
513-555. 

»•»)  Dic Lycicr.  31. 

'*)  Sitembcra.   Zapad. Slow. loi. 

**)  Kniha pro k.a£4lcho Morawana w Bmt 1863, 02. 

•') OberniuIIcr nnxwy SwcwtSw. nomaditw, Schwcifcmle wywod/i /. UcIuWUro 
Scabhas = Wnnrfcrcr, wlnczcj^a, powołując się na Diona Kassiu^u. któr^- cala ricr- 
nii\n»jc w Itt w. blctlnic nnewu KvUów pokrył. Sili mc Obcrmullcr ro-Jowód Swc» 
uuw w Uclt>Uicm irótllc utopić* byle yo w slowirtńskim potoku nic «pi>(kdć. Hesscti- 
Vulket.   1ST4,  c!c>,':  I sir  ^  i  ii.it.tcp. 


~   35   — 

r.rT..ł ^ »V.'ł)>a Grimma budzi i między Niemcami wątpliwość 
o pr* . Swewów do Niemców.  Niedawno Teodor Poe- 

(r. 1878) podobnie Grimmowi oświadczywszy sif za identy- 
ttnoAci:} nazwy Swewów i Słowian, wyrzekł, ie tak§ identy- 
CBK^ f ■ " ' 'aja nawet nazwy: marę svevicum,") zamiast 
"*'^»a Bai*Tv i..v>;o, nad którem leżały odwieczne siedziby Słowian 

uodicu* sinus.'*') którem ujście Wisły mianowano.-*) 

Slre«zcz4ij%c co wyżej powiedziano o nazwie Swewów i mnie- 
mając, że nim 5i( \vyksztalciła nazwa Słowianie lub Sła wianie, 
pierwotna forma tej nazwy musiała być prostsza: Słów i, Sła- 
wi, podobnie jak i teraz u Kaszubów zamiast Słowianie. Słe- 
Wi,**) wnioskować wypada, że w ustach Słowian germańskich, 
nie mających twardego i, nazwa ta musiała wymawiać się 
Swowi, Swa w I, przeszła do Greków i Rzymian w łormie 
Suevoi, Suevi, a ustaliwszy się za czasów Tacyta i Ptole- 
meusa, przetrwała aź do VI w., kiedy Prokop i Jomandes do- 
stnegli jul twardziej rozwiniętą formę Słowianie i tę zastoso' 
wali do ludów, które do tego czasu pod nazwa Swewów słynęły. 
NU? pójdziemy więc za Szafarzykiem i późniejszymi driejopisami, 
' y dot;^d w nazwie Swewów nie przestają upatrywać wloczę- 
^'ii« i kt>czowników, a idąc za zdrowym rozsądkiem i świa- 
iWctwami historycznemi. razem z Wersebe przyznajemy, te 
Swe wy I Słowianie sa nazwy identyczne, tylko w starożytności 
inaczej niż teraz wymawiane.**) 


'-,  l^i\i ijrtnian.  Ąń. 

'•i   rtnicTIKUS  U  Tli  C,  5- 

'*)   I*ocwfa«    Dic Aricr 2oo. 

<*)  Ccj)i>wji.   SUcKb  KiLszcbsko-slowiAskiej mnwć. 88. 

'•)  W  Po1»cc w pocenOm XVt w.  Miechowita pisat ; Collige . . . (\no<\  Poloni 

n-'he«a, Sutfvt et unmia |*cner.i  SUiuurunt  pos(  ililu\-ium in Kunc  ucUtcin iti suis 

• fi Ukg^futijt tecftis  pcrinuncnt.   CoUi^c  i^uod ci& marc Gcrmiinicum  Poloni. 

' iipti et cxtcmunati sunl per Hcnrico* impcralorcs <lunl.ixM 

łcliciii aithuc  mancntibus  (Pol. hi«ti>n.ic  corptis,   Rasilcac 

\.)   AU  wnet  potem Kromer cud£o/.iemskic wyobraż-cnia do historyi 

iUi«'»y. innicMiul, Ac Sucvi byli ló^nym od  Polaków Indem. 

3* 


—   36   ^ 

§7. 

Suevi i Suavi, Słowianie i Szwaby. 

Z pamiętników J. Cezara dowiadujemy sie, że po nieszcy.e- 
^Hwyra odwrocie króla swewskiegtj Jarowita i Gallii (r. 58 przed 
Chr.), Swewy odsunąwszy się od Renu. stanowiska swe oparU 
na lasach: Hercyńskich i Bukowińskich (Bacenis), w późniejsze 
zaś wieki nigdy już ku Renowi swych siedzib nie posuwalL 
Tymczasem nad Renem i Nekarem znaleźli się w VI w. inni 
Swewi, którzy po upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego, 
pod imieniem Swawów. Szwabów zasłynęli. 

Niemieccy pisarze przyjmując wszystkich Swewów za Teu- 
tonów, twierdzą że Swewy miedzy Renem i Nekarem są ludno- 
ścią pozostałą po odwrocie Jarowita z Gallii i źe później ludność 
ta dopełniana przez Rzymian przesiedleńcami z głębi Germanii, 
urosła w osobny lud Szwabów, obok Alemanów. \) Inni myśleli, 
że w czasie wędrówki narodów, część Swewów z nad Elby prze- 
siedliła się ku wierzchowinom Dunaju, gdzie teraz pod nazwi- 
skiem Szwabów wiadoma. *) 

Dochodząc zkądby się wzięli Swewy nad Renem i Neka- 
rem wtedy, gdy wielki lud Swewów, ustępując przed najazdem 
Rzymian, opuścił swe stanowiska nad Renem i cofnął się w góry 
Czarnego lasu, zwracamy uwagę na starożytnych pisarzy: Pli- 
niusa, Tacyta, Ptolemeusa, Diona-Kassiusa, którzy oprócz wiel- 
kiego ludu Swewów, zauważali jeszcze ludek Svevi, Svebi, 
należący do Teutonów narówni z Marsami, Gambriwami, i Wan- 
dalami. *)   Ci teutońscy Svevi  mieli  siedliska na północy Ger- 


>) Barth TcuUchlands Urgeschichte 1842 T. III ^ 63; Haas. Ureiisiande 
Alemanicns, Schwabcns. 18(15. 7* ^ nasłęp, 

^) Adcluny (Dircctorium i$ 57) w Bicstcra wypisach, pomicucsonycb w Szem* 
bory.   Zapail.  Slow. s.  165. 

'*) Maisos, Ganil)rivios Svevoft, Yandalios Tacyt. Gcrm. 2. PUnins do tca- 
toAskich Hcrmionów ^alico') Swewów, ChallAw i Clicruskńw, ale nicpolrŁebnic p«y* 
cx<fpłl Her-i.undurów, Ik» ci oaleicU do wiclkiegn tudu Swcwukicjjo, u Pliiiiusa na* 
«waiicgi> w ogtlilc Windłli. lii&t. Nal IV', it. 


—  37   — 


Dii«  w  okolicach  dolnego  Renu,  różnie  przez  starożytnych 
oCMCione   Wcdhig  Tacyta Svi;vi bytowali koło Fryzów, gdzieś 
jMd brzegiem morza. Vi  Ptolemeus trzy razy wzmiankuje Swe- 
Jedni i>od Busakterami Svebi Langobardii/) migdzy 
Renem i Krns,*) inni Svebi Angili miedzy Emsem i Elbą,*) 
inni Sucbi Semnoncs od Elby do r. Swewy. *^ Z tych trzech 
liiddw Sweby Langobardi mają wyznaczone siedliska  wśród ple- 
mion teutoA.skich i choć nie zupełnie, odpowiadają jednak Swe* 
wam  przez  Tacyta  koło  Fryzów  wzmiankowanym.   Ludek ten 
WiKpolnie  z  Chcruskami  odpierał  napady  Druza  w r. 9, **)  gdy 
ty"" "  -n widki lud Swewów stał pod bronią w pozy cy i obser- 
^.i ^   ,  co daje powód do mniemania, że to były ludy różnych 
I narodowości. 

W dróżnikach rzymskich z lU wieku zjawia się A łamania 

w  i^r^ich  Czarnego  lasu,  a  poza  nią  Swewia ^^*)  na  prawym 

Ibrwrgu  Renu  przeciw  Strasburga i Wormsu, lecz siedzący tam 

lltulck  plątał się miedzy innemi  plemionami i na rozgłos w dzie- 

tńts £a^^uiy).  Dopiero w końcu  IV w. podczas krwawych 

irbarzyńskich bojów z Rzymianami, za imperatorów Gracyana 

Tałentyniana II, udało sie tym Swewom zająć miejsce w odach 

ly Auzoniusa, gdy ten sławiąc czyny imperatorów zaznaczył 


•)   Mówi^ o |»wrocic i Brytanii kohorty Usipctów,  Tacyt  rzeki: ai«jue ita 
a«^cti BriUoniam, aniissis per inscitiani regendi navibus, pro pr.tLHlouihus It.iliiti. 
am a Sorrl^,  mox « Fristis interccpti sunt  Vita Agricolac 2V>. 

^   Tenent aotcm Gcnaaniam, cfuac circa Khcnum Hayium incipii a |r.tiŁ<j ^c|)iŁ-ił< 
Buft.iktcrj, suh quibuH  -wij/łof An--'jr**[3acfJot.   Geogr, Li. II c,  I I  (Lcibniis 
Itipf, Brun. [  p,  15), w cdyt. NoMłr I  II c. U. § 9. 

•J   !'lten. Gcogr. il. (rricchcn h. ąhO. Wisliccnus.  Elbger. miipi  według ku 


f) Tn% aulcni  alquv  mcditcrrancae  gentcs  maximc sunt  .Svcvi  AD;:ili, 

ku nint, qu.ini Langobardi proicn^i ad »cpteDirionem uhjuc ad mc- 
kitli- u>:iiiinL Oeoff. tt, it  w ed. Kobbc ^  1$.   Wislioenus mapa. 
*)   Socbi  Srmnoncs i^ni  habitant  [>ost Albim...  us<|ue ad Sucvum  flurium. 
.  U, II  » cłljrc, Nnbbc. §  15 Wisliccuus mapa. 
•>   Dio ia»ius  llWt. Kom 55, 12. 
**)   TabtiU  PcTitingcriana  Itincrarin.  Segment  II.  Wcdtug Mannerta autorem 
*iruli   W ^ iłj Id uwa/jr  A)c\:in(Iia Sewera, kl6rv  p.itiowul  22$ — 235* 


-   38   - 

geograficzne położenie pobitych Swewów po granicy Gallii nad 
Renem i u iródel Dunaju, '^j Lecz Ausonius placza,c Swewów 
z Alemanami i biorąc jednych za drugich, sprawę zaciemnił, **) 
i nie łatwo byłoby wyrozumieć różnicę dwóch ludów pod jedną 
nazwą Swewów słynących, gdyby nam nie przybyli na pomoc 
Prokop i Jornandes, Pisarze ci, nie trzymając się dawniejszej 
kancelaryj cesarskich nomenklatury ludów, a zapisując nazwiska 
prawdziwe, wreszcie jako naoczni świadkowie, zasługują na zau- 
fanie. Prokop świadczy, że po za Turyngami mieszkali Suabi 
i Alemani. **) Jornandes opisując wojnę między Teodomirem kró- 
lem Ost-Gotów, którzy nad jeziorem Peiso (Błatno) koczowali 
i królami Swawów Kunimundem i Alarykiem, powiada, że Swawy 
pod wodzą tych dwóch królików, ruszyli przeciw Teodomirowi, 
lecz w Pannonii nad r. Boliją pobici zostali (456 czy 472?). W od- 
wet Teodomir zimą przez Dunaj przeszedłszy, wpadł do kraju 
Swawów, który graniczył na wschód 2 Bawarami, na zachód 
z Frankami, na południe z Burgundami, a na północ z Turynga- 
mi. Do Swawów przyłączyli się Alemani i mieszkańcy wzgórz 
alpejskich (Alpes erectas), lecz Teodomir wszystkich pobił, kraj 
zniszczył, z jeńcami przez Dunaj do domu powrócił. *') Wyraźne 
więc jest położenie kraju Swawów, o którym Jornandes rozpo 
wiedział. Odpowiada ono zupełnie wskazówce Prokopa i świade- 


") Caede, fuga, flamuiis, sl^ato^ pcriissć Suevos. Nec Rlituuin LiLiUis limitis 
esse loco, a potem zostawia mówić Dunajowi: Danubius pcnitis caput occultalus iu 
oris, totus sub vt;stra jam ditione flao: qua gclidum foatem medicis cfTundo Sucvis..^ 
Au:>unii Epigr. IV. 

*«1   Barth. Urgesch. g 63; Wersebe. Die Volkcr sU. 287 cyl. 417. 

") Ultra Thoringos Suabi et Alamani valtdae nationes. Dc bclto Gothico 
1. I c.  IZ. 

^*) Nam re^io iHa Suavoruin ab orientc Baiobaroa liabct. ab occidcnte 
Francos, a meridie Burgundiones, a aeplenirione Tlmringus. Qiiflias Suuvis func juiiv 
li adcrant ctiam AlemannJ. ipiiciue AIpcs cicctas omaino re);;entcs i U d. Jornan* 
des. Dc orig Gct, 55. Cytata ta wypisana według tcxstu Werscbc. Dic Volkcr », 
287. cyl.419, leci w paryzkiem Nisai-J*a wydaniu J-trnandcs-i zamiast S u u v o r u ro, 
S U a V i s poprawiano; Suevoium. Saevi& niby Icpićj. Wolimy jcdnttk pó)£^_ 
a uc£onym Nicmccmi którego blii^j obcboduto pytanie o lem jak pikać: Suev| 
C2y Suavi, niż paT)'zkich wydawców. 


—   39   — 


' 


ctwom późniejszych pisarzy. Tak kontynuator Fredegara, opi 
wrtadui^c o podziale państwa Karola Martela miedzy jogo synami 
(r. 741). mówi, że ton naznaczył Karlomanowi Auster i Sua- 
viain, która Alemani^ się zowir.*'*) Około tego czasu geograf 
r.iivfi*i^ki (r. 690) wyrazi! sie, że w pobliżu Turynjg^ii leży ojczy- 
nu. SwAwów, która będąc i ojczyzną Alemanów, graniczyła 
/ luiliia.'*) Podobnie współczesny Karolowi W, Paweł Diakon 
iwitrtl/il, te Swawia jest prowincyą Alemanów,'") że król Au- 
tjuit jeSwawów t. j. z rodu Alemanów pochodził,"*) Mamy 
więc do^yć świadectw, że wzmiankowany przez starożytnych pod 
norw^ Sue^bi, Sue vi ludek między Renem i Nekarem. zwany 
>jyl w VI , VIK i VIII. w. Suavi i za jedno z Alemanami brany, 
% było 10 w tym czasie, kiedy wielki lud Swewów słynął już 
^>od nazwiskiem Słowian, ojczyzną których, podług Jornandesa, 
była Sc>'ty]a od źródeł Dunaju aż do Wisły. Nie ma zatem po- 
''- *" prowadzać Swewów z nad Elby nad Nekar. jak uczynił 
. _. bo nad Nekarem i dolnym Mohanem znaleźli  sin Swa- 

w:. których dawniejsze siedziby leżały na północ od r. Warnicy» 
wpadającej do Dunaju. Nie wiemy z pewnością w jakim by 
czasie ci Swawi osiedlili się na południe od Mohanu, ale pra« 
wdDpodobnie iż nie wcześniej jak w III. w., albowiem w II. w. 
kra] na południe od Mohanu, po nad Nekarem aż do Dunaju 
był posiadłot^cią rzymską i stanowił tak zwane Agri Decu- 
mates t, j.  ziemie dziesięcinne,  na  których osiedleni weterani 


*^}  IUque pńniigeniŁo suo, Carlomanno nominc, AusŁcr et Suaviani, tjuAc 

Alcmaiinia didtui, atc^uc  Thotingium tmdidil.   AUcrum vcro  secundum filium 

tMiiMn^m,  PippiinuH nomiDc, Burgunditłc cl NcusUiksiac et Piovinciac pracfucil. Wer- 

Icnustęp Frcdcgaruwi. lecz mylnit% poniewał Frcdcgar skońcEyl swą 

641, 1 ucczone zdaTz-cnic tastln r. 741. 

**}   tłctnin propitif^ua ipsius Tuńngiac  oscrihilur paUia  Suavoruni,  qtue 

-tassoorum patria, confiualis cxUiiŁ iŁaliae.   Guido  Ravcnalus  1696.  XXVI. 

*^j  Inirr hanc (Lyguriam) el Su a via m, buc cst Alcmannorum provinciam, 

'TiUJoDcm  csi [>OBiUi, dujic  provinciac, td csl primn et sccuiida,  intcr 

ii,  H\ ijutbu^ ptopric Rbeti h.ibit.irc noscuutur.   Dc gest  Longob. \. 

'5- 

*1  Eft SaavDntm. <st hoc Aleruannornm gcncre oriundus. ibid. III. 18. 


—   40   — 

rzymscy \ załoga w pogranicznych warowniach bronili granicy. 
Dopiero imperator Karakalla r. 214 na południe od Mohanu. 
w kraju dziesiccinnych pól. ścigał Alemanów aż do r. Nekar.'**) 
Prawdopodobnie iż to było pierwsze najście Niemców z pólno* 
cnego brzegu Mohanu na brzeg południowy, późniejsze ich na- 
pady, jak wiadomo z dziejów, po krwawych rozprawach z Rzy- 
mianami, uwieńczyły się osadnictwem niemieckiem w tym kraju 
w IV, i V. w. Osadnictwo to wystepywało w III. w. pod na- 
zwą Alemanów, obok których znaleźli się Szwaby, przez łaciA- 
skich pisarzy w III. i IV. w. zwani Suevi, potem Suavi 
i jak wskazaliśmy wyżej nic wspólnego z wielkim ludem Swewów 
nie mający. ^^) 

Nie mamy potrzeby wykładać tu dalszy rozwój dziejów 
Szwabów; dość wspomnieć, że używana w VI., VII. i VIII. wie- 
kach łacińska nazwa ich Suavi, w IX. w. znowu zmieniła sie na 
Suevi i w tej formie długo się używała. Pisano ,,ducatus 
Sueviae'*, -*) dux Svevorum, Svevorum familia 
principum. Svevłcae civitates,") nim nazwę Wiir- 
temberga obmyślano. Ale jeśli nawet w XVIII. w. sami Niem- 
cy pisali circulum Svevicus,**)to cóż dziwnego, że Rzy- 
mianie nie mając w swej mowie dźwięku sza, pisali Swewi, 
S V a V i , zamiast Szwaby, 

Niemieccy uczeni pewni będąc, że Szwaby są potomkami 
wielkiego ludu Swewów, różne zdania o utworzeniu się Szwabów 


'^)   Haas. Urzustiincle AIcmannicns, Scliwobcn ^i. 

2") Oprócz wielkiego ludu Swewów micd/y Renem i Wista zniklclH się jcs<c£e 
Swcwy w V. w. w Pannonii : Hummundus SvevoruiTł dux, dum ud pucdAndait. PaU 
nutias transil, atnienU Gothonim in cainpi» crranliA tlcpraedavil: quia Dalmatiis Su- 
cvitt vicina cral. Jornandes — de Orig. Get. c 5J. a dilij c. 55 lenie Jornandcs 
rozpowiada o wyprawie Teodomira do Swawii międ/y Bawaryją, Turyngia, Burj;un- 
dią i Krancyja (wyić-j cytata 14). Tym sposobem, według Jornadesa, oprócz Sitwa. 
bil nad NcUarcm, była jeszcze w pobliAu Dalmacyi Svcviji, byi moAe kniiua nad 
t, Savii> Savia, w klórćj panuj^^cy łlunimundus uiysUal Łytut: dux Sucvorum. 

«*)   Atlas  Kruze.   Krajobraz pod r.  io(xs  il(»,  12*10, 

■'}   Cluvcrii.   Ilisloriarum cpitome r. l7J7i p. 507, 57S, 618, 

'■*•)   Dolmetscher von Glandorf r. 1748.   Krajobraz 23. 


—   4»   — 

wypowiedzieli. Jedni mniemali, ie ogólna nazwa Swewów z bie- 
s^unn cza.su ro7i>łyneła sie na wiele ludów, które w różnych stro- 
nach Germanii zjawiły się.") Inni twierdzą, że Szwaby powstali 
9B ^wku lud/i rozmaitych plemion i źe ci ludzie dla braku 
wspólnego nazwiska, sławna nazwę starożytnych Swewów przy- 
5clł.**) Inny zupełnie rodowód Szwabów podaje Obermiiller. We- 
dług niego gotvkiego rodu Jutungi, już od czasów Karakalli we- 
^/Ji na liniję bojowa ludów z Rzymianami walczących, opanowali 
podgórzA Alpejskie nad Renem koło Bazylei i ztąd posunąwszy 
«lc nad r. Nekar« osiedli tam w roku 268 — 280. Ci Jutungi nie 
f JutUndyi. jak niektórym pisarzom wydaio się, pochodzą, 
i z Azyi od granic chińskich i są zupełnie różnym ludem od 
Alemanów, z którymi związek tworzyli. Mowa ich mieszała się 
- alemańską, ale pierwotne jej kształty zostały dotąd, tak że le- 
r*i t mowa w Breiss-Gau i Górnej Alzacyi  wcale  różni się 

oti liiM^y Szwabów z nad r. Tlleru i Lechu.^*') Miano Jutungów 
było tylko przezwiskiem Szwabów, których nazwa s u a b i jk)- 
*.bod2i od sua = woda i bi = ludzie, albo ibh=rród. Nazwa 
ta oocnaczać może, albo lud wędrowny Seabhas. albo mieszkaVi- 
:xSw Z nad wixły s u a - a i b Szwab.^') 

Niewchotlząc  w  szczegóły  wytworzenia  się  Szwabów  nad 
N'#*k.irr'rii.  ani  pcłchodzenia  nazwy ich,  naznaczamy tylko to, że 


**^   SucwfTł W4r (lie Benennung eines gernunischen Hauplstamrocś . . ..  Niich 
'^X ttath fchkilcn stcb  /wcige aus, aoter cigcnen Namcn, den Uebrigcn blicb der 
->t»tnm&«mc — wcsliAlb  dicscr  in  vcr5chicdeacn  Gcgcnden Germaniens  angctrolFcii 
wrdcii konnie.   Bjiih. Toutsch. Urgesch. Tli. i^ 6j S. 239. 

'n Name noch jcUl in Jem iler Schwabcn fortlebl, si) wai 
'    ^* iienfluas von Lcutcn aus altcrlci Yólkcrschaf^cn, Mc in Er- 

i._i,^^i.  ;,  - I  V jnUcm gcmein^cha/tlichcn Nanien& jenen alteu,  beruhmlcD SUmm- 
■    nm haUcn.   Kotbicgcr.   AlL Gcofi. III., s.  286. 
tiiHllCT.   Hc»8cn-Volkcr 1874— ajj^ 379, 
■j   .sii.i (u climfullR von sua  Wasscr iind bi  Lcolc oder ibh,  GcscMecht 
. tlcilm kann   Auch ilic Frankcn otlcr  l*'u:ininVcn facisscn  bci dcnisclbcn Gcogra- 
I Annarit,  wcil am W.w&er,  il. łi. am  can  oder Kbcin wohncnd, 
>cvc mufb tJamach iluppclt luifgt-ro^&t wcrtlcn. ciniiul a\s DcAcichiiung 
t\y Hlk. Atsbltas, un*l  Jann aU Atiwohner  voin &<:1twal»i&chen Mcer 

■ ?'. ;  iN 4 u u - j i h h, Sihw.il>c.   Obermullet. He*.  Vol. 280. 


—   42   — 

według samychże niemieckich  badaczy,  Sżwaby  są różnym  lu- 
dem od starożytnych Swewów.*^) 

Podczas ogólnego barbarzyńców napadu na Gallije r. 406 
Szwaby z innymi pociągnęli na zachód zakładać nowe państwa, 
ale przez to w Szwabii nie brakło Szwabów, gdy ich króliki 
w r. 456 czy 472 zrobili wyprawę za Dunaj do Pannonii przeciw 
Teodomirowi i tern wyzwali z jego strony najazd na Szwabijc.**) 
Wędrowni Szwaby, zostawszy w zajętych nad r. Nekar stanowi- 
skach, musieli sie zastosować do kultury w kraju, na którą się 
wieki złożyły. Jako cudzoziemcy, przybysze musieli przyjąć go- 
towe nazwy miejscowe i dla tego w Szwabii niemieckich nazw 
miejscowych, aż do X. w. ani śladu ****) Jeśliby przed osadnictwem 
Szwabów nad Nekarem siedzieli Niemcy, zostały by po nich na- 
zwy miejscowe z przedhistorycznych czasów, podobnie jak po 
wielu krajach słowiańskich zostały niemieckie nazwy miejscowo- 
ści, w których Niemcy dawno się wynarodowili. ***) Nieznajdując 
nic podbnego nad Nekarem i górnym Renem, przychodzimy do 
wniosku, że przed napływem Szwabów kraj ten był zasiedlony 
ludnością słowiańską i łacińską, po której pozostałe nazwy miej- 
scowe dopiero od X. w. poczęły się przerabiać,"-) A gdy pamięć 
o osadnictwie Niemców zginęła, uczeni przypominając z history- 
ków rzymskich dawne dzieje Swewów, pewni byli, że Szwaby 
są  potomkami  Swewów  i nie  wahali  się  Szwabów  utytułować 


'") Francuckic: duc de S u a b c wyraźnie pochodii od Su»viH, Su Abla 
a nic oJSueyia,  Sucbiu, albowiem w ostaUiim razie byłoby: dc  S u c b c. 

»"J   WyUj cytata 14. 

**)   Szcmbera,   Zapad, Slow.  165. 

"*) Na Spiżu, w Czechach, Morawach mu&iia nazw niemieckich osad świadczy 
ic tara niegdyś byli Dsicdlcni Niemcy, którzy i c«ascm pritenarodowili iic (S£cmLM:ra 
Zap. Slow. 164), W Galicyi Niemcy osiedleni około r. l8oct pKcnarodowili sia 
w gófiili, ale nazwy niemieckie osad zostały i juipewno na długo zostaną. W. PoŁ 
Północne Stoki  Karpat. 

^') Kyn zamieni! sit; najprzód w Rben, potem Rcin, Mohan vr Mocd, Main, 
Dunaj w Danubin.s, Donati ; Niccr w Neker. a nd iS w. \ckar, t)ubrOwa w Tau- 
ber, Waniica w Wrirnitz. Z ca>irniin limes wytósl I-imliur^,'. / Mobutzi* — Mogiin* 
cia, MaiDl2 i t d. 


—   43   — 

v...,..-..n;  przez co laki zamęt w historyi sprawili, że po trzech 
balamuctwa ledwo teraz przychodzimy do jaśniejszego 
pp^iDuwania zmian etnograficznych, zaszłych na porzcczach Nę- 
kani i g. Renu, 

§8. 
Przegląd ludów pod nazwą Swewów słynących. 

Zakreślona  w VI.  wieku przez  Jornandesa terrytorya  Slo- 
wrian  zachodnich, odpowiada  położeniu  geograficznemu  krajów, 
których J. Cezar.  Strabo,  Plinius, Tacyt,  Ptolemeus i wielu 
[nnych starożytnych pisarzy siedziby  Swewów oznaczyli.  Gdy- 
bjTMny  nie  mieli  innych  dowodów  na  to,  że Swewy byli Sło- 
wianami,  to &ama  identyczność  siedlisk jednych i drugich była 
by już mocnym dowodem słowiańskiej  narodowości  ludu, który 
nieprzerwanie bytując na jednem i temże  miejscu pod imieniem 
Swewów,  doczeka!  się w  VI. w. że nazwę jego poczęto wyra- 
ini^ wymawiać:  Sławy. Słowianie. 

Inny dowód słowiańskości Swewów czerpiemy jeszcze w sa- 
mych nazwisk;ich plemion wielkiego ludu swewskiego. Dzieje 
uct) nas, że ludy przybierają narodowe miano z rozmaitych po- 
f, stosownie do swego obyczaju, na rozwój którego wpły- 
wają: usposobienie pierwotne, wyobrażenia religijne i społeczne, 
a nawet miejscowość. Pastersko - rolnicza ludność słowiańska, 
powolnym rozpływem po ogromnych przestrzeniach, zajmowała 
tteonie zdatne na pastwiska i dla uprawy roli, A gdzie jaki ród 
Oftiadl, wnet geniusz jego narodowy podsuwał nazwy, które ród 
Usn nadawał rzekom, górom, jeziorom, lasom i w ogóle uroczy- 
skom. Xaz\s'a miejscowości oznaczała osiadłość ludzi, którym 
s^icd/ł nadawali nazwisko według ich osiadłości. Z rozrodzeniem 
|sif rodu powstawało plemię, które przybierało nazwę od jednćj 
\m bardziej uwydatniających się miejscowości swej terrytoryi, naj- 
eż- ik f.Kl nazwisk rzek i gór. Z tej to przyczyny po 
Cik,%'^ -. T.^i^sczyznie laka się massa znajduje nazwisk plemien- 
nych, rodowych, że i wyliczyć ich dotąd  nikomu nie udało się- 


—   44   — 

'W staroiłytności było ich więcej, dopóki przemoc despoto^TS© 
/niwelowała w wielu miejscowościach nazwy ludowe do jednego 
mianownika. 

Inaczej działo się u Niemców! U nich nazwy ludowe, ple* 
mienne, według świadectw starożytnych,^) powstawały od imion 
własnych praojców rodów, albo z różnych zewnętrznych pn?y- 
czyn ,*) lecz nie od miejscowości. Nie było w obyczaju niemie- 
ckim pewnej , stałej osnowy dla wytwarzania się nazwisk ple- 
miennych , narodowych, a ztad ciągła zmiana tych nazwisk: 
dawne znikały, na ich miejsce występowały nowe, te znowu 
przeobrażały się w inne i tak się cały tysiąc lat ciągnęło od 
J. Cezara, aż do X. w. U Słowian działo się przeciwnie: nazwy 
rodowe, plemienne, zaznaczone przez Strabona, Tacyta w i. w. 
powtórzyły. się u Ptolemeusa w II. wieku, okazały się też same 
w późniejsze wieki , przetrwały cały tysiąc lat aż do wycięczenia 
Słowian przez podboje niemieckie, a w miejscowościach szczę- 
śliwszych trwają dotąd. Ta trwałość nazwisk narodowych , oraz 
rozumne ich znaczenie są charakterystyczną cechą ludów słowiań- 
skich, znamieniem wyróżniającem ich obyczaj od sąsiadów Niem- 
ców, Rzecz naturalna, że ród lub plemię, wziąwszy nazwę od 
rzeki, lub góry i siedząc ciągle na jednem miejscu, tradycyjnie 
zachowywały to nazwisko, konsolidowały je na wieki! A gdy 
wróg nadszedł, ludność wyplenił, ziemię swoim żywiołem zasie- 
dlił, nazwisko miejscowe rzeki, lub góry, choć przekręcone, po- 
zostało jako świadek wieczny ugasłej ludności, geniusz której 
wytworzył nazwy miejscowe.   Tym  sposobem  nazwy miejscowe 


') Witlhiji Gcnii*in<)wic . . . Tuiston.* hn^lca ł »icmi urnMatmcgu i synn j<j;o 
Munnai jakuhy ojców i głowy nurucłu. Munnowi na^ndctaja trzech synów, i kiófycli 
pusAly imienne narotly:  Ingcwonów, . .  Ilcmiionów, . .  Istcwonów.  Tacyt Gerra. i, 

*) I- o n g o b 4 r d i = tUiigo-brodzi; S u a b i = Sz wabi- Wędrownicy ; S * • 
xoni od se4X (nicmia) albo seat (siti) priybystc, osiedleńcy w obce Kronków 
Fritów =- właścicieli zienukich; Cbauki = mic-s^kańcy cliutek, có cucą = 
cin Boot, cinc K o ł c h e odcr Kcuchc; Dtcthmar»en wywodzą sw^ DftAW^ 
od t u a I h - m c r y dd t. j. von dcm nordUcb, voa der Elbę gelef;vnen Mcrd odct 
ScMammlandu. 


—   45   — 


nlrtyMpoHlj^m faktorem dla rozpoznawania narodowości ludów 
iu Pojmują to teraźniejsi uczeni i dla rozpoznania ple- 
miun. ki«ir*t nitrgdyś składały wielki lud Swewów. uciekają sic 
!->Nłow6w keltyckich, szukają nazwisk miejscowych sło- 
riansKu;h, naw«;l Wisły, w mowie dawnych Keltów, przekona- 
my Mc, ź<? z niemieckiej mowy żadnego nazwiska na gjruncie 
awioń^kim wyprowadzić się nie da. A chociaj^ kute uczonym 
:>bcin pierwiastki mowy keltyckiej nie przekonywają sumie- 
nia badaczów, do ujęcia źródła nazw miejscowych z mowy sło- 
wiańskiej, ugiac^ się jednak nie iycza , — jedni przez nieświado- 
tno&45 rzeczy, inni z obawy podkopania fundamentów dziejów ludu 
niemieckiego. Ek) w cói się obrócą te dzieje, jeAIi się świat 
przekona- te wszystko co o Swewach mówiono, należy do Sło- 
wiańAzczyzny^ ie w potarganiu despotyzmu rzymskiego, Slowia- 
ie przyjmowali udział nie mniejszy od innych, a do prawodaw* 
ra wieków średnich wnieśli swój obyczaj, na podstawie którego 
koczuwnicy Niemcy przekształcili się w społeczno4ó osiadła, 
>wita. 1 jeiU świat zapomniał o tern co byio przed kilkunastu 
wieki w środku Europy: a nowsi pisarze ojczyści, w obłędzie 
łukowym, prawią nam o niemowlęctwie, niezaradności przoil- 
jw, obovvi^zkiem jest naszym pójść do źródła dziejów i nie ba- 
le na Jtadne teoryje, choćby największych autorytetów, zebrać 
takty współczesne, — niech same świadczą o przeszłości, niech 
pokaże prawdziwy obraz społeczności słowiańskiój w epoce rzym- 
'i. Nie łatwa to drogal Sprawa o słowiańskość Swewów 
vc nie skończona: oponentów znajdzie się nie mało, źródła 
. . - - 1 dziejowe nie sa jeszcze dostatecznie wyjaśnione. Zamiast 
więc śmiałego kreślenia obrazów dziejowych, musimy iść po tru- 
dn<^j drodze badań, śledzić, wyrozumiewać każd^ wskazówkę 
tytnych świadectw, przeniknąć się myślą starożytnych pisa- 
^, aby pojąć ówczesny układ ludów środkowej Kuropy. 

Najprzód zacłiodzi pytanie: w jakim szeregu mamy posta- 
■ić wyliczone prze/, starożytnych czterdzieści z górą ludów 
rcWKkłch?   Wszakic  to  nic  były  osobne  narody,  lecz  pic- 


—   4^   — 

rniona, a bardziej jeszcze, dla braku świadectw historycznych, 
nie zawsze jasne. Obok tego inne pytanie: czy plemiona te, be- 
d^c jednej narodowości, nie tworzyły już w pierwsze po Chr. 
wieki osobnych związków plemiennych we w/ględzie etnogra- 
ficznym, t. j. czy nie wyróżniały się już wtedy mow^, obyczajem, 
a nawet stopniem C3rwilizacyi ? Odpowiedzi na to będziemy szu- 
kali w dalszym wykładzie, a tymczasem musimy poprzestać na 
grupowaniu plemion według politycznych ich związków, o ile te 
dostrzegać się dają. Sądzić wypada, że najwłaściwiej będzie 
przegląd plemion swewskich począć od najbardziej wychylonych 
na zachód t. j. od Renu i źródeł Dunaju, postępując ku Wiśle 
i Bałtykowi. 

Jedyny dotąd pisarz słowiański Aloizy Szemhera, spróbo- 
wał plemiona swewskie z szeregować we trzy związki (skupie- 
nia): a) Durzyńsko-Czeskie, b) Lużycko-Slązkie, c) Połabsko- 
Pomorskie i oprócz tego, poza wzmiankowanymi związkami oso- 
bno postawił: Gdańszczan, Polanów. Orawianów, Wangionów, 
Nemetów, Triboków. 

Według naszego zdania, podział ten zmienić wypada. Du- 
rzjrńcy z położenia geograficznego i mowy byli więcej Serbami 
niż Czechami; Łużyczanie byli przedłużeniem ludów nad Wartą 
i Wisłą bytujących, a ludów Śląskich właściwie nie było- Je- 
dne z nich należały do Łużyczan , inne do Chrobatów, a zatem 
nazwa ludów Śląskich nie ma naukowego znaczenia. Ludy 
Pomorskie i Połabskie nigdy jednego związku nie tworzyły, 
wolimy więc trzymać się wskazanych przez Tacyta podziałów 
ludów na grupy i te, dopełniając wiadomościami Strabona , Pto- 
lemeusa i innych , uszykujemy w osobne grupy, stosownie do ich 
terrytoryi i związków politycznych, jakie z dziejów dostrzegać 
się dają. Ludy nadreńskie; Wangionów, Nemelów, Triboków 
Harudów, wymagające osobnych studiów, dla przekonania się 
czy byli Swewami, lub do Alpejskich ludów należały, opuścimy^ 
Przegląd ludów Swewskich poczniemy od Semnonów, których' 
Tacyt postawił na czele Swewuw. 


■lir M-  T 


^.smMM 


—  47   - 


I.   S 


emnones 


— Z 


lemianic. 


Ze wfuystkich Swewów najdą WTiicjszy mi i najznakomit^izymi 
licayli się Semnoni.') Nazwisko ich, o ilo wiemy, pierwszy za- 
pUał Yellejus Paterkulus, objaśniwszy, >.e po granicach Semno- 
o6w Laba płynęła.^ Strabo i Tacyt, chociaż wiedzieli, że Se- 
n ■''!  byli  potężnym  ludem,  a  ostatni  twierdził nawet, że 

j- sto powiatów,  2 których  posłowie  zbierali  się do uW>- 

łt ; ^ • ^''^j^ *^^*^ sprawowania obrzędów religijnych,*'' jednak 
tM>łuż^*nta ich geograficznego nie oznaczyli. Dopiero w II. wieku 
PloU-mftu* jMuwaJtaL źe posady Semnonów leżały za Laba do r. 
Sw«?wy •> (Sprewy). 

Nirmałpgo kłopotu nabawiło badaczy obmyślanie posad Se- 
mnonów, bo żi? byli Niemcami , w to święcie wierzono; chodziło 
tylko o wyrozumienie geograficznego ich położenia. 

Je»zc7.e w XVII. w. siedziby Semnonów Kluber rozciągał 
po obu brzegach Odry, w margrafstwie Brandenburgskiem, Ślą- 
sku i Wielko-Polsce do Warty, a Cellarius między Labą i Odrą.*) 
Za Kluberem poszedł Ad. Naruszewicz.") Później wyrozumiano, 
le ^icsdsiby Semnonów wypadało posunąć na zachód ku Labie. 
MaIcb - Bnin , ')  Dufour, ^)  Reichard . ")  Spruner, '")  Levasseur * ') 


^)  Dc ipuft S\-cvU magiiam naiioncm Semnimes.  Strabo VlL 1. h 
*)   V, pAicrculiu c. io6, 

^   YctuctksimcM se nobilUKłmo»qne $vet'orum Semnoncs mcmorant . . . ccntum 
kbiUnt.  ma£noque  corpore  cfficitar  nt  ^^e Svevorum  eapul crciLint.   Tadl 

39- 

*|   Gco^npblca IT. c.  II.  ij  15. 

*)   Clwer. Gcrra. Ani. L Ul. c. 25 bu\ oppidnm ustiur Poloniac s/roda  Cel- 

NłłtilU orbis aiitiqiii I. s  478. 
•)   Tt<^ntac«cnte polskie Tacyta Germanii. 
')   Giocrłphic UntverscI1c I. p.  173 — 174. 
•)   A Taph. 

1   * »i 11 uitt, 

■•)   All« amin. 
*}   Ailji '..ołuaph. 


—   40   — 

oznaczyli je między Labą i Odr^; Ferd. Muller**) i Ukert **) 
między Łabą i Sprewją, gdy tymczasem Wersebe starał się 
utwierdzić je między Harcem i Łaba, do Sola wy i granic Tu- 
ryngii.'^) Ostatniemi czasy Wislicenus, opierając sie na wideński 
kodeks Ptolemeusa. siedziby Semnonów oznaczył między Łabą 
i Odrą, od r. Hol)oli do gór Kruszczowydi,'*) a Kiepert między 
Łabą i Odrą.'«) 

Ze słowiańskicli uczonycłi, Szafar/yk zaliczywszy Semnonów 
do Lugiów (Łużyczan,) siedlisk ich nie oznaczył.*^) Weltman 
szukał ich w Turyngii,*^) Lelewel umieścił między Łabą i Hobo- 
lą.'") Kazimirz Szulc ^*) i Kętrzyński,-') między Łabą i Sprewją. 
Znaleźli sie i tacy uczeni, którzy w Semnonach osobnego ludu 
nie widzą. Tak Mannert mniemał, te nazwa Semnonów mogia 
być tylko przezwiskiem Longobardów i że Tacyt z jednego zrobił 
dwa ludy.--) Szembera, nie znajdując dowodów na potwierdzenie 
zdania Tacyta o Semnonach, jako o osobnym ludzie swewskim, 
widzi w nich tylko stan ludowy.^'*) Wacław Maciejowski twier- 
dzi, że Semnonowie byli najstarszymi polistami we wschodniej 
Germanii, a nazwy swej nie przynieśli z sobą, lecz na miejscu 
już uzyskali.^*) Oni pierwsi w okolicach Laby rolnictwo zapro- 
wadziH , a nazwisko ich przypomina się w nazwie powiatu Zem- 


"«) Die Deulschen Slamme T. I.. 194. 

") Germania nach den Ansiclitcn clci  Gricchen unii d« Romet. 158. 

'*) Dic Vulkcr S. 217 noia 269. 

"*) Elbgermanen. 

'*) Alt Gcoprapli.  540. 

'') Slaroź, Slow. §  18. 4. 

'*) tllUO-lopMUiiU  i:ii. 

**) Narady, mapa: Dacia. 

**•) Dc origine velcrum niyrionim 

•*) Dic Lygier — mapa. 

") Geogr. III. 3«i. 

*■) ZapaM. Slow. 71. 

**) Dowodem lego brak spńlglnski 1 w imłcnitl Semnotlcs, które we Wkiiy- 
Ktkieh rękopisach Tacyta Genuami c<yu się Scmnonc&» a oic Semloiic«. 
Południowi  i  Wschodni  Stawianie  mówili  i  mówi^  /cm la.  Zachodni  Zema, 

Ziemia. Maciejowski.   Dopełnienia do Hist.  Pr. SI. s. l6. 


—   49   — 

s)cx, Z«xnzini, z którego biskupstwo Ilawelbergskie w r. 946 upo* 
słione byio dochodami.'^) 

Większa jeszcze sprzeczność między badaczami zachodzi we 
"Włglcdzie wyrozumienia znaczenia nazwy Semnonów, a to 
tcm bardziej, źe oprócz tej formy nazwy jest jeszcze inna. mia- 
nowicie Semo nes.''*') Niemieccy uczeni próbowali nazwę tę 
wywodzić z rooMry staroniemieckiej, nawet greckiej, a chociaż 
w pociotku bieifcego wieku Worbs (r. 1804) otwarcie wyznał, 
te iftden z niemieckich ludów od Semnonów nie da się wy- 
wieść,**) rodacy jego najdziwaczniejsze konjektury tworzyli, aby 
c Semnonów zrobić Niemców-'') i mimo niepowodzenia, dotąd 
}e»xcze próbują utrzymać się na tej drodze.") 

Przeciw niemieckiej nauce o ludach Swewskich w ogóle 
i o S«mnonach w szczególności powstał jeszcze w XVII. wieku 
•ekrctarz króla Jana III Mateusz Pretorius. Według niego na- 
zwa Semnonów pochodzi nie z innej jak z goto-sarmackiej (litew- 
sko* słowiańskiej) mowy i łatwo wywodzić się daje z wyrazu 
Zetnę, a ztad Zemnones. Ziemianie.'^) Nie trafiło to 
óo przekonania uczonych. Naruszewicz wolał pójść za nauka 
Klubcra. któremu właśnie Pretorius zarzucał więcej patryoty- 
cznc*go usiłowania , nii zamiłowania prawdy.'*) Zemnoni opu- 
_ezeni przez dziejopisów słowiańskich służyli igraszką dla experi- 
ilów erudycyi  niemieckiej i dopiero około polowy bieżącego 


**•   In proYincia Zemsici duat villas,   Hasselbach. Cod. Potn. N. 6. 

**)   Mawnann,   Ocnnania 1 14.  II6. 

•'l   Dus ntc tin deulscher Volkcrstamm den Namcn Semnonen pcfuhrt hubę. 
Nm«« ArchiT fur Ge«ch. Schlesieirs u. d. Lausit^ I., 213. 

••;   AJclunu  wywotl/.il ł nicm. Senne  = zgromadzeni;  Barth t giccUifCO 

S*BlBVfl ^*^'/v^c) = cjŁCigudny; Zeusi z S e ra a n o n = vcrsamrncln. Dic DcuLschcn 

OOil  ffcrr N nme (130 — 131;! Mflhltnhcif z Seomian =in Bundę licgen; 

łfftnini  jc  ^ .Slowuiń,  Siemian,  cscsk. S c ni n o ,  Inc.  semen.   Wrc- 

w.  Kętrzyński.   Dic Lygicr 87. Szcmbcra. ZapAd Slow. 74. 

,   Fotbijier  Al. Geogr. 284. 

•*>  AfaOuYi Praclorii prjirpositi Waihctopoliuni.  Orbis Oothicus. W Oliwie 

*• >>• 

**)   IdaUei PraeŁoni.   Orbia Gothtcu.s. str. 6. 

4 


m 


—   50   — 

wieku, słowiańscy uczeni zauważali że Semnones, Semones jest 
uszkodzonem nieco wyrażeniem nazwy zemanie, ziemianie i po- 
chodzi od ziemi, która czcili Słowianie.**) Takie objaśnienie od- 
powiada świadectwu Tacyta, podług którego u Semnonów scho- 
dzili się posłowie ze stu powiatów, w których oddawano cze;^ć 
matce ziemi."") Ztąd ubóstwiony gaj był miejscem zboru, 
zgromadzeniem ziemianów, przez Tacyta poczytanych za osobny 
lud. Nazwa ziemianów, stosownie do charakteru mowy Polabian, 
wymawiała sie Zemoni **) i to łatwo mogło posłużyć cudzoziem- 
com do utworzenia z niej nazwy Semnones, Semones. 

Nie od rzeczy zauważać, że dziś jeszcze nazwa ziemia 
przejawia się w dwojakiej formie: ziemstwo i ziemiaństwo i to 
zdaje się odpowiadać różnicy nazw starożytnych Semonł i Sem- 
noni = zemane, ziemianie w zachodniej i zemlanie we wschodniej 
i południowej Słowiańszczyznie.*'^) 

Co się tyczy świadectw starożytnych o wielkości i potędze 
Ziemianów, posłowie których ze stu powiatów schodzili się do 
świętego gaju, to rzecz tę możemy objaśnić w następny sposób. 
J. Cezar twierdził, że Swewy maja sto powiatów, a podług Ta- 
cyta te sto powiatów posiadali Ziemianie. Gdzież prawda? Mnie- 


") AV, A. Maciejowski. Dopełnienia do His, Praw. Si. 27. Weltman UriAO 
ropMailU. 1291 powiada; w starożytności samnitus = znakomity, mogło być jc<lno;.na- 
czacem l Semnones ^ Zeman, Zemianin, nobitis, ei^ues, ziemski, wyborowy, legntus : 
zemanslwo = nobilitas. Hanusz, die Wissenschafl des S1av. Mythus, 357; Kętrzyli- 
ski.   Die Lygicr 90; Szcmbera Zap.  Slow. 74. 

'") In commune Hertam, id est, Terraoł matrem colant Gemt. 40. Wcdiup 
nowszych badań zamiast Herta, powinna się czyŁa6 Nerta. 

"*) Wiadomo, /.c u Słowian Polabskich a często przechodziło w n n p, wi- 
miaal; daj, 2aba« gad, zamczcn (zamkniely\ kazank (notigcn\ wymawiało 51^: da 
roba, god, zomacen, kozen i l. d. i na odwrót waz -= wóz, woada = woda i 1. 
Utlferding, IlaMnTttitKU 3nja5eKłixl ApeiUflia U r.tmuuili sir, 13, \ naslęp. We- 
dług tej reguTy Polahianic wymawiali Zcmon, odpowiadające laciA. Semones. 

"^) -ioMUM i)a;tuuauiiiioefi na rorb 3oMnnauii. ui. ipeiuiomi 6ujTii noiiMił 
bopuM. lUii.iliiiuiłiMii .leM.icK) 00111)1111.1. iio.a ydoiiieMi. :tJiinTi» iiufinon, paitiio 
KflK-b Tuwipo Cl. nxi. .ipyaciuioio jo npiixuju wiancti. 3.1 miilu-nroe ttia.il.iiłe t<»iii*i'^ 
aouoK) Ota.iii U0'4;AAMn mi\i uocoi> oepoii. Leszków. PyccKitt Hapo4't> u Toc 
AaptTUO.   185S s.  129 


imy, ^»^ obaj nv,>uia prawdę, różniąc sie tylko wysłowieniem. 
ZAUWjUmy najprzód, że Ziemianie nie mogli być wielkim ludem 
IB względu obszaru terrytoryi i ludności. Zgadzają się na to 
nowsi pUasTe, naznaczając im niewielki kątek między Hobolą 
i Labą,^) Ale w tym zakątku był ubóstwiany gaj, świątynia 
i mio|v:e zgromadzenia Ziemian ze stu powiatów swewskich. 
Mogia tAm być i osobna terrytorya, neutralności której bronił 
obyczaj ludowy, mogli tam nawet zarządzać kapłani pogańrcy, 
ale &koro sif ze stu powiatów zebrali ziemianie, zakątek nabierał 
ogromnego znaczenia, stawał się punktem centralnym, wspólnym 
dla ziemian sąsiednich okolic, dla Swewów, jak słyszał Cezar. 
O pot^d/e tych Ziemian prawili pisarze I. wieku. Ptolemeus 
W EL w. jt>szcze ich wspomniał , później znikają jako lud, lecz na 
wieki zostają w łonie Słowiańszczyzny jako obywatele, posiadacze 
nemi, ziemianie, tak głośni w dziejach Polski ze zjazdów, sej- 
roów na których sprawy ziemskie załatwiali.^^) 


II.   Ludy Durzyńsko - Serbskie. 


1-  Hermunduri-Durzyńcy. 

W południowo - zachodniej Germanii , ponad Menem i od 
Dunaju ai do Laby bytował w starożytności jeden ze znakomi- 
tsiych ludów słowiańskich, przez Rzymian poznany jeszcze 
v«'przcd Chrystusowe czasy pod nazwą Hermunduli, Hermunduri. 


**)  RocjMiraj^c kraj między Labą I Odrą, okazuje się. te od l«aby do Otlry 

2* (tocraficinei  t. j. 30  mil niemieckich,  a od  Hoboli  do  blol  Łużyckich 

f^ intl.   Cala więc powierzchnia krjju  we wkkajianych granicach objęta,  wy- 

450 mil^   Na lej  pricstrreni,  według  TacyU i Plolcmeusa,  siedzieli: 

npd  r.  Holtohi \ Kalukoncs  międcy  Laba  i Julna  Spiewjij,   Nic wicie 

j mogło Aosla^ dla Ziemianów, ]c4U osubna terrytoryc posiadali 

W XVn. w. muwiotto: in Polonia Ziemianie adicenl nobile»,  quasi ler- 

t|ut Unitorta certa, cctfas tenat pnsstdent. Praetorii. Orbis Gothicus lib. tlL 


'♦• 


4' 


Najdawniejsza wzmianka o tym ludzie znajduje sie w przechowa- 
nej przez Aula Gelliusa (r. 150), dawniej zapisanej przez Cinciusa 
formule wypowiedzenia wojny Hermundulom.') Uczestnik wy- 
prawy Tiberiusa w głąb Germanii (r. 5) Wellejus Paterkulus 
zapisał te nazwę prawidlowiej : Hermunduri, dodawszy, że po 
granicy Hermundurów Laba płynęła, -) a współczesny mu Strabo 
zaliczając Hermundurów do wielkiego narodu Swewów, objaśnił, 
że posady ich sięgały i na prawy brzeg Laby.") Później Tacyt 
wyznaczywszy siedliska Hermundurów niedaleko Dunaju, w są- 
siedztwie Markomanów (Morawianów), zapisał, że w ich krainie 
bierze Laba początek.*) To dało powód niemieckim uczonym do 
wniosku, Pe Hermundury bytowali w terainiejszych Czechach.'^) 
Wszakże z innych źródeł wiemy, że u wierzchowin Łaby od wie* 
ków bytowali Baemi, a pilne rozważanie spraw Hermundurów 
wskazuje, że siedliska ich leżały na zachód od Czech i że z omył- 
ki Tacyta nie wypada korzystać dla budowania wniosków, nie- 
zgodnych ze świadectwami dziejowemi. 

W III w. nazwę Hermundurów wspomniał J. Kapilolinus 
w walce ich wspólnie z Markomanami, K wadami i Nariskami 
przeciw Markowi Aureliusowi,")  a Dio Kassius przypomniał, że 


>) Quod populus Hermundulus homiacsqae populi Hermanduli, idventik 
populum Komanura bellum fecere, deUqucrunt, «]uc quod quc populus Romanus. 
cum popalo Hcrmundulo hominibusque Hcrmundalis, helium jośMt, ob cnm rem 
ego populusquc Romanus populo Hcrmundulo hoininibu<H]Uc Hcrmumlulis bellum 
indico facioiiue.** Cincil ^De rei Militari" in Auli GcUii Noclium AUicanuii l:b. 
XVI. cap. IV. Lelewel mniema, ić aulorem dzielą «dc rei militari" jest Cincius 
Alimentus r. 320 pr/ed Chr . lecz w wydaniu p&ryikiem Nisard^a diiel Aultisa Gel- 
liusa niema wiinuanki o Alinientusie, a jest tylko Cincius. Czyby to byl jeden i len 
sam pi*.irŁ? Zwalając nj to, te w r, 2 20 pucd Chr, i powodu udlegIoM:i granic 
R/.ynu.in od Hermundurów, bo wtedy Kzymianic 2a Pad jesec^e nie przekraczali, nie 
mogło być mic<Uy nimi wojny, wypada dopuścić, /e Aulus Gcllius wyjął oznatfou;* 
formuli,* wypowiedzenia wojny z pisarza bliisicgo cza»'jw Chrystusa i Jte icn pilarz 
mitg} się ^wać IaUAc Cinciusem.   Porów. Lelewela,  Narody.  HI. 2. 

«)  VcL Palcrc  U. c  io6. 

»)   Strabo Vn. L j. 

*)   Tacyl. Gcrm  41,  4J. 

*)   Heicharil. Ukett, Korbigi-r.   AU. Gcogr  s. Jul. 

*)  ]. Capitulinus in Mor. Aurelia 32. 


—   53   — 

imperatora Augu»l;t, część Ilermundurów szukając losu, przi^- 
zol^lała przez wielkorządcę Domicyana Aenobarba do 
kraju Markomanów.^) W IV. w. Kuzebius Cezarłeński (r. 315) 
W Bcjbii* pięciu Germanii ludów wyliczył i „Ermunduli." ") Tym- 
Ploletncus. czerpiąc swe wiadomości z innych nii Rzy- 
' iródeł, nazwy Mermundurów nie zna, a dla oznaczenia 
ludu uiył nazwy Ttięw^atnm,^) W parę wieków później 
Tcgcciu^ Renatuj» (r 384) dowiedział się, że lud ten, mający 
znakomito konie, zwał się „Th oringi,^ '**) a Sidonius Apolli- 
'^ -rius do Hczby ludów służących w szeregach Atylli 451 r. zali- 
.;^l, i „To ri n guiś/ ") W liczbie dawnych Germanii ludów 
ir^miankuwai „Th u ringo s" Etikus Istrianin około r. 500,'*) 
• nieco później Prokop."*) Jornandes przypomniawszy t Wege- 
liusa. 2c Thuringi posiadali znakomite konie, wskazał że Swawi 
t< * v) graniczyli na północ 2 Turingami. **)   W tymże  czasie 

b.«»v.':...nu.s Komes. Grzegorz z Tur, a w następne wieki Erede- 
i geograf Rawenacki ciągle prawią o Toringach, Turingach, 
lecx mniej powodujący się klassyczną łaciną śpiewak Anglosa- 
xoAbki Ł Vin. wJ*"^) i Eiko v. Repkow '*) pisali: Dhuringi, Dhy- 
ringi, Doringt-s, Doringia. U Ik)gufała także „Doringia." '') Ró- 
jtno  były  zdania  co  do  pochodzenia  nazwy  Turingi.   Kiuwer 


t t.ł^mcnU Dionis. cd. MorcUius 1798 p. 32, przytoczony całkiem u Bar 
Ibk   TcuUchUnds UrgcMihichtc II. s. 387. 

')   Eaitebii.  Chronicorum libri duo cdi.  Berolini  187$. frag.  13 s.  189. 
•)   Ptoicmcas Gcogr, II. § aj. 

^^)   Thorin;^os t(\yxos utiuuur exiinirs, Veg. Rcnntus.  Mulo mcdiciniie s. arlis 
flliliłiri II  I. rV.* 6. u Jornandcsa: de rcb. Gct. cap. III. 
**)  Sido. Appoli pancgyr. in AvUum V]1. 319. 
**)   Co«nii>graphia Aetico a<lscripu Lugd. Batav.  1696 p  40. 

'•)   Procul ab iis ifcd anstrum  versu5,  dcgcbant  Burgundioncs,  u!tia  T h o - 
l^goa SuAbi et AUmnni.   Dcl. Goi. 1., I3. 

►*)   Oe rcb. GcL III. i LV.   Wspomniał on  i łlermiinduruw  jako  lud  da- 

r. XXII. 

^■"  "^  •  tekstu  wyd.incgo  pr«ei  ScaUrzyka.  Star.  Stów,  pr/Jlohy,  ołe 
1. \yTf.cŁ Bielnwskiego ThyringL Monum. Pol, I. 
••|   Sj. ( 1 oJ. r.  1877, V. III. arL 44 „Duringe." 

'^   BłŁi loaumcnu II. ?. 483. 


—   54   — 

myślał, że Tacytowe Reudigni powinno się cżytać Deuringi.") 
Przyczepiali do nich Terwingów, Turcilingów, wywodzili nawet 
od Cherusków,'") a ostatniemi czasy niemieccy uczeni próbują 
od Ptolemeusowej nazwy „Teuriochaimoi" wywieść naprzód Tu- 
riohaemi a dalej Turyngi.^*^) Próżne usiłowania! Od zepsu- 
tych w mowie greckiej i rzymskiej nazwisk niepodobno wypro- 
wadzić rzeczywiste miano ludu, a tera mniej wyrokować o naro- 
dowości jego na podstawie podobnych wywodów. 

Zwracając do przytoczonych wyżej świadectw dziejowych 
widzimy źe nazwy Ermunduri, llermunduri, Ermunduli, Thoringi, 
Dhuringi, Doringi dawane byJy jednemu i temuż ludowi, który 
ciągle trwał w swych posadach nad r. Menem, Nabą i Rzeźną, 
nad Dunajem i Łabą, od czasów Chrystusa aż do VI. wieku. 
Był to lud szeroko rozsiadły, a nazwa jego pokrywała bezwąt- 
pienia nie mało nazw plemiennych, miejscowych, które musiały 
dawniej istnieć, nim w ogólnej nazwie ludowej utonęły. Ale ja- 
kież rzeczywiście było nazwisko ludu, o którym mówimy? Od- 
powiedź na to następna. Od niepamiętnych czasów u Czechów 
istnieje nazwisko Durinci, Durzinci, a u Serbo - Lużyczanów Du- 
rinki. Nazwa ta w piśmie łacińskiem przeobraziła sie w Duringi 
Doringi, ą w ustach Niemców w Turingi. Dawniejsza nazwa 
Hermun-Duri widocznie kryje w sobie miano Durinków, pierwia- 
stek którego może być Dur, Durzich, (gniew), durziwy = gnie- 
wliwy, lecz coby przystawka „Hermun" znaczyła, tego dotąd 
wyśledzić nikomu nie udało się.-*) Zostajemy zatem przy zdaniu, 
że na2wa: Durinki, Durzy ńcy, różnemi czasy przekręcana rozma- 


*")   Kluwcr, Germanu Aaliqua III. c. 27. 

*•)   Gaupp.   Das alte GeseU der Thiiringer ». 73. 

W)   Wisliccnus. Dic Gcschichtc Jer Elbgermancn s. 15. 

*^) ForstroaDn (AUdeuŁschc Namenbuch) inyśłAl, Łe Hermunduri tnacay tylr, 
co „prawi," „ulachetni," a według Zeussa i Grimma tyle co „odwaini," „imialj/ 
Szembora Zap. Slow. 10. O wykładnie „Duriogi von D u r i." ArnuM Deuisclte 
Uuett r. 1879. *. 165. Bergmann myśli, ie Hermun-duri, arbre de l'hufiorablc, nom 
du dicu hćros, qui passait pout ^trc U souche dc U nation des licrmun-durcs. l^*s 
Getts p,  193, 


—   55   — 

przce cudzoziemców, by!a narodowem mianem kilku plemion 
okupionych w jeden lud. 

2.   Chaemae — Kamieńczanie, 

Ptolcmcus nie znal Hermundurów, a zamiast ich umieścił 
na północ od Czech między Menem i Lab^ Teurio -Chaemae»-*) 
w czero upatrywać wypada Durynców i Kamieńczanów. Siedziby 
łych Kamiończanów na podgórzach Sudetów przypomina miasto 
Chemnitz (w Saksonii) z brzmienia podobne do greckiego Chae- 

3- Parmae-Kampi. Kubanie Parmscy. 
U Ptolemeusa Parmae - Kampi mieli siedziby niżej Teurio- 
kemów (Durzyńców i Kamieńczan) aż do Dunaju,*^) w tern 
miejscu gdzie rzeka Kuba, niem. Kampe łączy się z r. Rzein§. 
Zt^d widocznie, że lud ten wtjdług obyczaju narodowego, biorąc 
rc od rzeki, nad która siedział, zwał się Kubanami. Co by 
znaczyło przezwisko Parmę, dane im przez airykańskiego geografa, 
dia odróżnienia od innych Kubanów (Adrabae-Kampi), dotąd nie 
docieczono. Dla lego zo^^tawiając przezwisko Ptolemeusowe, zo- 
wiemy ich Kubanie Parmscy. Oprócz Ptolemeusa nikt więcej 
o nich nie wspomniał. Znać ludek ten z położenia swego przy- 
legający do Durzyńców, utonął pod ogólną nazwą sąsiadów, po- 


^, Krs^obrait  Ptolemeusa według  kodeksu Wtdeń^kiego.   WisUccnns Elb« 

*^  W AUi^iie  ReicharJa  Tcoriochacme  wysunięci  sa  zanadto  na uchód. 
LcvaafteKr'a i KicperU wcale ich nie umieściły. Najlepiej w Allanie Spruncra. 
^)   We^ltuł; kodeksu z gi^ry Athos.  Langlois,  Oćo^jphic  de  Ptoleroćc fol. 
XXtV.  Kł M lekiem innych kodcksuw Ptolemeusa, sadicili Kubanów \>od 

^■wietAim,  . -    :  30&nowcgo lasu,  za iiudlu  ku  północy (Spruner Atla^ Antiq.) 

rwniaj^C ie gcogra/ Mcdziby ich aA ku Dunajowi roiciAgal : Aai (t^i/ft r</y J«- 
ii^Zi »rro/jww 02 HapiiaudfiTtot (Xobbe. Gcogr. II.,  ii  § 14).  W kodeksie wi- 
aittinrcłcni takie nad Dunajem (Wisliccnus. Elbger. mapa}. Niemieccy ba- 
)K>ci)tując Puriitac-Kampów la Niemców, 41.id ich nazwy upatrują w r. Cham 
' Raw^artł. iI'orbi|»cr. AUe Gcogr. 4. 304,) W X, w, zjawia się papis Cbamprichc, 
ba (Mon. Boica XI. p.  157, XI!. p. 96), w których badu- 
>uwycb PainuŁc-Canipi, Barth Tcutscb. Urgesch. III. s. 346. 


dk 


■=" 56   — ' 

dobnie jak Kamieiiczanie i inne drobne ludy, których nazwy 
wcześnie zeszły ze świata, lub wynurzyły się w późniejsze czasy 
pod innemi nazwami, jak Homolanie, Poradniczanie i inni nale- 
żący do większego ludu Durzyńców. 

Że kraina Kubanów odwiecznie była słowiańską, poświad- 
czają to nazwy miejscowe rzek: Kuba z dopływami: Kubie 
Bystrzycą i Hrabicą. Rzeźna (Regen) biała i czarna, Naba; 
Strumienie: Kinsach, Menach, Gaisach, Ranna i r. liz. Góry; 
Czernow, Jesero (Osser), Jawor (A rbor albo Arwa), Roklan (Ro- 
chel), Luźna (Lussen), Duschelberg. z której bierze początek 
Włtawa.^*) W końcu V. w. Niemcy, opanowawszy brzegi Du- 
naju i utwierdziwszy się w Radospanie (Regensburgu), rozcią- 
gnęli swą władzę i na Kubanów: ludność zmieszała się, lecz ślady 
słowiaństwa dotąd w mowie miejscowej dostrzegać się dają.*") 
Teraz jeszcze nad r. Nabą mówią : Trada = trata, robot = robota, 
Warb==wrub, Schutt=szit słomy, komet = chomąt, Moschen = mo- 
szna, Biitschen = beczka soli, Povesen =3 pavuza, Petschen = pe- 
cka, Nusche = nóż, Dalken = dołek, Kolatschen = kołacz, Grauj 
pen ^ krupy, Schlott = złoto, granitz = granica i t  d. 

4,   Mugilones — Mogilanie. 

W szeregu ludów Swewskich Strabo wyliczył  Mugilonów. 

Późniejsi pisarze nic o nich nie wspomnieli;  zapewne ludek ten 

do wyższego  znaczenia  nie doszedł.   Jakób Grimm przyznał, }.e 

nazwa wzmiankowanego ludu ma brzmienie czysto słowiańskie,*^ 


*")   Szcmbcra. Zapad. Slow.  17. 

••) Z SchmoUcra Bayerisches Worlerbuch r. 1825 — 37. Z Radospany 
porzcczcm r. Rreiuy i Kuby ssla droga kupiecka do Czech przcr r, Kubę w biOd 
i dla tego w tern miej&ca Ptolemeus o&naczyt grud Btodeotia, który Niemcy 
pmezwali Furt, a po czesku od dawna: Bród. Jest to dowód, raz, £c Ptolemeus 
zapisywał nazwy prawdziwe, a powtóre, It za jego cza&u nad Rxe/n^ i Naba były 
na£wy słowiańskie od miejscowości brane. Wszcdiie gdzie u Słowian byl bród 
u Niemców teraz Furt. Jeżeli więc Brodentia teraz zwie sie u Niemciiw I'" n f t 
a u Czechów Bród, tu nie ulega wątpliwości, że Ptolcmcu!i wkiaI nazwę nie od 
KcUów, a z mowy słowiańskiej, panującej wówc2as nad górnym Dunajem. 

•*}   Jakób Grimm.   Gesch. d. deutsch. Spr.  171, Anm. p. 713. 


-   57   — 

I }«k!i Słowianin nie wie co znaczy moj^iła, (tumulus). Jeżeli nie 
tu tysiące, to przynajmniej na seciny Uczyć można w Słowiań- 
titaytnHs osady z nazwą Mogilno, Mobilno, Mohilnica, Mohilew 
ittL Z takich osad jedna, znajdujemy na lewym brzeg-u Laby, 
w Miszonskim obwodzie, wzmiankowaną przez Titmara merze- 
tiurtjskiego pod r. 984 urbs Mogilina, gdzie teraz miasto Neu- 
Mógeln i wieś All-Miigeln, To właśnie Mogilno, według zdania 
btdaczy, mogło być grodem ludu, który za czasów Strabona zwał 
aif Mogilanami.'^) 

5.  Zumi. 
Prrez Slral>ona pod nazwą Zovfwi, obok Mogilanów wzmian- 
kowanf )  Siedziby ich Reichard i Spruner oznaczyli na półno- 
cnych stokach gur czeskich, między Labą i Muldą'***)  a chociaż 
pewDO^ tego ręczyć nie można, w każdym razie przypuszcze- 
tji^ch  geografów  podobniejsze  do  prawdy,  niż  wydawców 
rzkich  geografii  Strabona,  którzy  Zumuw  przerzucili aż na 
prawy brzeg Odry. w okolice Wrocławia.*')  Nie mogąc wyro- 
[somieć pochodzenia nazwy Zumów,  t)adacze najczęściej ich opu* 
$2cza}ą.   Kętrzyński  domyśla  sie,  że być może  czeskie Szuma, 
Szuinawy dały swą nazwę ludowi,  który mieszkał w lasach (gó- 
Irach)  bzumawskich. **)   W  ustach  Greka  Szumawy  łatwo  się 
mogły zmienić w Zumy i dla tego przypuszczenie Kętrzyńskiego 
prawdopodobne, ale na poparcie jego nie znajdując faktów, nazwę 


*^ Kclriy^ski. Die Lygier ]IS< Szcnibcn Zap. Slow. 64* Reicliard. Orbis 
f T errat. — Pue^chc mówi: HupcIbcwohncT von slav. mogiła TlUgcl, wovon ja 
t9*fh «łrr Ori Minrrln tien Namen hal. Um ihrc Dculscliheil m rctlcn, schcut sicli 
-I KU „Meuchclniór<Iern" jlu machcn. Dann doch (licbcr clirli* 
wohner, ais schurkhchc Deutsche, wiirdc wohl dis cinstimmigc 
, XJnKcU dct Mngiloncn scin.   Die Aricr 303. 

•»)   GcoKTaph. VIX.. r. 3. 

•)   Rcichird. Orbił Tett,  Spruner Atlas aotią. 

•*| SttabonU Geographica tMuIlcro et Dubnero) cd. Firmin • Didot. Parisiis 
fliSi upi VI. 

"> V\r. Lygier ł ti6. Pocschc nwała. ze [jto&ka Z wyrainie przemawia ^a 
lałuvi*^*koicu iLuwy ZumOw.  Die Arier ioi. 


m 


-   58   - 

ludu musimy zostawić cudzoziemska, orzekając, ie ponieważ S 
bo zaliczył ich do Swewów, przeto my ich wciągamy do szeregu 
ludów słowiańskich, pod cudzoziemską nazwą Zumów. A co sie 
tyczy przypuszczenia Malt - Bruna, który w Zumach upatrywał 
czudskich Suomów,'*) nic wspólnego ze Swewami nie mają- 
cych, to takowe jako niedorzeczne, odrzucamy stanowcza 

6. Batini — Budyszanie. 
Wzmiankowani przez Strabona pod nazwą Butones, jako 
jeden ze Swewskich ludów.**) Ptolemeus nazwał ich Batini (Ba- 
teinoi) i umieścił na północ od Baenochaeraow. dodawszy, że 
nimi jest góra Asciburgium (Jeszted) i Korkonoti.**) Położenie' 
wiec ludu tego pewne i na krajobrazie Ptolemeusa dobrze ozna- 
czone, lecz wydawcy i komentatorowie Ptolemeusa. nie rozumu- 
jąc o jakim to ludzie rzecz idzie, obmyślali dla Batinów położenie 
mylne; Tak Wislicenus, poprawiając kodeks Wideński, umieścił 
Batinów w Czechach ra prawym brzegu 1-aby, za nadto ku po- 
łudniowi ich wysunąwszy.'*') Gorzej jeszcze postąpili wydawcy 
paryzcy Strabona umieszczając Batinów z lewej strony Laby,*^ 
podobnie jak Reichard "") i Spruner.**) Lepiej postąpił Ukert 
sadowiąc Batinów na północ od Korknotów, koło Asciburgium 
w górach czeskich,*®) lecz w rzeczywistości należało ich umieścić 
na północnych stokach gór czeskich, jak postąpił Szembera.*') 
Położenie Butoni'»w, Batinów zupełnie odpowiada położeniu kraju 
BudyszyAskiego i miasta Budy szyna,  które jest przypomnieniem 


") LelcwcL Narody. tV., 32 s  363. 

»•) Geopraphici VII^ I., 3. 

••) Geogtapb. If^  12. 

*•) Elbgcrmaacn. Porów, obie mapy. 

»') Strabonis Geographica. cd. Firmin Didoi 1853, nwpa VI. 

**) Orbis TcTT. mapa Ocnnaati. 

^ Atlas &titiq. 

*<*) Germanu  nach  den  Ansichtcn  der  Griechcn u. Romer,  mapa według j 
Piolcmeoaa. 

*') Zftpftd. Slow. mapa. 


—   59   — 

B«go luau wlmysianów. Gród Budyszyn początkiem sięga 
casów Karola W„ kiedy lud, zamiast zburzonego przez Franków 
diwn^go grodu, zbudował teraźniejszy Budyszyn. Mamy wihc 
Usloryczne świadectwo o wielkiej starożytności tego g rodu, u s^ 
jeucKe inno świadectwa potmerdzające kupienie się ludu slowiań- 
ikitigo w l<*j okolicy. Dwie góry Biało-bóg i Czarno-bóg w oko- 
licach Budy^^yna i mnóstwo żarowiszcz (ofiarników) z czasów 
pTMfdhistorycznych *'^) poświadczają znakomitość miejsca, o któ- 
rkm dowiedziawszy się Grecy nie zaniedbali zapisać nazwę ludu, 
ijlko ją trochę przekręcili, stosownie do swej mowy, 

7.   Sibini — Serbini. 

U sirabona Sibini, obok Mugilanów, Zumów i Butonów 
•f^*"^V'>wani, jako lud Swewski podbity przez Mirobuda.**) 
W •• więc, łe Sibini mieszkali po za granicami  Boiohemu, 

w ktvrym Mirobud nad Markomanami panował. Nie zwa2ając 
aa to, niektórzy badacze obmyślali dla Sibinów posady na połu- 
dniu Czech,**) inni przyjmowali ich omyłkowo za Ptolemeuso- 
wycb Sidinów (Szczecinian), wyznaczając im siedliska przy ujściu 
Odry.**) Właściwiej oznaczy} ich siedzibę Reichard z lewej stro- 
ny Laby/*) w okolicy Drezna i Miszna. 

Wiemy, że nad Łaba bytowali Srby, Serby, Serbini, na- 
zwę których zapisał Yibius Sequester około 500 r.*") a zatem 
niezawodnie^ ie byli wcześniej i niewyda się nieprawdopodobnem 
prz)'pubzczenie, ie zamiast Srbini Strabo zapisał Sibini. ***) 


♦'j  Prctukci, Blickc in lUe YaicrJandwchc Yorzcit Lcipiig 1841 I., iSi-i86. 

**) riaclcr Marconunnos (Murobudu:^) Kubiecil sibi cciam Luios (Lugios) 
lac^um ctnlcm. Zornos, Butoncs, Mugiloncs. Sibinos . . . Gcogr. VII,, I, 3. 

•*)   Spruncf-Mcnkc. Alias Anliq. 

*^; W |<iryz.kicm wydoiiiu Strabona, Finnin*Diiłot| mapa Germanii. PoUobnie 
i Vaii. MuIIeT, Ucutachc Stammc I. s.  193. 

«j  Ortb Terr. 

*^  U MpUku V. Sci^ucstra n\U\ w kiiędic U. ^ 15. 3. c. Serby. 

'*J   KcUff^ki.   Dic Lygier 116. 


—   6o   — 

Nie brawakoło nad Łab^ osad z nazwa od Serbów pocho- 
dzącą, była nawet żupa serbska, — Serbiszcze, czy Serbeszty, 
Jedna z takich okolic, zamieszkała przez Srbinów, mogła dojść 
do Greków pod nazwą Sibnów. narówni z Mogilanami, Butona- 
mi, Zumami, chociaż ludy te, oprócz nazw miejscowych, miały 
jeszcze wspólne, narodowe miano Serbów. Miano Serbów służyło 
nie tylko tym ludom, które miedzy Łabą i Solawą bytowały, ale 
i tym, którzy na lewym brzegu Solawy, także nad Windą (Un- 
slTUt) i nad Menem siedzieli i Durzyńcami sie zwali. Latopisiec 
Kozma (r. 1 125), opowiadając o uwięzieniu Łuckiego k&iecia 
Włastisława, przez opiekuna jego Durzyńca z Serbii (około r. 840), 
nazywa tego wroga bezbożnym Serbem/*) a także Pulkawa 
mianuje go Durzyńcem z Serbów rodem. Jeszcze w XVI. wieku 
Zygmunt z Puchowa, w Kosmografii swej pi^: naród, który 
w ziemi durzyńskiej bytował słynął S o rab i t. j. Serbami.*") 
Nie ma więc wątpliwości, że Durzyńcy, byli także Serbami. Po- 
dzielając takie zdanie Szembera twierdzi, że do Serbów należeli 
jak Durzyńcy, tak równie Misznianie i Łużyczanie. Ale jakże 
z tern pogodzić podział Szembery ludów Swewskich na związki: 
Durzyńsko • Czaski i Łużycko- Śląski? Ponieważ Durzyńcy byli 
Serbami, nie wypada ich zaliczać do Czechów, którzy nigdy do 
Serbów nie liczyli sie. A jeśli Łużyczanie byli także Serbami, 
wtedy zaliczanie ich do związku ze Siązanami nie właściwe. 

Istniejąca dotąd różnica w mowie dolnych i górnych Łuiy- 
czanów, z których dolni są zbliżeni do Polaków więcej niż ich 
górni bracia, wskazuje, że niegdyś plemiona Łużyczanów i Mil- 
czanów do różnych grup należały. Na podstawie tego Budysza- 
nów zaliczamy do Serbów, a nie do związku Łużycko -Śląskiego, 
jak uczynił Szembera. 

Względem narodowości Durzyńoów upowszechniło sie mnie^ 
manie, że byli jednym z wtelkicłi  ludów  niemieckich i tak nic 


**i  Nominc  Durin^o.  qai  fnit  dc  Sribia  eencre . . . sceleftoj  Zribia. 
Chr, a Pcnzju Mon. G«f. IX. s<>> 

^   S«cmbera. Zap«d. Sluw.  s,  14. 


iik 


itf^sa 


-   6i   — 

mieccy ucateni dotąd ulrzymują,'^') a lubo wiedziano, że w VIII. 
V. pełno byio Słowian nad Menem, przyjmywano ich jednak za 
listów, o%iadłych w samym środku Germanii  po VI. wieku, 
li^ione w początku bie?-acego wieku, pytanie o narodowości 
rów, dodawało nie mało pozoru do upatrywania iladów Sło- 
ECiyzny w Tur>*ngii,  lecz sama myśl o tern,  żeby Turyngi 
ieli byi Słowianami, nie trafiła do przekonania takich  sumien- 
nych badaczy, jakimi byli August Wersebe. Teodor Gaupp, Wa- 
■r Surowiccki*   W prawodawstwie Turyngów,  upatrywał 
.o.ł  Aleksander Maciejowski obyczaje prawne Słowian i je- 
/. pierwszych rozgłosił o tera  po kwiecie/'-') lecz niefortunne 
upatrywanie w Crer manii  Słowian  zrzeszonych z Niemcami  nie 
pocwoliło mu stanowczo odróżnić jednych od drugich.   Dominik 
,"; Kucharski,^*) Suchecki, '^''*) Franciszek Szir,'^") Maciej Ka- 
sa r Jaethensztejna,^*j  Fr,  Szlama,''")  Weltman,*")  rozprawiali 

o dau^nem bard/o osiedleniu sie Słowian w Germanii  aż  do Al- 

*< 

piiw i Renu, a Ludwik Sztorch'***) i Peez,***) rozpoznawszy świa- 
deciwa pozostałe w obyczaju ludu, ubiorach i sposobie budowania 
ieHzkań nad Fulda i Renem, nie wahali sie przyznać Słowian 
pierwotnych obywateli całej południowej i wschodniej Germa- 
mi, lecz do głębszego zastanowienia się nad narodowością Du- 
nyńców wzi^ł sie dopiero w początku drugiej polowy bieżącego 
wieku Jerzy Landau.   Badając okolice nad r. Fuldą i inne miej- 


ArnolJ. D«iit9che Urteil-  164 i dalej. 

Hi>L l'rawoii. Słowian. 

O Pomursu Zaodna/iskicin r.  i8so i. 38. 

O Stowlanac>i podług Jornandcsa. w Bibl. War, 1855 T. II. s.  510— 321 

ZicmU:  SirabdUliwyth i Tncylowych Swewów. w Bibl.  Wa«i:.   1861. T. 

•)   W ctawipiiłic Kroku r.  iHji.  MI., I. o SłowianucK germańskich. 
*|   Bóhmco* Heitlin.^cho OfiferplUlic.   Praga  1836. 
")  ObruJE minulosii jijnwitncho mćsU  Frachntic  IJ^JS. 
*l  llnao TrpMniiu luin (\iiimiiiM 18.Vi. 

"ł   Dic Mi*lcrł|«aiiei viilj;(i Hummeln in Oberfrankcti , . , «■ C*asopi«tt Garten- 
ItMłir r.  18^8. %, 2(kx 

•*) \tnrj osadzie slowiariskicj w Zachodnich NicmcTrcb. W  Wcstcr- 

J*l >  il1uvtrir1vn dculichcn MouaSlieftc, Br^unschwei^; r. 1859, &. 64. 


m 


—   62    — 

scowości w Turyngii I^ndau dowiódł , że osady słowiańskie, 
z domów budowanych w około placu w irodku osady położonego, 
były osadami zamknietemi, zupełnie róźnemi od osad niemieckicłi, 
ciągnących się wzdłuż, drogi, nie zamkniętych, że osady słowiań- 
skie były starsze od niemieckich i że pierwotne, przed Niemcami* 
zaludnienie Turyngii było słowiańskie.**^) Po Landau. największe 
zasługi w odgrzebaniu narodowości słowiańskiej w Turyngii bez 
wątpienia położył Aloizy Szembera. Jemu należy cześć wprowa- 
dzenia do historyi Durzyńcńw, jako jednego ze znakomitych lu- 
dów słowiańskich w starożytności.***) 

Opierając  się na dokonanych  badaniach,  kwestyję  o  sło- 
wiańskiej narodowości Durzyńców, streszczamy w następny sposób. 

Według świadectwa Tacyta Hermundury (Durzyńcy) byli 
stałymi przyjaciółmi Rzymian i z tej przyczyny oni jedni mieli 
prawo kupczenia nie tylko po granicy, lecz i wewnątrz kraju 
rzymskiego, a nawet w bogatej kolonii Retyjskiej (Rrzeźnie). 
Pozwalano Durzyńcom swobodnie podróżować l>ez straży i odwie- 
dzać domy rzymskie, gdy tymczasem ludziom z innych narodów 
pokazywano tylko zbroje i obozy warowne."*) Hermundury ró- 
żnili się od sąsiadów Chattów ^Hessów) wyobrażeniami i obrzę- 
dami religijnymi, tak że nie tyle spór o Saliny, ile różnica wiary 
rozpaliła między nimi zaciętą wojnę za Nerona r, 58/*) W zwią* 
zki polityczne wstepywali Hermundury: r. 51 z Łużyczanami 
przeciw królowi Waniusowi, a w r. 165 z Morawianami i Słowa- 
kami (Markomanami i Kwadami) przeciw Rzymianom, lecz nigdy 
nie wiązali się z ludami teutońskimi, a w czasie ich bojów z Rzy- 
mianami, żadnego uczestnictwa nie przyjmowali. W wyprawie 
Atylli do Gallii r. 451,  Turingi (Durzyńcy) razem z innymi Sło- 


•') Bauernhof in Thiiringen W. Corresponi!tn/. Blatt t\c% Oesamml-Wreini 
der deutschen Gcschichls- und AltcTthumsvercine. Beilnge. Januar r. 1.S6?. Die Ter- 
ritorico in Beitug auf ihre BilcUtng und ihre Entwicklung.  1854 r. 

")   Zapad, Slow. 5. 8-16, 

**)  Tflcit. (rcrnianu 41. 

*>)   Tacil. Annales Xin. 57- 


-   63   - 

wianami pod ]ogo sztandarami stawali/"*) a po upadku państwa 
Rłynwkiego, Niemcy okazali się zapamiętałymi wrogami Du- 
TxyAców ; najprzód kraj ich nad Dunajem i Menem najechali, 
•\viwszy się z Frankami, wywrócili państwo Durzyń- 
^•^1. /i- iiiic ich sobie przywłaszczyli, postąpiwszy z nimi zupeł- 
lio tak« jak w owe \vieki postępywano z podbitymi nieprzyja- 
ciółmi.*') 

Nazwy miejscowe w Durzyńsku i przyległych krajach w sta- 
d były słowiańskie. I tak: Góry: I^s Bukowiński, 
u j i -/ara Racenis silva miał stanowić granicę między Hessami 
i Swewami; teraz zwie się Yogelsberg na zachód od r. Fuldy,"'*) 
do brzegów której I lessy za Cezara czasów nie docierali jes/rze. 
W" r, 750 góry te zwały się Buconia,**") a w XVL w. wiedziano 
«r Czechach, że Buchonia kraina z głównem miastem Fuld^, 
,c^- ' -T* były bukowymi i dębowymi lasami.'") Kraina ta sta- 
.^u Yogelsberg, a że ludnoić jej wyrosła na słowiańskim 
gruncie dowodem tego sa nazwy rzek i niektórych osad.**) Około 
Fałdy leZala żupa Gau - Grabfeid , nazwisko której niemieckie 
powstało 2 dawniejszej nazwy słowiańskiej od grab, grabina, 
habr, liabrzina t. j. od lasów grabowych, podobnie jak Buchonia, 
Bukowina poszła od lasów bukowych "^) Wyżyny u wierzcho- 
win &Ienu w IX. w. zwano Babie góry* (Babae montes), a po 
gfn&nicy z Czechami Sosnowy las (Waldsassen) i tak było z da- 
wien dawna.**) Rzeki: Dunaj, Ryn, Mohan wiadome były 
greckim i rzymskim geografom.   Niemcy  starają się  źródłosłów 


••)  Sidonłns Apollinanus.   Panegir. in Avilum Vii. 

♦'ł  O lem niiej ^ ij. 

**)   W Altanie Hcichanla Baccnis  Mtva  fałszywie  osnaccono na wuchód od 
Wcf)* i |f y niej gilira Mclibocus. 

•ikc.   Codci diplonittlicus FuKlcnsifl  N. 2 T.  750. Bochonia  N. 3. r, 
> >)>łc>-4 Zachiiriasia do i. Bonifacego takie Bucltoni.i. 

«*|   bumbcfu. ZapAtl.  Stuw.  13 powołuje się nu koiiinocrafic cze&k;i jc r. 1554. 

'M   LanUao. Gau  WcUefciba 138 — 22;, jadzie przekonać się lalwo jak ł da- 
vii)fh naxir »t(iwtińskich nrabiaty siij niemieckie. 

■•)   L*mbn: Bmucrnhor in Thuringen. ukie: Gau  Weltcmba. 

5*1   O tcm »zczcj;ulo»o ni/cj §  16,  t. b. na/.wy gór. 


-   64   - 

lych nek wykryć w mowie keltyckiej,**) ale napróżno. Są to 
nazwy prasłowiańskie, przechowały b\ę dotąd w pamifci Słowian 
z przedcłirystusowycłi czasów i pewno, że Słowianie nazwisk 
tycli nie pożyczali od Keltów. Solawa, takie Sala, u Strabona 
Salas, nosiła sw^ nazwę wcze^nij nim do jej brzegów Niemcy 
zbliiyli się w VL w."*) Ale oprócz tej Sali, biorącej początek 
z gór Szuraawskich, były w Słowiańszczyznie jeszcze: Sala pod 
miastem Kisssingen (Cłiyiycy) wpadająca do Mohanu (Menu); 
Sala z dopływem Satca w Salcburgskim, Sałkra w górnej Styryi 
wpadająca do Mury i Sala (Zala) wpadająca do jeziora Bta- 
tneńskiego. Tyle rzek z jednakową narvk'a, na znacznej prze- 
strzeni, wskazują że b\-ły miejscowe, sfewiańskie, starsze ni* 
Niemcy wody ich pokosztowali. Źródła Dunaju stanoi^ią dwa 
potoki, które dotąd zwą się Brieg i Brege czyli Brigach. Są to 
słowiańskie brzegi niby wierzctio«*iny. a u tych brzegów lelący 
kiBJ olrz>^mał później nazwę Breisgau t. j. bra^iów gatt« Nekar 
u Rz>'mian Nicer. W V. w. wiadome były: Rzeina i Naba 
wpadająca do Dunaju, a takie Dubrawa (Tauber), Nida. Lo?-^^'< 
Winda łUnsirut),^)   A wi^ przed V. wiekiem osiedlenie V. 


^} Arnold. AMiri!tiWftr» a^d Winierna^ca DettljcbeT Stamac |S7> r. 
twicrdii, te thu^ i Ren .bóde Keiosche H«mea.*  a aaxwj docłrvi>v m^ xac^* 

wie. sti- S. 

**) MaUacf obfńat t Bassc) o|u5alq momj. Ryn, tak aovu CiCH, as 
jcilBBkiav« niariiriiir ■ miywaya m bobków v jfuoa ryKA, tyaaA^ k«ial; 
t^h mjk^ no» iUh Aa ^nniuam. lak odpnmdjcim wodf. \lmAt. SI«w«ik 
ICiyka  pohkkcokj  W maww ri»yyŁiq puayibctf « cnóc a& ■» potłobat 

vitlkśc^ RcoB fcat nęka Rj« v BntU ihifta « por mo} ol Rhistfw, X« 
V9Gfafla od HalC ioi maty Rjm, wp»d^^ Aa Mriiiy. Oprócs Dkbajk. feift 
X>au|ec wpiWiyy tfe Wlsiy i ssc aułu &a<tt aat|Bci>«>ch « StuwćufcnacfsMt 
DasAj twi|yi— Jtigrk S«l^ SolawA ca jw A^p^l Aihn tr ŁAwrfnyii *w^ ck*- 
nif SaliaoB. a Wryck w afcnfa-icfc Haft cdi wmaa^. A ia ka byta Mivm 
ft«taAeqr lanf aieic klaatfocw yfiahwnianwtfci^ii- « Tmitfi t. ttą 
liailjftri«iii* TkimaitiBu i, te ot icaidtfB San mi mm pnowmii^ «epcs 
<|Bod slartca Isb^** S&la 4icilac yi4WbtŁŁ f%cnń. S9ot. i1 
*l la •$■» Kt I IM. III PU pairtaw inaaaaBl p^arina ttmiaa al cst Lpc^^ Xh4a» 
Daibca, Wb«)l» R«ca» inJa (W-onla) Aiad^ A v Taijag^l  Ikc al Rcgaadua. h^mt 


=S^ «^ 


-  65   - 

flo słowiańskie. Dokumenty z VIII i IX wieku dostarczają 
narwisk rzek czysto słowiańskich. Regnica i Włtawa 
dobrze w Vin w./') równie jak wpadające do Fuldy 
(Whawy) Lutrawa i Jaszawa.'**) do Mohanu Chyżyca (Chinzicha) 
Kinzig z pobocznemi; Stynawa, Wełna, Saka, Orba, Bo- 
i, Bruj, Olesznica, Bagnica, Sina.**') Do Nidy teraz Nidder, 
>plywy: Gera, Horna. Wietrawa.^") Do Solawy dopływy: lima 
pod Weimarem, Orla pod Łobodą i teraźniejsze Lemnitz. Sel- 
bitŁ Lamit7, Schwesnitz, Wipawa.**) Wpadająca do Dunaju z pół- 
nocy Wamica. stanowi dziA granice etnograficzną między Szwa- 
bami I Bawarami. Dopływy Dunaju Naba i Kubą, liza także 
Bystrzyca ^r 830 Mystrica), Boh teraz Bohbah niedaleko wzgórza 
Jawornik, w IX w, Auernik, i wiele innych/') Ale i przyto- 
czonych dofsyć, aby przekonać się o etnografii wziętych pod roz- 
wagę miejscowości. Niektóre z miast rzymskich po granicy 
f T"ł,,i-.'t. t'icari;|^ choć nazwiska miały mocno złacinione, a jednak 
były pochodzenia słowiańskiego. Mogunciacum przy 
5ciu Mohanu jest przekształceniem nazwy osady Mohucz,*') 
^um-Rzeino, teraz Regensburg; Ser\*iodurum-Strubiny, teraz 
rraubing  nad  Dunajem/*)  Główny  gród  Durzyńców  Erfurt 


ia Dsa«t>ii> rnetgUtu,  Geo£t»f RaweAsWi (w VII. w.*, zapisał,  26 wiadomości czer- 
\ ' i. gfouUcgo  filozofa (który /.yl w połowic V. wieku), a z.ilem  wia- 

\:ily pochode^  z bardzo  odległych czasów,  kiedy Niemców nic byto 
|eh£CJ« ta  Kjiwaiji \ Turyngii. 

•=)   W r. 7>o V'ulta in «ilva Bochonta . r. 751  Valtaha,  r. 752  Vuldaha, r. 
%%%  Ftildtlia. X cia>em Kulda.   Dronke. Cod. dipl. Fuldcn N. 2, 4, 5'. 36l. 

"J   Vi YIII.  w, Luilirc. Jazaha, polem Lutraha, teraz Liider i Jos>a.   Lan- 
Ab.   CH« WcUcrcibA 3 — 6 i mapa. 

'*^   W IX. w. Stcinau. Uolcabcch teraz Utmbacb,  Saltzaha, Orbaho, Bibcr, 
Bf^pliarh t«r»  Hrtiibach, OUchnitz, Pcj;nil£. 

■   Geraha. w YIII. w. Mornafa, Wetteraba teraz Walter. 
Znpail. Slow.  13. 
*<)  t «)ok«inrnt6w umicszczunych  w kodekach:  Dronke,  Boczka,  Erbena« 

iit<>xr» wiccij wycia)^^^.   O rzekach szczegółowo nilej § l5, 
>*ł  Nazwa M04:uiiciacum w&kjzuje.  ie rzeka  wprzóil  natywala si^  Mohun, 
ricTubionu. 

Zapad  Slow. 3t9,  2lc). 

s 


r_   66   — 

u Ptolemeusa Bikurdiura, ***) wiadomy był świętemu Bonifacemu 
w r. 74 1 pod nazwa Erphesfurt jako dawno już zniemczony.'**) 
Z dróżników rzymskich dają się dostrzegać nazwy miejscowe po 
nad Dunajem prawdopodobnie słowiańskie, znaczenia których 
nie możemy jeszcze wyrozumieć ostatecznie.***) O osadach we- 
wnątrz kraju, starożytni wiadomości nie zostawili, ale z ^^Hado- 
mości późniejszych wieków przekonywamy sie, że przed VI w. 
kraj od Dunaju do gór Harcu i Laby miał przed Niemcami lu- 
dność słowiańską i o tern obszernie powiemy w etnograficznym 
przeglądzie ludów słowiańskich w epoce od VI do X wieku- 
Będzie to dopełnieniem do tego, co powiedzieliśmy o narodowo- 
ści Durzyńców, bo że byli Słowianami, udowodniają to wzmian- 
kowane wyżej nazwy gór i rzek, które według wiarogodnych 
świadectw^ otrzymały swe nazwy wcześnił^j niż Niemcy osiedli 
w Turyngii. 


III   Ludy Morawo -Czeskie. 


1.   Markomani — Morawianie. 

Pierwszy raz w dziejach ukazali się Markomani jako sprzy- 
mierzeńcy Ariowista, gdy ten na czele Swewów i połączonych 
z nimi Tryboków, Wangionów, Nemetów i Sedusów toczył boje 
z J. Cezarem, z lewej strony Renu, niedaleko teraźniejszego Reich- 
ningen r. 58 przed Chr.*) W kilkadziesiąt lat później Marko- 
mani zasłynęli, pod wodzą Mirobuda, potężnym ludem na porze- 
czach  Morawy  i  Dunaju,  nad  górną Łabą,  aż  do  pasma gór 


**j   WctUag Hcmyslu Mnnnerta: GermatiU s. 466, 

*•)   S/.c«cgńlowo o tciu niźćj ^ ij* 

*^ S.imolacL*na pr*y przeprawie pr«C£ Dunaj, mo^c Samołąka; Seplcmiaci 
teraz Hoch^tBili; Loro<Uk.i; Arctliana pr/.rciw IcraAnlcJMCgo Donauwcrlh (Done«/.mtei), 
LcniJcUTTi. 

')   J. Cac&ar. de bel. Gul. I. c  5K 


—   67   - 

f|^-^v,,.'..t.;..i,   Tworzyli oni wówczas gro/ną potcg'c, której Rzy- 
ir .    licgłs/y cała północ Germanii / orężem, dotknąć nie 

vaiyD się.*) 

Dziejopisowie rzymscy zwali lud ten: Marcomani, a geogra- 
fowie jftecc)* MaQi^ou(ivoŁ ,^ rozpowiadali o potędze ich władzcy 
Mfmbuda, a według Tacyta, ze ws/.ystkicłi germańskich ludów 
najn-i^^ksza sława i potęga należały Markomanom, któr/y wygna- 
wszy niegdyS Bojów, mieczem zdobyli krainę w którćj osiedli, •) 
W U wieku Ptolemeus siedziby Markomanów oznaczył obok 
Rakujsów na porzeczach Morawy i Dunaju, a nad górna Łaba 
iiuiIazI wielki lud Baemów, których posady aż do Dunaju się* 
gały,*) Xie:>wiadomi etnografii tych krajów starożytni, słysząc 
o panowaniu Mirobuda w Czechach, niewłaściwie nazwę Marko- 
tnaoów rozciągali na ludy nad-labskie, gdy w rzeczywistości nad 
Laba Markomanów nie było. 

Markomani mieli królów własnego rodu. idących ze krwi 
Adachetn^j Mirobuda i Tudra, lecz przez intrygi Rzymian, władzę 
królew^k^ chwytali i sąsiedni książęta, których Rzymianie czę- 
tóej pieniędzmi, niż wojskiem wspomagali/) 

A* do Domicyana Markomani zostawali w pokoju z Rzy- 
imiinami. Icrcz gdy z rozkazu jego posłów ich zamordowano, Mar- 
komani nie mogąc znieść podobnój obelgi, wstępnym bojem woj- 
sko ntymskie zniszczyli r. 84. Odtąd rozpoczął się szereg zapa- 
miętałych walk, w ciągu II, III i IV w. z rożnem szczęściem 
locEonych.   Kilkanaście razy Markomani  wpadali do posiadłości 


*i   Kir liylo )uŁ w Germanni nikogo, ktoby mógł być jcsxcxc xwycic^nym» 
•firAci Mftr ' . . powiada Ve1tcjus Potcrcolus U. c. 108. 

■)   ' Mil  \ttif>n"Ufivor, 

mu c, 42. 
i.^ii Ptolcmeusa w różnych  kodeksach  wielce się  róini.   Tuk wcdUig 
Nobbr: ^po«! lawm Jawornickim Mnrkoninni, poUrn Sudeni^ a potem aA do 
A<lr»bV-Campl-'  Ub.  tl. c.  1 1  I5 26.   W  ettycyi  Langlois:  ,pod  la»cm  Ja- 
at do lUinaju  Adral>c-Campi . . .  d.ileko ni/ćj Miirknmani»  |>od nimi Su- 
, pod hcTcyńskim !a*cra Kwady, a jłod nimi i^Utnc duły," fol. 24. 
')   T3C)t Ocrnianlii c. 43. 

i* 


—   68   — 

cesarstwa, aż do Placencii roznosząc zniszczenie, przez co nazwi- 
sko ich wielki rozgłos po świecie zyskało.") W kronice Euze- 
biusa (n 31 5), tłómaczonej na język łaciński przez św, Hieronima 
r. 378, zowią się Marc om al i. '^i lecz Julius Honorius r. 427 
zwał ich Marcomani.*) Pod koniec w. IV wzmiankuje się 
w dziejacłi król Markomanów niewiadomego imienia, który z żoną 
swą Fritigil i częścią ludu przyjął chrześciaństwo, odbywał po- 
dróż do Mediolanu w roku 397. *^) Później Aetikus (około roku 
500) zwał lud ten Marc om a n es, ") a w kronice Paschalnej 
r, 628, w liczbie pięciu Germanii ludów, wspomnieni Marco- 
maliL"*) W kilkadziesiąt lat potem geograf raweński (r, 6go) 
zapisawszy nazwę M a r c a n i , nie omieszkał dodać, że lud Mar- 
kanów niegdyś Waleryję dzierżył.'^) W IX w. dali sie poznać 
Margi, Margenses, Marahabitae, Marharii. Mar- 
harani  i  nakoniec  Mar a vi,  Morawi. '*) 

Tak więc od Chrystusa czasów nazwa ludu Morawian, cho- 
ciaż w^ zepsutych formach, lecz ciągle sie powtarza w staroży- 
tnych ich posadach nad r. Morawą. W XV w. wiedziano, te 
Markomani to samo co Mahrenland, Morawia.*'*) W XVI wieku 
Krantzius zapewniał, że wandalskicgo pochodzenia Markomani 
wypędziwszy gallskich Bojów, posiedli Bohemie i są tym ludem. 
który się zwie Morawianami.*")   Później Samicki  powtarzał,  że 


') O walkiich Markomanów z RzyTni.inAini bęchie sicjcg^łtowii w dziale 
historycznym. 

')   Eusebii. Chronicorum  libri Juo,  Berolini 1875, w T. I. ftag, 13, 
•)  Julii Honorii Oratoris, cxcerpu ad Cosraographiam 1690. 

") Paulini. ViU S. Ambrósii. Tubingac 1857 s. 19, 24$ u DuililcA. Ge- 
schichte Mahrens L s. 51. 

**)   Cosmographia eJ  iOq6 s, 41 i yc ci!. Wulke r. 1853, 

")   Chronicon Paschale T. i s. (»o. 

»^) AnnonyjTi Rawenn. rV. c. 20. Jest lo przypomnienie Scxta R«fa*«, 
który (r. 369) pisał: „Maicomanni et (Juadi. de locis Yalcriae, ijuac «wnt itucr 0«- 
oubium et Drarum* puUi sunl . . .  za czasów Augusta.   De Yicloriis YUI. 

*') treogr^r Bawarski r. 800 wiedział. Łe Marliarii ma)a miast Xt. Ob. Le- 
lewela Narody s. 667. 

*^)  Hankii.  De Silcsionim Maioribns.  4H. 

>**l   Albcrtii* Krantta>.   Wandalia  i-;8o  I. c,  if.  10. 


69   — 


fMUtwa ich pochodzi od r. Morawy,*") a znakomity profesor pa- 
duaAskt Gwido Pancirolus (n 1608), twierdził, >.e starożytni Mar- 
fcomjuii to .samo co Morawianie. '*) Cluverius (r. 1663) zaA mnie* 

IfS^t ^ nęka Morawa przypomina Markomanów. '^) 

isem kronikarze czescy XVI w., Maciej z Kuthen 
... i ,^,fr. *.uc;ław llajek (r. 1541), Zyjfmunt z Puchowa (r. 1554), 
Ad&m t Welesławina (1585) powodując się autorytetem Aenea- 
sca Sylviusa, który 2 nienawiści do Husytów dowodził, że pier- 
/Oli obywatelami Czech byli Niemcy, a nie Czesi, poczgK 
w narkomanach upatrywać Niemców. Podobało się to uczonym 
fiicmicckim, którzy zaniechawszy wywód nazwy Morawian od r, 
Morawy, uroili sobie, że Markomani byli nie osobnym ludem, 
a xa&typem ze Swewów pokolei wychodzącym dla pilnowania 
granic, szczególnie od najazdów rzymskich. Byli to pograniczni 
Atróże: Mark-Mannen, Markmiinner. Nie wiemy kto 
p«erw»zy podał tę- hypotezc. ale jui w r. 1745 Jordan powtarzał 
lą^ **) a  w końcu  przeszłego  wieku Adam Naruszewicz przyga- 

, jttał Lcibnicowi, że ten Markomanów od r. Marcha w Morawii 
fwodzil.*') Z biegiem czasu coraz więcej przekonywano się, 
Markomani, jako czyści Niemcy byli prawdziwymi stróżami 
granic (lemianił. Hypoteza ta popierana przez Adelunga, Kruze, 
Reicharda, Ludcna^") i szczególnie Zeussa,-") znalazła licznych zwo- 
łeniitków do których możemy policzyć: Morarasena,-*) Dudika,") 


*')   in Vetcru PoloDiac Chorographia.  Hankii Dc Sil. Nom.   48. 

**)   in CommcnUrio ad OricnUlis tmpcrii Nolitiam. cap. 32 183;  w Hankii: 

^*)   C1u*crii. Gcimaoia Antigua.  1663. 1. III. c, 31. 

*•)   r>c Ofisinibus SlAvici5 c. IV. 

•*|   ^^ h <ln tluniiic^cnia Tacyta Germanii.   42. 

•*)   » .Ici Teulsch,  Volkej, I. ks, -;, 174 — l8(j. 

•■)   Die HerkunA 'Icr Baycrn von den Markomnnncn. 

*•) Wcdtug Moniin*.ena, M.-irkomani pr^ed Mirobndcni, j.iko lud dowieść się 
4ij%i Alt ttymoIoeiCłnc arucienie ich nazwy jes(: Strai graniana. Hit, Rsym- 
T. tV. Il6nu poU. itr. 203. 

■*)   UJbhrens Gcscb. tSóo. T. I. str.  14. 


-   70   — 

Szachu, '") Webera,'^") WisUcenusa ^^) i wielu innych,-**) stalą 
się niemal dogmalem nauki niemieckiej.^") Ostatniemi czasy 
Obermiilier zrobił przyczynek do rzeczonej hypolezy. wprowa- 
dzając now^ nazwę stróżów granicznych: Grenzhiiter, •**) ale we- 
dług niego. Markomani nie byli Niemcami, choć z Ariowister 
przeciw Rzymianom walczyli. '•^^) 

Powaga uczoności niemieckiój trafiła do przekonania cel- 
niejszych pisarzy słowiańskich: Suro wiecki ego, Szafarzyka, Pala- 
ckiego, Tomka. Wocela, Hanusza, Hermenegilda Ireczka/"') w czę- 
ści Lelewela**) i dotąd przeważny wpływ wywiera na umysły 
uczonych rossyjskich, polskich i czeskich, nie uznających wpra- 
wdzie w Markomanach stróżów granicznych, ale odmawiających 
im miejsca w rodzinie słowiańskiej, bo to by przeczyło hypotezie 
o przybyciu Słowian nad Labę i Dunaj w V czy VI wieku. 

Za narodowością słowiańską Markomanów przemówiono tam 
gdzie najmniej tego spodziewać się wypadało, mianowicie w Pa- 
ryżu. Znakomity geograf Maltę -Brun ("|- 1826) utrzymywał, że 
Hanaki (w Morawii) i Słowaki są potomkami Markomanów. ^'^) 
Później Franta, Slama, Weltman, Szembera, Brandl usiłowali 
wyjaśnić dzieje Markomanów. których potomkami Morawian 
przyznali. 


Geographie.  1863 s. 87. 
WcUseschichle.  1873. I. § 242. 
Elbfiemi. . , fil. 

Forbiger.   AlL Gcogr. 1877 s. 3ui, 

Niixwa Markomanów wyprowadzana  przc£ Adelunga  od  Mars,  Mai^icli- 
Sumpf, Morast niepudobala sie lerainicjszym uczonym,  którzy id^c za Zcusscm, szu- 
kają jej irudla w Marka = die Grcnzc.   U Korbiger;!  jak wyWj. 
**)  Zur Abstanimung der Slavcn 1871,  r7. 
**)   Alpen Vrdkrr.  54.. 

") Mniema on he Markoraani , nosili już swą nazwę, kiedy Mirobud pTiy- 
pTowadzit ich z kończyn niemieckich do Bojohemu i nad r. Morawę. Slowanskic 
Prawo I s. 39.   Powtórzenie tu hypotezy niemieckiej. 

»*)   2 wielu miejsc w dxiele:  ^Xarody na ziemiach słowiańskich"*,  widad Ar 
Lelewel niedowierzał temu, co mówiono o Swewacb i naddunajskich Indacht 
■»»)   Giographie  ed.  1851,   T. Vfl s. 3K1. 


71   — 

7,v Markomani byli przodkami Moniwian przemawia /a tern 
tiirpncrw^any łańcuch świade^ctw starożytnych o pobycie na po- 
rtoc^u Morawy ludu, którego nazwiska, choć w skoszlawionej 
formie powtarzało się od I aż do IX w., gdy poczęto prawi- 
iuri© łufi ten narodowem mianem nazywać: Morawianie. Ze- 
ślą nazwa Markomani powstała od r. Morawy, którą Rzymia- 
nie i Grecy zwali Margus. ^"j Zamiast Morawanie w ustach 
cudzoziemców utworzyło się Markomani, podobnie jak wiele 
innych nazwisk starosłowiańskich w mowie starożytnych do nie- 
pocnania przekręconych. Markomani należeli do wielkiego narodu 
^ ■ wów. a wiemy, że wszyscy Swewy byli Słowianami. W spra- 
li politycznych Markomani nie tylko nie łączyli się z Teuto- 
nami , gdy ci zacięte wojny z Rzymianami prowadzili , lecz 
prz«Kńwnie sami walczyli z Teutonami. Imiona królów marko- 
%kich: Mirobud (r. 19). Balomir (r. 165), Hatala (r. 261) są 
ta słowiańskie. W ich kraju płynące rzeki nosiły nazwy 
' uń-skie: Morawa, Dyja (Tcja), Odra (Yiadrus), a sąsiednie 
góry wiadome w II, w. pod nazwiskami Gabreta-silva (Jawor- 
nickie) i I.uny, na wschód od r. Kuby (Kampis) zapewniają, że 
nazwy miejscowe w kraju Markomanów były słowiańskie. 

Domysł badaczy dziejów o niemieckiej narodowości Marko- 
manów na poparcie nic wiecój oprócz domysłu i bałamuctwa 
irtymołogicznego o stróżach granicznych = Markmiinner — nie 
przedstawia. Starożytne źródła i pomniki wieków średnich nie 
^yskazują ani jednej nazwy miejscowej, którą by niemieckiej mo- 
wie przyznać wypadało, ^')  ani jednego faktu opuszczenia przez 


•*! 17 nini\i5a: Marjjus. His. Nat. IV. 25. Podobnie i Morawę scrbsk% 
•ftAfuiytiii ŁmaM Sfargus, Margis. Plin. III. 29. Strab<> Vir. 5. £utropiu& IX. 3u. 
ti«cjxfc ttaxw( MoiAwy apatnije w £wi^xku t ,.nłorzc" (mor-avj) , co w ogóle ma 
Łooc-nr^ woilc (celt roour, inuir^mar^c). Slow. Prawo I. s. 25. Ale kló/ w SlowiaA- 

UK nic roŁumi ^nncictiia morawy, murawy? Klói nie pojmuje, ic na- 
• *« .łeli Morawy puw*tUla od miejscowości nijckiej, pi>tlmoktć]. porosłej moraw^? 
KocAi taokać m^dio^ci u Keltów, kiedy nic trudno o ntf w domu? 

*-) W tym wfględzic powołuję stc na opinię ucjeoncgo Wiktora Jakobi, 
Ola B<Ueulong do  Bohmiscben DoKnamen.   l8>6. 


—   72   — 

Markomanów ojczyzny i przybycia na ich miejsce Słowian. Pi- 
sarze, nie zastanawiają się nad tern, że lud milionowy, który za 
Mirobuda utrzymywał 74000- wojowników, trudnił -się uprawa 
roli, mieszkał we wsiach i grodach i miał swe warownie, nie 
mógł opuścić ojczyzny, jakby koczownik, na koniach i wozach 
żywot pędzący. Mniemamy, że głębsze zastanowienie nad dzie- 
jami Markomanów. zniewoli badaczy nakoniec do przyznania im 
należnego miejsca w szeregu ludów słowiańskich. 


2.  Baemi — Czechowie. 

Dotąd jeszcze historycy rozprawiają o wypędzeniu z Czech 
Galskich Bojów przez niemieckich Markomanów i o napływie 
do t^j krainy Słowian ledwo w V. wieku. 

Z mętnych źródeł czerpane wiadomości o Bojach, nierozwa- 
żne traktowanie o panowaniu w Czechach Markomanów i spro- 
wadzanie na oślep, bez żadnej podstawy, Słowian w V. wieku, 
sprawiły taki zamęt w dziejach osiedlenia ludności nad Włtawą 
i Lab^. że i najznakomitsi uczeni czescy Szafarzy k i Palacki nie 
zdołali uniknąć dławiącego wpływu rutyny historycznej. 

Nie uwodząc się panującą dotąd hypotezą o pierwotnem 
osadnictwie nad-labskiej krainy, udamy się do starożytnych źró- 
deł: niech nam powiedzą jak było w rzeczywistości. 

Przyznawali się starożytni Rzymianie i Grecy aż do Chry- 
stusa czasów do niewiadomości tego, co się na północ od Du- 
naju działo. Dokładniejsze o tych krajach wiadomości Rzymianie 
zdobyli nie wcześniej, aż podczas wyprawy Tiberiusa w głąb 
Germanii r. 6. Wtedy to naoczny świadek i uczestnik wyprawy 
Yellejus Paterkulus po raz pierwszy wspomniał nazwę kraju 
„Bojohaemum," do którego Mirobud uprowadził swych Marko- 
manów, gdy Rzymianie zamyślali uderzyć na niego z dwóch 
stron :  od  Renu  przez  kraj  Chattów  (Hessówj  i  od Dunaju 


—   73   — 


I Kamunturo. ') W tymże czasie Strabo pisał, że król raarko- 
m&ikski Mirobud, wróciwszy z R/ymu, stolicę sw^ przeniósł do 
fioirtnuni (B0ViQ^tovh ^) Ale ani Vellejus, ani Strabo nie powie- 
|i<*ti jak się mieszkańcy tego kraju zwali i dopiero Ptolemeus 
"w IL w. zapisał, że pod lasem Luna bytował wielki lud Baimoi, 
ai du Dunaju.^) Potem nikt jui tł^j nazwy nie powtór/ył aż do 
geografa Raweńskiego (r. 6go), który skoszlawionym wyrazem 
B«ia!i nazwał kraj górzysty, na wschód od Laby położony.*) 
W !Ao lat póinićj biograf Karola W. Eginhard zapisał , że woj- 
ska cesarskie, po zwycicztwie nad Awarami r, 791, powracały 
per Beeluaimos. ■*) W r. 805 ukazała się terra Sclavorum qui 
yocaotur Beheimi, ") a nieco później u geografa bawarskiego 
r. 890 Bcłittimare. u poety Saxona r. 890 Behemos, w hormescie 
króU Alfreda r. goo B6me. ') Zdawałoby się, że pisarze VIII 
ł IX wieków nazywając lud czeski nad Łabą Behemi, Bemi po- 
twierdzają identyczność tego ludu ze wzmiankowanym przez pi- 
jarzy I i II wieków, a tern samem i pobyt jego nieprzerwany 
od 1 do IX w. zapewniają. Nie wyda sie to przesadnem skoro 
wspomnimy, że król Alfred opisywał Germanije, nie na mocy 
starożytnych pisarzy, a z natury, według współczesnych jemu 
wiadomości.*) Jeżeli wnec on nazywa Czechów Beme, to znaczy, 
le takie było wtedy właściwe ich miano, że oprócz nazwy Cze- 
siów była jeszcze druga narodowa Bemy, na co znajdujemy 
dowody we współczesnych pisarzach. 


>)  llist. Roman. U. 109. 
•)  Gcograph. YIT, I, 2. 

'^   G«oj;rii|»>i. n.  11. ^  26 i Langlois,   Gćogr, dc Ptolcmic fol, 2ą. 
* >   Iteni  «d partem  qua&i  mcrutianam  i^uo  spaciosissima  dicitur  Lerra,  e^t 
Hir Ałbis.  Ung.iDi muiuuosa per longum, quae od oricnicui multum 
a]łqun pars Bftias iltcitur.   Ravcnn;itus.   Gcogr. ed.  1&96 c.  t8. 
^)   Aimalca j>od  r. "ni. 

*)  ContiD. ADOal. I-auris . , .   Perta I. p.  łba. 
**)   17  Btclow&kicgo. Mum.  Pol.  T.  t.  niewł»ktwic przetlótnncKono  Cxcsi, 

rypuJAlu wstawić lale jak w oryginale: Bfmc, 
*)   Roip«iruj;|C tckśt  hormesty  tutwo  ii^  przekonać,  łe  Alfred  zapisywał 
ViMtwj IomIów i krajów, o których starożytni nie wiedziili i ie je brat a natury 


rmay. 


—   74   - 

Tak kronikarz Kosma (r. 1124), czerpiąc z dawnych podań, 
wywodził nazwę pierwszych osadników krainy Boemia od proto- 
plasty Boema, ") a polski kronikarz Boguchwał (r. 1253) wyrażając 
się „regnum Czechorum qui et Behemi" *"), stwierdził dwoLstość 
nazwy ludu czeskiego. Nawet w XIV w. kronikarz Pulkawa 
(r- «374) łacińską nazwę Bohemia wywodził od słowiańskiego 
buh (bóg), niby lud boży, Czechy.") Wówczas nikomu jeszcze do 
głowy nie przychodziło, aby Boemi, Bemy mieli swą nazwę uzy- 
skać od ludu innego od Czechów pochodzenia. Jeszcze w XVI w. 
lodukus Decius zwracał uwagę na to, że Bohemi zajmują te same 
posady, w których Ptolemeus wielki lud Bemów oznaczył. '*) 
Tymczasem etymologowie i dziejopisowie zagraniczni starali się 
o inne wytłómaczenie nazwy Baemow, Bemów. Aeneas Silvius 
Piccolomini (r. 1458) Strabonoiwych Swewów ogłosił za Niemców, 
a Czechów za późniejszych osadników na ziemiach niemieckich.") 
Poprawiał jego omyłki Albert Krantius dowodząc, że gallskich 
Bojów wypędziwszy Markomani byli Wandalami (przodkami 
Słowian) i że po wypędzeniu Bojów, Markomani nazwisko po 
nich Bohemów przyjęli. '*) Autorytet wielki Aeneasza Sylviusa 
i opinii jego rozpowszechnionej w licznych wydaniach, przy nie- 
przyjaznem usposobieniu w XV w, do czeskich Hussytów, znaj- 
dywały licznych  zwolenników,  tak  że  w XVI  wieku  nietylko 


*) Perti. Mon. Ger. XI, 39. Choćbyśmy prretlómacjsyli wyrazy Kosroy: 
Boemia i Bocma na Cjicchy i Czecha, /.aw.^JLc wypadato by, ic na^wa kraju pob^la 
nie od Bojów. 

")   Bielowski.   Mon. Pol. II. s. 468. 

it)   Przibika Pulkawy Kronika CjECska, a Szembcry Zap. Slow. 3óo, 

") Bcmos magnam {;cntem poniU Decius. de Yctustatibas polonorum w 2<gim 
tomie Polonicae Hist. corp. B:isi1ae  1582 lib. I. s, 165. 

<*) Byl biskupem Warmińskim, legałem w Polsce £d Kazimina Jagieł., pó- 
źniej papic2cm pod imieniem Piusa II. {f i^^ą)* Wiadomy nicprzyjacid Czechów. 
Pisał o Polsce, Litwie, Rusi i de Bohemorum originc ac jjeshs hisHoria , wydana 
najprzód w Rzymie r. 1474. Do końca XVI. w. kronika ta miała siedm wydań 
i przctlomac/ona na jciyk czeski precz J.Husa 1487, Kona&za 1510, Adama a We 
Icslawina 1585 r. 

'*)  KranUii.   Yandaliu t. IsSo. 1. I. c.  !$» 10, s. U, U. 


Igll^ 


—   75   — 

.Ni»-nii V* KrantiuN Kureus,  Tillemannus Stella ! t, d..  ale i sło- 
V  pisar^ee;  Marcin  z  Kuten,  Wacław  1 łajek,  i^^gniuni 
A Puchowa, Adam z Weleslawina, Kromer (r. 1555), Stryjkowski 

PSftt r.) upewniali, te Czesi posiedli kraj. wypędziwszy wprzód 
nh^go Bojów. ''"^) Hy polezą ta szybko zyskała powszechne uzna- 
nie i doiad panuje. Dla tego zniewoleni jesteśmy poznać j^ 
bliJUij. 

Cztery wieki jui mija, jak niemieccy uczeni, uroiwszy sobie, 
to Słowianie przybyli do Europy w VI wieku , rozpowiadają 
i> przybyciu Czechów do Bohemii, nazwisko której od staroży- 
tn-i^o Boiohemu  wywieść^  usiłują.   W tym  względzie  powołuje 

- zwykle na Tacyta, który opisując Germanie, w jednem miej- 
scu (rozd. 28) powiada, że za J, Cezara, miedzy lasem Hercyń- 
skim.  Renem i Menem mieszkali Helwety i Boji,  ludy  galskie, 

lodając. że do jego czasu zachowała sie nazwa Boiemi. jako 
iwna historyczna pamiątka tćj krainy, chociaż w niej inny już 
lud mieszka.'*) W innem miejscu (rozd. ą2) Tacyt wspomniał, 
te xa wszystkich germańskich ludów największa sława należała 
Markomanom, którzy wypędziwszy niegdyś Bojów, mieczem zdo- 

>yli krainę, w której osiedli.'^   Z tego badacze wyrozumieli, że 

Tacylowe Boiemi jest ta sama kraina, którą Strabo Buiemum, 
i* Ydlejus Boiohemum zwali. Wszakże niedorzeczność podobnego 
wykładu zauważał jeszcze w r. 1826 Wersebe, dziwiąc się jak 
moina wzmiankowaną przez J. Cezara krainę Bojów w Bawaryi 
przyjmować  za Czechy. ^^)  A co się tyczy zdobycia przez Mar- 


^*) MArcotDftnni cnim. qui loca ilU et vicinam Boheroiam, delctis Bojir. 
luae reiiponi uomcn dedtl. prius tcnucrc, Gcrmani fucrc. Crome* 
>c  el  rclnis  gest  Pol.  in  Polonicac  Hislor.  Corpua  Bjsilcac   1582. 

L Ł. IX. 1. r. s. 41Z. 

**)   Igitur inlcr Hcrcyniam sitvani Rhcnumąuc  et Mocnam  amncs, Hclvctii, 
I^oii, G;i11ica iłlraque gcns, tcnucrc. Manet adhuc B o i e m i nomen, si^nifi- 
..,<«{ vricrcm nicmoridm, ()uaTnvis mutatis cultoribus   Gcrm. 28. 
*'')  Piaecipua Marcomatinururo gloria vtresque, atque dum ipsa sedes, pulsis 
^l(& Bo&s, Tirlutc parta.   Gcrm. 43. 

'*)   Dk Yólkcr des Altcn TeutscblanJfi. cap, V nota 408. 


70   — 

komanów krainy Bojów, to Tacyt wcale nie powieitdał, ażeby 
tą kraifla miały być Czechy. Winniśmy zauważać przy tem. te 
starożytni mówiąc o Bojach, posady ich zawsze na południe, lecz 
nigdy na północ od Dunaju, upatrywali. Również nikt ze staro- 
żytnych nie powiedział, aby Boji panowali nad Włtawą i ł^ba. 
Że tak nie było dość wskazać na Ptolemeusa, który maj^c pewne 
wiadomości o naddunajskich krajach, siedliska Bojów wyznaczył 
na zachód od Pannonii, '^) gdy tymczasem wielki lud Baimoi 
umieścił pod lasem Luna w Czechach, aż do Rakusów i Dunaju. 
Ptolemeus pisał około r. i6i. a Boji, jak utrzymują uczeni, wy- 
gnani z Czech przez Markomanow r. 12 przed Chr. Jakimżo 
sposobem Ptolemeusowych Baemów wywodzić mpżna od Bojów? 
Tego jednego dosyć, aby hypoteze o pochodzeniu Baemów od 
Bojów całkiem odrzucić. 

Za słowiańską narodowością Baemów najwcześnićj przemó- 
wili: Katanczyc ***) i kanonik Ingolsztadzki Dawid Popp r. 1821. 
Ostatni Bojów czeskich, równie jak i Bojów bawarskich uważał 
jako tubylców Słowian, a nie przybyszów późniejszych. -*) Prze- 
dłużane w tym kierunku prace Laube (r. 1825), Szulce (r. 182Ó), 
Jungmana, Szira, Frantę nie znalazły poparcia ze strony Szafa- 
rzyka i Palackiego. Szafarzyk do takiego stopnia przekonany 
był o pobycie galskich Bojów w Czechach i na Morawie, że 
teraźniejszych Wlachów w górzystych stronach Morawii, poczy- 
tał  za  mieszańców  z Keltów i Słowian  powstałych, **)  chociaż 


**) „Pannofiśi gómćj południową cięśĆ sajrauja Atali (po r. Sali)* którzy tA 
bardcićj na zachód i Kytoi, którzy sa bardzićj na wsckód. Ka puladaie Latowiki 
pod Kordkiem. Z przeciwnej strony Warktani. Za ten poirodku na wschód /A^W.*' 
Geogr. ed. Xob1e II. 14 *;; 2. Na krajobrazie i XII, w. znajdujemy w Noriku da- 
leko od Dunaju na południe: £oivi. Langlois Gcogr. fol. 70, gdy tymczasem Baimoł 
znajdujemy na północ od Ouoaju nad Te-Rakatamt. Ob. K.rajob. Widcó^ki w \Vi- 
slicenusa.   Elbgermannen. 

^ Et Ptolemaeo Baensi, va]ii]a nalto, orisinsji Yindclicae. hacc tenocre loca 
ad ripam Danubii rctiuM.   Kaiaocsich, Orb. AnC I. X98. 

*ł) Abhandlang iiber cinige altc Grabtinget bci AmUer{. tl^bteclt 1821. &. 
70, w Szcmbeiy Zap. Slow. 27 1 . 

•*)  Star. Slow. § 17, 5» *• 4^3. 


—  n  — 

\\"1arlłv i porzecza Beczwy. według zapewnienia Brandla, są tak 
c ołowianami jak i Morawianie, nazwa zaś ich pow»tała od 

wyrazu w i ach, czyli lach. co znaczy pasterz.'^^) 

Kwcslya pobytu Keltów w Czechach nie przestaje zapra- 
%k do boju stronników i w obecnym czasie. Większość uczo- 
l)rch podtrzymuje dawną hypote^c o przybyciu Słowian do Eu- 
w V wieku. Ze słowiańskich uczonych: Maciejowski. Welt- 
Szembera, Kętrzyński, BrandI przyjmując Swewów za Sło- 
wian , lem samem odrzucają hypotezę o Keltach w Czechach. 
Szc/ ' JO w tym względzie starania dołożył Szembera i zda- 
^walw^, . , że po złożonycli przez niego dowodach, falanga kel- 
fstów z placu ustąpić musi. Xie łatwo do tego przyjść może^ 
alboYiiem wyrzec sie Keltów w Czechach i przyznać Ptolemeuso- 
wjrcb Baemów za Słowian, znaczyłoby usunąć wszelkie powody 
Ilia przez Niemców prawa historycznego na ziemie 
łiv-. ■^.. W cóżby sie wówczas obróciły dzieje niemieckie, 
^Ic świetności czerpiące z czynów i potęgi Mirobuda, Markoma- 
nów i w ogóle Swewów? W imię tych to widoków nieprzestają 
uczeni niemieccy twierdzić o zasiedleniu w czasach Ptolemeusa 
Ićj Germanii aż do Wisły przez Niemców, z których Marko* 
ini, dzier^tąc straż graniczną w Czechach i nad Dunajem prze- 
ciw Rzymianom, w IV wieku razem z Bojami, przez las czeski 
przesil do Bawaryi, gdzie dali początek Bawarom.**) Wreszcie 
sami Czesi prawią jeszcze o pochodzeniu Bojohemu od Bojów 
ke3tyckich.'*j 

Jeden  z  najzawołańszych  w  obecnym  czasie  zwolenników 

hypotezy  o szerokiem  niegdyś  panowaniu  w  Europie  Keltów, 

profesor  OłaermuUer,  przekonawszy się o niedorzeczności  hypo- 

.  osiedlenia Czechów  na  ziemiach  niemieckich w V wieku, 

utlr/uca ją, jako tendencyjną.   Według niego  ziemia czeska za- 


■ )   KnUw dla kA/Jcho Morauana 5$. 

<')  2#«ai«,   nic Herkiinri ilcr Baycrn uml der Markomanncn. 1S57. ». 4. 
^)   TotncU.   Drjc Kfol. Cws. «.  2—0.   Rigcra Słownik Naucjiny w Pradze 
.Ml f»  l86u, pt>d w)r. CjK^chy. 


■^ 78 - 


siedlon^ została przez pięć różnych napływów ludów. Najprzód 
Finnów-rybołowów, potem z południa Słowian leśnych pobylców, 
później z Italii Czechów - budowniczych grodów, później z Gallii 
Bojów-pasterzy i nakoniec Swewo- Niemców, którzy na czele in- 
nych ludów stanęli."^) Czechi byli dawniejszymi obywatelami 
Bojohemu nietylko od Markomanów, lecz nawet od Bojów i wcze- 
śniej od Niemców budowali tam grody. *') Markomani takie 
Niemcami nie byli, choć z Ariowistem wspólnie przeciw Rzy- 
mianom walczyli.-**) 

Nie mając na celu badania pierwotnego zaludnienia ziemi 
czeskiej, przez ludy dawno ugasłe, zatrzymujemy uwagę nad 
narodowością Baemów\ Wskazaliśmy wyżej, że już Ptolemeus 
odróżniał Bojów w Noryku od Baimów w Germanii. Pisarze 
VIII i IX wieku wprzód poznali Behemów, nim sie dowiedzieli 
o Czechach. Pisarze słowiańscy z XII i XIII wieków wie- 
dzieli, że Czechi to samo co Boemi, Bemi i że obie te nazwy 
były narodowe. Z tego wnioskujemy, że Bemy, poznani przez 
Piolemeusa w II wieku, przechowali swą plemienną nazwę, aż 
do czasów, gdy nazwa Czechów wziąwszy przewagę nad innemi 
nazwami plemiennemi: Krkonoszów, Sedliczanów, Psowanów, 
Deczanów, Dudlebów i innych pokryła wszystkie te nazwy. 
a w ich liczbie i nazwę Bemów, stawszy się dla wszystkich 
wspólnem narodowem mianem. Miano to w Xin w. weszło 
w użycie u wszystkich północnych Słowian, lecz południowi: Slo- 
wiAcy, Chorwaty i Serby nazywają Czechów Bemcy.**)   Wido- 


**)  Zur AbsUmmung der S]avea.   1871. 18. 

'*)   Urgeschicbte der Wenden.   1874, s. 30, 34. 

•^   Alpen-V61ker.   1874, s. 54. 

••) Według Lindego Czech — Yind. Zheh, Pem, Peigam. Car. Penu. Croat. 
Cheh, Pemecz. Sl6wnik pod wyraaem Ciech. Są to widocznie pr/c/ wymawianie 
ccpfiutc formy jednćj nazwy: Bemcy. Wcdlag Sicmbery rossyjskic Bohi*nicy mi 
być takie przypomnieniem rtaroiylnij nazwy Baemów, Bemów"' Ale/ ross. Boł. 
jci>t lylku terminem ksiaićkowym. z niemieckich iródel pownetym, a lud tM^iy .. 
nic nic wie nic tylko o Bohemcach, lecz i o Ceecbach, jt którynii ledwu terainicj^^a 
prasfta stara się gn pncnajoniić. W ro&syjskiiij mowie ukon&olidowala «c nazwa 
itkU ..Bcmskojc &tcklo," ale to przyszło dniga handlową oi\ Niemców i ktoby m- 
myilU upatrywać w tcm nazwę 1 cacskiego j.r&tUa, sbtadjtilby. Jak i Saembera. 


—  79   — 

wzigii  ji^  me od  Niemców,  jak  równie  niemiecka  nazwa 

powstała nie od Bojów, lecz od Baemów. 
Jeśliby ziemia czeska powzięła nazwę od Bojów, słynęłaby 
albo ^Boja**, jak nazywano główne siedlisko Bojów w Gallii, albo 
^Recio Boica*^, — albo na podobieństwo nazwy pola pod Medio- 
aem «Ager boicus**, albo „Regio Bojorum" jak w Bawaryi 
icująca kraina „Deserta Bojorum". Po niemiecku zaś nazy- 
tcataby się ^Bojen'*. a po słowiańska „Boje", albo „Bojka". ''^O 
Tymcza.sem królowie Bohemii na pieniadzacłi za icln czasów 
bitych, twaii się: ^dux Boemorum, rex Baemorum".*') Zysku- 
i my więc jeszcze nowy dowód na to. że nazwa łacińska Bohe- 
i;.a i Boemów poszła nie od keltyckich Bojów i Bojohemu, 
a z prada\\*nej słowiańskiej nazwy ludowej Bemów, Bemców. 
Podróżnik X wieku, zwiedziwszy kraje północno-zachodnich Sło- 
wian, ziemię Czeska zwie B w j m a, '**) co jest dowodem , że 
polowie X w. nad Włtawą i Laba nazwa Bemów górowała 
le nad nazwa Czechów. Ale jakże sie zwała kraina Bemów 
im nazwę Czech zyskała? 

Pomniki historyczne, nazywając po łacinie Bujemum, 
Bojobemum. Bajas, Boemia i po arabsku B w j m a , 
' ' dają nazwy słowiańskiej. Sądząc jednak z obyczaju sąsie- 
-.;.:ch Słowian, wypada mniemać, że jak pograniczne kraje 
/wAły $ie; Serbsko, Milsko, SIęsko, Nitrańsko» tak i kraina 
Bemów musiała się zwać Bemsko. Od tej wiec nazwy, a nie od 
Bojoherou, powstały średniowieczne łacin. Boemia, nienu Buhmcn, 
arab. Bwjma. 


^ Shutnie tiwała Szcmbera, te pumniki baw.irskic od Bojów £Wn się 
^\lMnaiticnu fiolce**, a pomniki czeskie „MonumcnU Bobcmica" i ie tnka ró>.nica 
ibicna w oczy.   Zdp. Slow. 3Ó przypi^wk. 

•M Siafiriyk Siar. Slow, !} 40, I. ł. 456. Godne uwaKi, ie na pieniadi^ach 
p«»MN} ^B O e m O r ti m", » nie Bubemorum^ co znowu wskazuje na Boemów, Bemów. 

*^ n>t»Kim »yn Jałułbu, I^ritrliU hiszpański, potłró^ując około r. g6l, byt 
m Fn/Ut Csrftki^j.   IIjuUtui A.i*Iii'Wpn o CiaBiiua^i.   Hctenburg 1878. 


—   8o  — 


3.   Kvadi — Wagi. 

Najdawniejsze wiadomości o Kwadach znajdujemy u Stra- 
bona, według którego Kwady naleiąc do wielkiego Swewskiego 
narodu, mieszkali w sąsiedztwie Bemska (Buiaemum), w lasach 
Hercyńskich. na pograniczu z GetamiJ) Później Tacyt dodał, 
że Kwady mieszkając po górach i lasach obok Markomanuw, 
trzymali czoło Germanii r tej strony, która ku Dunajonn za- 
biega. -) Podobnie i Ptolemeus siedziby Kwadów pod lasem 
Hercyńskim oznaczył, dodawszy że pod Kwadami leżały żelazne 
doły. ^j Zgodnie i tern na krajobrazie Germanii Ptolemeusa sie- 
dziby Kwadów oznaczone zostały na wschód od Markomanów, 
do gór sarmackich/) pod któremi geograf rozumiał zachodnia 
część Karpatów, tak zwane Bielawy. 

Zaliczenie przez Tacyta i Ptolemeusa Kwadów do ludów 
Germanii, a przy tern oznaczenie na krajobrazie posad ich na 
zachód od Karpatów, podało badaczom powód do szukania posad 
tego ludu w Morawii i górnym Śląsku.*'') Ale temu przeczy 
świadectwa starożytnych. Marek Aurelius w pamiętnikach pisa- 
nych podczas wojny Markomańskiśj r. 174, w końcu księgi ze- 
znał, że pisał w ziemi Kwadów nad Granem: ^haec apud Ouados 
ad Grannuam.*' 'O W wyprawach przeciw Kwadom. Rzymianie 
za podstawę operacyi wojennych obierali Bregetium, teraz Szaeni 


*)   Est etiam silva Hercynia, el Sucvoram gciis, ąuanini cjuaedara in ipsa \\%* 
bitant  iilva,  ut QttaJt  (xo<i<?r//joe),  in  quibus  est cUam Buiaemum M.iTobo<łi 
Gcogt. VII  I. 3. według popr:»wnego wydania  Fiimin-Didol i8>3.   W inny^' 
deksach zamiast Quadi czytano omyłkowo Culdui. 

^  Germania  41. 43. 

'*)  Gcogr. II. 11  $t 26.  Langlois. G^graph. de Ftol. M. 24. 

*)   Według kodeksu wideńskieyo, 

^) Bcrtius. Tabula GcogrAphicarum. Amster 1615. s 447; CcUirius Katttia 
Orbis, AtUiq. l/io. t mapa (trrmnnii: Hankii. De Silesiomra m.ijoribu!>. I/O'^ w \^% 
Spnincr. Ali. Antii]. L*:vasscuv Alias Classiquc. Szafarjtyk. SUrci. Slow. § 18, 6, 

*) Na to juł dawno cwr6couo uwagę. Ob. Wcrsebe. Bolker» nwai^a >>!. 
Zapisek M, AutcHum  ,J)"'>^ łaurtiv'\  l. j.  ilc  « ipso,  ad w  "rp^uni,  w ki>TiL'u 


—   8i   — 

-p-^ i^omomu.   Z teyo miejsca imp. Julian r. 358,  wpadłszy 

K- ;  ■"• Wagu, ped/.5ł Kwadów w góry.")   Opierając się na 

Kem Mannert i wielu innych pisarzy, oznaczali posady Kwadów 
na wschód od gór Sarmackich, na porzeczach Wagu, Nitrawy, 
*| I to się zgadza z wiadomością podana w początku 
W. przez Ariana Nikomedyjskiego, >.e nad Dunajem mieszkały 
»€ ludy, 2 których krańcowi: Kwady, Markomani i obok nich 
jAfygi, stanowiący cześć Sarmatów.") Mamy więc posady Kwa- 
dów od gór Sarmackich po  nad  Dunajem do  r. I Ironu  zape- 

V . v,..,4^. ^jyjj xiemcami w to wierzono mocno do polowy 
i    ^   „ u,") zostawało tylko  źródło ich nazwiska znaleźć 

w niemieckićj mowie.  W XVII wieku etymologowie domyślali 
ie Quadus znaczy der Quade,  to  jest:  der Bose i inne po- 
»bne dziwy rozpowiadali.")  A gdy  w bieżącym  wieku  prze- 
gnano sie o niedorzeczności  podobnego wykładu, spodziewano 
pnaleić  lepszy w keltyckiem  źródle i zachwyciwszy z niego 
cold, coad co znaczy las, domyślano się. że wzraian- 


..Tm iy ktiiidftiz Ttpuc Tifi lfiayotJa*%  co po  Uclnie pr<eLlAmac/ono:  faaec 
ł<>»,  ad  Granuatn  t. j.  pisałem  to w fletni  Kwadów.  nad  r.  Hroneni." 

Ul£c*ctl.  III  S.  245. 

Ammija Maicd  lib XVn c  12, 
/   I<l4<  U powAga  uczonycb  niemieckich,  według któtych Kwady do Gcr* 
lAw  faŁlŁjrnł,  xi)ti«icli  mieć  posady  w GcrmAnii.  SufAicyk  przygantal Manncr- 
V  Ptolemeusowi  wysadził  Kwadów  na  wschud  od  gór Sarmuckicti. 
.0. 
Arun  Nikuinedyjski, wychowany w Riymic  w końcu I w., pisat  du2o. 
Dv nptfditione Alcscandri M.   Mówi on, Ic nad Ulrem.  od jego Aródct 
>itnc  ludy*  Ł których  eUicnii  sunl Quadi et Marcomani.  deinde }a2ygc& 
Ttc cApeditionc I, I c.  III. edyc. Parytka  iSąG. 
Cirbh Tcrrar. 

c  Mawrourbino»  który  w  XVIt w. Kwatiów taliczat do 
I-;  t  dla  te;»o  xdanie  jcco na rozwój pojęć  historycznych 
Z roikmiu  PiociA W.  dzieło Mawrourbino  wydano w Pcter»- 
'••^-•rniu rostyjkkiem.  IcTupDrpa^iiL  117- 

iiy w lym  pt<cdtniocic  tcbrme  u  Hankii,  Dc  Silcsiorum 
Ul.  .Mvco  Ukic w  Prctoiiosa.  Orbi»  GotMcus  t. III.  Quadcn. id 
iDorm «peT^ł, Iruccinąue .ijjcndi mmlum p. 6:. 
4. 6 


—    82    — 

kowani przez Strabona Coldui (Quadi) byli mieszkańcami lasów. 
Gdy jednak w poprawnych wydaniach geografii Strabona. za* 
miast Coldui, postawiono O u a d ł , wspomniona wyżej hypo- 
teza upadła. ^*) Nie zyskało powodzenia przypuszczenie Grimma 
jakoby wyraź Kwad miał związek z imieniem własnem „Ka- 
dolt* czy „Ch od ol d us*', wzmiankowanem w pomnikach nie- 
mieckich i rakuskich XTII wieku. Nie więcej zapewno przyda 
się najnowsze objaśnienie Obermullera nazwy Kwadów z kelty- 
ckiego guais, guaid, towarzysz, co ma znaczyć, źe Kwady, 
jako najbitniejsi i najdzielniejsi byli straita (Leibwache) królów 
Swewskich i dla tego dali się poznać w bojach z Rzymianami, jako 
przedni wojownicy. Nie byli więc Kwady osobnym ludem, ale 
należeli do wielkiego narodu Swewów, który jeszcze w Azyi ro7- 
padł się na mnóstwo plemion. '*) 

Z badaczy, którzy Kwadów za Słowian przyjęli, Weltman 
pomieszawszy ich z Czechami niczego nie objaśnił, ^^) Szembera 
zaś w nazwie Kwadi widzi mieszkańców z nad r. Wagu, Wagi. 
objaśniając, że dwie litery k i d łatwo mogły być wprowadzone 
przez cudzoziemców, którzy do nazwy Wandali dodawszy (i, 
w wiekach średnich pisali Quandali| także Quangioni zamiast 
Wangioni, Quarini , zamiast Warini, Quinidi zamiast Winidi* 
A co się tyczy rf, to takowe użyto zamiast g, dla zmiękczenia 
wymowy i tym sposobem zamiast Wagi powstało Quadi. '*) 

Przypatrując się nazwie Kwadów u starożytnych pisarzy, 
znajdujemy ją wszędzie w jednakowej formie: Quadi.  Raz tylko 


*'; Je^li bypoteea Adclunga o pochodtcniu nas wy Coldui od Cojd-U> j£sl 
pcvn^ powiada Forbiger, lo w obec poprAwicnia tekstu Quadi zamiasl CoMtił. wy* 
pada mniemać, ic wprzód Kellyccy miesjtkańcy dali krajowi «wa naewc, klófl 
potem prjicsŁla na GcnnanOw.  Forbigcr. AU. Geogr. 300 nota 92. 

>^)  ZuT Abstamroung der Sl«veD 1871 5, 17, Ukic Die Zieps s. 4- 

**)   )fiuo-lVpMUiiu  142.  Upalnijac po gronicsic]] -' tp, 

fw ksitalt Sicjy (Scciioj WclUnan  poplątał  Qu*dów  %  \ vi. 

Zby1ecxt)a SlowiutomanU dopmwjiddiA gu «ło błędnych wniosków. 

'*)  Zapad. Slow, 61. 


^  83   - 

.*') Nazwa ta najpraw? 

,tnv owoici pochodzić, a mianowicie od rzeki Wagii, 

[bc» iju słowiańskiego, co większa rzeka, to i nazwa 

^plemienna.  Z tój przyczyny mieszkańcy porzecza Wagu musieli 

ać po* wahnie, po- wagi, albo prosto Wagi.  Forma ta nie 

pr/ouy wT ' ■     'ni języka słowiańskiego.  Byli nad r. Warna 

Wami,  li —  — .«,. a - Morawy,  dla czegóźby nad Wagiem  nie 

fmoi^H  by<^' Wagir'  A  że w  takiej  formie  nazwa  ludu  istniała. 

i to tablice Teodoziusowc ułożone przed r. 423, w któ- 

|rfch obok różnych ludów Sarmackich w około Karpatów obsia- 

iBych.  wzmiankowani  są i Sarmatę  Yagi.*'')   Ale badacze 

pnyimuj^c Sarmatów za lud wcale innego od Słowian pochodzę^ 

^Tta, w  nazwie Wagi  upatrują włóczęgów."*)   Czyżby  r/adowe 

-no drożniki  podobnym  sposobem  miały oznaczać  posady 

2e jednak r, VV^ag udzieliła nazwisko swoje okolicy o tern 

•  w kwiecie,  gdy Konstantyn  Purpurorodny (950) 

I  nazwa  Wagi w ary ja.*")   Kraina  ta  pod  nazwą 

'. do państwa Bolesława Chr., a |>o jego zgonie była 

rą Ottona  Bezbraima -').  Jeszcze w XII  w, Kozma  po- 

J: provincia cui nomen Vag est *■) A ponieważ w dawne 

'va  okolicy (prowincyi) była  identyczną z nazwą mie* 

^^ . ^^.. w nićj ludu, wypada wifc, że nazwa ludu Wagi, rze- 

rłkic istniała. 

Za narodowością słowiańską Wagów przemawiają następne 
rik33iosci, 
W  walkach  z  Rzymianami  Wagi  (Kwady)  trzymali  się 


*')   Eu>t>ju.  rłiu.nicon.   BcroUni  1875 vol. I ». 89. 

**!   W r.:'j*.inv:':r)an.T Tibub itinenirii,  ttytamy:  Sarmatę Vagii  solUudincs 
, Satnuilc, Lupiones Sarmalc. VenaJi Sarmutc,  Alpcs Ba&lar- 

BUsLłiit.. ..^,.. a>puri;3ni. Piti, Gactc, Dagoe, Venc<]i. Roxulani Sarnutc.   W. 
ykA 5;UT, Slow, Piilohy T. U s. 687. 

*   niy ri.  6. 13. 
f} I impcni cap. 30. Biclowski Mon, Pol. I ». ty 

.   l'ul. Wifk. Śrca. T. IV roid. XIX, 38. 
\[an  Gcrm.  IX . ł>i. 


-   84   - 

razem z Morawianami i Sarmatami, co wskazuje na Jedność ich 
pochodzenia. Że o tern wiedziano przekonywa nas Ammian Mar- 
cellin, który opisując wyprawę imper. Juliana przez Palestynę do 
Egiptu r 361. opowiada jak Julian zauważywszy niechlujstwo 
żydów, zawołał; ^O Marcomani, o Quadi, o Sarmatae!.. tandem 
alios \'obis inertiores inveni.^-^) W IV wieku Sextus Rufus 
przypomniał, te gdy imper. August zawojował Pannonic, Marko- 
mani i Kwady wysiedlili sie z Pannonii, le^cej między Dunajem 
i Drawą.**) Rozumieć tu należy wysiedlenie się nie cał^j ludno- 
ści, lecz tylko tych, którzy od jarzma rzymskiego uchodzili za 
Dunaj do swych braci Morawian i Kwadów. 

Niemieccy pisarze wskazują na imiona królów Kwadów: 
Ariogaesus, Gaeobomerus, Gabinius, jako na wskazówkę niemie- 
ckiego ich pochodzenia. Na to odpowiadamy, że według Tacyta 
Rzymanie stanowili Kwadom królów ze swój reki, cudzoziemców. 
Oprócz tego rzeczone imiona przechowały się tylko w jednym 
rękopisie Dio Cassiusa i łatwo mogły być poprzekręcane, w ka- 
żdym razie jako niepewne niczego nie dowodzą i niczemu nie 
przeczą. Podobnie nazwiska wodzów Kwadów, wzmiankowane 
przez Ammiana Marcellina: ^^) Arahar, Widuar, Witrodor, chociaż 
z brzmienia wydają sie slowiańskiemi, nie mogą być jednak 
brane za dowód słowiańskoAci Kwadów, gdyż nie ma pewności 
że pochodziły z onomastykonu słowiańskiego. 

Siedliska Wagów (Kwadów) leżały po za granicami staro- 
żytnej Germanii. Góry oddzielające ich od Morawian zwały si§ 
Sarmackiemi, a ku wschodowi ciągnęły sie Karpaty, o czem wie- 
dział Ptolemeus. W ich kraju płynęły rzeki: Granua Oiron) 
i Wag. Nazw}' te poświadczają. Że siedzący lud w ciągu V 
wieków nad Wagiem i Hronem, nic w sobie niemieckiego nie 
miał, a gdy w VI wieku okazali się w tój miejscowości Słowaki, 


*')   Ammifln Marcel. X\1I. 3 

**)  De Tictoriis cl !*fovicii» Fopuli Ronuni VUI. 

")   Ammian Mufcel. XVI7 


-   85   - 

Ił'  nu/wy  miejscowe  utrzymały  sIm  i  dotąd  pr/.yi)i)miiKij;i 
'  Maroiylnych Kwadów, Wagów. 

4.   Rakaty — Rakusy. 

W Aą^iedztwie ł Baemami (Czechami) według Ptolemeusa 
Iftowali 'Tią(x'*xnni i Kcturtoic Pamiai. *) Zgodnie z tekstem i na 
ł|ubraxio Germanii Ptolemeusa, według kodeksu wideńskiego, 
»4 umi&szczeni na zachód od r. Morawy, a drudzy jeszcze 
L.i!fj na zAchód,*) 

Badacze nic mog^c wyrozumieć tekstu Ptolemeusa, pos^- 
go o mylne umieszczenie w Germanii jednego z pannoń- 
^śkkh Iud6w i dla tego Rakatów wypychali do Pannonii, na 
I Ironu, '^j albo ich milczeniem zbywali.^) Dopiero 
Ufjj) k c^istr/ogłszy, że Terakatai powinno sie czytać Te-Ra- 
fti, co znaczy Rakaty z nad Dyi, '*) usunął wątpliwość wzglę- 
ptrfoźcnia ich posad w teraźniejszej Austryi niższej. 
Po Ptolemeuszu nikt wiccój nazwy Rakatów nie wspomniał, 
siedzibach ich na porzeczu Dunaju w V wieku ukazali się 
którzy także niebawem ze świata zniknęli. Potem na 
ziemiach ukazali sie Słowianie z nazwiskiem Rakusy. 
Epocueważy według panującej dotąd hypotezy, Słowianie mieli 
■I osiedUć nad Dunajem nie wcześniój jak w VI wieku, domy- 
Ikoo się, że dawniejsi mieszkańcy Rakaty, byli Keltami, ^ albo 
iiiencami. a Rugi przesiedleńcami z wyspy Rugił. ") Tymczasem 
vL-?icr.» zastanowienie się nad wypadkami dziejowemi, sprawę tg 
rn świetle przedstawia. 


'J   /"ł/iOŁ-irat t/ii fA Jr/ł/zc rotę xn[i^inc ftuUmi,   Langtois Gćogr. dc I*lo» 
' fnt 3^.   W cOycyi KoUbc cŁyUmy;  Ttftaxaz(itaŁ lib.  II,  11, 36. 
^)   Wu1ł<c&us.   Elbi^cTinaił. 
^}   R, ;■ h rd.  Orbis Terranira. 

Allan aDliq. Leva&:»eui.   Alias Classique, 
-^ '  V. § 36. I. 348. 

•)   Z* ic Keltów propagował.   Muller. Deut. StEmme T,  193. 

' niby nad Dunajem kraj Kugilanil zwit ii^  Knobel.  Die Val- 
■-  AtliU KUt  1834.   TabuU IX. 


'^—   86 


Wtedy gdy Ptolemeus zbierał wiadomości geograficzne, nad 
Dunajem rozpoczynał się szereg bojów Rzymian z Markomanami 
i Kwadami (Morawianami i Słowakami). W tych bojach cią- 
gnących się z przerwami aż do czasów Atyli, przyjmowały udział 
różne, drobne, sąsiednie naddunajskie i karpackie ludy, lecz o Ra- 
katach nigdzie ani słowa. Rzymianie, przedsiębiorąc z warowni 
Karnuntum częste wycieczki do kraju Morawian, o Rakatach nie 
wspominali zapewno dla tego, że ci zostawali pod ogólną z Mo- 
rawianami władzą, a za tem nazwisko potężnych Morawian 
w stanowiskach ich nad Dunajem, zakrywało sobą słabszych 
Rakatów. Tak ciągnęło się aż do V wieku, gdy wzburzenie 
dokonane przez Atylę, wyprowadziło na widownie świata nowe, 
albo zapomniane ludy. Wtedy to pod piórem Sidonia Apollina- 
risa, Prokopa, Jornandesa i innych, zjawiają się nad Dunajem, 
od Bisambergu do Kremża. Rugi, którzy służyli Atyll podczas 
wyprawy do Gallii, a po niefortunnym dla niego boju na polach 
katalauńskich, wrócili do domu, gdzie za czasów Sw. Seweryna 
(r. 482) trudnili się rolnictwem i rzemiosłami, prowadzili handel 
po Dunaju, uczęszczali na targowiska do sąsiednich miast i mieli 
własnych książąt. 

Badacze goniąc za podobieństwem nazwisk po świecie, lada 
pozór chwytali do przesiedlania ludów tam, gdzie nigdy lego nie 
było. Rugi nad Dunajem wydali się tóm samem, co mieszkaAcy 
wyspy Rany (Rugii). Nie wahano sie więc z domysłem, ie 
wśród wędrówek niemieckich ludów z północy ku południowi, 
nadbałtyccy Rugii przenieśli się nad Dunaj, nie troszcząc się 
o to, że nazwa Rugii przez Tacyta i Ptolemeusa **) wyrzeczona, 
nigdy nie była narodowem mianem ludu, który się zwał Ranami 
i że teraźniejsza książkowa tylko nazwa Rugii, przez lud mi<;j- 
scowy niemiecki, zowiący się Rujaner, nie jest przyjętą. Nie- 
którzy nawet dla przesiedlenia Rugiów czasdogodny w połowie 


*) Ptoicmcus nic oznaczy! wyspy prry UJ^cl« odr, a tylko ti a stałym Udf 
z prawego briecgu Odry poloryl nadpU: Rugiun. Kuobel potnt^seal Un Hu^ 
Ł RngcnwaUc. a t Rugami aż do DuhaJo sic4^Ąf.  Die Yólkertaiel 3^, 


-   87   - 

W. znajdywali. *)   W rzeczywistości nic podobnego nie było. 

.-dnego faktu nikt nie wskaże na dowód przeBiedlenia sig 

z  Rany  nad  Dunaj.   Podobizna  nazwisk,  szczególnie 

ych. niczegfo nie dowodzi, je^li nie poparta 

ii.   tiaitcyanie w Austryi i Galicyanie w Hiszpanii 

?T' „   /-apewno nie beda  brani za jeden lud?  Zostajemy 

w przekonaniu,  że Rugi naddunajscy byli ludem miejsco- 

[wyin lym samym, który u Ptolemeusa słynął pod nazwą Rakaty 

le ohji nazwiska są przekręceniem innój  własnej  ludowej na- 

Inry, którą objaśnić usiłujemy. 

Od  niepamiętnych  czasów  Czesi  i  Morawianie  sąsiadów 
I swych z porzecza Dyi i  Dunaju  zowią  Rakusy. *'^)  Nazwa ta 
jakie od  niepamiętnych  czasów  wiadoma  w Polsce,  a w XVI 
wieku u/ywaną  była w Moskwie oficyalnie. •')  identyczność tój 
naiwy w calćj Slowiańszczyźnie wskazuje, że była mianem ludo- 
Wttn bardzo dawnem.   Szafarzyk, przyjmując Swewów za Niem- 
ców a Słowian za  przybyszów  nad rzeki Morawę i Dunaj w V 
inoku. mniemał, że nazwę Rakusy Czesi i Morawianie dali Sło- 
m, którzy się na ziemiach dawnych Rakusów osiedlili i że 
sposobem  starożytna  nazwa ludu innego pochodzenia prze- 
dostała na Słowian, '•) Tu znakomity badacz upuścił z uwagi, 
dianie nigdy cudzych nazwisk nie przyswajali, a mieli ich 
w swym duchu dosyć dla  wszystkich miejscowości własnym ży- 
li zasiedlonych.  Podobnie i w tym  razie nazwa Rakusów 


^  &Unt>rrt» tirnnanis «. J40; BartoUł. Geschichte van Rugicn I, 139.  Ru- 
t TttfcUtogJimi (TurciUni;i  &ilb Rugiif Jornamlcs de rcb. gou 15,19). 
'Sc^rAini.   DoroyiUU sic,  ic Odoakr  byt Icrdlcm w u^^ct  i  Rugidw  (ob. 
Hanrt. iL Oengr.  :82 prayp. 56).   Alei wiemy,  łc OdouWr pobtt i t kraju 

KoŁiny (r.  1125) CasUum Rakou2, ł mnicb opato wieki ukoKo 

'^^ itnt (!yplomalycxny t roku  1576 poselstwa  moskiewskiego ilo Au- 

(rym  c*yumy  nVoXh PaicyacKiit" —  „iiapoTt Pair)-iciatt." llaMnTiiłiKłi. 

Citnatcilifl.   Petersburg  185 1,  581,  549. 
Siar. Slow. § 36»  i. 348. 


•&J 


—   88   — 

shiżąca Słowianom nadduiłajskim. przedtem nim się Austryskaml 
stali, była ich własnym, narodowem mianem i tak głęboko 
w starożytnoś(i sięgną, jak sam ludek ten osiedlił się w naddu* 
najski^j krainie. 

Szembera, oświadczywszy sie za słowiańskości^ Rakusów, 
mniemał że nazwa ich nalepy do rz^u nazwisk rodowych, 
z dwóch części złożonych: rak, jak Rako-lusy, Rako-dawy i us, 
albo wus, jak Czertusi, Lewusi, Holusi, Kriwusi, Rakusi i ie 
nazwa ta przeszedłszy z czasem na osadę rodową: Rakusy 
(Raabs) wiadomy gród nad r. Dyja, stała się nazwą ludową, '^i 
Że od grodu mieszkańcy jego mogli się zwać Rakusami — to 
możebne, ale żeby od grodu powstała nazwa plemienna, to wąt- 
pliwe, flistorya przedstawia przeciwne przykłady. **) Kij zbu- 
dował Kijów, Krakus -Kraków, Lech -Gniezno; mieszkańcy tych 
grodów zwali się Kijowianami, Krakowiakami i Krakusami, 
Gnieznianami, ale okoliczne ludy zwały się: Polanami w okolicy 
Kijowa, Hrwatami (Chrobatami), Wislanami w okolicy Kra- 
kowa, Polanami w okolicy Gniezna. '^) Ludy słowiańskie wprzód 
miały nazwy plemienne, nim budowały sobie grody, a zatem 
nazwiska ludów, plemion nie mogły powstawać od grodów. 
Oprócz tego: zkąd jest pewność, że nazwisko Rakusów powstało 
od imienia Raka, a nie z innego powodu? Sąsiedzi Rakusów od 
wschodu Morawianie wzięli swą nazwę od r. Morawy, nazwa 
której poszła od mórawy brzegi jej pokrywającej. Inni ich sąsie- 
dzi od zachodu Kubanie, wzięli swą nazwę, nie od imienia wła- 
snego Kuby, a od r. Kuby (Kamb), nazwisko którćj także z 


")  Zap. stów. s. 2s. 

'*)   Dawniejsi  pieaiKC  (Weiskcrn ,  NieJcroslcricichiscbe  Topographic  p. %, 
RóU. — Durich. Bibli Slavcii p. 9) miano Kakuay. Rakusiunic wywo-l/iili ott  yroiłu 
Rakcf. R.ikouz, teraz RoU, aJc wcdtug uwagi Siafuzyka, niylnic, ponieważ 
rya mato przykładów [joilaje podnbnegu mianowania iiannlów wJ grada, nic n^ 
pneciwnie.   Star. Slow. § 36,  i, priyp. 8, 

^*}   Nacwiska 2iem, powiatów, wojewóditw od grodów: krakowski, pniennk 
5ki. kijowski i t. d.  sa płodem administiacyi  )>6intcjstych wickdw;  ncct to i4xlc 
o twoncniu się nazwisk w  uasie pierwotnego osiedlenia. 


-   89   — 

rwodAw topoKrafic/nych powstać musiało. '**)   Podobnie i Rukus> 

'Tł>r'rli  być tak prż«*z  są^iiadów  nazwani od charakteru miejsco- 

poroivh^' rako«ą, rogo^ią. '^)  Z nich jedni siedzieli nad r. 

iDjrJł a dmdzy na równinach,  w  polach, i dla  tego Ptolemeus 

apłaa),  że w sąsiedztwie  Baemów  mieszkali  Ra* 

kusy  nad  r.  Dyja  i  Rakus y  w  polach,***)  o  czem 

dobno  wi^-dziano  jeszcze  w  XTII w.,  gdy  równiny  w okolicy 

mla»ta Rogu  an^^ano  ^in  den  Bolanen."   Pozostałe  tam:  Stare 

I Polany (Alt*P611e),  Nowe  Polany (Neue  Polle)  i  Polany Rein- 

prochtowe  (Reinprochts-Piille)  między  miastami  Garsem  i Sli- 

wnica (^Burg-Schleinitz) dotąd to przypominają.  Odróżnienie Ra- 

kufiiów nad  r. Dyja  od Rakusów w Polach,  wskazuje, że nazwa 

\A pos2ta nie od jednego grodu, a z innych powodów. 

Kraina Rakusów graniczyła na Zachód z krajem Witorai- 
gdzie  wyiyny z jednej  strony,  nad  r.  Dyja,  a z drugiej 
Skrtrmlicą i  ł.u>.nicą  stanowią  rozdział wód Łaby i Dunaju, 
ludnie z Kubanami,  na Wschód z Morawianami i na pół- 
C krajami Znoimskim i Bitowskim.   Cząstkę tej krainy opa- 
DnuiraU I--ongobardy, rozłożywszy swe stanowiska na polu Moraw- 
(536—5^^1,  ale  wtedy zamiast  Rakatów  (Rakusów)  fi\y' 
Rugi, których do Niemców zaliczają dla tego tylko, że Pro- 
[Milirzył  ich  do Gotów.   Ale to nie potwierdza się faktami. 
mieli własnych książąt:  Włastę (Flacitheus) i Wełeta czy 
(Felethus  v   Fava).   Ostatni  wplątawszy  się  w  wojnę 
i>karem (Odoakrem), byl  pobity i  z kraju wygnany razem 


^  Kału kut>ck, kubc) osnncjca miejsce,  naczynie wklęsłe,  wiadio,  naczynie 
k, Ołban,  ros&. Ky(^uinkM>  wklęsłość w piecu do  igurtywsnia ^ara 
Untlcgo, Słownik,   Takim sposobem r^cku Kuba  mo^fla otrxyma£ 
UotyU, lo/y^ika swcj»f>, 
-. : ...  o^y,  czcs. Knkousy,  slow. Rukasc według  Lindego  wiałc si; 
kosy. rogdt, roKO/.ina.   Lłnde, Słownik pod wyrazem Rakusy. 
'*'  "ui* Sfnfartyka  (Star. Slow  § 36. i)  wypadałoby  jKi/jrrttę /'oJtarat 
p> > t nad r. Kuby  (Kampc).  Iccit tu xa/<ir»(C wy mylnie oznacza pole 

-!>)W.tn. Prawo  1, 31)  uuwa^ati  r.c  Kampou^  RaktiUii  wypada 
>.uiy, a po noszema R^ku^y-PoUnie. 


^  ^ 


—   go   — 

^zona Gizą i synem Fryderykiem r. 487. Ta Giza była rodem 
Gotka, wyznania ariańskiego, ztad i niemieckie imię j^j syna, ale 
to nie dowodzi, aby rud ksi^ż^t takuśkich 2 Niemców pochoditjl, 
a tem bardziej nie świadczy wcale, aby Rug"l byli Niemcami. 
Goty byli nieprzyjaciółmi Rugów i dla tego księcia ich Włastę 
niechcieli przez swe posiadłości przepuścić do Italii, ^dy ten do 
Mediolanu dąj^ył. 

Z odejściem do Italii Longobardów, Rugi pozostali na miej- 
scu ł długo jeszcze pod tćm nazwiskiem słynęli w dokumentach 
łacińskich, choć cały świat wiedział, źe się nazywali Rakusami. 
Tak dokument passawski około r. 904, którym ustanowiono cl<] 
od kupców przybywających po Dunaju z Bawaryi, Czech, Rakui( 
i Morawy, mówi: Slavi qui de Rugis vel Boemanis mercandi 
causa exeunt. ") Są to Rakusy i Bemcy dwa oddzielne, ale 
miejscowe ludy, nie przybysze jacy i nie niemieckie Rugi, któ- 
rych Bielowski błędnie Morawianami zrobić usiłował.'") 


5.  Naristi — Nardanie. 

W geograiii Ptolemeusa wzmiankowani nitój TeuriochaiJ 
mów (Durzyńców i Kamieńczan) Yaristi,') lecz Tacyt zapisał ich, 
obok Kwadów, pod nazwą Naristi.*) Z tego powodu badacze 
nazywali lud ten Naristi, czasem Yaristi i różne im posady ob- 
myślali; pod Sudetami, nad r. Nabą, nawet około Sosnowego 
lasu, lub między Hermundurami i MarkoraanamL ") Dopiero w nie- 


'•j Erben. Regesta N. 58; Monum. Buicii VoK II, 18, loj; uUic u Ha&s£l> 
bacłift — Codcs Pomcr. diplomal pod N, 5 i pLrtz;i-M.>n. Gcr. Lcgcs ITT, jSu; — 
Lelewel — Narody 711. 

'^t)   Wstęp do Dziejów Pols. %. 513. 

*)  Gcograph, eJ. Nobbe II;  ił § 23. 

-)   Germania 42. 

*)   Kluwcr - Germania Anii^ua s. 620:  Wcrscbc - Bolkcr 226; Ketd, Miillcr 
Dculsclie Slarume  188;  Spniner. Atlas anlią.; Reichard. Orbis Tcrr., Pofbigct. AlU 
Gcogr. joo;  Inni zapełnię ich opuszczają, jak Kiepert. Lehrbuch der Allen Gco^tJ 
1878.  Trafnlćj od  innych sicdsiby  Naristów  oznaczy!  Adam NaniMCwict  młcdey 
Czechami i Dunajem.   W uwagach do tlńmacEcnia Tacyta Germanii. 


—   91    — 

^d»M'nu iiftl;rvtym kodck^ie Ptolemeusa na ^órir Alhos, poto2enie 
! {X 'W  okiizaio się dokładniej  oznaczone, mianowide: 

I pod Sudetami do góry Gabrity ( Jawomicy), obok Kubanów, 
Baonów (Czechów) i Rakusów.*) Pierwszy o wiele wiemy, zwró- 
ól na to uwago Szembera i posady Naristów, lepiej niż da- 
wniejsi oznaczył/) 

J, Kapstoiinus mianuje Naristów  sprzymierzeńcami Duwyń- 
I oónr  (Hermundurów),  Kwadów,  Markonxanów  i  innych  ludów 
W walkach pneciw M. Aureliusowi/j a Dio-Cassius wspomniał, 
h' '••niem M. Auliusa 3000 Naristów na ziemiach rzym- 

»k-... ^ . . . ') Późniój o nich wiccój jui nie słychać. Straci- 
Wtty wiiętoŃć, w obec wzmagającćj się potęgi Markftmanów, po- 
laefi na zasilenie sąsiadów. 

Za słowiańską  narodowością Naristów, jeden z  pierwszych 

przemówił Woltman, ale nierozważnie nazwał ich Norcami/) co 

.,^   .,^..  ;..;^  wszystkim  świadectwom,  które  odróżniają  Nari- 

tków, Norców.   Zważając, że siedliska Naristów cią- 

»tf po nad Dunajem, mając na północ Sudety, a na wschód 

b» Jawornicki, nie  wątpliwie,  że byli  mieszkańcami z  nad r. 

-n. C^yli NaAfa. wpadającej z północy do Dunaju.   Rzeka ta 

'"  nabywała si^  Nardina,")  potem Nardus,  Narden i ma 

nazwę  słowiańską  Narda, od  którćj  ludność  zamie- 

1 nad jej brzegami, zwała się Nardanami. 


*>  LineloiA.  G^ographie  dc Ptolcmie  fol.  XXIV.  Wuliceniia  w  poprą- 
I krajofanuc i kodeksu Wulcńskicgo,  niepotrzebnie wysunął Nari&tów na p6t- 

•'-' ^ 'rmu,  jak dawDiij badacie niemieccy CAynili, gdy tymcsasem w ko- 

I titjapttTui poloieui s^ puy samć] ^6tłc GabriU, co wiccćj igodoe 
f* ttL*u.« kukksu z Athos. 
•)   Za{iad Slow.  ly. 
*)  tn Viu M. Aurelii 33. 
7   TliAKrrr. l-XXI, 21. 

^^  UiiiO-l>pManu 140. 

W dukomoDCi? krOU Ludwika patwierdsającym r. 8(2 kościołowi Św. 
• 1 int«rr Aga&tam et Naidtnam a locis yJdclicet ubi ipsa in 
U. Cod. dipl.  N. 35. 


92    — 


6.   Adrabae — Kampi.   Kubanie Habrowscy, 

U Ptolemeusa Adrabae-Kampi oznaczeni między lasami Ga- 
britą i Luna po nad Dunajem.') Mieli na zachód Nardanów, na 
północ Baemów, a na wschód Rakusów, Większość badaczy 
zgadza, się na to, że nazwa Kampi pochodzi od r. Kamp,^) bio- 
rącej początek na granicy czeskiśj i wpadającej do Dunaju nie- 
daleko m. Kremża Rzeka ta w IX— XII w. zwała się Chaml 
Chamba. a po słowiańska Kuba. Zatem siedzący nad jej brze- 
gami lud zwał się Kubanami. Co się tyczy nazwy Adrabae, to 
takową niemieccy badacze usiłowali zespolić z nazwą miasta Ar- 
besbach, ale słusznie zauważał Szembera, że w t*^j lesistej okolicy 
za czasów Ptolemeusa, żadnych osad nie było. Szembera domy- 
śla się, że nazwa Adrabae mogła powstać z czeskiego „drawy,* 
znajdującego odgłos w rzekach Drawie chorwackiej i Drawicy 
czeskiej. Zatem Drawę -Kuby mogłoby oznaczać mieszkańców 
z nad r. Kuby.'') Przeciwnie Weltman myślał, że nazwa lasu 
Jawoma, czyli Habrowo, obok którego Kubanie mieszkali, mogła 
się zmienić w Adrabae tak samo, jak się zmieniła w Amobae, 
Abnobae, Arbonae, Aribae, Arnibae.^) W takim razie lud zwałby 
się Kubanie Jaworscy, czy Habrowscy. Góra o którćj mowa 
u Ptolemeusa zwie się „Ga m br i t a, '"*) co odpowiada słowian* 
skiemu habr, habrowe, mającemu to samo znaczenie co jawomo, 
jaworzyna. Możebne więc jest przypuszczenie, że w ustach Gre- 
ka, habrowo. habr, zmieniło się w Adrabae. 

Zauważać wypada, że dla odróżnienia dwóch ludów siedzą- 


i) G*oer. wyd. Langlois fol. XXIV. W erl, Nobbc II. ii § 36 trochę 
inftućj. \cCŁ zawuc nad Dunajem nieUiiby Ailrahac-Kampów 0£n<kCAonc. Zgodnie 
t tcm t w kodeksie WidcAskim. ale w poprawnym krajobrazie prze/ Wisltccnu^ii 
urobionym, posady (ego ludu w szeroko rojtciagnicle (Klhgcrni.) 

*)   I*orb(ucr.   Altc Gcogr. s, 302, 

*)   Zapad, Slow. 34. 

*)  IliUO-ri^pMauu  141. 

*)   Jedtiakowo we wszystkich  uifttlunuHh mi  u'v.!nni.tt:h  Ptiilr^niciu;; 


—   93   — 

ia rzftkami, Kubami,  Ptolemeus zniewolony oyi 
%i im prze/wiska   Jednych  narwał  Kubanami parmskimi, jak 
riediiel^śmy w powyiszym  ust^rpie, a tych co siedzieli blizko 
Uwora,  Habru,  przejswai Kubanami habrskimi  i to się zgadza 
nym stanem rzeczy.   Utrzymamy więc nazwę Kubanie** 
Ku niwM.y,  nim dalsuce badania nie stwierdza jćj,  albo obmyśla 

Xazwy  w  tćj  krainie  rzek:  Kuby  z dopływami  Kubicą, 

^   -1^, Hmdnic^, Dubrawką, Slatinką. Jegnica, Borowa i Długa 

1. rteki Kremiy z dopływem Olszawa, gór: Jawornicy i Luń- 

!asów: Jawornice. Skalice » Turek i wiele innych i^wiadcza, 

-1   ten  zuhi)  osiedlenie  słowiańskie  wcześniej •od  niemie- 


7.  Baemo — Chemae-   Bemscy Kamieńczanie. 

U Ploicmeusa Baeno-Chemae nad Łaba pod Batinami (Dudy- 
«2anami). a obok nich pod górą Askiburgium (Jeszczed) Korko- 
DOtL') Położenie więc ludu tego przypada na wschód od Laby, 
W północnych Czechach i tak jest oznaczone na krajobrazie ko- 
dekMi wideńskiego, ale niemieccy badacze nie wyrozumiawszy 
położenia ludów przez Ptolemeusa wzmiankowanych, sadzili Baeno 
Cbaeroów na zachód od Łaby.-) nawet na północ od gór Krusz- 
cowych w Saxonii,^) a niedawnemi czasy Wislicenus, rozpatru- 
jąc kodeka Wideński geografii Ptolemeusa, przyszedł do wnio- 
ip ie nazwę Baeno -Chamów wypada pojmować jako  ogólna 


nyucLi w ićj micjscowoki  massę nazwisk dawnych osad sio- 

w  UiDu mogą  irobić  zarzut,  ic osady powsule po VI uicku 

tilb)*  niJAcu  Słowian,   Aieliy  uniUną^  (K>dubnych  orcuti^w,  wsttjtymuję 

lyŁacŁinia oazw osad  jakie moinu wydol)yć 1 dokumcutów VtU i IK w., 

|Ci it DUwUka r£ck ) gór są najmocniejszym duwodem,  1hi iv powstały 

Vifmcdw, tugo kłytykrt uhjlić nie tdola. 

cd. NoU« Tl,  II § 20; Langl.m fol. XXIV. 
(d.  Orb. Ter.; Ukcrt. GerroAnia.   Mapa wvd?ug Piolemcusa. 
I   AiliiK Anti(i 


wszys-tKich  lac 
SodiiMm',  Batinuw.  Korkonotów i dla  tego ich z szeregu ludo 
wyrzucił.*)  Nie zwrócił on uwagi na to. że mieszkaAcem Czech, 
tredłag Ptolemeusa, był wielki lud Baemów i że Ptolemeus oso- 
bno od t^o ludu wzmiankował je&zcze Baeno-Chaemów, 
tcm jasno do pojęcia,  że  to także byl  osobny lud, którego ^lo 
dziby geograf afrykański dokładnie oznaczy!. 

Nazwa Baenochaemae, podobnie jak wzmiankowana u Pto 
lemeusa nazwa Teuriochaemae, jest złożona z dwóch czcAci, z któ- 
rych Chaemae oznacza Kamieniec,'^) a Baemae jest przypomnie- 
niem wielkiego ludu Baemów. Podwójna nazwę Baeno-chaemów, 
t j. Bemskich Kamieńczanów Ptolemeus użył widocznie dla od- 
różnienia ich od innych Kamieńczanów, jakimi bylf Kamieńcza* 
nie Durzyńscy (Teuriochaemae), a może od innych, jak n. p. od 
mieszkańców Kamieńca miedzy Budyszynem i Laba, bo Kamień- 
ców i Kamieńczanów nigdy w Słowiańszczyznie nie brakowało. 
W Czechach niedaleko saskiej granicy, na zachód od Zwikau są 
teraz dwa Kamieńce: jeden Boroisch Kamnitz, a obok niegti 
Windisch-Kamnitz, z których jeden musiał być grodem staroży- 
tnych Kamieńczanów. Kamieniec w Saksonii na zachód od Laby 
Niemcy przekręcili w Chemnitz. Nic wiec dziwnego, że Grek 
Kamieniec w Chaemae przerobił. 


8. Korkonti — Korkonoszy. 

U Ptolemeusa Korkontoi pod góra Askiburgion (Jeszczed). ') 
Zgodnie z lem badacze siedliska Korkontów oznaczają w Czechach 


*)   WitItceiiua-KIbgerm,  tH.   Na krajobrazie  poprawnym  falsejwie u 
Baimt^w haJ Dunajem po^ Kwailumł, a joh/cec  wick&^a omyłkę popełni! in1t<u^n;«<. 
Ilalnoctialiii(W JoUo otobny lud. 

'')   Mnlle^Drun UowodiH, łc Cbnnme jest niemieckim łiciml i osaocM kn). 
Ghogt, 1,  I di). 

'j   OcoKT. rtl. Nobbc II,  11  S ^^-  l'flngloi<s.  Gćo^aph. fol. XXIV,   Takie 
&  na kiAjubmiic  riolcnnuła ko(lcłł»u WidcńHkicga.   WisUtcniit-EIbiicrm. 


—  95   — 

^^■'^rr\x  Jcszczedu  (Riesengebirge).*)  i  ->.iiii^  nazwę  ludu 

^    .   '  Jt nazwą gór  Krkonoszskich  upatrują.^)  Nie  dopu- 

tfa4ftc aby w Czechach Słowianie siedzieli za czasów Ptolomeusa 

ac wyraźny związek nazwy gór Krkonoszskich  z nazw^ 

i:. rantów,  Szafarzyk szukał w etymologii środka do wyj- 

":   Tłómaczył więc,  te Słowanie przybywszy  w te 

niemieckich Korkontów,  zamienili w Krknoszów, 

ile payten) zauważał, ^e nazwa gór wskazuje na wczesne bardzo 

nie się w nich Słowian.*)  Że jednak nazwa Krkonoszów 

i przerobiona /. Korkontów,  a własna słowiańska,  wska- 

*,r ŁLi [p^aca około  Nedwiedzic  w Morawii  wyżyna  Krkonosz, 

rarr^Y kiórój niki zaj>ewno nie będzie szukać w greckiej lub nie- 

'j  mowie. *)   W  poraniksich  słowiańskich  najdawniejszą 

ikc o górach Krkonoszskich. pod ich własnem nazwiskiem 

.aijtiujemy w pieiśniach czeskich.") 


I\^  Ludy czczące „Nert^Z* 


O^obn^ gi^PC ludów swewskich, podług Tacyta, składali, 
Avioni, Angli. Warini, Eudosi, Swardoni i Nuitoni 
ni i lasami porozdzielani. Ludy te oddawały cześć bogini 
w^\ L j. .Matce Ziemi", rozumiejąc że się ona ,. wdaje w sprawy 


Ulccrt-Gcnnania.  Krajobraz vedtug Ptoleni.:  Spraner-AtlAs  Antiq;  Ret- 
Kieiłcn All:is Amiq. 

Altc Gei>gf. s. 3C2. 
•w. ^ 22: Hory s. 531. 
■:».   Złpad. Slow, 62. 
W Sncmach 44 — ą$.   Po Ratibor otl  gór Kt*kont>5Jti. 
Dawniej pUflno Hcrta, teraz pisza N«rta.   Sprachlich  kotnmt NcrtHds, 
I  Herthu», — von  nearl,  ncirt  stren|£»  gcwaUic*  ynti  tlius  Ftlrst.... 
NkuiU  Irci  iletł Scandiuawen,  wutaus   beri un«  Kcidhard  wiirdc;  dicMrr 
«bvt m(i der Ncitiłus iiichu zu schalTcn, wic bis jcUt unscre Gcrmani&ten 
um  die*elU:  flir dai Dcutschthum za icUcn.  Obcrmiillcr.  Urgcscbichtc 
Jen. 7^ 


Bi'^Mirnrri 


_-i&^Ji■Łg'_«||i^^^^,^ 


—   96   — 

ludzkie i z kraju do kraju przechodzi. — Jest na \vyspi^ocSn\t' 
gaj święty, gdzie ukazywano rydwan kapą przykryty, którego 
samemu tylko kapłanowi godziło się dotykać. Gdy ten poczuwał, 
że bogini miejsce swoje zajęła, zaprzęgał pare jałowic i szedł 
z tyłu z wielkiera uszanowaniem, a którekolwiek miejsca prze- 
chodem swym zaszczycił, tam świątki, wesele, rozrywki. Usta- 
wały wojny, nie błyskał oręż, spoczywały w zamknięciu bezcz>Ti- 
nie żelaza i dotąd panował pokój ulubiony, dopóki tenŹe kapłan 
nie odwiódł do swój świątyni, nasyconej obcowaniem ze śmiertel- 
nymi bogini. Po tćj wędrówce myto rydwan* kapę i samo, je 
dać wiarę, bóstwo w tajemniczem jeziorze, które natychmiast 
zera użytych do posługi niewolników,** ^) 

Zważając, że podług Tacyta, wzmiankowane siedra tudóid 
czciły wspólnie Nerte i miały jedną wspólną śv\'iątynie, a zated 
widocznie stanowiły związek polityczny, sądzimy, że ludy te były 
osiadłymi rolnikami i miały swe siedliska w kupie. Postaramy 
się wytłómaczyć icli nazwy i oznaczyć geograficzne położenie. 

1.  Reudigni — Radogoszczanie. 

Dwieście lat z górą łamali sobie głowę badacze nad  wyro- 
zumieniem nazwy Reudignów i wyszukaniem ich siedlisk.*) Wcze- 


*)   Dawniej myślano, że la wyspą jest Rana (Rugia), potem stukano jćj p™ 
njitciu Ldby* tadznc kc HelholanJ iwiete^miejsce ozuacza;  nareszcie  przekonano 
ic nic na mor/u, lecz na jeziorze szukać jćj wypada. 

•) X'atyl. Germania 40. Rozważając słowa Tacyta. Poeschc wnioskuje, 
takowe stosują się bardziej „zu milder gestimmtea Slawcn^ ais xu u iKlcn Uriegcrf- 
schen Dcutschen/ — a daUj przychodzi do przekonania* it „die Nerthu5VulUcr lU 
Klosse der Slawischcn Stilmme der Suc\ia gehoren." Dte Arier 203. Ciekawe p^ 
równanie Nerty z frygijska Cybela podaje Obermullcr. Urg. d. Wccden 70—7^ 
Ale najgruntowniejszy wykład o Nercie, jako biSsitwic stowiaAskiem, zawdzięczamy 
Kętrzyńskiemu.   Die Lygier. q2. 

')   Kluwcr wywodzi!  icb uazw^- i laciń. dignus dostojny i jłomięszal s T»* 
ryngami;  fierman. Antiq.  III,  27;  Ccllarias  przyziul  się  ic  n»7wy  posful  RMid 
gnów wyrozumieć nic może.   Notitia Orb. Ant. I 47S: Ekhard upattywat ich « pij 
^kach luncburgskich.  Dć reb. Frań. Orient;  Werscbc  szukał x Icwć} ctrony Lal 
w tak  zwunym  Ricth, al  do  r.  llclnnu.   Y^lkcr  219;  /enfii,  Herman  MOltc 


—   97   — 

idi innycli Ad. Natufizewicz domyślał sie szukać Reudignów 
^fskiem, po granicy z Lauenburgiem,*) gdzie i teraz 
upatrują ich  niektórzy geografowie.*)   Weltman') KaŁ 
*•) i Szeml)era*') porównywając tacytowych Reudignów z Ada- 
' Uii^go Redarami,  przf^konali  się,  że te nazwy ozna- 
^ .. .. i lenie lud» który mógł się zwać Redanie, u pisarzy 
ków średnich Riedari, a po słowiańska Redanie, Ratary. 
W lyM%c łat |K> Tacycie Adam Bremeński (r. 1076), jakby 
.:: r/ymskiego historyka, pisał: „Ziemia słowiańska lasami 
ul otoczona .... pomiędzy wielu plemionami naj- 
[) .  :,t:tharii w samym środku mieszkający, u nich jest 

I Relhra całemu światu wiadome miejsce obrzędów 
jnych 2 ogromna świątynia Redigastowi poświęcona, gdzie 
}e%l halwan jego ze złota, a łoże purpurowe. Koło tego grodu, 
m*fy.Tgo li bram, jest głębokie jej?.ioro. przez które prq^'adzi 
tr..,.t .ir..tv-r,;any, a po nim mógł przechodzić ten tylko, kto za- 
y czynić i odpowiedź wyroczni uzyskać."'") Tysiąc 
ku nie zmieniły obyczaju narodowego: kto miał w swym kraju 
irażnie)5Z^ iwiątynię, ten liczył sie pierwszym i dla tej to zape- 
w \ czyny Tacyt w grupie siedmiu ludów na czele postawił 

Co się tyczy domniemań większości dziejopisów jakoby ludy 
ar^kie z czasów  Tacyta,  późniój  powędrowały  na zachód, 
a. opuszczone przez nich miejsca zajęh Słowianie, nie znajduje to. 


r.Miprp 1 inui Mukali w  Tiitynt^i i przyległych okolicach, kc/ Fcrd. Muller, 
,  Uni  ftnftleiić  tnolm  było  RcudigDów.  mniemali,  ie rnczćj  x )iraw£j 
[ Iwadby  ich  w^-pailalo.   DcuUchc  StSiiutłc  190;  RiHchunI  wypchnAl 

lnoc»  na (jrrtnicc ftoUjctynii  i SilciWiku.   Orb  Atltiq.:  a  Wislicc- 
w Laucnbut;:u.   Elbgcnn. 
aK>>ch (to t16niiicxen)u Tacyta Gcnn. 40. 
rur,   AlUft ancien.   Porów. Forbigcf Alt. Gcog. m. 37*). 

,  oli-jiMaHM  135. 

Df Onginc niyrior. 35  czyU; KbuJiKli-Khcmli^ni, 

r   '  -'    -(. 

lica It; Ilclraol Cbron. SIavor. I. 3« 


-   98   - 

ani AwiadectAva w d/iejach. ani logicznego poparcia. Ludy za- 
mieszkałe stale na miejscu, podnoszące pracę rolnicrą do kultu 
religijnego, mające znakomitą świątynię z ustalonymi obrzędami, 
nie mogły jakby dzicz jaka przenosić się z miejsca na miejsce* 
Wszelkim przenosinom ludów rolniczych zaprzeczamy stanowczo: 
było to udziałem ludzi orężnycłi. włóczęgów, rozbójników, cudza 
praca iyjacych, lecz takimi Słowianie nigdy nie słynęli. Niewa- 
hajac sie więc w Reudignach uznajemny lud słowiański Rado^j 
goszczanów, których także Ratarami zwano. 

2. Aviones. 

U Tacyta Ariones, a podług niektórych badaczy Chairo- 
nes ') nawet Cliaibones, •) Niepewność nazwy ludu tego uwodziła 
badaozy mylnemi pozorami przy obmyśleniu mu siedlisk,'*} Po 
lewej stronie Łaby jest r. Aue Luche wpadająca do I-aby, koło 
Ilarburga i jeszcze pięć innych rzek, dalój na zachód iak\egol 
nazwiska. *) To podało myśl do mniemania, te Avioni byli mie- 
szkańcami z nad r. Ilmenawy, która według Ekharda, w prze- 
szłym wieku zwała się Awa. Możebnem więc wydawało się w sze- 
ściu rzekach z nazwą Awa szukać przypomnienia tacj^towych Awio» 
nów.   Ale tu staje na przeszkodzie zastrzeżenie Tacyta,  według 


J)  Cluver. Germ. Ant. III, 27. 

*) Pischon domyMnl sie, 7.e Avioncs mogli być tymi samymi ChaiboDes, 
o ktiSrycb Mnmcrtin w pancgeriku Miximinowi wspomniał: ,.ChIaiboncs, Erulwiuc 
yiribus primi barbarorum locis ultimi." Z tego powodu Pischon wniotskowal, Je 
TAŁcm £ Burgundami i Alemanami pociągnęli do Gallii. Za&lanawiając się nad na* 
Kwą tego ludu Barth mniemał, ic Chaiboncs jest to samo co Avionc5. tylko « pny* 
dcchem cfi, lak s:imo jak  Cłiattuary i Atluary.   Tentsch, Urgcscb. ITI, 262. 

") Ktuwcr znajdywał ich nad r. Ftawą, Naruszewicz my^Ul, że w ctasacb 
wędrówek Awioni mogli usunąć się ku Wiśle i nudoć imię Kujaft'ianom (w uwa- 
gach do iłóm. Tac. Germ.); Reichard umieicil \ch w Holstlynii prsy uj^ctit Łaby, 
a Spniaci nad Labą. 

*f Oprócz Aue Lnhc wpadającćj do I^by nł£&j Hamburga, dwie Auc wpa* 
dają do ujścia Laby. dwie Aue ptyna x północy tia poludniCt x których jednii 
wpuda do r. Bohme i t nii) do r. Aller, a drujra *lo r. Wictce I t nia do Oertie, 
która wpada do Allcr. 


—   99   — 

.k: *»ri'iir. ludek ten należąc do grupy ludów czczących Nerle, musiał 

dńby z prawej strony Laby.'*) 

ObcrmutlGr mniemając,  że nazwy ludów swewskich pa<(zły 

'Z  kcityckich  pierwiastków,  nazwę  Awionów  wyprowadza  od 

abba — woda,  przez co Awioni niaja rybaków oznaczać,") al* 

icby mianowicie leiialy ich osady o tern Obermiiller zamilczał. 

nt pisarze najczęściej Awionów milczeniem zbywają.   Szembera, 

takie nie wiedząc gdzie srakać Awionów,  przypuszcza te nir.gli 

tym samym  ludem,  który  Ptolemeus  pod nazwą Aelveoni 

* 1 zapiał,  albo Pienianami (Apiones).  albo Helmoldo- 

' :^i.') 

Rozwalając  wykład Ptolemeusa siedlisk  nadbałtyckich lu- 
dów przekonywamy się, źe Aelvaiones pomieścił on na wschód 
od Odry,*) za daleko, aby mogli naleiyć do związku Nerty, a za- 
.itrywanie w nich Awionów nie odpowiada rzeczywistości. 
•ac 5ic zasadniczej myśli Tacyta wypada Awionów szukać 
.iU innych ludów, mających wspólna świątynie Nerty, t, j. 
W kupie 2 Radogoszczanami i innymi pięciu ludami, a w którem- 
tnianowide miejscu ludek ten miał siedziby i jakieby mu słu- 
. :  ' we miano, usiłowania przyszłych lxidaczy /apewno od- 
.\iy tymczasem zostawiamy ten ludek pod nazwą lacytową 
. nie oznaczając icli siedlisk. 

3.  Angli. 

Wzmiankowani przez Tacyta Angfi należeli do siedmiu  lu- 

V  czczących Nerte,   Póiniój Ptolemeus wzmiankował Angilów 

na WHCtiód od 1-ankobardów i od środkowej Laby na pó)noc« do- 


. II. Gcogr. III, 279. 

wh. tier Wendcn 68. 

A. S1..M-. 76. 

-  t«i'o  et  Baguntcn  AcKconcs  Gcogr.  II,  tt.   Xa mapie 
Mego Aclvcneł ojtaacicnl w międ/y Odr^ i WiU:j pod Ru- 


irr-triiiir- — - -^ 


lOO 


dawszy te z ludów mieszkających we wnątra kraju (t, j. da1vj od 
morza) najsilniejszym jest lud swewskich Angilów.') 

Nie bacząc na to, że AngU należeli do związku ludów Nerty 
i że dla te^o w kupie z innymi sześciu ludami do jednej świątyni 
należącymi siedziby mieć musieli, badacze upatryw^ali ich daleko 
od związkowych ludów, — aż w Szlezwiku -j i za Labą.') 

Ustawa Turyng^ów. nosząca nazwę „lex Angliorum et Ve- 
rinorum hoc est Turingorum," napoiła uczonych przekonaniem, 
że z Anglów i Warynów składał sie lud, który pod nazwą Tu- 
ryngów w V, w. wystąpił, jako następca po Hermundurach. 
Z tego powodu Zeuss, Herm. Muller, Gaupp, Grimm, Maciejowski 
upatrywali Anglów po lewym brzegu Łaby, co wydało się pra- 
wdziwem tern bardziej, że w Turyngii znalazły się: Engelin-gau 
i Weringowe nad r. Werrą.*) gdzie Ptolemeus siedziby Swew- 
skich Angilów oznaczył. 

Niemożebność pogodzenia świadectw Tacyta i Ptolemeusa 
względem miejsca pobytu Anglów, sprawiły zamęt w nauce od- 
dawna już zauważany/') Zdaniem naszem Tacyt i Ptolemeus mó- 
wili o dwóch różnych ludach podobnych nazwisk: Angli i Angili. 
Pierwszych M-ypada szukać w związku ludów Nerty między dolną 
Łabą i Odrą, drugim zostawić miejsce wskazane przez afrykań- 
skiego geografa. Opuszczając ostatnich, jako niepodlegających 
badaniu w niniejszym miejscu, zwrócimy uwagę na tacytowych 
Anglów, dla  wyszukania  któr\'ch wypadałoby najprzód wyrozu- 


')  lofiffiSwu rw)f A/z^sJi&y.  Oćogr. cd. LangloU fol. XXIV; ed. Nobbc IX «] 
15: Krajobraj kottelcsu wideuskicgo.   Wislicenus  Elbgcrm 

') CetlaTins cnajdyMal ich w HoUztynii na«ł r, Cbftlusa, Tr«wna (Motilia 
Orli. Ant.', Naruszewicz między Klensburgiem i Silcz*ikicni w Unju zwAnym Au- 
Ecln. (Uwngi do ilóm. Tiic. (Tcrm.). Rcichard tam/c ich znajdywał, ale Plolc- 
melisowych Angilów umic>cil pomigd^y ludami Nctty {w Mcklcnbiit^sktcm) (ib* 
Orb. Terrnrum. 

^)   AVersebc-   YoIUlt, 2 U). 

*) Gaupp. Das Alle Gcsct£ dci Turingcr 1SJ4 s. 88; Mncicjitwski ftii mocy 
obyczłijów prawnych Tunnłjów. pr/.yjnl Anglów 19 Słowian.  Hi*. Pr. Slow. {J 363. 

'^) Fer. Hen. Mijller. Dculschc Stammc 1844. I. s. 103: Forbiger AJL 
Geog. III. 281. 


lOl    — 


eh nazwr;   W tym w/ględzie badacie lak/e •^ię 


ają. 


Wi^»k5izość  uczonych niemieckich nazwie. Anglów przyjmują 
<a prawditiwa.  Niektórzy upatrują związek mic^^dzy nazw^ Anglów 
i mhfjscowością wodnista, rybacką,  w której  mieszkali.*)  Ober- 
mtlller mniema, żo pomiędzy ludami Nerty, Angli byli cudzoziem- 
cAmi, CU \vła^nie wyraz Angul oznacza i że należeli do Saksonów ") 
W lakira razie wypadałoby mniemać, że Tacyt nieprawdę powie- 
je zaliczając do ludów Nerty i cudzoziemców nie pojmujących 
kultu» ale na to nie znajdujemy powodu.   Szembera przypu- 
ie  pod nazwą Angli  Tacyt  mógł rozumieć mieszkańców 
knkUmu,  lub  innego grodu,  podobnego  z nazwiska  czeskiemu 
Jhlawa^ po niemiecku Angel.**)  Dodać możemy że Anklam jeszcze 
w XII. w. zwal się w dokumentach pomorskich Tanchlim^*) i jako 
miejsce leżące  nad r. Pieną»  po  której  od  ^\'ieków  snuły  slo- 
■ !•• korabie, początkiem swym sięga głębokiej starożytności, 
icc Rzymianin mieszkańców T?-nchlimu, zamiast Tanchli. 
tć  Angli,  ale na  potwierdzenie  tego  dowodów niema 
/ottawinmy Hfięc  nazwę  tego  ludu,  bez oznaczenia jego siedzib, 
/^t^^rzł-gaji^Cr  ic Angli  należący  do związku Nerty,  nie powinni 
być brani  za jrtlno z Angilami, których siedziby Ptoleraeus  po 
'.A.M -tronie Laby umie-ścił, ani z Anglami którzy wspólnie z Sa- 
i Brytanię najechali.'*') 


")   Muclithoflen mnicnuU, he nuzwa Anglów pochodzi od  Wędy, sprintu ryb.i- 

ckiKCO i iolniimktf^^:  dns NTolIt  und  ^ugleich  das  Lnnd  soli  luch  eincr  Wa(T-. 

tirii ftciił  (Xotdalt)in|fibLhc Studicn  I.  i.  1*7);  Macicjuwbki  mnic- 

,  nrtd morzem Anj^lowie, Wencdanii od wody nAzywnć s.ic musieli 

.4cbudii slnwiAnakicgo wymiui n;i niemieckie  wyttńmaczcnic.   Pierw 

>L  33. 

łth. d. Wcnden 68. 
,  rfi-^^i. Stów. /ft. 
*|  Kictnpim   Poriinłcrachcf. Urkiindcnbuch T. I.  wsk;itnik. 
••)   TTwji^tKi w {irjwiidawMwic Anglów, którzy -^i^ w BryLinii osiedlili, wiele 
pfrtM'^4-«tV. tw  '(■■NMińnklch,  A  iic/.ególnic  ».jdy priysicslych ,  Vlóre tylko xe współ- 
II  gmin  powstać  mogły.   Na  mocy le^jo ututymują,  ie i Sikio- 
Brytami  otłbywali  i  slowiań&cy  AiigU.   Maciejowski.   Pierw. 


I02 


4-  Varini — Warny. 

U Tacyta Varini, u Pliniusa Yarini jako cześć Windilów, 
u Ptolemeusa Yiruni. 

* Jeszcze w XVn. w. Kluber') i Cellarius,*) potem Naruszewicz") 

siedziby Yarinów nad rzeką Warną w Meklenburgskiem upatry- 
wali. Późniój wielu innych badaczy twymali się podobnego zda- 
nia,*) lecz byli i tacy, którzy siedziby Yarinów posuwali na pół- 
noc aż do Szlezwiku,^) lub za nadto na południe spychali,*^ 

Rozważywszy świadectwa Tacyta, Pliniusa i Ptolemeusa nie 
zostaje najmniejszej wątpliwości, że lud o którym mówimy zwał 
sie Warny, lub Wrany, w YI. w. przez Prokopa zapisany pod 
nazwą Wami, a pamięć o nim przechowała się w nazwisku mia* 
sta Waryna, niedaleko jeziora Waryńskiego i n Warnawy. 

Badacze mniemają, że nazwa Warnów pochodzi od r. Wrany, 
niby Czarnej -wody. Czernicy") ale mogła pójść i od Wran=Wo- 
ron=Kruk. W tysiąc lat po Tacycie obok dawnych Warnów 
znaleźli się Rarogi *) (Sokoły), co zdaje się dostatecznie zapewniać 


dzieje Polski i Litwy s. 33. tak2e Pamiętniki u dziejach Słowian U^ Vin 3, 297 
przypisck, w którym list uczonego Holendcra J. D. Meyera w kwestyi SilowiuA&kości 
Anglów. 

Cluver.   Gcrra. Ant Itl c, 27, 
Ccllariub.  Not. Orb. Ant. I &. 480 i mapa 
W uwagach do llóm. Tac. Germ. 

Werscbc, Mannerl, Wilhelm, Bartold, Fer. MiiUer, Wellnun, Kctrzyiiski, 
Szcnibcra, Kiepert. 

*) Reichard, Mullcnhof (Nonlalbingiichc SŁudicn I. 139); Forbiger mylnie 
ich i& Ptolemcusowych Karodinów policzył. Alt. Gcog. zSo; a Obernuiller pobu- 
ut z Werinami w Turyngii. Urgcsch. d. Wcnd. 5. 68; podobnie jak dawniejsi: 
Barth. Teulsch. Urge^ch. Ilf.  260. 

^)   Wistłccnus.   Elbgcrmanncn. ntapa. 
')   SKafarzyk,   Star. Slow. § 44, 7. 613. 

*) Rurog, fule o, bule o, czes. raroh wielkoici jastizebia, kolo b!Ai 
sie lulający, po włos. 1 a n i c f o, po fran. 1 a n i c i , 1 a n n c r , a po nicm. S c h e y . 
mer. Rarogi z błękitnym dziobem i nogami — używane były w Polsce do pt^nwanta 
od csafiu £niwa, tti do pńinćj jesieni. Linde Słownik j;z. poU. Po »crbo-luiyck« 
Raroh = Sternhabicht   Pful.   l.użicko-Serb«fki słownik. 


—   103   - 

cruk.i, sf)K(H.t, wrana, jako emblemy wćtk-L^nc 
ilianó>\% Warnów.") 
Że zwi4/^k między Słowianami Warnami głośnymi w epoce 
i<l VI  do Xn w. i Warjnami  wiadomymi przed VI.  w.,  trwał 
przerwy,  wskazuje to zapisana przez Prokopa (około r. 550) 
o wędrówce Herulów, którzy będąc od  Longobardów 
sl (r. 493).  udali sie częścią na północ do Warnów^ prze- 
chodząc ciąyle między Słowianami, a potem przez rozległą pusty- 
nię nim do Warnów doszli. *")  Jeżeli Słowianie Warni w r. 493 
ri t juJt wiadomi w Konstantynopolu jako lud osiadły, to znaczy 
• i^ldawna w tem samem miejscu bytowali^  a zatem nie w VL 
.1 .V V. w. tam osiedli, — lecz dawniej.   Próżne  więc usiłowa- 
liemleckich badaczy, aby Warinów zrobić Niemcami, do prze- 
konania świata nigdy na trafią. 

5.  Eudosi — Doszanie. 

Wzmiankowani przez Tacyta Eudosi, podobnie jak inne ludy 
czczące Nertę, przez niemieckicti badaczy zwyczajnie do Niemców 
łiczani.   Dziejopisowie u&itując  nazwę tego ludu  wyprowadzić 
ro. Eutin w Mekleraburgskiem, ') a także wyszukując icli sie- 
w różnycli stronach, do stanowczego wyniku nie przyszli.^) 


*/   SUrodowU&flkj  w ran, uododria/icy wymawiali  w»rn. ŁbltźaJAC tic do 
■ilowUńtktei^o worOD.   W pomnikach  6towiaA&ko-TnckIenburg»kich ety- 
«riMw« C3 «ł)U4,  woda.   CM»op.  Tuw, Macicy  Serbakcjc  r.  1864  ».  3X6. 
\t Ł t. 1352 £najilu)c &ic w Meklenburgi&che Urkundcnbuch T. t. w Lisch*a. 
'.a i innych kodck^sach. 
Slavinoruin  populi cos  per  fincs 3U0« tninsmissere:   inUc  Ydftlam 
aoKitt ' cn^ti atl YAtnus.   Procup. dc hello Gothico tli, |8. 

^L-f.   AU. Gcogr. III. 379. 

i6w Biukali:  Klubcr  międty  Wisraarem  i  Ro£lo)ciem,  Kclchan) 

ijmc, Kicpcrt w Holsztynie i Stlc^wikii,  Wcrscbc nad r. Ems, Biirth ottolo 

,,  alSu nad 1. Eider.  Tculsch.  Ury. U£ 262.   Oberraiiller  wszędeie tnajdu- 

cki  udix«  mówi:  Eudu&cn  auch  Hdiucn.  Eudurcu,  Edurcn  cenannt. smd 

a IKS, KoriilcutCi wic dic Jbtuaco dcc Kdda.   Urgcscb. d.  Wcoden 68. 


—   I04   — 

_ ^  _ dawnych lat umieszczają ich nad r. Dosse, 

dotąd oznaczają w Holsztynie po granicy Szlezwiku. ') 

Ze słowiańskich uczonych, ile nam wiadomo, Weitman *) 
pierwszy pod nazw^ Eudosi podrozumiewał wzmiankowanych 
w pomnikach X. w. Dosseni, a u Helmolda Doxani t. j. Dosza- 
nów z nad r. Doszawy. Później Szembera podobnież tacytowych 
Eudosi przyjął za lud, który mieszkał nad r. Doszawą i zwał mc 
Doszanami. Rzeka Doszawa po niemiecku Dosse bierze począ- 
tek przy wsł Przybór (Wendische Priborn) na granicy branden- 
burgskiej, płynie ku południowi koło Grabowa, Wiernikowa, GlŁ 
nek, Babi. Gadowa, Doszawy, Wulkowa. Ostrowa (Wusterhausenj 
Nowego miasta i połączywszy się, na północ od m. Rynowa z 
Jaglicą (Gaugelitz), wpada do Hoboli. Głównym grodem Dos 
nów była Wysoka (1150 — Wizoka).**) Kraj to prastary słowiań- 
ski, w którym nazwy miejscowe i wykopaliska poświadczają osie- 
dlenie Słowian w starożytności i dla tego nie wahamy się w Do- 
szanach z X. — XII. w. upatrywać tacytowych Eudosi. 

6.  Suardones — Swartawianie. 

U Tacyta Suardones, u Ptolomeusa Farodeni nazywali sif 
mieszkańcy z nad r. Swartawy. wpadajacój do r. Trawny pod 
Lubeką. Był to lud swewski najbardziej wychylony na zachód aż 
do r. Chałuzy ^Kałuży), nad którą ucierał sie z Saksonami. *)  Na» 


')  Spruner-Menke AU. AnŁiq. r. 186*;. 

')   Kiepen.   Alias Antiq. 1878. 

*)  limo TcpMaHM r. 185^ 8. 131, 

")   Sreinbcra.   Zapad. Slow.  78, 

*) Pto!cmeus wyrflżutc powicdiŁinl: posl Saxoncs vcro a Chaluso usquc ad 
Sueuum f1uviura Icnuni Phjrotlcnt, Icc^ badacze sMiknli siecłcib ich lialćj ii>t wedłott* 
Kluber szukał icli ko]o SUalsundu, CelUrius nie wiedmt ^cUiehy mies^lcjili, Icca 
aa mapie sied/iby ich o/nacsy! około Strahundu do n}it Odry; LeibniU ntyiUI. i.t 
Farodeni sa Wranie (Scrip. rer. bruns. (, 16^; Naruszewicz, idąc ca Kliiberem, ■i-Łw- 
kal ich kolo Stralsundii; Rcicbanl pnyjawsry Sunrdoncs tu inny od KiuoilTii iw 
lud. posuną? ostatnich daleko na wschód tam, gd^ic Lcibnitjt sadowił Wamóu 
Terr.);  Wcrscbc  tnalazl  kh  w Tur^^ngii  nad  r, Swaua  (Vi)lkff.  2io)i  Lc^i 


—   I05   — 

Alko Swsrdonów niemieccy badacze wywodzą od suard. sward, 

miecz, ') ale ObermiiUer mniema, ie nie od miecza nazwa 

U pochodzi, a od Suar, Saar. woda i don, duin, ludzie, z t^d 

kritycka — Suar-don, oznacza nadrzecznych mieszkańców, 

' irzy.   Ci Suardoni. według Obermullera. mogli być 

'.. ukolic r. Swartawy, albo Szweryńi>kiego (zwierzyn- 

lora.'*) Inni badacze, głębiej zastanowiwszy się nad świa- 

dćdwuni Tacyta i Ptolemeusa, przyszli do przekonania, że nazwa 

Sanlones pochodzi od Swartawy.*) ale siedzący nad t^ rzeką lud 

chnte zaliczają do Niemców.   Pierwszy dopiero  Szembera 

Swardonów po nłowiaiisku wytłómaczył: Swartawianie. 

W krainie Swartawianów dostrzegamy wzmiankowane przez 

iieusza  grody:  Trewa i Lakiburgion, ^)  w których  pozna- 

Trawnę  przy  ujściu  rzeki tegoż imienia i Racibórz,  głó- 

hy gród Polabian, teraz Ratzeburg. 

W siedliskach Swartawianów  naizwy  miejscowe  starożytna; 
S4 słowiańskie, poświadczające odwieczny pobyt Słowian 
[jako pion**szych osiedleńców. ^)  Ci Słowianie przed VI. w. wo- 
»*wJi z Danami,  a w X, w. pod nazwa Wągrów słynęli z nad- 
fiy>> :o me/taa w bojach z Niemcami i nawet po ujarzmie- 

niu ., -•.i. w^ kiedy już nie było świątyni Nerty, corocznie skła- 
podatek do chramu Swantewita w Arkonie. 


inAĆio bu  p<'<Tn'1ntowi  posunął (Atlas);  Fcrd. Malter prcyj^l Saardoncs ca jcJno 
t, Stiiaimc U 304); WUlłceiius chociaż w SuarJnncs putnal  Fnro- 
..jUi  na  w%chi^tl wysunął,   (Elbgcrnt. 68 i mapa);  Kiepert  ^anuillo 
AC ulotilil Siurdunom poiiAily od r. Trawny a2 do StTAUuiidu (Ali. Antiq.), 
Tłarihold, Zc«ss i inni. ob. Korbiger. Alte Geogr. III  370. 
hic  d. Wcndcn  68.   Zapomniał  chyba Oberroullcr,  Ic  Schweri- 
[\ UUAAkićj prjtcTÓhkl ZwicnyAskicgo jctiorii najpudd w Sueiiner« 

CK'* '-'I tnct. 

»f«r, Krunc, Rciclur%l, (GcrmAnid 46), Kuł,  SauIc (dc Orig. Itlyi. 41), 
i(Zjp. Slow. 78). 
[O«ocr. n, M § 27. 

[KAiwy miejacowe  prAytoczymy w ^ 14.   Wdgry i JJ 73. 


—   io6 


6.  Nuitones. 


Nazwę ludu tego jedni czytają Nuithonos, inni Vuii]iones, 
Ztąd różne im siedziby i znaczenie nazwiska podają. Wieks/o^ 
badaczy, zgadzając się na nazwę Nuithones, wyznaczali im posady 
w Szlezwiku,') w Nudyczach miedzy Solawą i Laba.-) lub nad 
r. Nutą, ■) która płynąc od lutroboga na północ koło Łukowa \ 
Trzebina (Lukenwalde, Trebin), wpada do Hoboli niżej Podstąpu 
(Podsdam). Nazwę Nuitonów wywodzili z gotskiej mowy w ró- 
żny sposób,*) a Szembera od r. Nuty. wytłumaczył — Nutanle. 
Podobnie i nazwę Yuithones starano sie wytłómaczyć rozmaicie. 
Bartłi upatrywał w nicli Witów, przez dziejopisa Będę ("j" 735) 
w Jutlandii zauważanych;*) Kętrzyński mniemał możebnera w na- 
zwie Yuithones znaleźć Yuithones, Yilthones, t j. Wilków, którzy , 
już za Atyli czasów wiadomi byli między Labą i Odrą.") a wedhig 
Obermiillera Yuithony byli mieszkańcami lasów, ponieważ w kel- 
tyckim widd, gwidd, znaczy las^) 

Jeieli by czytać: Nuitones —  najprawdopodobniejszy byłby | 
wykład  Szembery :  Nutanie,  a  jeśli  Yuitones  —  zdanie  Kę- 
trzyńskiego.  Ale  mieszkańców  z nad Nuty,  Nutanów,  oddzie* 
lonych od ludów  Nerty  szeroką  doliną  Hoboli,  żadnym  sposo- 
bem nie można brać za tacytowych Nuitonów,  których  siedziby 


1) Ekbai\\ BAiikat ich nail Noletią, au-od^ae bic pojtor«m niuwy, Reichai-l 
w Szlezwiku. 

•) WcUman iipairywiU ich w ndxwie: Nisici, Nuiicii Nuiicc. mylnie przyj- 
mując NuJyciów i Niianow  ta jetlen lud. 

*t   Adclung.   Acll, gcsch. Dcutłch.  226;  Wersebe   Yolkcr  zin;  Xi 
wicz w Uwag.  do  Tacyta;  Kaz.  S«uU  dc Ortg.  Illyr. 42;  Spmncc-Mmkc 
Słcmbcra-Zapad.  Slow. 78. 

*) Von gothUchcn ni ułan. d. i. fischcn, ber, albn }ak Żeuw myMal Xui- 
thoncs scl = Tculonen; Wilhelm szukał ich in d« „Gcgcnd der viclcu kictnro 
J^ndsccD im siidosilichslen Thcile von Mccklcnburg und in der Grafschnft Ruppio-" 
Forbiger.  Alt Geogr. III. 179. 

*)   Tcui5ch. Urgcsch. IIF, 162. 

*)   Dic Lygicr iij' 

')  Urgcsch. d. Wenden. 68. 


—   I07   — 

^yr'inriv łiy(^ w Icupie Z innymi s/eściu ludami do jedn^Jj świątyni 
** K^y tynlc^a-se^l znalezieni  na południu od r, Iloboli 

Kaonie, w kraju póiniejsjtych Blonianów, za daleko połoiteni, aby 
tDogli nałc^ć do związku świątyni Nerty.  Podobieństwo nazwisk 
^U^c^:i dla  zapewnienia posad  ludu,  jeśli  nie  odpowiada 

> 'graficznemu.   Dla tego  wylłómaczoną przez  Szem- 

>r lianów od r. Nuty. w krainie liłonianów, odrzucić 

flHWąiy.   /danie Kętrzyńskiego, jakkolwiek prawdopodobne, ale 

a2 większość badaczy czyta Nuilones. a nie Yuitones. — nie 

floj- titenia, aby w tój nazwie upatrywać Wilków. Dopóki 

o;j.  .-^^..-,c ostatecznie rozstrzygnięto jak mamy czytać: Nui- 

czy Yuitones, wytłumaczenie nazwy tego ludu zostanie bez 

iwy«   Dla tego wolimy zostawić ją w formie podanej przez 

za$lr2e>;aj%c,  że ludu pod tą nazw^ wypada szukać  na 

od HoboIi»  mi^zy dolną Łabą i r. Wkrą, wpadającą do 

Odry.   Na tej przestrzeni w starożytności świątynia Nerty, 

chram Radogoszczy kupiły w związek ludy, tam i Nuito-* 

czy Woitonów posady leżeć musiały. 


\\  Ludy pomorza bałtyckiego. 


Ludy pomorskie między Odrą i Wisłą porozdzielane błotami 
ni,  nigdy jednego związku nie  stanowiły.   Najdawniejsze 
ortadomości podali Plinius, Tacyt,  Ptolemeus i cokolwiek 
nponius Mela.   Póiniej dzieje milczą o nich aż do X.  wieku, 
go powodu wiadomości o ludach pomorskich są mniej pewne, 
|'0 innych, bliżej cywilizowanemu światu wiadomych.   Nieświa- 
Awioić rzeczy sprowadziła  domysły  i  bałamuctwa,  zastosowane 
niemieckich badaczy w szerokich rozmiarach do krajów po- 
ph,  dla dowiedzenia,  Że kraje te wcześniej były osiedlone 
lieraców,  niż przez Słowian.   My nie  uwodząc  się żadną 
a priori, wydobywamy z dziejów fakty,  które same wskażą 


■isfsES^ 


wr°" Tf 


—   io8   — 


do jakiej narodowości należały ludy poznane w I. i IL wieku S^ 
Pomorzu, 

1.  Sedini — Szczecinianie. 

Obok Farodenów Ftolemeus wzmiankował Sedinów nad 
Odrą,*) Pod ta nazwą badacze od dwóchset lat upatrują mie- 
szkańców Szczecina, -) za nie wielkim wyjątkiem takich, którzy 
le nazwę inaczej wyrozumiewają '*) ^ 

We względzie narodowości Sedinów, badacze po większej; 
części dotąd za lud niemiecki ich przyjmują. A chociaż Preto* 
rius w XVII. w., zaprzeczał poczytywaniu Sedinów za Niemców 
i za Słowian ich uznał/) trafiło to jednak do przekonania niektó- 
rych uczonych nie wcześniej aż w początku bieżącego wieku, 
kiedy ^fanne^t uznał w nich Słowian,*) a za jego przykładem po* 
szedł Ferd. MiJller.") Obermiiller zaś, poczytując ludy, które czciły 
Nertę, za słowiańskie, sąsiadów ich Sedinów za jakiś osobny lud 
uważa, zostawując w zagadce kwestyę etnograficzną. ")  Osiedle* 


')  2Vra  ((^a/)f><Jr(>ł>()  l'£it)iyt/t  fuxpi  roJ  ładufjo>a  jrwra//««.  II.  u.  § 
W inn)ch miejscach geografii Ptnlem. (hiaf^u^^ OutnrJptt^, 

") Wydawca chroniki Helmolda w r. 1050 BauKcrt w Lubece wyraził ^cT 
Sedini hodic Slclincnscs. Około tego uasu r. Ił>fl8 Pruiorius pisał; Sidotic^ pul^ 
essc gentum Sedinorum sciliquos nunc Slelincnses vi>cainu8, OrHis GotUicu& lit c. 
14. Za nimi powtarzali inni: Sedini hodie Slctincnscj. Jord.in de Orig. Slavicift. 
Pars III 15S, W bielącym wieku powtarzali toż samo: Junker, Kru»e, Wilhelm. 
Buchner, Barthold, Ukert Porów. Korbigcr Ilandb. alte Geogr. 282 pr*- : -^ 
Takie Wcrsehe.   Die Volker 345; Szenibera.  Zapad. Slow. Sd. 

") Wydawca mapy Ptolemeusa. według kodeksu widcAskiogo, Wi^licciiu* 
Scdini^w umieści! na wyspie Rugii, chyba i tćj przyczyny, ic w kodeksie W*idcA- 
skim wyspy t«j zupełnie nie oznaczono, a nazwę Sedinów umieszczono po brzegu 
morskim, /.godnie z tcksiem Ptolemcu&a, Pupiawkę Wislicenusit nie molnj z^ 
trafna uwaW*.   Elbgerm. maga. 

*J Wedhig Pretoriusa nazwa Sidones^ w sarmackiej mowie pochodzi a łedin, 
^dinic, posłderr, quo nominc Sedini noubnntur tdcm quod poiisessionnlł. Orbis Go- 
cbicns III dp. 14. Etymologia niylnii' Szczecin nip oi\ posiiubmia,' a od ^zcjrdoy 
pochodził ale wywv.Sd nazwy Sedinów x mowy stowiaA&kiij w XVII w. zasługuje 
na uwagę. 

*)  Germania 337. 

"I   DcuUche Stamme I s. 20$. 

1   Die Silhenen.  Seithunen,  Stdenen, Suihungen bei Sedinom,  Scezino odW; 


—   I09   — 

5ic |ak]chi przybyszów nad Odra, w ciżbie ludów innego po- 
nta, przyznajemy  za niemo^ebne z następnych  powodów. 
'X- W- Szczecin był już handlowym, bogatym, a przytem wia- 
ko starożytny, tak źe w Xl. w. liczył sie jednem z naj- 
hi matką miast pomorskich.**)  A że nie mało czasu 
[K _v ło, aby u Słowiai'., mających tylko grody, wzrosło mia- 

tfa wielkie i bogate,  każdy to łatwo pojmie.  Musimy więc da<^ 
' władeciwom kronikarskim o starożytności Szczecina.  A le 
byl założony i zamieszkały przez Słowian, poświadcza to sama 
V*,  która z JŁadnego  innego  jeżyka,  jak  tylko ze słowiań- 
skiej wywieAć  sie  daje.   Niektórzy  polscy  pisarze  mylnie go 
naQ'H.ili  Szczytnem,*/  alłK)wiem  wypada  nazywać  Szczecinem, 
la ie oazwa pochodzi od szczeciny w tern przekonywa dawana mu 
ach  islandskich  nazwa  Borstaborg,   oznaczająca  Szczeci- 
ny gród, '«; 
Jako miasto handlowe Szczecin musiał mieć rozgłos po ^wie- 
ale jakim sposobem Rzymianin, albo Grek mógł jego nazwę 
nównć,  gdy nawet sąsiad Niemiec,  nie będąc w stanie poko- 
vch brzmień mowy polskiej, nazwał go Stettin.   Rzy- 
iirecy mniej jeszcze uzdolnieni do wymawiania twardych 
{lonrk.  Szczecinian nazwiili  Setini,  a  nawet  Sedini,  bo uk 
łatwiej było dla ich wymowy.'*) 


kt^ey  ^V i Rntikli  na  pomorskich  bnegach i nftd ChalusA,  [)»y tijkiu 

'  odcr fffiische Secfahrcr.   Urgesch. t\. Wcndcn 1874 s. 6q. 

I  c\  nobni&siiium  iii lerr^  I^omcranorum  injtrcmquc  civiu- 

viu ty mtonU 93. 

.-■ iuiaiV  StuK'  upewniał,  ie  Szczytno  mylnie  z  iiicmiecktcco  na^.wann 

allioiijrm  w <U>kunicnUcU ctjldłn) :  Sciihcnc Zimo,  Cithnc lub Z}*Uio 

l»i! tiki Fri«lcborn  ui)i wyrr.jiu Stitinuni,  jcamiost Stctinom.   O Po- 

itt*  13. 

S^Ao tfuutmiityk tnówi: csl auUm Stiu»um, in ht^ttu. Kn\tl. c. 2v Buis- 
im. pMiówna) wrykl.ul Szcmbcry. Zap. Slow. 87 i Ililfcnlinga. lIcTopifl 
I. Cmuiin. 7(1. 

Jak  w  pinowni laciAskiw] pizckrer^^nn ni/^wy ^Inw ; -rnikic,  niech Z2 przy- 
'•I7 Cl«llDl  csmiaat  C«edno. 


Aelveones — Wolinianie albo Wielenianie 

Według Ptolemeusa między Rutiklami i Bug^ntani bytowaB 
Aelvek>ni, ') nazwisko którycli badacze czytają: Ailouaiones Oclu- 
yeoDCS Vaevaeones. 

Wersebe,*) Wilhelm,*) Barthold/) Ferd. Muller, «*) Fr, Szlr,») 
Forbiger,') przyjmując AeIveonów za Tacytowych Hdvekonów 
szukali łch nad Notecią i u wierzchowin HobolL — Kętrzyński 
takie upatruje ich w Helwekonach. **) mniemając, ie Tacytowa 
łorroę przypomina nazwa Helphiti,*) a Ptolemeusową — nazwa 
Ilva. ^ Kaziimrz Saik w Aelveonach upatruje Yelineni, albo Ve- 
linoni,'') a Szembera widzi w nich Wolaiuanów z wyspy WoSna 
i miasta tegoł nazwiska.^-) 

Porówny wdając powyższe domysły z tekstem Ptol^jmeusa i jej 
krajobrazem, wypada domysł o ident5'czności Aełvelo:ióvv z łlelwj 
konami odrzuci^;'*) szukanie siedzib nad Nisa łużycką, gdzie była 
Titroarowa llwa (teraz Halbau) jak chce Kętrzyński, niepodobne, 
albowiem przeczyłoby tekstowi Ptolemeusa, według którego Ad* 
yeoni siedzieli  między Rutiklami i Buguntami t. j. na północ od 


M  Gcogra{>h'u t[|  li f 17. 

«)   VoIker 348. 

*)  Geniunien 250. 

*}  Gc*clucbtc T. Rugicn L, 104. 

*)  Dcatfr^e SUmme I, 316. 

*9  V €xaaopme Krok n r. 18^3 itiul III, L str. 4S; SuMbcca. iUpśó, 
Ski«r, 2»i. 

~)   tUMttnck d, Alu Gc«i£T. SSJ. 

•)  Dm LygKi iK^— 117, 

^  V tlMtaan U, a^ 

*n  ikiśtm IV, iS. 

")  Oe  odfśae et wdShss  reCcniai  Ołyńom  SS-  OelBTcoae^  Wdif 
fuctc postcńora, a na str. 65 YaerseocKS (WoBapoi>.  Gdiicbjr fcdajk 
4tihy, o Um aotor ssodScsaL 

O)  2«Ii*d. Slow. S9. 
U)  Ka Łr3Vit'rxxtf  Ptolctarua ŁuJ«iiMi vidHi»kłc|SO Ac(TC«mi oottcmii ^ 
r^piiem fwd i»o WUt)*.   Wfila«<a WI^Ikchw tciMUk 


>! \ T  r.jL^f^iitł.udj. 


—   lit   — 

Warty, a według Kętrzyńskiego znaleźliby sie na południe od t^' 

i>d DugunUmi.   Domysł  Kazimirza Szulca i Sxembery 

jbuy do prawdy we względzie wykładu nazwiska lądu, ale co 

posad nie z;idrtwftlnta, albowiem Kaz. Szulc nie oznaczył tych 

id,  a Szefnber.i.  oparszły swój wywód  na podobieństwie je- 

nazwUka,  nie zapewnił faktu   Wprawdzie miasto Wolin 

fta wyspie tego2 imienia w X. w., według Adama Bremeńskiego 

la,  było handlowem i  surożytnem,  przez co  możnaby 

'•^ ać o istnieniu jego w bardziej odległe wieki, ale czy za 

T^ ...N.I istniało, — nie wiemy.   Oprócz lego znajdujemy inny 

ł nad małem jeziorem z prawej strony Odry, na południe od 

Szczecina, przeciw Greifenhagen, a około Berlina jest wreś Wil- 

Ra^dorf w której Dominik Szulc upatrywał Wielenianów,  s§sia- 

iVm- Rraniborzan.**;  Jest takie nad Notecią miasto Wieleń (Fi- 

T..l.rw .  .'TKinc jui Kadłubkowi ^'^) i starożytne, jest i na Pomorzu 

(Wolin)'*  wieś  kaszubska  w  okręgu  Słupskim,'')  są 

II W łnnycli miejscach podobne nazwy.**)  Wszystko to pozwala 

w  Płaltrmeusowycłi Aelweonach  upatrywać  Wolinianów i Wie- 

ienianów.  ale  gdzteby było prawdziwe siedlisko tego  ludu nie 

\ wiemy • 

Zostaje wlec otwartą kwestya: najprzód ustanowienia formy 
1 n^Mwy  Ptolemousowój,  a zatem  wyrozumienia j^j  stosownie do 
owoAci.  Czas  zapcwno  oświeci  dotąd  mgłą  pokryty  lud 
LAfciweonów. 


**) Cłrta  V*elłn  oppidum,   Wincentego  kronika  ks.  lit  u  Bielowskic^o 

PoŁ U «. %M, 

" lnicami w okolicacli Wielunia iwi.nlcjtn o ^talu.lnic- 

<•] (irycriie  c/asy.   Sadowski Wykaz  /abyikuw pr/ed- 

ij  w  pow. Ciarnkowikim;  'Widio  |Fcłi'cn)  w  powiedc 


^^dmusi^ 


•"" -'"■ 


—    112    — 

3-  Rugii — Rani.   4.  Lemovii — Lebanie. 

Do swewskich ludów, według Tacyta, należeli siedzący nad 
oceanem Rugii i Lemovi, którzy mieli krótkie miecze, okrycie 
tarcze i królom swoim służyli.*) 

U Ptolemeusa są wymienieni Rutikli* siedziby których od 
Odry ciągnoly się aż do Wisły.-) Badacze zgadzają siy, ^e Rugii 
są tym samym ludem, który nosił także nazwę Rutikli i miał 
swój gród Rugion,^) a jako świadectwo Rugiów na Pomorzu 
wskazują na istniejące tam: rzekę Regę, m. Regenwald i wyspę 
Rugie. 

Niektórzy pijarze mniemają, że Rugi, opuściwszy ojczyznę 
w IIL w., powędrowali nad Dunaj, a ogołocone przez nich zie* 
mie Słowianie opanowali.*) Domysł ten opiera sie na tern tylko, 
te w IV. i V. wiekach znaleźli sie nad Dunajem Rugi, z nazwi- 
s^ca podobni do Rugiów Pomorskich. Pochwyciwszy podobień- 
stwo tych nazwisk, badacze zmieszali dwa różne ludy w jeden, 
upewniając .^wiat, że naddunajscy Rugi przybyli z Pomorza. 
Głębsze jednak zastanowienie wskazuje, że Rugi nad Dunajem 
byli osobnym miejscowym ludem/') i zwali się Rakusy, o wyj- 
ściu zaś z ojczyzny Rugiów pomorskich żadnej wzmianki w sta- 
rożytnych pomnikach nie znajdujemy.") Przeciwnie ci Rugii, jak 
za Tacyta, tak i później ukazują się u ujścia Odry, głównie na 
ostrowisku, a być może i część lądu z prawego brzegu Odry do 
nich należała. 


')   Tacit. Germania 43. 

*)  Sub ipsis (Sedini) Kuticli visquc ad nuv, VbtuUm. PtoU Geoi^r. tt^ II. g 14. 

*) Wcrsebc. Dtc Yolkcr 345; Karuftwyrki w uwAgacli do ilómacitCfiu T*- 
cyla Geimanii; Forbigcr. —  AU Geogr. 2H2, 

*) Domysł Bariholda ((iesch. v. Rupieti u. Pomniem I, 80 i 15^', choć na 
nicieni nie oparty, ziiula^l wiciu zwolenników (S^Afarzyk Siar. SUiw. i; 18,8 ^ (74.) 
A  co powlcdAteU innit  to i llilfcrding powUrjtal.   Ileropiii  Ija.ir. Cjnu. i; 

*l   Porów, co (jowicdziatio wytćj pod tytułem:  Kakaty-RaUus)'. 

") Fr. MiillcT pncekonal kię, it ^tict Nanic der In^cl ROgcn mit drr wan* 
dalischen Rugeo nicIiU  m ihuii hitl   Dcul'^c)u: Sl?unmc T. I, 2I<>. 


''Tradycy^ i miejscowość świadczą, że Rugia niegdyś ]ąciy\a. 
xi3 stałym lądem, ale północno-wschodnie i wscłiodnie burze 
sicie, autosząc kry z Botnickićj i Fińskiej zatoki, bijąc taranami 
b ten wyskok stałego lądu, zmieniły z wiekami półwysep na wy- 
npę^ o raczój na ostrowisko.'^ 

Być maże. za czasów Tacyta rozstęp miedzy Rugia a lądem 
był jewtcze tak mały, że w*yspc tę historyk nie odró?-niał od lądu, 
ale w V. wieku wiedziano, że przy ujściu Odry były ostrowiska : 
Viarce i Bridinno, których nazwy widocznie słowiańskie, ozna- 
wrch, werch i brdy, berdy, t. j. wyżyny, jakich było 
lM-u\it po Słowiańszczyznie.'*) Opisując te wyspy Etikus (500 r.)") 
iwladc/y, że Umh zamieszkały lud zwał sie Rani*") i to się zga- 
dza z póimejszyrai dokumentami X, — XII. wieków,") oraz z po- 
daniami historycznemi,'-) a zatem lud ten wypada zwać Ranowie, 
albo Rani,'*) a nie Rujanie, jak mniemali Szir, W. Pol i innij*) 
^V '-'^ Rana przepełniona jest mnóstwem mogił i grobów 
prz rycznych czasów, jak żadna inna kraina, a przy tem 

rtki te nalecą do różnych epok cywilizacyiJ'^)  To jest mocnym 


Jl   Wincenty Pol.  Ob»xy x iycia i rialuty T. I,  136. 

Brtićit  w Kaliskiem.  Brdy  (Bohrtle)  po  tewćj  stronie  Laby  UfO* 
bkollca po granicy llannowcni.   Brdy, góry  w  Cecchocti,  okręg  Pracski, 
rJtnki  V  w. Pmsaclu   Ale Borodina  pr£yczcpłać  ta  nie  mi.unu  ^K^tnyAAUi, 
tl3), albowiem D»wa ta oznacza osadę Borodina i nic i btdami  wsp61- 
ina. 

^j   WcJliig  Wuttke Actikus podrókiwal w  IV w., ale Lelewel dowiódł, źc 
Tl- 2iuT.^raphia jfsl pÓ£niejs/a.   Epiloguc de la geogr. du móyen a^je 4J, 

W  ttfkucit  Cfłsmocrałii  £tiku&a  „Nanos^  mylnie  tuntiast  Rjinoi.  ob, 
D(Ł«:r.   I u*mographia Aciici I&trici  1853 c. 34 \ Yorrcde 9. 43,  44, Wuttke  upi- 
tych nazwach wyspy Ukcdom i Wollin. 
' 11,  Rujani, Kuni. 

-M bicni. Kani vel Runi... fortiMinuŁ S1avorum gens; llclmold*Ran) 
|Htt|E*AnŁ, albo Hani 6ivc Rugiani; a Wibalda-Kegio i|uav a Tcutonicis Ru* 
,Miii» U..ti-i .licitur- Szalarzyk-SUr. S'ow. J 44, 6 «. S')5- ^ H >tufjlj kronik. 


-^   ł\;i;arii jcłl przerobieniem naiwy nlcmfeck. Rujaner. 
")   Fr Siir w czałopiśmic  Kroku III. I s. 43. zj  rok  1833.   O Slowanech 
'ubtry. l.Ap. Slow. 5. 2S1;  W. Pol.   Obrazy /  jłycia i Nalnry. 
n» wysunc |>omnik6w pierwszego rzędu, według  W. Pula do 


dowodem gęstego jej zaludnienia w głębokiej starożytności, się* 
gajacej daleko w przed Chrystusowe czasy. Wyspa ta, jak wia- 
domo, jest bardzo żyzna, we wszystko obfita, w dogodnem bardzo 
dla handlu i żeglugi miejscu, a więc łatwem jest do pojęcia, ie 
pierwotni mieszkańcy nie mogli jćj nigdy dobrowolnie opa^cić 
i te hipoteza o wyjściu z ni^j dawniejszego ludu, na miejscu któ- 
rego osiedli niby Słowianie w III. w., jest fałszywą, jei.U nie ten- 
dencyjną. Godzi się mniemać, że wzmiankowane przez Ptolemeusa 
miasto Rugion, niedaleko ujścia Odry jest odgłosem nazwy wy- 
spy, o której geograf niepeAvną otrzymał wiadomość,^") albo Że 
gród nad r, Regą, w mowie Greka zamienił się w Rugion. 

O ludzie który się zwał Lem owi i, mniój jeszcze niż o ich 
sąsiadach Rugiach mamy wiadomości, bo po Tacycie nikt więcej 
ich nazwiska nie powtórzył. Uczeni domyślając się, że lud ten 
był działem większego ludu Rugiów, zwyczajnie dawali mu sie- 
dziby we wschodniem Pomorzu, aż do zatoki gdańskiej,'") Oprócz 
tego wspomniawszy Ulmerugów, wzmiankowanych przez Jornan- 
desa, jako zamieszkałych przy ujściu rzeki, do której Goty ze 
Skandynawii przybyli, uczeni puścili się na domysł, że Tacytowi 
Rugii i Leraowił wynurzyli się na świat u Jornandesa, pod na- 
zwą Ulme-rugi,'*) chociaż Jornandes zupełnie nie wymienił  na- 


aooo,  s kałde  Jtalisko jest osobna kopalnia  labytków  przcseloki.   Obrazy I, 11 
136 t następ. 

"*) Na krajubiazie Ptolemeusa miasto łutj/utu oznacronc jest nicdalclco 
Odr)', niby w kraju Ruliklaw. Ucieni upatrywali go w Rcgcnwalde nad r. ; 
inni w m. Rugcnwalde naJ r. Wieprzem (WipperJ na Potnorzu, Inni nic 
Szczecina, Ob. Forbiger. Handb. d. AlL Geogr. 283. przyp. 54. Wydawca 1. ..,..■ 
bnuu 1 kodeksu Widcńskicgo Wisliceoiu nazwisko miasta Rugion, usnaczywsiy 
w kopił oryginału, na utoiony jednak przez siebie poprawny krajobraz, nie pr^niósl. 
Ktt wyspie tak Rugii oznaczy! Sedmów (SzczccinianJ. Wisliccnus m6wi, ze w Ber* 
tinic ruzpatrywal kodeks Plolcmeusa i g6ry Athos, pric^ Sewasiianuwa wydany tKlb- 
germ. s* 9). CicmuJ nic zauważał , ic i w tym kodeksie Rugion nn w-^^ihiul od 
Odry M*yraiaic oznaczono,   Langlois.  Gtogr. dc Ptoleniće To!. I,X!X. 

*'')   Atlasy:  Rcichardo, Spruncra;  ITUtii. (tL-rni. m.iini;  WiOiitMiu-.. ritłciT. 
nuipa. 

*^)   SzafdTzyk. Staro2« Slow. § 18^ t> »• 4h- 


—    MC    — 

Tsdn przy której Goty wylądowali.'*')   InniaomySlainTcr 
cnowii oznacza Ix»ttuwG (Litwę), sadzać, Ae za Tacyta plemię 
%k\e rasiedlalo ujście Wisły i dalsze Pomorze, a napływająca 
3wita ludność słowiańska, bratała się i  zlewała się w jeden 
!•'*)  Wreszcie,  przekonawszy  się o  niemoiebno^ci  dalszego 
tywania  bypotezy o przybyciu  Gotów  do ujicia Wisły, 
r/y uczeni jpji siedo szukania ich posad dalt^^j ku wschodowi 
umń r. Ltewina, lecz lawadziwszy o jezioro flmeń i mając na uwa- 
die.  ie  według Tacyta Rugiów i Lemowiów wypada  posadzić 
w sąsiedztwie Gotów, domyślili się, ie Ulme-rugi, mieszcząc w so- 
' va wyżój wskazane ludy, mieli siedziby nad Ilmenem i w oko* 
!iv*ł« h Newy,  gdzie rzeczka  Lemowia przypomina  Lemowian.*') 
Przekonawszy się, 2e Rugii Tacytowi byli mieszkańcami od 
1 )dry — Ranowie, dajemy ich sąsiadom Lemowiora miejsce 
W* wschodniem Pomorzu i to się zgadza z Tacytem,  bo z dru- 
■trony w sąsiedztwie z nimi będą Gdańszczanie — (Gotones). 
-    - Pomorza jest rzeka Łeba i jezioro takiegoż nazwiska, 
„ai  w  piaskach i błotach dotąd kryją się szczątki H- 
iyi ludu Pomorskiego, dotąd zowiącego się „Słowiń- 
camL'*   Szembcra mniema, te nazwa Lemowii jest jednoznacząc^ 
7wą Lebowii (Lebanie), albowiem słowiański diwięk d zmię- 
to w obcych językach w w i w/', jak np. Srb. — Serw. 
.   xrmaL'=') 
Xa2wc Lebowianów przypominają dotąd na Pomorzu istnie- 


N't?ff>rtanne  poniięsunic jGotonów  Tucytowych  i  póiniejscymi  Gotami 

'.reg i-onylck,   Z nłch jedna  wainiejsra:  ssukantc  Gotów i Ulmeni* 

_. lanc wska/emy. 

Według  Lelewela,  pobyt  Lettouów  tu  Pomorzu  dopatr/ony  byt  może 

.cniu  i  Jycin  nadoduaAskich  Winidów.   Narody  38z.   WcUman  !1n.io- 

%. i;i . 

wU-imi  ucronych niemieckich, Kclriyńaki pr/yjąwszy omyl- 

.  rniewoicmy  byl  irobi.1 drugs omyłkę,  obuk Got'»w n.id 

KuK^łw  i  Lcmnwtów  nad  Ncw.n.   Lygicr 48—40.   Do Newy I.e- 

ł.iA,  łi  M  LcmowJta  i  LimoŹa  wpadające do r. Ługi,  nn.l  Utrncmi 

y, a Roisy^nic n póćnicjuymi przybyszatnu 

f »iwd. Slow, •>(>. 


TTo   =^ 

jące osady. W okręgu Lęborskim (Lauenburg): m. Łeba, wsie: 
I.ebowies (Vogelsang), Lebietowo (Luptow). Lebinc (LebenUj, 
Lebino (1-uben). I^blewo, Lebuno(Labuhn), W okręgu Słepskim 
t. j. Słupskim (Stolpe): Lebunj. Lebjeszewo (Labussow), Łebczeno 
(Liibzen). W okręgu Wejrowskim (Neustadt); Lebkowo, Lebo- 
czeno, Łebcz, Łebno, Łebskoheta. **) Osady te bez wątpienia 
sięgają starożytnych czasów, ale świadczą o wzietości na Pomorzu 
nazw od r. Łeby powstałych, co jest wskazówką, źc nazwa Le- 
bowianów nie jednej okolicy służyła 

5,  Gotoni — Gdańszczanie. 

Jeszcze Pyteas, zwiedzając brzegi morza bałtyckiego, r. 320 
przed Chr., dowiedział sie o mieszkających w zatoce Mentonomon. 
Guttonach, którzy zbierając po brzegach morskich bursztyn u?:y- 
wali go na opał zamiast drew i sprzedawali Teutonom.') We 400 
lat póinićj Piinius, w liczbie Windilskich ludów, oprócz Warinów, 
Karinów i Burgundionów wzmiankował i Guttonów, posady któ- 
r)'ch ku wschodowi Germanii upatrywał.") Według Tacyta, za 
Lygiami siedzieli Gothones, a tui przy nich nad brzegami morza 
Rugii i Lemorii/) Ptolemeus także wiedział o Gythonach, za- 
mieszkałych pod Wenedami w Sarmacyi, granice którćj, podług 
tego geografa tylko do Wisły sięgaly/j 

Takim sposobem ludek niedaleko ujścia Wisły, w ciągu pię- 
ciu wieków zjawia się pod jednakową prawie nazwą Guttonów, 
Gottonów, Gy tonów, z tą tylko różnicą, że gdy Piinius i Tacyt 
lud ten  liczyli  do Germanów,  Ptolemeus umieścił  go  z prawój 


*•) Cenowa.   Skarb kaszebiko.slOYJuskje inóve, 

') Piinius Hist. Natur. XXXVn. 1 1. Lelewt;! mnieniiJ, łc Pyteas potna) 
GutionAw około Wezery i ie hyt mo2e byli r&2nymi od Golhonów, Narody IVi 
3H. 281. 

«| riinius. IV. 28. 

'/ Tflcit. Germania 44. 

*) Plolem. g^eogr. 1. Ul c 5. Miiiores autem gentes teneni S^rnuitiam, |>cnr* 
Yislulam quMcm flu.. %ub V'cnctlis Gythonc*; sutit. 


—   117   - 

WKły, w Samiacyi. W r/n/^wiMnst i ro/.nii a mit-Jzy 
li pisłr/aml nic wielka. Gotoni mieszkali na .samt'] granicy, 
%\xf Uk jcwancmt w starożytnoAci Germanią i Sarmacyą, po- 
«ady Ich mogły hy^ po obu brzegach "Wisły i dla tego Ptolemeiis 
ini'igt ich X. prawćj strony  Wisły umieścić. 

Tymczas**m  badacze,  wspomniawszy  powieAć  Jornandesa 
o nr/ybyciu ze Skandynawii Gotów'^)  (Gutiunda)  i  opierając  się 
. .}C na podobieAstwo nazwisk,  upewniali,  ie Skandynawscy 
Goty o&i«clli  nad WiM^,  w krainie nadmorskiej i tym sposobem 
tak  froięszalt  Gotów  ze  starożytnymi  Gotonami,  źe  niemieccy 
'   vii>rrywszy w to jako w dogmat historyczny,  radzi byli 
-icnia  swych  rodaków  nad Wisłą  w głębokiej  staroity- 
; zainicN2kalych«   Ani świadectwa Pliniusa i Tacyta o istnie- 
niu Gotonów nad Wisłą przed zjawieniem sie Gotów,  ani  świa- 
" o  Ptolemcusa.  ie oprócz Gytonów nad Wisłą byli od nich 
r     '~i  ty {ffHfoi) na czarnomorskich przestrzeniach, nie zdołały 
0^.: :  ^ .ij uczonych, do takiego stopnia, że nawet cetniejsi bada- 
cie słowiańscy tern się uwodzili.**) 

Gdy jednak głębsze zastanowienie się nad wędrówką ludów 
okazało,  ie drużyny oreżników gotskich  nie  do ujęcia Wisły 
fdalój na wschód ciągnęły,^)  nad  Wisłą zostaje osobny lud 
wów.   Lud ten według Tacyta należał do  Swewów,  według 
neusa do Sarmatów, a zatem nic wspólnego nie miał z Go- 


1 1 irtiantlcł.   De Orig. Gct^rum. c»p. IV. 

-.'jkUttyk StAtol. Slow. g  i8. 7.   Uwaga.  UcŁcni wied&ieli. ie prxyby- 

' ' -Młtjynawii  Dati  Wi^tc  oosUptlo  w  II w.  j,mala  co  prccd  marko- 

Iii**  (Lel«wel. Nan^Iy  158).  a  jednak  pobratali  ich z wuiiomymi 

KU  OnU^namł,   Joriuinłes  wspomniał,- ic  Gniy  wyląitowalt  u  pewnij 

u  taraz  na  Ulmcnigów, a ucicni  iaiai  domyślili  się,  ie  to się  filato 

4U  Wi^ly i upcwnUI). fe Ulracrugi to Rugir i Lemowi.  JornanHc» wsponi- 

ipohiwtty Dlmerugów Goty pmtli na  Wandalów, a uczeni  dony&lili się. ie 

niesikali  na Pomorzu  haltyckiem,  chociai Jornandcs wskaiuje ich sic- 

|(ł«t « głębi  krają,   STowcm  co  krok  lo  dumyst  bca  podMawy i t.ik  lat 

&fa  traktowiina dnieje! 

izy pisariu^, a w ich  liczbie i Kt;lr2yński  sądta,  ie Goły te Skan- 
Ił 1  nU do ujścia Wisły, a na wschód do ujścia Dtwiny. 


tami, którzy ani Swewami, ani Sarmatami nie byli. Niektórzy 
zaliczali go do Litwinów,'*) lecz ujścia Wisły w I. wieku dzierżeli 
już Słowianie, a jeśli kiedy Litwini sięgali na zachód od Wisły, 
to chyba w bardziój odległe wieki, gdyż Tacyt Litwę (Aesiiów) 
na wschód od Wisły widział, a nad Wisłą Gotonów do Swewów 
liczył. Plinius takie temu zaprzeczył, bo w jego Windilach Litwy 
upatrywać nie można. 

Ujścia Wisły w L w. dobrze już były wiadome R^ytmaiujiti. 
nie tylko po morzu baltyckiem żeglującym, ale i kupcom rzym- 
skim przychodzącym z południa przez Czechy i SIąsk, na Kalisz* 
Osielsk, Świeć, Słup nad Ossą i dalój na północ, albo z pod Szu- 
bina, przez Czersk, Starogród, Gdańsk do ujścia Wisły dla zaku- 
pienia bursztynu.^) A że — miejsca gdzie dziś Starogród, Gdańsk, 
Oliwa, Radłów i przylegle okolice były odwiedzane często przez 
kupców z południa, świadczą o tern groby kamienne z popielni- 
cami, które Etruskom przypisują, a także inne zabytki rzymskie.***) 
Możemy wiec być pewni, że jeszcze przed Chrystusem ujścia Wi- 
sły miały ludność osiadłą, od której Rzymianie zasięgali wiado- 
mości o nazwach miejscowych. Z tego źródła dowiedzieli się oni 
i o nazwie Gotonów, która w mowie miejscowej musiała mieć 
inne brzmienie, aniżeli Rzymianie i Grecy zapisalu 

Z osad jakie przy ujściu Wisły zyskały większe znaczenie, 
Gdańsk nie zaprzeczenie trzyma oddawna pierwsze miejsce, liył 
on już osadą handlową w przedhistoryczne czasy, był portem wy- 
godnym dla przybywających okrętów, a po Wiśle miał dogodną 
komunikacyc z odleglemi miejscowościami. Prawdopodobnie więc 
że nazwa ludu, który Gdańsk osiedlił, Gdańszczanów, zyskała roz- 
głos między cudzoziemcami w formie Godani. Gotani. Gotoni, co 
nie wyda się przesadnem.  jeśli wspomnimy,  że w wieki średnie 


"ł   W  XVIt  w,  E*relorius,  w  Urbin GuthictUf  powstał  przeciw  ^alic&auiii 
Gotów do Niemców, niyilac źc Goty byli  Litwa, w co go Łgromit Szlecer. 
**)  Sadowski   Drogi  Handlowe w Pamict. Ak. Um. Krak. s. SS- 
'")  Tamie a. 59 i naatęp. 


It<)  — 

|C wyuiuwu Łwiifilej nazwy Odańska, 
Ji: Ci^ariurr, (iydanycz, z czo^o nie ilaleko do Ptolemeuso- 
wych Gythones. Inni zaś lepićj sobie radzili, gdy dla ułatwienia 
wymowy opuszczali pierwsza spółgłoskę C, pisz^ Dantiscum***) 
A Niemcy za stała nazwę przyjęli Danzig, chociaż wszyscy wie- 
-'• V .liczni Polacy zowif^ go Gdańskiem,  a Kaszuby Gd%- 

' : iuńskiem. 
U Pomponiusa Meli wzmiankuje się Sinus Codanus,'*) który 
miał obejmować archipelag wysp duńskich.   W dawniejsze czasy 
is Godanus i mniemano, że nazwa Gdańska poszła od 
I.  >  Sądzić by  wypadało na odwrót,  że od  mającego 
u  Jteglarzy  Gdańska,  zatoka morska otrzymała  nazw^ 
nus, Ictdrą Mela aż do Kategatu pociągnął.**)  W XVI. w. 
biskup Warmiński ^^arcin Kromer utrzymywał, że zatoka Bałty- 
cka zwala sif Winidzką, albo KodańskąJ'*)   Szembera przyjmując 
Dtonów za Gdańszczan, w potwierdzenie słowiańskości Gdańska 
rzy tacza osady czeskie Kdanice i Kdynie.'")  Zdaje się, że tegoż 
nego pochodzenia będą: Gdecz w pow. Srodzkim, Gdów w Bo- 
c)>eń!iktm, Gdów w Petersburgskiej gub., Gdyczyna w Sanockim, 
a tnoż«s I rusińskie Kodyń i Kodnia (Gdyń i Gdynia) z tegoż sa- 
mego pierwiastku poszły.   W każdym razie zbieg twardych spół- 


'M  Linde,   Slow. Jex.  Polsk. 
i*)   Dr Situ Orbu III ro^d. 3 i 6. 

'M   Cbinielow«ki  w Lindego  słowniku  |iod  wyr.  Gdańsk,  ale  inni  aczcnl 

" ili. ie KzymUnlc dU xmiękcxcnii twardćj wymowy Danos dodali Codanos. 

' ^^tic^l» toirwle $0, A czy hyli xa Tacjia wiadomi Dani?  Żartowali  sobie 

rv  wywodifc nazwę Gda/iska od  Oan6w,  którzy to miasto mieli zbudo- 

I ta L   Fow^tat przeciw leniu Naru&zcwicz,  wskazując P.e panowanie 

lo póimc)UC od zjawienia aic miasta G : d a n i c za Bolesława Chr. 

Kor.  i'ol.  T.  rV. kf. I. «.  10.   Kromer  pod<»bnicf  domyiUl  się  pochodzenia 

ind Danów. ale juA  zwycięzca midi być król Wizymir,  kŁócy jeńcami duń- 

•edlil miatlo. 

^' ■ 'frajobrazach katalońskich (1376—1377) prcer marynarzy Icrcilonych, 
-it»e (Gdańsk).   Lelewel  Narody IV.  14 s. 227. 
")   Fohk* — przckL Syrokomlt 1853 s.  10. 
^   Z«pad. Slow. 93. 


—    I20    — 

głosek w nazwie  Gclańsk.  właściwy tylko  słowiańskiej  mowie, 
utwierdza w przekonaniu, ze nazwa ta jest praslowiarisk^. 

Zatokę przy ujściu Wisły Ptolemeua nazwawszy Wenedicus 
sinus, '^ zapewnił, że za jego czasu w II. w. bytowali tam We- 
nedy, Słowianie, a zatem Gotoni, Gdańszczanie żadnym sposobem 
nie mogli być Teutonami. Wzmiankowaną nazwę Ptotemeusa 
zatoki wenedskiej nowsi badacze niemieccy przyznają za dowtkl 
słowiańskości ludów swewskich przy ujściu Wisły zamieszkałych.'**) 

6.  Bugunti — Bukowianie. 

Na wsctiód od Sedinów (Szczecinian) i pod Rutiklami podług 
Ptolemeusa siedzieli Bugunti aż do Wisły.') Położenie ich sie- 
dzib celniejsi badacze wyznaczają na porzeczach Noteci i Warty.') 

Przypomniawszy wzmiankowanych przez Pliniusa, w liczbie 
Windilskich ludów, Burgundów, a także podania pisarzy greckich 
i rzymskich z IV., V. i VI. wieku o Burgundach nad Nekarem 
i w Galii. ^) badacze domyślali sie, że Bugunti byli Pliniusowymi 
Burgundami,  którzy w III, w. opuściwszy dawne siedziby, jako 


'^   Tcncnt autem Sarmatiam gcntcs maxtnii>e.  VcncJac per lotum Ycncdicura 
Sinum. Ptol. Gcoi^r  IIT c. 5.   Por. Alias K-icpcrU. 

*■)  Poeschc,   Dic  Arier 200. 

') O BugunUch Ptolemeus wspomina po irzyktuc, nic zaus/c nie ja:>itu. 
I lak: PraeŁerea <\n\ protenduntur ad Buguntss, t)ui caetcra tcnunt, cinae tndc suli- 
sequenlur usque ad Vislulam. A daUj: Inter Ruticlos el BngunUs Aclvii'_ ' 
A jeszcze dalćj: Sub Buguntes autem Ługi Omaoi. 1, TI c. u. Ka kraji^f" 
poci.jgnal Plolcracus Buguntów ai pod Sedinów; co wypłynęło £ mylnego wykre- 
ślenia Odry i Sprcwi, tak że pierwi>£a wydatA się Geografowi raut^ rzek^. a dru^ 
wickną, wpadająca wprost do Bałtyku, tamiast do HoboH i Ijiby. Porów, kraj* 
obraz / kodeksu widcrskicgo w Wislicenusa Etbgcrman. Na krajobrazie 1 góry 
Atho» wyciytać nie mogę. fol, LXIX. 

*)   Claver.   Germ.  Ant. ks  TI  5.  365  mapa;  Malte-Brun,  " 
T. 1  ks. 3 «.  172; Reichard, Oibift Lcriarum; Spruner. Atl.  Antiq; &/ 
Sur.  Slow.  ji;  iS.  6;  S^embera.  /ftp.  Stów.  ^B;  inni  hodactc  w7.młftnkowatil 
w Forbigera AUe Geogr. HI $. 283  i  przyp. >7. 

")  Zo&im, OrosiuSi Sidonius  ApoIUnarius, Matncrlirit  T^idor Originc^  Am- 
mian Marcelin, Jornandcs dc rcb. gct. c.  17.  Prokop  1*  12,  IJ.  Agatias. 


—    121    — 


i^^Sm w świat tułać siłj gdzieś w Pannonii, aJt na- 
^ . Kcnem oparli sie.*)  Przeciwko lakiemu przenoszeniu 

. 'indów powstał jeszcze Wersebe, wskazując na niedorze- 
ctn«^ podobnego wykładu dziejów, nie mając n.ijmniejszych świa- 
dectw, aby Burgundy nad Renem przywędrowali kiedykolwiek 
t nad brze^ Bałtyku/) Późnitj U. Miiller, Tiirk, Pfahler stano- 
wczo ttówiadczyli sic przeciwko mieszaniu dwóch róAnych ludów 
W ]€dł?n.*) Szafarzyk zamiast Bugunti czytał Burgundi, ale wy- 
<nal, że nie wie zkąd by się wzięli Burgundi w Dacyi i nad 
Renem. '/ 

Uwaz-Łj^c iiurgundów za Windilów. niby za Gotów osiadłych 
na ziemiach słowiańskich, uczeni niemieccy usiłowali wyrozumieć 
Ich nazwę z mowy gotski^j, lecz i w tym razie, jak i w innych 
podobnych, domysły okazały się płonne. Zwrócił na to dawniej 
uwagę Szafarzyk/) a nie dawnemi czasy Ol>ermulIer, wytykając 
n" * im uczonym niewłaściwość przywłaszczania swój narodo- 

**'^. -;arotytnych mieszkańców nadbałtyckich, zatrzymał sie nad 


^)   K*  ManncTt,  Wilhelm,  Kcichard,  Buchner;  Hilteriling  Uk  stanowcjto 
ptal. Jakby oftoblicie na lo palreaT.  ller. HajT. Oi^onirfc 8. 17 i 24.  Kc- 

\-c  a 2eu:hscin  włcdztc  ich i, wyspy  Bornbolm w okolice  Noteci, ikąd 
r. 3Ąl wynieśli się w Karpaty, w sĄsicJrtwo Unkow. l^ie Lygier 5. $4* 
T« fU £.AWcC i rtik puenoMii wiartoitiy! T^k iipewninli  Kruse i  Pischiin. 
^   yOlktr umi  Volkcrbrmtln'ssc 276 pr/-yp. 388. 

•)   Von ciiłcr Vcrbindung der baltiscbcn Burgundioncn  mit tlen Burgumlenii 
• il.K- Uli. tgoritl an den Griojen Dacicns  und  sotlann am Rhein genannl wertlcn, 
■oitchlchtc nicbis.  H. Miillcr  Dic dcutschen Fiirsten U 300.  Podobaie 
*ni*r   Der  Zuiammcnhiing  łwiMihcn  den  tisilichcn  Burgundem  (rozumie  »jc 
tfy  Ptokmcułowcl   und  deMJcnigcn,  wcichc  ais  Nachbarn  der  Allamunnen 
{UA  Menie),  hi  nicbl  nachweis&bnr,   Ebenso  Usst  sicb  der  Wcg  nicht 
! krstłmmcn,  auf  wclchem  ilic  Burgunder von  der Oder und Weichscl bis an 
Rłin  evfconłinen  «ind.   Deutsche  AUerthiinicr  s,   33.   w  Sicembcry.  2apnd. 

S£ftt«reyk mniemał, ke w nacwie Bugunti opuuccono r,  co  się  cx^to 
a:*b^ « [>ujriv LTeckich i ic /..Hem powinno się czylai:  Burgundi  Star. Slow, 
, h %.  |M   [iiMp.  87. 

t:v  wywodjtll od gol*, baurgs,  sUroniem.  puruc  (urba),  co  b^afa- 

t$. 461.  NicklórAy wywoditti ich od Burów ^wewskich i gundów 

liivw»kich:  Lelewel.   Narody  3J0;  Maciejowski.  Hist   Praw.  Slow.  I 


1 22    

Burgundami. Podług niego Burgundy w Dacyi i nad Renera 
do Niemców zupełnie nie należeli. Byli oni ludem nie jak Niemcy 
wojowniczym i nie rolnicy jak Słowianie, a rzemieślnicy i ręko- 
dzielnicy, mieszkańcy miast drewnianycli (Bur-gund), narodowo- 
ści litewskiój, pomieszanój nieco ze słowiańską i gotska,**) Tym 
sposobem Obermiiller utwierdza w przekonaniu, że Burgundy 
w Dacyi i nad Renem nie mają nic wspólnego z Boguntami. 

Za słowiańską narodowością Buguntów pierwszy oświadczył 
się Szembera, mniemając że się nazywali Bukowianami, przypo- 
mnieniem czego służy m. Buk na południe od Poznania, r. Bu- 
kowa (Buke)» wpadająca do Noteci i n Bukowina na Pomorzu.'") 

Domysł Szembery prawdopodobny, ale wymaga dokładniej- 
szego objaśnienia, które my dla braku jakich bądź pomników pi- 
sanych, musimy czerpać w ostatniem źródle jakie pozostało, mia- 
nowicie w topografii kraju. 

Że kraj cały od źródeł Odry i Wisły aż do morza Bałty- 
ckiego w starożytności był pokryty lasem, o tern już wiele pra- 
wiono, ale nam wypada wiedzieć bliżćj naturę lasu t. j. gatunki 
jego porośli. O tem możemy się dowiedzieć z nazw miejscowych. 
I tak, przepatrując pilnie kraje od morza Bałtyckiego aż do Ślą- 
ska, dostrzegamy nazwy powstałe z rozmaitych rodzajów drzew: 
sosny, dębu, grabu, buku, jesionu, klonu, brzozy, olszy, brzosiu, 
leszczyny, jazu, jaworu, modrzewiu, świrku, świdwy, lipy, 
wierzby, Ale wśród takiej rozmaitości nazw, niektóre zjawiają 
się rzadko, jak; Świdnica (od świdwy). Modrzewo, Jazowice, 
Brzostowo, Jesieniec, Klonowo, inne częściej jak: Brzeźno, Gralx>- 
wo, Leszno, jeszcze częściej Oleszn y i Oleśnicy, Dąbrowy, Bory, 
ale najczęściej Buki, tak że w Prusach Zachodnich i w pomorskich 


*)   Znajilując u IJurgundAw  bóstwa w  CŁcici  greckie,  w  c«cki  keltom-    ' 
skic. a  głównie  trjLcch  bogów:  Potrimpos,  Pacu11o5  i Pcrkunos,  Obermiiller  u 
Aujc,  ^c  kutt  lego  ludu  byt  wcale inny o(] kuUu  sUro^ytnych Niemców.   WenJcn 
itnd  Rurgunden.   \Vicdei'i  1^74, hro&iurft, jftko ilopelnienic do dzicU.  Urgench, der 
Wendcn, takie r.  1874. 

>«)   Zapad. Slow. 88. 


—   1 2.;   — 

c»*     ■  '>'  ?>lupbkiiu, JSlarogrodzkim i Koźlińskim /najoujeni^jo 

nai"i-<^ o8ad od buku pochodzących, a takie jezioro Bukowskie, 

przy  nioni  wieś  Buków  i r. Bukowinę  na  północ  od  Bytowa. 

W Poinańskiem miasto Buk, wsie Bukowo, dwie Bukowiny, Bu- 

Icowtec, Bucz, Buczkowo, oraz rzeczkę Buków wpadająca do No- 

i 5trony niż^j  Wielenia.   A jest tak>.e ze 20 podo- 

./\^i.sk osad w Łużycach i  na  Śląsku.   W ogóle więcej 

isU od buka powstałych znajdujemy jesicze,  niezważając 

n» silne zniemczenie tych krajów.^'} 

Co do innych nazw od gatunków drzew pochodzących, to 
licznie występują w Prusach Zachodnich. Dubsk okolica 
Ml v:-it.i«y Brandenburga z Lużycami,"^) Sosny okolica tamże,'") 
Ljpany ok'.'lica nad Odrą i Winaw^,**) Bory na Śląsku i w Kar- 
patach, Jawomice pasmo gór na południu Czech, Smoliny (llartz) 
ta Lab), Olszo i Oleśnice w Śląsku;'^) nazwa którego także od 


")   żn'łiiU:  Cfnowy Skarb rjiowy kj&xubs1cićj r. iSfiCi; Knic. Ucbcrsicht Ucr 
ł^«ktiłe SlAdtc.   Schicsicn  1843;  Jakob  Serbski  IIorne-Luiccy  r.  1848. 
-1:  Ry» c]xiej6w Serbn-Lułyckkb.   ]86i.   JUraAski: Geoprafic&ne imiona 
ihy^,   Srptńbki; Opis W. X. PoATiJińskieKo r.  1 853; Sinolat: Wo slo- 
riic«inych micnach w Horncj Luticy  1867; Ellcrholit: Handhuch d. Grund- 
■'   f-chcn Kcichc Vin.  Liefeniny.   Provins Posen  1881. 
'  MoU  (Tupuk) kiaiiłu  dębów iia zachód  od r. Damc (^ainUst  Dainbe) 
pcNl Kopanica do Sprcwii, wiadoma była jui w XIV w. ridicin. Mark. 
; <Uuw. j5. 
So«oy (Ciomtn) na sachód od Dubska, kraina wzmiankowana pierwiuiy rav 
>cir r.  1307,   ^tłc&ikańcy (£j krainy równic jak i Dubska w XIV i XV 
fif  głównie  spastczaziieni dębów  i sosen po rcckach do Berlina, o C£em 
■j, w d/iale o wynarodowieniu Stuwian w  Brandenburgu.   Obie Ic okó- 
lne SI na  krajobrazach Fidiciiu.   Mark. Brand.  I i Klódcna.   Ubcr dic 
Berlin und Kolln. 

Trrra Lipana między Odra a Wilsna, na północ od r. Winnwy, oderwana 

i Pomonki^eo  \iTzet margrafów  brandenburgskicb  w  początku  XnT w. 

'   Brand. IV  s. Vnit.   Łc nazwa it) ziemi poszła od  lip  wskatnją to 

V  f.  i^rtM  dwie wsi  BłowiaAskic:  I.ipa  infrrior i Lipa superior  nic- 

'•n. Codcx  diplom.   T.  Ul s  448I,  a w Uj  micjKOwoici 

i".r  Forst.  (Ob.  krajobraz  Ukermarku.   Fidicina.   Mark. 

IVi. 

rWt   \'ł>/^i rt Oleszmanach. 


—    124   — 

rośliny ślazu pocłiodzi ***) Na porzeczach dolnej Wi^ły, Noteci 
i dolnej Warty podobnież minszaly sie różnego rodzaju drzewa^ 
ale szczególnie występuje bory, dąbrowy i buki. Ostatnie bardziej 
od innych wzietością cieszyły sir, gdyż oprócz licznych osad, przy- 
pominają się w nazwiskach jezior i rzeki. A jeśli myila po SJo- 
wiańszczyznie przebiegniemy, znajdziemy wszędzie niemało śladów 
wzietości bukówJ") Na zaodrzańskiem Pomorzu, oprócz licznych 
nazw osad od buku powstałych , znajdujemy jeszcze okolicę 
Buki w księstwie Meklenburp^skiem w XIV. w.'^) Za Łab^ 
w Staraj Marce przechowały sie dotąd osady z nazwami od 
buka pochodzącemi ; *'*) na zachodnich kresach Turyngii wiadomy 
był już za czasów Julius/a Cezara przesławny las bukowiński (Ba- 
cenis Silva), a pod Karpatami cały kraj dotąd Bukowiną sie zo- 
wie. Słowem od morza Bałtyckiego aż do Karpatów i na zachód 
aż do Włtawy (Fuldy) pełno okolic z nazwą Buki i Bukowiny, 
których mieszkańcy zwali sie Bukowianami i Bukowińcami, a za- 
tem są podstawy do mniemania, że i nad Notecią i dolną Warta 
mieszkańcy bukowych lasów zwali się Bukowianami, podobnie jak 
icTi sąsiedzi w Chojnickim i Świeckim okręgach, dziś jeszcze zo-_ 
wią się Borowiakami.*")   A gdy na miejscu wyniszczonych bukó« 


'•)   Slajs  rodzaj   rośliny,   maWa.   wyiij  człowieka  rośnie,  z   kwiatami 
wiclkiemi, cK) róiy podobncroi (Linde, Słownik). Wi.idomo, ic nuzwa SlcKko, Siatko 
od  nazwy  t.  Slezy,  S]%ty  pochodsi,  a sama ncka weicU na^wc od ruśltny  zwań 
po  czesku  filci,   po  &erbo]użycku  ileż  po  polsku  slci i  ślaz  (teraz  pospoH 
cie slax); od tejże nazwy  pochodzą  wsi:  Slizów  (niem.  ScMcisse) niedaleko Syco-" 
wa, Slezow (nicm. Schlicssa) pod  Wrocławiem, Slitany idbo Slizany niedaleko Kfo- 
mierzyc w Morawii.   S^emhera Z,ipad. Slow. 70 

"1   Drzewo bukowe miało szczególne poszanowanie o Słowian.   Xa deskac^ 
bukowych  wyrjtynaiio  i  tyto  głoski  zwane  bukwicą, ztąd  i  elementarz zwie 
buk war.   Na  wy»pie Slrele, teraz Danholm między Stratsundem i brzegami wys] 
Rany. Słowianie czcili  bukowy  ^],  nazwa  którego  przeszła  1  do  cudzo/iemcón 
W Knyltsaga p.  120 gaj len zwie sie Boku.   Hilferding. litr. Ea-ir. Cjao.  253. 

'*) An. 1305 in YJUa Slouc silą iii lerra dkta Bugh letrilorii M^gnopoltnsifc, 
Wydawcy dokumentu pod la nazwą rozumieli ^l-AtKl Buków."* Meklenb. Urkundcn 
buch T. V  N. ^oĄi. ^ 

^")   Buch, Bucliholtz, Bnchwitz, Buków, Landbucb r. 1375 ed. Fidicina ft. IJĄ 

**)   Cenowa.   Skarb ka^zebskoslowJaAskje móve — 89 


-   125   - 

uprawiono  pola, nazwa Bukowianów  posjiła w zapomnienie,  bo 
n*m"3  na^wa Polanów bardziej charakterowi  miejscowości  odpo- 
lii-   Tak  wypływało  z obyczaju  słowiańskiego,  twórczość 
ktorci^ czerpała ideały nie z fantazyi, a z logiki i otoczenia. 

Że ludy słowiańskie w przedhistoryczne czasy zasiedlały po- 
rZ9CZ3 u'-r-rv i Noteci o tern przekonywają liczne cmentarzyska 
* pop< li,") a takżt? wyliczont* przez Ptolemeusa grody, któ- 

fjfch Niemcy w starożytności zupełnie nie mieli. Wreszcie, wia- 
doma Ptolemeusowi nazwa Kalisza usuwa wszelka watpliwośt^ we 
łVfgicdzic etnicznym, zapewniając, źe ci co nad kaliskiem gród 
ibudowati, byli tymże samym ludem, w mowie którego i teraz 
nazwa grodu znajduje logiczne objaśnienie. Podobne Kalisze, 
Kalis<zany« Kaliska dotąd na porzeczu Noteci znajdujące się, za- 
pirwmiaja. żo bytujący tam Bukowianie używali tej samej niowy, 
co 4 nadwartcńscy Polanie. 

7.  Carini. 

W liczbie Windilskicłi ludów Plinius wzmiankował Karinów.M 

nw? wskazawszy ich posad.   Widocznie jednak, że ludek ten by- 

^ '  ' na  Pomorzu,  międ2y  Warnianami.  Bukowianami i Gdań- 

1 ami. 

Karinów Kruze upatrywał w okolicy Alt-Kalen w Meklen- 

kiem,  a Reichard w okolicy wsi Karów, Karchów, Karitz 

Morycki^o jeziora.   Inni zaś mniemali, że Karini byli tylko 

u  Warinów.-)  T-C^trzyński  sądzi,  że  nazwa  Carini  jest 

■::^ pisowni zamiast Yarini,^) Szembera szuka ich podobnie 


'*f   3   K.  S«tłow»Ui.   Wykai  snbytków  pr2edhistor)ctnych   1877  rcse.  1. 
'^kini  wykopują  cjie&to  iiiny, ^alumi zwane,  we wsiadł:  Cic- 
. j-^wo, Milkowo. Sokołowo, Stajkowo.  Scpi6*ki. Opis W. Ks. 

iSJi ». 84. 
WJndiłł  fjunrum  par^  nurjjimtlionos;   Yarint,  CiTtni,  Outtones.   Hist. 

FofMicTT.   AU. OcopT. 2fli ptfyp. 49. 


jak i inni w okolicy Karin w Meklenburgskiem, gcLsie w blisko- 
ści jest Warin. Zwaiajac jednak, że Rzymianom trudno było 
wymawiać nazwy słowiańskie, Szembera dopuszcza, że pod na- 
zwa Carini może się skr}'wać nazwa W kranu w, któr/y na zacliód 
od Szczecina nad r. Wkrą mieli swe posady. "•) Być może Rzy- 
mianie Wkranów przerobili na Karinów, podobnie jak w X. 
i XI. wiekach nazwę ich przekręcano w Uchri, Urkani. Yocranin, 
Ycroni,*) ale to domysł, a na domysłach nic budować nie można. 
Zniewoleni wiec jesteśmy zostawić temu ludowi nazwę łacińska 
Karinów, tern bardziej* że brzmienie tej nazwy nie przeczy du- 
chowi mowy słowiańskiej. Możnaby jeszcze zrobić uwagę, że pod 
piórem Rzymian nazwa Carini mogła powstać zamiast nazwy 
Kraińcy, podobnie jak powstali Carni z Krainców alpejskicli. 
A że u Pomorzan mogli być Kraińcy wskazuje to okolica miedzy 
rzekami: Notecią, Plitwicą, Chud^ i Kamionka oraz Dobrzy nką, do- 
tąd pospolicie Krainą, Krajną, zwana.") Wreszcie oprócz Pliniusa, 
nikt więcej o Karinach nie wspomniał, poszli na zasiłek innych lu- 
dów, szczególnego interesu w dziejach nie wzbudzają, a ż^ do Sło- 
wian należeli wskazuje to Plinius, zaliczywszy ich do Windilów.*) 


VL  Ludy na łąkach między Wisłą a Wezerą. 

Na porzeczach Warty, Odry, Sprewi, Hoboli i Laby w głę- 
bokiej starożytności bytowały liczne ludy, pod nazwiskiem Lingi, 
Lygii, Lugii w Rzymie i Grecyi słynące. 

Najwcześniejsze wiadomości o tych ludach znajdujemy u Stra« 
lx>na, według którego, do wielkiego ludu Lujów ( Louini) należeli : 


*I   ZapaJ. Słów. 83. 

ft)   Lelewel.   NaruJy 673. 

•)  Zob. Kodeks Dypl.  Wielkopolski.   T^ra IV.  Mapj. 

') W pticziitku XVI w. Kranlf pamiętał, ic |iid Ponimski. kinry " 
pntl zcp6uU niizwa ktynal WandaUmi, xwu| iit; Wemlumi. WamUtlu, Fr 
1580 5. 3. 


—   1 27 


ny, Butoni, Mugiloni i Sibni.') Ale iStrabo sam się przyzn^- 
do niewiadoniuści o tern. co się za I^ba działo i wątpił na- 
W«l ay lam byli ludzie. Z lej przyczyny świadectwa jego nie 
matezny przyjmować za nieomylne. Ludy Sirabona miały siedziby 
pf> ' -trotite Laby, na spadkach gór czeskich.   Później Tacyt 

itau ,  >e z prawej strony Laby,  daleko na wschód ciągnęły 

«c posady wielkiego ludu Lygiów, podzielone na mnóstwo ziera, 
^z któtych gliiwniejsze dzierżeli: Arii, Helwekony. Manimi, Elysii 
&hanani*a]i.  Siedziby tych ludów leiały za górami, które prze- 
Jy Swewic-*)   Mowa tu o paśmie gór Czeskich  i  Sudetów, 
gór  Karfiackich,  pod  ogólnej  nazw^  lasu  Hercyńskiego 
żytno^ci Słlynacych.^)   Tem orzeczeniem Tacyt dał do po- 
ie wzmiankowane ludy siedziały na zagórskich  równinach 
obu stronach Odry.   Podobnie i Ptolemeus siedziby Lugijskich 
/ył w lej samej  co  i  Tacyt miejscowości,  po  nad 
^.»., ..«  ^-..ba,  Hobola,  Sprewja,  Odra  i  Warta,  ale czerpiąc 
różnych dawniejszych źródeł, afrykański geograf poraicszał Lu- 
jfckitf ludy 2 innymi i tylko niektóre do Lugiów zaliczył, miano- 
iei  Omanów,  Didunów, Burów:  innym odmówił  tej ogólnej 
Iczył podług nazwisk miejscowych:  Kalukony,  Ivo- 

Lft. -.vii i l. d.   Wspomniał także i Lingów.*)  Na deskach 

•'eutingerowych ludy Lugijskie nazwane są ^Lugiones Sarmatae,***) 
jest w^kazówką^ że Lugiów,  licząc do Sarmatów,  odróżniano 
Teu tonów. 
Uczeni niemieccy,  wyobraziwszy sobie,  że wszystkie ludy 


'>   Geognph. VU, l. 

' i   OcnnjinuL  43.  Grecy a la uimi Kiymianie często zamiast słowiańskiego 
ali r I f/, n-t}}.  t'A}^'yittAc sainid^C Pagurici, Skytłiot = Ccud ł t i\, Nictieiw więc, 
Al I.d^ti (lU-ili  l-vLMi,   S£jr4r£yk. SUr. Slow. §  18,4 str. 452. 
f)   ' m lUitywano prtsmo gór od Czarnego Lasti (Schwar/.w.ilłl) 

'\  C7.C5tcic i *  prawćj airony Laby góry Kietkunostc. Su- 
<ł4ł Karwio w. 

ł   '■'• ivłu U, tt, 

Tiutami ro/utniano Słowian i dla tego na deskach imp, Teodozcgo 
crH^cTT.i xvranyclt} r, 433 u['róc< Lugiunes Sarmatac, s^ jcstc^e: Sar* 
Ifi. V«njiii-Sarmat:ic.  W Sjiafjrcyka Star. Slow. II dodatek VX[. 


t2S    — 

przez starożytnych Germanami nabywane były Niemcamt. jeszcze 
w XVI. w. Lygiów za synów niemieckiej ojczyzny policzyli*) 
i doCad większość ich w tem blogiem mniemaniu zostawać iyczy. 
Na usprawiedliwienie podobnego obłędu, badacze niemieccy szu- 
kali poparcia we wzmiance Zosima o pobiciu przez Probusa: ,,Lo- 
giones, nationem Germanicam/'") jak gdyby galscy Logiony byli 
tem samem co Swewscy T.ugii? Gdy jednak przekonano się. te 
Słowianie byli dawniejszymi od Niemców mieszkańcami porzeczy 
Wisły i Odry, niektórzy uczeni, nie wiedząc co zrobić z Lygiami. 
stworzyli nową hypoteze, głosząc, że ludy Lugijskie były póiniej- 
szemi osadnikami na ziemiach prasłowiańskich.*) Hypoteza 
doprowadziła Szafarzyka do wniosku, źe jak dawniej, tak i 
rzymi^kich czasów, między Wisła i Odra bytowały ludy trojakiego 
pochodzenia: niemieckiego, keltyckiego i słowiańskiego. Lugii 
byli Słowianami, ale ługi Łyźyckie opanowali nie wcześniej, ał 
po wyparciu w II, w. Niemców dalej na zachód.*') 

Tymczasem cały zastęp uczonych, miłujących prawdę nad 
wszystko: Gottlib Worbs (r. 1804), Dawid Popp (1821). Fr. Szir 
0^33^' ^- ^' Maciejowski, Dominik Szulc, Stenzel. Weltman, 
Kaz. Szulc, Szembera, Kętrzyński. Poesche (1878) wypowiedzieH 
przekonanie, na mocnych podstawach oparte, że dawniejszymi od 


*'i Kurcuii, Melaochlon, Kromer, Manltus. Ob. w. HofTmana. ScrJp. Rcr. 
Lusa. H, 13$ i da1s2C. Clnrcrius, Hanka, EckharJ. Naru^i/ewicc, Tli, Sitek (1847^ 
Nnzwę I.ygtow wywodtono i greckiego lugc, t'ma. ctcmnoiić, Iui;i&tos kr£yv 
lngistis-bcJn.irx. lub « niemieckiego lugcr- spiocłi, ftlbo £ celtyckiego lagttl 
gawtun. Ale w tem nu grosz scsu nie ma, jak zauważył Sia£ar£yk Star. Sltfi 
§  18,4 S. 452. 

')   Wersebc,   V61kcr.   141  przyp. 313. 

*))   Szlecer. Spitler. Anion, Werscbe, Schulce,  Le<tel>ur, HtUer^ling. 

^) Star. Slow. ^ 18, 3 i 4. Sufar^yk powołuje sie na wiadome wyrzccieftie 
Jnlłusa Capitolinusa: ^Victova1is et Marcoraannis cuncta turbantibiis, aliis ctiam gen- 
tibus, quae ptil&ac a superioribus baiburis (ugcrAiili nist rccipcrenttir, bcllutn iiifctcit- 
tibus," Ci oJJaleni barbaizyńcy nuja byi^ Słowianie. kti!)rycb iuMlo wyplosiyto niby 
niemieckich Markomanów. Ale c£y/. Knpitalinus. albo kto inny ze sMro^ytnych p<v 
vicd£uli 2e jacyi barbarzyńcy byli innego s^cjtepu od Markoroandw. Pnypuuc«cnia 
be;: podstawy. poJobalo ^ifc innym: powtarzają! 


—   120   — 

mw- tf 'V .imi ^^^^ka i Lużyc byli Słowianie^ 
w L;;*, ...... i Lingach upatrywać wyijada.'") 

}ior%c pod rozwagę świadectwa starożytnych o ludach Lu* 
eh, jftograficrne położenie kraju w którym te ludy bytowały, 
Ofai ptóiiejsze wiadomości etnograficzne, przychodzimy do nastc- 
fntę^ 'Hania. 

. ....^^,:a Warty, Odry,  Sprewi,  lIoboH.  dolnej  Laby z ich 

. wami były krainą podmokłą, pełną  blót,  jezi/ir,  moczarów. 

pf>kr>*ta labami,  ale  i  nizin zdatnych dla  wypasów  było 

>la  ludów  pastersko -rolniczych  wypasy  zawsze  miały 

' /cdn*» znaczenie.   Ztąd ludność słowiańska z na- 

..-j ( » . ..-.ko-rohiicza obsiadała wypasy:  łągi,  łąki.  ługi. 

te takich tągów pełno było na przestrzeni od Wisły do Laby 

al do r. Wezery, potwierdza to masa nazw miejscowych, po- 

^cych od łąg. łąk. ług.") 

Z pomników XI — Xlii, wieków wiemy, ie starosłowiański 
wyra* ląg pozostawał w pierwotnej formie tylko u Wielko i Mało 
Polanów,  Ślązaków i Mazurów,")  przybrawszy drug:ą formę łęg 


^  tHe Ljr^er odei Lugicr, łta» Hauptvolk in Schle&icn. sciteint łwm einen 

I  hAbeo:  allcin  wa«  gUt  cinc  ctymoIo};i5chc Abltttung  gci:cii 

'\'i.y,   Zostmu8 nnint  mc  ausdrucklich  citi  Gerinatiisclie^ Volk, 

.icUiv I, 115.   Wot1*» nic Krieilmł, ic sUro2ytni i Slowiiin w Ger- 

*'|   U  Kauubów; Lack nkr. Wajerow.; L^czk ok  Slaroj^ ; Lak, Laknj. 
CSki, L«rtUkohct» ok, (OrtaitLi; Lęg. Lc^skle paKelle ok, Chojnic: I^cśk 
Chftai;  L)ki, Laiin ok. Lubuw. i M-iec&j w Cenowy. Skarb. mowy.   W Sia- 
rce.  Wrotl.  IMuf^otcka  iLanjjfwiesc)  pr<ey Psicmpolu, 
V   W Hramiciil.. Lanki no nd Pol. ZatK Berlin,  W Po- 
^ka (Latcme) p. Wschow, Drbowalcka (Getcrłłiorr) Um/Ł'« 
.« I.aki pow. Złu..  I. acz tniyu pod Poznaniem,  Lek no po<| 
Lfkno m. Um^.c,   A  fta i iUlćj ku Włśle:  LcczycA,  Ostrołęka, 
ihat Lfcsnn nad Wieprzem i wiek- podobnych.  Postępując ku I^bic: Lc* 
xen) u Obodrytówr,  W' Lu/ycach dwie osady Lug (Lugau 1 Ługu). Do- 
Lakuw^  r«ck.t  Luknica  a  /.a  Labą &icitcm  rj^ccick  ł  i)a£w.i  Luga 


'i;  L-jj;.  Ląuowiiy,  L.jczkow.  (miuow.)  Podia Ze 

ilC.   O  ,lpeUlir  no.tbCKOM'1*  H^łUKt.  Sł. 


—   I30   — 

właściwą tylko lechickim ludom J*) U Mało-Polanów częścią 
i u Mazowszan diSwi^k nosowy padł na u i ztąd powstała forma 
łuk (łunk).'*) U Czechów wyraz ten zmienił sie w lułi, a u Łu- 
życzan w ług.*^) Zmiany te zaszły w przedhistoryczne czasy, 
a przez to i nazwy miejscowe ludów mogły dojść do cudzozier 
ców w róinycii formach. Z tego wnosimy, że jak u Słowian 
2 kilku form nazwisk miejscowych dwie głównie przybierały 
miana ludowe: Lagowcy i Ługowcy, albo L^czanie i Lulanie, 
tak i u cudzoziemców nazwy tych ludów podobnież w dwóch for- 
mach Ługi i Lingi, Lingones okazały się. Ale ludów siedzących 
na lagach, ługach było tak dużo. iż dla odróżnienia sąsiadów wy- 
padało przybierać inne nazwy miejscowe. Z tego powodu u Pto- 
lemeusa zjawiły się: Lugi-Omani, Lugi*Diduni, Lugi-Buri i to 
się zupełnie zgadza z prawda. Były osobne ludy: Omani, Diduni, 
Buri,**) ale wszyscy razem byli mieszkańcami łagów, ługów i z tad 
w ogóle zwali się Laczanami, Łużanami.*') 

Wykład nazwisk i położenia geograficznego Lygijskich lu- 
dów z powodu niedokładnych wiadomości, jakie nam starożytni 
udzielili, a takie z powodu uszkodzenia tekstu Tacyta i szczegól- 
nie Ptolemeusa przedstawia nie mało trudności. Trzysta lat nie- 
powodzenia badaczy na tej drodze niepowinno zrażać innych do 
podnoszenia kwestyi na nowo, chociażby i bezskutecznie w na- 
dziei» że ze starcia się  różnych poglądów da się kiedyś wysnuć 


"] Lęgowe, Lęgost, Pódlcie, Żalcie. Mikloskh. Dio iJarisctim 
Ortsnatuen auf>  ApcllatWcn II s. 53, 

**)   Podtuiće  ;m. pol.) LucjEtca  (mazow.) Boduen.   82. 

'^) Mtklosics 83. Dodaję prijiem. U i u Potnorcanów cboĆ z txadka zjaYu 
%iq farma lu^, w nazMacli: ługi ^Lugewieac) % Lęborskim na Pomorau. U Pola- 
ków: Laków. pAtuki. 

**) Buri mogli sied/iO w borach pośród l^ów i zt^d przez staroJ^ytnyck do 
Lugłów, Lygiów zaliczeni. 

*') Jaka była forma natwy mieszkjAoów l»gi)w, na 10 iwUtlcctw w»pólcjt«- 
9nych nie rnamy^ ale od lag. łąk, pochodne nuwy raogty by^ Lągary. Lagowcy, 
Laczanic, a od lug, Lugowcy, Lubanie, icruiniejssa zai forma Lu^yc^nic jeit 
późniejsza. 


—  l.^t  — 

awd^,  TAK  waTną  w rozstrzygnieniu  pytania  o  hlsf 
prawio oa riemie nadłabskie. 

W imię iC} Idei podejmujemy badanie świadectw, jakie nam 
imt» dostarczają o ludach Lugijskich *'^) 

1. Lankobardi — Łągobrdanie. 

Kinły Rzymianie pod wodzą Tibenu5ia, zapuściwszy się w głąb 

Grnnanil (f» 5), poznawali ludy niewiadome im przed tern, wtedy 

po nu picm^fizy dowiedzieli się o zamieszkałych nad dolna Lab^ 

'•dach.*)  Współczesny Strabo zwał ich L^ckobcirdoi, ob- 

j- .-y,  źc  lud  ten zmuszony  był przenieść się na przeciwny 

fpra^) brz<?g Laby.*)  Tacyt, zaliczywszy Longobardów do Swe- 

zauwaiał że w porównaniu z Semnonami (Zemianami) byli 

j nielicznym, lecz bitnym.®)   W II. w, Ptolemeus zapisał, że 

rili mieszkali olwk Angiwariów (teutońskiego ludu) i sie- 

.vh wyznaczył  z lewej  strony Laby.**)  Z tego przckony- 

\' się, 2e lud ten, który Grecy zwali Lackobardi u Rzymian 

t pod nazwą Longobardi. 

Ai do połowy bieżącego wieku nikt nie walpil o przynale- 

'    ' liardów do Niemców i dla tego badacze  nazwę  ich 

.«..   ..V rozumie*^  z mowy  niemieckiej.   Wyprowadzano ja 

, -.<1 od długich bród (Lange Baerte),^) a  potem od  miejsco- 


>•)   W Jalttym  pricgla-iiitc  ludi^w  Ly^^jskich,  wy|uulatuby tnymai  się  po- 

wmkajun«s!t> prt«z Tacyta i od Ariów rozpoci)ć ,  lecz nic  mujac  pniwie  tn- 

' '  '   ]■ Artów,  miii/c  rurpoczjić  ful  innych  lutiów,  niecn 

ywsty sictUiby luilów, choć w,egl^dnic pewne, oprzeć 

fikb i «lucUot)xić ).tk  AriÓM',  tak  i  innych.  Icclu-u  z  nazwiska  winftomych 

♦ 
*)   Veltjtu Pulcrculus II.  to6, 
■)  Oeognph. VIT,  i. 
•1   Cretm. 41.1. 

'.  II,   II.   A!c  iiproci  tych  LakUobirdoi.  Ptolcmcus  znal jcsjscłc 
•li-y Rt'ncm i Wc/era.   Ob. krnjobrał  j«g*'- 

' -Im,  Kcichard  i  innL   Ob.  Korlii^iera  AU.  Gcogr,  3S7 
'   imUlWia  la/.wu  lUugich  \nód  powfcUla  dopiero  w  Italii. 

9* 


—    132    — 

^ości, do czego nazwa urodzajnej okolicy nad Łabą Lange- Btirde 
nie małego pozoru dostarczyła") Dostrzegano przytera że nazwy 
Bardengau i Bardewik są w związku z nazwą I^ongobardów/) 
a niektórym wydało się nawet ie w kraju tycłi Longobardów, 
przez Ptolemeusa  wzmiankowe  Mesuion,  było  Magdeburgiem.") 

Ze słowiańskicb uczonych Weltman^ jeden z pierwszycb, 
zwTÓcił uwagę (r. 1856) na bezsensowność podobnego wykładu. 
Podług niego nazwisko kidu powstało z natury kraju od ługów 
i rzeki Ługi, gdzie w wieki średnie była Barden-gau, dawniej 
BardoYicus, nosząca nazwę od wyżyn, brdów. Ztąd Weltman 
przyszedł do wniosku, że Łużanie - Bardowscy powinniby nosić 
nazwę Lagoi-Bardoi, zamiast Ptolemeusowej Lankobardi i Ta- 
cytowej Łongobardi.") Szembera podobnież, opierając sie na 
naturze miejscowości luneburgskiej, napełnionej łągami i otoczonej 
wzgórzami, które sie zwały brdy (doi. luż — bardy), przyszedł 
do przekonania, że mieszkańcy tej okolicy zwali się Łączanit- 
i Brdanie, czyli Łukobrdanie, a ponieważ w mowie Połabów istniał 
diwięk nosowy a, przez to nazwisko tego ludu wymawiało się 
I^nkobrdanie, z czego Grecy zrobili Lankobardi, a Rzymianie 
Longobardi.'*) 

Dla sprawdzenia powyższego wykładu zwracamy uwagę na 
topografię kraju, położonego z lewej strony Łaby, od Harburga 
do Magdeburga.  W kraju tym znajdujemy rzeki: Świnka. Luga, 


a nad Z^aba r>'/c brotły były nie (ttut&fc jak ti innycb, PtolemcMa mtal tAcyc n»- 
ŁMfSil ich l.akkobArdi.   Sacken u Sachsen 29. 

<*) Jordan Je Orig. S)uv. t74S T. I c. s. 304. Turk. FurKhungcn nuJ drm 
Gcbielc der Gcscliichlc. RoŁlok. 1S35 czcać 8, Dic Loiigobarden », 18, Fcr. 
Muller. DcuUchc Stamme f, 1 96. WcHIur ScachLi l»r/cg I.jiby oJ HartmrgA do 
Magdeburgu Jtwie sie Langc-Bórde. HctłI = Rand-Ufcr. Tam była Bardcnsna 
pT/yi>oniinajuca dawnych Langubarduw.   freoKr. yH i og 

*| Wersebc, D(e Yolker c IV, b noU 268; Si«f4r*yk. Sur. f;io*. JJ 18. 
G s. 462. ^ 

*| Wilhelm Germania 286; Korbigcr AU. Gcort. 187 pr/yp. 60 2ap«nii- 
nicli Niemcy, ic slowiaiisUi Qx*'iA Dzicwin Mmt  przezwali M.igdtbwfgiero. 

")  HirAo-rcpMiniu 131. 

")  Zap. Słów. 92. 


^3   — 

do Laby ni/rj IJamburgii, i.uya i ilmi^nawa pr 
Noteć i Wieprz do llmenawy z prawej, a Gardów 
GvrduW(nn i Rodawa z lewej strony: Je2a płynąca pod Liicho- 
urnn i  Danenbergiem  do Łaby.'')   Nie  w/raiankujemy innych 
h, ale i tych dosyć, aby przekonać się,  tti nazwy miej' 

..(l.ine były przez Słowian,  bo je^li Niemcy w ciągu je- 

Iwt.t^iu  cieków nie mogli tych na/w wyniszczyć,  to jakim by 

•^ju^obem  dopuścić  można,  aby  Słowianie  siedląc  się  miedxy 

N i-MiKami, jak utrzymują niektórzy w VI. i VII. wiekach, zdołali 

le nazwy usunąć, a swoje rozpowszechnić? Zdrowy rozsadek 

rrala na to,  a wiemy, ie ludy osiadające na cudzych zie- 

^yczajnie zachowują dawniejsze nazwiska, szczególnie rzek, 

jik nuumy na Co dowód — na Słowianach ruskich, siedlących się 

OM cierniach Czudów, Tatarów, Kirgizów, lub Węgrów osiadłych 

miach słowiańskich, albo nakoniec samych Niemców, którzy 

wrodzonej im cechy do  niemczenia wszystkiego co pod 

;an5e podpadło, zniewoleni byli, zatrzymać nazwiska miHJ- 

* nietylko słowiańskie, ale i litewskie i czudskie. 

W kraju o którym mowa  dwie rzeki  z nazwiskiem  Luga 

■oze r, Lachta'^) wpadająca  do  r.  Aller,  wskazują,  ic  kraj 

■ niziną, lugowiskiem, przedłużeniem wielkiej doliny ługów, 

_,' h się od Warty i Odry po nad Sprewią, Hobolą i przez 

mi do  morza  Północnego.   Ludność  siedząca  po ługach,, 

cwanych w tej miejscowości lagami, musiała zwać się Lągowcami 

tnami w odróżnienie od sąsiadów na wzgórzach po nad Labą, 

K ^ tych wzgórz,  brdów,  berd  zwali  Brdanami.'**)   Jak 

n . \'.]\ Odry i Sprewii  w II.  w.  byli Lugi-Diduni,  Lugi- 


'^}   T«-ni£  pu£^  się:  Scbwingc.  Luhc*  Este,  Ilrocnau.  Wippcrau,  Hardau, 
Jcturl.  ale w  XVII  w. pisały  się;  Swingc,  Luhc,  £ssc, Iltncnow, 
\   ,  .   . Gardów, JcUc, Mildu... BKicu  w Ailiu 1635 r.   W BorysowskJm 
leoc, blouitsU necftkik iwic mc Jcua. 

**)   Lat^A  itryboczenic  rzeki  xc  swct;o  k^r)U,  Ulórc  kępę  oblewa.   Lacha 
WUly.   Kimlp Słownik.   LachUi w Petersburgu kępa oblana odnoga Xewy. 
• eh brdy gory mi^tUy Zbraslawiem i Pribramem.  ttt BasaUny 
Poilbrd&ky kraj.   Ricgcia Stowoik Nauctny  1860. 


—   '34   — 

Omani, tak i nad Labą mogło być ijodwójne nazwisko ludu: L^* 
gobrdanie, albo Lankobrdanie. 

Istniejąca dotąd okolica nad Labą Burde, ociiywiściejesl za- 
bytkiem dawnych brdów, a jeśliby w tern zaszła wątpliwość, to 
dawne brdy przypominają się w Bardengau i Bardewik. 

Dwie ostatnie nazwy, podług Niemców są zabytkiem po 
Longobardach, którzy w IV. w. siedzieli nad Labą, a później do 
Italii wyszli. Mylność takiego poglądu daje sie objaśnić w na- 
stępny sposób. 

Prosper Akwitański, za czasów którego przybyli ze Skandy- 
nawii Longobardy, pod wodzą Iboreja i Ajona i Słowian zwyci^ 
żyli r. 379, "*® wspomina gdzie by to zaszło. **) Pomniki Longo- 
bardów: prolog do ediktu Rotharisa (r. 643) i historya Pawła 
Warnefrida, mówiąc o tern zdarzeniu, także miejscowości nie Oiina- 
czają,'") Zatem nietylko pewności, ale nawet żadnego prawdo- 
podobieństwa nie ma. aby przybyli w IV. w, ze Skandynawii 
Longobardy siedzieli tam, gdzie w I. i II. wiekach dali się poznać 
Tacytowi Longobardi i Ptolemeusowi Lakkobardoi. W mowie 
greckiej Jay.yng znaczy łacin, lacus, lacuna — ługowisko, 
'^8^^*^) **^ wiec pisownia Ptolemeusa odpowiada naturze rzeczy, 
wyrainie wskazując na  pochodzenie ludowej  nazwy od  Lągu ^ 

Skandynawscy Longobardy od przybycia r. 379 przez lat 
100 z górą wałęsali się gdzieś po niewiadomych manowcach, 
w końcu V. w. ukazali się nad Dunajem,  a w r. 568  wyszli  do 


^*) Longobanii ab extremis Germaniae tinibus Oceanoquc protinus liitme 
ScAndioąuc insula magnci mnititudine eggressi et novarum »eduiii avidi Iborea et 
Ajone ducibus vandalo5 primum vicenmt.   Chronicon Integrum. 

*•*) Piiwcl powiada, >.e Longobardy wysiedłszy 7.e Skandynawii siedli w Mnu- 
lungnnii. ObjainiaJA polo/.enie tego kiAJu £ geografa rawrAsktego: Quart:i \\\ bttr-t 
noctis Mnrim;innoruTn rst patrin. ^\^^o cl Dania» ab .in(iquis dicitur, cujus 
Albes, vel palna Altiis Maurungani ceTlis5lmc aiitiqui(a« diccbatnr T, 11. Ni 
ta wiadomoić nic sapcwniA pobytu LongobanlAw w BarJcngau, a w koidym > i '^ 
pobyt icb między Dania i HIbą byłby krótki, niedostateczny dla nadania naxwnk 
miejscowości. 

'«)   Linde.   Słownik. 


—   «35   - 

m włóczęgów, przesuwający się powolnie po szerokich 
irzcniacb,  nic mógł po bobie zostawić .śladów,  ai do ostato- 
iCgo osiedlenia sie w Italii.'*)  W półtora wiekowej włóczędze 
ięszal się z innymi ludami, nie mało cudiych żywiołów wciągnął, 
•;itecrnłe jeszc/e nie wiadomo: czy to był lud Skandynawski 
• lony,*") czy Słowianie zniemczeni.'*)  W każdym razie ci 
I ■ rdy nie mog^ być za jedno brani z I^nkobrdanami."**) 

Dokonane niedawnemi cza.sy badania na ziemiach dawnych 
I.^nkobr<lanów w Luneburgskim, udowodniaja pobyt tam Słowian 
od ni iiych czasów i niemniej jak przed  dwoma tysiącami 

łat, pr/'n^-ui^viających towarzyskość zorganizowaną. Pod/iał kraju 
na wIoM:i f^au), zabudowanie wsi w około zamkniętych, podział 
(fnintów. u^ząd^enie miejsc obronnych, wreszcie nazwy miejscowe 
aą podług Jakobi wymownem świadectwem pewnego stopnia cy- 
wilizacyi. oraz umiejętnego gospodarowania połabskich Słowian 
w ■•* ^' kicj starożytności,*') właśnie w tern miejscu nad Łabą, 
4j- rnicckich Longobardów napróżno dojrzeć usiłowano 

2.  Lingae — Łążanie. 

U   Ptolemeusa   znajdujemy   lud   Lingae,   których   on 
pod   Seranonami   na   wschód   od   Laby   umieścił.')   Wer- 


'V   ii-I-wri.   NarAdy III.  i6. 

<*)   Krlr^yńslii ma  ich  m Niemców  Ae&lowtanionych  w czasie  długiego  pv- 
liylll ^ iiiLh   Dic Lytjtcr.   io8. ir>n. 

l^£C£a,  ic  Longobardy  mogli  być Słowianami  iniemcio- 
9jm\ w II — V w.,  uchowuJAc  w  lulii  obyciaj  slowijkA&ki.  gdzie  podtug  PuwU 
riult r.i. Hi. pKilsjich tmiflych sUwi^li lyczkę ł gołębica, podobnie jak u Pumorta- 
ud diUjc u Serbów, x t^ tylko równicą, Jle zamiast gołębicy na ty- 
'uwij(.i  kukawkę (cuzalc).   Z*p. S!ow. 92. 
"•)   W lym  wr;;lc.lfic  nie  mogę  podriełic  xdania  Kclrtynskiego przyjmiiją- 
■»dynawtVich  Longobardiiw  Jta  Swewów  Tacyiowych  (Lygier I to).   Tacyt 
a  I "n.^-nh.irly  przybyli  379 r. r  Wartołiy  paniicUć.  Ic  wc<llug  I*tole* 
n '   '' micdiy Renem i Wezerą, a nad  Lab^ Lakkobardi. 

._,...   5l*ven nnd TLMilsclłlum iSjfi r. s, 14 i 15. 
')   Pud Semnunami bytowali Lingi (Langluia. Gćogr. d. Ptal. fol. 2ą).  Sub 
bua  futiitjtnt  I.ttigac (Scrip.  Rer. Bruns.  T.  t. ?.  17]  ale  w edycyt Nobbe 
EStiioto 1. If. n § 18. 


Lingi, a innym ich sąsiadom (Lygiom) Lug-owcom zostawi! kh 
miano T-ugiów, zaczerpnięte ł Tacyta lub innych iródcl 

Na usprawiedliwienie takiego przypuszczenia, możemy przy- 
toczyć, że siedziby Lingów przypadają na porzecze Hoboli i Laby 
w tern właśnie miejscu, gdzie ludność w mowie swej zachowy- 
wała dźwięki nosowe, podobnie jak u Polaków, a zatem musiała 
mówić łąg lub łak a nie lug i luh, jak u Serbów Łuiyckich i Cze- 
chów,''*) A ie w tej miejscowości łęgów było pełno, nie wyda 
się niedorzecznem upatrywanie w Lingach mieszkańców pewnej 
okolicy na łęgach leżącój. To samo widzimy i na lewej stronie 
Laby w krainie Ł^kobrdanów. 

Co się tycze przypuszczenia że nazwa Lingones, mogła ozna- 
czać Lechitów. władających niegdyś jedn^ gałęzią ludu polskie- 
go,^") to oprócz domysłu innej podstawy na  to nie znajdujemy. 


3-  Kalukones.   Koluchowianie. 

Podług Ptolemeusa pod Semnonami i Lingami siedzieli Ki 
lukony po obu stronach LabyJ) Stosownie do tego jeszcze w XVI 
w, Melanchton, po nim Manlius i inni posady Kalukonów ozna 
czali koło Łukowa i Dobroługa w Lużycach.^) Późniejsi powta- 
rzali to samo i my,  znajdując na  mapie Ptolemeusa  lud  ten po 


'*; Z dokumentów meUenbuig&kich XZI i KIII w. widAttny, U w tij kra- 
inie obok wyrazu lug. używało &ic i lak, z tego na;,wA: Lancznica (LucznicA ytct 
Serbo-lujiycku). Pful, Pom. Polabiar w Ci. Mac. Serb. 1864 s. 238. U ta].ib»kiclx 
Drcwiaiiów mówiono: juńzyki wungs* zanb. jancmiń (jęczniicń) wjunzak ^wi^saCJ^ 
kunsajonce ikąsajacy) i wicie innych wyrazów zepsutych w niemieckimi pisowni, a 
)ednak iywo świadczących o ubywaniu dźwięków nosowych aż do potowy XVm 
w. Ob, Hilferdinga. KaMfiTiniKTi nap1;Mifl sn.taficKUMi jlprii.i«in> h r.iiiiiflirit 1856. 
Takie Pful,  Pomniki  Polahian w Ca. Mac. Serti.  1864 s.  (41 — 195. 

'<*)   Kunik.   Avi-r»eKpii o C-TiiBwitiiST. 88. 

') Sub Ilingis Calucones, ex iiiraquc Albis flaviac parie. Wedyc. Nohbo 
„Silingik" I. I[ c. It ^ 19. W kudckstc z g<^0' Athos: uTrr) Ji tm^c .{(//'ac Aćc- 
JiaunŁouec f^'  kxflTS/ta mu 'Aa^^iuc TT'*z*i,uf/0.   Langlois Gćc^r. fol, XXIV. 

*) Christ Manili, Commentarioruni rerum LusaUcarumi w. HofTminni Scrip. 
rer. LusaL   T. I p. 8t, 


^^ 


—  >;>9  — 


t>y,  pod  Semnonami  umieszczony, )  nie tnaniy 

».-wL«ju  iń/K-czyć  jfeografowi.   Trudniejszem  jest  wyrozumienie 

tiajwy Kalukon<3\v.   W tym względzie na uczonych niemieckich 

pnlc^ć nie można,  albowiem będąc uprzedzeni o przynależności 

KxukonóW do Niemców, uczeni ci w dziwny sposób nazwę tego 

rowadzaj^/) nic dopuszczając nawet myili, aby jćj w sło- 

:-. II   ^jjukać wypadało.   A chociaż  z pomiędzy  nie- 

■'j\ Garzonus jeszcze w XVI. w, twierdził,  ke Pto- 

tenntóowi Kalukony, równie jak i sąsiednie im ludy,  w póiniej- 

4iyin czasie stały się wiadome  pod  nazwą Serbów/)  nie uwie- 

't-mu inni i dotąd usiłują znaleźć Kalukonom miejsce w nie- 

HiK-^siej rudzinic.*^ 

Zwalając że nazwa Kalukonów, podobnie jak i innych są- 
ich im ludów swewskich powinna znaleić wytłómaczenie 
W foowie ftlowiańskiej, zwracamy uwagę na miejsce ich osiadłości. 
Podniesione w bieżącym wieku poszukiwania zabytków sta- 
iytiK>>ci nad Labą. przekonały że po drodze od Torgowa nad 
są do Łukowa w d. Luźycach, niedaleko wsi parafialnej Kol- 
Łxhau, nad r. Czarnym Ilalstrowem (Elster) znajduje się jedno 
t największych w Germanii miejsc pogańskich ofiamików, które 
od pobliskiego mi.'ista Śliwna (Schlieben) śliwieńskiem nazwano. 
Masa w^*gU. popiołu, kości zwierzęcych, popielnic, narzędzi bron- 
iowych i t d. przekonywają, ^e w tern miejscu poganie przed 
jooo laty przynosili bogom ofiary i obrzędy religijne odbywali. 
Uderzeni taką masą zabytków starożytności niektórzy archeolo- 
gowie domyilali się nawet, że w tern właśnie miejscu musiał być 


•   V. .-lliij; krtc1ck»u widcńskicgo. 

^\ WoUug Melanchlona niAw;t Kalukonów połjsl& od kal i Luckc. niby 
|«0 Kulawy i Łukowa w I.u/ycach.   Hoffmann Ser. rer. Lus. I p. 140. 

•) Oliin Calacnnra, Danduti. Piolomwo icsir inhabitirunt. IJbonoiriam vero 
LOtflfu«e. tudo-łlt,  V;trini, Mquc Suardoncs  lenucrunt.   Qu\  post  ca  in  unWcrsum 

<licU rucniut Job  Garsonifi. Hisioriiic conspccttis  Hoffmann. Ser. rer. I.u&it. 


•)  ittinenhof K.4łukon6w  upalr^wat  w Chaukacli,  wykręcając  ostatnich  na 

Wl»Iiccnu^ naganil.   Klhgerm. 88. 


fiy   r-iił   lii 


—   140   — 

chram, do którego według Tacyta, bchodiŁili lii^r Semnoni 
bywania modlitw i obr/edów. Wieś Kollochau, na gruntach które] 
największe odkrycia uczyniono, zyskała rozgłos, a craetarzysko 
jej stało się kopalnią archeologiczną.") Dalsze poszukiwania oka- 
zały, że cała miejscowość w dolinie Elstry, od Ubigau do Jessen, 
mieści w sobie trzy ogromne cmentarzyska pogańskie, przepel - 
nione zabytkami starożytności i z tego powodu miejscowość tę 
przezwano „Egiptem niemieckim". Oprócz tego koło Śliwna od- 
kryto starożytną odlewalnię bronzy."*) Wszystko to razem wzięte 
poświadcza starożytność osiedlenia okolicy, w której Ptolemeus 
Kalukonów umieścił. Popielnice wskazują obyczaj słowiańsi 
w przedhistoryczne czasy, a kości zwierzęce i popioły udowe 
dniają, że do chramu w Koluchowie schodzili się z sąsiednich 
okolic Słowianie dla przynoszenia bogom ofiary z bydła. Zna- 
komitość miejsca pobudziła Szemberę do szukania w nazwie wsi 
Koluchowa Kalukonów, których on Koluchowianami nazwał.") 

Gdyby Koluchowianie byli znacznym ludem, nazwę ich za- 
pisałby Strabo, albo Plinius, a szczególnie Tacyt, gdy jednak 
ostatni o nich zamilczał, wolno nam wnioskować, że nazwa ludu, 
który się schodził do świątyni w Koluchowie, była inną, nam nie- 
wiadomą, nazwa zaś osady Koluchowa nie mogła być na;cwą lu- 
dową, bo według obyczaju słowiańskiego nazwy ludów i plemion 
powstawały z nazw miejscowych, lub z innych równych powo- 
dów, ale nie od osady, lub grodu. Oprócz tego wieś KoUochaUt 
jak wiadomo, powstała w XV. w, , w miejscu dawnego grodu 
słowiańskiego, zwanego w kronikach i dokumentach Coli ci i Co- 
lo ci. Gród ten, podczas zburzenia go przez Husytów czeskich 
r.  1429 albo 1430^  zwał się już Colhot."')   Mieszkańcy,  opuści- 


^} Najwickscc xasluet w ibadaniu £aby(k6w Ićj miej»cowak't polołytt: K. 
Pieuskcr. Blickc in dic V.itcrlamlischc Vfir*cil 184 1 i probosJtcjL SliwłcA&ki łC 
ScbÓne w Corrcspondene-BIiUl des GcsjmmUctcins t\. (Jtfułschcn Ge^iichl»verclne. 
Slutgard l8hl s. 38. Sccinbcrj tip, Sluw, 65. Aadtee. Weadiscbe WanJet&tudwti. 106* 

^)   RougemoDL   l.'&gc du brjnze s. iąą. 

•)   Zap. Słów. 65. 
**j   Erb&tein w Ncuci LausiUischto Maga/.m  T  v' i  .  i 


141   — 

Łfv ..r.'^, osiedli nad r. Aut?, ztad miała pójAć narwą Culhot an 

*lbo  nr/^z  skrócenie  Kollochau.**)   Podobny  wykład 

^ytA na fcirt inożnaby wypowietUeć, w rzeczywistości zaś nazwę 

chau wypada Ui^maczyć wprost przez Koluchowo. a zk^dby 

Ai^tnła:  czy  od  właściciela  osady  Kolucha.  ciy  od 

— nie wiemy. 

u*  Koluchowa  obok  ogromnych  walów,  wskazuje. 
I0 ts fkicgdys w przedhistoryczne czasy, była po^ycya warowna,") 
De liińzio T^chodzili sie w tera miejscu nie  tylko na nabożeństwo, 
lla ochronienia podczas wojny, słowem gród w tern miejscu 
ny miał doniosłe znaczenie i łatwo  mógł  dojść  do  wiado- 
Ftolcmeusa, ale jakże sie ten gród zwal? 
Wzmiankowane Colo ci widocznie jest przekręceniem nazwy 
iiisktirj, gdy jednak dla objaśnienia jej nie znajdujemy pod- 
ani  w dokumentach,  ani  w topografii  miejscowości,  nie 
iiy pu*«xczać sie na domysł i dla  tego nazwę grodu zosta- 
_\  bez wyllómaczenia. **)  Ale poniewai nazwa grodu Coloci 
Soccnie ma /wiązek z nazwą wsi Koluchowa. zatrzymujemy więc 
bdb, który sie w tym grodzie zbierał, nazwę Koluchowianie. 
dal^e po*vZukiwania  badaczy ustanowią  prawdziwą nazwę 
ludu. 

4.  Helvecones — Hobolanie. 

Poniewai Tacyt nie powiedział gdzieby leżały siedziby Hel* 
wekcnów,') badacze zniewoleni byli szukać u innych pisarzy ludu 
podobnego nazwiska, a znalazłszy u Piolemeusa Aelveonovv, 
Wilhelm, Reichard, Ukert. Spruner, F. Muller. Bart i inni mnie- 


't   Anircff.   WcDclłsche Wandcrłtoiłicn s, loO. 

*^   Dfiiai Ac w prrysAloHci nazwn ta da się objainU.  Obecnie  brakajc  ma* 
^» 

1)   W wytUtniach parytlcicłi z XVIt w,  cjtyt^my  |{ch'cconi>&, a bielącego 
'^. V Ł>Tp>ki*Tn roku  iSOi tak^c llcUeconii*,  a w niektórych wyda- 
li 


—   T4«   — 

mali, 2e to s^ Helwekony-) i wyznaczali im siedziby na zachód 
od Wisły po nad Notecią i na Pomorzu, gdzie takte miał yyfi 
gród ich Scurgon.**) Kętrzyński tak^.e Helwekonów upatrj'\v« 
w AeUeonach, nazwę których przypomina niby Ihva.*) Tymcza- 
sem Weitman znajdywał ich w Kalukonach.^) Wersebe") i Szera- 
bera") upatrzyli w nich mieszkańców z nad r. Hoboli-IIobolanów^ 
a Wislłcenus, poprawiając krajobraz Ptolemeusa, w porównani 
z wiadomościami Tacyta, posunął Helwekonów ku WiSIe. 
w Sandomirskie,^) 

Tyle różnych domysłów i wszystkie bez poparcia zostawione 
Gdy jednak dla braku źródeł badacze nie mogli wskazać faktów, 
wypadałoby dać przynajmniej konjektury objaśniające sposób za- 
patrywania się, lecz gdy i tego nie znajdujemy, a na słowo lii- 
storya nic przyjmować nie może, spróbujemy powyższe domysły 
wziąć pod rozwagę 

Wyliczywszy pięć ludów Ligijskich, Tacyt rzekł: za Ligia- 
mi mieszkają Gotoni, a tuż przy nich na brzegu morza siedzą 
Rugii i Lemowii,'*) czem jasno wskazał, że żadnego z ludów Ly- 
gijskich na Pomorzu szukać nie wypada.   Tymczasem Ptolemeu- 


') Fer. Muller, Deut. Slam. I. li 6: Forbigcr. Ali. Gcogr. %%% pr<XP- 57-! 
Reichard. Orbis Terr: Spnincr. Atlus: Barth, Teulsch. Urgesch. IIT, 2^^/. 

•J Według Wilhelma Scurgon ma byt icrainicjsiy WaIcz (Deutsche Krooe) 
w Pnis, Zacb.; według Reicharda Kozlin na Pomorau, według Ukcrta i innyc 
StArogród. Tymctdscm według obIłcxenia Sadowskiego wymiarów rtulemeusowyf 
Skurgon otnaccony u tego geografa pod 45'^ dług. I 55* ster. pnypada nt tcrainicj- 
sxy Cxcrsk, w Pru:i. Zach. Drogi handlowe, w Pam. Akad. UmiejcL Kmków 
T. III 5. 25.   Cay nic Skórct* na północ od Osielska- 

•) Kcmyń*.ki. Die Lygicf. Uwa osada nad r. Uwj Mpad. do Bobry. O olćj 
wzmiankował w Xl  w. Thielmar, a A<łveoni bytowali na Pomorsj. 

*)  IlłUO-repMauu MT- 

•) Werscbc widii ich w pWniejseych Hawełanach (Hawclcr; w irednlij 
i Uker markach « ŁndiieJt w PriegniUi gdaie póśntij byli prowincya Hevcldon. Hotker 
341 prxyp, 315. 

^)   Zapad Sluw. Si. 

')   Elbgcrmancn.   Krajohrai. 

^) Ttans Lygios Gottmcs tc|*nhntar... proitnus deinde ab Occano Rtij^ cl 
Lcmovłi.  TadL Gcfm. 44. 


—   M3   — 


A»-Tv-mT>i  byli ludem pomorskim,  a żalem z Helwekonami 
I gub m. brani za jedno. 

Trzymając się myśli  Tacyia,  wypada  Helwokonów !s/.uka(J 

upie ze czterema innymi Lygijskimi ludami, klóre, jak wska* 

'j, siedziały na ługach nad Warta, Odrą, Bobr^ i Spre- 

.io Laby.   Między  tymi ludami  i  Pomorzem  zostawały 

ługi nad  r.  Mobolą,  nad  któr^ mieszkający  lud,  cudzo- 

rDL wi(fku zwali HebfeldiJ"   Ażeby dowiedzieć się jak 

i$f ten lud nazywał dawnićj.  udajemy się do starożytnycli,  lecz 

■  jeden tylko Ptolemeus daje jakiekolwiek wiadomości o kra- 

lad r. llobol^,  naznaczając całą przestrzeń  po  nad Hobola 

•:«wja  Swewom-Semnonom. ")   Z tego  przekonywamy  sie, 

If jak nole^cycłi do ludów Nerty  Eudosiów (Doszanów) i  Nui- 

. lak i Lygijskich Helwekonów, geograf opuściwszy z uwagi, 

tkich  podciągnął  pod  cgólną  nazwę Swewów-Semnonów. 

..a więc  sposobu  zapewnić  położenie  siedlisk  Helwekonów 

staje przyjąć najprawdopodobniejszy domysł Wersebe. że byli 

zkańcami z nad r. Hoboli. — Hobolanami,")  nim lepsza kon- 

Jflktura nie objaśni ićj sprawy. 

Nad r. Hobola, mieli Hobolanie gród z świątynią Jarowita 
!» Wy.^pie Hobolł, Gród ten później zmienił sie w Hawelberg, 
a na miejscu świątyni pogańskiej wzniesiono katedrę. Była to 
katedra biskupstwa fundowanego r. 946 i istnieje dotąd, licząc 
ido najznakomitszych kościołów z prawćj strony Laby. Nad 
flą był i drugi gród znakomity: Rranibor z świątynią Try- 
W grodzie tym Otto I. także fundował biskupstwo. Za- 
nie dwóch biskupstw wskazuje na ważność miejsca we wzgle- 
skupiania się ludności, bo praktyczna polityka kościoła i ce- 


Jl^)   T^su illos (MoriłADos)  sunt  qui  vocantur HcbfcMi, qui babcnl civitate9 
'warski u Ltlcwelii  — NoroJy s. 660, 
.-...V.  Krajobraz Germanii Plolemeusa. 
**!  Dominik Stule /wal Ich mylnie Cbabowianami, a rzekę Chabowa. O Po- 
14,   W pomniliflch Pomorskich ciylamy  ^Mobwla",  Pful, Pomniki 
,k  Mjcicy Sutbskićj  1864 s. 2^4. 


sarstwa zawsze korzystała z okoliczności, dla lepszego krzewienia 
winnicy Chrystusowej. Ztad wnosimy, że ^ody Hobolanów mu- 
siały być bardzo dawne i nie wydaje się przesadnym domysł 
o istnieniu tego ludu w I. wieku, pod nazw^ Tacytową Helweko- 
nów, którzy pó;?nićj wynurzyli sie pod nazwą Hebfeldi, Hobolaniu, 

5. Elysii — Olesznianie. 

W liczbie pięciu ludów Lygijskich Tacyt wymienił Elyziów.^ 
których w XVI. w. badacze przyjmowali za jedno z Ilingami 
przez Ptolemeusa wzmiankowanymi, wyszukując ich siedziby 
w Slasku i Luźycach górnych do r. Halsztrowa.-) Później da- 
wszy pokój Ilingom, badacze rozumując nad pochodzeniem nazw)' 
Eiisiów;®) wywodzili ja z hebrajskiego, greckiego i łacińskiego 
jeżyka, w dziwny sposób^) i to nie przeszkadzało Niemcom uwa» 
żać Elisiów za czystych Teutonów. Aż nareszcie zgodzono się, 
że Eilysios powinno sie czytać Selesios, Silesios ^) Odt^d szu- 
kano tego ludu w Slasku nad r. Olsza (niem. Elsa) wpadająca 
do Odry wyżej Raciborza/) lub nad r. Bobr^ i Nisą. gdzie we- 
dług Titmara znajdywał się w X. wieku pagus Silensis. 

W bieżącym wieku na oślep prawie siedlono Elisiów, to na 


')   Tacyt,   Germania 43. 

*)  Pcuccrus. Melr.nchion.  Cureus. Manlius i 1. d.  w  Hoffmanna Sctipl. rCC 
Lusau I, 135. 

*)   W paryzkich Y^ydaniach  „Elyfcii,"  w nicmicclcich „EUłii," 

*) Niepodobne lu powtarzać dlugti^j (gadaniny uczonych Niemców. Ci 
mogą to iiiuleiĆ w Hankii: Dc Silesiorum noininUm* cap. X. Stryjkowski \ 
prcekonany, Ic Slciacy byli odwiecznie ludem polskim, z goryc/a pucnmwiu „It Uli 
jnkiś Cuieus imię wywodzić z rajskich ogrodów poetów zmyślonych : tx Ełysiis ctm* 
pis i zowie ich Elisios. Ligius, Luios, a Lconibus... a miAsta ich od pohkicb ksi)- 
tdl zbudowane .. i pobkiemi imionami nnzwanc» macr.h) sprośnem sfaUzouMntcm 
prccchrzcil, bo Głogów n;i2wnl Lugidunum, Wrutsiaw , . . BuJorgim, Koluchow , . , 
Klputropolem, aby nic Sli^sko z Pohka nie niialo. copakowal. Kronłk^t wydanie po* 
wtórne r.  1884 5. 69. 

")   Hankii,  De Silcsiorum Komin. c. X. 

')   Naniazewic/,  do  llómaczenia  Tacjta Germanii.   Uwagi  do  rc/^   V''M 


—   «45   — 

prawym,^ to na lewym brzegu Odry,*) a nawet u jej wierzcho- 
win, gdxie r. Olsza (Elsa), wpadająca do Odry wyżej Raciborza, 
dala powód do upatrywania w niej Elisiów,*) aź nareszcie zwró- 
cooo uwagf na Oleśnice miasto księstwa Oleśnickiego w Śląsku 
1 ntalaztszy przy Masłowie, niedaleko Oleśnicy^ pogańskie cmen- 
Unty&ko nadzwyczaj rozległe, gd^ie się okazały monety rzymskie, 
iir?«'ni upewnili sie,  że kraina ta  była znani^  Rz3*mianom,  i że 

ozanie zasłynyli u Rzymian Elysiami. 

Szembera, nieznajdując zarzutu do upatrywania Elysiów 
w /anach, twierdzi  że szukać icli wypada nie w OleAnicy 

-' .  .4 w  Lużycach.   Znalazłszy między  Budyszynem i Zgo- 

;n wieś parafialna Oleszne (Oeliscli), a w okolicy jćj kilka 
fraAiistct pogańskich, z którycłi jedno w samój Olesznie, dwa 
Ubko wsł Szipszecy (niem.  Schops) i jedno przy  wsi Kietlicy 

tz), a także przyjąwszy do uwagi, że przez te okolice prze- 

'^  .:^łijwna droga z Miszna do Polski przez Budyszyn i Zgo* 
-   rnbcra przyszedł do wniosku, że Tacytowi Elysii mogli 
Olesznianic górno-łużyccy.  To się wydało tern więcej podo- 

do prawdy, że przy wsi Kcnigshayn. jest gaj z tradycyjnemi 

nazy\vajacemi się ^Czartów," i „Umrlci kamen" (kamień 

irłych), gdzie za czasów pogańskich otiby wały sie nabożeństwa. '") 

?-fl Tacytowa nazwa Elysii łatwo mogła wyróść ze slowiań- 

' >leszny, lo prawdopodobne, lecz nazwa jednćj wioski nie za- 
pewnia miana ludowego. Musiały być inne, szersze podstawy 
i t>'ch wbśnie szukać wypada. 

Rozpatrując  kraj  od  Budy szyna  w  prostym  kierunku  na 
WMrhod do Wrocławia, znajdujemy nie mało nazwisk powstałych 
\ąi wyrazu Olsza.   I tak, biorąc za punkt środkowy górę Kró- 
lewski-gaj (Kenigshain),  znajdujemy  od  ni^j  na  zachód  osady: 
szntca (Oels) obwód Lu bij. w gór-|,ut, Wulszina górna 


i   Rc^chArJ, Sprunci, WcUman, 
•1   Wci>ebe.   YOlkcr lĄl. 

\ imki.   Dic l-y|»icT s.  IJS, 
Slow. h-J. 


^ 


i 


to 


—   14^   — 

i Wulszina dolna (Ober i Nieder Oelse), WoIesznica(Odsa) 
po drodze ze Zgorzelca do Niesky i Steinoelsa (Wulszina?), 
wszystkie w obwodzie Rotenburgskim. Na wschód od Króle- 
AVskiego-gaju: Oleśnica górna, średnia i dolna (I-angen 
Oels) w obw. I^auban. Posuwając się ku wschodowi znajdujemy na 
porzeczu Bobry: Olesna (Krummenaoels) nad r. Oelsbach'*) 
w obw. Lewenburgskim, Olesno w obw. Bunzlau. Dak^j na 
wschód ku Odrze: Oelschen (Olesno?) w obw. Steinau,. gdzie 
bardzo starożytny koSciół w miejscu świątyni pogańskiej, Oelse, 
zapewne także Olesno w obw. Strygłowskim (Strigau), Mała 
Oleśnica (Klein Oels) w obw. Wolawskim blisko Wrocłanńa. 
Na wschód od Odry jest miasto i Xstwo Oleśnickie, folwark 
Oels niedaleko od miasta i Oleśniczka (Klein Oels) niedaleko 
od Wrocławia.'-) Znajdują sie także podobnego nazwiska i rze- 
czki: Oelsbach w obw. Lewenburgskim i Wolszinka wpada- 
jąca do Sprewi, w Łuźycach. Takim sposobem, na przestrzeni 
około 38 mil niemieckich, mamy 16 nazwisk osad i dwóch rzek 
powstałych od wyrazu Olsza, a że pod spodem nazw miejsco- 
wych niemieckich znalazłoby się jeszcze wiecój, to zdaje sie nie- 
podlega wątpliwości. 

Tymczasem 18 nazw miejscowych z jednego źródła powsta- 
łych zapewniają, że lasów olszowych było w starożytności dużo. 
źe wypływające z tych lasów rzeczki Wolszinka- w Lużycach 
i Olsza w dolnym Śląsku,'*) a także 16 wyliczonych osad przy- 
brały nazwy od lasów olszowych.")   Omyłką wiec byłoby utrzy* 


*'}   Von dem oft verwuslcndcn Oelsbach bcnannt. 

") Naiwy te znajdują się w dtielach: Knie, Ubersicht der Dorfcr, FlecUcn, 
Stadte und andrren One Sclilcsienft. 1845, Jakuba. Serbskie-hornc LaMcy 1848. 
Zarafiskiego. Imiona geograficzne sIowibAskic 1878 r, Bo^^usłowsktego. [<y$ 
Dilejuw ScrbO'Łuiyck!ch. 

**) Nic licząc Olszy w górnym Slaitku, która za daleko le/y. aby ja do uw^ki 
pr*yjmuwać w sprawie o klórćj mowa. 

'*) Olsza, Olcha, o.lLKa. Wolsza i L d. dala początek tia/wUk nietylko Ole 
snicy i innym osadom, lecz i ttawom: Olesnik = I.inn. cccsk. Koprnik gatunek swi- 
nUkUi 01einik-c<esk. marchew polna, najlepiftj koto oUzy rosnący. Undc. SlowailL 
T. III s. 5ł5-548. 


—   147   — 

"tifywaC, te tofl tnftgt powzią*!: swe miano od jednej z tych nazw. 
}'... j^vuie miano ludowe powstało z ogólnego charakteru miej- 
ci i jak w innych miejscach byli Boranie, Drewlanio, Ru- 
kowanie« tak i na porzeczach Nisy, Kwiazi, Bobry i Odry mo- 
gB być Oleszanie, którzy siediiac w lasach olszowych na ługach 
porD»iych, dla odróżnienia się od innych ludów I-ygijskich, Lij- 
oanón*, zwali sie Ole-^^znianami. A ie w około Królewskiego- 
giju było najwięcej lasów olszowych, na co wskazuje to nazwisk 
oiBil W kolo tego gaju położonych, nie wyda sie więc niepodo- 
bnero do prawdy w gaju tym upatrywać punkt środkowy, do 
br>!!p3 okoliczni schodzili się na nabożeństwo i obrady. Z cza* 
•'" '^ly pod naciskiem władzy despotów, dawne ludowe obrady 
Królewski -gaj ściągał ku sobie tysiące pielgrzymów sio- 
h dla odbywania obrzędów religijnych,**) co wskazuje 
tMkomitość miejsca. Wszystko to mogło być wiadome Rzy- 
i pobudzić Tacyta do udzielenia Olesznianom miejsca 
:bte Lygijskich ludów, stosownie do łacińskiego wymawia- 
Ełysii. 

6.  Manimi i 7.  Diduni — Diedoszanie. 

Wzmiankowani przez  Tacyta,  w liczbie ludów  Lygijskich, 
nimi, według Piolemeusa zwali się LugiOmani i mieli siedziby 
pcid liuguntami,  a pod nimi  Ługi -Diduni aż  do góry  Ascibur- 
'fium.^ 

W XVI. i XVII  wiekach góry Asciburgium szukano mię- 
!ra i Wartą, a ztąd siedziby Manimów i Didunów upatry- 
waiiu w Wielkopolsce, bez oznaczenia bliższej miejscowości, albo 
jzono,  że w oj^óle  do mieszkańców Siąska  należeli.'^)   Gdy 
łk przekonano się,  że Asciburgium szukać należy więcej ku 


Kys. Dit. Scibo-l.u/.yc. s. 45. 
' aiiU-tn (t^bitant; Uu^i Omatii, suli rjuibojf Ługi Diduni titątie 

Uh, n i. 11. 

Silcsiorum Majonbus s, 38. 


—  148  — 

południowi, w paśmie gór Klerkonoskich, po granicy międ/.y 
Czechami i Śląskiem, wypadło inaczej obmyAlić posady rzeczo- 
nych ludów. Trzymając sie określenia Ptolemousowego. le pod 
Buguntami siedzieli Omani, a pod nimi Diduni aż do Ascibur- 
gium, w którśj z czasem górę Jeszczed poznano, badacze przyśni 
do przekonania, źe dwa te ludy zajmywały pas ziemi miedzy 
Bobra i Odrą, a nawet do Warty.") 

Dla dokładniejszego określenia półcienia f^iedzib ManimAti 
i Didunów wypada najprzód wyrozumieć ich nazwy. W tym 
względzie nic prawie nie zrobiono. Badacze niemieccy ze swćj 
mowy nazwisk tych wywieść nie zdołali, a słowiańscy po większej 
części zbywali je milczeniem. Kętrzyński zauważał, te pierwiastek 
nazwiska Manimów jest słowiański i przypomina sie w nazwi- 
skach osad, Manów blisko Koźlina, Manwitz blisko Słupa (Stolpej. 
Maniewo blizko Obornik, w księstwie Poznańskiem.*) 

Pilniejsze przepatrzenie nazw miejscowych dostarcza nam 
spory zapas nazwisk osad z brzmienia swego przypominających 
Manimów. Nazwiska te nie sa skoncentrowatie w jednój miej* 
scowości, ale znajduje sie wszędzie po słowiańsko- polskich zie- 
miach. Wiele z nich jest po nad Odra,*^) w Poznańskiem/) 
w Prusach i na Pomorzu/) w Łużycach i Czechach,**)  pod Kar- 


■| Uckert. Germania, mapn; Spruner. Atbs: Rcichard. Orhis Terr.; Fcr. Matler 
inajdujc Pidunów kolo Lignicy, n Manimów nj Odry Ao "Wiiiiy i dalćj ^Dcui. Stam* 
me s. 2I4\ Podobnie i inni: Forbigcr-All-Gcogr. 28q; Wisliccnus kl.uUic DidunAw 
z lewój strony 0*.-lry. a ManimAw t prawej gthiei w krakowskiem.  Flligerm.. mapau 

*)  Die Lygier.   127. 

^) Mankowice (Mankcndorf) SUs. Xic!>two Opa«rsVie; Mansilcirf (r, 
137J ManiansdoTi"^ w reg. Opolskićj, ob. Racibor; Mankewilr w ob. Wnłclaw. 
niedaleko  Trzebnicy;  Manów (Mohmm) ob. Świdnicki: Mankciwitz ob. f J^n cki. 

**) Maniewo (Wiirtenwold) leśnictwo w pi.»w. Obornickim; Maniccckl 
na zach. Sxremu z cmcnturzy&kaml przedbiMorycznemi; Domnnin lu p6t. Kępna nA 
polud. Ostrzeszowa, takie przedhistoryczne 

'') Mańki (Mnnchcngut) w Prusach; Manojcc (Mannewitu) n:i Pum, 
ob. Slup. 

■j   Maniów   (Monaul   w  nb.   Hojciswcrda   (Wojerccy);   Mafikowlccj 
w Cicch. ob, Jczyńłki (Gilscliin). 


149 


1 .1 


rvc.iK'."V'^kitMii i 1 lalickiem,*^ a i dal»*j po Ruhi ^ni 
Wiiloc/nio więc, ie nazwy te są ogólne błowiańhkie, 
tnych obszarach powtarzające sie, wytworzyły się z po- 
OKnAO^enia osad, a c^y od imienia własnego, tub z innych 
[powodów powstały. — to jeszcze zostaje do wyjaśnienia. Nie 
|>r>«n:3e^ te nazwy przyj)omnieniu w nich brzmienia nazwy Mani- 
cnów. ale żeby miały zapewnić istnienie ludu takiego nazwiska, — 
I to nie podobna Zauważać jednak wypada, że jak w formie Ma- 
rfiroi, tak i w formie Oman i nazwa ta zachowuje pierwiastek 
roan. co wskazuje, że Tacyt i Ptolemeus podali nazwę prawdziwa, 
ly" rrłbioną w mowie Greka i Rzymianina.   A jakby 

n , ......;; słowiańskiej nazwa ta wymawiała sie. to zape- 

«fmj t czasem badacze odkryć zdołają. 

Na^wa D idu nów, o których krom Ptolemeusa innych sta- 

n>iytnych .świadectw nie mamy,  daje się objaśnić z pomników 

IX.  i  Xl.  wieków.   U  geografa  bawarskiego  (przed  r.  8qo) 

, iiv0niankowani sa Dadosesani, a przez Titmara zwani Diade- 

i*ł,  Diedesi,  mieli siedziby  nad  r.  Bobra i podług Szafa- 

fka naxwa ich słowiańska Diedoszi, odpowiada ludowi, przez 

"^tolrmeuj* zwanemu Diduni.^") 

Szembera kładnie siedziby Didunów na północ  wschód  od 
■ni,,Kvyvna i naznacza granicą ich od  północy  i  wschodu  Odrę, 
iia siedziby Bobrzanów, a za główne u nich miasta po- 
czytuje Sproiawę,  Żegań  i Krosno.*')   Ależ według Ptolemeusa 
łi siedzieli aż do góry Asciburgium, gdzie według Szembery 
aiivii być Bobrzanie (Bury)? '-) 

Sadzimy, że niemając innych mocniejszych podstaw, wypada 


.Ntjniów V S.knock,; .Maniów w Sąc£.sk.,  Maniów w Tarnnw .  Ma- 
'. Sfc*>rowtdx miejscowości  w fialicyi.   1855. 
-.   Slow. JS  |H •«. 4.18. 
^■(v siew. f)». 

V    ' Szcinbcry.  jak powic(!xi^Qo  wyłćj. Diduni  idają  wycnucioDC 

r.rą i Otlr*, ale n* nupic  (upcinic prwciwnie-  Dirluni a wicr«- 
Aictburgitim ,  a  raiI dotn^  Bohra  OŁUACicm Bobrzanie. 
. >tcm, przeczy i powadze iwiadcctw historyt^nych. 


—   ISO   — 

trzymać się Ptolemeusa i zostawić Didunom ich posady od gOry 
Jeszczed (Asciburgium) po nad r. Bobr^, aż do zetknięcia siy 
z siedzibami Manimów, a gdzieby to zajść mogło, tego zape- 
wne nikt z uczonych nieodgadnie. Dla tego właśnie 5 Krosno 
wypada zostawić w pokoju, bo któż zaręczy, że siedziby Manimów 
z prawego brzegu Odry nie pomykały się na lewy i nie zachwy- 
ty wały Krosna? W tym względzie jedno tylko podobne do pra- 
wdy powiedzieć możemy: od Buguntów siedzących nad Notecie 
i dolną Wartą, na południe bytowali Manimy (Omani), a dalej 
jeszcze ku południowi po nad r. Bobra — Diedoszanie, aż do 
podgórzy Kierkonoszskich. 

Co do pochodzenia nazwy Didunów, to objaśnienia jej, o ile 
wiemy, nikt jeszcze z badaczy nie podał. My, zważając na sta- 
rożytny obyczaj, według którego Słowianie dawali swym okolicom 
nazwy od charakteru kraju, a także na lesistą miejscowość siedzib 
Didunów, mniemamy, że jak dotąd na Litwie i Rusi stare drzewa 
nazywają się diedy, didy'') pols. dziady, tak i w starożytności 
nad Kwiazią mieszkańcy starych lasów diedów, didów przez 
sąsiadów zwani byli Didunami. albo Diedoszonami i pod tą na- 
zwą zasłynąwszy u Ptolemeusa, zachowali ją aż do XI. w."*) Są- 
siedzi tych Didunów nazywali się Drebowianami, podobnie jak 
nad Prypecią i Dnieprem Drewlanami, i to nas bardziej jeszcze 
utwierdza w przekonaniu, że mieszkańcy lesistych okolic nad Kwia- 
zią nazwę swą Diedunów, Didunów przybrali od starożytnych la- 


'») Według wymowy ludu w gub. MiAskiĆj. GrodzicAskiej. Wllcbskićj i Mo. 
hylewskićj dicdy, na Wołyniu i diilój na Rusi didy. po polsku w tych micjsco- 
woicinch miSwi się d siady. W gub. Grndsicńaldij, po <lroflKe ad Janowa (Ko> 
bry6$kiego) ku Wolkowyskowi kilkomilowy las ewie się: dmdy. Wyra/. dlB4 
otnflc/n drzewo slarc, rnisocbate, a gdy sic mówi o nośnic, lo wymzem died daje 
się do iroRumicnia, /c drzewo sckowatc, rotsochatc, nicadatnc nn Icłwar, U j. bru»y, 
belki i 1. d. 

'*) W staro^ylności Scrby i Luxycxanic £a]łcwno wymawiali diedy* dic* 
doszanie, i cMgo nie trudno było Ptotemtu&owi xtobłć diduni, a gcoKrafow) 
bawarskiemu: dadoseaui. 


—   15'   — 

'-Ti1« Od sć|siadów Drebowianów, ON ■tszmanowT Wo- 
łów. L.u^.^,tiaiiów I innych w lasach bytująiych pobratymców. 

8.  Buri — Boranie. 

Według Ptolemeusa pod góra Askiburgion (Jeszczedl siedzieli 
Luf^i-Buri aJt do r. WislyJ)   Trzymając sie ściśle tekstu  Ptole- 
•^^  badacze wyznaczali Lupi-Buriom siedziby na pograniczu 
' . /  Polsk;| al do wierzchowin Wisły-) i nawet grody ich 
.i.-.uU.')  Inni brali ich za jedno z Buriami wzmiankowanymi 
- -/ Tacyta w górarh Hercyńskich.*)   Inni znowu, przypomnia- 
wszy i Uio-Ca$siusa i Zosima lud Buridensi,  których Ptolemeus 
W Gómtj Dac>ń umieścił, przyjmowali lud ten za jedno z Lugi- 
' ■   * ' \]ą,c ich posady do miejsc gdzie teraz Brzeg, Raci- 

.,  K;„,..>..  i Częstochowa.") 
Z nowszych  badaczy  Kętrzyński,  zgodnie  z używaną  już 
nieco przedtem nazwą Boranów, uważa nazwę Buriów pochodząca 
od bór i ma tch za jedno z Ptolemeusowym i Yisburgii/) powo- 
li* '     '• na Szafarzyka, który mniemał, że w nazwie Yisburgii**) 
no  / i  że dla tego  powinno  czytać .się  Yislburgii t. j. 
kie  Bury.   Szaraniewicz,  jak  przed  stu  laty  Narusze- 
wie*,*) przyjąwszy Ptolomeusowych Ługi- Buri za jedno z Tacy- 
towymi  Buriami,  upatrzył lud ten w Sieradzkiem i ztąd posady 
iągnąl ku źródłom  Wisły,  mniemając,  że siedzący  teraz 
...^łach Wisły ludek Berniaki i góra Barania, z którój się 
y jedno z siedmiu źródeł Wisły, odziedziczyły miano, pozostałe 


*l   LAnfloift.   Gtogt.  1867 fot. 24.  porów.  St^farzyka  Star   Slow. §  18. 4. 
O   ' ni>  Silesionim yctsus YisttiUm. Itankii dc Sil. Maj. XII s. 37. 

^ K.luwrra Bury posiailjli: Prausniu (Prusznicę), SchiMbcrg Waar- 

I iirraun (Beniń)  Anli']. Gcrm. I. III c. J2, 
-ryto wy eh Buriach niiój — YII, 
^t«)k.  Star. Slow. g  t8. 4. 
i-  :i;ii:tf.  Alt Geogf. in. 298 przyp. 88. 
'1   Dłc  rvi:icr «. 128. 

V. § 18. 6 pwyp. 87. 
.h do Uóm, Tacyta Germanii. 


po wzmiankowanych Buriach."^) Domysł ten podobał się W. A* 
Maciejowskiemu.' ') 

Jeden tylko Szembera w Ruriach upatrzył Bobrzanów, któ- 
rzy w X. w. dali się poznać nad r. Bobr^ wpadająca do Odry. 
Szembera mniema, że głównym grodem tego ludu był Bolesław 
(Bunzlau). *-J   Powyższe domysły wywołują następne objaśnienia 

Wiadomi w X, w. nad r. Bobra Bobrzanie (Boborani) 
z brzmienia swego nazwiska nie przypominają Buriów, a pouic- 
waż Szembera innycli mocniejszych dowodów nie przytoczył, do- 
mysł jego nie ma zapewnienia.") 

Źródła Wisły u Ptolemeusa oznaczone są nie tak jak w rze- 
czywistości od góry Barani, pod Czarnym Wercliem wypływa- 
jącej,'*) a daleko niżśj od załomu Wi&ły pod Chybami. Oznacza- 
jąc granice Sarmacyi, Ptolemeus powiada: od zachodu odgrani- 
cza (Sarmacyc) r. Wisła, dalój linia wyciągnięta do gór Sarma- 
ckich, a potem same te góryJ*) Tym sposobem Ptolemeus zo- 
stawił miedzy górami Karpackiemi i źródłem Wisły rozstęp.'*) 
Gdyby więc badacze mieli baczność na tekst Ptolemeusa, nie po- 
ciągnęli by Buriów (Boranów) aż w góry Karpackie. 


***) S£aran:cwic£ — Karpatcn Volkcr *. 56 mniemn, ic „Bnricr, Lygicr iirni 
warscheinlich auch andece Schaaren, die von Tacitus am wettcstcn gcgcn 0>Łvn 
gescUen Navarhali und Arii liickten daher jest enUchieden in die Karpaten hinein, 
bi& ID die unmittclbare Nahc der Dakcn und Sanuatca." Jest tu stara piosenka 
o przechadzaniu s\% ludów z miejsca na miejsce, jakby jakich bandytów, bc£ domu 
i chleba. Sam p. Szaraniewicz wic z Ptolemeusa. tt Lygijskie ludy miały miasbi, 
a wiec byty osiadłe nie koczownicze. 

")  Dopełnienia do Hist. Praw. Slow.  135. 

»«j  Za[«d. Slow. 68. 

") Na krajobrazie do dzielą — Zapad, Slow. Szembera ozaauyl n;)wvt 
w siedzibach Burów gród Stragona, lecz po obliczeniu Sadowskiego pomiarAw 
Plolemeu«.nwych oka^^1lo się, ^Jt tę Stragonc wypada umieścić cokolwiek dalij nA 
zachód w wąwozach trórskich. — Droj;i handlowe greckie \ mymskic w Vmxk. Akarl. 
Utnicj. — HI. 30. 

**)   W. Pol  —  Pilnocne sloki Karpat  1851  5, 40. 

'*) Ab occasoi vcro tcrminaUtr Yislula rtuvlo, cl lintji, <iuac cst inlcr t-jfitii 
ipsius et Siirmaticns montes et montibu& ipsis U III c. 5* 

^"j O ile mi wiadomo* Sadowski pierwszy objiti^nit zrozumiale pomini 
graBczne Ptolemeusa i wypowiedział nowy pogind na znac^enio łego gr> 
Drogi handlowe — s. 22 i nasi. 


—   «53   — 

MS wyraAajac się ,,Lugi-Buri'' dal jdi.no do pójęcw 
^cii j»uMiw uważa za mieszkańców łaW, ługów, ale badacze 
jakby na \tTieV6r geografowi, cięgna ich w góry Bieskidu. Id^c 
M powaga Ftolemeusa szukamy Buriów w Śląsku, na wschód 
, g<6ry Askiburgion i wbrew zapewnieniom Szafarzyka, Kętrzyn- 
iego, Szaraniewicza i innych utrzymujemy, że ci Bury byli zu- 
różnym ludem od Wisburgiów i Berniaków w górach Kar- 
ich zamic^zkałych. Sam Ptolemeus to wyznał, mówiąc: pod 
gón| Jeszczed Korkonty i Lugi-Buroi aż do Wisły. Pod tymi 
najprzód Sidoni, potem Kogni, potem Yisburgi pod lasem Her* 
cyA»kim.**) Nazwę tego ludu szukamy w borach, których mie- 
^1- .- •• zgodnie z obyczajem słowiańskim, zwali się Boranami 
jK )ak dzi^ jeszcze mieszkańcy Wołyńskiego Polisia, zowią 

aig PolśszukamiJ^ A że takich borów nad Odrą było pełno, w tern 
przekonywamy się z masy nazw, pomimo dawnego zniemczenia 
nadodrzańskłch okolic, pozostałych dotąd z wyrainem pochodze- 
niem od wyrazu bór. **^ Z szeregu niżej przytoczonych nazwisk 
wid^f!:,  ŻG borów było dużo nie tylko w Śląsku,  ale i w Poznań- 


lois  ful. 24.   Na mupłf  Plolcmciis:!  wedtu^  kodeksu  wtticn&kjcgo 
'<   Lngiot   Burai  1  daleko  niićj   na  południc  w górach,  na  xnu- 
iux»Ł^pie od Wisty, — Wisburgi, ccem geograf dal pojinaĆ. ic dwa ludy ro£- 


**) N* cjpytjinic w r. 1851 włościan £ okolic Siniówki« powiatu Sluckiego: 
d| tsu>ixy lud Aowic? odpowiedsieli: PoUnic; a sasied/i (w Mu<yrskim): Pole- 
W cuneczu wolyAskiem mówi się nic las, a lis» zUd zamiast polc&2uk mówi 
^lUcuk. 

»t^   Itorowo =s Bohrau (iw>2 Boriow^  1326 Borów) X« Wtocl.; Borek = 

Borek = ICIćinburg tJtnAe.  BArk = Bohrau X, Olein..  Bo- 

u X. Brzcgskic,  Bor  ^  Bohr w ob.  Rotenbcrgs,  Bor =? Boro* 

r>. Lubliniccki,  Wielkie  Borki  i  M»lc  Borki  (Gross  und  Klein 

ttOi^  oh, Racibór.,  Borek  niedaleko  Opola  i  Otlry,  Bornwian  ob. 

Borów = Bohrau (Scidersdoif) ob. Stricgau,  Bor = Bohr* ob. Laaban. 

'ni,  dolny  i  górny (Mittel-Nicdcr-Obcr Bobrau) ob. FrcisiUd; 

- Hcrg)  ob.  BtAcgs.   W Gór - T^uJtycach :  BoTanccy=  BomitJi; 

w:  B o t u ł X y I) k o Iteidchcn łcAn  pow. Oltorn.. Burek = 

S«ub., Borek = llcidchen  folwark  p. Micdiych.,  Boro- 

mlyn p. Obór.,  Borek = Boike  m.  p, Kroi.  Borowy  fol* 

.   .  —  iU.-.cvorwerk p. Babimost^ki. 


■^  154 


kiem i w T-uiycach, a niemniej ich znajduje sie i nad Wisłą. 
Osadników tych borów mieszkańcy z Jagów i pól na/ywali Bo- 
ranami, tak samo jak osady w czarnych lasach nazywali Bukami 
Dębami, Grabami, Lipami, Olesznami, Oczywiście wiec nazwisko 
Boranów jednaj osady niedostateczne było dla utworzenia nazwy 
ludowśj, bo żadnej osady t boru, któraby się podniosła do histo- 
rycznego znaczenia, choćby jak Oleśnica, nic wiemy, — Jeśli wiec 
nazwa Boranów była ludowa, to musiała być niemała przestrzeń 
kraju porosłego lasem sosnowym i borem, a w niej lud Boranami 
zwany. Według Ptolemeusa, Borani (Buri) mieli siedziby na 
wschód od Askiburgion (Jeszczed) w okolicach r. Bobry, aż do 
Wisły, ale zważając na mylne pojęcie tego geografa o źródłach 
Wisły, nie wypada dosłownie przyjmować jego tekstu. 

O mil 15 od r. Bobry leży góra Sobótka, sławna w staro- 
żytności z odbywanych na niój obrządków pogańskich. Nieda- 
leko od tćj góry leży miasto Borów (r. 1202 Boriow), co wska- 
zuje, że w okolicy jej były bory. Z nich Boranie zbierali się na 
Sobótkę, a rozgłos o tem przez kupców rzymskich przechodzą- 
cych po drodze z Czech, mimo Sobótki do Brzegu nad Odr^, 
mógł roznieść po świecie miano Boranów. 

Dla poparcia tego domysłu trzebaby dowieść, że w rzeczo- 
nej miejscowości cała okolica, a nie pojedyncze osady, zwała się 
Borami. Łatwo to być mogło, są nawet poszlaki, ale ostateczne 
rozstrzygnięcie tej kwestyi, może nastąpić dopiero po grunto- 
wnem zbadaniu topografii Śląska i archeologicznych zabytków, 
co tylko na miejscu dokonanem być może. 

Jeśli do dzisiejszego czasu znajdujemy w okręgu Chojnickim 
lud zowiący się Borowiaki, obok Polanów w okręgu Świeckim,'") 
to i w starożytne czasy obok innych ludków mogli być okołu 
Sot)Otki Boranie, co tem prawdopodohniejsze, że okolice tśj góry 
były bardzo lesiste.*') 


")   Cenowa.  Skarb Knszt-bsUoslowjanskii mówi.  186& s. 80. 
^')  Że okolica Sobótki  była IcsisU na  to wskazuje naswy osad:  6ot>'Vs 
m. Da Ws. od Soboty, Bocków nu pótti,,  Świdnica na Z. (pocłio4i%ca od Swi. 


»55   — 

9.  Arii — Wartanie. 

Na CDcle ludów Lyg-ijskich Tacyt postawił Ariów, którzy 
iilą przechoiUiiC wszystkie inne ludy, wrodzona postaci okropność 
^iyR jc>zci;c sztucznie czerniąc puklerze, farbując ciało, a do bi- 
wybierali najciemniejsze nocy, tak te samym postrachem i |)0- 
żałobnych hufców płoszyli nieprzyjaciela, nie mogącego 
cniećć pozoru t^j niezwyczajnej, a prawie piekielnej czeredy.') 
A więc to byl najpotężniejszy lud ze wszystkich ludów Lygij- 
*ikich, lecz dla czegóż po Tacycie, nikt nazwy jego niepowtórzył? 
\\>^zak?.e go ziemia nie połknęła! Bez wątpienia w późniejsze 
ł\ieki lud ten wynurzył sii» pod inną nazwał 

Niektórzy uczeni mniemają, że zamiast Arii, wypada czytać 
lecz  różnica taka w nazwisku nie stanowi nic ważnego, 
jiii*-waź h jest tylko  przydechem  pierwiastku  ar,  który w obu 
imiach zostaje niezmiennym.^) 

Jtszczfi w XVII. wieku wyrozumiano, że siedziby Arijów 
z prawej strony Odiy leżały*) i tam ich badacze, za nielicznemi 
Wjfjątkami.^k dotąd szukają.*)   Inni przyznawali się, że niewiedzą 


4wy iFftiuiek ducwa twurdcgoii od niej na póln. niedaleko w. Jawornik, a dalćj 
izj^   Jawófff  Oletcno  (OcU)  na  Z.  od  Świdnicy,   Osiek  na  póln.  od 

GtffnanU 43. 
->   W dawnych wyilaniacH TdcyU i w nowstycli:  Nisard*j (1850) i profctóo- 
r"«  p«ry>kicb  0H60 c«yUmy Arii,  lecz  w  niemieckich  nowszych — I!ario». 
r"<tofaałt « notwic  Uloiulów (H)ćnn.  O^ćicnn, HjĆrinn,  poc^r.tkowe A często się 
-T-a^tfri.   M^llrr Max.   Science  du  L.inK;>nc  s. jt2. 

Ma»,   Science  dn   LaneaK'^  *•  3>ił  t*ierdr.t,  ic  |HXA.](ki>we  A 
• 3M>: , iskiytłc w j i mogło  Aupclnie nie być w narwie Arii. 

Abisham  Ortelius.   Vctcm  Gcrmaniac  TabuU  1687.   Naj^nakniniU^) 
»- -'- '-nklch. 

! oinnctyl ich u podndia Kicrkonoszów,   Orb. Tcrr. 
')   Naiu^cwic£  między  Odra  i  Wista  (w  Hóm.  Tacyta   Gernunijj;  Spru- 
AlW.   ' 


gdzieby tego ludu siedzib szukać wypadało/)  a inni milczeniem 
Arijów  zbywają.**) 

Większa JGS7.czft trudnoi^ć zachod/i we względzie wykładu 
nazwiska Arijów. Wersebe mniemał, że Arii przypominają się 
w nazwie miasta Auris (Uraz) nad Odrą.®) Lelewel upatrywał 
ich koło Jawora***) na Śląsku, a zatem mieliby być Jaworzana- 
mi? I Grimm przyjmując formę Marii za poprawną, wywodził 
nazwę tego ludu z gotskiego liarji, miles. agmen, exerci- 
tus") i uważał, równie jak i Pictet, że nazwa Hariów nie ma 
żadnego związku /.mianem wielkiego szczepu Arijów,'^) Przeci- 
wnie Maks Muller niepodzielając zdania Grimma, twierdzi, że Arii 
w okolicy Wisły, równie jak i wzmiankowani przez Stefana By- 
zantyńskiego Arii w Tracii, przechowywali w swój nazwie sta- 
rożytne miano wielkiego szczepu Arijów.^^) Według Mullera 
Arja oznacza tego co pracuje, uprawia i ma związek z wyrazem 
ara re= orać.**) Zatem starożytni Arji musieli być rolnicy, ora- 
czy, orcy. W. A. Maciejowski w Tacytowych Ariach widzi takż«a 
odnogę wielkiego szczepu Arijów  i  Wielko- Polan  w nich  upa- 


^. Hankii. Dc Silesionim Antułu\Ulu 39. Fcr. Miillcr. DcuL St^m. I. 
213, Uckcrt — Germania 410. 

*)   Sicmbcra — Zap. Slow. S^afiU-sykSUt. Slow. 

•) Według Wersebe, Odra naeywata si^j Atter^ 4. prxy niij wiele rzeczek 
aa := aquA.   YÓlker 241, nota 314 

")   Narody s. 449, priyp, 82. 

>*)   RechUalterthumcr p. 292. 

") Naxwa Arii powtarza &ic w imionach wUsnych: Ariovi5tu&, Ariobiiidos, 
Ariaticus. AribaKl, Arilinl, Aribcrt, Artnzaii. '/. nich niektóre zjawiają się « p^*y' 
dcchem: Haribalt, Hcrilint, Heriberach, Hcrmian, ale te beri, hari, got*, h » f j i* 
według Pictet. nie maja nic wspólnego z wielkim siCACpcm Arijów. Tacytowi tai 
Ani jako lu t nie/.nac?.ny, isolowany, nie mógł nosić wyTącjtnie na&wiska, kt^rc ik>- 
czftkowo nalc/.alo do caUj germańskiej ra<;sy. Pictet mniema, ic nazwa staioijtnycJi 
Aryas pr/echowala się tylko w nazwie Irlatidów w formie O', iż* i L d. Lcv Otigl- 
nes [ndo-Eutopeenncs 30—33. 

*■) Wiadomy profesor Oxfordski s*c»cgófowo rozpatruje ilady miana Atijow 
poanstale po ich rozpływie, w Azyi do4A często, a w Europie tylko w Traiłyi 
i w nadwiślańskiej okolicy.   Science du Langage s. 311. 

»M  Ibidem.   304. 


—   157   — 


■ 4*** -^ -• 


Łętrzyy^sW mniemając, że Harii ina znaczenie: hora, gOrri 
:"h jj^órali, co teni podobni ejs/.em wydało się do prawdy, 
■viań!«>ka nazwa gór — hala, posłużyła do utworzenia 
nanvy ludowej lialan, Podhalan, nawet Haliczan."*) Ale taki wy- 
kład sprzeciwia się zasadniczej wiadomości Tacyta, według której 
Ani byli Łączanami (Lygii), a wiec żadnym sposobem nie moŁ;!' 
zostać gtiralaroi Nie w górach, a na łukach szukać ich wypada. 
Tacyt to wyrainie powiedział. Na krajobrazach Ptolemeusa Ari<'>w 
nie ma, bo i w tekście geograf ich nie umieścił, ale są oznaczone 
sitiiziby innych ludów, z położenia których możemy pojąć w ja* 
kił-m miejscu były siedziby Ariów. Zważając na to. że Bugunty 
maja wyznaczone siedziby na porzeczach Noteci i dolnej Warty, 
łe pod Buguntami siedzieli Ługi- Omani, a pod tymi Lugi-Diduni 
ai do i^óry Askiburgion (Jeszczed),'") że dałój ku południowi sie- 
dzieli Lugi-Buri aż do Wisły, że oprócz tego z lewój strony Odry, 
według Tacyta była massa drobnycłi ]udt*>w Swewskich, wypada 
Je ani z lewej stony Odry, ani w górnym Śląsku, ani nad dolną 
Wartą nie było miejsca dla Arijów, szczególnie że byli wielkim 
ludem. Zostaje dla nich miejsce z prawój strony Odry. na po- 
rzeczach Bar>'czy, górnej Warty i dalój na wschód. 

Wiemy, że nazwy ludów pierwotnych miały zawsze zwią- 
zrk z miejscowością na której ślady swoje zostawiały. A ponie- 
waż w nazwie Arii, czyli Harii, pierwiastek ar widoczny, dla 
t^go pierwiastek ten powinien by znaleźć odgłos w nazwach ter- 
rytoryi Arijów. Nazw osad, których nie małoby sie znalazło od 
< )v1ry do Wisły z pierwiastkiem ar, do uwagi przyjmować nie 
możemy,  bo nazwy te  mogły powstać późniój.'^)   Zostają rzeki: 


->   «ivp«lnifttiu do >l. l\ SI  iHy* f>.  21. 22. 

'^1  Dle Lygicr  i?8. 129.   Co do Halicza pochmlA^cego niby od h n I knrpa- 
• można w«k;i/.ać ita  siaro2ytne  mbsto  Halit z w (;ub.  Jnroslawukićj, gd/ie 
nikt iłie ^I^^/.al.   Kazwa Galicyi w;!icta wprawdzie od Halicza,  ale to no- 
kkijituri auotryneka. n nic ludowa. 

**j  Suli Hu£unitft t.uctOnuni,  sub •jiiilij^ Lii(;i Diduni usi^ue aJ Asciburginm 
■  I . '    K-r.  n, II. 

I -fCJ^W, Jarocin,  Parcłcw. ildUry, Wnrta m. T.łrciyn. Wjrka. Wjr<Mwa. 


■^ 158 - 


"Warta z dopływem Izdwarta, Barycz, Czarna do Pilicy, 
4 niedaleko Narew. Naz\vy te zapewno tak sa dawne, jak Wi- 
sła i Kalisz, które z pewnością wiadome były w I. wieku pod 
tcmi samemi nazwiskami,'*') a zatem wzmiankowane nazwy rzek 
upewniają, że za czasów Tacyta na ich porzeczach bytował lud 
szczepu aryjskiego. 

Jeśli w odgrzebywaniu śladów nazwisk ludowych wolno czy- 
nić domysły w nadziei, ie hypotezy mogą z czasem podsunąć 
i prawdziwe wnioski, możnaby względem Arijów zrobi*!: następny 
domysł. Wiemy, ie starożytne ludy słowiańskie brały nazwy 
miejscowe od rzek nie tylko większych jak Wisła. Laba, Dunaj, 
lecz i mniejszych, jak Bobra. Nisa, Warna, Nurzec i t. d, Ztąd 
oprócz Połabian, Wiślanów, Dunajców, Pomohanów, znajdujemy 
Bobrzanów, Niszanów, Słupianuw, Sprewjanów.Warnianów, Nurza- 
nów (w ziemi Nurskiej) i wiele innych nad malemi rzekami sie- 
dzących, Nieznajdujemy jednak nigdzie nazwy ludu zamieszkałego 
nad Wartą, która jeśli i niedorównywa pierwszorzędnym rzekom 
Wiśle. Odrze, Łabie, w każdym razie jako rzeka spławna miała 
większe znaczenie od Słupy, Bobry, Nisy, Warny. Niepodobiefi- 
stwem jest, aby Warta nie udzieliła swego miana żadnemu ludo- 
wi. Że oprócz innych ludów, musieli być Wartanie, tego odrzu- 
cać nie podobno. Być może pod Tacytową nazwą Arii kryje się 
miano: Wartan. Warcian,^") które p<*iźnićj w ogólnej nazwie Po- 
lanów utonęło i dla tego prze-z innych pisarzów nie zapisane. 

Co się tycze narodowości Arijów, to sami Niemcy zważając, 
że lud ten z dzikości i obyczaju niepodobny był do reszty Swe- 


") Wisie znal już romjwniu*. McU (i* 53)» " Kahfi/. pod n»»iw.^ » i ;> 
znajduje ftt^ na krajobrazie Ptolciacusa i poillug BpraurJsenia Sadowskiego, usU.t .< . 
price Flolemcusa KeciKralicznc położenie 43^45' 'Mug. 53** 50' s«t.. pr/ypada co do 
minuty n.i nas£ Kalisz. Drogi handl. h- Pjm Ak. Vm. Krak. 187O, tli s. 24. tCa 
kr;ijobrii£ie i g6ry Athoc A'aż(^c«i daje sit z Utwo^cią wyctytoĆ. LtingloU 
foL LXIX. 

*^)  Prtynuotnik  tta.  w zend.  arcta,  lakile  arL .= &wfen»>'i stbchrtny; 
szanowny,  wspanlalomyilny.   I*iUtct  Origine&  I,  33.  Jeśliby  przypuŚACKcnie  t*. . 
zachwiało  się  nawet,  sądzt*  że  b^*d£te  podobnicj^zc do prawdy,  niJ  upatry v. 
Arjów w Góralach. 


—   150   — 

reu tonów;,  iicza Arijów do osobr 

iw sarmackith,")   My zatem zdaniem pójść nie nioAemy dla 

I) te  według- Tacyta Arii  nateieli  do łi^czan (Lugiówł: 

S> ie w naz\i'ach miejscowych miedzy Odrą i Warta dostrzegają 

ig picrwiaittki mowy wielkiego szczepu Anjów; że oprócz nazw 

rek Warty. Baryczy^ Czarnej, nazwa Kalisza zapewnia,  że w 1. 

rieku na porzcczach' wzmiankowanych  rzek,  mieszkał  ten  sam 

hid. jaki teraz widzimy.  Lud ten  osadę założoną  nad bagnem, 

kalUkiem,  nazwawszy raz Kaliszem,  tak ją dotąd zowie,  co jest 

m ciągłego pobytu lego ludu na  miejscu,  choćbyśmy na 

vch innych świadectw nie mieli.-')  Nazwa tój osady czy- 

,.  , _..ka, a zatem i aryjska, równie jak i wzmiankowanych rzek 

V okolicy Kahsza płynących,  których znaczenie można obja^śnić 

tylko 2 mowy polskiej.. Niema zatem  najmniejszego  śladu,  aby 

'5 Polanami bytował nad Wartą inny jaki  lud,  przynajmniej 

' r   ' ^a czasów, a co sie tycze przypuszczenia, że niby ,,przy- 

^1  '. ianie  miejscowe  nazwiska  zachowali,"-^) to podobne 

Uenia stanowczo odrzucić  wypada,  pamiętając,  że wszystkie 

nazAA*)*  miejscowe Słowianie sami tworzyli  i że dla tego właśnie 

tuu>^'y le mogą być z mowy naszój wyrozumiane. 


*M   V*t»cbe — \*olkcf 2^3. Korbigcf.  AUGcojn. 200 pr. 80 mtłwi: Von den 

[ Tłidtus einc %oU\\c SchiMeiun^, tXA^ wir ups diescn auffallenilcn Unicr- 

'  o-o den a<brłgcn Germancn bios dadnrch  crkliren konncn. (Uss sic. ais da» 

-T»4r Vił1k Oermaniens  nn  der »nrmnli$chen Grenie,  der  german.  Siiten  «clion 

iti-mljcli emfrcfndct,  schrin  łialbe Sarmfttea  waren.   Vrgl. Wilhelm  Gciro.  sł.  14;, 

'^^   Kalinka^ kaliiiysko, błocko, brud, kalisty = pełen k:ilu, błotnisty. Linde 

Tłik. Kai'!* D HikloAicxii — Dic 5litvi&cłicn Ortnamen  aus appcUat. 1874.  Zna)- 

ra< u K<iMub6w:  Kaliska ok. Świecki.  K a I i :i k a  ok. SUrog. ; Ka- 

i j >x£y ok. KmlUfki;  Kaliska i  Kalisz ok. Kościcr^y^iski;  Kału- 

'^i:  Kalisko  ok. Grudiiad. :  Kaliska ok. Cztoch.  Cenowa — 

- t W  Luiycach  K a 1 a w n.   W Poananskicm: K a 1 1 9 ;r a ti y mt pow, 

r,  KtiltsxkDwice-Katift<(kiep.  OstrAcsiOWski,  K a 1 < 1 g  (Kulsk) 

MJ*rrbotliki   Elleiho1x — Hjiadbacli  d. BcsiLics Provin/.  Poscn  1S81.  Jest 

iumI  Pritftn^.  Kalina  w  Potna6.»  Katussyn«  Kaługa  m.  gab. 

w^icr- ^vdnhnych, obok błot i bagien Ic^acycli,  od klurych na/wy te powiUly. 

*•}  Tik nayilal  między innymi i Lelewel.   Narody 577. 


10. Nahanarvali — Nadnarwlanie. 

Według Tacyta Nahanarwali*) posiadali gaj, starożytnym 
nabożeństwem ukwiecony. Strażnikiem jego był pop w odzieniu 
niewieściem. Oddawali cześć bogom, jacy w tłómaczeniu rżym- 
skiem byli Kastor i PolIux., przyznając im moc też sama. Bogo- 
wie ci nazywali mc Alcis. Nie wtdaĆ tam żadnych posągów, 
ani żadnych obcych obrzędów, prócz tego, że ich jako braci i mło- 
dzieńców wielbili.*) Nikt więcej ze starożytnych o Nahanarwa- 
lach nie wspomniał, a ponieważ i sam Tacyt nie powiedział gdzieby 
ich siedziby leżały, nie mamy wiec żadnych świadectw w tym 
względzie. 

Różne konjektury w ciągu trzech wieków czynione, dla ob- 
myślenia posad Nahanarvalów, zgadzały *się w tern tylko, że lud 
ten uważano za najbardziój wschodni z ludów Germanii, Ale gdy 
jedni badacze sadowili ich z lew^j strony Odry, albo miedzy Odrą 
i Wartą, inni posuwali ich na północ od Warty ku Wiśle nad 
Bzurę**) i nawet w Sandomirskiem około Łyst^j góry upatrywali^ 
mniemając, że tam była świątynia bogów, przez Tacyta wspo- 
mnianych.*) 


*) w dawniejszych wydaniach Tacyta /.najJujcmy Naharwoli, Iccł w now»i.)xli 
niemieckich Nahanaruali, 

')   T3C\i,   Germania 45. 

') Ortelius sied/iby ich ojinacza) mlcdxy Odra t WartA. AUa& roku 1570. 
W XVII w. ograniczano sic wzmianka, Że Naharwalów WciyŁ wypada la pr/odUtiw 
ŚlfiłaUów. Hankii. De Silesiorum Majoribus c. XUf. AV hicżijcym wieku 
Keichard i Spruncr mieścili Naharwalów nad Warta i B^urą, ^Meie nawet Kahar* 
valorum lucus malclli. AUasy Reicbarda i Spiuncro. Wilhelm posunat "Sa- 
hanar walów po oad r. Bsurc. a na zachód, a2 jta Piotrków, Kicpcrl Uk^c; Wcncbe 
nie określając siedzib, upatrywał ich gdzieś na wschodzie, po granicy t Sarmatami, 
(VolUer 42). Inni domyślali się. źc w okolicy Runy byta świątynia przez Tacyta 
wzmianUnwana. Forbiger — AlL Gcoj;. III, 299 przyp. 90.. Ferd. Mtiller szuka) 
ich posad między Nissą i Bobr%. Deutsche Silimme I, 315; WcJUik l-elewcla 
Nahanarwale, koto czarnćj góry Czohota.   Narody 449 pr^yp. 82. 

*) Naru&sewicz w uwngach do tlómncienia Tacyta Germanii, utrzymywał, łe 
giij Kastetowi i Polluk&owi poświęcony znajdywał się na tcni miejftcu indzie Irrjtt 
Ływ GAra (Świctokizyjka).   Terainiejszc Kielce ma,  według Karu%jtewic«a, wielkie 


i6i   — 

iowatywszy niepodobieństwo oznaczenia siedzib Nahanar 
>w, b^ poprzedniego wyrozumienia ix)clania Tacyta o czci 
Dra i Poltiksat badacze jęli się wykładu niytoloy^icznego zna- 
CCflia tych bóstw, ale licząc Nahanarwalów do Germanów 
Teulonów), ziialeili się zmuszeni szukać w ojczystej mytologii 
obcych zupełniej^} pojęć. Rozumie się, że wszelkie usiłowania na 
•rj drodze do niczego nie doprowadziły.*) Zauważywszy to Make- 
^run twirrdził* te kult dwóch młodzieńców bliźniąt naleiy nie do 
k\i% lecz do siowiańskiój mytologii.*) Dalsze badania prze- 
konały badaczy, że cześć oddawana dwoistemu bóstwu, strzeżo- 
nemu przez kapłana w niewieściem odzieniu, — obca była staro- 
Nicmcom; przyszli wiec do wniosku, że podobny obyczaj 
— _jc na pr«ynależność Nahanarwalów do Scytów, lub Sar- 
matów.^ 

Tymczasem narodowość słowiańska dostarcza nam źródło 
dla pochwycenia grunlowniejszych pomysłów. Wiemy, że za po- 
gańskich czasów Słowianie czcili Lela i Polela. których kronika- 
rce nasi za rzymskich Kastora i Poluksa poczytali. Czcili także 
i matkę tych bliźniąt Ladę. Obyczaj dawny przetrwał u Mazurów 
i w chrzcsciańskich czasach, tak że w XVL jeszcze wieku, pod- 


«Bloł>irii«lwo  t  Keltami, których reliyiu  „het w^eelkićj  wĄtptiwoici'* z:.\h£U t Gcr* 

.>rismi «jt da Nahanarwalów  usuinich  prawie t gcrniadskich  Swcwów.   Wspom- 

•  *^^'« TacytA piłp na I*)»<j giSrw iwicicgo gaju pilnował, gmin prosly darzył. 

i  udticniu  kobiecirn."   Rozpisowsey  się o lem  sreroko  hinfcup  wypowie* 

■ nie,  ic  połbnia  n  babach  talaj.ioych  na  Łysa  górę i  tnne  baśnie 

>]fli  nnsUpŁwsiy  po  Germanach!  W  XVIH  wieku  i to  nchodcito! 

*;   Nic micj»ce tu priy taczać  długie rozumowania  ucjconych o m)tologi€sncm 

5«.t(-p'u  KuMora i Pulltik^a.   Ciekawi  nioga  to cnaleiC Ire&ciwie wyłożone u Kc- 

■<-*,   Die  Lygiet B,  134,  135,  Dodamy tylko,  ic  według nnjnowsłcgo wy- 

c-rniulUra, Nahan - Arwalcn  ma  pcK-hodci^  od  naomh = iwi^ty,  ar = 

al =r b6g.  Oh. Amnaonen. Sannalcn, Ja£ygcn,  Polen 1873 t. 43, 

aic 1, ks. 2 ».  171. 

'n^f-wi:  Kuli Naharw&lów,  których bogom mtodaieAcom prrysłu- 

1 kohicccm,  jest wskazówką,  ic niepodobni b^d^c do rcsxly 

t ni t dtikmil Artami) osobny obó« nic kulturnych ludów, dn 

wBrł<fc^  si^  uio^.)cy,   Die  V61ker  242;  Forbtger. AlL Gcogr.  III, S99 


II 


102    

piwszy na biesiadach Mazury wykrzykiwali: I-elum Polelurn, c:o 
sam kronikarz Stryjkowski słyszał.*') Dziś jeszcze w ludzie pol- 
skim przechowało się wspomnienie tych bog-ów, albowiem Babie 
lato (w jesieni) lud zowie: ściganie się Lela z Polelem.^) U Serbów 
i Słoweńców w dzień śvv. Trójcy wybierają najpiękniejszą dzie* 
wczynę, pokrywają ]ą białem nakryciem i mianują Kralica. W to- 
warzystwie innój dziewczyny Krala w wianku i z mieczem w ręku, 
trzeciej — z dwóchbarwną biało- c?.er\voną chorągwią i czwarto] 
dworkini, Kralica chodzi od domu do domu, wyśpiewując z przy- 
śpiewkiem: Lela! Przed każdym domem sadowią Kralicę na „stu* 
lec^^, wyśpiewując do niój.^") 

Mamy więc świadectwo, że do Tacyta dochodziły prawdziwe 
wieści. Lei i Polel, odpowiadający rzymskim bogom Kastorowi 
i Poluksowi, byli czysto słowiańskiemi bóstwami, a przysługujący 
im pop w kobiecem odzieniu, był najpewniój niczem innem, jak 
Kralica w gronie towarzyszek, obchodzących dni uroczyste, U Sło- 
wian południowych obyczaj obrzędów religijnych mógł być nieco 
inny, niż u Mazurów, ale że jak u jednych lak i u drugicli wy- 
pływał z narodowego ducha,  to nie ulega wątpliwości.") 

Co do nazwy Alcis, którą Tacyt dał przez niewiadomość 
dwóm bóstwom, bliźniętom, to jeszcze w początku bieżącego wieku 
wyrozumiano,  że  wyraz  ten  znaczy:  holcy  t. j.  młodzieńcy.**) 


"]  Na obchód  NWjąl  tych  bo^uw  schodzono  się w jcJnn  miejsce  2^   ' 
i 15 Cwrwca  do  tańca  i krotofil  innych,  a  w£iĄWs/.y  się  ła  ręce  wy4piew\ 
I«aclO| I^4o i l*i»do mojn.   Stryjkowski — Kronika I s.  137. 

•J KeU?:yń8ki — Die Lygier s. 134 z Roci. Inw. prAyj. nauk X, Pokoiiś. 
T, II s, 395. J, Grimm — Deutsche Mylh. II p. 743—44. 

***)   Weltman — llii.io TcpM^iuu.   147. 

'*) Czy nie z trgo snniegu £ró<Ua pocbod/J u Wiclko-Russów pnyŚpicwkai 
aj-lqti: U Polaków i na Rusi pr/y kolebce niemowlęcia, tak/c priySpiewywaniCi 
wiadome ł nas kaAdcnm: luli-Iuli! ... 

") Krancis/eU Passow, wydawca Tacyta Germanii, we WrocUwiu 18x7 na 
s. 115 wyraekl: Nomen Alcis Antonius inierpr. vttn p. i86 rccic dcnvare viiictMT 
e Slasńco „Tlolci" tignificAt in lingua Buhemica njuyenes.'* Ob Kju. S^ulc — De 
Origine Vctefum lUyriorum ». 40. Dawnitj jcszcssc Anton powołując «ic na Miueha 
1wierd/.il, ic Alci» Nnhatwalów są Ka$tor i Polulc, u Russów Lclo i Polclo* 
£r»ic Lioien uines Ycrsuchca ut>er dic AJli;n Slawen  171^3 n 47. 


i63   — 

inn Więc pojąc i!e Kahanarwali  byli luaen^MoWłSnMcim^ 
' ric lyczy UAZwy k:h, lo już oddawna badacze utrzymuje, te 
ta |K>w»Ula z dwóch wyra/ów:  Naba- narwali,  t. j. Nad- 
Narwlanie,'*) późnirj Ma20Wi>zanami, Macurami zwani.'*! 

Takim sposobem wykład siedzib Nahanarwalów nad r, Nare- 

nodobirństwa brzmienia z nazw^Nadnarwlanów, zgadza 

M...   z podanii-m Siryjkowskiego o Mazurach, wykrzyku- 

ielom Polelum.'^)   Ni«> wahalibyśmy się zatem  Nahanar- 

«• przyzna- Nadnarwlanami, którzy później w połączeniu z in- 

nytni •^łsirdniml ludami  utworzyli dzielny lud  Mazurów,  ale tu 

"    : kwt^^tya czy Lygijskie ludy Tacyta można rozciąga/: od 

' za Wisłę,  w głąb  Ptolemeusowćj  Sarmacyi?  Kwestyc 

• iteimy w następny sposób. 

Podział  Ptolemeusowy  środkowej  Europy   na  Germanię 

inmacyc,  wypływający  jedynie   z  astronomicznych  celów 

'\, żadną miarą nie może być przyjmywany za nieomylny 

■''lu  uinografic^ym.   Geograf  nie  troszczy!  się  o  to; 

ne  roboty  dopełnia!  wiadomościami geograficznemi, 

.ifczjtnemi  przez  innych  autorów.   Tacyt,  policzywszy  do 

szystkie  ludy od źródeł  Dunaju i  Czarnego lasu aż 

A'isly,  tern samem wskazał,  że pod Swewami rozumiał całą 

>cno -zachodnią Słowiańszczyznę, a że ta Słowiańszczyzna sic- 

. aż na  prawy  brzeg  Witały  w przedhistoryczne  czasy,  uk 

aamo jak i teraz, ztąd wypada,  że Tacytowi  Nahanarwali mogli 

mieć swe siedziby z praw^ strony Wisły,   Czy jednak Nahanar- 

^aU nu niewątpliwie oznaczać Nadnarwlanów, to jeszcze wymaga 


"/  Zdaje ś(, ic picrwssy lu sauwał&l Sienkiewicz. 

•*)  M»cicjoiv»ki  —  Dopełnienia  do  H.  P.  SI.  21.  155.   Kctf*yH«ki  Dic 

^siJĄC Nahan*iw:il6w,  l>atUic2C lapusAczaj)  «łc as  do  IIcru(1niow>c1i 

ricmS Nurskicj opAttują.   Nur/.ai"e  mają  być  pr/y|>otnnicmcm 

rurualuw.   Za niewłaściwe lo tiw^iam.  gdy i. na/wy mic^ickań- 

now i niemiu Nur^kn maja nddficlnc pochodzenie od nnswy 


ir 


—   104   — 

mocniejszych dowodów, bo obmyślane dotąd, nie zapewniają nie* 
omylności podobnego wykładu. 


VIL  Górale u wierzchowin  Odr}' i Wisły. 


Przechodząc od opisu naddunajskich ludów do Lygiów, Ta- 
cyt wspomniał, że za Markomanami i K wadami bytowali Marsi- 
gni, Gotini, Osi, Buri, z których pierwsi i ostatni z mowy i oby- 
czaju do Swewów należeli, — Gotinów galska. a Osów pannoń- 
ska mowa wydawa, że Germanami nie byli. W krainach tych 
ludów nie wiele znajdywało się równego pola ; mieszkańcy wiecuj 
po wzgórzach i lasach bytowali.') W kilkadziesiąt lat później 
Ptolemeus zapisał, że pod łużyckimi Boranami (Lugi-Buri\ któ- 
rych posady ciągnęły się do Wisły,') bytowali najprzód Sidoni, 
potem Kogni, potem Wisburgi nad lasem Hercyńskim.*) Wido- 
cznie więc, że północne stoki Bieskidu były siedzibą ludów prze^ 
Tacyta i Ptolemeusa wzmiankowanych, lecz badacze, niezważając 
na świadectwa starożytnych pisarzy, posuwali siedziby wzmianko- 
wanych ludów daleko na północ tak, że Marsignuw szukali nad 
Wartą i Pilicą,*) gdzie już były łąki, a na nich Łączanie (Lygii). 
Inni mniemali, że Tacytowi Buri byli tym samym ludem co Ptole- 
meusowi Lugi-Buri/) lecz ostatni należeli do Lączanów i dla tego 
żadnym sposobem do górskich ludów zaliczani być nie mogą. 
Sam Tacyt to potwierdza,  albowiem opisawszy  siedziby Aiarsi- 


*) Retro Marsij^i, Gulhini, 0$), Burit tcrga Marco mannonim Quadoniinque 
claudunt, c quibus Matsiyni cl Burii scrmone cu]tuquc Sucyos referunt GoUiimu- 
Galtica. Osos Pannonica lingua conrguit non esse Gcrmanos . . omnes Itt poptiU 
paucu campcstiiutn , cctcruni 6ivUus et vcrt)LC8 montium jugiiinque inscdcruDt. 
Gerra. C 43. wcdlag wyd. par>*2k.  1S61. 

•)  O Lugi-Buriach wyiej VI. 

■)   Laaglois.   Giogr. dc  Tlol. fol. XXIV. 

*)   Reicbard,   Orbis Terr. 

^)   Forbigcr.   AlloGeogi. III, 398. 


-   i65   — 

iC — " '^'■••nów, Osów i Buriów, r/ekl, że po za ich osadami naj- 
t; posady dzierzali Lygii/) Bł^ziemy więc pamietair, 
ie Tftcytowych Buriów nie wypada brać ta, jedno z Ptolemeuso- 
wymi I.agi-BurL 

Poniwnywając  nazwy  ludów  przez  Tacyta  i  Ptolemeusa 

■ -"^' ""ch, niektórzy badacze mniemają, te ci pisarze o je- 

ludach  mówią.   Dla  tego  tekst  Tacyta:  retro 

marsi^ni, gothini, osi, buri, rozłożywszy w ten sposób: re* 

troroar, signi. gothini, osiburi,  badacze mniemają znaleźć 

^ usowych Sidonów»  Kognów  i Visbui^i<^w-")  Czy Signi 

mog) być lem samem co  Sidoni i  Kogni  z pewnością 

>' nie moiemy, ale la pod Yisburgi kryje sie miano dwóch 

Ost'iw ł Buriów — to widoczne. 

Posłtanimy się rozpoznać posady i nazwy wzmiankowanych 

tudów. 

1. Marsigni — Marszowani. 

W jednam tylko miejscu Tacyt dwa razy wzmiankował na- 
nrc Marsignów i nikt więcój jój niepowtórzyT. Zachodzi pytanie: 
czy nazwa ta jest prawdziwą? Badacze temu nie przeczą i nazwę 
Maniignów za pewną przyjmując, różnią sie w wykładzie jej po- 
chodzenia, bo gdy jedni z Marsignów chcieli zrobić Wandalskich 
Astingów/) inni próbują wywodzić ją z keltskiej mowy, w któ- 
rtj nazwa Marsignów niby oznacza pastuchów.^) W ohec niedo- 
• "ku jakichbądi świadectw historycznych dla objaśnienia t^j na- 
d.-^y, zostaje topografia. 

Mając na względzie, że według Tacytći, Marsigni siedzieli 
caraz  za  Markomanami i Kwadami (Morawanami i Słowakami) 


*)  Tacyt  GcmiATiia 43. 

')   Witllc<ain.   Elbgcrm. 7. 33. 

•)   Fotblgcr.   AU Gcograph, HI, 297. 

'M mart, maitt = krowa, mur te i eh, kubreich, martaigac = 
t kitiwanii (Martin Viehmai]n. Yiehkaecht), Obcnnuller. Zur Abstamiunag 
fcwi 37. 


—   i66   — 

w górzys.tój miejscowości, szukamy ich na wschód od r. Morawy 
i na północ od Małych Karpatów, W tej miejscowości pasmo 
gór zwanych obecnie Mars/.owy» po niemiecku Marsgebiirge, 
/ diwięku nazwy odpowiadają zupełnie Tacytowćj nazwie, rozu* 
mio się z uwzględnieniem syczącego dźwięku sz, którego nie mógł 
wymówić Rzymianin, podobnie jak dz\Ł Niemcy, dla trudności 
wymowy, z nazwy Marszowy zrobili Marsgebiirge. Zdaje się wiec, 
źe bytujący po wzgórzach Marszowych ludek może być tym sa- 
mym, który Tacyt nazwał Marsigni» ale tu zachodzi jeszcze kwe- 
stya względem położenia geograficznego. Grzbiet Marszowy cią- 
gnie się od Bieskidu, kolo Welihradu ! wkracza na zachód od 
Morawy/**) w siedziby dawnych Markomanów. Tym sposobem 
w jednaj miejscowości przypadają dwie nazwy ludowe. Zwa?-ając 
jednak, że według pojęcia starożytnych, siedziby Jfarkomanów 
(Morawanów) przypadały na zachód od r. Morawy, nawet w Cze- 
chach, możemy, dopuścić, że mieszkańcy wschodnićj części grzbie* 
tów Marszowych cieszyli sie nazwą miejscową, nim z czasem uto- 
nęli w ogólnćj nazwie Markomanów. Wreszcie według obyczaju 
słowiańskiego mogły być dwie nazwy: jedna ogólna, narodowa 
całego plemienia, a obok niej nazwy drobnych ludów miejscowe,^') 
podobnie jak i teraz mieszkańcy gór Karpackich w każdej prawie 
większej dolinie mają swe nazwy miejscowe, chociaż wszyscy 
ogólnie Góralami, Słowakami, Polakami się zowią. 

Szembera stawia pytanie: czy niepochodzi nazwa gór Mar- 
szowych z czasów późniejszych, chrześciańskicli?'*) Wątpliwość 
zbyteczna. Nazwy gór i rzek w Słowiańszczyźnie starsze są niż 
pamięć dziejów sięga. Nazwa gór Marszowych znajduje w mo- 
wie słowiańskiej wyrozumienie w porównaniu z wyrazem  mar- 


*<*)   Brandl.   Kniha pro kaideho Morawana 2. 

**)   W  VIII i IX  w, ludność morawska głównie  kupita fclę tu pułu  Mnrj- 
wskiem,  klótc te^y na zachód od irodkowćj Morawy.   Wtedy jcucitc,  pud ••_ 
tuKwn  Murawanuw.  istniały  osubnc  plemiona:  Holaiowiców  nu  parzociu  V,    . 
i Luwalków przy ujiciu Dyi du Morawy ^Ireccek* Sloyai^skc prawo I, 57U 

'«}   Zapud. Slow. 61. 


—   167   — 

ckl, lrtói> ^^ /-.-t-.^tłwaTiiu do miejscowości, o/nac/a goiy nu- 
uwnc, pomaris^rzono, /marszczone, a t opuszc/.enit:m prefiksu r. 
roor^c/cnc, roai^/czowe i to się /^^adza z inną nazwą morawską 
tycb gór: hrzibcci hory.'*^) 

2. Osi — Osy. 

Mówiąc o Arawiskach (Rabanach),**) Tacyt wyznał, żenię 

TiMX pewności, czy oddzieliwszy się od Obów ludu pannońskiego do 

ii we*zli. czy Osowie sami sa ich osadą, ponicwai te ludy 

Jt;„. :. , ,^yk, jedno prawa i obyczaje maja,'*') W innem miejscu Ta- 

cytf opisując ludy za Markomanami i Kwadami osiadłe, wspomniał, 

1 Osy używając pannoński^j mowy nie byli Germanami i podatek 

Kwadom płacili.**')  Oczywiście^ książę dziejopisów dowiedziawszy 

hi Osy używali nieco odmiennej od Swewów mowy, nie wie- 

rial czy wypada ich zaliczyć do Germanów, czy do Pannonów? 

V^KEakż« przyjmując Osów za jeden lud z Arawiskami i objaśni* 

W.^izyi że mieszkając za Markomanami, w górzystej krainie, poda- 

iCwadom płacili, Tacyt dość jasno wskazał, że miedzy ludami 

' i mi,  w  granicach  Germanii  bytował  ludek  pannoński, 

-tej krainie u wierzchowin dopływów r. Odry   Tam obe- 

^zkają Slowaki, stanowiący zaludnienie wschodniój części 

MofAwii,*'} mową swą różniący się nieco od sąsiednich Morawian 

i Polaków.  Czy nie było tak samo i za czasów Tacyta? 

Kelcomani szukają nazwy  Osów  w gallskiej  mowie,  mnie- 

m-nuc że  da się  wywieść  od os,  niemieckie Ochse=aWÓł i że 

Nposobem nazwa  Osi oznacza  pasterzy  Yiehhirten.***)   My 

sądzimy, że właściwićj by szukać źródła tej nazwy w mowie sło- 


)   AtailKi = R^ibunic %• ikmI i, Hnb/, wpAdajt^cij do Dunaju. 


tCihbu 55. 
;r — Zur AbsUin, J. Slavea 37. 


—   i68   — 

wiański^j. Wszak sam Tacyt powiedział, że to lud pannoński, 
gdzie za czasów Tacyta Keltów z pewnością nie było. 

Uwiedzeni niepewnością Tacyta o pochodzeniu Osów od 
Arawisków czy na odwrót, Arawisków od Osów i przyjmując 
Arawisków za Keltów, badacze niemieccy szukali Osów nie tylko 
na południe od Karpatów. między źródłami Odry ł Hronu,'*') lecz 
i dalej w Pannonii za Dunajem nad r. Rab.-**) Naruszewicz**) 
i Maciejowski-^) siedziby Osów koło Oświęcimia w górnym Ślą- 
sku oznaczali, a Kiepert oznacza icłi w górach Bieskidu, między 
iródłami Odry i Wisły.-^) Rozważając nazwy miejscowe w Gór- 
nym Śląsku przekonywamy się, że nazwa Osów znajduje liczne 
przypomnienia w nazwach teraźniejszych osad -*) i miasta Oświę- 
cimia, ale czy to zapewnia miejscowość, w której mianowicie po- 
sady Osów oznaczyć wypada? Przyjmując do uwagi wskazówki 
Tacyta i Ptolemeusa, oznaczamy siedziby Osów w górach u wierz- 
chowin Odry i Ostrawicy,^**) w sąsiedztwie Buriów, gdzie Ptole- 
meus Wisburgiów umieścił.-*) Na porzeczu Ostrawicy i teraz 
spotykają sie osady polskie ze słowackiemi, jak niegdyś za Ta- 
cyta osady Buriów i Osów. 

Rozsiedlenie ludów w krainach górskich odbywało się nie 
inaczój jak przez wąwozy i wyłomy z biegiem rzek, nad któremi 
najprzód  osiadali  ludzie.   Ktoby  zbadał  przejścia z Węgier  do 


>«)   Forbigcr —  AU Geogr. III. 300. 

*•) Werscbe — V51kcr 235,236, rkUw szeroko roawi6dl *ic o pr«yn;>l<żn<i^d 
Osów do Keltów. Wypada jednak zauważyć, ic Wcrsebe pisrtl pr^cd Of.> laiy (18:4), 
kieily baduniA staiożiytnuści ledwo w zarodku soatawaly. 

«»)   W uwagach do tlómacz.   Tacyta Germ. 

»■)   Pierw. D«. Pol. mapa. 

*')   Atlas antUiuuB. 

•*) W ob. Grotkowskim: Osseg = Osst^k, w ob, Olaw&kini: Ossek 
135-i *CT^ Henncrsdorf. w ob. Waitenbcrgskim: Ossowitz = Osso*ice, 
Osse. w ob. Miinsterbcrg Osaina, a w dul. bla&lcu jcbt killta wieUicU i nuilj^li 
O s i c k o w , Wendski Wósek, Osi«ctnu,  Knie, Uebci&iclit der Dorler i L d. 

*&} Ricka Oiitrawica wpadająca do Odry, była grmiica micdiy X. Cie5zy6< 
skiem i Morawami.  Dokumenty w Iroczka.  Slow. Prawo II i. 12. 

'•)   Krajob. Ptol. według kodeksu Wide&skicgo. 


—   1 69   — 

S!a.^VA I wnchoiiniej  czyści  Morawii,  mógł  by  dokładnii'-]  o/im* 
y-iby 0«ów i nazwę ich objaśnić. 

3.  Buri — Boranie. 

WyMj powiedzieliśmy, że pod wzmiankowaną pr/ez Ptole- 
I oieusa nazwą Yisburgi (Ouuisburgoi) wypada podrozumiewać 
dwa ludy; Ostów i Buriów. Siedziby pierwszych oznaczyliiSmy na 
¥r:schó(l od Morawy u wierzchowin r. Ostrawicy, siedziby osta- 
tnich na krajobrazie Ptolemeusa oznaczone sa jeszcze datój na 
w*chAd, przeciw linii, którą on poprowadził od załomu Wisły do 
Kaipatów,*^ Ztąd łatwo pojąć, ie umieszczenie przez Ptolemeusa 
Budów daleko na południe od iródeł Wisły, nie przeszkadza nam 
poprawić omyłkę geografa i siedziby Buriów u samych źródeł 
Wiftły oznaczyć. 

Podczas wojen markomańskich w liczbie ludów, które się prze* 
dw Rzymowi zmawiały r. 167 znajdujemy i Buriów."*) Zamierzał 
Siar, Aurełius rozpocząć z nimi wojnę, ale Buri obawiając się, 
' aby po rozprawieniu się cesarza z Markomanami i Kwadami, 
cały cięlar wojny nie spadł na nich, szukali zgody z R^.ymianami 
i pOMłki im obiecali**) (r 174). Gdy jednak obietnicy nie do 
trfymali, cesarz zagroził im wojna.'**) Później Kommodus, zawie- 
pr^ymierze z Markomanami i Kwadami (r, 180), za 'warunek 
JŻ1 'Ulżył, aby kroków nieprzyjacielskich przeciw Buriom nieprzed- 

Przytoczone wyżej  wypadki  historyczne zapewniają  pobyt 


•'(   t.cytclolk paroictit inpewno, ie Plolcmcus  przyjaws/y mylnie  Miota Wl- 

al|r pod Cb>b»mi  u  )6i pocz^ilck,  ruzstęp  utł  tcj^u  zAlomu  do  Kamratów  o£nacxyI 

fi »Unowić critnicę inic«l£y Swew.-imt i Sarni.it.kmi, 

.1, oinncs ih Ulyricł  limi(e 05quc Galliain con:»)>iravcr«kiłt, ut Miirco> 

fcrmuncłuń et Quadi,  Svevi,  SarmaUe,  Latiinges  et  Buri   Capilo- 

^:aMiul — Hts,  Rom F, 71  c  I3, 

I   111'!... t  18. 


Buriów jako ludu mającego niejakie znaczenie polityczne w zaj- 
ściach z Rzymianami. Ale jakaż mu słuiyła nazwa narodowa? 
Badacze zaliczając Buriów do Niemców, zwyczajnie zowią ich: 
Burier/**-) Niektórzy mieszali ich nazwę z wyrazem Bauer 
(chłop),^^) a Keltomani mniemają, że nazwa Buri pochodzi od 
buar = bydło (Rindvieh), zatem bur-oi oznacza pastuchów, albo 
prostych chłopów (einfach Bauern).^*) Tymczasem dziejopis F. H. 
Muller jiiZ przed czterdziestu laty zauważył, że nazwa Buriów po- 
chodzi od borów, w których mieszkali."**) 

Zwracając uwagę na krainę w którój niejfdyś leżały posady 
Buriów, znajdujemy tam obecnie lud nazywający się Bemiaki, 
zamieszkały u jednego z siedmiu źródeł Wisły i góry Barani, 
W okolicy leży góra ^[ała Barania, a około Skoczowa w Śląsku 
nad Wisłą nazywają grzbiet Baran-kidem.^'*) Badacze utrzymują, 
że nazwa baran była rozpowszechnioną w starożytności i że od 
niej zapewno poszło miano ludu, który Tacyt i Ptolemeus zwali 
Buri, a teraz Berniaki.^^ Czyż by w samej rzeczy nazwa pier- 
wotna gór od wyrazu baran powstała? Wątpliwe! Zważając na 
obyczaj słowiański, według którego nazwy miejscowe ludów 
przybierały nazwiska głównie od charakteru okolicy zamieszkałej, 
mniemamy, że nazwy: góra Borana i lud Boranie poszły od wy- 
razu bór. 

Że nazwa Boranów rzeczywiście w tej formie istniała, po- 
świadcza to zapisana w początku IV. w, przez Zosima wiadomość 
o napadzie na granice rzymskie (r. 252 — 262) w liczbie innych 
ludów i Boranów."**)  Ci Boranie byli mieszkańcami południowych 


•«)  Engel. Gesch. il. Allen Puinontens 230: Forbi^er. AlL Geogr. III, 29\ 

'^) GłŁtkowskt. Kys dziejów X. OBwiccimskiego i Zatorskiego I07; w M»» 
ciejowbkiego — HisU Włościan 205 pr^yp.  2. 

**)   Obcrniiiller.   Zur Abstam. d. SUwcn 26, 56. 

")   Die Dcutschen Sliimme 1  — 313. 

**•)   Jonata — O Źywicczciy^nie 78. 

*^)   Sz&raniewicji.   Karpatcu  VoIker 56. 

**) Zosim I c. 37, Ji. Burani et Gothi et Carpi et Yrugtindi, tmliunum hacc 
nomina propter Istnim sedes habcotium.  Z lego Szafanyk wnioskował. It jui prMi) 


-   171   — 

r -\o7^ ale jeśli do Swewskich Iudóvv Tacyt ranczyT 
. .v....dów), to czemuż by nic mójjł iak?.e do Swewów 
yi i osiadłych na południowych stokach Karpatów Buriów, 
ku^nj in^ dali pognać pod nazw^  Boranów.   Wypada,  le tera- 
tni4Ą%xą okolica Bi^miaków nie można og;raniczać siedli.sk dawnych 
P« których nazwa w staraiytności pokrywała obszerniejsze 

pf *    Ftory sif^ijały do źródeł Wisły, gd/ie według Ptole- 

TT' ii Buri,  ale i za KarpatAmi były  bory»  gdzie słe- 

j^ima Boranie. Widocznie więc, źe Boranie władali roz- 
Ur^\Ą krainą w Karpatach, a mieszkający u źródła Wisły Ber* 
ntakt sa tylko okolicą Boranów. 

Jakim sposobem na ziemi Boranów znaleźli sie późni/^j Ber- 
niaki, mole w przyszłości da się objaśnić.**') 

4-  Gotini. 

Według Tacyta Gotini,*')  mieszkając w górzystej  okolicy, 
wyrabiali i podatek Sarmatom płacili, lecz gdzieby miano- 
wicie siedziby ich leialy dotąd nie rozstrzygnięto.   Badacze odda- 


l*DfL''»ic,  cj.\\i  Burainc  opusciwsty swe ulalTAaA&Wic Mciliiska,  \nh\\\ sn; na 

<tu Wcper  (D,Kyi).   Slur.  Slow. tj  i8,  lo s. 483,   Zalictcnie Buritiw do 

' ii<)'Ua  łln  wyci^gnienia  ich  nn  Uitnctwo,  aby  karpackie 

. \ch przybyć Stowun.   Skiftd uuAwy Boranów mugł pupro* 

hiifotu^a n» dcimyiit, i:c naiwa U od  bora  pochocłci, juk domyUal się Lclc- 

»rO()y tu. 13 (rcyp.  17),  ale to ni cod powiadałoby powziftćj a priori hypo- 

[ Ateislccltoici  UotanAw,  dh  tego  woUI  ich  zidentyfikować  z Burami  i na 

Ali, 

lowoc^yaoic t» S<as£tineTn wielkie lasy swą się Bury.   Siembera* 
/apw Sluw. th, 

^ 1   Tu-rwoŁna  nazwa  była :   B o r y ,  potem  Boranie,  Borowianie, 

k t.   ('odiłbntc i natwd Bcrniaki jest nowsza fomi^ , początkowa naś 

.1.-.^^ Berny, Bcrninki, Bernianic. ale itódlo&lowiu. ubjaini^ nie unuent.   Na 

miasto  BcTuń kolo Oświęcimia,  w Morawic m. Betotin |B&rn) koto gór Ja- 

'  * Hijniń pochodne;  Bcrunjiitiie,  Beruaiakt. a przca skrócenie Bcrniaki. 

byt: za»l<^**ownnc do niicszkańców okolicy ^(try Barani? 

■ycb nicinietktch  wydaniach Tacyta:  Culhini,  \<cł w innych 
\_Wc * iiŁliich :  G o i h i n i. 


wna szukali Gotinów w Śląsku,*-) Pannonii/') a nawet w JTo* 
ryku, gdzie odwieczny wyrób żelaza nastręczał pozoru do szukania 
tych górników.^*) Wszakże zważając na świadectwo Tacyta, żeGo- 
tini miedzy Swewami mieszkali w Germanii, granice której według 
pojęcia starożytnych sięgały na południe nie dal^j jak do Dunaju 
i Karpatów, mniemamy, że siedzib ich szukać wypada na północ* 
nych stokach Karpatów. 

Na krajobrazie Ptolemeusa przeciw linii, którą on od zało- 
mu Wisły (pod Chybami) poprowadził do gór Sarmackich (Kar- 
patów), jako granicę między Germaniją i Sarmaciją umieszczeni 
są Kogni.*'^) Jeżeliby ludek ten, jak mniemają niektórzy, był 
tern samem co Gotini, wypadałoby siedliska ostatnich oznaczyć 
w górnym Śląsku na północ od Cieszynat między Odrą i Wisłą.*") 
Ale identyczność dwóch wzmiankowanych nazwisk ludowych ni- 
czem nie zapewniona. Zostaje zwrócić uwagę na topografije miej- 
scowości 

Pasmo gór dzielący cli Morawy od Śląska i Czechy od Mo- 
rawy od niepamiętnych czasów słynęły z górnictwa. Góry te 
na przestrzeni od Żdiarów do Tyńca (w Morawii) zwały się do 
XV. w. montes ferrei t. j. żelazne, albo Żdźarskie góry.*^ Po- 
równywając z tern wzmiankę Ptolemeusa o żelaznych dołach 
(aióijC(Of}ixBlct) Ireczek domyśla się, że właśnie we wzmiankowa- 
nych górach mieszkali Gotini.^'') Zważając jednak na tekst Pto- 
lemeusa, że „pod Hercyńskim lasem mieszkają Kwady (Słowakil. 


*')   Naniatcwici, Ltlewel, Maciejowski, ReicharJ, Kicpcrt, Forbiger, 

*•) Według S^afuriyka Konni prisctl r. 251 «e Śląska i\o Wegiej pntculi, 
gdxie wkrótce znikli. Star. Slow. § t8, lO; Wodlug Rougcnioat*a Gotinl rudnicy 
ryli się w górach* kolo Szcninitz i Kremnitc, gduc najwiccćj xlota i srebra. L'Age 
du Bron£c 3S9, 

**)   Wcrscbc.   Yolker 238,  inalazT kh w Styryi. 

**)   Według kodeksu  Wideńskiego. 

**) Tak wypada wnioskować tylko l krnjobrajcu« bo 2 tekstu Ptolemisttia 
npod nimi (Lugi-Buri) najprsód Sidunl, potem Kognij potem ViJtbvrgi na<l liucm 
Hercyńskim,**  niczego z pewQi>ściA wyciągnąć nie moina. 

*^   Od wyraxu idtar ofnacjtajaccgo ludc. miauowicie iclaxn|. 

**)   IrecŁek.  Slow. Praw. I, 79. 


173   — 

nnn! żelazne doły,** trudno doły te w górach czesko -mora- 
wskich upatrywać. Wypada raczój szukać tych dołów bardziej 
iai wschodowi, na stokach Karpatów. W tym względzie pra- 
wdopodobniejsze zdanie Szembery, według którego żelazne doły 
lislaUy w nnałdj Honcie, w załomie gór stanowiących połączenie 
Sf *-^' " z Karpatami. Szembera mniema, że w nazwie Honta- 
na Gotinów upatrywać.*'') Ale tu zachodzi perturl)acya 
flędem narodowości Gotinów. Że Gotini byli cudzoziemcami 
w>irud Swewów wątpić o tern nie wypada, ale Tacyt nazywając 
ich Gallami, łatwo mógł inny jaki lud górniczy przyjąć za Gallów, 
jak zw>'cza3nie za jego czasów niewiadome Rzymianom ludy na 
jsrschód od  Renu  i  Alpów  bytujące, — Gallami zwano.  Mogli 

Gotini, jak mniemają niektórzy, Czudami, albo innymi cudzo* 
siemcami \ dla tego zachodzi wątpliwość względem pochodzenia 
nazwy tego ludu. Jeśli pochodziła od miejsca pobytu, — mogła 
by się znaleźć w Honcie, a jeśli była cudzoziemską, to któż zga- 
dnie w jakim języku źródła jrj szukać wypada?''") 

Jeśliby zamiast Gotini, przyjąć nazwę Kotini, jak czytają 
nickuirzy badacze,  w takim razie znalazłyby  się na  porzeczach 

■'howin Odry i Wisły nazwy miejscowe z brzmienia swego 
łiii/.>^ic Kulinów odpowiadające.*') Ale dopóki wątpliwość wzglę- 
ihsm samćj nazwy ludu zachodzi, poszukiwanie jej w nazwach 
miejscowych byłoby przedwczesne. 

Z powyższego wykładu o Gotinach to tylko za prawdę przy- 


*•)   Sicmben.  iap. Slow. 6i. 

•*)  Ob«rmuUcr w Gotinach upatrując Ciudów,  przodków teiainiejszycli Sło- 

i:h wywodzi * KcIUkiego:  crjcd = lfts>  utad  Gotini  maja  0£oac«ać 

.i4U.   Z»r Abslaut. dci  Slavcn  37. 

**)   Kaiy.  KotysKowicc,  Kotulin  w  okr.  Gliwickim,  K o t a r z, 

:  Ko to CI  r.  I3<)*J  w okr. Opolskim,  tamże  i  mały  Kotarz.  iCotury 

LuhUnłccUm (ICnkr, Uebcr&ichl d.  Dócrcr.);   Kocoń  na  północ  Bicskida 

JO w  para^  Slemicńaki6j  (Janota — o Żywiczyznic);  Gńra  Koloucz  na 

9  Odry  w  Moruuii,  kolo  m. Sztrambarka  (Braudl • KniliaJ;  na Śląsku  sa 

^•c iv  iK ' ii^gc)  i  r.  K o c a w a,  klóru  dawnićj  dsieltla  dyccczyf 


—   174   - 

jąć moAemy, te na wzgórzach między dopływami Odry i Wisły 
bytował ludek cudzoziemski, bawiący sie wyrobem ielaza. "Wielki 
lud Swewów nie trwożył si^ przytomnością cudzoziemców i nie- 
wzbraniał im bawić sie przemysłem, podobnie jak i teraz ludność 
słowiańska nie wzbrania wędrownym Cyganom rozkładać się ta- 
borem po drogach, urządzać na cudzej ziemi czasowe kui!nłe, 
w których ci mistrze wyrolsów żelaznych załatwiają potrzeby rol- 
ników. Żelazo, a szczególnie wyrobione z niego sprzęty gospo- 
darskie stanowią i teraz bardzo ponętne dla Słowianina przedr^ 
mioty. O ileż podobne wyroby drożej się ceniły za czasów Ta 
cyta? Nie dziw więc, że sąsiedni zwierzchnicy Sarmackich ple- 
mion wyzyskiwali z Gotinów podatek żelazem. 

Że Gotini, równie jak ich sąsiedzi Marsigni, Osi i Buri byli 
nie jakimiś osobnymi ludami, a drobnemi plemionami, po kilka 
może kilkanaście tysięcy ludu liczacemi, wskazuje to powierzchnia 
górnego Śląska, na której nie dostawało miejsca dla czterech 
ludów. Z upływem II. w. nazwiska tych ludów znikają^ ale wy^ 
chodźtwa na tulactwo po świecie nie dostrzegamy. Raczt^j wie- 
rzyć skłonni jesteśmy, że drobne te ludy poszły na zasiłek sąsie- 
dnich Morawanów, Słowaków i Polaków, — że potomków Goti- 
nów wypada szukać pomiędzy górnikami śląskimi w hutach 
i kopalniach żelaża.'^^ 

ZAKOŃCZENIE. 

Rozpatrzyliśmy nazwiska i posady 44 ludów Swewskich; 
zostaje więc nie wiele dla dopełnienia liczby 54 ludów, jak Oro- 
sius i inni po nim w V. w. pisarze liczyli. Niezawodnie jednak 
było jeszcze więcćj ludów Swewskich, których ani Orosius, ani 
nikt inny obliczyć nie mógł, bo u Słowian co okolica, to i nazwa 
ludowa. 


M)   w Wielkim i Matym Kolulinie, w pruskiej  cxcici g, il^skju  dolali 
wyrabia się żc1a/.o.  Ungewtticr. Preussischc  Monarchie 786. 


—  175  - 

Wykład nazw ludów Swewskich czerpaliśmy ze świadectw 
historycznych, geograficznego położenia i topografii. Znajda sie 
zapewno szczegóły do poprawienia, może nawet mylne hypotezy, 
ale że ludy Swewskie wzięły swe nazwy od nazw topograficznych 
słowiańskich, tego krytyka obalić nie zdoła. 


"^9 *KtH*' 


DZIAŁ II. 

DZIEJE STAROŻYTNE. 
Od Ariowista do upadku Durzyńeów r. 831. 


§ 0. 
1.   Napływ  ze  Skandynawii  Teutonów  na  ziemie 

słowiańskie. 

Na kilka wieków przed Chr. w środkowej Europie dwie gło- 
wnie narodowości byt swój rozwijały: Kelty i Słowianie. Gra- 
nicę zetknięcia tych dwóch narodowości, stanowiły: góra Monl- 
Blanc, jezioro Lemańskie (Genewskie), łańcuchy gór: Jura i Wo- 
gezów. Wówczas Ren od jego źródeł aż do ujścia Mohanu. 
a może i dalej ku północy podmywał słowiańskie posady, które 
oparłszy się o góry Bukowińskie (Bacenis silva), zwracały porze- 
czem Włtawy (Fuldy) na porzecze Wezery, pomykając się ku 
brzegom morza Północnego, ujściom Laby, aź do Jutlandyi i ar- 
chipelagu bałtyckiego. Od gór Jury ku wschodowi posady Sło- 
wian ciągnęły się daleko za Wisłę, w niewiadome przestrzenie, 
a na południe sięgały brzegów Pontu, Adryi i wierzchowin Ty- 
bru w Italii Dunaj płynął wówczas przez sam środek Słowiań- 
szczyzny. 

Pomiędzy Keltami i Słowianami, nad dolnym Renem i na 
pobrzeżach morza Północnego gnieździły się plemiona leutońskie. 


—   t77   — 

loni^ liczne od sąsiednich i szczupłą terytoriję zajmujące. Ple- 
miona le, o ile z dziejów dostrzega/: się daje, powstawały z na- 
pływu ludnoici Skandynawskitij,') o ozem już w 1 wieku wie- 
ddelt %iaro2ytni, twierdząc, że ai do Skandynawii sięgały me* 
nów,*) Sagi skandynawskie przechowały pamięć 
..* ^^^i.wJ,ii*i>A^i jako o ojczyźnie wszystkich niemieckich hidów, 
a iMkUi o wysiedleniu się ich ze Skandynawii do Germanii 
t nad Dunaj.*) Późniejsze wypadki od I do X wieku wska- 
kują na ciągłe wysiedlanie się ludności ze Skandynawii, co 
tak było dokładnie starożytnym wiadome, te Jornandes nie wa- 
hał Mr Skandynawie za ..kolebkę ludów" uważa(''.*) Teraźniejsi 
uczmi niemieccy sami upewniają, że ludy germańskie (niemieckie) 
$m Skandynawii, jak z gniazda rozbiegały się w różnych kie- 
runkacłi.*) 

Wychoditwo  ze  Skandynawii  ludności  w  ciągu  najmniej 
'-'••} wieków, wywarło stanowczy wpływ na rozwój Europy, 
1- n jest wiadomy i niezaprzeczony 1 Ale historya winna ob- 

jaśnić powody podobnego wysiedlania się ludności.  W tym wzglę* 
ie wypada nam zwrócić uwagę na naturę kraju 

Jak leraz,  tak i przed dwoma tysiącami  lat,  Skandynawia. 
skalisk  i  moczarów,  kraina  mroźna,  pół  roku  zasypana 

'i   Mulili  i'. Hen. Dic Dcolscłien Stamme utul iłire Fiiistcii. Berlin 1844 — 
T. I,  I. ' łnti, I.cM Geles. Slrashourg  1851) s. 74. 

•>   s \   i(ii.łin  ailliuc  Teutotii   lenciiL    Pomp.   Mela. —  Dc  situ 

Itf. 4. 

1   Ziret Sttgen ntchen sich ifcgenuber:  tlie  cinc nennt  dic  skaii.iiscbc H ilb- 

cl ikn  MuttrrMchoin  nllur  t^ermuni^chcn  SUrome  und  crzEhIt. Uass ik von hicr 

nAcb DcutKManii uotl Jen DonaulInJcrn gczogcn.  und  theilwcise s(]fttcr in tlie 

Kfiachc fleimat jturuckgckchrt  seicn.   Uie  umlre  aber vcrkunilet« du« von Asien 

"len des Taiiais* der iliiuplin^ Odin mil łwoU gouUvhcn  Pric- 

.i  und  ttaii  l-and in  BcsU*  gcnonimen habc.   Weinhold. All- 

iMcIu* Lcbrn.   Berlin.  1856 1. 31. 33. 

Ml «i officina  ncnlium. — Jornandes.   Dc Orig. Gol. IV.   Dopóki Swc- 
'  utluano do Tcutonów. woJno było historykom prawić o tiai>tywic 
Sicmców po doUnit:  Dunaju,  lec*  gdy tciiu wiemy,  ic  Swcwy. Tu- 
. Windrliki, Markomiułi nic wspólnego 2 Teutonami  nie miclii bypnteŁa 
^ CM^ .   (łc6w  Ł pc>IudnM upji^ć mnsi. 

cł.   Dic  VuIkcrUfe) der GencsLi.   Oic&sen 1S50 $, 37. 
I ^ Ł U 


.7S   — 

Śniegami, pół roku prawie pod obłokami zamglonemi, silnym pół- 
nocnym wiatrem \ zawieruchą, — niewidząca słońca, skazana na 
długie nocy, pozbawiona wielu roślin potrzebnycłi dla ludzi, jakie 
ciężkie warunki przedstawiała dla rozwoju pierwotnych ludów, 
nie znajdujących środków do podniesienia rolnictwa i przemysłu ? 
O tera wszystkiem wiedzieli już starożytni, a jednak prawili 
o wielu ludach w Skandyna\^ńl wzrosłych. Podania ich stwier- 
dza'ą się świadectwami geologicznemi, o zaludnieniu Skandynawii 
w bardzo odległe wieki, lecz jakież to życie było: walka ciągła 
2 naturą o zabezpieczenie siebie od zimna i głodu. Łowiectwo 
leśne i wodne stanowiło główne zajęcie, sposób wyżywienia się. 
Głód zmuszał ludżi nie tylko z prostego stanu, ale nawet szlache- 
tnie urodzonych do zaprzedawania się w niewolę. Widok tera- 
źniejszych Laponów i Samojedów. żywiących sig niemal wyłą- 
cznie mięsem reniferów, w ich skóry odzianych, w namiotach 
z ich skór sporządzonych na śniegach i lodach — żywot pędzą- 
cych, a zawsze w towarzystwie psa, jako stróża domu i pomo- 
cnika w łowach, jakże żywo przypomina nam smutny obraz życia 
starożytnej Skandynawii. 

Warunki życia i wpływ natury wytworzyły szczególne uspo- 
sobienia ludności. Głód i nędza pędziły ją do łowiectwa i pa- 
sterstwa, a gdy te nie wystarczały na lądzie, do szukania zdoby- 
czy w morzu, do czego mnóstwo zatok i przyległe wyspy wielce 
pomagały. Dorosła młodzież nie tylko z ochoty, lecz i z konie- 
czności, a często wypędzana z domu przez rodziców z obawy gło- 
du, puszczała się na dalekie po morzu wędrówki. Było nawet 
we zwyczaju wypędzanie młodzieży całemi gromadami, z obawy 
przepełnienia ludności. Z takich banitów zawiązywały się towa- 
rzystwa piratów,") dla których celem i najwyższym zaszczytem 
stawały się łupież cudzego mienia,  zajęcie stanowiska na obcój 


*) Dcppiog. Histoire des expćdition» maritimes de» NormAnds, i^ąą, q. 
Szajnocha -- Lechicki pohki początek. O ŁRpucdawania się w niewole s glnd« 
pUa) w Xin w, Saxu Graminstyk. HiM« Dunhic 1. Xtl. 


i 


-.   I7C)   — 

\n o Iwhatyrskich czynach tych rozb6]niTc6w.  prze- 
|C t pokolenia do  pokolenia w powie.ści i poeayi, — uspo- 
utny-ł lułlno-^ci do śmiałych przedsięwzięli, rozwijały cha- 
ct*jr wojowniczy,  wytrwały,  gotowy na wszelkie trudy i przy- 
[yody w nad/iei dobrego bytu i sławy   Z takich żywiołów two- 
nyly się  ^landy awanturników,  które jeszcze  w przed -Chrystu- 
j-sowe c/a-^y, przerzucając sie z wyspy na wyspę archipelagu duń- 
skifgOj  dotarły do  Jutlandyi  i ujścia  Łaby,   Ale w pierws;:ych 
'jui M/iekach  po Chr. podobne  bandy Saksonów,  jak świadczą 
~) przybywały na brzegi Germanii przez morze. 
Pobrzeźa  morza  Północnego,  na których pierwotnie osia- 
dały plemiona leutońskie,  od Renu do Laby dziś jeszcze przed- 
^tauia^i krainę ni/.ką, piasczystą,  pełną jezior,  rzek i moczarów, 
• i vi było  wtedy,  gdy  usiłowaniem  ludzkiem  wzniesione tamy 
brzegach Holandyi i  Niemiec,  nie wstrzymywały bałwanów 
skłch.  gdy kanały,  osuszenie moczarów,  zasypanie wielu je- 
nił* zninił'js/a!y rozlewu wód, gdy lasy nie wytrzebione poma- 
do utrzymywania się wilgoci,  gdy w ogóle ląd na kilkana- 
«t6p był niższy niż teraz? Niedawno jeszcze kolo Hanoweru 
t«ma niciurodzajna pustynia, dopóki przemysł ludzki nie uprawił 
i^ i nic oiywił miejscowości   O ileż gorzój było przed  kilkuna- 
«fti wiekami, gdy lada wylew morski groził pochłonięciem ludno- 
vi "1 v<ly całą przemysłowością człowieka było wytężenie sil na 
ie jakii*gokolwiek pożywienia, nie już chleba, którego w tej 
stronie wcale nie było, lecz przynajmniej ryb,  ostryg,  ślimaków. 
A łe lak było w istocie, o tern świadczy Plinius naturalista, który 
podczas pobytu  w kraju Chauków,  patrzał  na nędzę  mieszkań- 


.V;ii£nian MATCclio  I.  z8 c. $.   Krupit....  S^tunum  multitudo,  et Oceoni 
tibm pcrrotati*), Komanum limitem ^iidii pciebat Intento.*' 

Oprftc*  łtinych,  wiailome sa  wielkie  wylewy morskie w Zacłicnlnićj Fry- 
fł ff. ilic;  błotniste  okolice  jimicnil w  zMoki^  ZiulcrsL-L*,  a drugt w r.  uSu 
Ems  >o osad,  zwickuyt latokę  Dcillart<   Nie&xcjte«ctc 
lita  na  ptiliMcin ud r  S«cMy ilu  L;tUy iniłcnyt.h i ku* 
■tiiirncn v. Deichrn) od  lo do 30.  a w kraju Hadeln du ^u stAji 
iit,  I.Llultuch ller ncojT.iphic  lR*'i.  v Si. 

Ił" 


i8o 

ców, pozbawionych nie tylko bydła i rolnictwa, lecz i żywności 
dla utrzymania jakiegokolwiek żywiołu. Codzienne przypływy 
morza, potokiem wód szumiących zalewały okolice, mieszkańcy 
której chroniąc się do swych lichych chatek, bawili się w około 
nich połowem ryb, które im morze na pożywienie przysyłało.**) 
Kraj Chauków między Wezerą i Ems położony, niegorszy był 
od sąsiednich pobrzeży aż do ujścia Renu, gdzie także bagnisk, 
brodów i niepodobnych do przebycia dróg nie brakowało.'*') 

Tylko jakaś wielka niedola mogła zapędzić ludność na te 
biedne pobrzeża, bo miejscowości dogodniejszych dla osiedlenia 
sie w starożytnym świecie było więcej niż teraz. Widocznie, te 
w Skandynawii było jeszcze gorzej, jeśli Teutoni zmuszeni byli 
w tych biednych i błotnistych okolicach szukać lepszego losu. 
I nie omylili się: z tego stanowiska uśmiechała się nadzieja złu- 
pienia bogatej Gallii i opanowania osad wzniesionych i uprawio- 
nych pracą Słowian! Ten cel dwojaki stał się hasłem Teutonów 
w niepamiętne czasy, przysługiwał im pomyślnie kilkanaście wie- 
ków, zachęcając do dalszycłi usiłowań. 

2.  Podanie o przybyciu Saksonów do kraju Hadeln. 
Szerzenie się w Germanii Saksonów i Słowian. 

Rozwój plemion teutońskich od brzegów morza Północnego 
szedł ku południowi, napierając z jednej strony przez Ren na 
Galliję, — z drugi ój na osady słowiańskie nad r. Włtawą (Fuldąj, 
koło gór Harcu i nad dolną Labą położone. Jakby daleko na 
zachód, w głąb Germanii posady Słowian sięgały, w jakimby 
czasie teutońskie plemiona opanowały ujście Łaby i brzegi mor- 
skie miedzy Łabą i Wezerą, tego nie wiemy. Zachowało się je* 
dnak podanie o przybyciu w starożytności ze Skandynawii Teu- 
tonów i osiedleniu się ich w krainie Hadeln,^ ^) na ziemiach Sło- 


»)   Pliniua. — His. Nat. I. XVI c. 5. 
>0)  J. Cesar. — de bel. Gal. lU, 9. 38, 
")  Międty Tijiciem rack W«ery i Z^by. 


—   i8i   — 

fanom wydartych.'^) Wypadek ten zajść musiał widocznie 
przird 11 wiekiem po Chr., bo piszący w tym wieku Ptolemeus, 
prey u)^u Łaby umieści! Saxonó\v. a zatem osiedlenie się ich 
wrdlc podania Widukinda, musiało być wcześniejsze. Rozwój 
* ku południowi szedł powoli. W II wieku Men, Włta- 
l.i). Werra, Winda (IJnstrut), Ora, Ilmenawa. Leina, 
\ .\\y jeszcze  posady  Słowian.   Teutoni  wtedy  ledwo  do 

i Włlawy zbliżali się, ledwo nad Wezera i dolna Łabą sta- 
nowiska zajęli, ale okolice gór Harcu, góry Miło -boga (Meli bo- 
Bruns-wiku były jeszcze  w posiadaniu Słowian. *'0  Żadne 
^ ,,., — :— i:ie nie miało tam jeszcze siedziby,  żaden  książę 

n- ^  /    '*' sobie obozowiska.   Czas nie był potemu.   Tou- 

loni parli się barilzt<^j do Gallii, gdzie mogli osiąśt^ na uprawionej 
jus cudza praca ziemi, zagospodarowanej i zamoMej. Słowłań- 
ty/na nad Laba, uboga, wymagająca pracy do wykarczowania 
niw, do uprawy roli, nie wabiła ku sobie TeutonłWy, nie znajdu- 
)^cyc)i w pracy żadnego upodobania.'*) „Gnuśnością bowiem po- 
czytali nabywać w pocie czoła to, czego się orężem dorobić rao- 


^*)   WitSukitii] pi^/^c u pochoJicaiu SuAon^iw, t dawnych podań mówi o pMy- 

kb » pi!>tnocy:  bis regionibus nAvibus a4vcclo>,  co loco pnnvum  upplicutfise, 

VM|Uc  liuUlc  (X  bccuU)  nunciipatur  ItoJolaun  (tcia/  Hodelu  od  Bremy  (m 

r«tcli^V   IncoUs vero  advcnlum  corum  Kravitcr  (crcntibua, qui Thuriiini traduntur 

famę,  Jimi  *"<^ntrj  cus  niyvcnt.   S;uoiubus  vcro  urcitcr  rcMslcnlibiu,  purtuni ubli- 

'>-* inter &e dimicantibuji. et multis  hinc tadc Ciidcntibus, pliicuii iilri* 

ACUrc et focduA inirc, ictumąuc  cst foediis eo pacto, quQ hnbeicnt 

vcml«-tidt 9nieii(Iique copiam,  caeieium ab agris.  a cacJe homttłum,  atque 

I ttbtiaercnt, ctetHque illud foedua iavio1abUer multis dicbus.   Cum^uc Suxoni- 

ifedase  pecunia„ quid venderenŁ,  aut cmerent,  non  babciuibus  inuttlem 

»ac«m  orbitrjbaalur.  Zobaczyu&zy  Turyngi,  /.e  Saksoni  zaUUdają 

i^OUtra)  po»Uli  dowiedŁieć  sici  ccy umowi &gwatcotiA.   Saxoni wykrcculi 919 

Widiikind.  Ann^Ica  lib. I, dc  Saxonum oiiginc  et  statu  vetcri.   I-cibni(i. 

nptoifit Kcium Bnuuiviccs 1707. T. I s. 70.   Że pod nazwa Turyngi wypada 

nuamicĆ Słowian^ na to tic igadAnj^ badacsc. 

*')   Sientben  na  mapie Germanii  U w.,  okolice  Hfliberszladu,  Brunłwiku, 
GoaUftf irUtayt du po^adloici tcutońskicli (i£ap. Slow.). Lecz ic to były pierwotnie 
na to dowody przytACtaniy niŹćj  §  16. 2. 3* 
u aiijuc oporum non eadetn patientia.   Tacyt — Gurm. c, 4, 


Tm   ^ 


ina.** '*) Zamiłowawszy życie wojownicze, plemiona teutońskie 
wyuczyły się po nad Renem i Wezera, przebiegając nieraz i po- 
sady słowiańskie, dla zabrania łupów i niewolników, ale to nie 
było posiadłością. Tryumfy wodzów z odniesionych zwycieztw, 
uczty w obozowiskach, — przemijały, legowiska zmieniały się, 
zgłodniałe tłumy ruszały dal4j szukać nowćj sławy i pożywienia, 
gdy tymczasem pracowita ludność słowiańska walcząc w cicho- 
ści z dziewicza jeszcze natura kraju, pokrywała go swemi osada- 
mi, rozwijała łowiectwo, pszczelnictwo. hodowlę bydła, karczowała 
lasy dla wyrobienia roli, dobijając się powoli do zasobów życia 
rolniczego, nie gardząc przy tern wyzyskiwaniem naturalnych bo- 
gactw ziemi: soli i metalów, a także kupiectwem i żeglugą, gdzie 
miejscowość pozwalała, jak na Pomorzu,  po Labie i po Dunaju. 

Dogodne położenie kraju u wierzchowin Renu i po nad 
Dunajem, wreszcie sąsiedztwo z zamożną oddawna Galliją i pań- 
stwem Rzymskiem. już w przedchrystusowe czasy usposobiły lu- 
dność słowiańską południowej Germanii do łączenia się w związki 
państwowe, kiedy w północnój Germanii, na Pomorza, nad Wi- 
słą ludy żyły jeszcze w pierwotnćj prostocie. 

Na południe od Dunaju, Słowianie Norcy składali już w 
wieku przed Chr. państwo, mające swych królów; ^'*) nie dziw 
więc, że i Słowianie północnego brzegu Dunaju także w tym cza- 
sie mieli swych wodzów, książąt z królewską władza. Jednym 
z takich wodzów był naczelnik Swewów Jarowit, słynny w dzie- 
jach pod imieniem Ariowista,^') Był on według świadectwa 
J. Cezara, królem Swewów. którzy większą połowę Germanii po- 
siadali, miał wielką wziętość w środkowej Europie, kiedy wśród 
wojny domowej w Gallii, Arwerny i Sekwani udali sie do niego 
o pomoc przeciw swym sąsiadom Heduom, r. 72 przed Chr. 


1^) Nec arare terram aut especlare ^nnuin tani facile peniuaserls tiuam vocarv 
hosiea el valnera mcreri: pigram qam imo et iners vidctur sudorc acqnircru i\\uu\ 
(wssis sanguine pararc.   Taclt. Gcrm. c. 14. 

'•)   Cótka króla Nońku hyla (lnig:i ioną JarowHn. 

*') Imte Ariuvistus pierwszy Fr. Scir wyU6mAC£yl na Jarowit i to ryłk«to 
ogólne slowia&slcich badaczy tunaDic.  Sficmbera — Zapad. Slow. 108. 


-   i«3   - 

3,   Wyprawa Ariowista  (Jarowita)  do Gallii r. 72. 
Walka jego z J. Cezarem i odwrót r 58. przed Chr. 

SpiesT^c na pomoc Sekwanom Jarowit przeprawił się prze/ 
Re-T / 15,000 Swewów,  którzy upodobawszy sobie  ziemie, 

>IK>Młb2>CŁa i dostatki Gallów, zachęcali swych pobratymców do 
' iia tłumami w Gallii. Wkrótce liczba Swewów w Gallii 
. x>o wzrosła. Z pomocą Swewów, złamani Hedui musieli 
poddacie Sekwanom, lecz i ci wkrótce znaleźli się w krytycznem 
półcieniu, albowiem Jarowit zajął trzecią część ziemi Sekwanów. 
XJi najlepszą w Gallii uważanej a potem kazał jeszcze Iłeduom 
^pić połowę Rw^j ziemi, dla osiedlenia przybyłych 24.000 Ma- 
udów.*'^) Kraj Sekwanów leżał między rzekami Rodanem, Saoną 
i pasmem gór Jury. — Jarowit siedląc się w tym kraju stawał 
się sąsiadem Rzymian, a nawet ich względy pozyskał, tak że se- 
nat rzymski uczcił go królewską godnością. Było to w owe czasy 
r"' "nitem zdarzeniem, bo dumny z potęgi i cywilizacyi Rzym 
t , apił nie z okazywaniem szczególnej czci barbarzyńcom, do 
których liczyły się wszystkie ludy po za granicami rzymskiemi 
w Europie mieszkające. Potęga Jarowita widocznie musiała być 
wielką. 

\V^l.lJJl>^^^y na wielkorządztwo Gallii, J. Cezar uważał prze- 
siedlanie się ludów z (iermanii do Gallii „za bardzo niebezpieczne 
dla narodu rzymskiego/ Tymczasem Jarowit taką już przybrał 
dumę i zuchwałość, że to Rzymianinowi wydało się niepodobnem 
do /niesienia. Przychylając się do skargi Sekwanów, Cezar żą- 
dał, aby Jarowit więcej ludu nie sprowadzał z /a Renu, aby za- 
kładników zwrócił Heduom i Sekwanów nie krzywdził, lecz ten 
IHiWołując się na prawa zwycięzcy, nie przyjął przełożeń Cezara, 
dodając^ źe jeśli Cezar chce potykać się, to dowie się czego do- 
każą męztwem najpierwsi do boju z Germanów, „którzy przez 14 
lat nic spoczęli pod  dachem.**   Kiedy  się układy  ciągnęły,  sto 


»•)  J. Cc*ar.   De bcK Gal. K I c. Ji, 


5»4  — 

powiatów swewskich. pod wodza braci Nazusa I Cimbera, spie- 
sząc na pomoc Jarowitowi, przybyły nad Ren, gotując się do 
pr/eprawy na drugi brzeg J€^go. Zaniepokojony tą wieścią Cezar 
postanowił uprzedzić połączenie sie przybywających Swewów 
z Jarowitem i spiesznie przeciw niemu wystąpił. Jarowit wtedy 
dążył do Yesantiura (Bezanson) nad r. Dubą, głównego miasta 
Sekwanów. w którem były zgromadzone zapasy wojskowe, lecz 
Cezar spiesznym marszem ubiegł miasto i załogą swoją osadził. '•) 
Szerzone przez Gallów wieści o nadzwyczajnym wproście 
Swewów, niezrównanem ich meztwie i zręczności bojowój ogro- 
mnym strachem nabawiały Rzymian.-**) Wymyślano różne po- 
wody dla odjazdu z obozu, odważniejsi nawet nie mogli powstrzy- 
mać sie od płaczu, lub schroniwszy sie do namiotów narzekali 
na los i nad wspólnem niebezpieczeństwem rozmyślali. Po całym 
obozie sporządano tesumenty. Upominał Cezar jak mógł, naka- 
zał centurionom zagrzewać do mcztwa żołnierzy i ruszył w po- 
chód, ale zbliżywszy sie do nieprzyjaciół, raz jeszcze próbował 
wejść z Jarowitem w układy. Jarowit żadal, aby rozmowę pro- 
wadzono z koni i aby t każdej strony po dziesięciu starszych do 
rozmowy przybyli. Dwaj wodzowie zjechali się na pagórku wśród 
szerokićj równiny. Cezar przypominał o dobrodziejstwach wy- 
świadczonych Jarowitowi przez senat rzymski, który go królem 
i przyjacielem mianował, hojnie obdarzył i to wszystko nie za 
jakieś szczególne zasługi, lecz jedynie przez staranie Cezara 
i z hojności senatu rzymskiego. Żądał on, aby Jarowit nie wy- 
dawał wojny Heduom i ich sprzymierzeńcom, aby zakładników 
powrócił i jeżeli część swego ludu na powrót odesłać nie może, 
żeby przynajmnićj nadal nie pozwalał swoim Ren przebywać. 
Jarowit odpowiedział, że za Ren nie z własnego upodobania, lecz 
na prośbę i wezwanie Gallów przybył i nie bez nadziei znacznych 


»")   Cezar — dc bel. Gal. I.  I c. 33, J5. 36, 37. 38. 

'•)   ScJ timor iniblcs inYosit projiler bellicam Gcrmanorum ł^lurisun.   Appiao. 
Koman. HuL lib. IV czccrp. XVn.  edycyi paryx. 1877, 


—   18=; 


f^uścił własna ojczyznę i  krewnych;  siedliska  dali rau 

rie, zakładników tak^.e dali dobrowolnie^  a trybut po- 

Ibiera na mocy prawa  wojny,  jako zwycięzca.  Nie on Gallom, 

la. GoUowie jemu Wypowiedzieli wojnę,  wszystkie bowiem miasta 

ótnie zrobiły wyprawę na jego  zaloge,  lecz  wszystkie  w je- 

&j  bitwit?  rozproszono  zostały. — Jeśli  Gallowie  chcą znowu 

/t-Acia próbować, on gotów do walki,  lecz jeili chcą korzystać 

ju, niesłusznie byłoby odmawiać mu daniny, któr^ do tego 

[czasu dobrowolnie płacili.   Przyjaźń narodu rzymskiego powinna 

mu siuźyć ku ozdobie i obronie,  ale nie na szkodę i w tej tylko 

fna'-    >  ni^ się  starał.   Jeśliby naród  rzymski  zniósł  daninę, 

laii irał rau poddanych, on takby sie wyrzokł przyjaini Uay- 

mian, jak Aię o ni^ starał.   Wielką ilość Germanów sprowadził 

[do Gallii j*?dynie dla swojej  obrony,  lecz nie w celu  podbojów, 

dowodem czego mo^e posłużyć to,  że nie inaczćj jak tylko  na 

wezwanie pr/yby! i nieprowadził  wojny zaczepnej,  a tylko od- 

iu-.r!>a   Un wcześniej przybył do  Gallii,  niż  Rzymianie:  czegóż 

thce Cezar i po co przychixi/i do jego posiadłości? Ta cześć 

I Ctalliit mówił Jarowit, jest jego prowincyą, jak inna — rzymska. 

Cezar tlómaczył powody, dla których przedsięwziętej sprawy od- 

|»t3|pić ni<* może,  - lecz w tern dano znać, że jazda Jarowita zbliża 

[♦tę i katnietue na Rzymian tiska.   Przerwał wie-c Cezar rł>/mowe 

I i do swoich powrócił.-') 

W kilka dni późnićj Jarowit zbliżył się z wojskiem do obozu 
C^e/ara i zaj^ł stanowisko w celu odcięcia podwozu Rzymianom 
żywności z kraju Sckwanów i łleduów. Pięć dni patrzały na sie- 
I bie oba wojsko* tylko jazda wypadała z oł3ozu na harce. Przed- 
aięwz^l Cezar zająć więcej dogodne stanowisko, lecz Jarowit wy- 
16^000 lekko uzbrojonych i wszystką jazdę, ażeby Rzymianom 
/kodzić okopy wznosić. Udało sie jednak Cezarowi dwa obozy 
un/.aiicować i zniewolić Jarowita do zdobywania mniejszego obozu. 
Walczono aż do wie^r/ora ?»• znaczną strata, a po zachodzie słońca 


•'I   C«jii  — tW- bel. Gul. I. I c. 4}, 44. 


—   i86   — 


Jarowit odsitedł. Nazajutrz Cezar uszykowawszy swe wojsko, 
posunął się pod obóz nieprzyjacielski. Wtedy dopiero Germano^ 
wie z konieczno.4ci wyprowadzili swoje wojsko z obozu, uszyko- 
wali się plemionami, w róxvnych odstępach: Harudy, Markomani, 
Tryboki, Wangioni, Nemety, Sedusi i Swewi, okrążywszy się 
wozami, aby najmniejszej nadziei nie zostawić sobie do ucieczki. 
Na wozach siedziały niewiasty, które idących do boju, ze łzami 
błagały, aby ich w niewole Rzymianom nie oddaii.*'-) Walczono 
spisami i mieczami; prawe skrzydło Swewów parło gwałtownie 
Rzymian, lecz jazda rzymska natarła w sama porę: bitwa wrzała 
długo (między teraźniejszerai Reiningen i Schweighausen ), a>. 
Swewy poczęli ustępy wać ku Renowi (po dolinie r. III), przeszedN 
szy 1 8 mil, nim do Renu, pod Rheinau, około Strasburga zdą- 
Żyli.-"**) Tu jedni rzucali sie wpław przez rzekę, inni w czółnach 
szukali ocalenia, sam Jarowit na lichem czółenku uciekł; wszy- 
stkich innych dognawszy jazda rzymska pobiła. W ucieczce 
zginęły dwie żony Jaro wita: jedna Swewka, z nim przybyła z Ger- 
manii, druga z Noriku, siostra króla Wokciona, którą Jarowit 
w Gallii już za żonę pojął. Z dwńch jego córek jedna zabita, 
a druga pojmaną została -*)   Pobojowsko cale pokryte  trupami 


I 


"I Cacsar iI, 49, 51] wzmiiinkow«iWBzy obok intiydi ludów i Swewuw, jaUliy 
chciłil dać do pojęcia, i.c Ildrudy. Markomani, TiyboUi, Wangiony, Ncmcty 1 Scdu&i 
nie byli Swcwami. Ze Strabona i Tacyta jednak wiemy, ie Mjrkuinatit byli Swe- 
wami. Co do tmiycli ludów, to t nich Tnboków, Wangionńw i KemeU')W» S*cm- 
bera ^alic^yl du Swewów, innycb tupctnic opuicit Nic będ^c pewnym ciy ludy 
te wypada WciyŁ do Swewów, lub Słowian Alpejskich, nie wziąłem ich pod ro^ 
wagę w S4cregu ludów Swewskich. lostawuj^c czasowi wyja^aienie lij kwcstyi 
Mogę tylko AauwaJty6, że Harndy z nazwiska prcypominają stc w nazwie H 
polis (teraz Kostniu), mogli więc mieć siedAiby nad jc/iurcm KosInicUium i 
I.-1CUS Musianus), ale w takim razie należeliby do luilów Alpejskich, a nie do Swe* 
wów. Nic wątpię, że Wangiony, Tryboki, Nemety byli Slowiananii. ale dU do- 
wiedzenia tego mus/.c osobne postukiwania dokonać. Być mość wypadnie u nich 
powit'dxie£ w osobnym dziale ludów Słowiańszczyzny zachodnio-poladniowcj, któr^ 
i ctasem opracować zaniieuam. 

'*)   "Według  Cezara,  Swcwy  od  pohojowiska  ku  Renowi  ustępy wali  5UOO 
kroków, a według PluUicfaa 18 mi).   Plutarch in J. Caesar XXV. 

•»)  J. Caesar I. 53- 


5;ooo [joiL-yiych liczono."^;  Na wieŃć o u-j 
kJ^^cc, Swcvifi spics/acy na pomoc Jarowitowi i już nad sam Ren 
pnybyli,  musieli wracać do domu,  sprzymierzeńcy zaś rzymscy 
lUlMi, najblU^j R«nu mieszkający, w odwrocie Swewów iłzarpali,^**) 
jH przed Chr.  Odtąd Ren stał sie granica między Gallija i Ger- 
Swewy odsunęli się a^ do gór Ilercyńskich, a napady 
Wti.   --   jV przcdai^^braly wyłącznie ludy teutoi'iskie, usiłując prze- 
być Ren ni^.<^ ujścia Menu aż do Batawii. 

4.   Wyprawy J. Cezara  do Germanii r. 55 i 53 dla 
\ obrony Ubijów od Swewów.   Nieprzyjazne stosunki 
między Swewami a teutońskiemi plemionami. 

Odsunąwszy się od Renu w góry Czarnego lasu (llercyA- 
^~Soe) Swewy utrzymywali w swej posiadłości porzecze Menu* 
a ^ • łnocy opierali sie o góry zwane Bukowińskim lasem, 
ki , >" mur przyrodzony ochraniały Cherusków od Swewów 
1 aa odwrót, od wz^ijemnych napadów i grabieży.*') Na zachód 
tid losu Bukowińskif'^0^**) i na północ od ujścia Menu. bytował 
nad Renem teutoński ludek Ubii, który przez ciągłe stosunki 
łmndlowe z Galiami cieszył się zamożnością i urządzeniem le- 
n^-yt^Tis niż inne teutońskie plemiona. Swewy oddawna będąc 
zyJAciołmi Ubijiiw, zmusili ich do płacenia daniny i niezale- 
ino&ć ich cisnęli, a gdy Ubii, korzystając z pogromu Jarowita 
r. 58, szarpali ustępujących Swewów. rozdrainienie ostatnich wzra- 
nim mogli odwetować Ubijom, napadli najprzód na ich 
ijów  UsipŁtów i Tenchterów,  którzy będąc wypędzeni 


^j   riolArdi to Cacur. — XXV, 
-•    f. Caeur I. 54. 
I  C«eMr. VI, 10. 

ii  Silva,  w  irc<lmc  wieki  Buchunia.  di*  «si  Hii(.hciiwiiKI,  hic4«, 
■" OnoKf. 2ł5),  Bukowy  las,  Ulał  na iacluStl  otl FuMy, tcrai xwic 
1  w  ukuto  nic^u  była  gau Vogclsbcrg. — oznAciona  nu  mapie. 
rtibuDg  des Gauo Wcuerciba. 


iSS   — 

ze swych siedlisk przez Swewów, trzy lata tułali się po okoli- 
cznych ziemiach nim doszli do Renu, gdzie były siedliska Me- 
napiów. Powstałe ztad niesnaski i tłumy gotujące się przez Ren 
wedrzeć się do Gallii, pobudziły J. Cezara udać się nad Ren. 
Tu posłowie ludów teutoiiskich upewniali Cezara, że nie myślą 
wcale walczyć z Rzymianami, albowiem przybyli nie z własnój 
woli, lecz zmuszeni są szukać siedliska, bedac z ojczyzny wygnani 
przez Swewów, „którym i nieśmiertelni bogowie nie mo- 
gliby w meztwie wyrównać.**-**) Cezar oświadczył posłom^ że 
dla niedostatku swobodnych ziem w Gallii nie może ich iyczenui 
załatwić, lecz jeśli chcą. pozwala im osiedlić sie w kraju Ubijów, 
którzy cierpiąc ciągle krzywdy od Swewów, potrzebują pomocy. 
Gdy jednak takie upomnienia nie przekonały Usipetów i Tench- 
terów, Cezar widząc się zmuszony orężem odeprzeć ich do Sikam- 
brów, zbudował most na Renie (r. 55), pierwszy z Rzymian 
przeszedł rzekę,***) pustoszył krainę Sikambrów i nie znajdując 
nikogo, ktoby mu śmiał stawić czoło, albowiem najbitniejsi z Ger- 
manów Swewy, skryli się z całem swem mieniem w góry pokryte 
lasami,^') zwrócił do kraju Ubijów, którym pomoc przeciw Swe- 
wom przyrzekł. Tam dowiedział się. że Swewy poslyszawsz;j 
o zbudowaniu mostu, zebrali się według zwyczaju na radę i rox 
słali gońców, nakazując aby ludność opuściła osady i szukała 
schronienia w lasach z żonami, dziećmi I całym dobytkiem, wszy- 
scy zaś zdolni do oręża, wezwani zostali zebrać się w oznaczonem 
miejscu, wewnątrz kraju, gdzie będą czekać na Rzymian i tam 
z nimi bój stoczą. Cezar jednak zważając, że cel wyprawy osie- 
gniety, albowiem Sikambrów ukarał i wszystkich Germanów 
zastraszył, wrócił za Ren, zadowolniony ze sławy i pożytku**) 
(r. 55). 


»») J. Caesar IV, 7. 

•**) Siictoniua  — in Caesar  XXV; — Appian IV, 5, 

•») Plutarch in Caesar XXX. 

*>) J. Caesar IV, 19* 


—   i8g   — 

r, 54 przed Chr. powstanie Gallów przeciw Rzymianom 
•rr»czno^ć ludom teutońskim do wzdzierania się przez Ren 
•- .a tymczasem Swewy po dawnemu przyjaciół rzymskich 

w uciskali. Przedsięwziął więc Cezar drugą wyprawę do 
Germani' i. zdążył do  kraju Ubijów, którzy go o pomoc 

przeciw Swe w om błagali, uspokoił ich i o drogi do Swewów roz- 
pytywał się, W kilka dni potem przyszła wieić, że Swewy, 
iciagnaw^zy swe siły do jednego miejsca, posiali do wszystkich 
połączonych z nimi ludów, aby posiłki piesze i konne przysyłali. 
C«zar starał sie o zaopatrzenie swego wojska w żywność^ wybie- 
nd miejsce dogodne dla założenia obozu, a Ubijom rozkazał, aby 
cały swój dobytek z wiosek do miast przenieśli, spodziewając 
iic. ie barbarzyńcy nie znalazłszy niczego do pożywienia, będą 
zbawieni możności prowadzenia wojny. Dla dowiedzenia się 
kto przewodniczy Swewom wysłano szpiegów. Po niejakim 
sio szpicgi donieśli, 2e wszyscy Swewi, ze związkowymi woj- 
skami w>stapili na kresy swe^o kraju, około ogromnego lasu 
Bukowiny (Bacenis silva) i tam, przy początku lasu zamierzali 
..ivć Rzymianów. Donosili szpiegi z Ubijów, że Swewy, ze- 
brawszy się w lesie, cierpieli  niedostatek żywności,  lecz  Cezar 

iw nim nie poszedł, obwarował most, fortyfikacyję osadził 
/.. " powrócił do Gallii, ku górom Ardeńskim dążąc.^^)   Wy- 

p:... .; ) la ł>ezskuteczna. Swewy stali groźnie, Ubijów dociskali, 
a. tymczasem powstanie ludów galskich w r. 53 i 52 całą uwagę 
R^^mian zajęło.**) Cezar nie mógł już myślić o wznowieniu wypra- 
wy do Germanii, wreszcie wojna domowa pociągnęła go do Italii- 

Z przytoczonego opisu wypraw J. Cezara do Germanii oka- 
mjc się, że góry Bukowińskie (Bacenis silva) były w posiadaniu 
Sw<^wuWy a ponieważ te góry leżały na zachód od r. Witawy 
iFuldy) widocznie więc, że ludy teutońskie nie władały wtedy 
porzeczem Włtawy i Menu.   Że kraj na zachód od  Włtawy na- 


«)  J. CaeMr Vr, 9, to. 39. 
">  Ibid VII i VIII. 


—   igo   -** 

leżał jeszcze wtedy do Słowian (Swewów), poi\viadczaj^ to nazwy 
miejscowe; góry Bukowińskie (Bacenis silva), jak wspomńifr- 
liśmy, Niemcy w średnie wieki przezwali BucTienwald, co je-^t 
tłómaczeniein nazwy lasu Bukowego i dopiero póinit^j dali mu na- 
zwę Yogelsberg/"*) Rzeka Włtawa w VIIT wieku piskała sie jeszcze 
Yultaha, a póiniej Fuldaha, Fulda;"") rzeka Nida wypływająca te 
stoków gór Bukowińskicli nosi czysto polską nazwę rzeki Nidy 
w Krakowskiem. 

Nie wielki kraik miedzy r. WItawą a górami BukowiAskie- 
mi wrześnie uleg! napływowi Niemców (w 111 i IV w.) i dla 
tego trudno w nim dostrzedz nazwy słowiańskie, a jednak nad 
rzeka Włtawa i szczególnie z prawej jćj strony znajdzie sie do- 
syć, o czem powiemy niżej, a tu tylko wypada zaznaczyć, że 
.świadect^vo J. Cezara o stanowisku Swewów w górach Bukowiń- 
skich, jest dostatecznym dowodem, ?.e teutońskie ludy, za jego 
czasu, na północ od tych gór bytowały. 

Ciągła nieprzyjaźń Swewów do Ubijów, Usipetów, Tench^ 
terów, Cherusków, o czem J. Cezar świadczy, jest wymownym 
dowodem różnicy plemiennej Swewów i Teutonów, Nienawiść 
miedzy tymi narodami trwała ciągle, przechodziła z wieku do 
wieku i jak zobaczymy póiniój, miedzy Swewami i Teutonami 
nigdy zgody nie było, aż do VI w., kiedy zamiast Swewów wy- 
stąpili Słowianie. 

Wielką była potęga Swewów, ponieważ ze stu powiatów 
corocznie po tysiąc wojowników z każdego powiatu wysyłali na 
wyprawy."*^) A gdzie mogło występować sto tysięcy ludzi zbroj- 
nycli w zamianę tych co z wyprawy powracali do domu, tani 
ludność niezawodnie była milionowa. Że Cezar nie przesadzał 
o wielkości  potęgi Swewów,  potwierdza to szereg  pisarzy  na- 


"»)   WyWj § 8. II. 7. 

•O)   Tamże cytata 77. 

''^ Svcvorum gens e&l louge maxima et beUicosissma Gcrmanorum oranium. 
Iti Centura pagOs huberc ilicuntui , ex quiSus quot.iiinU Ciincula milu nrniMlfnuni 
bcIl.in<U caasa ex finiUts cducunt.   Cacftar — iW bel. Oal. IV. I. 


— 1^1  - 

nych wieków, cieple mówiących o ogromnym ludzie Swewów 
Renu do Elby t dalój ai  do Wisły zamieszkałym-   Po Ceza- 
f póltorasta lat Tacyt takie rozpowiedział o wielkości Swe- 
I o gromadzeniu się ziemianuw ze stu powiatów.   A ponio- 
Va2  według Tacyta posady Swewów ciągnęły się aż do Wisły, 
wi'^'" '"'*' więc, 2e w zjazdach  stu powiatów  uczestniczyły nad- 
[ oi 1 '»  i  nadwaneńskie  ludy.   Na  tej  podstawie  możemy 

|pcxypuścić, ie jak w wyprawie Jarowita do Gallii, tak i póiniój 
Hccbte stu tysięcy wojowników swewskich. wychodzących co- 
I rocznio ze swych powiatów, uczestniczyli nad-Łabscy, nad-Odrzań- 
[•cjr* a rooie i nad Warteuscy Swewy.'*'*) 

Swdwy, zastawiwszy między ich stanowiskami w Czarnym 

[lesie a Renem  pu5t;^ kraino"") i oparłszy się na północ o góry 

Biikawi/bkie. muMeli się mieć na baczności przeciw Rzymianom. 

z za Renu  i przeciw Teutonom. z których Ubii przy- 

,- .^,:ymian i Cheruski nieprzyjaciele Rzymian zarówno byli 

^To^ami  Swewów,   To  sa  pierwszy  ślady  stosunków  między 
ami I Teutonami.  Stosunki te wynikłe widocznie nie z in- 
ifiego powodu, jak z przyczyny wzdzierstw Teutonów do posad 
'Swowskicłu O Jnrowicie, po ustąpieniu z Gallii, dzieje nie wspo- 
minają, ałt3 jądrem jego państwa widocznie pozostały kraje nad 
, Mericm, nad ijórną ł-abą i Dunajem, albowiem cokolwiek później 


*^   WypoJtci  tik  wielkie  jak  wtargnięcie  Swewów  do GAtlii,  h6) Jarowiła 
y, fci'tfm,  A  iurcvedc  iŁ.istiwiariic  siy  Swewów na  swycb  Uresnch prry górach 
[Ali u,  pr«ct:iw  n;»i^puj^ccmu  Cc/>arowi,  nic  mogły  pójść w taponinicnic 

~,  :^u*£o  luilu  Swewów.   Podania  musiały  kraAyć  długu  x  pokołcnia  do 
X  prAccho<iZijc,  przeobrdlaly  się  i w nicłi  to  wypada,  jak sadzę,  szukać 
pwicici kTuniłtBntf 16) o aUrciu się  niegdyś  Iccliitów ł Gallami.   Być  moAc 
kftt^y  «Itf  n»(Wał>sl«.iclj  leclutów, u kronikarce  polscy,  przyjmując ich dxieje 
je tk d/iejami nadwarteńskich  lechitów.  tak  samo.  Jak 
h  na  Daniję ,  wplątali  do  dziejów  Polan.   O  podaniu 
..> o »titwncm  awycKęztwie  Lechilów  (w gruocie  reeciy  Pomursa- 

^..^AcrnUJ H 29, 

I iŁMjac ona ex pane a Suevis drciter milta passum Kxcenta agri vacare 
muł« C«n»T — dc bcL Gal. IV, 3, Podobnie, cht>ć nie jasno — Strabo, 
[f- VII. I, J. I Vtl. III. I. 


—  19^  — 

w tychże samych krajach, występuje poteiny władzca Morawian 
i Czechów — Mirobud. 


§ 


10. 


1.   Najazdy  Rzymian  na  Germaniję  w  końcu  I  w. 
przed Chr. Mirobud podbija sąsiednie ludy Swewskie. 

Po ustąpieniu Jarowiia z (jaiiii ^r. 5H pr/ed Lhrj Rzymia- 
nie wnet cala Galliję i Belgiję aż do Renu /ajęli. Zachodni 
i południowy brzeg jeziora Genewskiego z mia!?tem Genewą był 
już w ich posiadaniu. Dla zaokrąglenia granicy wypadało kraje 
Alpejskie przyłączyć, lecz powstałe w tym czasie zaburzenia 
w Italii, wojna J. Cezara z Pompejem, potem znowu wojny do- 
mowe wstrzymały na kilkadziesiąt lat podbicie ludów Alpejskich. 
Dokonano to dopiero za imperatora Augusta^ gdy Druzus i Ti* 
berius. aź do jeziora Wenetskiego doszedłszy, wierzchowiny 
Renu i Dunaju opanowali (r 13 przed Chr.). Były to czasy naj- 
świetniejszej potęgi Rzymu, czasy ciągłych zaborów różnople- 
miennych ludów i tryumfów rzymskich wodzów. Teraz dopiera 
wzięto Sie w Rzymie do wykonania dawniejszych zamiarów C< 
zara względem Germanii. W tym celu pasierb Augusta Drusul 
młodzieniec pięknej urody, świetnego wychowania i wojskowych 
talentów, zrobiwszy wyprawę do Germanii, podbijał i do hołdu 
Rzymowi nakłaniał rozmaite ludy.*) Szczegółów lój wojny nie 
zachowali starożytni, a nowocześni niemieccy pkarze mniemają 
iż świetne zwycieztwo nad Markomanami Drusus odniósł w oko- 
licach Wircburga.-) Wyprawa trwała lat trzy 12—9 r. przed 
Chr., lecz do ostatecznych rezultatów nie doprowadziła. Byc 
moie iż natarczywość rzymska spotkała juA wtedy do nieprzeła- 
mania  przeszkody w potędze  Mirobuda, króla  Morawów  i Cze- 


»)  Ycllcjufl II, 97. 

<>   Dudik.   M^brcns  Gcschichte  I,  2 ».  l5,  jiowotujfjc się na  WiUnutia 
ArUc!i(e Gcsch. der Markomanncn  1, s. Ujlt, 


—   >93   - 

llUtorycy rzymscy o tern milczą, lecz wiadomości podane 

"^' — ^- :*Tia, dozwalają zrobić podobny wniosek. Będąc jeszcze 

n 1  Mirobud udał  sie  do Rzymu, gdzie od imperatora 

Auf^iusa wicie dobrodziejstw doznatt a po powrocie do ojczyzny. 

awyczajncgo człowieka stał się wodzem nietylko Czecliów, lecz 

^^torawów.  Podbił on wielki lud Luiyczanów, także Mogi łanów, 

|v   •   ■■.  Zumów,  Serbów  i  z  wielkiego  ludu  swewskiego, 

. ;   I^aństwo  jego  było prawdziwem królestwem, roz- 

||}4cem się od Dunaju i gór Karpackicłi — na północ aż do 

lot nad Sprewją  i Ilobola,  a na zacłtód do HercyAsktego ićusu, 

pod którym rozumiano pasmo gór od Czarnego lasu. aż do Czech. 

łowiąc w Rzymie i korzystając z łask  Augusta,  Mirobud 

nie tracił czasu napróżno, lecz przypatrywał się  wszystkiemu co 

dU jego ojczyzny pożytec^nem  być mogło, czego w pu;źniejszym 

ie dał dowody.  Gotował  się on do wojny, dobrze pojmując 

dążności Rzymu, przyjmował zbiegów z pod panowania 

łynJSKiego, uzbrajał wojsko. 

Tymczasem w Rzymie postanowiono dokonać podbój Ger- 
manitr rozpoczęty przez Druza, Wyprawiając Tiberiusa Nerona 
n»ku 5 po Chr August przypominał mu, że w Germanii przed 
laiy, |>od Markiem Yiniciusem, dziadem Tiberiusa. znako- 
litym meiem, groźna toczyła sie walka. Najazd ruzpocząt się 
(jAłlii i poszedł pomyślnie. Wnet podbici Kaninefaty, Attuari 
i Brukteri, w poddaństwo przyjęci Cłieruski, — wojska rzymskie 
przeszedłszy Wezerę, pomykały się w głąb kraju. Sam wódz 
byl na czele wszędzie, gdzie groziło niebezpieczeństwo, poruczając 
Ukkfje dowództwo Sentiowi Saturninowi, który jako legat ojca 
bywał w Germanii, znał miejscowość i sposób prowadzenia 
i»y.  Wyprawa ciągnęła się całe lato, aż do Grudnia i wielkie 


■ Cfini^. 


it. I, 3 «i  dum  //ojit#/yMv  M.itoboili  rciria: in tpicm locum 19 
' > |[jn&Łulit. tum Mjrconiinnni'& jfchtitcs $uos.... ac puder Mar* 
CII »iU dittin Luicu (l.u^ios Tncil) mAKnam centem, Zumos Rutoncf. 
:...., ri .irr ipsis Svcvi* ma^tiaio luiioncm, Semnones. 


—   196   — 

prawe przeciw Mirobudowi. Powstanie Słowian Pannońskich 
zniszc2yło wszystkie jego plany, a w parę lat później porażka le- 
gionów Kwinlyliusa Wara przez Teutonów, pod wodzą Armina 
(r. 8). zniewoliła Rzymian trzymać się polityki przyjaznej dla 
Mirobuda. 

2.   Walka Mirobuda z Arminem.   Odpadnięcie  Zie- 

mianów i Łąko-brdanów od Mirobuda.   Upadek jego 

r. 19. Chatowład burzy Czechy, — wygnany r. 19. 

Pomimo ogromnej potęgi Mirobudaj położenie jego było 
niebezpieczne. Z jednej strony Rzymianie, zgniótłszy powstanie 
Słowian pannońskich, umocowywali stanowiska nad Dunajem, 
zagraP.ając swa potęga ludom, które na północ od tćj rzekł by- 
towały, z drugiój — żywioł teutoński, upojony świeiem zwycięż- 
twem nad Rzymianami Armina, pi^ł sif do podniesienia swego 
znaczenia W Germanii. Ostrożność była jedynym środkiem dla 
uniknienia niebezpieczeństwa, Tak też i postępy wał Mirobud, 
ale nie zdołał uniknąć sideł stawionych mu przez wrogów. Da- 
wna niezgoda miedzy Swewami i Cheruskami usposobiala łudy 
teutońskie do walki przeciw Mirobudowi, ale co gorsze w paA<* 
stwie jego znalazło się wielu niezadowolnionych z powodu niby 
przywłaszczenia przez niego władzy królewskiej, W rzeczywi- 
stości Mirobud, pojmując konieczność połączenia pobratymczych 
ludów, dla skutecznego oporu nieprzyjaciołom, dążył do władzy 
monarcłiicznćj. jaka poznał w Rzymie. Ale ludy Słowiańskie, 
miłując nad wszystko swobodę plemienna i będąc jeszcze dalekie 
od pojęcia idei władzy mona chicznej. liczyły go za wdziercę do 
cudzych praw. Zaślepienie między Swewami wzrosło do takiego 
stopnia, że wróg ich Armin wydal się im obrońcą, a Mirobud 
uciemiężycielem swobody."^) Rzymianie sprzyjali Swewom i na- 
wet gotowali się dać im pomoc przeciw Chemskoro, ale w samem 
państwie Mirobuda rozdwojenie nastąpiło.   Nadhobołscy Ziemia- 


•)  TacM — AnnalcB U, 44, 


—   197   — 

*Jaii?it Y  Lakobrdanie  ośwtadciywsiy  sir  pr^i-ciw  Miru- 
b' połączyli  się  /  Cherviskami.   Ntirobud  znalazł  sobie 

stronnika w stryju  Armina  Ignoniirze, który nie chc^c  ulegać 
inlod2l«!Acowi. przeszedł na stronę Mirobuda.  Potęga dwóch naj- 
h wówczas wodzów ludów germańskich równoważyła 
i»r, .U'* \\rMiiugr zapewnienia Tacyta,  Armin miał przewagę, po- 
nieważ wzywftł  5we  ludy do walki  w imię  swobody  i dawnój 
sławy, ix Mirobud opierał się tylko  na swą  wbdzę królewską. 
Armin starając się poniżyć swego przeciwnika, zwał go zbiegiem, 
kfcóry boju nigdy nie widział i podczas  wojny Teutonów z Rzy- 
mianami, stał ukryty w lesie Hercyńskim.  satelitą cesarza r/ym- 
iego» za co godzien wypędzenia z kraju bez  miłosierdzia   Nie 
liedbal i Mirobud wychwalać się, a Ingnomir podniósłszy rękę 
"do górj\ mówił do wojska Mirobudowego, że w jego osobie spo- 
czywa sława Cherusków,  albowiem  wszystko  co  się stało,  było 
Yb-ymkiem jego rady. że  Armin  człek szalony, spraw nie pojmu- 
ucv. cudzą sławę sobie przypisuje, dla tego tylko,  że trzy legie 
oae i wodza nieprzewidującego zdrady, podstępem oszukał, 
Ł wielką szkodą dla Germannii, a hańbą dla siebie.   Podżegani 
ciemi Słowy Cheruski i Lakobrdanie bojowali Ka dawną stawę 
kwobod^', a strona przeciwna za utrzymanie  władzy  Mirobuda. 
Ijdy wojska zawzięciej na siebie nie nacierały, jak w boju za- 
fxn między temi stronami, nigdy los bitwy nie wahał się jak 
Id/itfń lego boju; zniszczenie sił było wielkie, szczególnie prawe 
ydio  Mirobuda  ucierpiało,  lecz  i  strona  przeciwna  znaczne 
ty poniosła   Spodziewano się, że bitwa jeszcze się wznowi, lecz 
>ttr».bud pociągnął ze swym taborem w tył. co przyjęto za oznakę, 
za  zwyciężonego uważał.   Osłabiony  odwrotem  do ziemi 
Markomanów (w Czechach),'") Mirobud wyprawił do Tit>eriusa po- 


i.-n  nuulo Cberusci socm|uc corutn,  vclus Arminii miles, «umpftcrc 
I fastluiii to t-tum Marobudu) Suevae ycnics. Sciimonca et Langobarcit derecere 

mA ««CL   TiciL Aniul. II, 45. 

**)   A  wi(-c bitwa loca:)-Ia *i*i gdzieś HM północ od C»ech. 


198  — 

stów z proSbą o pomoc. Odpowiedziano mu, że nie jtia prawa wzy- 
wać wojska rzymskiego przeciw Cheruskom, ponieważ sam niczcm 
nie pomógł Rzymianom w walce z lyrai nieprzyjaciółmi. Dla 
przywrócenia jednak pokoju w Germanii, wysłany był Druzus 
r.  17 po Chr.") 

"Wierny tradycyjnej polityce rzymskićj: „divide et impera," 
Druzus prowadził zręcznie intrygę w celu poróżnienia przeciwni- 
ków i zniszczenia osłabionego już Mirobuda/'; aby później ła- 
twiej jarzmo na wszystkie ludy Germanii włożyć. Był między 
Budyszynami młodzieniec Chatowład (Catualda). który niegdyś, 
unikając gwałtów Mirobuda uciekł z kraju, lecz teraz korzystając 
z okoliczności do zemsty się ośmielił. Z silnem wojskiem wkro- 
czywszy do kraju Morawianów (Czech) i pobudziwszy możnych 
do łączenia się z sobą, Chatowład wpadł do stolicy królewskiój, 
broniący ją gród opanował, zabrał dawne łupy przez Swewów na 
Rzymianach zdobyte, a również zbiegów rzymskich i kupców, 
których chciwość wzbogacenia się do ziemi nieprzyjacielskiej 
wiodła. Nie wiemy jakich środków używał do przeprowadzenia 
takiego przewrotu państwowego Druzus, lecz że to było dziełem 
jego, napomyka o tern Tacyt, świadcząc że Druzus nabył wielkiej 
sławy siejąc nieporozumienia w Germanii.*") 

Opuszczony od wszystkich Mirobud szukał ratunku w łasce 
imperatorskiej. Przeprawiwszy się przez Dunaj do posiadłości 
rzymskich w Noriku, pisał do Tiberiusa nie jak zbieg, lub łaski 
żebrzący, lecz przypominał dawniejsze swe powodzenie, gdy go 
najsławniejsi królowie na swą stronę ciągnęli, on jednak zawsze 
był przyjacielem Rzymian. Odpowiedziano mu, że może mieć 
spokojny i przyzwoity przytułek w Italii, byleby niczego wiecój 
nie przedsiębrał,  W senacie jednak prawił Mirobud, że ani Filip 


")   TitcyU Ann, c. 45,  .\h, 

^^) MaiolHiilnum, Suevoruni (eijcni, catliile ciicumveniU Aur. ViOtor. Epikom 
<Jc viU et ntoTibu» lTnpvr:iturunł Korriunor. c. 2. 

"f Uuud leve (Iccua Diusus quiicblvU iiilicicns Gcnuanos a^ discordias ulijiue 
fiaclo jam Marubuduo tis<iuc in exitium tn&islctclur Tacit —  Ann,  '*  ' ' 


—   '99   — 

dbi Aieiiczyków, ani Pyrrus I Antioch dla R2ymian nic byli tak 
strasznymi, jak on. Zro/umiano w R/ymie jak niebezpiecznie 
była nAni podobnego zuchwałego sąsiada i jak ro/umne były 
irodki, które go do upadku doprowadziły. Miej.sceni pobytu 
nozoac/onij mu Rawpne, pokazując .Swewoin. Łe on mógł wrócić 
Uo króW^twa, co służyło dla powściągnienia ich zucłjwaktwa. 
NIb wyszedł jednak z Italii lat 18 i pod starość .stracił dawna 
Ac, i wielkiego przywiązania do iycia {-f 37 r.).'*) 

•Iługo ci«>zył bic powodzeniem i Chatowład, Wypydzony 
* < .-.1. przez Wibiiiusa wodza łlermundurów (Durzyńców), 
utrzymał z łaski imperatorskiej pozwolenie zamieszkać w Forum 
Julii (FrejiLs) w Gallii Narbońskiej. Ażeby zaś barbarzyńcy, któ- 
fzy towar/ys^yll dwóm królom, powiada dziejopis rzymski, nie 
sprawili połączywszy sie nowego zamieszania, osadzono ich w spo- 
kojnych prowincyach za Dunajem, w kraju miedzy rzekami Mar- 
bftch i Gusł^n/*^) w górnych Rakusach (r. 19 po Chr.). 

3. Wanjo król Swewów. Napad łużyckich orężni- 
ków na Czechy. Wanjo wygnany roku 51. Wańko 
i Sido knezie Durzyńców- Durzyńcy biją Hessów 
na głowę pod Chyżycami r 58. 

Wzmiankowane sprawy działy się wskutek polityki Druza, 
EtAry po wypędzeniu Chatowłada. naznaczył królem Swewów 
'^'- 'iwian i Czechtnv?) Wanja, z ludu słowackiego.'**) Ten z po- 
■ u panował slawtiie, byl lubiony przez poddanych, lecz po- 
fiśadanitf długi czas władzy, zepsuło go: stał się dumnym, niena- 
wistnym sąsiadom i domownikom. Wańko i Sido, synowie króla 
Durzyńców, Wibiliusa  i  siostry Wanja,  gotowali wujowi swemu 


"^   TjcjL   Aan.  If, 63.  SuctoniiH iii Tibcfio t. 37, 
_*•)   ^Muntttt ft Cuium" (Tacit. Ann. 11, 63I wyktaJdm pKM Marbacb i Ga«en. 
■ i-jjc Yannto geulis ijuatlotitnt.   TjctU Ann.  II.  63.   Vaaniii»F Sue- 

' ai« impoiitus pcttttor retno,   Tacii Ann, XII, 30.   l'o«l KwjMatni 

iif tOitmAtt Słowaków, tk Yonniiu jc»t W«ajo. 


200 

Zgubę.'") Udał się Wanjo do imperatora Klaudiusa z prośba 
o pomoc, lecz Klaudius nie życzył miesrat^ sie w zaburzenia mi^ 
dzy barbarzyńcami, a dał tylko prezydentowi Pannonii Ilisterowi 
rozkaz, aby miał ciacle na pogotowiu nad Dunajem jedna legiję, 
z wyborczemi wojskami posiłkowemi, dla okazania opieki zwy- 
ciężonemu i powściągnienia zwycięzców, którzy w upojeniu szału. 
mogliby zakłócić spokój cesarstwa Trwoga zwiększała sie z po- 
wodu najazdu (r. 51) mnóstwa orężników Lużyckicti i innych 
ludów na wieAć o niezliczonych skarbach króla Wanja z daniny 
i grabieży, w ciągu 30 letniego panowania zebranycli. Siły 
Wanja złożone z piechoty morawskiej i jazdy serbskiej (Jazygów- 
Sarmatów) były niedostateczne przeciw nieprzyjaciołom bitnym 
i liczbą przewyższającym. Postanowił więc Wanjo prowadzić 
wojnę odporną i zamknął się w miejscach warownych, lecz jazda 
serbska, nie mogąc wytrzymać oblężenia, rozsypawszy się po 
okolicznych równinach, pobudzała ^róla wystąpić do boju, po- 
nieważ wszystkie siły nieprzyjaciół na nią nacierały. Wyszedł 
Wanjo w otwarte pole, stoczył bitwę, a gdy pokryty ranami 
w ucieczce szukał ocalenia, znalazł odwrót zapewniony przez flotę 
rzymską, która go na Dunaju oczekiwała. Podręcznicy króla 
zdążyli za nim i otrzymali w Pannonii ziemie, na których osie- 
dleni zostali r 51. Po tych wypadkach Wańko i Sido "*J roz- 
dzielili królestwo Wanjowe pomiędzy siebie, zostawali ciągle 
w wielkiej przyjaźni z Rzymianami, a od swych poddanych 
wprzód wielbieni, po osiągnieniu zaś władzy w której niewolę 
upatrywano, znienawidzeni zostali.*") 

Dzieje  milczą o tern  jaki  los  spotkał Wańkę i Sido,  lecz 
w czasie zaburzeń  w cesarstwie,  po śmierci  Galby r. 6g, kiedy 


>•) Auctores fuerc Yibilius Hcnniindurorum rex et Vanj»iił ac Siilo soimc 
Vunnu gciuii. Tacit, Ann. Xn. 29. Vangio znaoty Wańko, jakich pełno po Sio- 
wiaAs£Ci}£inc. I.icthy ród Wankowic&ów na Lilwic pocliodti nie ihI kogu liinrco. 
jak od Wońki. 

>*f   Według Maciejowskiego:  Żyto. 

»/  TjidL Ann. XIf, ja 


—    20I    — 

WiU^iu!^ zbierał wojska dla ogłoszenia się imperatorem. Sido 
i ItalikuA, królowie swewscy, którycli przyjaźń i wierność dla 
Riymian były wiadomo, stanęli po stronie Wespa/ijana przeciw 
"WHleliusowl"*) Gdy przyszło do walnój rozprawy w okolicy Kre- 
mony, knilowie? Sido i Ilalikus, i wyborowymi wojownikami, stali 
w r' " •**) linji bojowej-*) Tak więc od wypędzenia z kraju 
M\: ir. M>). ksią^,cta, czy królowie Durzyńców, zostając ciągle 

w przyjaznych, stosunkach z Rzymianami, wzrastali w siły, wy- 
wierając wpływ swój na sąsiednich Morawian i Słowaków, a po 
wy|>cdzcniu / Czech Wanja r. 51, panowali na przestrzeni od 
Mrtiu a* do Tatrów. a zapewno i w Czechach, aż do krajów łu- 
lycktch. Utrzymanie się na tronie imperatorskim Wcspazijana, 
ktiinrgD tak czynnie wspierali Sido i Italikus, zapewniło im bez- 
pieczne panowanie w krajach, które posiadali. Bezpieczeństwo 
od pohidnia było konieczne, ponieważ z północy naciskały orężne 
llumy Niemców, po nad Włtnwą (Fuldą) ubijające się już z Du- 
r.'vr..Ami, a chociaż w zaszłej bitwie z Ilessami, z powodu sporu 
;y, Durzyńcy na głowę pobili 1 lessów.") w okolicy Chy- 
(r^c") r. 58, jednak wzmagająca się polega Niemców, przez po- 
^llci Z4» Skandynawii wędrujące, parła .się ku wschodowi. 

4. Zatargi Morawian i Słowaków z imperatorem 
Domicyanem.  Rzymianie wdzierają się do Morawy. 

l^okój  między  Słowianami   naddunajskimi  i  Rzymianami 
ir>viu bez przerwy aż do Domicyana. który wszedłszy w zatargi 


=•]   r^cit — fiiAlonuum IH,  5. 
")  lUd. Ul, jf. 
«)  n.i<l,  -  A mi. XtII.  57. 

**)  Tiicyt DŁC  w^miADkuje  n«£wy pobojowUłu» aIc  ac  słów jfgo  widdć,  ic 

CWti; ttY<!»«>( nmteniaj^c jnkoby saliny,  Iciące  ptny pugrunicinćj  ricccc  były naj- 

'* "^ 'Uh  otcU*ni  je Ailaliy^ (Alin. Klif,  57).   Ricką pograniciną, 

być  tylko  Sala. wpadaj^c.i  do  Menu.   Nad l;|  Snl.*;.  źródła 

■>ic  w  Chy*ycach,  lera/;  Kissinuci), ii jtatcm mamy ptx)»uwc 

^^A xav^U w okolicy Chyiyc. 


z Dakami, żądał cd Morawian i Słowaków woJennycTi posiłków. 
A gdy Daki wodza rzymskiego Kornelego Fuska znieśli,-*) Do- 
micyan rozj^niewany na Morawian i Słowaków ::a niedostarczenie 
mu posiłków, wszedł do Pannonii, posłów proszacycłi o pokój 
kazał zabić i wojnę wypowiedział r. 88, lecz pobity przeje Mora- 
wian spieszył zawarciem pokoju z Decebalem Dackira.^*) Zagro- 
żone ludy Słowiańskie, od tego czasu poczęły wchodzić w poro- 
zumienie przeciw Rzymowi. Serby wchodzili w związek ze 
Swewami, Daki myśleli o odwecie. Zaburzenia w cesarstwie, 
w skutek wojny domowej za Galby, Ottona i Yiteliusa, wszystkim 
sąsiadom dodawały otuchy.^**) 

Wiadome są w dziejach wypadki zaszłe w pacy i, za Tra- 
jana r. 106. Sraierć tragiczna Decebaia króla dackiego, zawojo- 
wanie Dacyi, opuszczenie jej przez ludność uchodzącą ze swym 
dobytkiem na północ w góry do pobratymców, nie mogły nie 
sprawić głębokiego wrażenia na umyśle naddunajskich Słowian. 
Patrzali na przybliżające się ku nim posterunki rzymskie w Da- 
cyi, gotowe z nad Cissy wedrzeć sie do kraju Słowaków, lecz 
zostawali w spokoju. Slowaki byli nawet holdownikami Rzymian 
i jeszcze za Antonina Piusa (140 — i6i) Rzymianie im króla na- 
znaczyli." 'j Nie długo wszakże zostawało Rzymianom czekać na 
stanowcze poróżnienie się ze Słowianami. Morawianie pierwsi 
wstępnym bojem do Pannonii rozpoczęli szereg wojen, które 
śmiertelne ciosy zadały cesarstwu. 

Wspomnieliśmy Ze jeszcze za Mirobuda w Morawii i Cze- 
chach było 7^,000 organizowanego, na wzór rzymski, wojska. 
Siła ta na owe czasy była potężną i mocno przemawiającą za 
gestem osiedleniem ludności nad Labą i Morawą.   Stóletni pokój 


**)   Suet^Tiius in Domiliano 6;  Juvennl rV, lOi, Mo;  Marcial IV, 76» 

**)   Dio — Cassiu!> I. 67 c  7. 

''^) Quatuor principis ferro intcrcmpti. TńnA bclla civiUa, plnra cKcrn.i... 
coortac in no& SarmaUruni ac Suwurum ccnles, nobililjtuft dntlibus mtituts Djttit 
TaciL HUU I,  2. 

*';   nt<c\ Quaili» dat** napis da pleniąiłeu k cŁa*ów Antoninti. 


—   203   — 


Uymtanam], łączenie si^ z Morawianami Durzy ńców, takie 
niriH^iłtHlnirj Jtily ludu, oraz Słowaków, a pod czas i Serbów wy- 
twarzało zvvi«^zek pobratymczych ludów znacznej siły. Jakby da- 
leko na północ i wschód ku wierzchowinom Odry i Wisły sięgał 
wpływ związku, na czele którego stawali Morawianie, z pewnością 
nie wiemy. Wszakże do Rzymu dolatywały wieści, że jacyś bar- 
bantyńcy północ zakłócili i napierając na Morawian zmusili ich 
zagrozić Rzymianom wojna, jeśli nie pozwolą im osiedlić się 
U siebie. Tak nam podaje sprawę pisarz z początku wieku III 
Juliu.s KapitoUnus,^*) lec7. podanie to nie zgadza się z prawda. 
Morawianie byli ludem licznym, .szeroko rozsiadłym, w około oto- 
czeni «lowiańskiemi plemionami, z któremi żyli w zgodzie i nie 
midi potrzeby, ani nawet możności, przesiedlać się na ziemie ce- 
sarstwa. Inne więc musiały być powody do poruszenia Marko- 
manów, niż te jakie się Kapitolinusowi wydały. Współczesny 
I>ia Cas53U» świadczy, że Rzymianie przeszkadzali pogranicznym 
Morawianom uprawiać role i paść trzody, przez co ci bardzo się 
burzyli**) Pograniczne więc zajścia, dokuczywszy Morawiai^nif 
łatwo mocly ich wzburzyć przeciw Rzymowi. A o jakich to 
wstryaśnieniach na północy wspomniał historyk rzymski, tylko 
domysłem dochodzić można.'"') 

S§ jednakże w dziejach wskazówki oświecające cokolwiek 
;»U>&unki ludów na północ od Dunaju zamieszkałych. Wiemy, że 
Włiflkie państwo Mirobuda rozpadło się wskutek rozdwojenia 
okładających je ludów. Ziemianie i Lakobrdanie pierwsi od zwią- 
cku odpadli i nie widać aby później do niego powrócili. Owszem 
iq* Chatowlad z kraju  Budyszyńskiego wpadł do Czech 


^t   ^^ctovaIu  et  Mikrconmnnis  cuncU  lurbantibus,  olhs  ctuifn  gcntibus ijuac 
ntiTiit  -1  -npcTłonbtu  barbarU  fugeranl ,   nW\  rui iprienim ,   bcllitm  inforentiltiis. 
».  (n AnumL  fluloei. XIV. 
I   Lłi.ł r-issiu»  — 72, 2. 
**(   Ilitoiycy polscy XIK wieku upatrują vt tćm nii{}omkiiii:uiu Kapitolinu&a, 
;y  nił  północ  od Karpat z pr/csictllcnicm  się luilnoici Dackićjt u*lcpu- 
po Łlłiiiictiio kb państwa r.  I06  puc*  Traj^uia.   Biuluwski —  Wstęp 
puUk. 9. 431. 


^mM 


■l^ita 


ttdi 


^^   204   — 

1 zlupieżył je, jak wspomnieliśmy wyżej. Później w r. 51 ogromny 
najazd Łużyckich ludów wywróciJ potęgę króla Wanja i Czechy 
splądrował. Widocznie, że rozdwojenie ludów Swewskich za Mi- 
robuda r. 19, rozerwało ostatecznie dawniejszy związek. Czechy 
z Morawianami i Słowakami trzymali się razem przeciw Rzymia- 
nom, ale północne Łużyckie ludy, miały swe osobne interesy 
i być może zaburzenie, o którem wspomina Kapitolinus było 
sprawą Łużyckich ludów, potężnych i strasznych z swej wojowni- 
czości, jak upewniał Tacyt. Czy nie tu leży początek podziałów 
plemiennych, z których póiniój złożyły się osobne paAstwa : Mo- 
rawy, Czechy, Polska?***) 

WOJNY MARKOMAŃSKIE. 

1. Zagon Morawianów aź pod Akwileję roku 167, 
Przestrach w Rzymie. Wyprawa M. Aureliusa prze- 
ciw Morawianom, Jazygom i Słowakom. Warunki 
pokoju. Załoga rzymska w grodach morawskich. 
Koniec wojny r. 175, 

Dążenie Rzymian do rozszerzenia swego panowania w Da* 
cyi i podkarpackich krajach, trwogą napełniało naddunajską Sło- 
wiańszczyznę, przygotowując burzę, jakiej się w Rzymie niespo- 
d/iewano. Pograniczne najazdy Rzymian, przeszkadzając mie- 
szkańcom naddunajskim uprawiać rolę i paść trzody, rozdrażniały 
ich i usposobiały do odwetu. A gdy ich długa cierpliwość pękła, 
Morawianie gwałtownym napadem na Pannoniję. wszystko co 
im się po drodze nawinęło zniszczyli aż do Akwilei (Voglei), 
warownię te obiegli i Opitegrum ') zrujnowali. Wieść o zape* 
dzeniu się Morawian aź do Italii (r. 167) straszny popłoch spra- 


■>)   Według  Obcrmiillcrn  LMgn  iKtniagający  do  wywróceni;*  ft.ińsiwa Wanja 
byli  Polnnami.   Urgescb. il. Wcdea s. 52. 

')   Opitegruni Urax 0<Wgro w Murc. Trcvi»o. 


^^   —  205  — 

^Rła w RjEymi^iein bardziój, le w zmowie z nimi liczono Uurzyfi- 
ców, Nardanów, Słowaków, Serbów, Daków, Boranów i inne ludy.') 

Gotowała aic jedna z najstraszniejv.ych wojen, jakiej Rzy- 
mianie od wojen punickich nie mieli, — wojna wymagająca 
«fi«lkich koi</tów, a tymczasem skarb Imperatorski był zupełnie 
wyczerpany,') Wśród takich krytycznych okoliczności , Marek 
Aurdius kazaf sprzedać z Iłcytacyi na forum Trajani orna- 
menty impt*ratorskie, złote i kryształowe puhary, wazy. stroje 
kobiece^ malerye tkane ze złota, wszystkie drog-ie kamienie zna- 
lezicmt* w skarbcu Adriana, a nawet statuje i obrazy sławnych 
malarzy. Dwumiesięczna licytacyja dostarczyła środków do pro- 
wadzenia wojny. *| Mógł więc M. Aurelius siać poróżnienia mię- 
dzy powstającymi ludami „najmując Germanów, aby wal- 
czyli z Germanami," a sam szedł z wielkiemi siłami do 
Pannoniif dla oswobodzenia j^j od nieprzyjaciół/) 

W Morawach podówczas panował Markomir,*) lecz czy oso- 
btide udział w wojnie przyjmował? — nie wiemy. Nad Słowa- 
kami panował Furtius. 

Ze zWiieniem się imperatora, Morawianie 1 Słowaki ustępy- 
Wttli z Pannonii. uprowadzając z sobą massę brańców, lecz nie- 
kture fłddziały M. Aurelius rozproszył, Jazygów po zamarzniętym 
Dunaju ścigał, Słowaków pobił, całą Pannoniję oswobodził') i ty- 
tuł „Germanicus" przyjął „z tej przyczyny, że Germanami zwano 
ludy, które w głębi kraju za Dunajem mieszkały."'*) 

Po  krwawych  bojach z Morawianami  i Jazygami  następo- 


Cspitnlinus in Antonino XIU, XVII, KXIŁ. 

*>  Huuopiw* vni, 13. 

*)   J, CapituluiUi in Antf>n. XVII, 
»)   iWd. XXI. 

•}   Aureli Vuti»r — Dc Cacsuribus  1 6. 

^  Fkononin*  ergo  Mdrcomanni&.  Sarmatis,  WamlAlis,  simul  diam Qui»iiii 
i-łvil.   J, Cflpitul  in  Am. XVII. 
— liii. 71  c. 3.   Jest  to  jcsłCłc  jc-lna wskasówUa n.i I**, ic 
ui«  NtcmcAw  wylącentc,  lecz  wscyslkic  lody nu pólnnc od Du> 


—   2o6   — 

wala niebezpieczniejsza jeszcze wojna z Słowakami, pełna stra- 
sznych przygód, trudów wojennych i niezliczonych niebezpie- 
czeństw, z których tylkp szczęściem i pomocą boską, powiada 
współczesny pisarz, udało sie wyjść imperatorowi. Ścigając uslij- 
pujacych w góry Słowaków, M. Aureli wszedł w dolinę Nitry, 
gdzie go nieprzyjaciel począł dociskać. Żołnierze rzymscy zmę- 
czeni trudnym pochodem, okryci ranami i pozbawieni wody, 
przewidywali ostateczną swą zgubę, lecz z łaski niebios spadł 
deszcz i to ich uratowało.*') 

Przemożone ludy słały do imperatora poselstwa i prośbą 
o pokój. Zgodził się on zawi^aó / nimi pojedyncze przymierza- 
Słowakom położył za warunek aby nie łączyli się z Morawia- 
nami, dali mu stada bydła i koni, zwrócili 13,000 zbiegów i jeń- 
ców rzymskicli, nie uczęszczali na targowiska w pewnych mirj- 
scach, gdzieby się mogli porozumiewa*^ z Morawianami i Jazy- 
gami, stwierdziwszy przysięgą, ie ich do siebie nie przyjmą 
i przez swój kraj przechodzić im nie pozwolą. Lecz Słowaki 
nie tylko pomoc Jazygom nieśli, ale i Morawian, naciskanych 
przez Rzymian, do swego kraju przyjmowali, zbiegów i jeńców 
zatrzymali, wydawszy tylko takich, którycli ani sprzedać, ani do 
pracy użyć nie mogli. Króla swego Furtia wypędzili, a na jego 
miejscu wybrali innego, jawnego nieprzyjaciela Rzymian, imie- 
niem Ariogaesus '") Donoszono M. Aureliusowi, ie Słowaki go- 
towi takiego tylko króla przyznać, który zatwierdzenie impera- 
torskie uzyszcze, lecz on nie dowierzając barbarzyńcom i w przy- 
jaznych ich obietnicach upatrując zdradę, oświadczył, ie woli 
otwarte wystąpienie zbrojne;") na Ariogaesusa zaś był tak roz- 
gniewany, że temu, ktoby go żywcem dostawił obiecał 1000 mo- 
net w zlocie, a za głowę jego pięćset.   Gdy jednak późnićj Ario- 


")  Dio Cassius— 71, 8; J. Capilol. in Ant. XXIV. 

>0)  Dio Cassius 71 c. II, 13; PioU Magister tiag. O,  Corpui Hist. ByKAiiu 
'*)   Qua(li  atttem  amtsso  rcge  siio,  non  prius  sc  confirniałums cnm qiii crat 
creatus,  dicebant.  quam  id  nostrU  placuissct  tmperatorihas.   J.  CApitoItnus  tu 
Anu XIY. ~ 


207    — 

roc€\ M. Aurelius zlitował sie i nic mu jh^o 
nw- uczyniwszy, posiał ^^o na mieszkanie do Aleksantlryi.'-) 

\Vycłenc2f!ni wnjną Morawianie przez posel.^itwo prosili o po- 

k^i*  M. Aurelius położył im za warunek, aby na 38 stadlj odsu- 

iicli sic od  Dunaju, nic zgromadzali  się w pewnych miejscach, 

"' X\ na targowiska  wspólnie z sąsiadami i dali rf>koj- 

f ,   iiicniu  tych  warunków.   Jazyp  także,  po  wielkich 

ich upokorzyli sie.   Król ich Zantikus padł przed Imperato- 

^^m na kolana, a dostojnicy jego zawarli umowę  na  takich  wa- 

ninkacb. jakie Morawianom i Słowakom dano, z ta tylko różnicą 

i* II połowę dalt^j od Dunaju  odsunąć sie musieli i dać 8000 ja- 

^lv, i których imperator  5500 do Brytanii  przeznaczył.   Jazygi 

pTii^^ili (1 ulżenie warunków.   Imperator,  zwalając iż mu pożyte- 

anymt być  mogli, uwzględnił ich  prośbę,  lecz  ani Ja/ygi,  ani 

Hirnmi!'*) nie dostawili posiłków wojennych,  dopóki im nie za- 

' '  cm prowadzeniem wojny.  A gdy przyszło do spełnie- 

— X pokoju, imperator sfolgował, Jazygom dań ograni- 

ayl na pewien czas, albo i zupełnie darował, niektórym nadal 
prawa rzymskie, ale mocno stal na tem, aby zgromadzeń nie 
na targowiska nie uczęszali, łodzi własnych nie trzymali 
na wyspy dunajskie nie cłiodzili. 

DU spełnienia warunków umowy imperator zostawił w gro- 
^h Morawian i Słowaków 20,000 załogi, lecz wkrótce posłowie 
łych ludów skarżyli się imperatorowi, że żołnierze z załogi nie 
Walali im, ani trzody paść, ani ziemię orać, ani innych spraw 
ić, le przyjmowali zbiegów, chwytali brańców nie mając 
wszystkit-m najmniejszej potrzeby, gdyż wszystkiego po- 
itek i miojsce dla kipieli mieli. Dokuczliwość załogi dopro- 
*ttdzilti Słowaków do tego. że zamierzali kraj opuścić,* z żonami 
ni wyjść do kraju Ziemianów (Semnonów), lecz imperator 


71.  M. 

ło ci co kicdAicli u wierzchowin Wtily* 


ka2al  drogi  pozamykać,  dając  im  do pojfcta,  że rau szło nie 
o zajęcie kraju, a o zniewolenie ich do posłuszeństwa,'*) 

Układy skończyły sie r. 17^ i około tego czasu wszczął się 
jakiś niepokój u Nardanów (Narisków), wskutek czego 3000 ich 
rzuciwszy ojczyznę osiedlili się na ziemi rzymskićj.'*) 


2.  Powtórna  wojna.   Śmierć  M.  Aureliusa  r. 180. 
Kommodus zawiera przymierze. 

W kilka lat później Morawianie znowu stanęli na czele 
związku, do którego należeli: Durzyńcy, Serby, Słowaki, Boranie, 
Daki i inne sąsiednie ludy.'") Związkowi wyprowadzili siły za- 
pewno nie małe, kiedy M, Aurelius zmuszony był trzy lala zo- 
stawać w Karanuntum i według zeznania współczesnego dziejo- 
pisa, rok jeszcze potrzeba mu było czasu dla obrócenia powsta- 
łych krajów w prowinciję rzymską, lecz śmierć go nagle zasko- 
czyła pod Widniem (Yindobona) r, 180. Syn i następca jego 
Kommodus, czując wiccćj pociągu do dziwactwa i rozpusty w Rzy- 
mie, niż do prowadzenia wojny, skłonił sie na żądanie Morawia- 
nów, osłabionych walką i spustoszeniem ich pól, do zawarcia 
pokoju na warunkach ułożonych przez jego ojca, z tern aby wró- 
cili zbiegów i dawali corocznie cz^Łi swych plonów, z czego 
jednak późnićj cześć ustąpił. Mieli także Morawianie wydać nie- 
które or^że. a Slowaki oswobodzili 13000 jeńców. Oprócz tego 
zabroniono im schodzić się często na mnogich miejscach, dozwa- 
lając odbywać zgromadzenia na jednem miejscu w obecności 
rzymskiego centuriona.   Radzono im  także  wstrzymywać się od 


I 
I 

I 


*^)  Dio Cassius 1. 71 c. 16, i^, ig, 20. 

**)   Ihiil.  71 c. 21. 

^^i   Tricnnio bclluin poittca cum MatcomannLs Hcrmłindurifl, SarmattB, Qnadi!« 
cttum cgit.   J. Cajńtolinus in  Ant. 27:  Kulropiiis 1. Vnl k.  ij wyticjui.   Markotna- | 
mSw,  Swcwów.  Saimalńw, Kwadów i  Wumlalów.   I tak:  KapUuUnusowc llcnuaa- 
dury u EulropiusA sa Swewaml.   I slus/nic. bo llirrinuoiluty byli  pitiaicmein vivl* 
kiego  laJti  Swcvów. 


nt^priyjacieUkich kroków przeciw Jazygom, Boranom i Wanda- 
' tom.   Po pr/yjęciu tych warunków imperator zwrócił  prze;t swe 
vo}%ka zajęte okolice i wyprowadził załogę z twierdz, ktł>re 


^.     swe 

,^,,  ,_ .  ^, załogę z twierdz, które Mo- 

oddano zostały.  Wszakże Morawianie posiłków według 
.inia nio  dostawili,  co  im później  Kommodus  ka/.dego 


r raku {przypominał.'") 


3.  Podniesienie  ducłia  narodowego  Słowian  nad- 

dunajskich.  Porozumiewanie się ich dla wspólnego 

działania przeciw Rzymianom. 

Wojny MarkomaAskie stanowią znakomita epokę w stosun- 
ku\\ Słowian do Rzymu. Przed temi wojnami Słowianie lewego 
bniipi Dunaju, od jego źródeł aż do Pannonii. korzyli się przed 
f^K'^ rzymska, Ayli z Rzymianami w stosunkacłi przyjaznych. 
. niobac£4ic na los swych braci w Alpach, Noryku, Pannonii 
I na porzeczu Adryatyckiem, jeszcze za Augusta ujarzmionych. 
rUtymrie Morawianów władając w Czechach i nad Dunajem, 
w pogotowiu znaczne siły wojenne, lecz ani razu nie ko- 
li z nich, podczas gdy Rzym znajdywał się w trudnych 
ctncśctacłr, czy to wśród wojen domowych i rozruchów, czy 
ciężkich wojen najezdniczych Nawet na głos dackiego 
^bała^ wołającego o wspólną przeciw Rzymowi obronę, Sło- 
i.\ddunajscy nie poruszyli się. Królowie Morawianów nie 
Li'. ..idownikami Rzymu, ale ulegali jego wpływom, za co 
tracili zaufanie własnych poddanych. Durzyńcy mieszali 
ft{ w sprawy sąsiednich Morawianów, odpierali Niemców na 
l»<'r/^czu Włtawy (Fuldy). wdzierających się do ich posad, lecz 
' '" — -inami zostawali w zupełnej zgodzie, swobodnie kupczyli 
t - i,u i w granicacłi rzymskich, gdzie ich jako dobrych są- 
M:iitł'iw gościnnie przyjmowano. Położenie Słowaków wiecuj ł>ylo 


^U  Dio Casriu*. 1. 71 c. 2.; J. Capitolinus in Anton. XXn, KKII. XXIV, 
'U Amel. Ytctor, de Caeuribui. 16. 

- 1. 14 


2lO    


zależne od Rzymian, niż Morawian i Durzyńców. Słowaki sta- 
nowili sobie królów z wolnego wyboru, ale tacy królowie musieli 
uzyskiwać potwierdzenie imperatorskie, a prawdopodobnie, ie 
w niektórych razach sami imperatorowie naznaczali Słowakom 
królów. Z ramienia rzymskiego posadzony król wzbudzał ku 
sobie niechęć swych poddanych, którzy przy lada okoliczności 
\\^peclzali go, dowodząc tem, że natura słowiańska nie była 
uzdolniona, jak niemiecka, do ślepego posłuszeństwa panującemu. 
Południowi sąsiedzi Słowaków Serby. pod imieniem Sarmatów, 
ze swómi trzodami swobodnie przesuwają się po obszernych 
równinach mied/y Dunajem i Cisą położonych, ©chwyceni przez 
kordony rzymskie po granicach Pannonii, Syrmii i Dacyi Tra- 
jańskićj, tulą sie do swych braci u podnóża Tatrów zamieszka- 
łych, szukając w nich pomocy przeciw wrogowi, gotującemu sio 
ich ojczyste równiny napełnić obozowiskami wojennemi, a ludzi, 
podobnie jak w sąsiedniój Dacyi, w niewolę ująć. A gdy nieu- 
stanne grabieże i wdzierstwa rzymskie wywołały tak zwane 
wojny markomańskie, Morawianie, Durzyńcy. Słowaki i Serby, 
porozumiewają się mied^ty sobą, wciągają do swego związku za- 
tatrzańskich Boranów i karpackich Daków i razem po nad Du- 
najem wieńcem roztoczywszy swe drużyny, wpadają do Panonii, 
niszczą ją jak nieprzyjacielską stronę, uprowadzają branców, lecz 
niemogąc sie zrównać z taktyką rzymską, spieszą do wojny od- 
pornej we własnych ziemiach. Zadawali im Rzymianie nie małe 
klęski, lecz ostatecznie ujarzmić nie zdoławszy, zadowalniali się 
okazaniem barbarzyńcom swojćj przewagi, a głównie starali się 
poróżnić między sobą naddunajskie ludy, przeszkodzić im o ile 
można do porozumiewania się między sobą, do czego targowiska 
najlepiej służyły. Z tej to przyczyny Rzymianie warowali w umo- 
wach, aby sąsiednie ludy nie schodziły się na targowiska. Kilku- 
nastoletnia wojna z Rzymianami podniosła ducha w Słowianach, 
usposobiła ich do śmieb/ego działania i dawne stosunki na 
wsze rozerwała. Odtąd Słowianie nit? dają się łudzić obieinicaii 
i potęgą Rzymian, zrzekają się przyjaznych z nimi związków i 


W2i)W9QEy rfc do orcia, własnemi piersiami postanowili bronić 
atyMt^j ziemi. Odtąd poczyna się u Słowian nowy peryod 
ejów: nleuAiannrj walki z R/ymianami. aż do ostatecznego ich 

rbntanta xa cjsasów Atyli. 


§12. 

L Wyprawy przeciw Morawianom: Karakalli 212 
do 217; Maxim!na r. 235, Waleriana r. 253, Galliena 
r 260; Najazdy Morawian na Italiję r. 270, 281, 283, 
a88» 389, 302. Imperator Konstans upokarza Słowa- 
ków, Serbów i Limigantów r. 358, 

Po  flkoAczeniu  wojen   Markomańskich  Słowianie  stanęli 
lO po całym  brzegu  Dunaju, od jego iródeł  aż do uj.^cia 
psy,  golowi  do  odpierania  wdisłerstw  garnizonów  rzymskich. 
po lewym brzegu tej rzeki, po warowniach umieszczonych. 
dawnych  słowiańskich  krajach  na  podgórzach  alpejskich, 
iV ^ "   :. Pannonii 1 na Pomorzu adryatyckiem żywioł slowiań- 
^nłeciony  rzymską  przewagą,  zeszedł  do podrzędnego 
nu, latynijcowal się w części lub marniał, nie znajdując w sobie 
j^ł)' <!<» oporu wyKećj cywilizacyi rzymskiej.   Kraje te stając się 
polem widowni;^ nieustannych walk Rzymian z napadającymi z za 
r>,,r, .;.. 1 fiami, były mocno pustoszone, wyludnione, dogodne dla 
-,0 lepszego wdziercy, bez obawy oporu ze strony miejsco- 
wa ludno^i, wycieńczonej  przez despotyzm  rzymski.   Trzymali 
anie w tych krajach liczne wojsko, które powściągało zama- 
' rawian i ich sprzymierzeńców. lecz takie wypadki jak ogło- 
imperatorem  Septima  Severa  przez  zbuntowane  wojsko 
muntuni, na samej  granicy Słowaków i wyruszenie potem 
\ do Rzymu, dla osadzenia na tronie  swego  imperatora, 
.  nie zachęcać  Morawian do korzystania ze sprzyjają- 
koliczności.   Jakoż za Karakalli  (z 12 — 217) przyszło 
o której wiemy tylko z przechwałek samego Karakalli, 
iił  Wandalów  i  Morawianami,  którzy  przedtem  byli 


2?2    

przyjaciółmi między sobą i że króla Słowaków Gajohomara. 
oskarżonego przez własnych poddanych za tyrańskie postępowanie 
i schwytanego podstępem, skazał na śmierć.*) Za panowania 
Maximina udało się Rzymianom wtargnąć r. 235 w głąb kraju 
Słowaków*) i może jedyny raz dojść aż za rzekę Thaja*) (Dyja), 
lecz ta wyprawa do niczego nie posłużyła, ponieważ wkrótce po- 
tem za imperatorów: Waleriana r. 253 i Galliena r. 260 Rzymia- 
nie odbywali wyprawy przeciw Słowakom, którzy z Serbami 
Panoniję zniszczyli.*) Nieprzeszkodzilo to jednak Gallienowi po- 
jąć za żonę Pipę córkę Hatali, króla Morawianów i z tego powodu 
część górnój Pannonii ustąpić lemu królowi.^) Działo się to 
podczas ogromnycli zaburzeń i nieszczęść w całem cesarstwie. 
AVtedy Party niszczyli Syryje i Cilicyję, Alemani i A lani wtar- 
gnąwszy do Gallii, grasowali aż do Hiszpanii, Goty pustos^.yli 
Grecyję» Dacija trajańska została straconą, a jakaś cześć Germa 
nów, wpadłszy do Italii, dobiegła aż do Raweny.") Wtedy wła- 
śnie i Słowak! z Serbami Parmonięp ustoszyli-"j Gotowało się jednak 
jeszcze większe zniszczenie ze strony Morawian i Słowaków, któ- 
rzy połączywszy się ze Swewami**) i Serbami opanowali Pannonię 


')   Dio Cassius k. 71. c. ao. 

•)   EutTopius IX,  I, 

"I Rsymskie monety r. czasów Mastmijia, snalczionc w prji»<łym wieku {nni 
Muschan (Mosuw) nad ujęciem Szwnrcawy do Dyi wskaxuj^ na ten wypadek. 
Dudik — Milhrens Gcsduchte T. I k. 1 c, 3. 

*|   Eutropius IX. 8.   Orosius YII, 22. 

*) Opowiadający o tym wypadku Aureli Victor w dziele: dc Cacfaribos 
twierdzi, że Pipa byU córka krula Germanów (c, 33) „Allali, Ocriuanonmi tc^s 
Pipac nominc", a w innem miejscu (Epituine c. 3$) powiada, ic |Coiicc&».-i (uirtc 
superioris Pannoniae, a pntre, M;ircomanmtnim rc^ji, matriinomi 5]>ecie susccpcTUl* 
Płpam noininc. Sprzecznuści lu nic ma. poniewai Markomani, hyli razem i Gento- 
namii cx)U po naszemu mówiąc: Morawianie byli razem i Słowianami, Lińrych kr.ij 
»tnto/.ylni Germnnija  zwali. 

*) Niekoniecznie pod tymi Germanami rozumieć Niemcńw* mocli być i Sło- 
wianie z Germanii.   Wedle Szcmlłcry mieli być lam Silowaki.   Znpad, hlow.  56, 

^   Eulmpiiis IX. 8; Orusiui VII, 22; Jornandes — dc Regnor. ac Succeft^ 

*|   Z.ipewuo Durzyńcami, lub innymi sąsiadami. 


—   213   — 

lo luim wtar^cli r. 270. Z potężnem wojskiem imperator 
..r.,i.:.v wyMąpił przeciw barbarzyńcom, lecz niezręczny, czy 
łn ^ iwy manewr jeg^o j>od Mediolanem, byl powodem do 
pointnimiH ogromnej klęski, co taki popłoch w Rzymie sprawiło, 
to JMlyn^ nadzieją wydało się szukać rady w księgach SybiHj- 
^Idcłu Tymczasem Morawianie spustoszywszy okolice Mediolanu 
ruszyli na gromadzących się Rzymian pod Placenciją, gdzie im taką 
kl^kc zadali, 2e to współczesnym wydało się ostatecznym ciosem 
dk republiki-*) Nie wiemy czem się skończyła ta wojna, lecz 
wknjtci; polem znowu widzimy Morawian i Słowaków w walce 
i Rzymianami, gdy Probus r. 281, Karus 283, Dioklecijan r. 288, 
J89 i 302 przeciw nim się zastawiali. Tymczasem na północ 
<k! Dunaju niepomierny ruch w Grermanii pcha ciżby różnych 
bdów, w liczbie których najwschodniejsi miei^zkańcy Germanii 
Lygii, pod wodzi- Semnona wpadają do Gallii. Probus ich zwy- 
'. Semnona wziął do niewoli r. 277. lecz uwolnił i przymierze 
- ...iii zawarł.'**) • 

W  owych  czasach imperatorowie,  przy lada  powodzeniu, 
lubili brać tytuły od nazwisk zwyciężonych ludów.   Byli impera- 
torowie  róinych  tytułów, najcześciój  Sarmaticus,")  lecz  nie 
•'*d« tytułów, od  Słowaków (Quadi) wziętfego, — snadź  nie 
-.— .,^lo się z nich tryumfu odbywaC. 

Z opuszczeniem przez Aureliana Dacyi trajańskit^j (r. 270), 
Sbwkmie podkarpaccy i naddunajscy pozbyli się ciągłej obawy 
najdzdu Rzymian, którym odtąd szło już nie o szerzenie granic, 
lecz o zachowanie tego co posiadali. Pograniczni Serlx)wie zwra- 
cali na się uwagę Rzymian i od ich wpływu uwolnić się nie 
iDtłgii. Przeciw Serbom (Sarmatom) powstali służebni im Jazygi 
i tAJc Awych {)anuw ścisnęli, że ci w granicach rzymskich musieli 


n. Wipitcus \n Aureliitnn  18, ji. „Unta apu<1  PUccntiam cUdes accepia 
*<MT»»nutTi pcne soKcrttur impcrittn)." 

Irwel —  Natrody HI, ti.   Kruxc  w  AUusic. 

i^i. Aureliua, Kommodus,  Septimius ScvcTUb| Karakala (Sannaticus nuxi- 
Itzinim (Sauromaticu5%  Gonliun, Aurclian,  Dioklecian (Sannat-Maumus), 


szukać przytułku.'*) Stali przyjaciele Serbów Słowacy zhoidowali 
sobie Ja^ygów i porozumiewawszy sie z Sarmatami, poczęli ma- 
łymi oddziałami łupieżyć Pannonije. Uzbrojeni w długie piki 
i pancerze z tkaniny, na lekkich koniacli barbarzyńcy przebiegali 
szybko ogromne przestrzenie, unikając wielkicłi bitw, albowiem 
według obyczaju, woleli prowadzić wojnę podjazdową. Imperator 
Konstans zwrócił swe siły najprzód na Słowaków, przeszedł Du- 
naj i zmusił icłi ratować się ucieczką. Poczem Słowaki wysłali 
do Imperatora poselstwa, a w ślad za nimi przybyli i przywódzcy 
Sarmatów na kolanach błagać imperatora o przebaczenie. Tym- 
czasem wojsko rzymskie, stojące przy BregetiumJ^) musiało się 
mieć na baczności przeciw Słowakom, którzy dokoła z nieprzy- 
jaznemi zamiarami wystepywali. Na widok wojska rzymskiego 
wkraczającego w głąb kraju, król Słowaków Witrodor syn Wi- 
duara i wassal jego (subregulus) Agilmund z gławarzami plemion 
rzucili się na kolana przed wojskiem, przysięgając na obnażone 
miecze zachować wierność Rzymianom, r. 358.'*) Serby prośbą 
i upokorzeniem się ujęli imperatora, który obiecał im poraudz 
do powściągnienia zbuntowanych ich poddanych Limigantów, 
lupieiących także posiadłości rzymskie. Z początku Limiganci 
obiecywali zupełne poddanie się, lecz wnet okazało się, źe to był 
tylko wybieg dla złudzenia Rzymian. Rozgniewani lem Rzy- 
mianie bez miłosierdzia mordowali Limigantów, palili ich siedziby, 
zabijali gdzie kogo spotkali, nie szczędząc pici i wieku. Zniszcze- 
nie było zupełne, tylko garstka pozostałych poddała się swym 
panom. Uradowane żołnierstwo okrzyknęło imperatora: Sarma* 
ckim.^=^) 


<*j  Fowstjuiic  niewolników  przeciw  swym panom Sarmaiom.  znpisane ;■ 
l>uc£ Eu£cbiu4d in vUa impcratoris ConsUnlini. a ponieważ Eu<tcbtu<ł pUal prccd 
338. wxmianltow3inp wice powstanie niewolników mu<iiato być <t»tcko  Wc/.yinićj,  Irti 
impcruior mial C£u» )łu ich poskrttmić. 

'•J   Szocni kolo Komornii. 

'*)   Ammiin Marccllin  — XVn.  I7. 

<ft)   iUid,   XVII.  13. 


—   215   — 

2* Wiarołomstwo Rzymian wywołuje najazd Sło- 
waków na kraje cesarskie r 374. Walentynian I. 
gotując im odwet nagle umiera nad Dunajem r. 375. 
Morawianie cieszą się swobodą i mają swycłi królów. 

Wdrieranic siy Alemanów do Gallii 1 ciągłe odpieranie ich 
napadów odwróciły baczność  Rzymian  w  stronę  Renu.   Z tej 
Łftpewrvo przyczyny w połowie TV wieku zatargi z naddunajskimi 
Słowianami  zmniejszyły się.  Jakoż  od n 359 do 370  dzieje nie 
wspominają o jakichbądź zatargach nad górnym Dunajem.  Do- 
piero \VaU?nt)'nian I 064 — 375), poskromiwszy Alemanów,  zajął 
sSe umocowaniem  naddunajskiej  granicy,  dla  cz.ego  rozszerzał 
Knic obrony, wznosił warownie nawet na terrytoryi Słowaków, 
|dcby ta do Rzymian należała.   Obrażeni tera Slowaki, wyrazili 
4*0]c niezadowolnienie, a gdy to nie pomogło, król ich Gabinius 
-if? do Marcelina  wielkorządzcy Waleryi.  błagając o zanie- 
przedMęwzictych  przez  Rzymian fortyfikacyi. ale ten za- 
szy króla na ucztę^ podstępem kazał go zamordować roku 
/falenie  z  tego  powodu  poruszyło Słowaków i sąsiednie 
ia hidy do  napadu  na cesarstwo.   Tłumy Słowaków i Serbów, 
,'h łupieżników", rzuciwszy sic przez Dunaj do Pannonii, 
.  bez  litości  zniszczyły,  tryumfując na zgliszczach miast 
^oud.  W Syrmii  ludność  przestraszona  takiem  zniszczeniem 
cbciAU  uciekać,  lecz wielkorządca Probus  kazai  wzmacniać wa- 
',  budował nowe forty i mury, otaczał je kanałami i spie- 
Avndzał kohorty łuczników.  Napastnicy nie śmieli oble- 
.-,-    T..;ni.  a  tylko  okolicę  pustoszyli  i  wysłane  przeciw  nim 
*lwie lirgie pobili.   Wreszcie udało się jakoś Probusowi docisnąć 
Sornuu^w i zawrzeć z nimi  przymierze, '''"l  lecz  Słowaki  zostali 
pod bn^nią. 

Wieść o zniszczeniu całego kraju  od  Dunaju aż do Syrmii 


"1  AmmuD Marcel. XXIX. 6.t KL Yopiscus m Próbo c |6. 


2l6    

r, 374 nagliła Walenty ntana I. przybyć do Karnuntum,^^ tkąd 
dogodni(!rj było działać przeciw barbarzyńcom. Tam całe lato 
"■• 375 sposobił się imperator do wojny, czekając dogodnój pory 
do uderzenia na Słowaków, Poprzedzany korpusem piechoty 
Mirobuda, Walentynian z Karnuntum obóz swój przeniósł szybko 
do Aquincum,'**> gdzie był zbudowany most czasowy, ale prze- 
prawę przez Dunaj dokonano w innem miejscu. Slowaki z ro 
dżinami i dobytkiem uciekali w góry, lecz Walentynian forso- 
wnym marszem część ludności odciijł i zniszczył, nie szczędząc 
ani płci, ani wieku, spalił okolicę i wrócił do Aąuincum. Zbli- 
żała się zima. Wypadało przygotować dla wojska lele, do czego 
najdogodniejsze warunki przedstawiała Sabaria,'**) ale warownię 
tę przez wojnę zniszczona, musiał Walentynian z żalem opuścić 
i ciągnąc po brzegu Dunaju zatrzymał się w Bregetium.^") Tu 
zjawiło się przed nim poselstwo od Słowaków z obietnica dać 
zaciążników i inne dogodne dla Rzymian wanmki przyjąć. Nie- 
dostatek żywności i niedogodna pora roku niewoliły Rzymian do 
przyjt;cia warunków podawanych przez posłów. Wezwano ich więc: 
przed radł^*. Boży li się posłowie, że pograniczne napady i zni- 
szczenia dokonane były nie przez ich lud, a przez pobrzeinych 
mieszkańców, dodawszy wreszcie, że wzniesienie warowni na ter- 
rytoryi Słowaków doprowadziło ich do' rozpaczy. Walentynian 
ostro wyrzucał posłom niewdzięczność Słowaków dla Rzymian, 
lecz gwałtowne uderzenie krwi do głowy, zwaliło go z nóg, po 
czem niebawem umarł.*') Wodzowie rzymscy, zajęci wyniesie- 
niem na tron małoletniego syna Walentyniana, zaniechali spraw- 
ze Słowakami r. 375. 


Peironel  w Austryi, 

Arjiiiricum n.nl Dunnjem, gdzie Icroł Butla, 

Savar, na wsch6<] u<l Kotnomu. 

Amtniau Maiccl.   XXX. $. 

Orosius VII,  523.   Ammian Marcel. XXX. 6. 


—   217   — 

tych zajściach między Rzymianami i Słowakami łnne 
ly ucz^-stnictwa nie przyjmowały, O Morawianach i Durzyńcach 
nic słychać. A jednak Morawianie ciągle mieli swych królów 
i jeden z nich niewiadomego imienia z żon^ Fritigil i ludźmi 
»wymi firzyj^wszy chrześcijaństwu, podróżował do Medyolanu, do 
zoego biskupa Sw. Ambrożego (r, 3y7).'*) 

Poedlkowo wojska Morawskie dostrzegają si\i jeszcze za Te- 

B^fo L i więcej nii inne okazują przyjaznego usposobienia dla 

It^mian.  Z początkiem V; wieku  nazwy dawane  Morawianom 

~   \-akom: Markommani i Quadt giną, lecz to nie jest oznaką, 

a UJ  >amc ludy  znikły,  a tylko  wskazówką  na  nieważność ich 

w  •►wczesnych  sprawach,  i dla  tego historycy  nie  wspominali 

L_u niclu'*)  Ukazują sie jednak pud temi nazwiskami po raz ostatni 

wojsku Atyli r. 451, gdy ten ciągnął do Gallii.**) 


Wdzieranie się Niemców  do  posiadłości  rzym- 
skicti i słowiańskicłi \y III i IV w. 

Jakieby zajAcia były między Durzy ńcami i Niemcami napie- 
ii)4cymi z pó!nocy» — z dziejów dopatrzyć się nie daje. Być 
mole w 111 i IV wiekach Niemcy, usiłując opanować Gallie i po- 
tfosiąc czfste klęski od Rzymian, nie byli w stanie szerzyć swych 
jcdobyocy ku wschodowi. Późniejsze wypadki wskazują, że w III 
i IV wiekach Słowianie panowali na porzeczach Menu, WItawy, 
Unstruty i znacznćj części Wezery. 


**) P«o11nt« Viti S. Ambrosii, Św. Ambroty pismem w«ywal królowę Mo- 
.^.L, ptHigll. roitem GotU^* aby mi;2a swego do pokój a t Riymiunami nakłoniła 
ii Ul katechizm dU ugruiUtiwania w wicr<c. Po&pic&£yU królowa £ mc2cin 
łtul^nu, lec* prtybywM)' tam nic c.istłil.i jui priy tyt\n Sw, Ambroicgo, klóry 
^ KwtoltłU r. _jci;, Bn4:£ek, Codcx ilipl. Moraviac I N. 1. 
-'i   Duiik — M;ihrcns Grsch. 51. 

'1    Scrrnlicn  —  Zap.  SloW.  ^  jO. 


21! 

Tymczasem Alemani, opanowawszy w III wieTcu ujścia Menu 
posuwali się w górę Renu i w IV w, szerzyli się a>. do alpejskich 
wzgxSrzy. A lubo klęski zadane im przez Rzymian, za Probusa 
r. 259. za Juliana r. 354, 357, 360 i za Walentyniana I r. 368,370 
wstrzymały na chwilę zapędy Niemców do Gallii. jednak nie 
przeszkodziły im sadowić * się między Renem i Czarnym lasem 
(Szwarzwald). Imperator C^racian (375 — 383) zwyciężywszy Ale- 
manów, pozwolił im osiąść na opuszczonych ziemiach nad Re- 
nem. Liczba ich powiększała się bandami nowych przybyszów, 
siedlących się między Renem i ReuS. Przybysze ci sadowili się 
w dolinach Szwajcaryi i dotąd zachowują mowę, obyczaj, trady- 
cyje, tak że znać różnicę pochodzących z Fryzyi, Szwecyi i innych 
północnych krajów.*^) Tym sposobem posady Durzyńców zo- 
stały okrążone niemieckim żywiołem od zachodu. Zdaje się, że 
r, Warnica, wpadająca do Dunaju, stała się w IV w. granica 
miedzy Durzyńcami a napływającymi Niemcami. Zamiast Ale- 
manów w V w. ukazało się plemię Szwabów, wiadome pod na- 
zwą Swawi i często przez niebaczność ze Swewami (Słowianarał> 
mieszane.-**) 

We wszystkich wyprawach Niemców do Gallii nie dostrzedz 
ani Durzyńców, ani innego plemienia słowiańskiego. Interesy 
ich były różne. Słowianie stawali do boju z Rzymianami na 
swoją rękę, Durzyńcy zawsze łączyli się ze Słowianami, lecz ani 
razu nie widzimy ich w szeregach niemieckich. Wdzieranie się 
Niemców na podgórza alpejskie do Recyi nie mogło podobać 
się Durzyńcom. Ammian Marcelin świadczy, że gdy napadają- 
cych Alemanów r. 365 Rzymianie pocisnęli z Gallii i Recyi, są- 
siednie ludy oświadczyły się przeciw Alemanom i z inn^j strony 
uderzyły na nich z tyłu.^')  Jakież to  ludy mogły być,  jeśli nie 


>"^)   Dicliunnairc tie la Suisstf.   Gcnćve  178R. T. U s. 171. 
•*)   PatiA wyżej tj / o rAinicy mic<ljty Swcwumi ( S7Wjit>amł. 
'*)   Ammian Marc. 1  XVt c. 13.  Setl nuUiis mutAtam rattoneni tcmpnim a*)> 
veTtcbat,  (|uotJ  lunc  iripertilio ex'lia  pfeini.*bantur:  Iinperatore urgenl*' '»•'  k ».»!»* 


—   219   — 

|J ••'■• ;v.i-,  ^KiyS^ opntcz Niemców i Słowian innych nad Duna- 

liyło? 
BacznoŚ<^  Durzyńców  musiała  być  zwróconą  w  północną 
alronę, zVĄd im zagra^Ii Saksoni. 

Od Plolemeusa dowiadujemy się, tę w II po Chr. wieku 
S'**'-^'^-r* mieli swe siedziby na północ od Elby i na zachód od 
'r i/.y.'*)   W III i IV wiekach wspomina się o nich często, 

jftko o strasznych piratach, zwiedzających brzeg-j Gallii i napada- 
ch na ziemie rzjTnskie nad Renem. Kiedy mianowicie posu- 
1ł wc ku południowi i zajęli kraj między Wezera i Labą, lego 
• ' domo, zachowała sif tylko w dziejach wzmianka, ie 
^zy w miejscu Hadeln,*") wzięli tam stanowisko. Miej- 
mieszkańcy Turyngi po<lnieśli przeciw nim broń, ale Sa* 
k?<ini mę^ie walcząc port opanowali. Walka toczyła się aż obie 
y poniósłszy straty uznały potrzebę zawarcia przymierza, 
lo na tern, że Saksoni zobowią7aIi się wstrzymać się od ża- 
lu pól i grabieży. Pokój trwał nienaruszony długo.*") 
Zachwyciwszy stanowiska na pobrzeżu morskim od ujścia 
Łaby do Wezery (Wirawy), Saksoni skierowali swój napływ na 
od ostalniój rzeki i tam się głównie siedlili w III, IV i V 
h» Dla tego kraina między Wezerą i Ems otrzymała na- 
Staroiytnej Saksonii (Terra antiąuorum Saxonum)/*') Pó- 
iij wzmógiszy się na siłach Saksoni rozpierali się na wschód, 
nie będąc w stanie sami podołać Durzy ńcom aż do VI w, ' 


k(c prosimo nusąDam ctsbi ptnniUentc, (iniiimts, ijuos hostc&  fccere  ittscurJiaCf 
non ncdpiUa concalcantibas hinc uidcquc cinctorum, 
s*)  ritjIi:mL'U4 — Geogr. 1. II c. ii. 

Hadcln.  kęs ctemi  iia  xacti6cl  od  ujkift  Elby,  rud rzekami  Atic 

{ G«' 1^ i^sudy: Stciniu, Oppcin, Biikow, Dclum  (Styiuiwa, Opole, Bylkuw, 

S^> udingwoith,  Nonilcda,  widocjtnif /. naiwn  lud  połączone,  a na  po- 

l*łxr. m około KukshaYcn jest Grodcn, klórcgo nazwę  t,i|łewno nic da się 

y cscgo inncgOi jak od Grodu. 

-  Widukinda, wytój § 9, 2. cylnU 12. 
wo o tętn Obermiiller — Sakcn und Sachscn  1877 s. 9. 


220    


§ 


13. 


1. Najazd Hunnów r. 375 oswobadza Słowiańszczyznę 
od Gotów.   Atyla rządzi Słowiańszczyzną r. 434, wy- 
prawa jego  do Gallii.   Bitwa  na  polacłi  Katalauń* 
skicti n 451.   Pokój z Rzymianami r. 452. 

Głośnem jest w dziejach panowanie Gotów na czarnomor- 
skich przestrzeniach w III i IV w., g^lośnem jest imię Ermanrika, 
który przewodząc Gotom, podbijał mnogie ludy między Dnieprem 
i Dniestrem, ai do Diwiny i dalej ku północy, — lecz głośniej- 
szymi stali się jeszcze Hunny szybkiem wywróceniem państwa 
Ermanrika r. 375, Panowanie Ostro -gotów na czarnomorskich 
stepach zntkłu otlrazu. Część Gotów pozostała w Krymie, gdzie 
kilka wieków pod nazwą „Gothi tetraxiti" bytowała.') Inni przez 
Dunaj uciekali do Cesarstwa Wschodniego, gdzie póiniój nie 
mało łotrostw dokonali. Słowiańszczyzna między Dnieprem i Dnie- 
strem przeszła pod panowanie Balomira, który zdaje się władzę 
swą rozciągał aż do Karpatów i Dunaju. W krótkim czasie po- 
tęga Ilunnów wzrosła ogromnie. Występujących do boju racho* 
wano na seciny tysięcy. Czy ta nawała rzeczywiście od Wołgi 
przybyła, czy wzrosła z połączenia się krajowców, nikt tego nie 
objaśnił. Współcześni może ze strachu przesadzali wieści o idł 
potędze, a jednak pewno, ie Hunny pod wodzą Uldina*) grgztli 
Konstantynopolowi i tak ustępujących Ostrogotów trzepnęli, że ci 
przez Dunaj spiesznie do Pannonii uciekali r. 401. Tam ju2 od kilku- 
dziesięciu lat krążyli Wandale, którzy razem 2 uciekającymi Ostro- 
gotami ruszyli do Italii. Nacisk Hunnów pędził różnoplemienne 
tłumy na zachód, oczyszczając coraz bardziej ziemie słowiańskie 
od tych orężnych włóczęgów.   Do walki sposobili się i Słowianie, 


*) Goły w Krymie swani TtTpn^tr*xt !iyl swój w XVI w. lOftwmalL NtAw^ 
kh objaśnmją od stojących na C£clc czterech tetrarchów, je klór)'cb kjżily mi«l (m 
ty&i^c wojowników.   Toniaschek.   Uic Golcn in Taurien  1881  ».  12. 

-} W kolonski^j eilycyi r. 1536 itp.ieU Orosiusa, Adycnus Po^jnos. ptsAiio 
V]diD, a na m:ir|*incsiL*; Jiiiconus Ic^^il Yinlin 


221     — 

CTf '    ~ś.i^ wonzow, giHowycli ilo Italii prowadzi**.  Jełlł^n z' 

ki»-l ,ów Radogoszcza, przr^z R/ymian królem Gotów iiwany.*) 

icbraws/y nad Dunajr*m .dwa kro*^ sto tysięcy ludu, przez Alpy 
przedzierał się do Ttalii. lecz tłum ten /.głodniały i bez porządku, 
StUkho pod Florencyą zbił. samego Radogoszcze wziął do nie- 
woli r 405.*) Niedobitki zaś połączywszy sie z Wandalami, pod 
wod/ą God«^gila, pociągnęły ku wierzchowinom Dunaju, zkad 
xwn'ciww.y na zachód Wandali pierwsi przez Ren przeszli, w pobliżu 
Ilaxylri r 406 5t Grudnia.'^) Za nimi postępowali Silingi, Taifali. 
Scwaby, (Sua\ri) i inni Teutoni. Tymczasem pozostali w Italii po 
porażce pod Wf^roną r. 403, Wizygoci wzmocniwszy sie w stano- 
wisku pfx! Rawenij, z Alarykiem na czele Rzym opanowali'*) 
r. 408 Inni Ostrogoci, czasowo Ilunnom podlegli, ustępowali do 
Gallii, gdzie połączywszy się z Wizygotami, w Tolozie panowa- 
nie swe założyli r. 419.') Północna Gallia byja jui w posiadaniu 
Franków, którzy swe zabory aż do Sekwany szerzyli. Władz- 
two rzymskie w Gallii schyliło się do upadku. W sam^j Italii 
tnimo usiłowań wodzów rzymskich, tłumy nieprzyjaciół wałęsały 
się, zamieszanie powszechne wzrastało, a nikt z wodzów różno- 
plemiennych nie stał na takiej wysokości, aby nadać kierunek 
nowemu rozwojowi ludzkości. Zagarnienie urodzajnej prowincyi. 
schwytanie bogatych łupów, opanowanie zamożnego miasta, wre- 
5acie założenie niewielkiego udzielnego panowania było najdal- 
szym celem tych wodzów. Różnoplemienne drużyny łączyły się 
nłCMUZ dla Wspólnego działania przeciw Rzymowi,  lecz Lda oko- 


)   Radaj^isas  in  tcsulano  muiiies cogii  iluccnU  milia  homiuum  inopium 
Li:o««iIm et cibf.   Oiohłus —  54$.   Jornaiulca tego wod«a najtywa ^RaHałtuissus Scy- 
De  re)(noriim  ac icmporum  siicccssionc —  123,  a  jłoniowni wnUujj  Jotoiin- 
.»/.n.ic/:;iU SlowUńsACAysnc. wypatltt  ro/.mniec,  ie Rftilagaisiis byl Sio- 

*)  Orosiuk — 546; Pro>pcr-Akwitiiński. Chronicnn; Jornan<k». V>c rcgni^rum 123 
•|   Wcillog  Prospera Akwłlau»kic{;i> „W.nulili if Al. mi r.tlli.i^. trajccio Reno 
Ąhe KaleniS, JatiuariE^ ingtc&sL 

*ł   Jomanden.   De Origlne Got. XXX. 
y)  Ibid.  i3 1 48. 


—    2^2   ^ 

licznosć związek rozrywała, lada generał rzymski wypatrzywszy 
stanowczą cłiwilc w niwecz obracał usiłowania barbarzyńców. 
A ludy poddane cesarstwu, kilkuwiekpwym despotyzmem gnie- 
cione, do takiego stopnia zmarniały, źe ani powstać przeciw Rzy- 
mowi, ani oprzeć się różnym włóczęgom siły nie miały. V Bóg 
wie jakby długo niewola dławiła ludność pólnocn^ Italii i nad- 
dunajskich krajów, gdyby dla zburzenia chylącego sie ku upa- 
dkowi porządku rzeczy, Opatrzność nie zesłała Atyli.*) 

Kilkadziesiąt lat ]ni Hunny zajmywali stanowiska w krajach 
słowirńskich, bez najmniejszego oporu ze strony ludności, oswo- 
bodzonej przez nich od rozbojów gotskich. Władzcy Hunnów, 
rodząc się wśród Słowian, wskutek samego otoczenia, musieli się 
zespolić 7 obyczajem i mową Słowian, jako ludu stojącego na 
pewnym stopniu cywilizacyi. Słowianie w V wieku byli już osia- 
dłymi rolnikami, mieszkali we wsiach i grodach, sprawy rozstrzy- 
gali na wiecacli, sejmach, byli społecznością towarzyską, praco- 
witą, gospodarną, z pewnemi wyobrażeniami religijnemi i pra- 
wnemi, a przytem ludem mnogim, rozsiadłym na ogromnych prze- 
strzeniach. Zespoliwszy sie ze Słowianami, władzcy Hunnów 
z przewodzców orężnych drużyn, stali się potężnymi królami 
obszernego państwa. Tylko przyjaznem usposobieniem Słowian 
dla Hunnów i ochoczem stawaniem do ich szeregów, tlomaczyć 
się daje niepomierny wzrost sił huńskich i łatwość połączenia 
obszernych krajów pod jedno panowanie. Słowianom właśnie 
brakowało takićj centralizacyi , jaką dawała im rodzina przewo- 
dnicząca Hunnom, energiczna i uzdolniona do rządzenia massami. 

Ze wstąpieniem na tron Atyli (r. 434) widzimy już Hunnów 
mieszkających w stałych osadach i mających nad Cissą, w po- 
bliżu Tokaju, swoją stolicę, w koło którćj mieszkała bezpiecznie 
pracowita ludność słowiańska. Na opuszczonych przez Gotów 
przestrzeniach  po  nad  Dunajem,  siedlili  się Gepidy,  zaciśnieni 


"/   Bugufot — Krutiika: Quonim Tex Tyla nominci  >^m'\ iii scriptoiii  AtyU 
nominaiiir.   Biclow&lti —  MuaunicnU H, Ąji, 


przedtem w ffóry Karpackie napadami  Rzymian i Gotów.  Da- 

woi»jsze  nazwUko  Kwadów  zupełnie  znika, a  na  ich  miejscu 

historyków powstaje nowa nazwa Gepldów, która  niebawem 

muld także pój£ć w zapomnienie, w obec prawdziwej nazwy ludu: 

■:ów.')   Gepidy nie  uciekali  od  Hunnów,  jak  Goty.  lecz 

jak inni Słowianie byli najwierniejszymi dla Atyli. 

Obajac o byt swoich poddanych Atyla starał się zabezpie- 
czyć dU nich swobodo żeglugi po Dunaju i kupczenie na targo- 
wiskach pogranicznych w Cesarstwie wschodniem.  Nieznośnem 
s\»^  wydało w Byzancyi  wymaganie Atyli;  próbowano  po  kilka 
kru<^  oiił^przeć  go  orężem,  lecz  zawsze  bezskutecznie  i  coraz 
ci^JLsze warunki zgody przyjmować musiano.   A gdy  wysyłane 
t Konstantynopolu  poselstwa,  niby  dla  traktowania  o sprawy 
mi^zy dwoma państwami, skrycie knuły zamachy na iycie Atyli, 
'ic się do pocJkupu jego przybocznych dostojników, Atyla 
■ \ »iic do zadania cesarstwu  większego jeszcze ciosu,  lecz 
Iziane powikłanie spraw na zachodzie Europy, zwróciło na 
Galliję jego uwagę.  Tam po śmierci króla Franków Klodoweu- 
sza» pozostali dwaj synowie Klodubald'") i Mirowój (Meroweus). 
* i choć młodszy, lecz wsparty pomocą wielkorzadzcy rzym- 

.„.. ^w w Gall ii pojudniowo-wschodniój Aetiusa, odziedziczy! tron 
po ojcu, Klodowład zaś zmuszony do ucieczki z kraju, szukał 
Wfparcia u Atyli. Rzymianie zainteresowani w utrzymaniu przy 
władzy ich przyjaciela Mirowoja, wysłali do Atyli poselstwo, 
a sami tymczasem porozumiawszy sie z dworem Konstantynopol- 


' !;  Gctów Ł Gotami, / cicgo  pou*9ta) camęt w ctnoj^rafii 

H ^•'*  •! 1C5, ulcglsey wpływowi  lUwaicjsiych hisioryków, frcjil- 

It flo (i^-tów, preycicpit tlo Golów.  —  Nowsi p[saixc, nic  wyrozumie 

....*ci*A, kkwapltwic Gepiilów do  NicniciSw wcieUH.   \Vi»klc obcjr»cli sl^ 

Olnriołullcr  nwAtA  Gepidów  juko  pocliodiącycb od  Octów  I TrAow. 

liohyui upatruje w górach Karpackich, tam wTainic gd*ic  póinićj ukn 

wi.   Obcrrndllcf,   Zicps ttqd ilie Allen G^piden. 

Kcnuil Clodcbaudo lapisano w rcgcsttacli Ustawy Salickićj,   Tego 
^  \H.i\ liyl Mcrowciis. Sprawa ciemna, paU* Wcrscbc.   Dic VOl- 


—    224    — 

skim i Mirowojem, utworzyli potr<^jny związek. Na dworze Aiyli 
zjechały się poselstwa dwóch imperatorów: zachodniego 5 wscho- 
dniego.^^) niby dla traktowania, a w rzeczywistości tylko dla zba- 
dania zamiarów Atyli, bo wojna była niechybną. Nie dostaje 
ham źródeł dla dokładnego objaśnienia ówczesnych spraw, lecz 
że sprzymierzenie się dwóch imperatorów pr/eciw Atyli było na- 
turalnym wynikiem, z obawy wzrostu potęgi hurtski^j, to łatwo 
pojąć. Trudniej jest jednakże zrozumieć jaki cel miał Atyla mie- 
szać się w sprawy Gallii, tak daleko od jego państwa położonej. 
Zdawałoby się, że dla usunięcia pretensyi dworu rzymskiego, 
wypadało wojnę nieść w sam środek Italii, a tymczasem Atyla, 
zostawiwszy Italiję w pokoju, wybierał się do oddalonej Gallii, 
gdzie do związku przeciw niemu łatwo mogli przystąpić Goty, 
wiadomi jego wrogi. Były więc do tego silne powody, które 
dla braku świadectw współczesnych, domysłem tylko objaśnić 
mo?.emy. 

Wiadomo, że Franki w III i IV wiekach bytowali na po- 
rzeczach WItawy i dolnego Menu, gdzie kilka rzeczek z nazwą 
Sala, udzieliło im miano Franków Salijskich.'-) Prawdopodobnie. 
że rodzina przewodnicząca Frankom panowała i nad okolicznymi 
Słowianami w Turyngii i że z tego powodu wodzowie Franków 
używali imion słowiańskich. A gdy część Franków wdarłszy się 
pod koniec IV wieku do Gallii, nowe tam państwo założyła. 
znaleźli się u nich książęta ze słowiańskiemi imion.uni: Kła(lriwt'»j. 


"I Priscus Rilor sekrclar* poselstwa byzanckiego do Atyli. Jiostawil ciekawy 
opis (lwuru Alyli i stosunków jego t dworem kon^^UntyuoiHilskim. Znpiatki Ic są 
jctlynem źródłem dla pocnnnla wpływu Atyli nti Europa;. Slrittcr. MerooriaC Po- 
pulorum, i« Hunnis.   Prisci Lcgalto. 

*') W przedmowie do Ustawy Salickić], pi>wiedai»no: sum dulem electi de 
pliirihus yitI q:mluor, his numinibus: \ViH}gasl, Bodognst, Solo^aat et Windu^akt tn 
locis łluilłus nomcii Sulaghevc. Bodoglicyc. et Winilght-ye. W innych fckoplsmach 
czylann: Saihaim. Boilnhaim, WiOohaim. Nn/wLska tych gAU wttęte s^ od norwUk 
rxek: Salt, Body i Wintly (jak dawniij Rw«no r/.ckę Unstrut). EckhAitl. C»mmcn* 
(arii do Rclms Kmnciac Oricnlalis 1719. T. I p. II, ii; Wcr»ebc — Holkrr 
notj  185, 


—  ^25   — 

firowój, KladouŁtd,'-)  których  krewni  pozostali w dawniejszej 
«bie Franków —  Turyngii.   Tradycyje familijne i narodowe 
przetrwały długo i jak z pewnością wiemy związki między rodziną 
przewodniczącą  Frankom  i  rodziną  panującą  w Turyngii  były 
ule i nawet po zgonie  Atyli  jeszcze się utrzymywały.'*)   Dla 
Its-ią^ąt  dur/yńskich  (Turyngskich)  nie  mogło  być  obojętnem, 
Hvry mianowicie z braci: Mirowój, czy Kładowład miał panować 
nad Frankami, sprawy zaś  DurzyAców nie mogły być obojętne 
dla  Atyli,  którego  widoki  polityczne  ciągnęły  na  zachód  tak 
^i' -ko, jak wystarczało warstwy słowiańskiej.   Mniemamy więc, 
AZmiankowane powody pobudziły Atyle przedsięwziąć daleką 
ilr',-gv do Gallii,  zamiast łatwiejszej wyprawy do Italii,  gdzie je- 
lim udvrzeniem mógł on rozstrzygnąć pograniczne zajścia i wy- 
to^ czcgoby od Rzymu potrzebował.  Ale Rzym nie rozka- 
zywał Frankom; zatem nie w Rzymie, a w Gallii \et^\  węzeł do 
rozwiązania. 

Obok Ilunnów i podległych im gotskich zaciąiników, sta- 
nęli pod znakami Atyli najwierniejsi mu Stowaki (Gepidy) z Ar- 
darylciem'*) na czele, Rakusy,"*) DurzyAcy i ci co nad r. Ne- 
łrem  siedzieli.  Biegli na  pomoc  orężnicy z dalekiego  Pomo- 


-f-^^aldas  pisali Ucinnicy.  Thicrry w d£łcle:  „Lettics ^ur  Thistotre  łlc  France" 

'.  le imiona le  wypada t  saiońskiłj  mawy  wywoitzić:  Hlod-wig,  M c e r- 

.:,  lUby  fnor«K«  ilrof^a.   Innym  uczonym  poilobalo  się  to!   Nicswrucono 

V.   uwigi  (M  lo,  Ic  poilobnc  imiona  tylko  w  stowLinskićj  mowie  islnicjdr 

ani  iUdu.   Cie>zą  »ic  Francuzi  imieniem  Loui&,  niepami^tajac  ic r.c 

'<£**• L. u il e V i I, uciaUno naprzód Ludevitu&,  potem H 1 u il ovi cuh, 

UaUuYicai. Bateucic Louis. Be£ Onomastikonu !>lowłań^kicgo nic wytluniiic^a 

FruiCTUl pocbodicoła imion Mirowojowiczów (Merowinguwf. 

**^  O tydi lwiątkach nUćj. 

**) Nłiwisko Ardaryk nic koniecznie niemieckie, jłk myilą niektóriy. Kon- 
ecka u i k wlti^cłwa i słowiańskim imionom nap. Siafarik. urodzony na Słowa- 
^yssue, c \i panował Ardarik. 

"j ,    Mrnt  prae*  Sidoiiiu&a  ApoUlnarinsa  w wojaku  Atyl:  Rugi,  po- 

puyjmowitat byli &« mie«kaAców wyspy Rugii, Icci to ł wiciu wględow 
.LT*>inajc  krytyki,   Wl«kłwi6]  i  igodniźj /. prawda, Rugów  Atyli ilulacycli 
«a^ Rykałami,  niie«ikańcami i Kakus nad Dunajom. 


rza;'') sprawa Kladowłada poruszała zachodnia Słowiańszczyznę. 
Nadwłślańców w tej sprawie nie dostrzedz! 

Najazd Atyli odbył sie^ w kierunku na zachód, XNrywracajq| 
po drodze rzymskie miasta: Rauracium, Windonise, Argentol 
ryję (Bazel, "Windisz, Kolmarj, potem zwróciwszy ku północy na 
Strasburg, Speier, Worms, Mogiincije, Tul, Diez dotarł do Metz, 
po zdobyciu którego Huny, zapuściwszy sie na północ, sztunnrMn 
zdobyli Tongr, Reims, Arras. Treve- Połączone siły Rzymian. 
Franków i Gotów na polach katalauńskich, dały stanowczy bój 
następującym wojskom Atyli (r. 451). Związkowi przypisywali 
sobie zwycięztwo, lecz czem objaśnić odpadnięcie po tej bitwie 
Franków i Gotów, bez których wódz rzymski Aetius, nie mogąc 
stawić dalszego oporu Atyli, ustępy wał do Italii? Atyla ścigał 
go i nie dozwolił Rzymianom złączyć się z wojskami imperatora 
wschodniego, które spieszyły na brzegi Sawy dla obrony Italii 
od wschodu. W szybkim pochodzie Atyla zdobył twierd/e 
rzymską Augusta Yindelicorum (Augsburg), potem przeszedłszy 
Alpy Julijskie, oblegał i s/turmem zdobył jedno z bogatych miast 
rzymskich Akwileję, o zdobycie którego dawniej Alaryk i Rado- 
gost napróżno się kusili. Nic już dal^j nie mogło oprzeć się 
Atyli. Padły pod jego orężem: Mediolan, Padwa, Wicenca, 
Werona, Brescia, Bergamo, Pawija i inne miasta a>. do Rzymu, 
przed murami którego ukazały się przednie hufce huńskie. Inne 
oddziały wojsk Atyli pustoszyły Italiję,  aż do Kalabryi. **) 

Przerażony Rzym błagał o litość. Poselstwo złożone z Avie* 
nusa, Tragetiusa i papieża Św. Leona udało się do Atyli dla 
wyjednania pokoju i oswobodzenia Italii *"J r, 452.  Niedoszły do 


*'') Współczesny Sidonius Apoltinurius paneg}!. in Avilum YII, opn!icx Go* 
t6W| MTjiłc^u ludy Atyli sluzace: Pugnacem Ruguni, comitaote Gclono, — Gcphla 
trusi scquiuir, Scyrum Hnrgundio cogit: Chunus. Bclłoiiotus Nciirus, Battarnjt, To* 
ringus, BrucŁcrus, alvosa vc] ({ucru Niccr abluit untlAi pruiumpit Kfnncu^. 

'*)   Suiltcr — Mctiior,   Popul, in  Huimici. 

'*) Anast:is)us Biblioth. in viu puntiłT. — StriUer. Mcoiorioc Populorum, tn 
Hunnic^  [Hitl r. 433. 


22;   — 

wanmM tego pokoju, lecz wątpliwości nie ma, że musiały 
uciaJtiiwe dla R/ymian. Skutki za.A jego sa widome. Cesar- 
Mmto Zachodnie zamknięte zostało w dawnych granicach Italii, 
.achowując na północ od Padu Sabaudyję i część południowo- 
wschodnia Galii. Dawne posiadłoisci reymskie w Pannonii, Win- 
dolicyi, Rccyi, górach Alpejskich, Noriku, Krainie i na pobrze- 
tAch adr}*atyckich z Akwileją, weszły do składu nowego państwa 
Atyll. Goty w południowej, a Mirowój w północnej Gallii stali 
>ii; niepodlf^głymi. Ludność t pobrzeży adryatyckich chroniąc 
41^ na lagunach, załoJtyła gród, nazwisko którego, od Benatczan, 
mieszkańców nizin nad Padem, otrzymało nazw§ Denatki u łacin- 
ników We«ecija. '*') Morawy, Czechy i Durzyńcy także weszli 
do ftkiadu państwa Atyli Po ciiterech wiekach ucisków rzyra* 
^kich ł grabieży koczowników różnoplemiennych, Słowiańszczyzna 
sachodnra po raz pierwszy znalazła się rwobodna, nikomu oprócz 
AtylŁ niepodlegając. Była to epoka najwybitniejsza w historyi 
*"*' \n zachodnich, po raz pierwszy skupionych w wielkie ciało 
^ — , .^nc- Od tej epł.>ki poczyna sie rozwój słowiańskiej naro- 
doWD^łf w obozacli Atyli i na polach bitw poznającej swe siły, 
wprawtaj^cćj się do śmiałych przedsięwzięć, do polityki aktywnej. 

8.   Wypadki  po śmierci Atyli r. 453.   Ardaryk król 
Słowaków.  Niemcy wchodą do Noryku r. 488. 

Zaszła wkrótce potem śmierć Atyli (453). przeszkodziła dal- 

-/«.*mu rozwojowi jego  widoków  względem  połączenia słowian- 

*   '  V ",v. Synowie Atyli zamyślili dzielić się państwem, jakby 

-. _ .. ,   -i.   Tknięty tem  do  iywego Ardaryk,  król Słowaków, 

pow*^tał prztciw synom Atyli, wzywając  nie tylko swój lud. lecz 


Lmiiłu>L  o^iuUlii  u.\  ułMtyuh  wyspach,  w oddalcoiu od zgiełku  rólnycli 

K*\w, lacłiowaU  &wj  mepotlłrgtoŚi  aJt  do  up;idku  Ces;irtilwa  zachodniego, 

IWtfuyTa ulawu) rcpublikłj Wenecka.  Paru.  Itistuitc dc YLni&c.   T. 1. s. 


15* 


228    — 


i wszystkie sąsiednie, którym niewola zagrażała. Nad r. Netad 
w Pannonii przyszło do walnćj rozprawy. Goty stanęli po stro- 
nie synów Atyli, lecz Ardaryk taka im klęskę zadał, że 30,000 
zwii^zkowych poległo, w icłi liczbie i syn Atyli Ellak. Poczem 
Hunny ustępywali na czarnomorskie stepy, gdzie dawniej Goty 
siedzieli, a Dacyję cała prawem zwycięzcy zaj^ł Ardaryk (r 454)- 
Pannonii jednak nie udało się mu oswobodzić. Tam Goty zajęli 
stanowiska z miastami Sirraią 1 Windomin^, Sarmaty (Serby) 
siedlili się przy Castra Martenum,'^') resztki Alanów ze Scirami 
i Satagami scłironiły się do 'Mezyi mniejszej, Rugi pozostali nad 
Dunajem (w Rakusach).^*) 

W skutek tycli wypadków, kraje po lewym brzegu Dunaju 
od r. Warnicy aż do ujścia jego, znalazły się w ręku Słowian. 
Książęta Durzyńców, Rakusów, Morawian byli niepodległymi. 
Słowacy z nad Wagu i podnóża Karpat weszli do składu pań- 
stwa Ardaryka, które się aż do r. Marosz rozciągało, a dalej za 
Karpatami na przestrzeniach od Łaby do Dniepru wzrastała 
ludność słowiańska, która w niedalekiój przyszłości miała się dać 
poznać bliżej cywilizowanemu światu. 

Od najazdu Atyli władza imperatora rzymskiego straciła 
dawny urok w oczacli barbarzyńców i własnych poddanych. 
Dezorganizacyja państwa zwiększała się, hordy różnoplemiennych 
orężników wałęsały się po Italii i Gallii, szukając zdobyczy. Ple- 
mię niemieckie wiedzione widokami bogatych łupów i sławy, 
posuwało sie z północy ku południowi. W Pannonii po śmierci 
Atyli, Goty zająwszy stanowiska, niby panowali, wątpliwe jednak 
czy'-%vładza ich daleko po za obozy sięgała. Inny tłum różnego 
ludu pod wodzą Oltokara ze Styryi wpadł do Italii, zdobył Rzym 
i koniec cesarstwu położył r. 476, Zachęciło to księcia Rakusów 
(Rugów) Weleta, czy Wawę do skorzystania z upadku cesarstwa. 
Wplątał się on w wojnę z Ottokarem, lecz ten go pobił, z żoną 


y 


**)  Marburg nad Dunajem. 

*•)   Joroandcft.   De orig. Get. 50. 


229   — 

<ftt5 I synem Fryderykiem z kraju wypędził r. 4?^7.'") Nasta- 
llfala pora doji^odna dla spełnienia zamiarów wszystkich wichrzy- 
ddi; Whzyscy mogli bezkarnie łupieżyć kraje od Dunaju aż, do 
Rzymu. Wałęsający się w cesarstwie Wschodniem Cioty / Teo- 
ilcFTykiem na czele, ruszyli do Italii i w Rawenie Ottokara oble- 
KB r. 488. Tymczasem Alemani , opanowawszy Dunaj aż do 
miasta Passowa, które złupili, wtarg-ncli do Noryku r. 488 i tam 
na Jtawszc zostali. W tymże czasie Teodoryk zwyciężywszy Otto- 
kara, przywdział na sie purpurę królewska na znak, że będzie 
panować nad obojga narodami: Gotami i Rzymianami r. 48^,**) 
Władztwo jego rozciągnęło sie wnet aż do Dunaju, w granicach 
jakie zajmywali Rzymianie do Atyli. Tym sposobem ludy sło- 
wiańskie w Pannonii, Noryku, Alpach i na pomorzu adryaty- 
ddetiit pozbywszy się panowania Rzymian w r. 453, we trzy- 
djcteśct kilka lat pc>źniej przeszły pod ciężs/e jeszcze panowanie 
niemieckie. 


3. Zajścia między Frankami i Durzyńcami. Zmowa 
Franków z Saksonami przeciw Durzyńcom. Najazd 
i bitwa nad r. Unstrut r. 530. Upadek Durzyńców 
_ r. 531.   Wzrost Franków i Niemców. 

Po Mirowoju władce nad Frankami objął syn jego Childe- 
rik r. 458, który zostawszy znienawidzonym i wypędzonym przez 
Franków, znalazł przytułek u króla Durzyńców Basina i żony 
jego Basiny. Po ośmiu latach Franki wezwali na powrót Chil- 
derika. Wnet po powrocie Childerika, Basina porzuciwszy męża, 
pncybyła do Francii i stała się jego małżonką. Z tego małżeń^ 
5tv^a urodził się  syn, któremu dano imię  Ludewit,  po  łacinie 


^j   \ łU ^. Scvctini ab Eugippio.  Książe ten po Ijcinic zwany Fcicthcus c»y 
^ YsWM. Si«mb«Tj. Zap. Slow. 37; — Sa>iinck. Dejiny Narodów na u^emi Uhorska ». lul. 
'*!   KukU'P''** — ^'^* s* Scvermi. 
**)   Jurndiiiics,   De orig. Gcl. 57, 


230   — 

pisane Chludovicus, zamiast Ludevitus, a preeK Franków, w ich 
żargonie, przekręcone na Klovis. Otrzymawszy władztwo po 
ojcu r. 481, KIoYis, wtedy jeszcze poganin, obróciJ swój orc>. 
przeciw Durzyńcom w r. 491, podbił i uczynii ich zależnymi od 
Franków.**) Dzieje nie wspominają o powodach do tćj wojny, 
lecz domyślać się można, że przyczyna do nićj mogły posłużyć 
prawa familijne. Prawdopodobnie, że i Frankami i Saksoni 
razem Turyngiję pustoszyli. ^^) Później KIovis zwyciężywszy Ale- 
manów przy Tolbiaku, przyjął chrzest r. 496 i sta) się założycie- 
lem monarchii Francuzkiej, do którój w owe czasy większa cz^ść 
Germanii należała. 

Klowis, umierając r. 511. podzielił swe państwo między 
czterych synów: Tierrego, Klodomira. Childeberta i Klotara. 
Durzyńsko jednak do żadnego z nich nie należało. W niem pa- 
nowali trzt^j bracia: Baderik, Hermanfrid i Bertar. Jeden z nich 
Hermanfrid, podburzony przez żonę swą Amalaberge, synowiec 
Teodoryka W.,**) zamyślał opanować całe królestwo. Najprzód 
wiec sprowadził ze świata brata Bertara, a potem potajemnie 
wszedł w zmowę z królem Franków Tierrym, obiecując mu po- 
dzielić się królestwem, jeśli zwyciężą brata Baderika, Podobało 
się to Tierremu: ruszył z wojskiem na pomoc Herman fridowi 
i pomógł do zwycięztwa. Baderik został pokonany i zabity, aW 
Hermanfrid, wedle przyczeczenia polowy państwa nie ustąpił. 
Nie  mogąc  znieść  wiarołorastwa  Hermanfrida,  Tierry  wezwał 


••}   Grcgorius Turonensis \. II, 27, 29. 

*') Marius episcop. Avcnticensis (f S9<>\ opisując wypadki od r. 455 do 581, 
powiada: „Post consulat Basilil anno XV Int IV. Es anno ^'niUKl IsJlam Tburin- 
gianii pro co quod cum Saxonibus conjutaverat, vasłaveranL Ctiion. w Lciłmlca 
Scriplorcs Bfunsvic. T. I s. 28. Bazyli Uyl konsulem r. 4^0 (por. iThroo. Pascluic 
T. I 8. 602), a ponieważ podług Mariusa zdarzenie to miało pnypaić w 13 Ul pó- 
inićj , prcypadtohy na r. 495, leci według Grzegorza Turskiego ziiwlo 4*)! r. Nic 
wiilzę powodu świadectwo Matiusa odnosić do r. 530, kiody Turyngia V)yta ostiitc- 
c/nic podbita. Wypada, ic Saksoni ł FraiiU.imi /in.iwiili su; Mf.resniti ic-łicic 
pncciw DuTzyńcom. 

*•)  Jornandes.   Dc orip. Get. 58, 


—    C^T 


Klotara do \vvp.iifif-^ro li/iaJaniri, jirzyr/ł^^kając mu 
Jowt? zdobyczy ubt^pić, jeśli zwycięża i Icrmaiifrida.-**; Wszedł 
on taki:*: w zraowe z Saksonamt obiecując, w razie zwycięztwa« 
u-stapić im cs^ć zdobytego kraju."") W obec groiącego niebez- 
pieczeństwa Durzyńcy gotowali się do obrony i w miejscu gdzie 
miała zajść bitwa, urządzili zamaskowane rowy, do których 
mnó^wo r>'Cerzy francuzkich powpadało, lecz gdy to nie po- 
mogłO) tnusia] Hermanfrid ustąpić nad r. Unstrut, gdzie w miej- 
lECU Schidingi,") związkowi taką kieskę Durzy ńcom zadali, le 
Ręka krwią sie zafarbowała, i tak mocno była zawalona ciałami 
poległych, że Franki, jakby po moście, przechodzili po nich na 
drugi brzeg r, 530 Do niewoli dostała się córka zabitego Ber- 
tara» Radegunda, którą Klotar za żonę pojął. Później Rade- 
gunda świętą została. Powróciwszy do Tolbiaku, Tierry wezwał 
do siebie Hcrmanfrida i razu jednego, podczas rozmowy miedzy 
nimi, llermanfrid spadł z muru i ducha wyzionął. Współcześni 
podt^jfzywali w tern zdradę Tierrego."-) 

W skutek t^j wojny zdobywcy podzielili między siebie Du- 
rzyńców, tak ie część północną kraju od r. Unstruty zajęli Sa- 
a;oni* a południową Franki. 

Okropne zniszczenie upadającego państwa i tragiczny ko- 
uuh:  panującej  w  niem  rodziny,  szeroki  rozgłos  zyskały  we 

czesnym świecie. Z tego powodu biskup piktawieński 
Yenacius Fortunalus napisał elegiję „o zburzeniu Burzyńska", 
litując się nad losem zwyciężonych.''^) W innem miejscu tenże 
buikup o[/isując los Durzyńców, zniszczonych przez Franków, poró- 
wnywa ich z Izraelitami, zmuszonymi do opuszczenia ojczyzny.**) 


■^ Crrcgoriun Tur. III. i, 4. 6. 

**i Tratulotlo »,  AIcxanOri. pbana oVolo r. 863, 

'M Mił wcc  ta WAmiunUowaiic pric/ WitykinJa, 

" [ iiron. III. 6. 7.   W jukim mianowicie roku ix%i}^ bitwa natl 

r. OntiT' 'i "'c wiailotno. Jedni łwicr>U{. ie r. 5z8. i»ni r. 530 |)r7yjinuja. 

'*) IH cxciiHn Tutin^ftuc  — w  Palrologii T. HM a. 427. 

*^) Krancorum victotla rcgionc Ya&lato,  vice  Unicliticj  cxit et migrat de pa- 
lli ViU ft. RdtłqruiKU!t Rcginuc.   Patrologin T. 88. s. 498. 


—    232    — 

Los zwyciężonych rzeczywiście godnym był politowania. 
Ż utrata niepodległości, lud miejscowy stracił i prawa cywilne. 
Chciwi posiadania ziemi cudzą pracą uprawionej, Saksoni wy- 
mordowali szlachtę (Lasów), lecz że przybyszów było nie tak 
wiele, aby wszystkie ziemie zająć mogli, pozostałym więc przy 
życiu rolnikom słowiańskim (ludinom) pozwolili zostać przy ziemi, 
z obowiązkiem opłaty czynszu i służby.'*^) Tak sie urządzały 
sprawy ludności północno-wschodniej części Turyngii, która od 
r. Unstruty. ciągnęła się do gór Harcu i dalej na północ. 

Z upadkiem Durzyńców zamyka się okres starożytnych 
dziejów Słowian zachodnich- Franki i Niemcy posunęli się na 
wschód do granic Czech i r  Solawy. 


■*) TKiolrieas (rex Francorum) mJsit legatos ad Saxoncs .. promissi*que pro 
victoria htibitandi ^edibus. condusit eos in adjulorium. Quibu3 sfcum ąuasi jam pro 
liberlate et pattia futtiter dimicantibus, superuvil ndversaTio«, v.i$ti!)<]uc inJigcnis et 
ad internccionem pene dcictis. lerram eorum juxta politatioiteni Miam Yictoribuii dc- 
Icgavit Qai eam soite dWidcntes, cum muUi ex cis in beUo cecidisscnC, et pro n* 
ritate coruni tuta ab cis occupari non potuU, partem ilUus. et ram qaain maximc 
quae respicil orientem, colonis trndcbaiU, singuli pro sorlc sua, sub iributci exercen* 
dam. Celcra vero loca ipsi possederunt. Translatln s. A1exandri. Perl/. Mon. Ger. 
II. 674. 

Saxonea igilur, possessa lerra, summa pace quicvcrunt, socictate Francorum 
atque amicicia usi. Parte quuqae agrorum cum amicis auxUiaiiis vel manumis^U 
distribut.n, re1iquiQS pulsac genlis Łńbutis condcronavenint Vidukindl corbcJcnsU 
Res Gcstae »axonicac. Lcibnic Scrip. Rcr. Bruasv, T. I s. 70. i Pcrtz Muuum. 
Gcfin, V,, 424. 


KONIEC KSIĘGI I. i TOMU L 


F"' 


WSKAŹIIIK ABECliDłOWII 

OSÓB,  LUDÓW,  MIEJSC  I RZECZY 

W  tomie  I-szym  wzmiankowanych. 


A. 

Aihabac-Kampi 55, 92. 

Actius 323, 226. 

Achconi, Ac!vconcs (Wolintanic) 29* 99, 

110,  III,  142, 143. 
Agilntuml 2 1 4. 
Aiitłuaiones patr£ Aelvcuncs. 
Ajoo  12,  134. 
AkroniJMkic,  Akruiibkic  [min Konstan- 

ckic jezioro 22. 
Akwilcja 304,  226. 
Alanija 25. 
Alanie 312, 228. 
Alaryk 38, 331, 236. 
Albis, Elba 4, 27 patrz Laba. 
Alcis  160, 162. 
Alcmani  u,  13,  14, lO, 3(f, 38, 40, 41. 

315, 318. 
Alcmanija 39. 
Alpy 4. 
Alt-Kalcii 125. 
A1i-Muł;c]n ^7. 
AU-Polle (Stare Polany) 89. 
Alzacyja 41. 
Anulabcrf^a 330. 
Ainbtoclurum 23. 
A narty 3. 
AngiU 99. 100. 
Angli 28, 95, 99, loi. 
Angul 101. 
Anklam 101. 


Anty 19. 

Apioncs 99. 

Ai|uincuin 216. 

Arahar 84. 

Arawiski 167, 168, 

Arbonae (Adrubuc) 92. 

Ardaryk 225, 227, 228.' 

Arf;cntubaria (Kolniar) 22O. 

Anl>ae (Adrabae) 92. 

Arii (Wartauie) 28, 127, 155, 159. 

Arkona  10$, 

Ario};aC!>us 84, 206, 307. 

Ariowist  patrz  Jarowit  6,  60,  71^  78, 

182, 183. 
Armin 196, 197. 
Arnibaei Arnobac, AUrabac 92. 
Arras 226. 
Arwerny 182. 
Asciburgium (Jcszozol góraj 58, 93, 147, 

AsŁingi 165. 

Altuari 9, 193. 

Atyla 323, 328. 

Aue-I-tiche r, 98. 

Auernik (Jawornik góra) 63. 

Augusta Yimtcticoruni 326. 

Auris (Uraz) 156. 

Aubtcr 39. 

Autarit 39. 

Awa (Ilmcnawa) r. 98. 

Awarini 29. 


^^B         - 338 -        1 

^       Awarowie 

Bohcraia. Boiohemuni 74, 75.           ^^^^| 

^^^^H        Avicnu% 

Bdhmc 79.                           ^^^^1 

^^^^H        Avioncti, Avioni 38, 95, 98. 

Boicmi, Boiołieniuai 75*                    ^^| 

Bojima. Bojka 79.                      ^^^M 

^^H 

Bojohaemum, Bojobemum 72, 77, 79,     ^^^H 

^^^^H        Babuc monles, Babie gór^' 63. 

Bajowie 67. 74, 76, 78. 79.              ^^H 

^^^^H              1(14. 

Bolancn (Polanic) 89.                      ^H 

^^^^H        Baccnjs silva (Bukowina, Bukouiński las, 

Bolesław,  rac£ij  Balcslawtec  [Biinttau)     ^H 

^^^P           Vogchbcrg) 63, 177. 189, 190. 

H 

^^^K         Budcrik 330. 

Bolija r. 3^                             ^M 

^^T         Bnemi 29. 5J, 07, 7:, 74, 76. 78. 

Bomisch Kammts 94,                      ^H 

^^H           Bacino-Cbcmac,  Beno-Chaeiiiiic Baeno- 

Boranie  151, 170. r;i, 205, 207, 2|0.         ^B 

^^H              cbacmt  (Bemscy  KamieAczanic)  29, 

Bordo okolica 134.                           ^H 

^H 

Borowa r. 93.                             ^H 

^^V           Bagnica r. 65- 

Borowiaki 124. 154.                        ^| 

^M            Baiab 73, 79. 

Branibor 143                              ^| 

^^M           Baimot, Bainay« 73, 76, 78. 

Bidanie 132, 133.                         ^M 

^H            Baloiuir 71, 2 JO, 

Breganicc (Brcgentium' 22, 23.             ^M 

^^B            Barania góra 151, 170. 

Brcgc 64.                               ^H 

^^^1            Bardengau 132. 

Brcgontz 22. 33.                        ^^^H 

^^H^        Bardcwik 132. 

Brcgcntiuni (S^aeni) 80. 316.            ^^^H 

^^^H        Barycz r 

Brcisgau,  Btcib-Gau 41, 64.              ^^^^| 

^^^^H        Ba&in i Basina 229 

Bridinno (Wolin) 6. 113.                ^^^H 

^^^^H       Basiami 10. 

^^H 

^^^^H 

Brigacb 64.                          ^^^H 

^^^^H        Br.linł, (Budyseanie; 29, 58^ 93, 94 

Briganiii                              ^^^^| 

^^H                       77. 

Briganttum                               ^^^^| 

^^^^B 

^^^1 

^^^^H        Bccbaimos , Bchcimi,  Behcmi,  Bcbcino&, 

Bruktcry 9, 17, 193.                    ^^H 

^^^^H           Betni (Czechowic) 73, 74. 

Breeg 154.                             ^^^H 

^^^H       B«nie 73. 

Brzeźno 22,                            ■ 

^^^^H        Bemcy 78, 90. 

Bucbonia,  Bucuniaf Buchcnvald  (Buk>>-      ^H 

^^^^H        Bemscy Kamieńczanie (Baemo-Ctuemacj 

wiński las, Vogelsbeig(  63, 187, 190.      ^M 

^^^H           94. 

Budys£a[iic 58.  S9< IQ3-                     ^M 

^^^^H        Bcmsku 

BuguoLł \miTi. Bukowianie.                  ^M 

^^^H        Bcrulki (Wcnecija) 226. 

Buicmon, Buicmum 27, 73, 79*              ^H 

^^^^H        Beno-Chcniae 93. 

Buk 122, i24«                           ^H 

^^^H        Bcrpiaki 131, 170, 

Bukowa r. U2.                        ^M 

^^^^H        BcrUr 

BakowiAnic 120. 122, 1^4, 150.              ^H 

^^^^H        Bezanson (Yesanlium) 184. 

Bukowina 63, 122, 123. 189, 190.            ^H 

^^^^H        Bielawy góty 8(1. 

Buri (Boranie) 13. 28, 39. ti?^ i30. 151.    ^M 

^^^H        BieskiJy 

153. 169. 171.                        H 

^^^^H        Bikartiium (Erlurl) 66. 

Burguodtony 116.                            ^H 

^^^H        Bobra 

Burgundy 38, 120. 122.                     ^H 

^^^^1        Bobuanie 149, 15:. 

Buridensi 151.                           ^H 

^^^^H        Bodaniicus lacus, Bodaniakic jc&ioro, Bo- 

Bus»klcry  37.                               ^H 

^^^^^H           densce      23. 

BuŁoncb. Batinij  Budyszonie  27. 38, óo,     ^H 

^^^H       Bob, Bobbacb r. 

H 

^^H         —    -     ^^^^^^^H 

^^^KKt^m* 77. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^1 

^^^y B7««rxyca r. 5b. 6S- 

^^^^^^^^H 

^    fUnra r.. nią. 

^^^^^1 

^^^^^^^^^^^1 

^^^^^1 

^^^H 

Dakl 3, 303. 30$, 3oB, Ilu.                  ^^^1 

^^^^^Gnilri palu Kiirml i3Sf 136, 

Daiiastrum (Dnieittr) r. t9>                 ^^^^^^t 

^^H     Cutn Martcniini 2}8. 

^^^^H 

^^V             . p^tu CbatowUd  198. 

Dcc/aiłic                                    ^^^^H 

^^H             ■^rr.  InliiDz Ccfiir, 

Dciiringi Są.                                ^^^^M 

^^H 

Dcutschen                                 ^^^H 

^^H                        ncs 

Dhuriiłgi, Dbyringi (Dur^yAcy) 53, 54'         ^^^| 

^^1      1 HjIuu,  Chałowa  (Kaluła)  r.  11.  UH, 

DiadesUi, DieJesi,  Dziedosii (OicJo^ra-        ^^^H 

^^K     '*^' 

^^^B 

^^^^H CkamaYi 

Diduni  (DicJosŁatiicj  29, 137. 13^.  U7      ^^^H 

^^^^V OwBba,  Cłiarttbc (Kaniom. Kuha) r. 93. 

^^^H 

^^^B CkaUłwInd (CłłtuaMa) 198,  199. 

^^^^H 

^^^^  C^ty, Chały (łictsy) 9, a;, a8, 62, 71. 

DIug3 Lula r. 93.                          ^^^H 

^^H     CbataariJ 9i ^7* 

Doringi, Doringia  53, 34.                   ^^^^H 

^H   ckAitw 37. 

Dossc (Dos/awa)    I04.                    ^^^^^| 

^H     Clasici 9> n, I79- 

104.                              ^^^^^1 

^H     atcmnftu 5S. 94 

Oos/awa (Dossc)    104.                  ^^^^^| 

^H            • 9* J7. i7. 54. "9*J» >98- 

104.                            ^^^^^1 

^H              23a 

Drebowianic  130 ISI-                      ^^^^^1 

^H     ChiiiirTrk 3^9. 

Dtu^uft                                   ^^^^1 

^^1     CUod<»Ticuft 230. 

Dyja r. 71. 85. 87, S9.                    ^^^H 

^H     CMoAlittft (Klodcwcusi) ii3- 

Dutm    184.                                ^^^^1 

^M     ChnAMu* 

Dubrawa (Tauber) r. 64.                      ^^^| 

^M     ClirotMci 4<>. 

Dubrawku    93.                            ^^^H 

^H     Oi^by 

Dudtcby                                     ^^H 

^H     Cbyiycj (Chln«iih4) ilaptyw MohAOu 65. 

UunAJ    63.                                 ^^^H 

^^H     ChylycK 201. 

Duńnci, Duringi. Durinki 54.                ^^^| 

^H     Ci««Aro <73 

DiirzyAcy  51,  S4t  S^*  ^*  ^^»  ^^*  9<*        ^^H 

^^H     CIraber Iftą- 

199,  303,  20S,  308.  3iOi  317,  z 18,       ^^^^ 

^^H      Cl"-Jetiaii>1<i^ 133. 

^^H 

^^H     t.X».Vinf.> -iMu*!, )(Ait« Sinufr CoUiinus 1I9. 

DorcyA^cy KamicAc£»nie 94.                ^^^^H 

^^^^^1 

Durcy/tsko<£»kł ^wiązek 46. 6a            ^^^^H 

^^^^^Blw* 

Duschcibcrg 56.                          i^^^^^l 

^^^^V Colłcl, Culoc)  140,  141. 

^^^^^M 

^^^P  Cttn* ter9< (iuscn r.  199. 

^^^^1 

^^P^   Cara« r. I3S> 

Elisti £lysii (Olcstnianic) 38.  137, 144,          ^M 

^^V 

■ 

Ellak 338.                                   ^^M 

^^H     C^ .        Muw    139. 

Engelin - gau lOO.                           ^^^H 

^^^^r 

65.                                 ^^^1 

Ermanrik 330.                               ^^^^| 

^^^^^^^^^^crn*cs r. 

Ermundult,  Ermuoduń.  patu  Hcrmun-       ^^^H 

^^HlfMl Ą6,    7S- 

54'                              ^^M 

^^WSkV 79. 3^* 

Erpbcsfun (Erfuii) 65.                      ^^H 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^24^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B 

^^^^^r        KulKttiic H.ibrowscy 93, 93, patre Adra- 

Longobanly 9,  13,  16, 28,  48,  cc^ lo^     ^H 

^^^^1           bae Kttinpi. 

131,  132,  134. 104.                     H 

^^^^H        Kubanie Farmscy 55, 9j» 

Ludcwit, Ludcyiiob 22f), 230.               ^B 

^^^^B        Kubica 

Laga r.  133.                               ■ 

^^^^H        Kunimund 3K. 

Lugii 28, 4R. 136, 130                    ^U 

^^^H        Kvatli.  Kwady (Wz^gi) 13.  2K,  29,  52, 

Ługi Buri  130. 151. 153                    ^M 

^^^^^^        8c>, 83, 84, 167,  169, 317, 333. 

Ługi Diduni  130, 147.                      ^H 

Ługi Omani 130, 147.                      ^H 

^^^^^F 

Lui. Loui  126.                         ^^^H 

^^^H       Laba    4,     53. 

Lunn, LuAska góra 71, 73, yO* 93<       ^^^H 

^^^H        Lachu    133. 

Lupiae C^ippa) r. 193.                  ^^^B 

^^^^1        Lada 

Lulrawa r. 65.                             ^H 

^^^H        Ląc^anie  132,  133  159. 

Luźna r. (Lusscn) 56.                     ^U 

^^^^H         Lagobrdanic  131. 

Luita r. 93.                              ^H 

^^^^H        ]^Vobrdanie 197, 203. 

Lucycko-Uąski związek 46, 6u.              ^U 

^^^^H        Lakkobardi 131. 

Lużycranie 46, 60, 62. 193.                ^U 

^^^^H        Lakiburgion (Racibórz^  IU5, 

Lygii patr£ Lugii.                          ^H 

^^^^H        LainiU 

Lugiones Snmiatac  127.                     ^H 

^^^^H       Lankobardi (LagobrdanU^  27, 131, 134. 

Łysa góra 164:).                           ^H 

^^^^H 

^1 

^^^^B        Latriiigi  13, 39, 

M.                    ^1 

^^^^H        Lauenburg 07> 

^^^^H 

^^^^B        Lcba 

Manimt (Omani) 28,  137, 147. 150.          ^B 

^^^H 

Manie wo 148.                            ^H 

^^^^1        Lebc2 

Manów  148.                               ^1 

^^^^H        Lebczeno 

ManwiU I48.                            ^H 

^^^^H        Lebietowo 

Murahabitac hS.                              ^H 

^^^^B 

Maruwi (Murawianic'  68.                    ^H 

^^^^H       Lcbino 

Marcani 68.                              ^| 

^^^^B        Lcbjeszcwo 

Marcomab* 08                            ^M 

^^^^^^       Lcbkowo,  Leblewo,  Lcbno,  Lcboczeno, 

Margciiscs (Morawianie) 68.                ^H 

^^^^^^^Ł       Lebowianic,  Lcbowies,  Lcbskuhela* 

Margi (Morawianie) fiH.                     ^H 

^^^^^^F       Lebunj, Lebuno 

Murgus (Morawa) r. 71.                    ^H 

^^^^B 

Markomani, te^  (Morawianie) 13, 38, 391      ^H 

^^^^H        Lemańskie tenu Genewskie jcsioro 3^. 

52. 66. 68, 70, 75, 77, 78, 84. 90. 91,     H 

^^^^H       LemniU 

166, 186.                               H 

^^^^B        Lcmovii (Lcbanic) 28,  112. 114.  11 5. 

Markomir 2t>5.                              ^H 

^^^^H        Lemow/a    115. 

Marsigui (Marsiowanie) 38, 164 — 166,        ^H 

^^^^H        Lcwusi 

Marsgcbirgc (Marszowy) góry 166, 174.       ^B 

^^^^B       Liroiganty 214. 

Marsy 36.                                  ^H 

^^^^B        Lingi, ae, (Lalanic)  X%  126,  127, 129, 

Marszowy  166.                             ^M 

^^H 

Malka-Zicmia 5i\ 95.                       ^H 

^^^^B       Lingones 130, 138. 

Macows2anic. Mazury 163.                 ^B 

^^^H 

hfclibocus, góra Milo bóg 181.              ^H 

^^^^B       Lippa (Lupiac} r.  194. 

Meniich r. 5^1.                              ^H 

^^^H       Loboda 

Mcnapii 9, 188.                           ^H 

^^^^B       Logana r. 64. 

Mentcnomon 11 6.                           ^H 

^^^^H        Logionc& 

Meroveu« (Mtrowoj) 333. 234.               ^| 

—   243 


Sklcftiopolis,  Meiopolis (Kon^tancya Ko- 

Ktoica) 33, 33. 
Metz 326. 
Milcunic 60. 
Mirobud kr6I 37, >o. fi'*. ('7. 7»i 73. 77. 

192, 10^. 203, 3114. 
Mirobud rj^ymstki wóilz 3i<). 
Mirowuj 323. 335, 239. 
Misznunic (mi. 
Mocsium 22. 
Mo|>ilanic 6i», 193. 
MoKilino 57. 

Mogunciacum (Mobuc^) 65, 230. 
Mohan r. 63. 
Morawa r. 71. 237. 
Morawianie fi3, Ui, 68, 71, 84, 160, 303, 

3*4, 2fi'>. 213. 217. 
Mugilunes,  Mugiluni  (Mogilanie) 27, 56, 

>27 
Mura r. 64. 
Mursa 31, 

Murus teraz Marbach r, 199. 
My^ianiLs vel Mu&ianu.<> lacus (Briganrkie, 

Kostnickie jezioro) 19, 21, 32. 

N. 

Naarn r. 01. 

Naba S^** 'M* '*5. 0(>. 

Nad nar w lunie palrz Nahanarwali. 

Nabanarwali, Naha-Narwali 28, 137, 160, 

161. ifi3. 
Narda r. 91* 

Nardanic (Nari:»ki; ()<>, 2115, 308. 
Narden r. 91. 
Nurdina r. 91. 
Nardu& r. 91. 
Narew r. 158. 
Nari&ki,  Naristi (Nardanic j  13,  28,  39. 

53, o<ł. *)». 
Naztts 184. 
Nekar r. 64. 
Nemcty 43, 06, 75, 186, 
Neru 38. 95, 96. 
Nctad r. 228. 
Nco-Miiecln $7. 
Neue Polic (Nowe Polany) 89. 
Kicer r. 64. 
Nida teraz Nidder r. 64, i94>. 


Niemcy 42, 

Nissa r. 158. 

Nitrawa r. 81. 

Norcy 91, 182. 

Noriki 91. 

Noryk 25, 78, 229. 

Noteć dopływ Ilincnawy 13J. 

Nova civiias (Nowof*ród) 20. 

Nowe Polany 89. 

Novi dunum (Isakcza) 2<s 21, 24. 

Noviotuncnsis civita.s 23* 

Noyon patrz Novidunum 33. 

Nuithonos,  Nuitoncs,  Nuitoni,  28,  95, 

iu6. 
Nuta r. it>6. 
Nutanie 106, 107. 

O. 

Odoakr (Ottokarj 89. 228. 

Odra (Wiadrus) r. 71. 

Oeluveones 1111. 

Oimani 29, 

Oleśnica (Ocls) r. 140. 

Oleśnica mała r. 146. 

Olesna, Ole.śno, Olcśniczka 146. 

Oleszna (Oeliscb) 145. 

Olcsznianic 145, 147. 

Olesznica 63. 

Olsza (Elsa) dopływ Odry 144. 

OUzawa r, 93. 

Omani 127, i3«>, \$*k 

Opitcgrum 204, 

Orawianie 4'j. 

Orba r. 65. 

Orla r. 65. 

Orosius 25. 

Osi, 0.>y 28, 104. W19, 174. 

Ostrawica r. 168. 

Ostrogoty, O>lgoty 38. 220, 221. 

Ostrów (Wustcrhaus<rni lu^. 

Oświęcim 168. 

Ottokar 89, 228, 229. 

Ouuisburgui (Yisburgi) i'»9. 


Pannonia 5. 25. 3**- 
Parmae-Kampi 55. 
I  Peiso (Blatno) 38, 


^^00 

PH 

■ 

^^^^^^^^r     Tcuriocluimoi 

Wanjo 199. 101, Zf\Ą.         1 

^^^1 

^^^^^^^H     Tv»f*tuxfiinin (i-fcrmuniluri) SJ. 

Wańko i9<).                 ' 

^^^^^^H 

^^^^^H      Tculoni    t>, 17, 3:, 36, 177. 180. 190. 

Varmi, Warynt 28, 82, 95, lOO, 

tc».i(iS.   ■ 

^^^^^^^H 

ii>. 

^^H 

^^^^^^H 

Vari4(i patrz JCaristl 90, 

^^H 

^^^^^^1 

Wania r. 158. 

^^^1 

^^^^^^^H 

Warnawa r. io». 

^^^1 

^^^^^^^H      Tierry 230, 

Wamica r, 39, 65, a 18. 

^^H 

^^^^^^1 

Warta r. 158. 164. 

^^^1 

^^^^^^H     Tongr 220. 

Waryn lOJ. 

^^H 

^^^^^^^H      Toringus 

Waryftukie jcxioro 102, 

^^B 

^^^^^^H 

Wawa 89, 128, 

^1 

^^^^^^V 

Wciel 89. 228 

H 

^^^^^H       T»wa« Trewn (TrAwna) r. 

Welety ć. 

^^H 

^^^^^H      Trcwe 

Wełna r. 65. 

^^^1 

^^^^B       Tńbokt, Tryboki 46, 66. iSó. 

Vciuiius Forlunalus 231, 

^^^1 

^^^^^p       TudcT 67. 

Weneckie jetioro 22, 191. 

^^H 

^^^V         Tul 

Vencdicus sinus 35. 1 20. 

^^H 

^^^^^1 

Wencdy 3;. 

'^^H 

^^^^^^B          Turciltngi 

Wcringowie lOo, 

^^H 

^^^H 

Werona 221. 

^^^1 

^^^^B         Turek los 

Yiadrus (Odra) r. 71. 

^^H 

^^^^1         Tnringi, Turyngi (Dur/yńcy) 17, 38. 54. 

Viarce tU*noim) 6, 113. 

^^^1 

^^^^H            61 — 63, tc^* -29' 

Wibilius 199. 

^^^1 

^^^^1         Turyngija 39* 

Widuar 84, 214. 

^^H 

^^^^H 

Wieleń iii. 

^^^1 

^^^^H         Tyras (Ptut) 

Wicicntanic 1 1 1, 

Wiepre doptyw llmenawy 133, 

■ 

^^^B 

Wictraw.ł t. 65, 

^^H 

^^^^B         Ubii 9, 

Wilini gy. 

^^H 

^^^^^H          Ubigau 

Wilinsdorr 111. 

^^^1 

^^^^H 

Wilki 106. 

^^^1 

^^^^H          Ulmcnigi 114. 

WiUhoncs, 

^^H 

^^^^B           Unbtrut ^ Winda) r. 64. 231. 

Windi (Unstrut) r. 64, 

^^^H 

^^^H         Usipely,    187.  iSK. 100. 

Windili 10. 126. 

^^^1 

^^^^B         Ucnotm 

Windisch-Kamnilz 94, 
Windonisa (Windisch) 226. 

^1 

^^^^H 

Winidi ii), 82. 

^^^1 

^^^^^^P       Vaevacones 

Vindobontt (Wideń) 2o8. 

^^^1 

^^^^^Ł                 84. 

Wipawa r. 65. 

^^^1 

^^^^^B      W.)gi (Ku-udy)         84. 

Vi«buTgłi 2n, 127. 151. 1Ć9, 

^^^1 

^^^^^^^H 

Wiiia r. 4, 7. 20. i5i» 152. 

^^^1 

^^^^^^H      Wagosola (Boh) r. 19. 

Yitodurum i^. 

^^^1 

^^^^^^^H      Wa1dsM»si;n (Sosnowy lat;) 63. 

Wiirodor 84, 214, 

^^^1 

^^^^^^H 

Wily 106. 

^^^1 

^^^^^^V      Wandale 10, 36, 

Wizygod 221. 

^^H 

^^^^^^f^       Wangioni 46* 66« 82»  186. 

Wkranie 126. 

^^H 

^^^^^B 

Wlachy 76. 77. 

I 

-   247   - 


Wlasta 89, 9a 

WUstisUw 6a 

WUawa r. 56, 65, 76, 189, ica 

Vogel»berg 63. 

Wokcion 186, 

Yólenjd ut. 

Wo1e$xnica (Oels) 145, 

Wolin III, 

Woliniante 111 patrz Aelvconc5, 

Worms 226, 

Vuitones» Yoithones 107. 

Wnikow 104. 

Yultaha (FuKla) r. 190, 


YuUhones 106. 
Wulszina górna 145. 
Wulszina dolna 145. 
Wysoka 104, 

Zantłcns 207. 
Zdziarskie góry 173, 
ŻdAry 172. 
ŻefiaA 149. 
Żelazne doły 173. 
Ziemianie, patrz Seninones. 
Zumy, 57, 137. u,3. 


— K-K|^|eK>— 


—   250  — 


vein, ad Tiberium Cacs. Augustum.   Pisał  za  panowania Tiberiusa. 

Wydanie Nisard'a.   Taryi  1856. 
*STRABO.   Geograhiai,  an.  ig  post, Qir.;  wyd.  Firmin-Didnt.   Paryi 

1850, z Atlasem. 
*VELLE1US PATERCULUS.   Iłistoriae  Romanae  libri  duo r. 29. wyd. 

Lipskie  1879; Nisard^a, Paryi 1856. 
*P0MP0N1US MELA,   De silu orbis^ an. 53;  wyd. Jakóba Gronowiusa. 

Lugdani Batavorum 1696; Nisard'a.   Parjż 1854. 
*DIONYSIUS PERIEGESIS.   Orbw Descriplio. an. 70—90, wyd. Firmin- 

Didot, w Geogr. Graeci. Minor.   T. II.  1861. 
•(^UINTUS CURTIUS.   De rebus geslis Alexandri Magni,  pisał około r. 

69.   Wyd. Nisard'a.   Par)'ż  1864. 
•C. PLINIUS SECUNDUS.   Naluralis Historia r. 76; wyd. Nisard'a. Pa- 
ryż 1855, dwa tomy. 
•C. JULIUS SOLINUS.   Polyhistoria :  pisa! podobno w L w.  około eta- 

sów Pliniusa; wyd. w Lovanii r.  1571. 
*CORNELlUS TACITUS,   De origine, situ  moribusąue  populis Germa- 

niae,  a.  97,  wyd.  lyońskie  1693  w  3  tomacb,  paryskie Nisard*a 

1850, lipskie  1859, paryzkie Ilacbctta 1861;  Annales. ed  Kisard'.!, 

Parya 1850; tamie: Vita Agricolae i Historia. 
*SEXTUS JULIUS  FRONTINUS.   Strategematicon libri quatuor,  r. 97, 

wyd, paryzkie Nisard*a 1851, 
*FLAV1US J(!)SEPHU.S hierosolymitanus, sacerdos. Opera, r. 98 ; wyd. ko- 

lońskie r.  1691  in folio.   Szczególnie Adver5us Apioncm. 
♦SUETONIUS TRANQU1LLUS.   Duodccira  Caesares  r.  100;  wyd. pa- 
ryzkie Nisard'a 1855. 
*PLUTARCH z Cheronei.   Żyde sławnych mciów.   Les vic des hommcs 

illustres.  tradait  du  grec  par Amyot  grand  aumdnier de  France. 

Wyd.  1828. 
•JULIUS OBSEQUENS.   Prodigiorum. r. io7(?); wyd. paryzkie Nisarda 

1864. 
*L.  AENEIUS FLORUS   Epitome rerum romanarum, r.  116. Lugduoi- 

Batavorum  1722. 
*ARRIAN NIKOMEDYJSKI.   Anabasis et Indica.   Pisał w początku U w,; 

wyd. Firmin-Didot.   Par)'ż  1846. 
*APPIAN1 ALEKANDRINL   Romanorum hiatoriarum. r.  147;  wyd. Fir- 

min-Didol.   Paryż 1877. 
*JUSTINUS.   Historiarum ex Trogo Pompejo, libri Xr.lV.,  r.  150: wyd 
lipskie 1843. 


*AULUS GELLtUS. Noctium Alticarum commcnlarius. r. 150; wyj. Nl- 
sard'41. rar)-i,  1860, 

mX)LEMAb:US CLAUDIUS. Geographia, około r. 160. Xa uajlepszo tt- 
waUane jwt wydanie stcorelypowK Karola Nobbe w Lipsku r. 1843, 
Inty lotny w la-ce. Ale naj&ur?«y tekst, otlkryty na górwr Athos, 
w n)(m;iHterxc Walopedzic, kosztem Sewestiaiiowa przefotografowany 
i wyAtny ynea. Wiktora Langlois, pod lylulcm; Gćographie de Pto- 
lemiVj,   PiiryŁ   1867 r. in folio. 

PAt.*SANlAS, Gratciac Descripiio. a. 174, cd. stereot. Lipsiac 1853. voI. 3: 
ctł. Firtnin-Didot.   Parisii.  1853. 

AOATIlKMt^RUS. Compendium Geographiae, r. 210, ytyd, LugJuni-Ba- 
liYoruni.   1700. 

TABULA IT]NERARLV pcutingerlana. Według Mannerta autorem tabuU 
oważać wypada Aleksandra Sewera, który panował od r. 2Z2 do 235; 
-• *  '-itfkic  1824 in folio. 

DIO "^-   Romanorum hintoriac libri XXV; około r. 229, z ilóma- 

czcoicm francuzkiem Grosa i Doissćc, wyd. Firmin-Didoi, Paryi. to- 
mów 10, 
_^AELIUS SPARTIANUS. u niektórycli to samo co Laropridus, i YULCA- 
TIUS GALLICANUS, iyli za czasów Dioklecyjana, JULIUS CAPI- 
TOUNUS za czasów Dioklecjana i Konstantyna, TREBELLIUS 
POLUO, za cziiJiuw Konstantyna, FLAV1US V(JPISCUS r. 313; 
pierze liistoryi rzymskiej po Swetoniuszu. Wyd. NK<ianl'a. Paryi 1855, 
JSEBIUS PAMPMILIUS. Chronicorum libri duo r. 315, z greckiego na 
ładókki pr7.eIoiyl św. łlieroniro i do r, 379 doprowadził; wyd. Al- 
freda Sdioene, Berlin  1875. 

Tcfoi aulora. De vita lx.»ati3simi irapcratoris Constantini, libri quatuor r, 
338. n Patrologii T. VIII. 

•SKXTUS AURKLIUS V1CT0R. Historia Romana. De viia et moribus 
impcratorum romanorum, tudzież: Epitomae de vita et mohbua imp. 
mman. r 358; wyd. lipskie  1871  in  16". 

CA££ARII viri illuslri. Dialogi IV. r. 362, in Bibliotheca vetcrum Patrum. 
Lujjiluni 1677 Tom V. 

•EUTROPILIS. BreWarium llistoriae Romanae, r, 364, wyd. Nisard'a, 
Paryi 1855. 

*ONYMl STRIDONENS1.S (331—420). Lucubrationes , additis una 
pMMtdcptgraphis cl alienis scriptis ip.sios admistis , per Entsmum Ro- 
tenUmuin autorem damnatum. liasilaec 1565 in fol Na szczególni^ 
uwj^c z^istuguje: Vita S. Hilarionis.   Tom I. 

»7' 


—   252   


*JULIANI IMPERATORIS , quae siipersunt, opera omnia praeter reh'quias I 
apud Cyniluin, (r. 361);  tecensuit Fricd. Carol.   Hcrtlein.   Llpsiac 
1875, vol. 2.   Tom 1.   Oratioaes. 

*SEXTUS RUFUS, inac2<5j Rufus Feslus. De victorii3 et provindis popul^ 
roraani , — także : Libellus provmciamni romanarum r. 369 ; wyd. 
Nisard'a.   Par>'ż 1855. 

*ULFILAS. Ewangelia, około r. 378; wyd. Gaugengigla. Passau 1856, 
pod tytułem: Gothischc Studien. 

•LUCIUS AlMPELlUS. Liber memorialis, jako dodatek do Florusa r. 372; 
wyd. Lugdiini-Hatavorum 1722. 

•AMMIANUS MARCELLINUS. Resgeslae,r.37g; wyd. Nisard'a.Paryi 1851. 

•VEGET1US RENATUS. Inslitutiones rei militaris, r. 384: wyd. Nisarda. 
Paryż 1851. 

MBIUS SEQUESTER, De fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus. mon* 
tibus, gentibus, około r.  389; wyd. rolerdamskie r.  170. 

•MARKIAK liERAKLEOTA. Periplus maris exlen, r. 400: wyd. Firmin- 
Didot.  1855 * G^gr. Graed minores. 

OROSII Pauli, presbyteri hispani. Adversus paganos (quos vocanl), Histo- 
riarum libri septem, r. 417; wyd. kolońakie 1536 lepstc, bo nic 
opuszczono na maryginesach zagłówków, jak to uczyniono priy wy- 
daniu dzielą Oroziusa w Patrologii r,  1846.   Tom XXXI. 

EUNAPII II. M€Ta Je^Ł/i7V0v torocia. Przedłużenie historii Deitippa r. 
414; w Corpus scriptorum łiistoriae Byzantinae, para I, Bonnae i82()k 

JULII HONORJI oratoris. Excerpta, quae ad Cosmographiam pertincoL 
R(jk w którym pisał niewiadomy, prawdopodobnie ąiz — 427, wyd 
Lugduni-Batavorum  1 696. 

LEGES SALICAE r, 425; w Ekharda: Commentarii de rebus Frandae 
orientalis r. 1729. Nowsze: Pardessus. Diplomaia, charta, epistolae, 
Icges,   Paryż  1843, T. I. 

FL. LUCII DEXTRI. Chronicon omnimodae historiae r. 430; wyd. w Pa- 
trologii.  Tom 31. 

ZOSIM. łiistoriarum libri, qui extant, romanae hist. scrip. a, 4^0; Frano- 
lort 1590.   Tom III. 

PROSPER AQU]TANUS. Chronicum integrum r. 455: Pary^ I7«ł w 
folio, ale ta cdycya niepełna, doprowadzona tylko do r. 440. Do- 
piero ^L Du-Chesne w 1 lomic łiistoriae Francorum scriptorcs^tójó) 
ohj;u<nił, ii Prosper doprowadził swą kronikę do r. 453: o ctem W 
I łistoire generale des auteurs ecclesiasliques, par Dom Retny Ceillier. 
Paryi t86i.   Tom X pag. 312, 


i 
I 


—   253   — 

-l.NAKl:?, bibkup klemiontski. Operrt, szcKególnie pune- 
iryr^k in Aviium r. 458; w)d. dziel jego wiele, nowsrc lioAskie r. 1836, 
I' V t łaciński z llóinaczcniem francuskiem w Patrologii XI 11; w Po- 
par Felix Clement.   Paryż 1857. 

VOlV^ „ ,: .,.„ŃSK1, urod. okoto r. 370, żył do r. 489, t pism jego 
ormiańskich, walny jeden ustęp o Słowianach w Tracyu Wyjątek 
w Szafantyka Slaroi. Slow. T. lU PMloha XIV, s. 701. 

FRISCUS, Dc legaiionc ad Attilam. pisał r. 471. Stritier, Memoriae Po* 
palonun T. I.   Pctropoli  1781. 

STEPHANUS byzanlinus. De urbibus et populis r 476. Amslerdam 
167S in fol. 

EUGIPPIUS. Vita S. Severini ab F.ugippio abbatc scripLi, około r. 510. 
Aai^iuta Yindelicorum 1595. Przotłómaczono na niemiecki przez 
K. Rittera. Lebt'n des heiligen Severin von Eugippius. Linz 1853. 
^ W Patrologii lom LXJI. 


2.  Oroźniki, zapiski, roczniki, kroniki wieków średnich 

jtETHICUS ISTRICL'S. Cosmographia; rok w któr^'m pisa! niewiadomy. 
Dawniejsze wydanie Lugduni-Batavorum 1696, razem z dziełem Pom- 
( ti U(*za Mcii. Nowsze Wmke. Lipsk >853. Wutke mniemał, iź 
^..^'smografi^ Acthicusa z greckiego na łaciński przełożył S. Hieronim 
w końcu IV w, Lelewel, w fcpilogue sur la gdographie du moyen Sge 
p. 43i objaAnit, iż Aethicus pisał po r. 500, może w VII lub VIII w. 

CASSIODOR AUREtJ. Opera omnia r. 514. Patrologia, tom LX1X 
i LXX,   Par)-ż  1846. 

NfARCELI-INUS Comes. Chronikon, kontynuac)*a Euzebiusa r. 534. Pa- 
-  ' tom LI. 

*JORN Dc Getarum sive Gothorum origine et rebus gcstis ; około 

'• 55*. Wydań kilka. Nowsze: w Patrologii, lom LX1X: Nisard^a 
w Paryżu  1851: Augusta CIoss, Stuttgart 1861. 

Tętni autora: De rcgnorum ac lemporum succcssione, Hamburg, 1611, 
OPIUS Cacsariensis. De beilo Gothico, około r. 552. Corpus 
ScTip. hist, byzant.   Bona  1833. 

VJ^VATUIS FORTUNATUS epi<r. pictaviensis. Opera omnia; Prologus, 
Mia S. Martini, De excidio Turingiae, Vita S, Radegundis reginae, 
~ około r. 567.   Patrologia, lom LXXXVIIL 


—   254 


GRECORIUS TURONENSIS. Historia Francorum r. 572, w Patrologii, 
tom LXXI.   Przekład Francuzki Guizol*a.   Paryż  1861. 

*MENANDER protektor. Fragmenta r. 582. Corp. scrip. by/ant. Bona 
1829 pars I. 

MARIUS episc. aventireasis. Chronicon od r. 455 do 581, Leibnitz. 
Scrip, rer. brunsvTc tom 1, 

MAURICIUS imperator (582—602). Strategicum libri XL Wypisy w 
Szafarzyka Star. Slov, Piiloha XI, s. 644, 

JONAS abbas ElnonensLs, Vila S, Colurobani ab1>atis, — lakze: ^ita S. 
EusUsii r. 627.   Patrologia T. LXXXVII. 

•CHRONICON PASCHALE r. 628. Corp. Scrip. byzant. Bona 1832, to- 
mów 2. 

THEOPHYLACTUS SIMOKATA. Historiarum tibri oAx r 628. Corp, 
Scrip. byzant.  Bona 1834. 

FREDRGARI SCHOLASTICL Chronicon r. 642. Parisii 1699: w Pa- 
trologii, lom LXXI; przekład francuzki Guizot'a 1861.* Wydany 
razem z Grzegorzem turskim, w 2 tomach. 

GUIDO RAVENNATUS. Geographiae libri quinque r. 690. Lugduni- 
Hatavorum  1696. 

ISIDOR  hiszpański.   De Golhi«, Wandalia et Suevis r. 754 (?) Hamburg 

!6ll. 

WARNEFRIDUS Paulus, diaconus.   De gestis Longobardorum libri VI, t. 

770.   Hamburg 161 1. 
PIEŚŃ ANGLO-SASKIEGO  PĄTNIKA  w Vni  wieku.   Szafariyk Star. 

Slov. II, Phloha 16; Bielo wski M. P. I, s. 5. 
ANNALES  fuldenses  antiqui  r,  822.   Annales  Bertiniani  833.   Pertz. 

Mon. Oerm.  I. 
EGINHARDl Annales;  Vita Caroli M. 838.   Perlz. Mon. Gcrm. I.*   We 

franoizkim przekładzie wydane w Paryżu r.  1856, z dodatkiem pism 

Karola W., także: Translalion S. Marcellin et S, Picrre. 
CHRONICON MOISSIACENSE r. 840. Pertz. Mon. Ger. L 
NITHARDUS.   HLstoriarum libri ąuatuor r 843.   PcrU Mon. Germ. H. 
DE CONVERSIONE  BAGOARIORUM ET CARANTANORUM.   r. 873 

{anonymus).   Pert/.. M. G. XI. 
RUDOLFO ET MKGINHARTO auctoribus.  Translatio ?>. Alcxandri. ant« 

annum 885.   Pertz M. G. IL 
GEOGRAF BAWARSKI.   Descriptio (:ivilalum et rrgionum ad septenlrio- 

nalcm pliigam Danubii, a,  866 — 8uo,   W Szafarzyka Star. Slm*. T- 

II Phloha.  Tekst poprawny w Biclowskiego Mon. Fol FOstor. T. 1, 


255   — 


łJDja*iiuciiic'w~ŁeTcweIa: !'oIska wieków irediuch T. U,  V i wi 

gniphic du moycn Agc.   T, III. 
POET\ SAXO.  Annales Caroli Magni r. 890,  Lcibniu Scriplores rerum 

łimn.'ł\icrnsium  1707. T, 1; Paliologia, tom XC1X, 
.CESARZ  Liv\V  IV. MĄDRY  (886—911).   Tactica sivc  de Re niilitari 

Liber.   Wyji^tki w Szafarzyka Star. Slov. T. 11, PKIoha ij. 
OTHERA nofwcgskicKO i WULKSTANA periplus, przed r, 900. SEafarzyk 

Sur. Slov. U, Pnloha XVII; Biclowski M. P. L 
KRÓLA ALFREDA łlormesia (87 1— 901). Szafarayk Star. Slov, U, Pii 

loha XVIII: Bielowski M. P. I 
ŹVWOT Ś. METODECfO po slowiańsku pisany w pociąlku X w.  Bielo- 

włki M. P. I.   Lepszy teksi w Cztenijach  obszczestwu Islońi i dre- 

wnostej pri Moskowskom Uniwersilctie.   Moskwa 1864. 
MUCBALDO monacho  S. Amandi.   Vita S.  Lebuini,  w początku X w. 

lVm M. G. I. 

RĘKOPIS ZIELONODWORSKI  (Śpiewy  czeskie) z końca IX w.,  albo 
p)orxitku X w.   Praga  i85t. 

•Abu-Aii Achmcd ben-Omar IBN-DAST, pisał nie póiniój r. 913. Dzieło 
KilAbel-AMAk c*n Nafisa, znaczy „Księga drogich osobliwości." Wy- 
dana z londyi^skiego rękopismu po raz pierwszy przez profesora. 
CitwoUonu: IIoBtcTin o Xo3apaxT>, BypTacaxx, Ił0.irapaxT>, Ma- 
JShnfax%y Cjanfluaxi» u Pyccax'L. Petersburg 1867. 
" ' K   Chronicon  r.  913.   Pertz M. G. I. 

'^ - . . . INUATORES  annaliura S. Araandi Laubacensis,  Gwciferbytanorum 
9^6.  Pcrtz M. (]. 1. 

*Mnidi CHRABR. O piśmie slowiańskiem w X— XI w., według Lelewela 
972. W Katajdowicza : IoaHi> DK3apx7> ócjrapciciii, Moskwa [824; 
w Szafarzyka Siar. SIov. II, Pnloha XXV; oddzielnie w Pradze r. 
1851, stronnic 7. 
^•CONSTANTINI PORPIIYROGENNETIS (945— 959). De Admimsirando 
Impcrio, także: Dc ccreraoniis Aulae.   Bona  1829, 

•IBRAHIM-IBN JAKÓB, izraelita. Fragmenty (w księgach Al-Bekrit 1094), 
pisał  956 — 965,  wydany i objaśniony  przez akademika petershurg- 
ftkiego Kunika i barona Rozena, w osobnym dodatku  do llaBtCTiti 
AK3AeMiii  HayKT>  1878,  pod  tytułem:  IIsB-^CTifl Ai-BcKpii  11 
\it aniopoBi o Pycii n Cjiasfliiasi. 

FL< • '.   Annales do r. 966.   Pertz M G. V. 

LlirrPKAND,  Opera 969 r.  Pertz M. G.  Scriptores lU. 

CONTINUATOR  REGINONIS, 972.   Peru NL G. L 


^258   - 

DLUCfOSZ  JAN.   Historiac  Poloniae  libri  KII,  1480.   Kraków  1872, 

r polskim przekładem Karola MechcmAskurgo, Kraków 1867 — 1870. 

Tnmńw 5 iu 4-0. 
MACIEJ Z MIECHOWA.   Chronicum regni Poloniae 1506.   \V>-d. Pisto- 

riusa w Bazylei  1582. 
*KRANTZ1I. WANDALU.  Dc Yandalorum vero origine r. 1517.  PierM- 

Sie wydanie kolońskie r,  151 9;  własne  mam  frankfurtskie  r  1580. 
*DEC1US  JODOCUS  LUDYICUS.   De  veiustatibus  Polonorum  1518. 

Wyd. Pisioriusa w Bazylei r. 15S2. 
*HAJEK z Liboczan.   Kronika Czeska r.  1541  w Pradze. 
KANZOW Thomas.   Pomerania oder Ursprunch AUheit und Geschichl der 

Yólker und Lande Poniern, Cassuben, Wenden, Steltin, Rugen . . . 

1541.   Wyd. Knsegarten w CJrulOiwalde  1816, tomów 2. 
•JOACHIMUS MEISTER.   Urbis CJorlicensis descripto 1550, w Hoffmana 

Scrip. rer. lusat. T. I, pars 2. 
•AYENTINUS Joannes (1466 — 1530).   Annales Boiorum.  Dasilc.e 1580. 
•KROMER MARCIN (1512—1589).   De origine et rebus gestis Polono- 

mm.   Wyd. Pistoriusa w Bazylei  1582. 
*Tegoź autora: Polska, ksiąg dwoje.  Przełożył W. Syrokomla.  Wilno 1853, 
BERCKMANNS  JOHAN  Siralsundische  Chronik  1560.  herausgegeben 

von Molinike und Zober,   Stralsund  1833. ^ mapą wyspy Rany i jej 

archipelagu. 
*ERASMI STELLAE Libonothoni HbrilT, de antiquilalibus Borussiae, 1572, 

Wyd. Pistoriusa w Bazylei  1582. 
STRYJKOWSKI MACIEJ.   Kronika Polska, Litewska, Żmódzka, w Kró- 
lewcu 1582: *nowsze w Warszawie 1844 w 2 tomach 
*GVAGN1NI Alexandri,   Compcndium Chronicorum Poloniae . . . usque ad 

Henricum Yalesium i  c. ad. a  1574,   Wydanie Pistoriusa w Bazylei 

1582. 
Tegoż autora: Sarmacyja F^uropcjska. wydana po ładnie r. 1578, a po pol- 
sku r.  i6m.   z nićj wyjątek  „Opisanie Polski^ wydal Turowski r. 

1860 w Krakowie. 


3.  Pisarze nowych wieków. 

*MANL1US Chrisiophorus, (iorlicensis patricius Rerum Lusaticarum Oei- 
gmu sive Epitomae 1569. HofTman, Ser. rer. lusat. LipKiiae et 
Budissae 1719, L 


—   259  — 


l^oi auU)ta: CommenUriorum rerum [usaticarum , libri VU, — jak po- 

pnedoio, 
KOGIANOW.SKI jAN.   O Ctcchu  i Lechu,  hisloryja  naganiooa  1584 

Dx)cU.   WariMwa  1864, 
r*PAPRCX?KI Bartosz.   Ilcrby  r>cerstwa  polskiego  1584,  nowe  wydanir 

Turowskiego.   Krajtów  1858. 
lALBINI   Mfissni^he Land und Berg Chronika  t589 — 1590. 
[•MAURO ORBIM.   Rt-gno del .Slavi.  Pcsaro  1601.  Z rozkazu Piotra W. 

pnotlómaczono [w rossvjsku i wydano w Petersburgu r. 1722 m 4-to, 
BERTll P«   Tabularuni geographicarum contractorum Ubri septem.   Am- 

stclodami  1618, i mapami. 
CLUVKRIUS.   Germania  Aniiqiia.   Lugduni - Balavorutn   1616 — 1634. 

Iliicioriarum (otius mundi epttomae.   Lugdum-Batavorum 1637. 
PO>rrANUS Joban Isaccius.   Rerum Danicanim bistoriae Ubri X.  Amste- 

InUami  1631, in fol. 
Tcjyoi autora: Chronographia Regni Daniae, jak w)*iój, 
BEłJMANN  Johan Barlholomeus.   De Lusatia  1651.   Hoffman Scrip. rer. 

lusat. IL 
•MATHEUS MERLAN.  Topographia u, Eigentliche Beschreibung der Vor- 

ncmbstm Stale,  Schlosscr,  auch  andercr Platrc . . . in den Herizog- 

thumcm Braunschwcig u. Luncburg.  Frankfurt 1654 in folio; r, wielu 

krajobrazami. 
•SAGITARIUS Caspar.   Historia Lusatica  r.  1656,   Hoffmann,  Ser. rer. 

lusai. IL 
T«JCoi autora: De antiquo stalu Thuringiae sub indigenis Francorum, Gcr- 

nianiaque regibus   Jena  1675. 
•CHJYERH  Philippi Germania Antiqua cum Vinde1icia cl Norico.  Guel- 

fcrbyii  16Ó3. 
bUCELlNUS.   Lacus Potamici otim Moesii et Acronii  nec non confinium, 

*ui I ' Constantiae sacrae et profano descriptio authore A. P. F. 

0-1 riicelino, ordinis S. P. Iknedicli iheolog.  1658.  Francfurtii 

ad Moenum. 
'•SCHURZFLEISCH  Conrad  Samuel.   Res  Slavicas  recensebant  publica 

pnit!.%em.   VViUenl>ergae  1 670, 
l*CORBKRUS Caspar.   Liber (ioslariae historiam.   Jenae 1675. 
KRUEGER fJortrgius LilM-rosensis Lusatus.  De Seri^ls Venedorum natione, 

"' ■" ilii lis die Wenden*   Hoffman, Srr. rer. lus. II. 
•HI ^LTS GEORGIUS.   Historia Halberstadiensis.   Jenae  1675. 

•HAKi K>iOCH M. Christophor.   Respublica Polonica duobus liberis illu- 


^—  260 


strata, ...  hio adjecta est dissertatio  histoHra de originibut Pon 

nicis.   Jenae  1678. 
PRAETORII MATIIEI.   Orbis  Gothicus r.  1688  w Oliwie,   Poświęcone 

Janowi III królowi, in folio. 
Tegoi autora: Mars Gothicus r.  1691 w Oliwie, in fol. 
CELLARU CMRISTOPHORI Smalcaldensis.   Geographia antiqua,  Jenae,^ 

1691. 
Tegoż autora: Dissertatio hislorica de Cimbris el Teulonis  primLs  Roc 

norum et Germanonim hostibus, Hallae 1701.  Kotida Orbis Antiqu 

Lipssiae 1071 — 2, dwa łomy z mapami*   Inicia cultioris Germaniae. 

Hallae  1709. 
*FRENCEL  Michacl  Postwitz  Lusatus.   De  Idolis  Slavorum,   llof!man, 

Ser. rer. lusat IL 
•CHROhnCON  coenobii  Montis  Francorum  Goslariae  1698.   Hoffman, 

Ser. rer. lus. IV. 
•manku Martini.   De Silesiorum Majoribus.   Lipsiae 1702. 
Tegoż autora: De Silesiorum antiquiŁatibu5i.   Lipsiae 1702. 
Tegoż autora: De Silesiorum rebus.   Lipsiae 1705. 
*KUNSCHKE Johan Georg.   De Lusaiia.   Hoffmar.  Scrip. rer. lusat, lU 
*STIEBER  Georg.   Mecklenburgiscbe  Kirchen-Historia von  Stiftung 

Christlichen Kirchen unter den Wenden   Giisirow  1714. 
GROSSER  Samuel.   Lausitzische  Merkwurdigkeiten ,  darinen von beiden 

Marggraftumem.   Leipzig und Budissin  1714, z dniema mapami. 
BARDETTI Stanislao.   De Primi Abitatori deli' Italia.  In Modena 1719 

in 4- to. 
•FRENCEL Abraham.   Lusatiae utriusque noraenclator, «thibens urbium, 

oppidorum , pagorum, montium et flaviorum  nomina,  w Hoffmana 

Scrip. rer, lus, IL 
Tegoż autora: De diis Soraborum alionimąue Slayorum, takie w Hoffmana 

Scrip. rer, lus. II. 
ECKHARD Joannes, Georgius.   Commenlarii de rebus Franciae Orientalis 

et episcopatus Wirceburgensis.  Wirceburgii 1729, in folio dwa tomy. 
•LENGNICH Gottfrid,   Polnische Geschichte.   Leipzig  1741  in 8. 
SCHWARTZ  Albrecht  professor  w  Greifswalde.   Kurze  Einleitung 

Geographie des Norder Teutschlands, Slawischer Nation und mittlen 

Zeiten in Sonderheit der Fiirstenthumer Pommern und Rugcn. Greifs- 

wade  1745, in 8. 
Tegoż Autora.   Diplomatische Geschichte der Pommerach-Rugiischeu Stadle 

Schwediscbet Hoheit ,  nach ihrem Urspning und  erster Verfassung, 


201    — " 


eb*t anflngter Hislorie der Potnmerechen Grarschafl Gutzkow. Grei&* 
'%aldc  1755. 
JORDAN Joann Chrisloplior.   De  originibus  Slavicis.   Vindobonae  1745. 

fal folio dwa tomy. 
SRIMANN Maschenbaucr.   Der  cuńo^c  und  in  allen  ntilhigcn  Wissen- 
schaOcn...  Dollmetscher . , . insondcrheit die Histońsche Geo(^raphie 
mil I-and'Chartt'n.   Augsburg* 1748. 
rK.\> "*  '   .-..d.   AU  und  Neues  Meklenburg  darinn  die  Geschicbte, 
'icnsie , ^'łeselze und Yerfa-ssung der Weriner, Winuler,  Wen- 
deti iiwl Stchscn,   Giistrow  1753 in 4-to. 
'i 'ING Ant. Frid.  Erdbeschreibung.   Hamburg  1 758, 

ly    Caro!,  Mcinr.   Monumenta anecdota.   Lubeka et Al tona 1760, 

in 4-to. 
BUCIIHOLTZ .^arnuel.   Yersudi eincr Geschicbte der Churmark Branden- 
burg von der crsten Erchcinung der Deutschcn Sennonen an bis auf 
jetzige Zettcn.   Berlin  1765 dwa tomy, 
KKAUTH Christian.   Derer Oberlausitzer Sorbenwenden umstandliche Kir* 

chcogcachichle,   Gorlilz 1767. 
GERCKEN Phiiipp Willjelm,  Yersuch in der altesten Geschichte der Slaven, 

be«ondcr9 in Teutschland.   Leipzig 1771 in 8. 

STRITTER Joann ,  Goiihilf.   Memoriae  Populorum  olim ad Danubium, 

pontum Euxinum, paludem Meothidem cl incoleniium . . . ex Scriplo- 

hbm hisiohae Byzantinae. Petersburg 1781, dwa tomy in 4-to majoh. 

AN1*0N Carl Goltlieb.   Erste Linien eines Yersuches uberdie alten Slaven. 

Ijeii>zig  1783, dwie częki in 8 minori. 
GEBłiAKDI Ludwik.   Geschichte alter Wendiscb Slawischer Staaten. Halle 
17C/O— 93,   IV tomy. 
ICZ Joan, IIcTopin pa3iibixx CJiaficiicKiiMi Hapo^ODi Haiinane Eoji- 
rapił, XopB4'iTODT., CepóoiTŁ; bx BiciiRt 1794. in 8-vo., 4 tomy. 
j POTOCKI Jean.   Yoyage dans quelqucs parties de la  Dasse-Saxe  pour 
k rccherclte des antiquitós Slaves ou Vcndes,  fait en 1794.   Ham- 
*wg 1795, in 4-to. 
HERDER.   Ideen zur Philosophie der Geschichte  der MenschheiU   Riga 

'    ;.'  1791. Bd. IV. Slawische Volker. 

•HARl SZ Adam,  biskup.   Hislorya  Narodu  Polskiego  r.  1796. 

Warszawa 1820; Kraków 1859; w bibliotece Turowskiego tomów 6. 

'Ł^UhL Joh. Chr,   Geschichte des alten  Pannoniens  und  der  Butgarei. 

Halle ł/^T, jest to l-szy tom ogólnego zbioru; Geschichte des Un- 

^viicbcn Rcicits und seiner Nebenlander. 


^  562  — 


CZACKI Tadeusz. O Litewskich i Polskich prawach, o ich dachu, iir6- 
dlacb, atwi^zku i o rzeczach zawartych w pierMszym statucie dla 
Litwy 1529 roku wydanym. Pierwsze wydanie. Warszawa r. iSoo. 
Używałem wyd.  Turowskiego w Krakowie r. 1861, tomów dwa, 

DOBROWSKY Józef; pisał od r. 1777 do 1827. Ważniejsze dzielą: 
Ueber die alŁesten Sitze der Sław en ia Europa und ihre 
yerbreitung seit dem VI jahrhundert; w Landesg^esch. des Markgraf- 
thums Mahren. Olmutz 1 788 : S I o w a n k a. Zur Kenntnis der 
aUen und neuen Slawischen Literatur, der Sprachkunde nach a!len 
Mundarlen, der Gcschichte und Altcrthumes, Praga 1814— 15 dwa 
tomy. Instit utiones lingae Slavicae dialecti veteris, qaae 
(juum apud Russos, Serbos, aliosąue ritus ^acci , tum apud Dal- 
matos GtagoUtos ritus tatini Slavos in libri:» sacris obtinct. Vindo- 
bonae 1822.   Editio secunda Vindonac  1822 in 8 vo, pag. 720 

ARNDT Ernst. Yersuch einer Geschichte der Leibeigeoschaft in Pommem 
und Rugen,   Berlin 1803 in 8-vo pag 720. 

*WORBS Joh. Gottlob. Neues Archiv fur die Geschk:hte Schlesiens und 
der Lausitz. Ersier Theil. Glogau 1804, Zweiler Th. Zdllichau 
u.  Freistadl  1824 in 8-vo. 

MlKOdZI josephi olim Societatis Jesu post diocesi Zagrebiensis presbyteri. 
Otiorum Croatiae liber unus.   Opus postumum. Budae i8obtn8-vo. 

*KARAMZ1N Mikołaj. IIcTopiji rocy4apcTBa PocciticKaro r. 1815 
w Petersburgu 12 tomów.   Pi;)te wydanie r.  1842. 

HASS Nicolaus. Geschichte des Slawen-Landes an der Aisch und der 
Ebrach-Fiusschen.   Bamberg i8ig tomów 2 in 8-vo. 

DARU. P. llistoire de la Republique de Yenise. Par)i 1S19 — 1824 
Łomów 7, z mapami i planami. 

SCHULTES Joh. Adolf. Diplomatische Geschichte des Ftirstentfaums 
Sachsen Koburg-Saalfetd,   Koburg  1 820 in 4-to. 

^RAKOWIECKI J. B. O stanie cywilnym dawnych Słowian , rzecz czy- 
tana na publioznem posiedzeniu Towaaystwa królewskiego Warsza- 
wskiego Przyjaciół Nauk 3 Maja 1820, in 8-vo, str.  16. 

•SUROWIECKI Wawrzyniec (1769—1827). Śledzenie początku narodów 
slowiai^skich , rozprawa czytana 24 Stycznia 1824, w Tow. Przyj. 
Nauk. O charakter/e pisma runicznego u dawn\ch barbarzyńców 
Europejskich r. 1822. O przemysłach. O rzekach i spławach 
w Polsce. Wszystkie prace tego Autora wyd. w bibliotece Turo- 
wskiego, pod ogóliią nazwą: Dzielą.   Kraków  1861 ^ totu jeden  in 


20.;    — 


8^vu X mapą rtck Icsicatwa Waraza^A•3kicgo  z lewego  brzegu . Wisły, 

z wiscninkitrrn posinci łiiwnych liic-( stowia/bkich . — run i 1. d. 
KATAKCZ1C  Mat.  Pioir  (1750 — 11825).   Dc  Irtro  ejusquc  adcolis 

comcntarii, Budae  1798.  Ważniejsze:  Orbis nnuquu« ex Tabula iti- 

nrraria, quac Theodosii imper. el Peulingeri auJil,   Budac 1826. 
•BUKSt.IlING J. G.  Dic heidiiis^-hen A'lerthun)CT Schlesieiis, Leipxig 184J, 

m folio.   Są lo wizenitiki wykopalisk. 
•KALAJ De»\Vl(*Z.  loaiim. OKcnpxi. Co.irapcKiii.  Moikwa 1824 m lolin. 

Tckiil kilku slurożytnycli ix>inników słowiańskich, w icłi liosbie mnicha 

Chrabra i ewangelii Oslrnmira,  lakie faksimile pierwotnych  wzorów 

kirylicy. 
JAJALTE-BRUN (f  rS^ó).   Geograpluc Universelle.  Paryi  1851,  tomów 

10 f in S-vo majori.   Ważne dla nauki geografii stnrożjinćj. 
*W1 August.   Ueber die  Volker und Yolker-Riimlnisse des  Allen 

.^w^^iilamls.   Ilannower  182O in 4-to. 
•LUDKN Heinrich.  Gesdiichle dea teatschen Yolkes.  (iota 1815 — 1827, 

Łom6w 4, in 8*vo. 
IANWF.RT Konrad,   der Nordrn der  l-.rde von der  WeichscI  bis  nach 

Oiina.   I^ipzig  1820 in 8-vo, z dwiema mapami. 
Fsgoi^ autor» : Finiritung in die Geographie  der  Alten  und  Darstcllung 

ihrcr yorziiglichcn Systcme.  Leipzig 1829 in 8-vo, zdwietna majkami. 
fAZWISKA KDSLIN Grekom slarożylnym znanych, na język polski przc- 

tłómai^one w Wilnie  18^7, in 8, sir.  12. 
YOIGT Jwhann.   Geschichte Prcussetis von den iillesten Zeil bis zum Un- 

Łerg;inge der Ucrrschafi  des  Deutschen Ordens.   Kónigsberg  18^7, 

in 8-vo, 
WOULBRUECK  Sigmund Wilhelm.   Gesclńchte des ehcmaligen Bialbums 

Lcbus und des Landcs dieaes Namens.   Berlin 1829 — 1832, tomów 

trzy, in 8-vo. 
RIBDEL Alf.   Dic Mark Brandenburg  im.Jahrc  1250,  oder  historiifche 

Beiciireibung der Brandenburgischen  Lande.  Berlin  1831 — 32, dwa 

tomy; Diplomatische Beitrage, zur Gescłuchte der Mark Brandenburg. 

Ifcrlin  1B33. 

ULANI) August.   Schicksałe der Oberlausitz.   Budissin 1831. 

Krnst   Oas altc Gesctz der TCiringen.   Bresiau 1834 r. 

tOPlTAK  (tartholomeus.   Glagolita Closiamus. Yindobonac 1836 in folio. 

*K(lUGKMONT  Frid.   Precis  d' elnographie,  de  stalistique  et  de gćo- 

gmphtc bistoriąne.   Neufchalel  1835 — 37, dwa Łomy. 


• —   264 


STENZEL  Gustaw.   Geschiclite  des  Preussischen  StaaU.   Tom  i-ary 

rok  182 1 , tom 2-gi 1837. 
Tegoż autora; Scriptores rerum Sitesiacanim. Wrocław, 2 toror  1835 — 39. 
THIERRY D'Aug.   Oevre8.   Bruxe]les 1839. 
•GEYER Erik-Gustaw. Histoire de SuM, przekład francuzki przez De-Lund- 

bbd.   Par>'i,  1839, 
*WENELIN (Hiica) f 1839 w Moskwie. CKaiunnaBOMauin h en noK^oH- 

HHKii. Moskwa 1842.   IIcTopiiKO-KpHTUMeCKie H3'ŁncKaiłi«,  tom 

drugi, Moskwa 1841, — tom pierwszy później, mianowicie  1856. 
*FID1CIN.  Historisch-diplomatische Beilrage der Geschicht der Stadt Berlin. 

Berlin  1837, trzy tomy. 
*KLOEDEN.  Ueber die Entstehung und Geschichte von Berlin und Koln 

1839. 
♦SZAFARZYK Paweł Józef.  Slowanske Staroźitnosti.  Praga 1837.  Drugie 

wydanie w dwóch tomach 1863,  Irzed tom stanowią niniejsze prace 

Szafarzyka. 
Tegoż autora:   Pamńtky Hlaholskćho Pisemnictwi.   Praga 1853. 
BARTOLD J. W.   Geschichte von Rugien u. Pommem,   Hamburg 1839, 

1839 , tomów trzy. 
ROEPPEL Ryszard.   Geschichte Polens, 1840,  dwa toray.  *W polskim 

przekładzie K. Przyborowskiego, dwa tomy.   Lwów 1879. 
*BARTH Karl.   Teulschlands Urgescłiichtc.   Wydanie drugie.   Erlangen. 

1840 — 43, tomów 5. 
*DAHLMANN, Gesciiiclite von Dancraark.   Hamburg  1840. 
PREUSKER.   Blicke in die vaterlandische Yorzeil.   Lipsk 1841. 
^TYSZKIEWICZ   Eustachy.   Rzut  oka  na iródla  archeologii  krajowej. 

Wilno 1842, z wizerunkamu   Badania Archeologiczne,  Wilno 1852, 
*HANUSZ Ignalz Johan.   Die Wissensdiaft dos Slawischen Mythus.  Lem- 

berg 1842. 
*HAXTHAUS£N.   Ueber den Ursprung u. die Grundlagen der Yerfassung 

in den slavi3chen Landem Deutschlands.   Berlin  1842,  s. 80. 
*SIOEGREN  And. Joh.   Bericht uber das Werk des Finn-Magnusen  Ru* 

namo og-Runerne.   Petersburg  1842. 
Tegoż autora:  Ueber  die Wohnslaetten  und VerhaUnis!>e  der  Jatwagcn 

Petersburg  1858 in 4-10; Gesammelte Schriften, Band L  Hislorischc 

Abhandlungen iiber den finnisch-russischen Norden.  Petersburg 1861, 

in 4-to. 
UKERT.   Germania  nach  den  Ansichlcn  Grichen und Romer.   Weimar" 

1843; jest lo 1 C2CŚĆ 3 tomu: Gcograplue der Grichen und kótuer. 


•DKPIWn.   iltstoitt^ des expeditioiis mańtimca des Normans.  Paryż 1844, 
^ 'O minori. 

•51 i ■- Fcrd  Henr,   Die Dewtschcn Stammc und ihre Furstcn  Ber- 

lin 1844 — 1852, toni6w pięć. 

L. G1E5EBREC11T. WY-udische Geschichte aas den Jahrca 780 bis 1182. 
Krtlin  18^5. 

SREZNIEWSKl Izmael. O Cop6o -.'lyainuKołi .inToparypt, w Żumalu 
^' 'a  nnrodnaho  proswiesjcczeniii  za  r.  1844,   Petersburg. 

U-:-.. i;i  o Kiiiii-n C. A. rcAtiOHOBa „Bapani 11 Pyci..*' Pełcrs- 

barg 1878.   Gtossy czeskie patrz s. 284. 

•KNIE j. G, UdKrrsiihl dor Dorfcr, Fleckcn. SUdte u. andcm Orte von 
•^-'•i- MtTi.   Wrocław  1845, in 8-vo irwijori, 

ZA' Ifinacy.   Monety d.iwn<?j Polski,   Warszawa  1845. 

',iw.   Sasawo-Emauzskoje  blagovetslvovanie  nyniże  Reme- 
i.K:fc 1 i\'-iiiiHkic).   Praga  1846. 
*llUl-LF-,   De antiquiisimis lerae ątiondarn Bamthinae incolis commentalio. 
B.iruthł 1846, in 4-to. 

♦HEFFTER M. W. Der Weltkampf drr i/fu^ciien im*i Slawen. iiam- 
liurg a. Golhii  lB47- 

^HELTZ Th.   Geschichle der Ober- und Nieder-Lausiu.   ffalle  1847 
'•IA.KUU Ernst  Boluiwjer.   .Serbskie  home  Luilice  aby  statistiski  zapisk. 
Bod>&t)1)  !K}K, 

^LELEWEL Joachim. Badania starożytnoki we względzie geografii. Wilno 
1818. litr. 5gi; Typc Gaulois ou Crllique. Bruxellrs t84o: Polska 
wiek/iw irednich, 1846—59, tomów cztery; Narody na ziemiach sio- 
¥riaA%kM:H, Poxnań 1853 s. 819; G<^ographie du moyen ftge, Bru- 
xcMcs 1852. tomÓNV cf.lery; GL^^graphie du moyen age. flpilogue. 
DruxeUcs 1857, tom T r '^ majKimi. Pokka, dzieje i nseczy j<^j. Po- 
tna^ 1856, tom 4. 

PALACKI Francl^ek, Geschichte von Bohmcn do r. 1471, Praga 1836 
do 1 860ł citcT)- tomy ; j>o czesku : Dćjiny narodu ceskóho v Cechich 
a Moravt^ Praga 1848 — 1860, tomów 4. 
Tegoi autora: Slah Letopisow^ iesli od r. 1378 do r. 1527 tili pokra- 
er • : kronikuch Pribika Pulkavy a Bcncśe z Hofovic. Praga 
I r ■ , 

•SZULC Dominik.   O Pomorzu ZaodrzaAskiem.   Warszawa 1850; Pisma 
Ul Pru*. ilawnyrh.   Warszawa r.  1854,  r, mapą Prus. 

^•]v^.. .._^.   Die  \ij!kersciiafl  der  <jcnesis.   EtnographibcUe Unter- 

tadtung.  Giestien 1850. 

18 


—   266   — 


*BIELOWSKI August. Wstęp krylycsEny do Driejów polNkich, Lwów 1850; 
Monumenta Poloniae Historica, patrz ndó], 4, Pisma zbiorowe. 

*TOMF.K \Vla(iivoj. Deje kralovstvi Cesk^ho. Praga 1850. trzecie wyd. 1865. 
O starem rozdćleni Czecli na żupy, w Czasop. Muz. Czp*ik. 1 858 — 59, 

*GORALE DIKSKIDOWl zachodniego pasma Karpai. Kys etnograficzny 
zwyczajów i obyczajów włościan okolic Żywca, skreśli? L. D. Kra- 
ków 1851, w 12-ce. 

*POL Wincenty. Północne stoki Karpat. Kraków 1851; Obrazy z żyda 
i nattiry.   Kraków  iShc— 70, dwa tomy. 

*KRAS/KWSKI 1. Sztuka u Słowian, szczególniej w Polsce i Litwie przcd- 
chrzeAciańskiej.   Wilno  1860. 

*SlMROCK Karl. Die Edda die altere und jungere nebst den mylhi- 
sclicn Erzahlungen der Skalda.   Stuttgart  1861. 

'^GRYGOROWICZ Wiktor, profes, uniwer. kazańskiego iodeskiego (f 1S77). 
OicpKU nyiciuecTniii no ERponeiicKOii Typuiu, odbitka z Uczo- 
nych zapisek uniwersytetu kazańskiego za r. 1848, księga III, z kra-* 
jobrazem jeziora Ochr>'dskiego i m. Ochrydy (rzadka) ; CTATbH 
Kacamiuincn Apeniinio c.iaBnucKaro nauna, Kazań 1852; Apeoiie 
cjamiiicuiii naMiiTHUKx, Aonojiiiiioiuiii ncuric cr. Kupn^ia a Me- 
oo^in. Kazań 1862. 

•SĘPINSKI F. X. Opis hlstoryczno-jeograficzny Wici. Ks. Poznańskiego. 
Poznań  1853. 

JAKOH GRIMM. Geachichte d. deutschen Sprachc, 1853; Deulache 
Rechtsalterthiimer, wydanie drugie r.  1854. 

^SKOROWIDZ wszystkich miejscowości położonych w Królestwie, Gahc)i 
i Lodomeryi. jako też w Wiel. Ks. Krakowskiem i w Ks. Bukowin- 
skicm, z map4 Galicyu   Lwów 1855, tn 4-to. 

*LANDAU Georg. Die Territoricn in Bezug auf ihrt- Bildun^ und Eni- 
wickelung. Hamburg, Gotha 1854; Beschreibung des Gaues Welte- 
reiha, Kassel 1854, z map^; Das Salgut, ein Beitrag zor deutschea 
Rechts- u. Yerfassungs-Geschjchte,   Kassel  1862. 

♦MACIEJOWSKI Wacław Alexander (1793—1883). Pamiętniki o dzie- 
jacliy piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian , jako dodatek do lii- 
storii prawodawstw słowiańskich, Pett*rsl)urg 18391.. tomów 2; Pier- 
wotne diiejc Polski i Litwy, Warsza\ła 1846; Roczniki i kromki. 
Warszawa 1 850 ; Historyja Prawodawst w Slow iańskich 1 834 — 36, 
drugie wydanie, Warszawa 1856—58, tomów szc^; Mazew, przy- 
czynek do historyi wiejskich i miejskich osad w Polsce, 1857, str. 22\ 
Historia  dawnych  miar  i  wag;  odbitka  z  Ekonomisty  r.  i863. 


—   207    — 

vach Słowianach, starodawnych Francyi mieszkańcach, 1865, odbi- 
fBibliotuki Warsatawskićj ; Nowy pogLy! hisloryi na początki prnwa 
cjrM-iIncgo w EufOpiL\ a osobhwie u Niemców i Słowian, prtedruk 
X Pamiętnika Naukowego, Warszawa 1 866 ; Zarysy dawotfj statystyki, 
odbitka t Ekonomisty za r. 1866; Dopolmcnia hUtoryi prawodawsiw 
ftlcmońskich, Warszawa 187 aj Hislorya Wlośaan, rozprawa konkur- 
90vra, Warszawa 1874; Żyd2i w Polsce, na Rusi i Litwie, Warszawa 
1878, 

•HILKKKDING AleKander. IIcTopiu iJaJTiiiciaixx C;iaDniix, Moskwa 
1835; H;ipo;xiioc uoapoHiAOHic CcpSon^ - .lyiKinaniy, Moskwa 
iSso: IlaMnTHiiiai naptMia aa.iaócKiKK-b J[pcB.inin. 11 Wmumi-h, 
Petersburg 1856; fiopi.oa CjaBant cb HtMiWMir iia óa4TirtcK0MT> 
IIoMopi.c, Petersburg 1861; OcTaTKii C.iaBJiin. iia iojkuomt* 6e- 
pery BaJlTiiicKaio MOpn, Petersburg 1862. 
|UCI1AKSKI AndrzL-j. O Słowianach podług Jornandesu w Bibliol -cc 
Warsiawskiej r.  1855. Tom II s. 510, dak^j. 

♦BERGHAUS Heinrich. Landbuch der Mark Bnindcnburg u. des Mark- 
grifihums Nicder I*auailr.   Brandenburg  1853 — 55, tomów trzy. 

*WKlNHi.łLD.   Altnordisches Lebcn.   Iłerlin  1856. 

*TACOBl Wiktor, Die Hedeatung der Bohmischen Dorfnaraen fiir Sprach- 
und Wellgeschichle. I-cipzig 1856; 51aven und Teutschtum in cul- 
tar u agrar-liiiitorischcn Studien . . . besondcrs au^ Ltincburg und 
Altcnburg. llannover 1856; Ortsnamen urn Polsdara.  Leipzig 1S59. 

*CłIADŹlCZ Jowan.  ilyxTł napora CpócKorb.  Karlowcy. 1858. s,  119, 

*WKL'rMAN A.   IIiiAO-rcp>iaiiu jmii CaiiBaiie.   Moskwa 1856, z raapą, 

•I*' ^'"  ■'   '1,   t) wykopaliskach leżajskich.   Kraków  1856. 

•M Kómische Geschichte.  Berlin  185Ó.   Po polsku prze- 

llómaczyl T. DziekoAski: Historya Rzymska, Warszawa 1867, tomów 
nlrry, 

•PERIER j. A. N. Fragmentii Ethnologiques eludes sur les yestiges des 
(teupłcs gaćliqiies et cymtiriques . . , sur les liens de familie entre les 
GaA>ls cl les Cymbris.   Par>ż  1857. 

^ZBU?^ V-   r)jc ilcrkunft der Baycrn von den Markomannen.   ^Funchen 


•cZEkTKOW: OMcpicŁ 4pCButniueii IlcTopiu lIpoTo-C,iaBflHX. Moskwa 
5^     'MmKiiiCKin Il^icMcnn bt, M. Aaiii, Moskwa 1852; IIc4a3ro* 
uia  nJCMeiia  iiacc.inBuiin  Ilra-iiio.  Moskwa  1853:  O 
aaiOKt IIejia3roBX HacciABmiiAi. Ilrajiio, Moskwa 1857. 

18 • 


^=  26S  — 


CINZEL J. A-  Gcachichte der Siawenapostel Cyń\ u, MethoH u.  der bU- 

wischeo LUurpe,   lu^tmeriu  1S57. 
KLUN W. F,  SJowcńcy.  Zans t!lnoi>rafiLznv. w piśniit- -,Pvrc>;riJl Tił.ct.i.i." 

1857, T. HI. IV. 

^SZULC Kazimirz. De origine el sedibus veterura Ill>riorum. DiS9crt«tk> 
hutorio^ Posnanidc 185O; Myth)^:!!^ bistoryja poUka i M>tiu>Ioga 
słowiańsko, Pozn^  1880. 

SZAJNCX:HA Karo! (1818—1868^ Bolesław Oirobty, 1848. Inne prace 
tego autora wydane, pod ogólna nazwą: Dzielą. Warszawa 1876, 
tomów X. W ostatnim biografia Szajoochy przez Klemensa Kao- 
teckiego. 

•MARTINOF, Lcs manuscrits Sla\*e9 de la bibtioteque imperiale de Faris. 
Paryi 1858, avec du caląue, 

•STAWISKI Edm. Poaiukiwania do historyi rolnictwa krajowrgo. War- 
szawa 1858. 

•LESZKÓW   PycKifl Hapojli u TiłcyjiapcTBO.   Moskwa 1858. 

WATTENBACH.   Deuttchlands  Gesduchl9que:ten  ńn Mtttelaller.   BeHia 

1858. 
•UKGEWriTER.   Die  Preusoacbe  Monardne  geograpUscłi ,  siati&ttadi, 

tiipograiifich u. historiach...  Berlin 1859. 
•>LVSSMANX   Pie  Volker des Mittelmeeres u. der Onsce. Beriio 1859. 
•PICTET ADOLF.   I-es Origines  laJo^Eorop^-nnes  oa  1»-^  \r;^t "ri. 

wSlóh,   Paryi 1859.  Dwa tomy. 
•BERGMASN Fr^^l^ric Guillamne,   Les Sothcs  les  ancrtr^j de peupics 

gif'rmanu]tirs rl  SU^Ys.   Colnoar  185S,  Halle  1860;  Les  GHkk 

PaiTi 1859. 
•JANOTA Eogenitttt.   WiadocBofi£ o ŻywiecsyMc.   Gesiyii 1859. 
•JAROSZEWICZ }.  Zarysy 1 cns&m pog^iJkkh Liiwy.  w  Piia^ 7b^ 

row^m WUcńsIdem na r. 1859 od s. 83 do 185. 
FOERSTMAKN Ernst,  Altdcatscbes Nameobucb I. Band. Penommamea, 

a. Bd. Ortsaatnen.   Nordbaosen  1859 m 4-to. 
•NOWIKOW.  ryc% n .lurep*.  A!oskwa 1859. dwa tomy. 
•KLASSEN.   HoBue MATcpiaju xia xpeBB%uiaeń Hcropio Cjtasan.. 

Moskwa 1854 — i8<)i, trxy sessytj. 
•MAKUSZEW Wnoenty.  CioaaaiA IlBocrpaBiteBii o 6uTt o irronr^ 

CiaBoaiK  PiemsUug tS6t 
LUBOMIRSKI Tadow.  kńylc   Rohuoa łudoość w Połsoe  M  XV  ^. 

do XVI.   BiKłteHu Wanawska  r.  185"  yc^m II r.  iS^S t  nv 

r. iSoi u III, r. 1862 L IL 


—   269  — 

Q|,-.-.r-.>t. fQjj   („'(iriit. lUt- si.T i irnuchcn Kaiserzeit.  Braun."w:hweig 1860. 
•! , hiNtor}'(rar  o ziemi   Dobrzyńskiej.    Bibliot.   W;Lrszaw,   1861 

Ul, 2^3-5^5. 

>L'CllKi'KI Henryk.   Ziemie Tiicytowych 1 SUabonowych Swewów.   Bibl. 

Wtfts  1861  i. IV. ». 513^525. 
^BOGUSŁAWSKI  Wilhelm.   Rys  Dziejów  Scrbo-lużyckich.   Peteraburg 

iS6r, z dwiema mapami. 
•FIDILIN.   Die Terriiori< n der Mark lirandenburg.   Berlin 1837 — 1864, 

lortiów  4, Z mapami i planami. 
•RACKi  Franio.   Odlomci  Ir.  Driawnoga  pitiva  llrYat&koga ,  w  Bctiu 

i$6x »tr.  l6i; Assemanów iii Yatikanski Ewangclistar.  Zagreb 1865. 
*BUTKOWSKI A.   Hyuil3MaTtlKd. Moskwa  1861, z typami fitarozytnych 

•KARAWELOW Lut)en. IlaMłiTJitiKU iiapoAHaro óuia Boirapi. Moskwa 

1 86 1, kłięga T. 
•HAUPT Karl,   Sagenlnieh der LauBitz.   Leipzig iSói, dwa tomy. 
♦STASIULEWICZ.   IIcTopia CpcAUMx^ Bt.KOBx  ni en  nucnTejiflxx. 

Petersburg 1863, łomów trzy. 
' •TERSTYANSZKY  Aug.   Geschichlc der f.iinder  des  Oesterrciehischen 

Kairicr*(Ualcs.   Wideń,  1863. 
*ROST(3MAR(.)W.  C*f;BepHopycCKiH lI:lpo;^o^pnBCTBa.  Petersburg 1863, 

dwa tomy. 
*BRANDL  V.   Knilia pro kaideho Moravana, lirno  1863. 
^SClIACirr Tcod.  Lehrbuch der Gcograpbie alter u, neuer Zeit.   Mainz 

"863. 

*!RKCZEK Herraenegild. Slovanske pravo v Cechach a na Morave. Praga 
1863 — 4, dwa tomy, 2 mapami. 

•DUDIK B. Młihrens Allgeraeine Geschichte. Brun 1860 — 1876, ło- 
mów VII. 

•IłASS. Urzusiiinde Alcmanniens, Schwabens und ihrer Nachbarliinder. Er- 
langen 1865. 

•PYPIN i SP.\SOWlCZ. Oóaopi. IIcTopin CjaBJiHCKuxT» .InTepaTypi>. 
1865, tom jeden.   Powtórne wydanie tomów dwa. 

*KOLB.   Handbuch der vcrgleichenden Stadslik,  wydanie czwarte.  Lipsk 


•P' M»   KupiMo-McooAiCBCKiłi C6opH«K^.   Moskwa 1865. 

•AKJSTOW N.   IIpoMUUUeuiiocTb jlpCBHCU Pycu. Petersburg 1866. Tf 
•BARTOSZEWICZ Julian (f 1870).   Historya Pierwotna Polski,. Kraków 


—   270   — 


1878 — 791 tomów 4 ; Szkice historyczne, Kraków 1 880 —Si, 
łomów 3, 

*SAB1NA Karl.   Dejepis literatury cesko-slovcnske.   Praga  1866. 

*NU-SSON S. Dic Ureiawohner des Scandinavischcn Nordena. Hamburg 
1866. 

•ROUGEMONT Fred. Lagę du Bronze ou les Sćmites en occident Pa- 
ryż 1866. 

•BACMEISTER Adolf,   Alemanniscbe Wanderungen.   Stuttgart  1867. 

*^CENOVA Florian.   Skórb KasŁtbsko-sloYJnskjć móv6.   Svjecć 1866. 

•MUELYERSTEDT. Hierographia Erfordensis. Erfurt 1867; Regesta 
Ardiiep. Magdeb., patrz niżćj 5, źródła. 

*LE HON.   L^homme fossile en Europę.   Par)ż,  BruxeIIes  1867. 

*LA]^OSZ. npciiacjHCjicuie xpncTiniiCKaro n CBpencKaro inipa. Peters- 
burg 18C7. 

*MUELLER Max, professor oksfordski. La science du iani^^agi.-. 2 angiel- 
skiego, Par)'ż 1867: Nouvelles. lecons sur la science du langage. 
Paryi 1867. 

*SMOLER Jan-Emest (^f 1884) Die Slawischen Ortsnamen in der Ober- 
lausilz. \Vo słowjanskich m^nych mjenach w Hornej Luiicry. Bu- 
dysiyn 1867. Tegoż autora „Piełniczki/ tudziei: Slawische ]ahr- 
biicber, patrx niićj 4 i 6, 

WOCEL Jan Erazm. Pravćk zemJ CeskJ, se 194 dreyoritinami a. s. 
mapou.   Praga  1868, s. 576. 

*SASINEK Franko, Dejiny driewnych narodów na nzemi terajsieho Ubor- 
ska,  1868, wyd* drugie.   Turocz sw. Martine 18 78. 

•SZEMBERA Aloizy Wojciech. Zapadni SIo\-ane w Pravćku. z map^ Wi- 
dcń  1868 in 8-vo, 

*\VISL1CENUS Paul. Die Geschichic der Elbgera>ancn vor der Vólker- 
wanderung, mit z Karten.   Halle  1868. 

*KĘTRZ^'^'SKI Wojdech. Dic Lygier. Ein Beiirag zur Drgcschidłte der 
Wesl-Slawen u. Germanen.   Posen  1868. 

*Tegoi autora: O Mazurach. Poznań 187*; O ludnoki polskiej w Pni- 
sicch nicgd>-ś krzjiackk-h,  z trzema mapami.   Lwów  1882 s. 653. 

•OiWOLSON  D,  profc>sor  Pelersi ^' m.   IfanncTirt 

o  Xo3ap5ix-b,  HypTacaxi»,  b    ; . 'M>, C-iannuaJTŁ 

n PyccasT. A6y-Ajn ^taie^a B©H^ OMapi. llCiTŁ-Jacra, nn- 
caie-lfl X B. Petersburg  iBOo, r. arabskim tekstem. 

*ROTIl Karl. Kleine Beitrage zu deuts<*hcn Sprach-Geschi. nLs- u. Ort*;- 
vorschungen.   Munchea 1850 — 1870, zeszytów 20. 


—   271    - 


♦HARKAWI A.   Oa^auia Mycy.iManeia!XT>  nucarejiott  o  rjau(iuaxT> 

1*7001:51x1. CŁ nojioumiu  VII b. 40 Kouua X u.  Petersburg tSyo. 

Dopełnienia do tego dzida.  cSyi, s, 41. 
•B<3r)(.)UIN.de.C0URTF.KAY.  O 4pemłe no.n.CKOM% nmm  40  Xiv 

ł:rojt.Tiłi.   Li|kIc 1870 jstr. go i słtSwnik sir. 84; Pe3bH n Peatnice, 

odhitka Kir,  140 z pisma  ('jmBflHCKJti  C6opHirKX.   Petersburg  r. 

1876 (?V 
KALOUSRK Joscf.   Ćeske Staioi Prdvo: Praga 187 c. s. 595. 
•ŁAMAŃSKI  Władimir.   06i  HCTopunccKOMi. uayieiiiu  FpcKO-Gjia- 

BHHCKaio >ii|ui BTi Eoponlu   Petersburg  1871. 
•KN"f »niKNUAUMK Tcod, (ii.ichichte Turingens, Goiha, tom I 1863, tom 

r, 1871. 
*PAVV1»N"SK1.   no.ia6cKie C.taBfliie.  Petersburg 187 1.  O innych pracach, 

niić) patrz : 5, ir6dla, 
•SZARANIEWICZ I*ydor.  Kritischc Blicke in dic Gcschichie der Karpalen- 

Yólkcr im Alterthum  u. im Mittelaltcr.   Lwów  1871. 
•MAŁKOWSKI  Konst,  Senator.   Przegląd najdawniejszych  pomników  jr- 

«yka polskiego.   Warszawa  1872, in foHo minori. 
•PENT/ Adolf,   Geschichle Meklenburgs,   Wismar 1872, dwa tomy. 
lFOCK  Otto.   Rugensch - Pommersche  Geschichtc.   Lipsk 1861 — 1872, 

tomów szeit: in 8*vo. 
•USPIENSKI Fedor.  IlepBun CiaBniicKifl 5IoiłapxiiJ na CtBGpo3ana4'Ł. 

PtU^rnliur^  1 872. 

^IGF.L, profcH. Warswiaws. Uniw.  3flK0i!iniin> Cre^ana ilyuiaiia. Peters- 
burg 1872, 2 tekstem. 

i'  Georg.   Weltgeschidite, wyd.  16.  Lipsk  1873, tomów dwa, 
.. UCCIlOWSKI  Tadeusz.   Chrobacya.  Rozbiór staroiytnnśri slowiań- 
ski<^.   Kraków 1873, tom pierw&zy. 
iMlKLOSlCZ  Franciszek.   Allslowenische  Formtmlehre  in  P.łradigmen mit 
Tcjcten aua glagolitisclien Quellen   Wideń  1874   in  8-vo  XXXY, 
str.  g6,    *Die  Slawischen  Ortsnamen  aus  Appellattwen.   Wideń 
1874 in 4-to.   O innych pracach patrz 5, źródła. 
,*2M5nSCH Robert.   Die Slawischen Ortsnamen in der Sudlichen Oberlau- 
Mt*.   ?,ylawa  1874 in 4-to, s.  32, 
•KOTJilPEBCKlfi A.   JtpcBuocTU lopuaiiMecKaro ouia Ba,iTificKiixT> 

CjauHUli.   Praga 1874. 
HUDR Romualdt  Senator.   Prawo  polskie  w  XIII  w.  Warszawa  1 874, 
w Bibliot, Umicjętn. prawnych, patrz uiźój: pisma zbiorowe; Ustawo- 
dawstwo Kazimierza W-go.   Warszawa 1881, s. 226, LXV. 


272    — 


*ANDREE Richard. Wendisohe Wandersiadien tur Kunde der LatuiU 
V. der Sorltónwenden.   Stuttgart  1S74, z map^ Luźyc. 

*ARXOLD Wil. Ansiedelungen und Wanderungen Deutscher St.^mme. 
Marburg  1875; Deutsche Urzeil.  Coiha 1879 a. 441, 

*BERGHAUS Heinrich. Geschichte der Stadt Stettin. Berim i u n.u.rrj 
1875 in 8-vo majori a. ti02. 

♦SCHlRMACłlER. Beitmge zur Geschichte Meklenburgs. Roactok 1872— 
1875, dwa  łomy z mapą i planami miast 

KIRKOR Adam (f 1886), O pierwotnej Slowiańszczyinie, piL-sni, poda- 
nia, legendy w dwutygodniku ^Niwa",   Warsstawa 1875 

PERWOLF Józef. repMaiiiiaauifi Ba.iTiiiCKHKi. CjianauT. Petersburg 
1876. 

*B0BR2YNSKI Michał, Hi^torya prawa niemieckiego. Kraków 1 876 : 
Dzieje Polskie w zarysie, wydanie drugie. Warszawa i Kraków 1886 
tomów dwa, 

'OBERMUELLER Wilhelm, Zur Abstammung der Slawen. Widń 1871, 
s. 40: Die Zieps und die allen Gepiden. Presburg 1873, s, 45; Die 
Ama^onen KonJgin Myrina. Wideń 1873, s. 15; Wenden u. Burgua- 
den, Wideń 1874, », 9; Urgeschichte der Wenden, Berlin 1874, s. 92; 
Die Ilessen Vólker, Kassel 1874 — 75, s. 740 i Saken u. Sachsen, 
Wideń 1887, tom i; Die Abstammung der Magyaren, takie: Die 
Herkunfl der Sekler- u. Zigeuner-Race, — broszury.   Wideń 1877. 

FORTINSKIJ Tcod. IIpiiMopcKte BeiucKie ropojia u hxi BJiHiiie 
Ha oópaaoBauie ranaeiicKaro co»3a 40 1370, Kijów, 1877 
s. Ąib. 

ELISEE R ECLUS. Xouvelle Gtegraphie universelle. Hachetle, Paris, 
1875 — 77. Dzido 10 obejmuje około 2.000 map w tekście i 600 
rycin. 

*DUCHNOVVICZ. ITcTopia npfluieBCicofi 3napxiH. Uómaczenie, ze slo- 
watkiego na ruski, Kustotliewa.   Petersburg  1877. s.  162. 

•SADOWSKI Jan \ep. Wykaz zabytków przedhisloryi-znych na ziemiach 
polskich. Kraków 1867, zeszyt I porzecza Warty i Baryczy. Drogi 
handlowe greckie i rzymskie pr/ez porzecza Odry. Wisły, Dniepru 
i Niemna do morza Bałtyckiego, z mapp;i . w Pamiętniku Akademii 
Umiejętncśd w Krakowie.   T. III,  1876. 

*SOKOLOVVSKI Maryan. Kuiny na ostrowie jezioru Lednicy, w Pamię- 
tniku Akad. Umiejęl. r.  1876.   T. III. z planarni. 

*FOkBIGER Albert. Handbuch der alten Geograpłue. Hamburga Bd. 
Ul r.  1877 a, 808. 


273  — 


THE r     r    T*t \ , "  ii<-i Gfuniilagen zu cmor Kc* 
tler Oł^ Zcit  his  Mittc  des  i6. ^ di 

GorlŁŁz 1877 «. 559; Gcschichlc des Oberlausiucr Adels u, sciucr 
Gutcf von XIII, bis gegcm Endc des XVI. Jahrhundcrls, LcipŁi^ 
iS7y Ł 686. 
*ZARANSKI. Geograficzne imiona słowiańskie. Kraków, 1^78 & 26^. 
•KUNIK A. i baron Rozcu W. llaiitcTiji Aji-Ueupu 11 ApyiiiX'b auro- 
poo% o Pycii u l'jai»iuaxi.. Petersburg 1878 s. iqi. z lekstem 
aial>!»kini 

Dawid,   (ieschirhte des  Deutschen VoIkes.   Berlin  l$78. 
.   ...^iiL. Teod.   Dic Aricr ein Bcilrag zur liislorischen Anthropologic. 
Jctu  1878. 
•BUD1IX)\VICZ Anion.   llepBnóuTiiuc C.iaBHue bti 11x1. HauKt, Gurt. 

u nontlTUiKi*.   Kijów 1878 — 79, tomów dwa, 
♦COURklEK C llistoirc dc la litteratun.^  contemporaine chcz  les Slavc3. 

Paryż 1879 8. 553 
•BEREZIN L.   XopnaTi>i, C.iauoiiiM, jULUjariłi n  Bociniart  rpaiiiiiia. 

Pclewburg  1870, łomów dwa. 
•KAEMMEL Otto   Die .\nninge deutschen Lebens in Oeslerreich bis zum 

■ijc der  Karolinger 7x»il.   Lipsk  1879. 
_*1X': K>ac!ioe C.iaBaucifto.   Petersburg  1879 s 643. 

tUEKNER  A1cxander.   Die  slawtsche  Ansiedelungen  in  der Altmark 
a. im Magdeburgischen.   Praca uwieńoEona nagrodi) towarzystwa Ja- 
błonowskiego w Lipsku  1879 s, 94. 
^STACKE^   Deutsche Geschichte zur Verbindung mit Anderen.   Dielefeld 
i Lipsk,  iSSo, tomów pięć, z mnóstwem wizerunków faksimilów jl d 
*OLTHF«   Die Lande HraunM;hweig u.  Hannower.   Hannower  1880, 
•K.VJ-ACZO\V M.   IIpejBapiiTCHUiiun ffijuiAnMecKiii cBtjŁuia xwi noji- 
ttiłro 0&i.ilCUCllia Pyccuołł IIpaB;iw.   Petersburg  1880. 
iROTT Kousi.  lIcDtcrin KoiicTaiiTiiHa Barpniiopcawaro  o Ccp6axx 
it Nopeaiarij.   Petersburg  1 880;  MopaBirt 11 Ma^i.iipu  Bi.  no- 
JtiBEiHt IX jio uanaja X b.   Petersburg  188 1. 
iWlCKl Antoni.   Obrazki 2 najdawniejszych dziejów  Przemyśla.  Prze- 

•RlXEKHOL17.  Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Rekrhe. YUI 
ng.   iHe Pro\'inz Poscn.   Berlin  188 1. 
\\ Wilh.   Uie Goihen in Taurien.   Wideo  1881. 
ŁOTTE Otto Frciherr.   Lexikon deutscher Stifier,  Klosler u. Ordens- 
liio&cr.   Osterwick 1881. 


•SIENIAWSKL Pogląd na Dzieje Sbwian Zachodnio-PAlnocnych. Gniezno, 
1881  s.  469. 

•SMOLKA Stanisław. Mieszko Stary i jego wiek. Warszawa, i88t s. 537. 
Dzieło uwieńosone konkursową nagrodą. 

•ŁUKOWSKI ks. Dr. Archiwum Trzeme&zeńskie. Poznań 1881. K2ciwOin> 
kodeks Sw.  Wojciecha.   Poznań  1881. 

*DĄBROWSKl Tomasz. Języki liturgiczne : słowiański, ramuński i ormiań- 
ski w obrębie monarchii Auslryjackićj,   Stanisławów  1882, 

*SEPP. Der Bayemslamm, Herkunfi u. Ausbreitang. Kampschrift wider 
Cswchen u. Magyaren.   Wyd. drugie.  Munchen  1882. 

*MENDELSZTAM. O^UT^ oótacneHia oSuiacBt (IIhao - EBponcH- 
CKHY-E HapoAonx). co34ałi!iux'b nojit BJiiaHieMi, mnea. Peters- 
burg 1882.   CzęŚL pierwsza, 

"BORUCKI Maxiniiljan. Ziemia kujawska pod względem historyczny tn, 
geograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycanym. Wło- 
cławek 1882 — 1 886.   Jeszcze nieskoAczone. 

*KRZ1ŻEK Wadaw f 188 1. Dejiny Narodfi Slowanskych v prehledu 
sync}ironistyck<!im. W Tabofe 1871 r. s. 115 i tablic XXX. Z Dejin 
starych Slowanfi.   Tabor  1883- 

*BECKER K. Yersuch einer Lósung der Ceitenfrage durch Unterschei- 
dung der Celten u. der Gailier.   Karlsruhe 1883, erste łlalfte. 

•BROCKMANN F. I. System der Chronologie der Judischen , Rómischen, 
Christhclien u, Russischen Zeitrechnung so wie der Ostcrrechnung. 
Stuttgart  1883, 

*M ACHAŁ Jan. Prisp^rck k otaźce s\evskć (Tadtovy Germanie), W spra- 
wozdaniu rocznym reahiego gimnaz)Tim w Niemieckim Brodzie. Ne- 
mecky Bród,  1883, broszura sir.  2^. 

*MAYER  Manfred,   f^eschichte der  Burggrafen von  Regensburg.   Mun- 


*SAMOKWASOW. IIcTopifl PyccKaro Ilpapa. Bapmano. Tom i-sty 
r.  1878, tom 2-gi r.  1884.   Jeszcze nieskończone. 

•GOŁOWACKI Jaków. reorpaonHCCKiii CjonapL 3ana,iao-cjaB«u- 
CKH.M.  H  IOroc.iauHiicuiixT> acMCJiL »  npii.iCjKamuM. crpanu 

Wilno, 1884, z mapą. 

*FAMICYN Al. BoJKecTBa ApeBiuixi C-aaBAHt. Petersburg 1884. ze- 
szyt I s. 331. 

*LIEBSCH Georg.   .Syntax  der Weodisdien Sprachc  m  der  Obcrlauric 
Budyszya 1884 s. 240. 


—   275   — 

"»'  1.   Iocna>T. JoópoBCKiJt  ero a;u3ia,  yiciio-jnnepa* 
^TT,-i.-v  rpyiM u aacayni.   Kazań 1884. 
•TORUŃ, prac* nicwindomo^o autora,  uwieńczona na konkursie  rozpisa- 
nym przci Towarzystwo Naukowe Toruńskie   Toruń, 1884. 
•p.w i-^i vvvsKl Wilh. i HORNIK  Mich.   Historija  Scrbskeho  Naioda. 

n  K8S4,  z map^. 
•rRnSZYNSKl Ludomir,   Kilka stów  o charakterze  dziejowym  Słowian. 
Wanijsawa  1884.   Apostołowie Słowian SS  Metodiusz i Cyril.   War- 
ftuua  1R85. 
•PRACE  FILOLOGICZNE  wydane przez J.  Baudouina  de  Courtenay, 
L Karłowicza,  A. Krysińskiego i  L.  Malinowskiego.   Warszawa r. 
1885 tom I. 
•MUKA Km«l<  StjłtlsUka luziskich Serbów. W Czasopisie Macicy Serbskeje, 
liudyttzyn  1884 — 1886 r. str. wogóle 440, z mapą Luźyc. 


<<»W»».<WMW\>iii'M^«» 


4.  Pisma Zbiorowe i Peryodyczne. 

1A*  |>ary.i)dt<ia  iłllahetyo^ziyni 

ABHANDLUNG der historischen Classc der koniglich-baycrischcn  Acade- 
mk> der WsseriAchaflen ; wychodzi od r,  1835 in 4-to. 
-LGEMEINE historisches Magazin von Friedr. Boysen.  Halle 1767 — 68 
in ^-vo, łomów czu-ry. 

ANTlCUlTfcS Ruflscs, d'apr^s les monuments historiques dea Islandais et 
de« andens Scandinaves, ediK^^es par la socieló royal des antiąuaires 
dn Nord.   Kopenhagen  1S50 in folio, z faksymiliami sag. 

•ANTIQUARłSK Tidsskrift adgivet af det kongelinge Nordiske Oldskrift 
ScUkab. Kiobenhavn, od r. 1845, w jęsykach: duńskim, niemie- 
ckim, angielskim, francoKkim, ważne dla archeologii i mylologii 
ludów ar\)skich. 

ARCW1V flir Gfschichte und AUerihumskunde von Oberfranken, heraus- 
gcgebcn von Ilagen. Bayreuth  1841 — 42, dwa tomy, 

^T?CHIV filr Slawisclie I'hilo!ogie unter Mitwirkung von A. Leskien und 
W. Nehring. herauśgegeben von V. Jagic. Berlin od r, 1876 in 
ft-vo, co rok tom. 
iPXlIBlj ucTOpHKO - iopiuu»iocKnxT* CBtat.uift, OTHOCfimnXCfl AO 
Pocciii, if34aiiie HiiKOJan Kaja*ioBa. Mobkwa 1850—54 in 8-vo 
dwtt tomy. 


*ARK1V za povestnicu jugo5lavensku, u Zagrebu od r. 1863 in 8-vo I — X. 
ATENEUM pismo naukowe i literackie;  wydawca  Wlodzimire  Spasowicz, 

redaktor Pioir Chmielowski,   Warszawa od r.  1876, rocznie  12  te 

szytów. 
ATHENEUM.   Listy pro lileraluru a kritiku vedeckou.   W Praze  od r. 

1883, co miesiąc zeszyt. 
BIBLIOTEKA Warszawska, pismo poświęcone naukom,  sztukom  i  prie- 

mysłowi.   Warszawa od r.  1841, rocznie 12 zeszytów. 
BIBLIOTEKA  umiejętności  prawnych,  wychodzi  dwa  razy  na  miesiąc 

w Warszawie.   Za  rok  1874  zeszyty  43,  45,  48  zawierają praoe 

Romualda Hubego: Prawodawstwo polskie w Xin w, 
BIBLIOTHECA veterum Patrum et antiijuorum scriptorum ecclcsiasticorum. 

Lugduni, apud Anisonnis  1677, tomów XXVII i  Indeksu mmAw TV 

in folio. 
BALTISCflE Studien, herausgegeben von der Gesellsdiałt fur PonnuLtacłic 

Geschichte u. Alteithumskunde.   Stetiin od r.  1832, corocznie jeden 

tom, w dwóch czękiach 
BIELOWSKI patrz Monumenta, 

CASOPIS Musea kralovstvi ccskeho, w Pradze od r.  1827. 
*CAS0PIS Towarstwaa Macicy serbskeje, w Budyszynie^od r, 1848. 
CZTENIJA.  HtchIh BI* OóiiaecTnt HcTopin u ApeBHocTefl Pyccausi 

npii MocKOBCKOMi yHiificpcriTeTt, za rok 1864 i następne. 
*DIENNICA.   Slowianskoje Obozrenie, patrz niż^'j :   Jutrzenka. 
FILOLOGICZNE zapiski.   <l>iiJio>ionnecKiH  3anucKn  iiajaBacMUfl A* 

XoBaucKUMX.   Woronei r.  1879 zeszyt 1. 
FONTES RERUM bohemicarum   Prameny D^jin cMych.  Praga 1873— 

1882 tomów 4, in 4-10 
FORSCHUNGEN zur dculschen Geschichte, herausgegeben durch  die  hi- 

storlsche Commission bey der kotjiglichen bayerischen Academie  der 

Wissenschaflcn.   Gottingen, od r,  1861; sztzcgólnie tom V r. l86v 

tom XIII r. 1872, i XVII r.  1877. 
FREHER.   Germanicarum rerum scri|>tores,   Frankfort  1624, in fo'. 
*H1ST0IRE g^nćrale des auteurs sacrćs et ecclesiasjtiques  par  le  k,  1'. 

Dom Remy Ccillier,  wydanie nowe.   Paryż  1863  tomów XIV,  in 

8-vo maiori, 
MOFFMANN : patrz Scripiores. 
HISTORISCHE ZEITSCHRIFT, herausg. von Heinr. Sybel.  Miinchen od 

r. 1858. 


KMI 


277   — 


•JA" 
•JA! 

JAK 

•Jt 


' R f&r SIavTsche Literatur,  Kuusl u. W<iseił9diaft, hcrau^. 
•n 1. P. Jordan.  L»psk.  1843 — 1847, tomów V. 
[\  fdr slawiJichc Lilemlur, Kunst  u. Wissenschaft, heraus- 
ircjcttien von J. E. Schtnaicr (Smolera). Budyszyn, odr. (852 - 1856 
' ■ T ZeilschnU, 

. des  Vt'reins  fiir  meklenburgisrhe  Geschichte  u.  Aller* 
thumskundc, hi^rauHg. von Llsch.  Sdiwerin.  od r. 1836, rocznie tom 


t\K,\ Przegląd słowiański wydawany przez Piotra Dubrawskiego 
«e dwóch językach: rossyjskim i polskim, z tekstem pieśni innych 
silo-wianskiih j^r.yków. Warszawa, 1842^ — ^43, tomów dwa. 
I2W1ESTIJA. lIcoi.CTirt IlMncparopcKoń AKa^eMin IlayK-Ł no OTAfc- 
jcnis) pyccKaro nawKa u CJloDCCiioeTH. Petersburg, od r. 1853 — 18, 
m f. 4-to inajori, tomów X. 
t7WIE:STljA.   IIcBLcTirt CIIeTp6yprcKaro C-iaBattcnaro BjiaroTBopii- 

TCJbiiaro OfimcCTBa od r.  1884, rocznie 12 zeszytów. 
•KNI^F.WNIK.   Casopis za jezik  i  povic8t  hrvatiku  i  srbsku.   Zagreb, 

nd r.  1864, 
KLK^tPIN u. KRATZ,   Malrikeln u  V^erzciclmisse der Pommerschen Rit- 
lewchail v(m XIV. bis in das XIX. Jahrhundert,   Berlin.  1863. 
GEBKK Jacobui,   Scriptores rerum Danicarum  medii aevi.   Hafniae^ 
1772 in fol, 
ŁEIBMC Wllh.  Scriptores renim bninsvicensium.  Hanover, 1707 — 1711, 

n(Sw trzy. 
LA'v Magazin (Neuc),  wydawany  przez  Towarzystwo  histo* 

rycme w Zgorzelcu od r. 1822, corocznie tom dotąd. 
LET  "* ^  *'    • .Slovcnskej w Bystrici od r.  1864. in 8-vo. 
U^ ICrpold,   Scriptores rerum gennanicarum septcntrionalium 

^dcinommque populorum diversi.   Francfort,  1609, in fol 
'ItólCZAN Casopis za zabawu a powucenie, pismo miesięczne  w  Budy- 
-jynic od r,  1860 do 1869. in 8-vo. 

' lu^cmk za zabawu a powucenie.   Zhromadny  organ  serbskich 
towanLtwów, pod  redakcyj^ Ernesta Muki  od r.  1882.   Budyszyn, 

l*W; > dó la soci^t^ royal des  anti^uaires  du  nord.   Kopenhaga, 

1H40 — 1849, in 8-vo. 
WKNENSINGER dcuti,che Liedcrdichter des XII.,  Xni,  u.  XIV. Jahr- 
hundcTl voo Fncderich Hdorich von der lliigen.  Lipsk 18^8 in 4-to 
tomów cztery. 


MOSKWITIANIN pismo tniesiccinc moakicwsitie. Moskwa, r. 1842 — 1845. 

•MONUMENTA POLONIAE llistorica. wydal Angust Bielowski. Lwów, 
8-vo majori, tom I r. 1S64, tom II r. 1872. u no wt^o śmierci wy- 
szły tomy ni i IV. 

MONUMENTA GERMANIAE hislorii^i inde ab anno chrisli quiugeatcsinao. 
ed. Fertz. Hanower, in folio, i-szy tom r. 182Ó, teraz już 20 
tomów. 

•MURATORI Lud. Ant. Antiquitates Itaiicae medu aevi. Mediolan 
1739 — 42 tomów sześ6 in folio, pyszne wydanie. 

•MUZEUM dwutygodnik Polski. Kraków 1881 tom jeden. Dla braku 
prenumeratorów więcej nie wyszło. 

*N1VVA. Dwutygodnik poświęcony sprawom społecznym, naukowym i lite- 
rackim.  Warhzawa od r.  1872, po 24 zeszyty rocznie, 

OBOZRENIE. lipiiTHuecKoe oooDptnic. żKypiiniiT. nnymioH tcpn- 
THKU n 6ii6iiiorpna>iiT, bi> o6jiacTu nnyKi. ncTopuKOdtujiojioru- 
«iecKHXT>, K)pHAH'iecKnxt. 3KOH0Mff»iecKiixT> U rocyjapcTBCii- 
UKIX%.   Moskwa r.  1879, 

•PAMATKY archeoiogick^ a misŁopisn^. Praga od r. 1854 do'koaca 
1860 in 4-to, siedem roczników. 

•PAMIĘTNIK. Fizjograficzny, przez E. Dziekońskicgo i Br. Znatowicza. 
Warszawa, tom  Ir.  1 88 1 . 

PAMIĘTNIK Akademii Umiejętności w Krakowie in 4-to od r.  1875. 

•nAMflTFIIIKII Aiin-ioMaTiiMecKiist cnonieiiifi jpenneii Pocciii ci. jiep- 
■/KflDami lllloCTpaimUMH.   Petersburg tom I r.  185 1. 

PATROLOGIAE cursus complelus, sivc bibliotheca universallfl, integra, 
uniforrob, commoda, oeconomica omnium SS. Patrum Doctorun^, 
Scnptorumque ccclesiasticorum, qui ab aevo apostolico ad usc|ue In- 
nocentii III tempora floruerunt,   Paryż  1846 in  4-tri  tomów  2x7, 

PERTZ, patrz wyi^y. MonumenŁa Germaniae. 

•PISMO ZBIOROWE Jozafata Ohryzko.   Petersburg,  i^s^ 'l^^.l lomy. 

•PISMO ZBIOROWE Wileńskie, Adama Kirkora na rok 1859. Wilno, 
tom jeden. 

POMMERSCHE u. RugLsche GeschichtsdenkmHler, herausg. voa Joh. Ko- 
seg^rten.   Greifswalde od r.  1834. 

•PRZEGLĄD bibliograficzno-archeologiczny, przei Wilamowskiego. War- 
szawa, tom 1, r.  1 88 1. 

RAD  Jugo-SIavpnske  Akademije znanosti  i  umijetao^.   Zagrcb   /a rc 
1876—78. 


I 


279  — 


ROC7NTK ZBIOROWY prac naukowych na r. 1879.   Warazawa, in 8.vo. 

JeU lo  prao  studentów  uniwersytetu   WarsMwskicgo,  poświęcona 

y \. Kraxxewskicniu podcM-i obchodu jego  jubileuszu  w  Krakowie, 
•KOZTRAWY  i  sprawozdania  z  posiedzeł^  wydziału  historyczno •^ filoco- 

ficzofgo Akademii  Umiejętności w  Krakowie w  lalach   1877 — 1882 

tomy od VI do XVI. 
•RUSKA  HIUSIADA.   PyccKan  Btct;ia.   Moskwa  1856—60.  rocznie 

4 tomy. 
SBORNIK-  V6opmuvu pycci;aro aatuKa (i cjoBecitocni IlMncp. AKa^. 

iłayin..   Petersburg in 8-vo; w r, 1866 wyszedł tom 38. 
•^HORNIK   ETNO(}RAFICZNY.   OTiiorpnaai^iccKiii  Cóopimin.,   H3X 

PyccKUttl. reorpa^iiMCCKiiMi* UCmecTBOM-b, toral r.  1862 zawiera 

Hilferdtnga opis ostatków Słowian na baltyckićm Pomorzu. 
>RNIK MISTORICKY.   W Pradze od r.  1883.  co dwa  miesiące  ze- 
szyt z 4 ark. 
CRIPTA liisUjrica Islandontm, de rebus gtrstis boreatiura.  Hafniae 1826 — 

1846 in 8-vo, tomów KU. 
I^SCRIPTORES rerum łuaaliatrum, edit. Hoffmann. Lipsk i Budyszyn 1 7 tg 

in Tobo tomów IV, z dwiema mapami. 
•SCRIPTORKS rerum iusalicarum,  Iłerausgegebcn  von  der  Oberiausiizi- 

sdien neacllsclufl der Wissenschaften.   GorliU  1837 — 39  in  8-vo 

dwa tomy. 
SCRTFTORKS rerum Sileaiacarum,  von  Gustav  Adolf Stenzet.   Wrocław, 

1835 — 3g tomów IV. 
•SLOVANSKV  .SI«)KNIK,  wyd.  Edward  lehnek.   Pr^ga od  r.  1882, 

rocznie 1 2 zeszytów. 
•SI.0W1AS:>KI SBORNIK.   Cj.iBiincKm C6opHirKX, wydanie petersburg- 

dkirgo  Słowiańskiego Komitetu od r.  1875, tomów trcy. 
SIjOYNIK NAUÓNY. wydaw. dr. Frant  Lad.  Riger.   Praga  1860—70 

in 8-v:> ir.,ijori» tomów Xf. 
WENCK llelfrich Hemard. Hessische Landesgeschicłite. Francforl am Mayn 

1785 in 4-to dwa tomy;  Urkundenijuch zum  Zweiten  Band,  1797 

in 4-to. 
'WESTPIIALHN Ernest Joachim.   Monumenta  inedita* rerum germanica- 

rum praecipue Cimbricarum et Me;;apolcnsium.   Lipsk  1739 in folio 

tomów IV. 
ŁE>nENNIK.  BpcMCUfliiKT. llMncpatopcKaro  MocKoiiCKaro Ooiuo- 

cttia IIcTopiji II JlpCBHOCTCii PocciiiCKHX'b.   Moskwa, tomy z  lat 

i8pl — 54, wfrzystkicb tomów XX1L 


28o   — 

*ZAPISKT.  3anuci;u IlMneparopcKaro  reori)aałH*iecKaro  OSniccToa. 

Petersburg, z lat  1856 — 60. 
•ZEITSCHRIFT des Harz-Vereins  fur  Gescliichle  und  Altertłiuinskun^le, 

Dr. Ed. Jacobs. od r.  1863 in 8-vo. 
♦ZEITSCHRIFT fur sIavLsche  LiUralur,  Kunst  u.  Wissienschaft.   J. E. 

Schmaier (Smoler).   Budyszyn, 1S62 — 65 in 8-vo. 


5.  Źródła urzędowe,  zawarte  w  Statutach, dyplomach, 
księgach poborowych i regestach. 

*BANDKTE Wincenty.   Jus Polonicum.   Warszawa, 1831  in 4-to, 
BOCZEK A. Codex diplomalicus et epiatolaris Moraviae. Olomucii 1836—45 

in 4-to maj. tomów V, 
BOEHMER Joh. Frid.   Codex  diplomaticus  Moenofrancofurianus.   1836, 

in 4-to majori 
*BOHLEN Julius.   Geschichle des adlirhen, freiherlidicn u. GraflicheD 

schlechts von  Krassow.   Berlin,  1853  in  4-to  dwa  tonoy.   ZbiÓ 

dokumentów i pieczęd tyczących się różnych rodów pomorskich. 
*BUSCHING.   Urkunden des Klosters Leubus.   Wrocław, 182 1  in 8-vo, 
CODEX diplomaticus et variarium Tradilionum antiquissimi monastcrii Ijiu- 

risheimensis ord, S,  Bencdicti in pago Rhenensi, seu  Riirhcngove, sc- 

culo V\\\ fundati;  1776 tomów 2, in 4-to. 
•DANII^OWICZ Ignacy.   Skarbiec dyplomatów papiezkich. cesarskirh, kró-" 

lewskich, ksi^^żccych. . .  Litwy, Rusi litewskiej  i ościennych  im  kra- 
jów.  Wilno, in 4-to niajori, tom I r  1860 
DOGI EL.   Codex diplomaticus regni Poloniae et magni  ducatus  Lithua* 

niae.   Wilno I tom r,  1758.  V  tom  r.  1759,  IV  tom  r,  1764, 

Następne trzy tomy nie wyszły z powodów politycznych. 
DREGER Frid,  Codex Pomeraniae  diplomaticus.   Berlin,  1768  in  fol, 

dokumenty od r.  11 40 do  1269. 
DRONKE Ernst,   Codex diplomaticus fuldensis.   Kassel 1850 in 4-lo» 
DRONKE. Traditiones et antiquilates fuldensis.   Fulda,  1844 in 4-to. 
*DZIALYŃSKI A. T. hrabia z  Kokielca.   Zbiór  Praw  LilewsAidi  od r. 

1389 do r.  1529.   Poznań,  1841  in 4-to, z XII  wizerunkaini 

cacci W, X. Litewskiego. 


—    28l    — 


•ERBEN Karol, Jaromir.   Regesta diploniatica nec non epi<do1aria  Rohe* 

muc et Moniviac.   i'raga in 4-to. part prima  1855. 
ERATU Antonia*.   Codex diplomnticus  f^nrłilinhurgensis  1764.   Krani 

fort ad Mamum in fol. 
KABRICIUS Carl  (łiwtaw.   Urkundcn  zur  * iewrhichtL'  des  Fiirslentluiins 

Rii^en, unlrt den eingehKjrnenen Kiirsten.   Siralsund i Brrlin 1S41  - 

1859, łomów IV in 4-I0. 
GERCKEN   Ulip.   Wilh.    Cod.   diplom.   brandenhijrgensi^.    Salzwedcl, 

1769 — 1785, tomów osićm; —  Fragmenta Mnrchicae,  WoIft-nbuUcl* 

•755 *** 8-vo, tom jeden. 
GERSDORF  K, G.   Codex diplomatirus Sax<>niae  Kejjiae.   Urkundenbuch 

det llodislifu-Meifisen.   lA-ipwg  18(34 — 63, dwa tomy, 
•GRUENflAGEN  C.   Regeslen  zur  Schlesischen  Gescliidłte.   WroclaN^ 

wyd. drugie  1875- 1884 in ^-to. 
•plASStllJiACH Karl. Frid. WiJh. u. Kosiegarten.   Codcx  Pomcraniae  di- 

plomaticus.   Greifswalde  1843 in fol. 
•IIEINKMANN Otto.   Codcx diplomaticus Anhaltinus.  Dessau 1867-75, 

dwa tom}' in  ioL  t wiJtcrunkami pieczęci, 
*łi£LCKL Zygmunt Antoni.   Starodawne prawa poUktego pomniki.   Kra- 
ków, 1856 in  4-lo, tomowa dwa. 
'•lRFXrZFK liemiencgild.   Codex juris !>ohemici.   Praga,  18Ó7 — 70 dwa 

tomy.   jest to  xhiór  najdawniejszych  pomników  prawn)ch  narodu 

(seskiego. 

•KLE>TPIN Robert.   Potnmersches Urkundenbuch,  jako  dopełnienie  ko- 
deksu Ilasścibacha   Slcllin  1868,  tom 1 wwiera dokumenty  od r. 

786 do  1253; tom 2-gi prze/. Rodgera  Priimersa r.  1881  zawiera 

dokumenty 1254 — 1278. 

•KODEKS DYPLOMATYCZNY klaszt.iru tynieckiego. Codex diplom. mona- 

slcrii linectriisis.   LwAw  1871. 
•KUKULJEYI^; Alter Ikissani de Sacchi (Sakcinski)  Johannes.   Privilegia 

et Liberiates rcgm Croatiae, DaUnatiae et SIavoniae. /agrabiae,  1862, 

Tomów trzy, in 8-vo 
*Tcgai autora   Acta Croalit:a (Libtinc Ilrvatskc)  od  r.  1288   glagolicą 

pisane.   Zagreb, 1863. 
'LaNDBUCH der Mark Brandenburg.   Kaiscr KarU IV. r, I375; wydane 

pocz Fidycyna.   Herlin,  1856 r, iu 4-to. 
L15łClI  G.   Mcklenburgische  Urkunden,   Schwerin  1837 — 41,  tomów 

dwa, in S-vo. 


^  282  — 


*LUBO^^RSKI Tadeusz ksiąie.   Kodeks  d>"plomatyc2ny księtlwa  Maso- 

-'aw:i 1863. 
MĘKI. S   URKUNDENBUCH,   hemusgegcben  von  *T 

Vcfwn fur meklenburgische Ges.hicfaie und Alterthumskuntlc.  Scfc**^ 

ńn.  1863  in 4-to.   Tomów  12. 
^TTKLOSiCH Fr.   MonumenUi Serblca spectantia kiistomm Serbiae, Booue*, 

Kagusii.   Yieonac 1858.   Dokumenty od r.  1114 pisane kir) li:: .1. 
MONUMKNTA BOICA.   Monachii 1765—65. tomów cateir, 
*MONUMRNTA mcdii ae%i Imtonca   Res ge?*tas Polooiae illustrantia; ¥*\- 

dal Frandsick Piekoński w Krakowie:  tom 1 r,  1874.   Kodeks dy- 
plomatyczny katedry krakowskiej L Wadawa; tom III r.  1S76.  Ko 

deks dyplomatyczny Małopolski. 
^MOSBACti August.   Wiadomości do dziejów pols3udk x Arcłtiwcin  Pm- 

wtncyi Sląskićj.   Ostrów 1860 in 8-vo obejniuje dokumenty  od  r. 

1177 do r. 1774; Przycsynki do d^ejów  polskidb.  Poatoaa  1860: 

obejmuje dokumenty t wieków XIV — XVIU 
•MUELYEKSTEDT.   Regesta anchiepisoopatas  magdeburgeosis.   ^lagde- 

burg  1876 — 81, dwa tomy, in 8-vo ni: 
PARDESSUS 1. M,   Diploaaata,  Charta,  Epu.^«^.  Leges  a)iqoe  bistna- 

menta ad res Gaito-Frandcas spectantia.   Lutecae Parisiontni 184J 

in foUo.   Tom i zawiera najdawniejsze poamiki od r. 4 1 7 do r, 627* 
•PAWIŃSKI Adolf-   ŻródU daejowe. Pokka XVI w. Widkopofaka. War- 

siawa x8d3, dwa tomy. 
PIEKOSINSKI, ^y-kei Monumenta. 
*POSS£ Otto.  Codex diplotnaticus Sasooiae Regiae   Lipsk, Tom I r, 1882, 

obeJRWJe; Urkandco ifet ^laikgrafeo  voq  Meisseo  md  Lam^rafen 

vro Tburingen.   g48 — 1099.   Z tnetna napatni 
*RACZ\'^SKI Edward.   Kodeks dyptomsayczBy  Ulwy,  wydany  c  r^u>* 

pismów w aicfaiwum tajnem  w  KróSewcu  lachowanych.   Wrodaw, 

1845 r. iD 4-10, takie: CODEX DIPLOMATICUS MAJORl^  TW 

LON1AE.  Pocu&oe, 1840. 
*RAUMEK Georg, WtOi.  Codcs dJckMmticm btaodeBfattrsensB coDtćnBUM. 

Dcfitn, 1031 tu 4*to» obgnu^ dokomcnty od  r.  1262  do  r447: 

Die Neumark Bawkubmg  in  )ałm  1337.  BerUn  1837 in  4-to. 

s mapą Now^ ^iarki; Rrgcsta Hbionae  Btaadeabanr^nsSs.   fiertn. 

1836 in 4-10, 
RIEDEL  Alfoos^  Fr«L   Codeai  dipknaaticiift  UaaJciUmiggibis.   H'_-T{in. 

<S43— ^8 toniw [X, pólni^ dalay ó^. 


—     2^1    — 


k/. 


'A'SK1 Li-on  i  ML(.:/:K.()\\SK1  Aniom. 


^^51 


toniuw 


0."ii.i';x  diplomaticHS 
Tom  Inscd  wydal 


^SA^ 


u\   Warszawa  1847 
B>rtOftZtfwics r. 1858, 

'  "iRL (Landrccht) nach der .iltcstcn Leipziger llandschnU. 

,  .^-^.L^cjj Julius Weiskc.   J.ipsk 1877 r., z glassarcm. 

•SPi^MENtCY.   rp6cKiu CnoMCiiimu ii^ii crape piicosyje, AnnjoMC. 

DOBCjit n ciiomeuiR fiocaiiCKit, cepOcKii, xcpncroBaMKii,  ^a^iMa- 

TUitCKUA II jy6poHa'iKU.   Kpa^itoa  uapcBU,  G;iiu)ita . . .  z^.^bnil 

Tinrtfcowiirz w Uielgradzic 1 840 

go Kgic«łlwa Litewskiego, przedrukowany w Wilnie r  I78(> 
- 1 i..^..i... -ii.-.uw Adnif   Urkunden zur Geschichte des Bislhuros Bn^lau 
im Mittclaller.   Wrocław  1845.   Liber fundalionis claustri 5\ Mariae 
Ytrgmii* in Heinndiow.   Wroctaw,  1854 in 4-to, 
HEINER Augustyn. W-ifra mnniimenta Slavorum  meridlonalium. Rzym. 
186,5 *"  folio, lom 1-sży obejtiiujc dokumenty r, 1198 — 1549- 
URKUNDKNBUCH der Sladt  Liibeck,  herausgegcbcn  von  der  Veretnr 
fiir d;w  Liibcckische  Geschiciłlc.   ]csi  lo:  Codex  diplonn,   Labe- 
c^Msisi,   Tom 1 r.  1843. ^^^^  ^~P  '^^58 in 4-to, 
•WEXEL1N Jurij  (lluca).   Bjiaxo-liojirapcKifl  iiJiii HaKo-CjaBHiicKiH 
rpaMOTU od XIV do XVIII w., Petersburg  1840,  z  faks>'milijamii 
lora jeden in 8-vo. 
•WIGCER Friedrich Mcklenburgische Annalca bis zura Jahre 1066. Schwe- 

ńn 1860 in 4-to. 

•VOLU]MINA  LEGUM,  przedruk  zbioru  praw,  staraniem  XX.  Pijarów 
■'  ^V iriizawic r.  1732 do r.  1782 wydanego   Petersburg, nakładem 
i«;m Jozafata Ohryy.ki  1850* tomAw VIII i Inwentarz, 


6.  Pieśni i podania ludowe w pieśniach. 

, BOGARODZICA** pieśń polska przypisywana vSw, Wojciechowi. Najdo- 
kiadnicjsze opracowanie Kaliny: Rozbiór pieśni Bogarodzica. Lwów 
r. 1880. 

PIEŚNI G5ESKIE, Do najdawniejszych należą: Snm i Sąd Lubuszy za- 
warte w rękopisie Zielonodworskim (patrz wyź^j). Tekst ich umie- 
szczony w Ircczka Corpus juris bohemici, tudzież w Fontes rerum 
bohernicaruro. Późniejsze pieśni, zawarte s:\ w Rękopiśmie krale- 
dwof»kini.   Rozbiór tych pieśni  w  Literaturze  czeskiej  Sabiny;  we 

19 • 


—  284   — 

wx^Icd/,ie  Tingwwt}'cznym   opracował   Kckrasow:   Kp44eiitopcu;kA 

1'^'Konncł,. IV'   '     1872 sir- 438. 
Inne  Zbiory:  Czcla. ■).   Kartnine yisni-;  K.  I.  Erbcna  Prołtona- 

rodne  icakó [iLine.   Pra^a  1 864 ;  Fr.  Su^la.   Moruyskc  narodni 

\i\snv.   BriM>,  1860. 
riliŚNl SKKBO-hU/YCKIH, a w nich najciekawsza  „o  serbskiej  zdoby- 

oty**.   Wydane pnee^ J.  E, Smolrra i I-. Haupta pod tytułem:  Pie- 

t-uirki hołnyctł a ilclny*'!* Luiiskich Serbów,   Gryma  1841 — ^43, dsva 

tomy  iii 4-tii, X. inapij Luiyc. 
•DELNJOSKRliSKK LUDOWE PESNjE. Z rukopisnej aberki B. Markusa, 

wydal Michał Hornik.   Hudyszyn  1882 slr.63. 
•SLOWi^ O l'ÓLKU 1(J(-)KA pieiń bohatyrska z  koAira Ml w.  na jciyk 

pot.-<ki prM;toźona niejednokrotnie  w  poacątku   bieiL^cego  wieku,  a£ 

nareszcie August Biclowski iłrxclo*yl jji ynekYw^nym wit-rszt^in  Lwów, 

1^33*   Póinicjszy przekład  biskupa  Adania  Krasińskiego.  Wilno n 

1650, nicmnit") znakomity, 
lIAlMrUlE rniCKE IllKr>iE.  zebral  Wuk  Stefan  Karadzicz.   Lipsk 

I Si 4, tomów 4.: tom pii|ty  wy&zedl r.  1865 w Beczu. 
•criUKK IIAPO.UIE lIIErMK 113 Xeptieromi»e ByiL Ctc<p.  Kapa-* 

4'iKU4, y lio4y  18Hr>. 
*BmA r.li>nEHEX'I».  iJupnaiiii iiccmii <in. >i31I'ipcko nptMJi. zebrał 

Strfati  Wt-rkowicz (jak u|K-wiua) z usl  m;icfdcjńskich  i trackich  Fo- 

maków i wydal w Petersburgu  1881, część druga 5.  583. 
•ZI-AroKOCi  eine  Aljiensage  von  Rudolf Baumbach.  cnrartc  wydanie, 

Liptk  1882 in  12-0. 
KOCHANOWSKI Jan  t Czarnolesia pocu XVI. w.   Dzieła.   Warszana 

i8b4. 
KOr.HERG Oskar.   Pieśni hi.Ui nnkkiH^n,   War^zAwa,  od  r.   tS^ft  ^v- 

tlkoilzł sceryatni. 


7.  Słowniki i glossarze. 

DIT-CANGE et Carolo du Frt^snc. (jlckssaińim ad SLiiplare* m^Hloe c( 
iiitunar Latinitats.   Luteaac Pori&ioruin  167S  in  lbl.«  tomów  UL 

•GLO^Y cwskie KUl w., w jaakomityTn słowniku MATER V M. 

-'- ■  '-':--':    i„.i. ....^,  j  rta^-atnrwanc  w  r5to)xli |.»iMn.i».n  $10- 

.LŚiueiuc  da]  Patera,  se  wikarówką  gh» 

»ial>a(>wanyvlif a najzu{«tmc)sac o tcm praedmiocie sprawonlanic po- 


-   =85   - 

iłal hmarl Srcyniewski:   HemcKiH  rjincpu  Ul*  Matcr  Yerbonim. 

I.O r.K.,rg  lii j^^ jako dotlatt-li do 31  lomu Zapisek Akademii Nauk. 
'•  1. Andreas. Ha>ris*^hes Worlcrburh  Sanimlung von Wiirtcm 

iL AaKdnukea die in den lebenden  Mundar en  sowohl,  ais  in  den 

attetn u. alterstrn  rVovinrias Literatur des  KOnigreich  Bayems, he- 

v>cidcrft  Hein^r  alUrn  Lande,  lorkommen ;  Slultgarl  u,  Tulungeti 

18^7—18^7, tomów 4 in 8-0. 
JONGMAKN  Jójtcf,   Słownik  a^sko-nemecky.   Praga   1835 — 39,  pięć 

ogromnjch tomów, 
•I.ISDE  Samuel  nogumll    Słownik jCJtyka  polskiego,  wydanie  drugie. 

^^t$6i, tomów  \'l in 4-to. 
*T^^'j^ '  E.   Słownik języka polskiego, wctlłuj^ Lindogo i innycłi 

Iródcl, wydanie drugie^   Derlin  1873 in  12-0. 
/L i^erlwki Słownik (Wcndi^chcs-WÓrterbuch').   Rudya^yn  1857. 

OFJm  Der Wiener Dialekt Lexicon der Wiener Yolksprat.iie.  ^Idio- 

tioon Vicnnensae).   Wiedeń  1873 9. 219. 
"DANNEIL Jfłh. Fricd.   Worterbucli des  Ahmarkisch-plalldutsdien  Mund- 

an.   Sabtwedrl.   1859 in 8-vo s.  299. 
■<MUEIXER Willielm,  Drutscli-kcltischcs  geschichtlich-geogtaphischej 

WOrterbudi, zur Erklarung der Fluss, Berg,  Orts, Gau,  Bólkcr und 

PcTsonen Nanien,   1868, tomów dwa we trzecb częściacłu 
t»ABf>C7K! Hieronim   .Słownik górniczy polsko-rossyjsko-francuzko-nicmiecki, 

tudziei glossari średniowickowej łaciny górniczej w  Polsce.   Wyda- 
nie poimierine.   Warszawa  1868 in 8-vo. 
DAL Wł34brair  (.la.ii.)  To.iKnuiaii  (\ioiiapb  H:uBaro Be-iiiKopyccKaro 

M.'^UK3. wydanie r.  1880.   Petersburg w 8-ce tomów IV. 
-|*Ol>\VVSC()CKI AIcxander.  Cionapi, oó.iocTHaro ApxaHre.ii.CKaro iia- 

prŁsm.   Petersburg  1885, w 4-ce, sir.  197. 
RANK Józef.   Rusko-resky slovn»k.   Praga 1874 w B<:c s. 907. 
•LAV, '"    ■ KI.   PycCKO-Cep^CKiii (\loiiapi>, wydanie  Petershurgskiego 
)>kiego ^ Blagolworiielnaho Obsrczeslwa,  1880 w 8'ce. s, 578. 
*LEBINSKl Wad.   Materyaly do słownika  ladńsko-polskiego  iredniowie- 

ctaij ładny i staroźytnoki polskich. Poznań, 1885 w 8-ce, s. VII 2cx>. 


8.  Mapy i Atlasy.   Tablice geograficzne i etnograficzne. 

a)   SŁttX*oa&yŁzie. 
*TABULAE in geographos graecos  minoris,  a Gtrolo  Mullero instmctaę 


^-  286 


Paryi 1853,  map XXIX,  jako  dodatek  do  G^iografSw  tnniejsKych, 

wyd. Firmin-Didot  1855, 
*TABULAK in Strabonis Geogriphica. Firmin-Didot. Paryź  1853, nwip 15, 
•PTOLEMAEUSA 50 krajobrazów in foUo, ^dj^tych  z pomocą  heliografii 
z kodeksu znajdującego się na gcSrze Athos i  wydanyL-h  praez  Lan- 
glois^ raasem z tekstem Gćographie de Ptołemee.   Paryż  1877. 

ORTELIUS Abraham (1527 — 1598).   Tealruro Orbis  termrum.  Anlwer- 

P^"   ' 579 »  in  ^f»''i  wszystkich  map  72,  wydanie  illuminowane. 

W excmplarzu,  klór^- używałem  w  bibliotece  pubUcznćj  petcrsbur- 

gskiój, farby dochowały się tak świeżo,  jak  gdyby  mapy  niedawno 

odmalowane zostały. 
BLAEUW Guiljelm.   Nowus Atlas.   Am^lerdam  1035  in fol.   Zwyctajnic 

rwie się „Ceograpliia HIaviana".   Mapa Polski  we dwoje większa od 

innych, 
LET.EWEL Joach.   Atlas Geographie du moyen age.   BruKolles  1850. 
*KRUSE Christian.   Atlas u. Tabellen zur Uebersicht der Gcschichte allcr 

europaischen Lander u. Staatcn.   Halle 1834. 
*RElCfIARD Christ.  Orbis terrarum, veteribus cognatus, wyd, 3.  Norym- 
berga 1839 in 4-to majori. 
SPRUNNER.   Histor.-geograph.  Ilandatlas,   Gotha   1846;  lakie  Atlas 

Antiquis, wyd.  i-gic, Berlin  1856, Gotha  1865. 
♦KIEPERT Heinr.   Atlas Antiqus.   Berhn 1879,   Tegoż: Yolker u. Spra- 

chcn-Karte  von Deutschland u. der  Nachbarlandcr  im Jahre 1866. 

Berlin  1867.   Druck v. Leopold Kraatz. 
DUFOUR.   Grand  Atlas  Universel.    Gcograptiie  ancienne  et  modernę 

(około r.  1873, bez oznaczenia na samym atlasie roku). 
LEV'ASSEUR.   Atlas gt'ographique andenne, du moyen age et  modernę, 

Par)'ż około r,  1875. 
*SZAFARZYK Paw. J.  Slovansky Narodopis.  Praga 1842. z obja&nienicin 

w osobnej książce granic i mowy każdej słowiańskiej narodowoki 
♦KURNATOWSKI  W.   Mapa  Księstwa  Poznańskiego.   Poznań t843, 

wielki arkusz. 
'FIECKER A.  Bevólkerung der Ocsterreichischen Monarchie.   Gota 1S60, 

in 8-vo w kształcie książki,  z uwzględnieniem  narodowości*  gęstoki 

osiedlenia i religii. 
♦SKRZESZOWSKI Adolf.  Ungam, Siebenburgen, Croalien, Slavo«ien u. die 

Militare Grenze r. 1863. 


—   iSy 


•P'     -'^CZEW. HcTopiriecKiii ArjiarK Poccin.   Petersburg  1873. 
VN'. ;3Tiiorpa<i>u'iocicaji KOjiTa Bcnrpin.   Pptersliurg 1878. 
ACKl.  ihuorpaonpiecKan Kapra pycicaro uaco.ieiiifl n% laju- 
*[n0t, CliBeponocTOHiioń yrpiii it GyKoniitrt.   Wideń,  l:>ez ostia- 
C3cn» roku. 
JKREZIN.  Kapra Xopuariu, CjaBoaiii, AajiMauiu  u Dociiaoii Tpa- 
ui!iUJ   Pclershurfę 1879. 
"BRKCilF-RS,   Darslellun^c der terrilorialen  Enlwickelung des Firandebur- 
x:v<h-Prt'UssŁischcn SiaaLs, von  M15 bis jetzt.   Berlin  1880,  format 
;.>^^jiu?go arka\za. 
EUROPEUS,   Kapra MltCT-b HSHTCjiCTbna <I'iincKnxx IlapoAOBi*.   Pe- 
tersburg, hcr. r.7.nacxenia roku.   Do  lego jako dodatek: die Stamm- 
Tcr^TAndschałt der roeisten  Sprachcn  der  Allen  und  AusCralinchen 
Weil,  Si) tn porównawcze tablice języków*), in folio, 
lAPA HYDROGRAFICZNA dawnt-^j Słowiańszczyzny przez W. K. z tek- 
slcro objaśnuij^cyni  r/eki i jeziora.   Warszawa  1883. 
I^WTTICH A. <1».   Kapra 3anaAni>ui. 11 K)»nuxx Cjiasfliii, dwa duic 
arkuitzc, jako dodatek do  dzieta.   C\ianHllCKiłi   Mip^.   Warszawa 
1885 in 8-vo nwjori sir, 33Ó, 
MtmiKILUNGEN aus JusŁus Perthes geografiscber Anstalt, libcr wichtige 
neue Erforschungen auf dem  Gesammtgebiele  der  Geographie  von 
df.  A.  Petcrnianu.   Gotha.  12  zeszytów rocznie in  4-to  z  mapami 
wscksiych  rozmiarów.   Ważniejsze  za  r.   1861.   ^Erganzungslicfi 
N,  4»   Etntigraphie  de la  Turcjuie  d'Europe, par  G. Lejean   i  r. 
1869  N.  12.   Die  Slaven  in der Turkei.   Von Prof, T, Bradaska 
in Agram. 
'•WAGNER 1. E.   NArodnostni  Mapa  KrAlov8tvi Óeskcho.   Praga t886, 

\ak\  airku!>£. 

I "DIŁ P(.)I.EN in  Deutschland.   Weimar, Geographische Inslitut, r.  1886, 

z uwzględnieniem :  1 ) lerrytoryi w Prusach  i  W.  X.  Poznai^skiem 

pnttrz Polaków zamieszkałej ; 2 ) stosunku ludności cbrześdaóski^fj we- 

tug rói^nicy wyznań,  3j  znaczenia Polaków  przy  wyborach  w  stó* 

Dku do róinyoir niemieckich  parlyi:  centralisiów,  konserwatystów, 

ud&w  \  postępowców.   Przy  tem  osobna:  liistorische  kartę 

des Polnischen Reichs. 


^  Rok oi«ocnaciony.   Map^ i ubUce p, Europeus wręuyt autorowi  niniej* 
pnKj w Orudnitt 1S80 r. 


—  288  - 

*TOURISTEN-KARTE des Wienerwalde, wydana przez austryacki klub 
turystów. Wideń, 1886 dwa arkusze. Okolice Widnia bardzo 
szczegółowo przedstawione. 

♦SPECIAL-KARTE der Umgegend von Leipzig. Lipsk, drukiem Ottona 
Dietricha 1886. 


Oprócz tego do użytku służyły krajobrazy załączone w dziełach różnych 
autorów, a także pojedyncze krajobrazy niektórych miejscowości, o czem 
w uwagach i cytatach czytelnik znajdzie szczegółowe  objaśnienie. 


Dopełnienie źródeł zostanie dodane w tomie IV. 


-^twge-^^ 


OMYŁKI. 

Wydrukowano : Poprawić : 

Stronnica X. wiersz 23   Dodatek .   .   .   233 zupełnie wykreślić. 

^ 6    „    2  Jultus (r. 218) Julian (r. 361). 

„ 6    „12  Brindino Bridinno. 

„ 6    „   29  cyt.  17.  Julius in  Constant. 

imp. taud.  orat.  i.  p  53, 

62» 66 Julianus imper. in Constant. 

imper.  laud. oratio  I. p. 

36. 4i» 45. 

j,     18     R    5   Hunami Hunnami 

„     23    ^13   Noyon Nyon. 

r    *7    n   35   *^y^- *•   C. Nepota  .   .   .  . C Neposa. 

„    28    n   26  cyt. 4.   C. Nepota  .  .   .   . C. Neposa. 

„     29    n   10  Bogunty Bugunty. 

ji     30    »   29   cyt. I,  r. 63 Nepot   ... r. 27 Nepos. 

«     33    »   33   cyt  15.   Hnca Huca. 

»     3^     Ił   36   cyt.  14. a uczonym  ...   ^ za uczonym. 

n     5^    n   13   <iic rozumując nie rozumiejąc. 

„     66     n   ^'   Reichningen Reiningen. 

r     77    «   31   cyt. 33.  dla kaideho  .  .   . pro kaideho. 

n     83    n   1^  Ottona Bezbraima Ottona. 

n    S6    p   31   czasdogodny czas dogodny. 

n     87    „    9  ie oba i ie oba. 

„    107    f,   37  dla dowiedzenia dla udowodnienia. 

Ił    i<>9    n   35  Czedno Cedno. 

n    127    „    I   Sibni .   .  - Sibini. 

B    134     „    2   albo Lankobrdanie   .... albo Laczanie i Brdanie. 

it    139    fł   >7   Torgowa Targowa. 

jt    151     ,   16  Ptolemeusowyra i   .... Ptolemeusowymi. 

^    170    ;,   24   w początku IV. w w początku V. w. 

,,    196    II   26  mona chiczny monarchiczny. 

»    232     „   13   Thiotrieus Thiotricus. 

it    343     „   12   Noyon Nyon. 

n    345     „   45   Tenrio-Chamae Teurio-Cbaemae. 

Oprócz tego przeskok od str. 232 do str. 237 wcale nie oznacza braku kartek, a jest 

prost% omyłka paginacyi. 

t-»'Xi<- ■! 


1 


i 


DZIEJE 


SŁOWIAŃSZCZYZNY 

PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ 

00 POŁOWY XIII W. 


PRZEZ 


WILHELMA BOaUSŁAWSEISaO. 


DZIEŁO  UWIEŃCZONE NA  KONKURSIE 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W POZNANIU. 

Nagroda  pienię2na wyznaczona z funduszu t p. Bretkrajcza. 


TOM  II. 

(Z mapą.) 


^^^^c 


POZNAŃ. 

Z  DRUKARNI DZIENNIKA  POZNAŃSKIEGO. 
18S9. 


*-*7if[r* 


TREŚĆ. 


KSIĘGA II. 

SŁOWIAŃSZCZYZNA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA 
od VI. do XIII. w. 

DZIAŁ I. 

Przegląd  etnograficzny w epoce od VL do  XIII. w. 


§  14. 
Objaśnienia wstępne. 

Strona 

1. Mone i zatoki u brzegów słowiańskich i 

3.   Słowianie pod nazwa Windów, Wendów, WenedtW 2 

3. Różnica między nazwami Windi, Wendi, a Wencti, Wenccyanie   ... I2 

4. Słowianie i Anty 13 

5. Słowianie Wschodni i Zachodni 15 

6. Słowiańszczyzna Lechicka * 17 

7. Związki Państwowe 23 

Ludy i Ziemie. 

X.   Granica w VI.  w.  między  Słowiańszczyzna  niepodległą,  a  pobita  prze/ 

cudzoziemców 25 

2. Terrytoria Słowiańszczyzny niepodległej do r. 789 27 

3. Podział ludów i ziem: 

a)   Obodryty 3- 

h\  Welety. Wilcy, Lutyki 39 

c)   Pomorzanie $4 


IV 


d) Z.QŹyczame 57 

e^ Serbr 6: 

f) Czechi , 7 1 

f;'> Morawianie 82 

h) Slowaki qi 

i) Raknsy 97 

k) Bialochrobaty - 107 

]) Ślezanie , tl4 

m) Polanic. Kujawianic, Laczycanie •   ,   , iiS 

n) Mazowszanie i^o 

4. Słowianie Zatabscy I4- 

a) Na porzeczu Ilmenawy w Lunebargu 142 

bł Xa porzeczu Ory w Altmark *147 

5, Granice Słowian i Sasów w VI — VIII wiekach I49 


§  16. 

Słowiańszczyzna  pod  panowaniem  Franków,  Saksonów, 
Bawarów, w epoce VI — X w. 

1. Przegląd topograficzny 154 

a) Nazwy rzek zakończone na: aka i t d ,   .   .   . 156 

b) Nazwy gór 168 

2. Podziały terrytorialnc 171 

3. Osady słowiańskie iS: 

a) Nazwy osobowe l83 

b) Fatronymiczne 1 85 

c) Pospolite tSS 

4. Plemiona i ludy 210 

a) Wirawanie 2II 

b) Poradniczanie 213 

c) Fomohanie ' 213 

d) Nabanie 214 

e) Wonsidelczanie 214 

§ 17. 

Rozwój  narodowości niemieckiej  na  ziemiach słowiańskich 
w epoce VI — X w. 

1. Osiedlenie Niemców , 2i6 

2. Zmiany pod wpływem osiedlenia niemieckiego 221 

3. Ludnoś^ć słowiańska w Germanii i stosunek jej do Niemców 250 


DZIAŁ U. 

Ustrój  Słowiańszczyzny  Północno-Zachodnićj 
. ; od VL do XIIL w. 

§ i8. 
Osiedlenie  Słowiańszczyzny niepodległo). 

Strona 

I.   Powierzchnia kraju 272 

3.   I>awnoić osiedlenia - 275 

3. Osady rodowe *  •  •  • 277 

4. Wsie i dwory wlaficicielskie 281 

5. Wysiólki 284 

6. Osady cudzoziemskie 390 

7. Epoki osiedlenia przed X. w 294 

§  19. 
Grody i Miasta. 

1. Starożytność grodów, ich ustrój i różnica od miast 301 

2. Grody sŁaroźjtne, książęce, stołeczne 307 

3. Grody f;tÓM*ne i gródki, grodziszcza 312 

4. Przedgrody, Wiki, Targowiszcza, Miasta 315 

§ 20. 

Ziemstwa* 

1. o ziemstwach w ogóle i ich nomenklaturze 324 

2. Żupy 326 

3. Burgwardy, Kasztclanije, Grodztwa 333 

4. l*rzeglad zup ,  .   . 337 

a) W Serbach » ... 338 

b) W Lużycach 343 

c) Na ziemiach Obodrytów 344 

d) Na ziemiach Lutyków 352 

e) Na Pomorzu 362 

f) W Czechach 368 

g) W Morawach 388 

§  21. 

Obywatelstwo. 

I.   Wspólnowhdni dziedzice    ...••• 394 

3.  Obce 398 


*v -r--v^^f^ 


VI 

Strona 

3. Lechi 40S 

4. Ludność zalcina i nicswobodna ĄlO 

a)   Ludność służebna 4*** 

h)  Ludność nicswobodna: jeńcy i brańcy wojenni; chłopi, dziesiętnicy 414 

c)   Zaku^ niewolników na targach z ludzi wszelkich narodowości  . 417 

5. Kmely ' 4^3 

6. Nierówność obywatelstwa ••.... 426 

.    §22. 

Zarząd i Władza^ 

1. starostowie i Żupani 43^ 

2. Knczie i "Wierchi • • 43^ 

3. Książęta w pra-starc czasy 439 

4. Władza książęca do X. w 44^ 

5. Wzrost władzy książęcej • 444 

6. Stosunek żupanów do książąt 45' 

7. Moinowtadzcy 454 

8. Dostojność królewska  , 463 

§23. 

Udział narodu w zarządzie kraju, 

1. Gromady, zbury i wiece w przedchrześcia&skie czasy 46S 

2. Powszechny wiec Lutyków ąją 

'3.   Tcokracyja Ranów , 478 

4, Wiece pod rządem monarchicznym w epoce X— XIII w 480 

u)   Zwoływanie wieców 481 

l>)   Miejsce obradowania wieców 483 

c) Skład wieców   ., 486 

d) Przedmioty obrad wiecowych 49 1 

e) Porządek obrad wiecowych   ,   . 502 

5. Stosunek wieców do władzy monarchicznej 513 


DZIAŁ UL 

Rozwój cywilizacyi Słowiańszczyzny Pólnocno- 
Zachodniej. 

§24. 
Byt pastersko - rolniczy i przemysłowy. 

Ii"«lin,wć obyczajów /.apcwnia jednakowy rozwój społeczny 527 

*.io.>podarsiwo domu we.  Pasterstwo.  Rolnictwo.  Ochodze.  Ujazdy,  Lgoty. 

Wole.  Giaiiicc 528 


vn 

Stnna 

3. łowiectwo leine i wodne •  • 537 

4. Bartnictwo i pszczolnictwo 546 

5. Ogrodnictwo, sadownictwo, chmtelnictwo, winiarstwo 549 

6. Mielnictwo » , 553 

7. Piwowarstwo i miodowarstwo 55^ 

8. Rybactwo   ..••..., ••..,... S55 

9. Górnictwo 556 

10. Solewarstwo   ....•«••••«•...• 562 

11. Mydlowarstwo •  ,   .   . 567 

12. Rzemiosła i Rękodzieła 567 

a) Reemiosta dla rolnictwa, budownictwa i domowego uiytku  .  . 569 

b) Wyrób odzieży i obuwia 571 

c) Przeróbka kruszców na rozmaity u2ytek .  •  , 576 

d) Wyroby orciy i przyrządów wojennych  •.,••«••• 578 

§  25. 

Kupiectwo 1 żegluga. 

I.   Przebiegi Fenicyjan, Greków  i Rzymian  po Stowiańazczyznie  w kupie- 
ckich celach    .  ,  .  .  • ,   . 580 

i.   Targi, goicie, iydzi.   Handel niewolnikami  , 583 

3, Drogi wodne, spławy po Łabie, Odrze, Wiśle, Warcie z ich dopływami. 

Żegluga i kupiectwo na Goplc.   Przystań w Kruszwicy.   Myszą wie2a. 

Przerwanie żeglugi na Gopte. Przewłoki. Upadek Kruszwicy. Korabniki 588 

4, Drogi kupieckie i lądowe 596 

5. Żegluga morska.   Korabie słowiańskie.   Wainiejsze  przystanie  i  miasta 

kupieckie na Pomorzu.  Piratstwo 604 

6. Towary krajowe i cudzoziemskie, — przywozowe i wywozowe  .  .  .   . 61 1 
7-   Myto 618 

8, Miary i wagi « 626 

9. Pieniądze , , 633 

§  26. 

Wojskowość. 

1. Zabezpieczenie  granic  kraju.   Ścieżki  i  straże  pograniczne.   Chodowie 

i stróże. Pograniczne warownie w epoce IX— XII w. Ich położenie 
i obszar. Warownie przy ujściu Odry i po brzegach morza Słowiań- 
skiego.  Sztuka fortyfikacyi 646 

2. Oręże, zbroje i przyrządy bojowe 661 

3. Pierwotne nazwy wojny: brań i ratL, ratary i woje 668 

4. Organizacyja wojskowa , 673 

5. Ciężary i posługi wojenne 688 

6. Obrona kraju i wyprawy zagraniczne 693 

7. Sposób prowadzenia wojny 695 

8. Przymierza, obrzędy przy zawarciu miru, zakładniki, słabe strony organi- 

zacyi wojskowej ••.. 706 


vin 

§ 27- 
Pogaństwo, 

Strona 

1. O nauce i podstawach mitologii słowiańskiej w og^le 710 

2. Ubóstwienie przyrody ^ 714 

a) Ogień i woda ^ 714 

b) Roślinność 719 

3. Wyobrażenia dualistyczne: Bialobóg i Czarnobóg 725 

4. Swarog < 729 

5. Bóstwa słońca, swiattoSci 733 

a) Daźbog — Swaroźic *.  , 734 

b) Radogost 736 

c) Swantewit, Jesse, Jasoń 737 

d) Tr>'glaw 739 

e) Jarowit — Jarun 740 

O   ^ywa ' 744 

g)  Ład o • 746 

h)  Bliźnięta: Lei- i Polel 74S 

i)   Bóstwa miejscowe: pomorskie i serbskie 751 

6. Bóstwa ksic/,yca i ciemno&ci   .... 758 

a) AVelcs — Wołos 76 J 

b) Dziwana — Dziwica ■  . 763 

7. Bóstwa atmosferyczne 765 

a) Pcrun 765 

b) Stri\)og, Mokosz, Pogwizd 774 

8. Ubóstwienie ziemi .   ,   .- 774 

a) Kerta 774 

b) Izida .   .   , ■ 776 

c) Cisa — Zisa 777 

d) Dziewa 778 

e) Wanda 780 

f) Streszczenie mitu o bóstwie ziemi 783 

9. Cześć umarłych 786 

a)   Ubóstwianie przodków 786 

1))   Pojęcie o umarłym i duszy jego 79<i 

c) Obrzędy pogrzebowe 797 

d) Chowanie umarłych 802 

c)   Grobowiska i nagrobki pogańskie 811 

f)   Wspominki umarłych 818 

10. Bo/.nicc,  chramy, ich urządzenie i dochody 821 

11. Kapłani • .   .   ,   . 832 

12. Modlitwy, ()l>jaty, wró/,ba, nal>oż.cństwo 835 

13. Gody 842 

a) Gody zimowe , 842 

b) Gody jaru t. j. wiosny i lata .   ,   i 846 

c) Gody jesienne • *•. 856 


IX 

§28. 

Sztukau 

Strona 

1. Objaśnienie wstępne • 863 

2, Foezyja i &piew 864 

5.   Gcd2ba 887 

a) Instrumenty dęte 890 

b) Instrumenty strunowe  , 895 

c) Instrumenty perkusyjne , 897 

d) Grajki wędrujące , 899 

e) Pogląd na rozwój g^óihy slowia&skiej , 9(x» 

4. Pląsy 903 

5. Sztnki plastyczne <)<x) 

a) Groby i cmentarze pogańskie 911 

b) Zabytki ceramiczne, metaliczne, szklanne  kościane i bursztynowe 918 

c) Rzeźbiarstwo , .  • 937 

d) Malarstwo , 944 

Zakończenie 950 

Wskainik abecadłowy. 

L Nazwy miejscowe podziałów administracyjnych, świątyń pogańskich, ko- 
ściołów i klasztorów chrześciańskich, warowni, grodów, zamków i gma- 
chów publicznych 955 

U.   Imiona i nazwy osób, ludów, istot i bóstw mitycznych 982 

III.   Rzeczy 99 1 

Mapa Słowiańszczyzny Zachodnićj około 900 r. 


UWAGA. Przed odczytaniem tój książki, niech czytelnik po- 
prawi najprzód omyłki, przynajmniej ważniejsze, w imionach 
i nazwach, oznaczone grubszemi czcionkami. 


'^fe^ 


i 


• :'^v.?*^'ł 


OMYŁKI. 


Sciona   I. wiersz 


W tomie I-szym: 

Wytłoczono: Poprawić: 

6. tripartitiam tripartitam 


Strona 


I 


W tomie U-gim: 

Wytłoczono: 

Poprawić: 

3. przypiselc 

6. XXVII. c. 

XXXVn. cap. XI. 

6. wiersz 

1. przyjmowano 

pojmowano. 

6. przypisek 

36, Germani cum 

Germanicum 

9.     n 

35. Quidatn hacc 

Quidam haec. 

9- 

39. itiner aria 

itineraria 

»«• 

43. Combubani 

Columbani 

14. wiersz 

5. nie zmierzone 

niezmierzone 

16.    „ 

38. czarnem 

Czarnem 

17.    » 

3. wsplólnowladnych 

wspólnowtadnych 

17. przypbek 

68. Prwp 

Procop 

23. wiersz 

38. terytoryach 

terrytoryach 

38. przypisek 

5. EajTmcKie" — Bopatfa 

EajTiftcide" — BopLCa 

29. 

10. venint 

verant 

»9.    » 

II. Sazonie 

Sazoniae 

31. wiersz 

9. północnego 

Fótnocnego 

31, przypisek 

14. lahde 

Gttschke 

34. wiersz 

13. Waldery 

Faldery 

34.    1, 

14. Starogród 

Starogard 

34. przypisek 

13. GjuBuirb 

CjiaBARl 

35. wiersz 

u. Weligrad 

Welig&rd 

35.    n 

19. Waldery 

Fal<lery 

40, przypisek 

3.  OóeATat 

OCfśirat 

43. wiersz 

37. Bridino 

BHdinno 

45.     n 

6. grammatyk 

Grammatyk 

45-     n 

7. z prawej strony Laby 

Z lewej strony Odry 

46.    , 

34. Bolegoszcz 

Wolegoszcz 

47.    n 

18. w XII w. 

w XI w. 

47' przypisek 

31. Brandenb ugskicj 

Brandenburgskiej 

47.    » 

3». ot%d 

dotąd 

xrv 


Strona 248. 

n 258. 

n 268. 

II 271. 

II 274. 

^ 282. 

» 287. 

II 287. 

n 289. 

m 289. 

n 290. 

II 291. 

. 293. 

u 302. 

. 303. 

n 309- 

7, 310- 

n 311. 

n 3". 

» 3". 

n 3 U- 

» 3»7. 

.. 317. 

n 317- 

. 321. 

I. 321. 

» 323. 

» 323. 

n 326. 

. 327. 

• 328. 
» 333. 
» 334- 
» 337. 
. 338. 
n 340. 
II 340- 
. 34". 
n 342. 
» 342. 
II 342. 

* 344- 
f) 349. 
n 35f>. 
» 350. 
i> 354. 
n 355. 


przypisek 


przypisek 


wiersz 
przypisek 


przypisek 
wiersz 


przypisek 

wiersz 

przypisek 


wiersz 
przypisek 


przypisek 


cytatę 
wiersz 
przypisek 


Wyt lo czono: 

15. Windischbuch 
II. Lonrestat, 

228. z prawe 

8. czarnego 
13- Kruswicka 
48. pro 

74. Olscuizi 
77. Pressitz 

10. Tucherim 
107. LuibochcU 
107. wedlu 
120. Nimeż 

125. fironiborskiem 
4. Welihrad 

11. Kruśno 

9. Weligrad 
17- transsyWana 

9. Starogród 
13. Starogród 
15' Starogród 
$9. christia- 

3- Starogród 

16. Welihrad 
23- Wolinem 
18. dobrze miały 
21. osada. 

4. Mezihradi 
105. aediflcant 

5- caca- 

20. Svarok 

21. nefia^ 
38. vilia 

5. Serbs ku 
58. N 71 

14* oktrurhy 
2. Zyczańskićj 

75. Nud 

7> Ziaucze 

1. Milnoweza 

2. Pól 

3. Scitschen, 

5. Choticbuzin, 

6. Weligradzka 
1. Kucińska 

126. poprawić 

4. byl 
160. capellu a 


Po pr a wić": 
Windischbach 
Lonerstat 

z prawej 
Czarnego 
kruszwicka 
pro- 

Oteuizi 

Presitz 
Tucherin 

Luibechoił 

według 

Nimiz 

Braniborskiem 

Wellgard 

Kniszno 
Welig&rd 
transsiWana 
Starogird 

Starogard 

Starogard 

christianitas 

Starogard 

Weligftrd 

Jullmni 

miały 

osada. 

Mezihradi 

aedificant 

ca- 

Svazok 

vil1a. 

Serbsku 

N 7 

okruchy 

Życzańskićj, 

Nud- 

Ziauze 

Mficzanów 

Pói- 

SeitBchen, 

Chotiebuziu, 

Weligardską 

Kutińska 
136 
były 
capellula 


XV 


Wytłoczono: 
Strona 357. przypisek 175. razcbur^r. 


361. 


194. w końcu cytaty dodać: 


Poprawić: 
Krazeburg. 

in provincia Linagga Pothlu- 
stim civitntem totam. 


361.    , 

197. Merianburg 

Marienburo 

364. wiersz 

7. Widuchowska z grodem 

Witkowska z grodem  Witko 

Widuchowem. 

wem. 

364. przypisek 

214. casrum 

castrum 

365.    . 

220. Zeden 

Zehden 

365.    . 

223. Belgroensem 

Belgronensi^m 

366.    , 

225, r.  1902 

r. irx>2. 

367, wiersz 

3. SlarORÓd 

Starogard 

367.    n 

6. Dyrlow, Dyrłowskiej 

Derlow, Derlowskiej 

367.    „ 

11, Bytów 

Bytom 

368. przypisek 

239. e sub 

et sub. 

369, wiersz 

15. Libuszin 

Lubuszin 

370.    , 

6. otrzyma! 

otrzymała 

373.    n 

8. Boleslawska 

Boleslawska 

373.     » 

2. Kerkoszskich 

Kerkonoazsklch 

374.     n 

I. Brocnicy 

Brocznicy 

375. przypisek 

266. Ircczeka 

Ireczka 

376. wiersz 

13. Kludrubskiego 

Kladrubskiego 

377.    . 

10. móW| Dubleby 

nów, Dudleby 

377.    „ 

24. Wrszowiców 

Wrszowców 

377.       M 

26. Ubickiej 

lubickiej 

377.       » 

27. Wrszowicy 

Wrszowcy 

380. przypisek 287. nni wersy teckicj 

uniwersyteckiej 

384. wiersz 

2. DamaAilicc 

Doma/.ilicc 

384.     n 

8. Primdc. 

Przimdc. 

3«4.   „ 

18. u Uslawy, 

a Uslawy, 

384. przypisek 

300. tera 

teraz 

ł» 

385. wiersz 

16. beozenski 

bozenski 

n 

388.    » 

16. otomuckiej 

Otomuckiej 

»• 

389. przypisek 327. zamiast 337 

327. 

f 

391.    „ 

339. aurifod narum 

aurifodinarum 

n 

393. wiersz 

13. 32, Lutyków 23, Pomorza- 

26,  Uityków  35,  Pomorza- 

nów  18, 

nów 17, 

n 

393.    » 

14. W ogóle  163 

W ogóle 168. 

fi 

396. przypisek 

8. cap. 10 

cap. 4. 

n 

399. 

24. OKCiniia 

OKo.iiiiia 

fi 

408. 

48. lużyczich 

łużyckich 

ff 

409. 

49. To.ibKOBuii 

TuJKOBUJi 

n 

410. wiersz 

28. XI— XITI 

XI— XIII w. 

p» 

411. przypisek 

60. llac.iIijoBaiiiiifl 

Il3c.ik.T()itaih>i 

9f 

421. wiersz 

22. r. 904. 

r. 90 G. 

m 

42J, przypisek 

104. n n potuit 

non potuit 

n 

422.     n 

105. Itrozonez 

Strozones 

n 

4*4-    « 

112, <fux irt 

v'jx ere 

XVI 


Wytłocz ono: 

Poprawić: 

Strona 424. 

1 12, '(x£fŁSaf, ^dfjLio) 

{xdfivo, xdpLi0) 

f» 

424. 

112. (w/i^T);c) 

(zwja^Ttę) 

tr 

432. wiersz 

4. apyj^v 

iipyut'^ 

n 

432. praypbek 

6. tyle eo 

tyle co 

»» 

434-     r 

15. R. 877 Oczcwiście 

R. 777 Oczy wiiicie 

Tł 

43B. wiersz 

17. Źylko 

Żyłka 

łf 

443. 

24, worodnego, 

worodnego 

»f 

448. przypisck 

66. ad quain-    I 
66. bus,         / 

t 

»• 

449. 

wymazać. 

»» 

457. wiersz 

5. 163 żupy 

168 2op. 

iJ 

460, 

19. 163 żu- 

168 2u- 

»» 

465. przypisck 

127. x/>££rt(zwłc rat % 

■ftak 

xptffTtavit^ xai xpdl 

$1 

465-    » 

127. O^YTfOiaz 

Ohyrpia^ 

n 

467. 

144. Elendorfel 

EbendorfM (Bielczyce) 

n 

469-    ., 

2. impet- 

impe- 

n 

417. wiersz 

12. Tak było 

Tak było w 

r* 

472.    M 

2, zwolywa 

zwoTywa- 

» 

473. przypisck 

19. prardu 

pravdu 

n 

477. wiersz 

15, twadzy 

władzy 

r> 

484.    „ 

20. Lanza 

Lanca 

n 

4«5.    » 

20. Pomarzanów 

FomoTzanów 

tf 

485. przypisek 

48. cum populo 

cum populo 

n 

487. wiersz 

12. W IX w. 

W XI w. 

n 

489. przypisek 

64. itb cjanAUCKiUEii 

Bb CJaBJiIICKIlX^ 

ft 

49<. 

74. e- 

et 

n 

491. 

76. nojjepsaTb . . . 
Boiinu 

TaKlIMlł . . 

. no6jepxaTb . . . Taioirb . . 
boHhu 

V 

500. 

105. dundaxat 

duntaxat 

n 

5«^- 

107. orribilem 

terribilem 

•ł 

5o<-    » 

113. w końcu cytaty 

dodać: 

Hasselbach. Cod. Pomcr. I 
323. 

n 

507. wiersz 

3. oderwał się: 

odezwał się: 

n 

509. przypisek 

131. Fomeramus 

Pomeranns 

łt 

5>9.    M 

147. int 

sint 

t» 

525. wiersz 

6. A czem 

A im 

n 

526. 

29. w względzie 

we względzie 

Ił 

527. przypisek 

X. icbi 

cibi 

»ł 

53(-    ., 

22. Solaninowiczu 

Sielaninowicztl 

łł 

539. wiersz 

18. bawola 

bawola 

?» 

540. przypisek 

64. w końcu cytaty 

dod JĆ : 

Jornandes. De Getbamm oi 
ginc cap. III, 

•» 

551. wiersz 

I. Litomicr/Acach 

Lutomirzycach 

»» 

573.  przypisek 

251. sukn.o 

sukno. 

t* 

57t). wier-iz 

4. IbraiiCii-ben 

Ibraima-ibn 

I- 

57Ó. przypisck 

iyi. Trrnowas 

Trznowas 

r 

586. wiersz 

17. r. 904 

r. 9t.>6 

y 

537.    » 

14. (893-931) 

(931-962) 

w 


xvu 


Wytłoczono: 

Poprawić: 

Strona 599. wiersz 

22. tlo Czechów, 

od Czechów, 

n   601. 

10. Prało w 

Prawlow 

n    608.      „ 

4. myśl 

na myśl 

n   60S. przypisek 

90. pod redakcyta 

pod redakcyja 

n    609. 

95. CoDepiio- 

Cfcuepuo- 

m   610. wiersz 

10. a czem 

a im 

»   61 [. przypisek 

ioc'1. Sulejowskie, 

Sulejowskic- 

^   619. 

139. od mytenia, lasu, 

o<i mytenia lasu^ 

»   6^3. 

164. w przywilejowi 

w przywileju 

n   638. wiersz 

I. okok 

obok 

n    639.     n 

7.  1108 

1180 

«    640.     „ 

5. białego 

Białego 

*•    640. 

6. Prawdopodobieństwem 

Podobieństwem 

„   645. przypisek 

282. Wroclawow 

Wroctawowi 

n   653. wiersz 

9. Widycliow 

Witków 

n    657.     ,. 

22. Tanchlim 

Tanglim 

•    658.     „ 

17. Kozlin 

Koszalina 

»    664. przypisek 

Oł-  JpCBHOCTU 

ilpCBHOCIU 

.    665.     „ 

104. pauorozi 

payrozi 

n    666.     „ 

117. pc)lplaczyc . . . Polplaczyc 

polplaczye . . . Polplaczye 

•.   672. 

146.  BIIT3b 

B 11 T jA 3 b 

M    673. wiersz 

6. hulerbcrgskiemu 

Laułerbergskierau 

..   673. przypisek 

148. Liuterbergskiego 

Lauterbergskiego 

n    677. 

161. viri nob les 

viri nobiles 

n    679. 

171. i 5<>o szytowników 

i 5.000 szczytowników 

n     683.      „ 

186. musiał by i w Polsce 

musiał być i w Polsce 

«     704. 

253.  H03II CMCTaBmO 

n 0 3 u  CMeTasmc 

^    705, wiersz 

2. ka 

ska 

.    714. przypisek 

2. .iiłcniiiiKi) 

ipCBłlltK^ 

n     716. 

15.  Kazwini  a (1275) 

Kazwini (1273J a 

r.      718. 

29. Staropuskie 

Staropruskie 

»    7t8. 

29. przy zbudowanym klasztorze przy zbudowaniu klasztoru 

.    7>9- 

32. x£^''aXaŁ 

x£(/'aAai 

^    721. wiersz 

12. kleszcze 

klaszcze 

,    7»i'    i> 

16. stuletnie 

stó letnie 

,    721. przypisek 

44.  OuUTh 

OnwrŁ 

..    7»3.    „ 

53. Ouurb 

OniiirL 

.    729. wiersz 

19.  fUóc 

//EÓC 

V    7J8. przypisek 

log. coluerunt 

coluerunt. 

w   739. 'riei^ 

4. gramatyka 

Grammatyka 

»    740.    » 

16. Hawolin 

Hobolin 

m    741.     » 

9. Hawolanie 

Hobolanie 

»    742. pnypisek 

126. C.iauflU'b 

C.iaBAiii} 

747. wiersz 

22. iwadzby 

swadźby 

748. przypisek 

149. riaMniniiKU 

IlaMilTHlIKU 

750.    „ 

15S. Antom 

Anton 

750.    » 

161. Crapo Eoru 

CiapopycKic Born 

miało znaczyć morze martwe.*) ciągnące sie aż do przylądku 
Rubeas, położonego za morzem KuroAskiem (Cronium).'") Wogóle 
było to morze „niepodobne do przebycia" (innavigabile), o kiłi- 
r^m dziwy prawiono, a jednak na tóm morzu od niepamict: ' 
czasów ścierały sie róinoplemienne ludy: Słowianie, Litwini, *. ^-u . , 
Swioni i Teutoni, nadając morzu i przyległym brzegom nazwy 
7. własnej mowy i wyobraini płynące. Od tych ludów, żeglujący 
do brzegów bursztynowycłi Feniki i Grecy dowiadywali sie o t^ 
co się po brzegach morskich działo, zapisywali nazwy miejscowe 
i choć w zepsutych  formach zachowali je dla potomności. 

Jeden z wiadomych nam najdawniejszych żeglarzy Pyteas 
z Massylii (r. 320 przed Chr) zapisał ^że na dzień żeglugi od 
zatoki Mentonomon leżała wyspa Abalus,*)  na  którą wyrzucany 


1 Niemieccy i skanrlynawscy barłocre upewniają ie w mowie Cy^ 
Morimarass snajiluje obj;i:^niente w m 6 r = morze, mor-miirw =r 
martwe, a muir-croin w tcrAŹnicjs26j mowie i&l.iAdsklćj znaczy ; Ei&mtrer. Hartli. 
TeuUchIflnds UrgeschichLc. I § 19S &. 463: Nilson. Die Uieinwohner des ScaUili- 
i)a4riBchen Nordcns s. 114. Nilson liczy Cymbrów do Gallów pomieszanycli tt 
Skantlynawami i siedziby im wyznacza po brxegu morca od ujścia Renu dn J\it1sa* 
dii, ale według Obcrmiillcra Cymbry moja byi przodkami Słowian? Uigcsch. der 
Wcndcn 19. T>incznsem według nieUturych sIowinAskich btidacx>', Morimiirttfttt 
ma znaczyć po słowiańska morze mio/nc, lodowate, Danilowic/. — Skarbiec Dy* 
plomaŁów T. I r.  1S60 s. I2. 

*) Septemtrionalis Oceanus: AmaUhium eum Heaktacuft appclUi, a I 'lirapAttiUo 
amne, qtia Scylhiam altuil, quod nomen cjus ^cntis lingua &igni6cat congebtttn, 
Philemon Morimamsam a Cimbris vocari, hoc est, mortuum marc, usqiic od promon* 
torium Rubeas: uUra dcindc Cronium. Plinius.  Hisl, NaU tV, 27, 

*)   Pytheas crcdidit Gutlonibus,  Germaniac  gcnli,  accoli  Aesluirium  OceaM, 
Mentonnmon nomine. spatto stadiorum «ex miUium:  ab hoc diei nari^jtlon? insulaiM 
abesse Abalum.   Plinius Hist.  Natur.  XXXVM  c. tł,   Aestuariam  tnacay ulew 
morski, lub rzeczny, micjscuwoilć  wodniMą,  mokrzydlo,   K.t Ićj podmoktćj m 
wo&ci  mieszkali  Galoni,  Golonii  Gytoni,  w  których  badacze  Gotów  upati 
W  I księdze  ninicjwcgo  dzieła tj 8, V. 5. wskazabsmy że  pod  Gotnnami  » 
rozumieć  Gdańszczan.   Co  &lc  tyczy  niiejscowoici  Mcniunomoo,  dla  obj^i : 
kldrćj w XVnt i XIX  w. mnóstwo niefortuanycH  czyniono domysłów,  to takowe 
sa zebrane przez Danilowicza (Skarbiec  dyplomntów I. 5).   Zauwaiymy,  że Mento- 
nomon nic można szukać u brzegów Danii, jak chcą  uczeni  nłemicbcy, albowiem 
IcAąca od icgu mokr^ydla na jeden dzień żeglugi wyapa Abalu* jest pólv 
biją, jak  zobiicjtytny niićj.   Wypada  wiec  potl  Mcnlonomtm  rozumieć  i 
przy ujidn Wisły, 


^n, jako  skr/epły wymiot  morza, krajowcy zamiast  drew 

ńa opał  używali,  albo sąsiednim Teutonom sprzedawali."*   We* 

"  .   mnych  vysp.i  ta  leżaka  na  trzy  dni  ieglugl  od  Scytyi 

li ^u^ Baltia i Basilia")   W nazwach  tych  daje się słyszeć 

..izwy  morza  Haltyckiej^o,  którą  wytłómaczymy  ni^«y. 

a tymc/asł-m zwróćmy uwago na inne nazwy morzu temu dawano. 

^^" r   (j  przffil  Chr, Komelius  Nepos zapisał,  Ze według" 

,.  -.111.1  prokonsula  Gallii  Metellusa  Celera,  król  Swewów 

'.i.val  osutniemu  kilku  Indów,  którzy  będąc  zachwyceni 

z morza Indskiego, na br/egi Germanii wyrzuceni zostali^ 

prz^ Chr.).   Badacze oddawna zgodzili się, ie pod nazwą 

;  Indskiego  wypada  rozumieć  morze  Windskie,*)  nazwa 

K;i"rt-go  powtórzona ])rze/ Ptol(łmeusa  (r.  i6i) jako zatoka \Vc- 

nM^^-a") i  przez Markiaua HerakUiotę w IV wieku,  tak^e jako 

Windska/")  Wendska,  stała  sie  wiadomą,  jako  cze^ć 

Oceanu Sarmackiego, ciągnąca się od ujścia Wisły ku wschodo- 

Do zatoki Wendskiój wpadały: Wisła, Niemen i Dzwina.*') 


•)   ł'»»)jj.-jc u lcrn  i!o  wiatlnmnHĆ  Fliniiis  x.tpisaT. /e  wyspę le Timeus  twal 
*Hn  (Hi»(.  N'jt,   XXXVU  cj,  w  innem  miejscu  Plinius  dodał,  że  wcdlui* 
nU L^nipsAccft&kicgo,  chI bc/.cgów Scytyi  na tuy  itni  żeglugi  lelala  w\.s|łu 
.1, Ict6i^  Pyicoj nazywał Basilia.  Hist. Nat IV c. 17. 

I  Ksiciri  Con)«1uisa  Neposa  zginały,  a}t  poilan^  pnex niego wiadomoU 
iMU  Mc)a (Dc Silu  Orbis  Itr c. V^ i Pliniu* {\Ui\.  N;iL lib. 
r'om[)oniu£a Meli omyłkowo Kapitano kuM  Bciuw, lccx u Hi> 
^  poiudwnićj: SweWtłW, 

•)   WeJlug  ówczesnych  wyobmżcii  gcogtaficeny^lit  McU  mniemał  Że  Ictn- 

mor«ir  Kjltyckie I^csy  się  ^tliciuś na wschotliie /. morzem  1ni1y).sUieTn i dla 

f" wy  Wimtńw i mona Winiłskicgo,  wyolłtiuil  sobie,  ic 10 sa 

Ml, i^ujc iii Euro^tii esi. ftiAnttur a lieptentrioaibus oceano Sarmattcn, 
''• anum. Gco^jr. I  III c.  5. 

^.irmatm, ąuAL- in Earopa rst. ilclmitur a. septcnlnonc quiilt*m ucmno 
:»tfl Ycnriicum »fnum. Pcriplus maris cxtcrni U It c. 38, in Ocił^TJiphi 
r«ł, c*h  Pari\ii  \i^%$ vol  I  p   558. 

»tt Vikiu1itv nuvii oHita tetiuumur Ctitoni nuvti osUa: puU Chrontim łłu- 
,'• *ui)Ł Rhndonis AutfU ostia. Hi Iluvii cxeant iti sinam Yendicum, qiii 
mtnc incipil, iti innnensiim cxtenstt3.   Marc. Htrnik. ob;tcx Peripitti, jak 


yyi- 


i» 


—   4   — 

Tymczasem część oceanu Północnego od Wisły na zachód do 
półwyspu Cymbryjskiego, już w I w. po Cłir. sł^meła pod nazwą 
morza Słowiańskiego Suevicum marę, jak pisał Tacyl'") 
Nazwy tej po Tacycie nikt wiecćj ze starożytnych nie powtó- 
rzył, ale rozdział morza na dwie części: jedną od brzegów pół- 
wyspu Cymbryjskiego do uj-^cia Wisły pod nazwa morza Zaclio- 
dniego, Germańskiego i drugą od Wisły do zatoki przy ujściu 
Dzwiny, pod nazwą morza Wschodniego, Sarmackiego, Scytyj- 
skiego ^niemoźebnego dla żeglugi^, trwał długo. ^'') W IX w. 
Eginhard morze, o którem mowa, zwał zatoką oceanu od za- 
chodu na wschód ciągnąca się,**) a w dokumentach tego wieku 
znajdujemy nazwę morza Wschodniego,'^) które już w VIII w. 
zwano morzem Barbarzyńców,'*') W X wieku zjawia się morze 
Rańskie, w około wyspy Rany (Rugii).'-) W XI wieku Adara 
bremeński przypomniał starodawną nazwę morza Scytyjskiego, 
do którego wpadała Odra, ale północną część tego morza u brze- 


*•)   Dcslro Stievici nmis lilloie Ac&tiorum genlci »Uuuntur. Germ  c. 45. 

*■) Ptoletneus morxe Niemieckie zwal Oceuncm Ailtlyc«nym i GcnnaAsUi^ 
morze od półwyspu Cymbrijskiego do Włsly — ArVlycznem (Geogr. 1. He. tt 
§ I.), a morze od Wisły datćj na Wschód i północ Sarmackiem, południową 
cze^ć którego stanowiła zatoka WcneJska (liii, III. c 5). Agatbcmcrus (r. 2tr.) 
pisał: Occaniis Arcticus sive Borealis cujus lamen pars orientem proprior dicilui 
Oceanus Scylhicus, occidcnlalis vero Germanicus et Britannicus. Geogr. cd, i7i>j 
s, 242. To^ samo [>ó/.nicjs2y Anonymu^ (nicwindgmcgo roku). Geogr, CompcnJaria 
in Gecgraphi Graeci Minorcs, ćd. Par. vol. II. 1861. &. 506. U MarkianA Hciinkle* 
oty: Oceanas Germanicus od półwyspu Cymb. do Wisły i Oceanus Sarmaticus od 
Wisły do D/winy, a dałćj Hyperborcus, Incogailus Oceanus. Ob. ł'eriplus Occani 
occidentałis Sepentrionalisąue. Tabula XXIX in Oeogr. Minores. — Aeticuł l>4ry- 
anin w V w., Jornandes w VI w., Teofdakt Siinokaia r. 620 prawili o OcCiiiio 
Wschotinim, a K^ograf Rtiwcń^ki i. Gqo oaz,ywa] je Occanub innayij^alMlis. 

>^)   Sinus  qui  ab  occidentali  Orientem  ver&u5  porri(*)tuT    KginłtArd  r.  ^41* 

'^1 An. 834 granica arcybiskupstwa Hamburgskicgo: ad Albia fluminc uscjoc 
ad marę Occanum et sursum per omnena Slauorurn provinciam osąue ad m»rvi r|uoil 
Orientale vocant- Klempin. Pommersches Urkundenbuch I.  N, 2, 

^^) An. 786 biskupstwo Brenieńskir sięgało: ubi Trauena absorbcŁnr A tnafi, 
dcinde usquc quo pervenialur, ubi Pene lluvius currit in marc barbaram. Klempin I. 
No,  I. takie  Hassdbach — Codcx Pomeran, N,  1. 

'')   An. 946 ab aquilone marę Rugianarum. Klempin I. N to. 


inM i C»Kamlyhtiwii zwał zatoka Bałtycka.'*) gdy tym- 
lu wiichcKlnio* północna cze*5Ć morza od Waregów na Ruś 
lijcych, słynęła pod nazwa Warengskiego, Wareżbkiego.'") 
W pomnikach ludów północnych morze Bałtyckie słynęło 
ul nazwa morza Wschodniego: Austrweg (wschodnia droga). 
Eystńs^Jt, niemieckie Osterraitz. anglosak. Ostsae.'^) Nazwy te 
/JAwiaja sit: dopiero w IX i X w., ale niewątpliwie istniały da- 
wtiti^j, bo ludy skandynawskie przyległe im wody musiały zwać 
we wlasnćj mowie, podobnie jak inne pomorskie ludy także 
zwały je po swojemu. W Polsce -nie było zapewno właSnój 
nazwy dla oznaczenia morza Bałtyckiego, kiedy kronikarz Gallus 
(r- 1117) pis>ał, że Lulycy, Pomorzanie i Prusy mieszkali nad 
cniif7cm Wschodniem, albo AmfUrionowem.-') Nie wiedział wiec 
GaOu^, że już w IX w. morze u brzegów Lutyków i Pomor/a- 
nów nosiło nazwę Kańskiego, a zapewno i Słowiańskiego, skoro 
]ui w VIII w. morze koło w. Rany zwano Barbarzyńskiem, 
w XIII w. w ternie samem miejscu morze nazywano „zatoka 
lowiańską.** '*) Około tego czasu kronikarz Helmold (r. 1173) 
podniusl&zy zapisana dawniej przez Adama bremeńskiego, nazwę 
morza Bałtyckiego, mniemał, że morze to jedna odnogą ciągnęło 
••ii; Jo oceanu Zachodniego ku Wschodowi, a nazywało się Bal- 
lyckicm  dla tego,  że długim  ciągiem,  jakby  pasem przez kraj 


**)  HisL Ccciesiasi. I. tl. 10, 13.   De Situ Daniae c 320. 
*•)   Atib  Abu-Kichan kolo r,  1030 pisał:  inoue  Warcng ciągnie  mc ł pól- 
•ocncfo iwiat  oblewającego  tnorea ku południowi,  mając  uczciwa  dtugo>ć i szcro- 
Wc»^v.   *\Vitcntr jcłt lud  na jcyo  br/cyach.   f-<lcwcl.   PaUka  wiek  SrcJ. H, 521. 
P".':r  1 Xr;r (1125— H56I pisał; MopB Bflp/AWLCKOMy.  Biclywski. Mon. Pol I, 551. 
•>pUie  OATodów  prsu  króU  AlfreJa 1 (r. qoo)  Ostsac,  w wyilatiiu 
iMun. Pol. I s. 13, 14) dowulnic  ua bałtyckie przctlómoczooo.  Idiic 
.i... vjcl) pątników anglosakłionskich  ł w sagach. 

**)  Oftłlus. Chroń, n Biclowskicgo M,  P, I, 594. 

*^ <   Sinus  SUvicu5.   Mnpp.t  Rcgnum  Daniae  cl  S]aviłłc,  i:.aiiaC|  Dominium 
irtie.   Rcge  VcUlcmatu  U.  I.angcbck.  Scrip.  Rer.  Danicarum.  T.  VII 
na rozkaz  Waldemara II nloiona r. 1231,  na mocy rsadowych  wiu- 
t;u]c ru uwi^jc. 


Scytyjski, aż do Grecyi sięgało.-*) Tak przyjmowano gcografije 
w końcu XII wieku. Nie dziw więc, że aż do tego czasu morze 
Bałtyckie, zawdzięczając starożytnym powieściom Greków i Rzy- 
mian, słynęło morzem niepodobnem do przebycia (innavigabile\ 
pokrytem pomroką. (tenebrosum, caligans) i że na niem miały 
znajdywać się wyspy niezamieszkałe, gdzie ciągły śnieg i lody,*') 
W obec takich niedokładnych wiadomości geograficznych, 
ustanowienie pewnej terminologii było niemożebnem. Pod wpfy- 
wem starczy tnycli autorów, z których w wiekach średnich nau- 
czano geografii, geografowie i hbtorycy europejscy aż do XVI 
wieku nadawali morzu, o którem mówimy, nazwy morza Ger- 
mańskiego, Scytyjskiego, Sarmackiego, niekiedy Swewskiego 
i Bałtyckiego. '**; Dokumenty od XIII w. niewznawiając dawnych 
nazw, ograniczają się wyrażeniem ogólnera: morze, pod którem 
podrozumiewano wody bałtyckie. Gdy wreszcie nazwa morza 
Bałtyckiego pod koniec XV w. poczęła wchodzić w powszechna; 
użycie, dziejopisowie nie pojmując jćj znaczenia, tworzyłi najdzi- 
waczniejsze konjektury dla objaśnienia tej nazwy.-**) A gdy się 
przekonano,  że  nazwa  ta  ma  związek  ze  wzmiankowaną  przez 


"j Po łacinie ballhcus = pas. Poilobtxna diwicku podsunęła Hclmoł. 
Juwi mylny wykUd nnzwy morza Bahyckiej^o.   Chroń. I,  l. 

**) Tak prawił kronikarz Gallits w XII w. Pori!>w. prsypiack Ldewcln w. Pol, 
W. Sr. !I 5 X. 5. s. 348. 

") JoJocus Dccius (r. 1516) granice PoUki oinaciyt „per Pomcronittm Ad 
litiiis Gcrmanici maris, per liilus dehinc Septenitrionale per SamagiLis ad fiuvii Ru- 
bonis fontes. Dc vclU5talibus Polonoruni. w Poloni. Rerum, Pistoriusa. c*!, B;tsi1cac 
1582. T. II s. 264. 

^<^) Aencas SyK-ius mniemał, ze BaUIietis sinus ailco late patel. ut uicoiu- 
pcrUe niagmludims apud a1iquos csse videatur otigo ejus ex Britannico niari ducitur* 
(|uod Gennani cum appclbri poiest." Dc Polonia in Polonie Rerum cd. 1583 T. t 
p. 4. ICraatius zbijając wykład HelmoUla o pochodzeniu na/wy BaUicum. twienjjiil, 
te Balticum marc diciUir a Raltia pcninsula, iiuac triu continent aqiiiIonis rcgnA, 
Dtinium, Succiam, Norvagiant. . , . Idcmi|ue marum Barbojum, acu pclu^os Sv)(hi- 
cum dppcUatur. a gcntibus, quas allaiL, barbarlcis. Addo, appelluntur et G<Tmati|- 
cum. Suacvicum cl Sarmaticum. . , . Yandallu. ed 1580 p. 30. Pó^ićj prAbonrann 
BalLyk wywieść od mytyctncgo Uróla BaUcm: „Balicr fdius Ottco« n <]uu dlcJtur 
niore BaUicum.   Lang«bek. Scrip  Rer. Danie. T. 1 p. 83. 


wyspą AbaluN, Ba^iilia, Baltia, poczęto wyrozutnie- 
i&.nut tych nazw. Mniemano, ie Basilia po grecku o/na- 
wyspt* knJtlewsk^, pod kióra cześć Skandynawii podrozuinie- 
wano, a Bałda w mowie Skandynawskiej i angflosaksońskićj 
oznacza cieinine belt albo balt,*^ nazwa którćj jest w związku 
X myiyczneoł bu.stwem Baal.'**) Przy glebszem zastanowieniu 
-''- /auwaiano, ie nazwy Baltia żadnym sposobem nie można 
•r(nvadzać z mowy niemieckiej, albowiem u Niemców morze 
:yckte oddawna nazywano Austrmarr. Eystrisalt, Oster- 
SAlZf Ostsee. ale nigdy Balt. tub Belt-**) i że nazwy tój 
fpada szukać w mowie sąsiednich ludów, mianowicie w litew- 
i^, w której bal ta s znaczy biały. Wreszcie wzg^lędem po- 
cienia starożytnej Baliii zgod/ono ^ię, źe pod ta nazwą cudzo- 
ziemcy rozumieli półwysep Sambiję, mieszkańcy której sami siebie 
nj^ywali ludem białym Bał tik ej. zatokę elblagską Bałtika, 
Teutoni Sambiję zwali Widand to jest ziemią Białą.*'") 

Streszczając  przytoczone wiadomości  przychodzimy do  na- 
^nogo ivniosku. 

Przestrzeń  morską od  półwyspu Cymbryjskiego do Wisły 
cudzoziemcy nazywali  morzem Swewskiem, Scytyjskiem. Barba- 
i^ki^m, Rańskiem, nareszcie Słowiańskiem od nazw, pod któ- 
1 w różne wieki Słowian podrozumiewano.   Od ujścia Wisły 
ijólwy.kpu Sambii przestrzeń morską zwano zatoką Windską, 
Wendftk), Wenedską t  j. Słowiańską.   Cała więc przestrzeń od 
Szlezwiku aż do zatoki Kurońskiej w pojęciu cudzoziemców była 
/em  Słowiańskiem.  co  tak  mocno  utrwaliło sig  w umyśle 
• -munw,  że  nawet  po  zniszczeniu  Słowian  nadłabskich 
^>jj połowie Xli w., mor^e koło Szlezwiku i Rany w urzę- 
dowych pismach duńskich zwano „zatoką Słowiańską. ** 


MalŁc-  Bruii.   Gćogr.  Uiitvcrftc11c 1 s.  H2   Barth.  IcutKb.  Urgcsch.  I 

SiUuri,   Dic Ureinwohncr des ScaniUnawiftchen Nordens. 55. 
>   SiMMŁyk.   Star. Slow. Sj,  iq, Z k 493. 
•")   Lelewel. NuTuiJy %,  391, 


Wa północ od Samf)n po brzegach tltwy a2' So^^atoki Ryi- 
bki^j, morze zwało się Biaiem. a nazwę te udzielili mu pobr 
mieszkańcy, którzy dotąd sąsiednie wody nazywają w oiu w ik 
Iitewskit;j bałtajura*'') i w lotyszskiej bo ł los juris,*') Na- 
zwa ta, jak wspomnieliśmy wyżój, znajduje odgłos w poznanej 
na kilka wieków przed Chr. wyspie Baltii, a zatem mamy pod- 
stawę do wniosku, ie obok Słowian Litwini prz)'najmniej na 
kilka wieków przed Chr. siedzieli na brzegu  morza Białego, 

Po wyniszczeniu Słowian w XII i XIII w. na brzegach 
morskich, kiedy ju^ nie było racyi morze nazywać Siowiańskiem. 
nazwa morza Białego poczęła sie rozszerzać na zachód aX do 
granic Danii, w łacińskii^j formie Balticum u Niemców Baltiscł^e, 
a u Polaków w XVI w. Baltejskie, później dopiero Bałtyckie.^**) 
Tym sposobem narodowa litewska nazwa morza Białego, w zmie^ 
nionćj nieco formie, wziąwszy przewagę nad innemi nazwami, 
stała się powszechną, a chociaż Niemcy usiłują utrzymać własna 
nazwę Obtsee, t, j. morze Wschodnie, nazwa morza Bałtyckiego 
tak już weszła w użycie u wszystkich cywilizowanych narodów, 
ie /apewno na zawsze zostanie. 

Jakże sam lud słowiański przyległe morze nazywał? Wia- 
domości o tern nie mamy. Przyległe wody zapewno zwal po 
prostu morzem, nie troszcząc się o nadanie mu jakiejbadź cha- 
rakterystycznej nazwy. Podania i mowa słowiańska żadnych 
wskazówek w tym względzie nie dostarczają. 


'*}   ]aros£ewic&.   Zarysy < czasów  pog^Askich  Lilwy.   Pismo  cbtaro>re Wi- 
leńskie xa rok 1859 s. 84. 

'")  Zapisano t  ust  Loiysia AiUma GrejJty, se wM  Lcjumy,  gnUny  KApjifai 
pod Pynabnr^iem. 

•')   W końcu  XVI  w.   K]onowicz  Sebesiyan, w p.imieiniku  ksi^i^ \ lihW- 
I6w jKtIskich, pisał: „Sicmowil podbił br/egi ballejskic** (Ob. wyJanie T  . 
KiaUuw r.  1858).   Ale w tynuc czitaic Stryjkowski pisał ,,mor/e  Wen'. 
d^U  Kiirskim.  Zmódtkim.  Truskim  i   LilUndbkim  xjwtctny;**  w  innem  mie]9cii: 
«rcek«  LibA  wpada  w BnUyckic  albo  fruskte notsc;** — od  mart^  ulbo  icj.fta 
KurUndskicgo** i t. d, (Kr\}ttlka. wyd, r. 1844 toid, I &. 41. ruxd. V s« 48, ^ 
Wulocznitt le wtedy naswa muna  Bałtyckiego jeszue sie nie ho»H^ 


u  Słowianie pod nazwą Windów, Wendów, 
Wenedów. 

Najwcześniejsza wiadomość o Windach,  ^awdaiieczamy po- 
l Korntjlego Neposa o Windach zaniesionych burzą z morza 
o do  brzegów Germanii  r.  ój  przed Chr.''*)   W Jłto 
S!:\t i,,.j  Plinłus  (r  7g)  w  liczbie  ludów,  zamieszkałych  po 

Lt-c.* w,ii  morza  na wschód  od Wisły, wzmiankował Wenedów.""*) 
Wnet po Pliniuszu, Tacyt, rozpowiedziawszy o Wenedach łotru- 
)ących po górach i lasach miedzy Fennami i Peucinami. objaśnił 
t» ich do Germanów zaliczyć  wrypada,  albowiem siedliska  mieli 
ni^T'  1  " -,  tarcze nosili i pieszo rzeiko chodzili, w czóm różni 
o\ . iW na koniach i wozach wiek swój trawiących.*"")  Po- 

\i9tm\e jednak siedlisk Wenedów Tacyt domysłom zostawił. Do- 
^km Ptolemeus (r. 161) dokładnie wskazał, że na pobrzeżu 
Wcnedskiój, od ujścia Wisły na wschód położonej, byto- 
Venedy. jako jeden z większych Sarmacyi ludów,* ^) Odtąd 
a Wenedów stała sie głośną. Powtórzyły ją: napis na mo- 
imperatora Wolusiana (r. 253)"*) i tablice drożne impera- 
tora r»:»odozego (r. 423)***). Ale najdokładniejszą o nich wiado- 
^idał Jomandes (r. 550), według* którego „od gór okrąża- 
i u wieńcem Daciję (Karpackich) w lewo ku północy, na 
nych przestrzeniach aż do Wisły zasiadł liczny lud Winidów, 
eArego nazwiska zmieniają sie według plemion i miejscowości 


**|  WyMj cyt 7. 

bicc  hdbiun  j<ł  V)stul.im  U5quc  nuvium  a  bjmiali5,  VcnC'tii, 
'  nin. H, N. XV, i?. 
^)   Oe.'int;ii*M  ^tt, 

**)   TcncDŁ autem Siinnatiam gcntcs ma\inujc. Yencdac prr totam Ycaedicuin 

rt^lcn. Gcogr. IV «<I. NobUc III c. 5.   Latigluis.   G«t»gr. tle Ptol.   K»aj* 

5tf9-»cyi ful. 76. 

I ••)  łrop. C Va. F, Gal. Vend. YolusUno Aug. L j. Imper-iiori Caerari Van» 

'' .tintłicoi WcndicOi YolusuDo  Augusto, w Ssararityka.  St^r. Slow. 


■kj. SUT. 


it»e. . .  V<mcJl . . PeutlngeriaiM TaUuU itincr arii w Stafa- 
• by Vn ». 687. 


lO   

/.amieszkałych, głównie jednak nazywają sie Słowianami i Ad- 
lanii. Słowianie mieszkają od jeziora Musiańskiego (Mieźowego) 
1 iródel Dunaju, aż do Dniestru, a na północ aż do Wisły.** ^''J 
Tym sposobem naoczny świadek Jomandes zapewnił, ie bytują- 
cych na północ od Karpatów Słowian, od źródeł Dunaju al do 
Wisły nazywano Winidami. Dla czegói jednak obok nazwy 
Słowian dziejopis udzielił im jeszcze inną — Winidów? Joman* 
des tego nie obja^^nił, ale nie ulega wątpliwości, ie ludy półno- 
cne: Szwedzi, Dani, Teutoni, Anglo - Saksoni w starożytności 
Słowian nazywali Windami, Wendami. Później w VIII i IX w« 
podróinicy anglo-saksońscy, żeglując po morzu Baltyckiem, 
wtarzali dawną nazwę Słowian: Winedi, a kraje ich zwali Wl- 
nodlande, Winedland, Weonadland.**) Nareszcie w łacińskiej 
pisowni wieków średnich zjawili się Vinidi, Wenedi, Yinades,**) 
u Adama bremeńskiego (r. 1076) Winuli/*) a u Helmolda Wi- 
nithi,  albo Winuli.**) 

Z dokumentów od X do XV w. przekonywamy się, że nie 
tylko na ziemiach wj^dartych Słowianom od czasów Karola W^ 
ale i dalej na zachód po nad Wezerą w Ba wary i, Szwajcaryi, 
Tyrolu aż do granic Italii krzyżowały sie dwie formy nazwj 
Słowian:  Wind,  Windisch  i  Wend,  Wendisch-''*)   Z  bie 


*•)   CyUU w księdze I S 4- *^y*- ^' 5- 

• >)   W  pieśni  angIt)-!^aksońskicgn  pątnika  t  Yin^^ir.  Vincili;  U  WuKri 
i Otcra. kolo  r. 900. YeoncKiland,  YmoiilanJe;  U kruU AlfreJj I tS7l — <>i.'Ji  ^^ 
nedałanil, YiuedAii. Biclowski &(. P. I. 

")   U  Fredegcra  (r.  Ó43I  SUvi  ci'gnomcnU?  ViDiii).  chr. i^, 07;  u J   1 
mnicbi bobbieńskietro {r. 627ł. Ul Ycnetiorum  f^ń e1 Scl«vi dicrhintar.  in v-.  ^i 
Cobambatii: u Św. Bunifiictgo w Y!II w. in cpiit. »d Al!; Ycoetll, \V Ju- 

kum. r. 846 Moinvinidi n Ritancwinidi; yt dokum r. 863 ili. 

.  ^)  SlAYAnU  igitur  amplssima  Gernuniae provtndA, a YinoUs iacoliltUi i)Bł 
oltm dtcti mnt Ydndali. Ad, Brem. Hist. Eccle:^ II c  lo. 

**)   Anlitjuilus WfttiiUł^ ttunc auicm  (117**^ Wtttiłhl scu WltJtili Tip-^Ttllafił^r. 
UclinoKI  Chr. I c a. 

**)   Wind-gau  nr  góiach  Hanu,  Wiodisł-u  iu.  u^J  Reo^ni  «*  >i«-;*-*Ał 
\Viiilscb-fiBa okolica w Tyrolu lud  n  Adiie (Etsch*.  WinłUH-b*GTaU m. w 
t mnCkkiwu w» slawia&sktch x pnydaaicm  widiscli  lab wcudiftcb, Q cs«m puvii 


—   1 1 


I 


enJ^wzięła przi.nvag\j i d/iś  dla  o^naczen^a 

^v (iermanii pozostałych, Serbów- łużyckich,  tudzież  szcza- 
wiów ian na Pomor/.u, koło jeziora Łeby,  Niemcy używają 
nuwy Wendów, a kraj po wygasłych Drewianach w Luneburg* 
ilrim n;uywaja Wendland. 

Nazwa Windl, Wendi poszła od pierwia5«tku wind. ale co 
*•" •"" '"'Twiastek oznaczał dotąd rie wyrozumiano. gdy bowiem 
ruj^ identyczność jego z nazwa  Indi,  India,  inni  szu- 
1tt{| związku z wyrazem  winda,  wcnda,  oznaczającym  wodę/**) 
omi^mając, źo  ludy  pomorskie  osiadłe  w  krainie  napełnionej 
^u»«^^  w«id,  otrzymały  nazwę ze znaczeniem  wody  połączoną. 
i'rzcciw temu powstał Szafarzyk, dowodząc, że przy porównaniu 
■nazwy ludu win di, wendi, z wyrazem woda, oba wyrazy rza* 
się  róźnemi  prawidłami,  a  we  względzie  gramatycznego 
kkbdut każdy z nich za samorodny uważanym  być może.  Po- 
dobnie i domysł jakoby wyraz windi, wendi był nazwa miejsco* 
^,  a  nie  Słowian  lub inny lud pomorski  oznaczający, według 
"^/aiarzyka źadnt-j  podstawy nie ma.*') 

Zbliżenie diwieku nazwy ludowej windi z nazwą wody 
W pierwotnej formie jeżyków aryjskich, nie przestaje łudzić ba- 
[daczy, którzy dotąd w tój nazwie upatrują źródło nazwy Wen- 
dów, przez Niemców Słowianom nadanej. *^) Tymczasem Kelto- 
mani  chcieliłDy  z  wyrazów:  wind,  t*" w i n d ,  g w i d d = las 


. K^iiifiMt^j w i;  17,  a jesiczc  obi«mićj  w  księdze  IV,  gilzie wypadnie  mówi£ 
•łowieniu Slowutn. 
")   San&1(i)t  tind, Uciń. u n d 4, ^taion. undca,  unda,  u n d i 4 (iluctui) 
2.iL>.L mcm. u n d e, kUro haUk u i h i j, ^n^'$>  y d li   $kan.  u a n;  siar. pr.  u n d 4, 
i«YtiiM. iinda (r. Ondjtwul, md. uda, udakji (aiiua% grc. iidor, Ik. wjiidu, 
Ml ^ it ; n ł,  dun.  v * n d .  celt,  va»d,  vend,  vond  lflTiviu5',  v i n  (a<iua) 
yk.  St&r.  Slow. ^ 8,  15  s,  190.   U  l»tyuów  w InflanUch  poUkicb 
..^..ij^iłm Uwdin^ = woda. 
SUł. staw. S^ ^ I3 ». 191 

Der uidlŁc Natnc AYcndcn hu ilic ^l.ivcii sctiuint 4u> ilcm a)t>k.łt)iL 
||kVxv«t abi(uleiten; Wendcn sind dcmnacłi Woiscrlcuie. Sumpllcutc, yrudc 
plnim; brido to ucntinnt vun ihreti gcnnonischcn Nachbam. Pocschc. die 


wyMieść* nazwę  W indów, 
leśnych, szczególnie w okolicach podmokłych.***) 

Szukając po świecie nazwy Windi, znajdujemy ]ą w staro* 
i^ytności nie tylko na pomorzu baltyckiem, ale i dalój na zachód; 
w Gallij,**) Brytanii,**) w Hiszpanii, gdzie były wiadonie góiy 
Yindius,**) w Azyi za Gangesem rzeka Winda czy Wenda 
i grzbiet wysokich gór Windhja.'*^) Widocjinie więc pierwiastek 
wind jest pra-stary i spoczywa w ogólnem źródle mowy aryj- 
ski^j« 'i któn^j jedynie badacze mogą zasięgnąć światła, dla roc* 
pędjEonia pomroki dotąd zaciemniającej wszelkie ich usiłowatita. 
My tymczasem zaznaczamy fakt, ie Słowianie pomorscy przez 
Swionów i Teutonów od niepamiętnych czasów zwani byli Windi, 
Wendi, a przez sąsiednich Czudów Wane, Wane, 

3.   Różnica  między nazwami Windi, Wendi, 
a Veneti,  Wenecyanie, 

Porównywając  nazwę  Windi,  Wendi,  Wenedi  z  nazw^ , 
Yeneti nadadr>'atyckim Wenetom służącą, badacze utrzymują, le | 
nazwy te są jednego pochodzenia i w ogóle oznaczają Słowian, { 
od morza Bałtyckiego do Adryatyckiego w starołytności zamie- 
szkałych.*'**)  W gruncie rzecz ta ma sie inaczej.  Suro2ytnyna 
Grekom  wiadomi  byli  nad  morzem  Adr>atyckiem  Enetoi, 


*•)   Siczególowe porówiunic kcltyckich nuw i1t<cw rółajrcH głTMlkó^ w i 
iDoUcn — Zur Abstommung «3«t SIaven  12 —  1 4. 

**)  U Str«bona Yinrlalum pny ujśaa  Sulgi «lo Rodami, a Flora 
flu = Sulgis, u Pioicmeusa Yindinum m. ViadoiD&gos m. 

»<)   U  Piolemeuia Yimiogon tinns.   Z  iiiner.  Am. wliilune  YimknBM  p»' 
drodz« miediy YcnU Bel^rum I CoHcwa;  Yiodoeliaia prawdopodobck w»| npa* 
&lu oiedakko Winbornu.   Forbign AlL Gcogi. 30S.   A Wamtu ttie «l*d(M»e opat- 
st«o Windsor? 

•«^   Ptolemeos  Geogr.  U  c.  6  §  21.   Wttłłtt£  Kici>crta  kdtyckj  aatm ^ 
W i a d = bialjr.  tud Ytndias otnacsAlo  tcniiue|Hc giry Pctt&s  UtncAx ~- 

M)  Kkpcft.  A)L Geogr. 33. 

M)  UMktten, Sarowiecki. SuCuzyk. po«^. Safiu^yka Siu. Sl9v, $ S. 


SJieti,'^  a  nad  morzeni  Baltyckiem  Ouindoi.   Pierwszych 

Riymtanic przezwali Veneti, ostatnich Vindi, Venedi. Wido- 
i ax\\t dwie formy nazw ludowych były różnp i miały dwa różne 

pierwiastki. Nazwa Windów, jak wskazaliśmy wyłój, pochodzi 
I od pierwiastku Wind, a jakiż pierwiastek raiala nazwa Enetów, 

Wenetów?  Odpowiedź  badacze  mog^  znaleić  tylko  w  mowie 

połuilniowo- zachodnich Słowian, u których Wenecia od niepa- 
I tniętnych czasów zowie sie Benetki, zawdzięczając swą nazwę 
'łniq*cowości podmokłej, benetkom, u Czechów dotąd betiaiki 
OMywajijcćj się.**) Lud siedzący na benetkach przy ujiciu r. 
I, zwyczajem słowiańskim  zwany był Benetcranie,  z czego 

Ijymianie zrobili Yeneti, a Grecy dla braku litery n\ Enetoi, 
t^neti Widzimy więc, że nazwa nadl^ltyckich Windów, Wen- 
i', Wenedów nic wspólnego nie ma z nazwą nadadryatyckich 

rćtjctów, Benetczan.*") 

4.  Słowianie i Anty. 

W  przeglądzie  etnograficznym  Słowiańszczyzny  w  ciągu 

ieru*fizych  pięciu po Chr. wieków, wskazaliśmy, źe zachodnio- 

>lnocną czcić jej zamieszkiwali Swewy od źródeł Dunaju aź do 

n*ly,  drugą  na  wschód  od Wisły  aż do  Dniepru i dalej  za- 

aicszktwałi Wenedy.*") • 

Kiedy po upadku państwa  Rzymskiego  (476) zamiast da- 

a*j nomenklatury klassycznej. poczęto wiadomości etnograficzne 

Eerpać  z  rzeczywistości,  nazwy  Swewów i  Wenedów  znikły, 

na ziemiach  przez nich  zamieszkałych  zjawili sie Słowianie 


, **)  Sc:yU» Peiiplns;  Scymni Chii.  OrbU dcscriptio;  Straho Geogr.;  Appian. 

"■' ',  53. pisali y.VłTł*i. 

1. Zapft<l. Slow,  195, 
j  n  Bcnctrzatiach  jiIjiii  sprawę  w  lUicIc  o  Stowiańnfzyznie 
'^ '"'iji kl'*łte t ceasrm wydać *atnicr/arn. 

^wcwach w ksi^fUc I ninicjtAego il«icta, o Wcncilach w bic^^cym §, 


—   H   — 

I Anty. Nazwy te jednocześnie podali do wiadomoici senator 
Prokop w Byzancie i biskup Jornandes w Rawenie około r. 553, 
Według Jornandesa „Scytyja graniczy z Germanią tam gdzie 
się Istra poczyna, albo od jeziora Mieżowego rozciągając się do 
rzek Prutu, Dniestru, Bohu, Dunaju i dalej w nie zmierzone 
przestrzenie aż do Azyi. W tej Scytyi mieści się Dacyja, okrą- 
żona wyniosłemi górami (Karpackiemi) w kształcie korony. Od 
tych gór w lewo ku północy, na ogromnych przestrzeniach, aż 
do ujścia Wisły zai^iadł liczny lud Winidów, którego nazwiska 
zmieniają sie według plemion i miejscowości zamieszkałycli, głi> 
wnie jednak nazywają sie Słowianie i Anty. Słowianie od No- 
wego-grodu ziemi Romańskiej i jeziora Mieżowego rozciągają 
sie aż do Dniestru, a na północ aż do Wisły. Najdzielniejsi 
Anty, dotykając morza Czarnego, od Dniestru rozciągają się do 
Dniepru, oddalonego na wiele dni drogi od poprzedniej rzeki, **^*') 
W innem miejscu Jornandes, opisując zwycięziwa króla Gotów 
Ermanrika (r. 332 — 350), powiada, że pobiwszy Herulów, zwrócił 
on oręż na Wenetów licznych, lecz nie wprawnych do boju. 
„Lud ten pochodzący z jednego szczepu nosi trzy nazwy: Wene- 
tów, Antów i Słowian, którzy chociaż obecnie |w VI w) zn 
grzechy nasze, dociskają nas, dawniej podlegali władzy Erman- 
rika.""") Prokop rozpowiadając o ucieczce Herul»>w, około roku 
494 z krainy na lewem brzegu- Dunaju, bllzko uj^ńa r. Morawy 
położont^j, do Warnów, wzmiankuje, że wszystkie ludy słowiań- 
skie pozwoliły im przez swe ziemie swobodnie przechodzić."*) 
W innem mie scu Prokop wspomina o napadzie (r. 527) Słowian 
i Antów na granice rzymskie.*')   Anty mieli siedziby na północ 


**>)   Jornandes.  De Origtnc Gctarnm c. $,  CyUta i objaśnlmifl w ksIcJce I § 4* 

•®J  Post Enilorum cafdcin idem Ermanaricus m Yenetos arm* commoni   ""• 
i{Uainvi& armis di&pctiii, scd nuniefo^łUlc pollentcs* pHmu rcsistcre conabAntur. 
łiihil valct raullitudo in bcMo,  praescrlim ubi et multido  armuU  advcneri(;  timu  i:» 
nt initio cKpOj^itionift,  vel citilugo gentis diccre eocpimuft,  ab una &tirpc cxdr(i, Uin 
mmc nomina reddidcre, id cU, Vcncli. Antcs. Sclavt . . .  De Ofig. Gcl. c 33. 

"')   Dc bello Gutltictt lib. It c.  15 »lr. 205. 

*')   Jam cnim sncpe Huntii,  AnUe es Sclaveni  frajcclo  fltivic<, Rtiraiknon ptt» 


—   '5   — 

tałolii M^lyfk^e} i byli  bard/o liciinym ludf^m.'*')  "Dawnie, 

' powiada Prokop,  Słowianie i Anty jedno  nazwisko Sporów no- 

'*iB. niby dla tego, ie sporadycznie pn wsiach bytowali."*! Pó/.niej 

iui2wy Aniuw wspomnieli jeszcze Ajfatias (rr. sbo)*"** i Menander 

protektor (r. 582), rozpowiadając o zabiciu przez Awarów Me^^- 

|mira po^A  AntiVw.'*'*)  Inni greccy pisarze jak gdyby nie sły- 

leH o Antiicb, nazywają ich Słowianami. 

Z przytoczonych  wytój  wiadomości  przekonywamy się,  źe 

jcy  u  Niemców  pod  nazwa Winidów,  Windów.  Wendów 

inSe ju2 przed VI w.  byli ludem  bardzo licznym, wieks?^ 

Europy zajmującym, z jednego szczepu wyrosłym i na dwie 

ie  Słowian i Antów  podzielonym.   W końcu VI w. nazwa 

iltów znika, a zamiast jej nazwa Słowian rozszerza sie na ludy 

ieszkale  nad  Dnieprem  i  Oką.   Tym  sposobem  ogromna 

restrzen  od  źródeł  Dunaju  a£ do Oki,  na  północ do  morza 

irckiegu,  a na  południe  do  Italii,  morza  Jaderskiego,  rzeki 

wy \ drtlnego Dunaju pod jedną,  ogólną nazwą Słowiańszczy- 


««*i :& r^   % 


5.  Słowianie Wschodni i Zachodni. 

Prokop i Jornande-s, podzieliwszy naród słowiański na Sło- 
Nntów, nie powiedzieli dla czego by odróżniali dwie  ga- 


it. 4 


r  <.cvavcrum.   i'-iicj,  i'o*tca inter Antas ci Scljvcnns nrto iUviili*) 
j'UCn.*łm łcoitt '|ua ab  liostiUns  Anlar  vtcii  $unt.   Dc  bcllo  Golh. 

.  U. 
Pc hrUo Golh. I. IV c. 4. 

cltam i|uontiam ScUvcnis At<lis>|uc unum  emt: iitrosiiue cnim iip* 
iiujutUA. uh u\ opinor, quU trnttpKtrhf^, hoc esi oparsini  H r^itr- f>rt- 
• rglonem obtiaent  Dc liel, t>oi, 1, tli c 14. £. 336, 
r-"' 't. Sufmyka. SUr,  Slow, § 7, 3 s. 8». 

niituch  stowtitAskłch w Tiacyi  JtwuMrtwal  iwbtn  pi*an! 

i. {lyt Oli 370 do 489 t.*, I<c» St" Tr.icyja nulcial.i w  VI 

Wvch«t(!nic^o,  ;»ł#ex  lo mieukuiicy j6j ilo SloMfi lA-uczyjtny 

■ lin  t.l  rl'Młi»rii  W  |n'łifiifiwy-r   wwkl, 


—   i6   — 

\ęz\e z jednego szczepu pochodzące. Musiała być wsj^kż^ jakaA 
różnica miedzy Antami i Słowianami i tej właśnie dochodnć usi- 
łujemy. 

Ze świadectw starożytnycłi dowiadujemy się źe już przed 
VI w. Słowianie byli ludem osiadłym, pastersko -rolniczym, miłu- 
jącym ziemię, którą ich przodkowie podnosili ze stanu natury, 
własną pracą uprawili łągi, na karczowiskach wyorali pola, za- 
budowali wsie, grody, warownie, świątynie, gromadzili się dla 
kupiectwa na targowiszczach, lub koło chramów na wiece. Mowa, 
obyczaj, cześć religijna jednoczyły ludy w gminy, obsztiny, oko- 
liny, opola, żupy, w których starości, tupani sprawowali władze 
z upoważnienia ludu. Wszakże rozpłynąwszy się po ogromno] 
przestrzeni kilkadziesiąt tysięcy mil kwadratowych wynoszącej, 
Słowianie musieli, pod wpływem otoczenia, wyróżniać się nieco 
w mowie, ale te różnice musiały być jeszcze tak małe. że ledwo 
by je dostrzedz można było, że nie ubliżały jedności narodowej. 
Napływ różnych cudzoziemców, krzyżowanie się z nimi, wpływ 
postronnej cywilizacyi wprowadzały w Słowiańszczyznie zmiany, 
które bardzićj. niż odcienia w mowie, uwydatniały różnice w na^ 
rodzie, wytwarzały osobne plemiona, słowem wprowadzały now4 
czynniki społeczne i państwowe, na podstawie których plemiona 
zlewały się w ludy. 

Pierwotnie podstawą ustroju towarzyskiego Słowian były: 
ród, wspólna własność i z niej wypływające wszechwladztwo lu- 
dowe — wiec. Z biegiem czasu podobny ustrój nie wystarczał. 
Sięgając myślą po Słowiańszczyznie w epoce VI w. dostrzegamy 
różnicę w ustroju Wschodniego jej działu od Zachodniego. Nad 
dolnym Dunajem i morzem czarnem Słowianie żyli jeszcze w pier- 
wotnćj prostocie, nie mieli żadnych władzców i ważniejsze sprawy 
na wiecach rozstrzygali/*}   Tymczasem w Słowiańszczyznie  Za- 


***}   Sl4veni  et  Anti uan iini  parciu vtro,  ^cii  ju  .iniirjtin m )iti{»itati rinpc 
vUani agunt: ac prnptcrca ulilUntes ri tlnmiia aptul  ip%a^ iii commuTic  Tcc:in ■oId^J 
Prwp. dc beUo Ootlu I. III. c. 14, 


Intij. po granicy z Rzymianami,  w pierwszych  wiekach  po 
(."hr. . "^my jui władzców, których Rzymianie królikami (sub- 

juli, :, a takie obok wspłulnowładnych  osad.  indywidual- 

pAsiAclaczy ziemi. I gdy Słowiańszczyzna Wschodnia mar- 
niała w prostocie obyczaju na wspólnowtadztwic* opartem, Zacho- 
dnia, przyjąwszy ustrój oparty na dwóch stanach złemianów. 
wklepywała na drogtf rozwoju politycznego i wyższością swój 
ifiilrnry odróżniła si§ od wschodniego działu. Czy nie na tern 
>i podziai narodu na Słowian i Antów? Bądź co bad i dzieje 
wskazuje, ie nie na różnicy mowy starożytni ten podział oparli.'*^) 

6.   Słowiańszczyzna Lechicka. 

Według pomników słowiańskich, Północno-Zachodnią Sło- 
wiańszczyznę w epoce od X do XII w dzielono na Lachów 
\ CjEechów, zaliczając do Lcchów: Polanów. Lutyków, Mazow- 
5zait6w, Poraorzanów/^') i ludy nad górną Wisłą osiadłe,") 
da Czw:hów zas liczono mieszkańców właściwych Czech. Mo-' 
rawian i Słowaków. Siedziby Lachów rozciągały się aż do 
mona Wareiskiogo,**j n kraj zamieszkany przez nich zwano 
Lcchią,'*) która od Czech dzieliła  pustynia.*^*)  Tymczasem kro- 


>*) u SI<»wUiiach i AuUcti Kicikop (iivwi una esi atn&quc lintiiua »t1 motlum 
hAfti^m. Nec forma curporis intcr sc iliłTtruni. Sunt cnim proccri omnes ac robu5tis- 
aW. —ni. lir. i}.   ' 

-T I tlawnicjjKyth (•tłtbA. w poc/.ąlfcu XII w. opisując osiodtcnic Sio- 
Wkai atA Wi&u, rjickl: ,.ii ppo3i.iiauA,i'rtS .lyft\um'. n on* Tł'.vii .1/AxoTii. npn^i.nn- 


Bittowftki M. y. t, S5l ^ .. 

iiityna .filo/ofj,  wypisjincłjo  w  Tskowic  r,  1491 
^ llłft' pn:ivVQltły uryginAl klóicgo wciUuij Biclowskic^'>i 

X  w. ,prtyv<*ll  Wojciech t!o  Moruw,  Cieth i Lęcbii." 
.'ir ut^l KM/a,xuMi* i Aajiit.idł ^toi\y: Pricmyśl,  Czerwień 
■ot.   Śwutcrptjlk — „OtiKU in» yl/ft\td."   B|c)ow»ki M, P.  I &. 90, 624, 090* 
^   r.>-<ioo M\; a Ilpoyeu, Mioib;ipjłCTl»T^Ti. in> Mopw iwpA!KL<*KOMy. Nestor, 
W tti- M. P. I. 551. 

>rocic Kuni*tintyn3 mz w ziucicniu  Iti-lu:  .lAxii 11  'li*XU, dragi ras 
m tMŁ t'ł-  irb 'li:XII H *IAXU.   BielowsWi M  P.  {, i/i. 

cslorn Świętopełk i Hu&i „npiiClilka in> noyrTUlU^ MCiirio ^1AX1I 


—   i8   — 


nikarze polscy od połowy XII wieku , dając Polakom nazwę 
Lechitów. nie rozciągali bynajmniej nazwy tej na Pomoraa- 
nów i Lulyków,'*) których jako poganów i pogranicznych nie- 
przyjaciół barbarzyńcami zwali. To wszakże nie przeszkadza nam. 
zgodnie i Nestorem i źywociarzem apostoła Konstantego, nie- 
tylko Polaków, Pomorzanów i Lutyków zaliczyć do lechickiego 
działu, ale nawet dołączyć do niego Łuiyczanów i Obodrytów, 
albowiem pierwsi są niczem innem jak tylko przedłużeniem za 
Odrą tego samego ludu, który mieszkał między Wartą i Odrą, 
Obodryci zaś, we względzie etnograficznym, niczem nie różnili się 
od Lutyków, zaliczonych przez Nestora do Lcchów, Wspólność 
pochodzenia wszystkich ludów polskich, pomorskich nawet i Ser- 
bów załabskich kronikarze polscy dokładnie pamiętali jeszcze 
w XIII w., a obmyśliwszy dla nich przodka Lecha, wyznaczali 
potomkom jego udziały od morza Bałtyckiego do Karpatów, i od 
Wisły na Zachód aż do r. Wezery i morza Północnego.'*) U Cze* 
chów także był swój przodek Czech, który według upewnienia j 
kronikarza Kozmy (r. 1124). w niepamiętne czasy lud swój nad 
rzekami Ohrą i Włtawą osiedlił.") A gdy się w XII w. dowie- 
dziano, że Czech i Lech byli rodzonymi braćmi, utwierdzono się 
w przekonaniu, że Lechici są braćmi Czechów i że Północno- 
Zachodnia Słowiańszczyzna, we względzie etnograficznym, dzieli 
się na lechicką^^} i  czeską.   Z biegiem czasu i  pod  wpływem 


^') U MiGKwy: Vanda Pulononitn sive- Lechitarum progenitore IT Mi- 
strza Wincentego: „Lcchitac."   Bielowski M. P. II,  170, 341. 54Z 

'*) Terrae autem praedictorum principum Tueiunt hae: Boleslai Poinoraniu 
inferiof; Kaziniiri Caszubia; Wladislai pars Ungariae (Slowaczyzna), quae inler flu- 
vios Czi&&ani, Danubium et Mordvaiii cunsistll; Jaxac Sorabia (reraioi&cencta Juksy 
% Kopanicy w XII w.); Wroczislai Rana; Prcybitlai et Odonis Drewyna; Przemifil4i 
S{;;orzc1icia, quae nunc firandeborg appcltatur. Et caetcri terras cacteraa et districtiu 
in Slavoma et Coriothia, quae circa et intra fhivios Ałbcam, Odtam, Pyanam, Dolsiim, 
Vlram (Vkra>, Rekniczam, Warnam, Hawlam, Sprowam, Hylam« Siidam, Myecaam. 
Trau^nam et circa alias perpetuo dominio poaiedcrunt. Boguchwał. Kronika u btc- 
lowikicgo W. P. II, 479. 

^') Bocrous, dicatui et tcrra Boemia. Cosraa apud Perta. Munum. Gcrm, 
XT, 39. 

'•)   Według  Pfula:  „Polak,  luiiaki  Serb a północny Polobjan  di^^i  jenej« 


wypadków pontyc2nych dwa te działy rozosobnlły się. mowa ludów 
do ich składu wchodzących przybrała osobne cechy, tak że obc- 
^"' • '-ntunkujiic ludy według mowy, badacze zaliczają do lechów: 
v\ 2 Kaszubami, Serbów -Lużyczanów, szczotki Słowińców 
na Pomorzu, Mazurów w Prusach Wschodnich, a także ugaslych 
LuŁyków. Oboilrytów i Załabskich Słowian. Czesi, Morawianie. 
Slowary, według mowy, stanowią drugi dział Słowiańszczyzny 
-Zachudniój. kl^rą według badaczy, możnaby nazwać czesko-polską, 
ralbo C7^*iiko-ltt!»ka.''; Wszystko to jest zupełnie słuszne w sto- 
sunku do terainiej-szości, ale czy tak saroo było w starożytności? 
!'t>równywając książki polskie i czeskie drukowane w XVI 
Wicku, łatwo pr/ekouać się, o ile mowa dwóch bratnich ludów 
była wtł'dy bardziój jednakową niż teraz. O ileż ludy te były 
!bliis2«$ między sob^ z mowy, przed tysiącem laty, kiedy u Cze- 
chów były w użyciu samogłoski nosowe i twarde / jak u innych 
Słowian, kiedy u Polaków głoski r\ i\ d' nie zmiękczały się 
w rr, ^r rf*. kiedy w wyrazach nie opuszczano jeszcze głosek 
twardych </, /, r, a diwieki nosowe nie zredukowały się do 7, 
ł f, l<*cz iNłniały w bardzićj rozmaitych formach, jakie się dotąd 
d(H:howaty u Kaszubów i Slązanów,***) kiedy liczba podwójna 
istniała u wszystkich Słowian , podobnie jak pozostała dotąd 
u SerlK'>w Lużyczanów, słowem kiedy mowa słowiańska od morza 
Bałtyckiego do Dunaju i gór Karpackich nie podzieliła sle jeszcze 
na namęczą, które dopiero około XIII w. zaokrągliły się, rozwi- 
jając odtąd cechy sw^j odrębności/')   Jedność mowy zapewniała 


twójbj/ C*. M. Serb, /a r. 1858 s. 53; PapluAskt. Objaśnienie ilo mapy Slł>- 
«w^t»AC<yxny lcchicki6j K w., jako do^łatck do prukUdu na j^i^yk poUki kroniki 
Ilc1inoi<U r. 166'. pObywatcI*: Opawy, Cics2yna i Krnowa, według jijzyka nic^a- 
wuctoie byli Lachowic." S^afarzyk —  SUr. Slow. § 38 prxyp. ;j s  423. 

^)   I ful, juk wyićj 1. s6, 57. 

*^   DoŁ^d  istnieją  q, <f, o, <$,  m, r, p /.   Baudouin dc Courtenay.  O ApeDIte 

IloAeicuin* ji3iJKt. r. 18711 fc. 84. 

•M   !*fu!.   I^itłwuAnoa^  Indu - Europiskich  ryciów.  C  W.  S.  r.  1858,  51. 
O . -.L»tych w jcayku poUktm  od X do Xt[(  w. i oddaleniu kif jego od 

^»' I*-'/".  i">r.,..ii;v.^ wyNnne d<iclo p. Hautl">iiiii!» w\>.'i  /.tcytowituo. 


—    20   

wspólność pochodzenia ludów, a zatem nie ma powodu przyjmy- 
wać mowę za podstawę do podziału Słowiańszczyzny na 1 .achów 
i Czechów. Wreszcie sama nazwa Słowiańszczyzny lechicki^J 
Avskazuje. że nie na różnicy mowy w epoce od X do Xin w. 
Lechów odróżniano od Czechów i Morawian, i źe do tego hyly 
inne powody, które wnet objaśnić usiłujemy. 

Według zapewnienia Tacyta posłowie Ziemianów ze stu po- 
wiatów swewskich w I w, schodzili się na wiec ^do ubóstwio- 
nego modłami przodków i starożytnóm poszanowaniem Iasu/**j 
t. j. do świątyni, prawdopodobnie nad r. łlobolą, niedaleko lerai- 
niejszego Hawelbergu. A gdzie ze stu powiatów wybierano po- 
słów, tam z natury rzeczy nad gminem przewodniczyli ludzie mo- 
żni, jakich dostrzegamy w wyprawie Chatowłada z orcżnikami 
do Czech przeciw Mirobudowi (r. ig),****) w napadzie tłumów erę- 
źników łużyckich na stolicę króla Wanja w Czechach (r. 51), 
w walce Durzyńców z Frankami i Saksonami r. 531. Zkądże się 
wzięli ludzie możni? Wszakże nie zrodziła ich ziemia? Odpo- 
wiedź na to znajdujemy w samym ustroju Słowiańszczyzny Pół- 
nocno* Zachodniej. U Słowian Swewami zwanych od niepamię- 
tnych czasów, obok gmin wspólnowładnych. zjawili się ludzie 
wolni na lechach***) siedzący, rolnicy dorabiający się majątku na 
własną rękę, niezależnie od g^in wspólnowładnych. Tym sposo- 
bem obok własności ziemskiej, wspólnowladnej, wytworzyła się 
własność ziemska indywidualna , czyli osobista, — obok osad 
wspólnowładnych rolników, powstawały dwory lechickie. Kio 
z lechów więcój przy swym dworze osadził jeńców, lub zakupień- 
ców i wiecćj ludzi w swej czeladzi liczyła ten uważany był za 
możniejszego i miano knezia zyskiwał.**'*) Powoli wytworzył się 
w> narodzie osobny stan lechów. ludzi orężnych, gotowych ze swą 


»•)  Tacyt Germania, c. 39. 
">   Wy«j. księga I § lo. ». 19". 

**)   O o£nac«enia wyniłu lecha,  Ijecha  w starolylności ilam nf>]Airxienie 
ni/6j w g 21. 

*^>   U Lvi)'cxanów doli^U  knci anacsy tyle co pan. 


Itift stawsć pod zwierzchnictwem zasJuŻeńszycn Kneziów. 
ictch lechów dostrzegamy u Durzyi^cńw, pod łacińską nazwą 
las i, których Saksoni niemtlosierdnie mordowali, a ziemie ich za- 
brali (r. 531). W IX w znajdujemy lechów w Czechach i na 
laodrzań.skiem Pomorzu, a od X w. pomniki d/iejowe świadczą 
o szerokiej ich potędze w Polsce, na Pomorzu i u Lulyków. Po- 
danie o założeniu przez Lecha Kniezna wskazuje, że przed wy- 
wyAszoniera w IX wieku Piasta, u Polanów lechi przewodniczyli 
nad (gminem, a ponieważ nie jeden, a kilka wieków upłynąć mu- 
siały, nim w kraju zostającym w stanie natury lechy zdołali na 
karczowiskach rozwinąć gospodarstwo rolne, zorganizować się 
w osobny stan i dorobić się majątku indywidualnego, bez którego 
nie możebne było wyniesienie się nad gmin, widocznie więc po- 
danie o założeniu Kniezna odnie.Ać wypada do bardzo odległych 
czasów. Od VI w. lechi zjawiają się nad Łabą jako przedstawi- 
ciele narodowości, organizują ojczyste kraje, najprzód po grani- 
icach t Frankami. Saksonami i Danami ; w YIII w. w krajach 
.podbitych przez Franków, znajdujemy lechów jako osobistych po- 
siadaczy ziemi i ludzi niewolnych,^^) co wskazuje że lechi nad 
Mohanem i w Durzyńsku posiadali własność ziemską i niewol- 
ników jeszcze przed ujarzmieniem ich ojczyzny przez Franków 
w VI w. Nie możemy z pewnością powiedzieć, aby tak samo 
w VI w. było nad Wartą i Wisłą, ale i zaprzeczać temu nie 
nukmy prawa, skoro do uwagi przyjmiemy, że wzrost lechów nie 
mógł mieć miejsca bez osobistego majątku i poddanych do usług 
i roboty. Wreszcie w VIII w. przewaga lechów nad gminem 
u Polanów widoczna i przynajmniej od tego czasu stają się oni 
jłównym czynnikiem w ustroju Słowiańszczyzny Północno -Zacho- 
dniej, a gdzie wpływ ich sięgnął, mnożyły się orężne zastępy. 
warowne grody, wspólnowladne gminy łączyły się w lu^^y, 
które poczuwały się na siłach i nie dały sie podbić lada najeźdźcy. 
tiomaczy  rezystencya Słowian  na ziemiach  swewskich 


^\  O lem (wUdectWA t dokiLfflentów oUćj § 18, 21. 


przecłw nieprzyjaciołom : Saksonora, Normanom, Waregom, czego 
nie mogły dokazać ludy słowiańskie nad Dnieprem, pozbawiono 
organizacyi lechickićj. Słusznie więc miano Słowiańszczyzny le- 
chickiój należy całój Północno -Zachodniej Słowiańszczy^ie, gra- 
nice którćj od wschodu nie będąc oznaczone cech% etnograficzna 
pomykały się tak daleko, jak tylko organizacya lechicka sięgała. 
Nie wiemy jakby od dawna lechi wzni^Mi grody czerwieńskie, 
ale w X w. władza ich sięgała na porzecza Dniestru i Bugu, 
kiedy Waldemar kijowski zabrał r. 981 Przemyśl, Czerwień i inne 
grody lackie.*") 

Ustrój lechicki , stanowiąc główną cechę Słowiańszczyzny 
Pólnocno-Zachodniej, nie zdołał wszakże jednakowo rozwinąć się 
u wszystkich ludów do niej należących Ujarzmienie Durzyńców 
przez Franków i Saksonów (r. 531), Załabskich Drewianów przez 
Karola W. (r. 789), Rakusów przez książąt bawarskich (w końcu 
Vin w.), Słowaków przez Madiarów (r. 907), Serbów miedzy 
Solawą a Łabą przez Niemców (r. 927). Łużyczanów takie przez 
Niemców (około 960 r.), niszczyło w samym zarodku organizacyc 
lechicka tak, że nawet sama nazwa lechów, jako osobnego 
stanu , znikła na ziemiach tych ludów. ®^) U Morawian i Cze- 
chów wczesny wzrost władzy książęcej najprzód w bojach z A- 
warami w Vr. i VIL w., potem z Frankami i Niemcami w VIII- 
i IX. w, ograniczał znaczenie lechów. Książęta czescy, przy- 
właszczywszy sobie wyobrażenia cudzoziemskie, mniemali, że cała 
ziemia w kraju do nich należy i że tylko z ich łaski pochodzić 
może osobiste władanie ziemią. Lechi innego byli usposobienia: 
dobijali się udzielnego panowania na swych terytoryacli. lecz jo^ 
w IX. w. korzyć się musieli przed surową władzą panujących. 
Władyki gmin kmiecych równoważyli w Czechach znaczenie 
lechów,**)  później zaś z lechów i  władyków wytworzył się  stan 


•T   Neslor.   Bielowski M. P. I, 624. 

**)   U Słowaków zamieniono ja  ua^wa „Mmenin", 

••1   Nazwa lechów istniała u  Czechów jesic/i- w XXXI  w.   PAinit-i  ianii.*vi 


—   23   — 

uprzywilejowany: s-Iech-ta   Z czasem w Czpchach  i w Morawie 
_nazwa lechów Mryszła z uiycia. •**) 

Inaczej się stało na Pomorzu i nad Wisłą. Tam w odda- 
leniu od groźnej poteci Franków, ludy ciesząc się długo swo- 
bodą i tezpieczeństwem zewnętrznem, niedopuszcrały wzrostu 
władzy książęcej. Za to z lechów mnożyli sie możnowładzcy, 
którzy władając obszernemi dobrami ziemskiemi i utrzymując 
oręine drużyny, organizowali się w osobny stan, wznosili zamki 
i grody, prowadzili osadników na wschód i aż do Bolesława 
Chr. oni w rzeczywistości Polską rządzili. Wiedzieli o tern są- 
siedni pobratymcy w Morawie i nad Dnieprem i dla tego Polskę 
nazywali Lcchią, a ludy polskie, pomorskie i lutyckie Lcchi- 
tami, odróżniając Czechów i Morawian, u których już w X. w, 
władza książęca ścierała znaczenie lechów. Pojmowali to dokła- 
dnie i polscy kronikarze, dla czego rozciągnąwszy miano lechi- 
t6xv od Wisły na zachód aż za Łabę. Czechów i Morawian po 
ZA obrębem lechickiego działu zostawili. 

Wzrost polł*gi konungów ruskich w Nowgorodzie nad Ume- 
ncro 1 w Kijowie nad Dnieprem, stawił tamę szerzeniu się na 
wschód ustroju lechickiego. Słowiańszczyzna Północna od X. w, 
<1ził'lilA sie na Lechicką i Ruską. ^') 


7-   Związlci Państwowe. 

Słowiańszczyzna Północno - Zachodnia, według pomników 
VI, — X- w., przedstawia się ciałem towarzyskiem, spojonem je- 
dnoictą mowy, obyczaju , wyobrażeń religijnych i społecznych. 
Lud pracowity, oddawna osiadły,  skupia się  na brzegach  rzek, 


Irriżcnift  rtl^^^y  *  wUdyky**  aiy^rano  „pany  a  wladyky."   Ireczek.  Slowanskć 

■W(l  l(, 62, 

**>   Gdy w Morawach, dechach \ u Słowaków toacacnie wyrazti lech lafmito 
»i ' ubywać  wiccćj  srosumialego  wyraju:  zcmanin, scmStiin.   Scafarcyk — 

St V  § 38. 3 ». 4<5. 

*«)  O IcchAch ucaegdlowiij § 31, 


—   24   — 

na urodzajnych  polach,  lub  na  pobrzeżach  morskich.   Jest oft 
z powołania rolnikiem, pasterzem, myśliwcem,  pszczelnikiem, a!e 
nie gardzi praca dla wyrobu sprzętów  domowych,  odzieiy, umł 
korzystać z darów natury: warzy piwo i miód, wyrabia sól, że- 
gluje po rzekach i puszcza się  na  morze,   Lud  mieszka  sposo- 
bem towarzyskim w kupie, w osadach zamkniętych, otoczonych 
ogrodami i polem na trzy zmiany podzielonem   Wyszedł on już 
dawno ze stanu natury, jest jeszcze w znacznym  stopniu prosia- 
kiem, ale towarzyskość podnieca go do zbli2:ania się z sąsiadami, 
do zawiązywania stosunków przez  łączenie się gmin, opoli,  żup 
w ziemie, kraje.   Po granicach z Rzymianami pojecie o paAstwie 
i władzy rozwijało  się  wcześniój,  nii  w  oddalonych  ustroniach 
Pomorza  lub  w nadwiślańskich  puszczach.   Światło cywilizacyi 
szło z zachodu: z Italii i Francyi, nieco z południa od Greków. 
Sąsiednia dzicz teutońska, równie jak prostota słowiańska miały 
się dopiero cywilizować, składać ludy drobne, z czasem większe, 
nim je czas w państwa zleje, nim wróg zmusi do łączenia sie pod 
władzę jednego  wodza, wojewody,  zwierzchnika,  knezia.   Roz- 
prawy orężne z  Rzymianami,  Teutonami i  Skandynawarai  da- 
wno już  usposobiły  pograniczne  ludy  słowiańskie  do  obrony 
własnych siedzib, wznoszenia grodów warownych, obierania sobie 
wodzów.   Wszystko to sięga  początkiem w bardzo odległe,  za- 
pewno w przed  Chrystusowe czasy,  albowiem  w  I. w. po Cłir. 
kupcy rzymscy przesiadywali w grodach morawskich i czeskich,"*) 
a w 11. w. podczas najazdów Rzymian na Morawianów, lud bro* 
nił się w warowniach i miał swych wodzów, których lizymianie 
królikami (subregull) nazywali. 

W VI. w. Słowiańszczyzna Północno-Zachodnia przedstawia 
się  w  pełnym  rozwoju  podziałów  na  żupy  i  związki  ludowe^ 


•*} Tu winiliśmy wspoiimić, ż.c w picrwsfc wieki po 'Jhr. Nicnn.y nu- tytk 
radnych miuM, ale nnwct wsi sposoijcm townraysltim «iibii»lowimy<1i w kopio nt« 
mieli wcaU*. a ^atem miastu w Czechach i lu Mutawic, o kłórycli w^miAnkowoSl 
Tacyl i Ptolcmciis, hyly niebem innem jak stowiaAskinii grudami. 


—   25 


ire |>orównywując z wiadomościami udzielonemi przez Pliniii>vi» 
TAcyta i Ptolcmeusa, przekonywamy sie, ie ustrój towarzyski 
nad f^bą i Odrą w VI w. żywo przypomina to. co się w t^j 
Mironie dztaJo w I. i IT. wiekach. Kraj cały napełniony mass^ 
robnych ludów, nazwy których w ciągu pięciu wieków znacznie 
liłmiły sił*, niektóre znikły, nowe wystąpiły, ale wiekszoAć nazw 
ludowych dotrwała bez zmiany, przekonywajac. ie w VI, w. sie- 
dział len sam ród, co i w L w. W ciągli pięciu wieków nie 
mało tfgów poszło pod uprawę roli, przez co zmniejszyło się 
l.in^ów,  Lugiów,  Łużyczan,  ale nie  zabrakło  ich  aż  do  dni 

^':  wykarczowano nie  mało  lasów,  przez  co  rozmnożyli 

tnie: nad W^art^, gdzie dawniej znajdowano Bukowianów, 
I nad Dunaji^m w Rakusach, a było ich niezawodnie pełno po 
rozmaitych miejscach, kiedy okolice zwano Opolami, a nawet lud 
len pod nazwj^ Opolanów zasłynął. Nie składają Słowianie 
wielkich państw, swobodę gminną miłują nad wszystko, 
liał na żupy zadawalnia potrzeby narodowe, ale gotowi już 
s), W razie niebezpieczeństwa łączyć sie dla wzajemnćj obrony 
i w tym celu tworzą związki od morza Bałtyckiego do Dunaju. 
od Mohanu i gór Smolnych (Hartzu) aż za Wisłę ku Wscho- 
łowi, z tą jednak różnicą, że na zachodzie związki ludowe wy- 
^pują silniejsze, lepiej organizowane, a na wschodzie słabsze. 
lea cywilizncyi, postępując od zachodu i południa ku wschodowi 
1 północy, wczeiniój skrzepła na zachodzie i na przewodników 
adowych wyniosła lechów, niż nad wschodnią prostotą zwierzch- 
lictwo schwycili waręgskie konungi. U Durzyńców panowała 
izina chrześciańska , pokrewieństwem połączona z królami 
Fnrnkółnr i Gotów. U Serbów nadlabskich musieli być oddawna 
whuwiego rodu zwierzchnicy, z których Derwan zjawia się już 
w r* 630 podczas panowania u Czechów Sama. Na Pomorzu 
zaodrrań^kiem dwa związki Obodr>'tów i Weletów, z książętami 
na cz»-le dają sie poznać w Vni. w jako ludy potężne, zorgani- 
aowane w narodowym duchu, zdolne odpierać pogańskie tłumy 
Saksonów,  Danów  i Normanów.   Dalej  ku  wschodowi  leżąca 


—   26    — 

Słowiańszczyzna ginie w zapomnieniu. Nikt nie mówi o tem, 
coby się w niój działo w VI. i VII. w., jeśli nie liczyć powieści 
kronikarskich. Były tam osobne ludy na Pomorzu, nad Warta, 
Wisłą, i górną Odrą, bezpieczne od najazdu nieprzyjaciół, mar- 
niejące w dawnym obyczaju, w plemiennej swobodzie. UstroA 
głucha kryje w sobie mnogo ludów podrastających w prostocie, 
a R^dy trochę później świat się im bliżej pr/ypatrzy, okaią się 
Wislańcy ze stolicą w Wiślicy, Chrobaty z krakowskim grodem, 
Łączycanie nad Bzurą. Slczanie nad Slezą i Odrą, Kaszuby 
z Gdańskiem na Pomorzu, lecz nad wszystkich wygórują nad- 
warteńscy Polanie, bo to lud oddawna pracowity : jeszcze w I, w. 
siedział na uprawn<^j roli, na polach i wtedy już miał taki roz- 
głos w świecie, że i w geografii Ptoleineusa (r. i6i) pod nazwą 
B u 1 a n e s  zapisany. 

§ 15. 
LUDY I ZIEMIE. 

1.   Granica w VI. w.  między Słowiańszczyzną nie- 
podległą, a podbitą przez cudzoziemców. 

Po upadku Durzyńców r 531, granica niepodległej Słowiań- 
szczyzny odsunęła się na wschód tak , f.e poczynając od Dunaju 
naprzeciw Passowa miedza graniczna szła ku północy w kierunku 
Szumawów do iródeł Solawy, potem jej porzeczem do Laby, lecz 
czyby Solawa aż do samego ujścia stanowiła granicę między 
Słowianami i Niemcami w VI w, — nie wiemy. Pewna jednak, 
że od ujścia Solawy linia graniczna pochylała się na zachód do 
wierzchowin r. Alary, na północ porzeczem Ory do jej źródeł, 
dalój zachodniem porzeczem Ilmenawy do Łaby koło Hamburga, 
zkąd jeszcze ku północy porzeczem Styru do wierzchowin Eg- 
dory i Szlei. Nikt wtedy nie oznaczał granic słupami i kopcami, 
komory celne i pasporty nie tamowały swobodnego krążenia 
ludności; Herule w końcu V. w. z nad Dunaju przechodzili do 
Danów przez kraje słowiańskie bez wszelkiej przeszkody.   Góry, 


-   27   — 

ir, biota, niekłedy rzeka stanowiły granice ludAw,  ale w miej- 
scach otWiirivt h  orel  i  kości  poległych  zaznaczały  kresy  po- 

Wsskatana wytój granica rozdzielała w YL w. SłowiaAszczy- 
inc Pulnocno-Zachodni^ na dwa wielkie działy: zachodni podbity 
przez cudzoziemców i wschodni, niepodległy. Wówczas Łaba za 
wyjątkiem jój ujścia, płynęła jeszcze wAród swobodnych osad 
słowiańskich. 

Wiek VI stanowi bardzo ważną epokę w dziejach Słowiań- 
szczyzny Północno-Zachodniej. Dział ujarzmiony przez Franków 
i Niemców, marniejąc pod pr/emocą obcych żywiołów, przecho- 
wuje swą narodowość w oddaleniu od miast, lecz pozbawiony 
praw obywatelskich, schodzi na podrzędne miejsce, wynarodawia 
«ic, powoH przechodząc w niemieckich gburów: Szwabów, Bawa- 
rów, Saksonów, wreszcie w Austryjaków. Upadek i powolne 
wj^rmrodowienie Słowiańszczyzny w podbitym dziale weźmiemy 
pod rozwagę, w dalszym ciągu niniejszej pracy, a tymczasem 
przejdziemy do przeglądu etnograficznego niepodległłjj Słowiań- 
szczyzny, poczynając od rozpatrzenia jej terrytorii w czasach na- 
jazdów Karola W. 

a.   Tcrrytoria Słowiańszczyzny niepodległej do r. 789. 

W epoce od VI do IX w. Słowianie Północno-Zachodni 
dzierieli w swej mocy ziemie od morza Bałtyckiego do Dunaju 
i Karpatow, od porzeczy Solawy i Laby na wschód aż za Wisłę 
do granic Litwy, Jadzwingów i Słowian Wschodnich, posady 
których pomykały się na porzecze górnego Bugu. Przyległe do 
brzegów pomorskich wyspy: Rana z archipelagiem, Imbra (teraz 
Fchmern) u brzegów 1 lolzacyi, tudzież ostrowiska przy ujściu Odry 
do Słowian należały. Posiadłości ich sięgały niegdyś w głąb 
Szlezwiku do Jutlandyi. ujścia Laby, wysp duńskich: Alsen, La- 
Lmdf Falster, ale w niewiadome wieki posiadłości te opanowali 
Saksoni ł Dani. Zostaje do wyrozumienia gdzieby w epoce od 
VI do IX w, była granica Słowian od Danów i Saksonów? 


Dawniejsi badacze niemieccy, a ze ^owiaAskich Szaikrzyl;**) 
Lelewel, •) Pa płoński,") idąc za Adamem bremeńskiin mni*-^ 
źo rzeka Delbada. wpadająca do Laby wyżej Hamburga, d/i^jiia 
Słowian od Sasów. Postępując dalój ku północy, badaoEe szukaK 
granicy nad r. Swantiną i i biegiem jej sięgali do Kilu. Giese> 
brecht,*) potem lltiferding.*) granicę z nad Delbady posunęli tro- 
chę dalćj na zachód do r. Bieliny (Bille^ Pawiiiski szuka j^] 
jeszcze dalój, a opierając się na massie nazw miejscowych sło- 
wiańskich, mniema te posady Słowian sięgały niegdyś po Labie 
prawie do jój ujicia.*) Rzeka Styr (Storę) z dopływem Swale 
miały stanowić granicę między dwiema narodowościami, tak ie 
Faldera (Neue-^!Qnster) jeszcze na ztemi Słowian leżała Takie- 
goż zdania trzyma się i Perwolf.') 

Streszczając wiadomości, jakie znajdujemy w dziejach o za- 
siedleniu przez Słowian porzecza dolnej Laby, wyrozuraiewamy 
sprawę tę w następny sposób. 

Adam  bremeński,  dociekając gdzieby była granica mi^ 
Słowianami i Sasami, przypomniał sobie, że Karol W. umoc 
wał granicę cesarstwa i  ustanowił tak zwaną  „limes  Saxo(. 
Pozbierał więc Adam dawne  wiadomości i z nich utworzył  do- 
mniemaną granicę,^) patrząc oczami Xl wieku na to co się działo 


*)   Staroi. Slow*. § 44, 7, 
■)   Niirudy Vm, I}. 


&lapii do Hclmolda w prMUtttii/.łe puhkłm, 
Gcschichlc d. Wcndischcn Staotcn I, 9. 

l\0M\f>CMt' r.ioiłflłio  II. t daUj. 

rc)»iiiiitr.iuiuft C.innJitn. *.  iZo. 

Adam Bremeftfki, opismjac yraiiictj ustftimwion.-j pi«* Karola W. i m 
naslępców, Uk zwaną ŁW»nA Iimcs SiixonidC, powuib Jtc linu grjntcjru &itA*. «ti , 
biac ripa uricnUili a»quc ad iWulotn (juem Sctavi Mckccnrci^a rucaat, 4 (^au £xir»uni 
limes currit pci sUvam DcIvuii<Ict ił5que in fluyium bcKundam; tiet(ue pcrvetiłt in 
nuTchenbici iWtAA Hornbek) et Uilcnispring (iródlo r. Bdle), inde ad l.ii)dvmcslcin 
(nicwtndome) et WiApircon (Wcscnbcrgi cl Birznig (rucekn DłMcni(«) nic daleka 
Pronadoift, progcditiir. Tunc in Horbinstcnoti vadit umjuc mi Tfjivetu sitv)tni siiiMunąii 
per ipsam in Rulilnnkin (Bluiik), mox in Agrimcshov (Icr&Ł T^nsebcck) cl rcclu td 
vadunł quod dicrtur Agrimesvidil (Stockscc) licendit.   Ubi el Burwido fecit ducilum 


59   — 

'ifr początku  IX wieku.   Badacze  dawszy temu  wiarę,  trzymali 

»i .viadomo4ci, nie zwa/.ajac na U\ ile późniejs/y od Adama 

l\ ... . ., grranice posiadłości słowiańslcich jes/.cze w Xli wieku 
oxnaczal datój od r. Swantiny na zachód aż do Faldery, która 
mtentt hyi punktem pogranicznym Słowian z Sasami.*) Jeśli 
W XII w. poMadlości Słowian sięgały do Faldery, to niezawodnie 
laylo tak i w IX w. Karol W. umocowując granice cesarstwa, 
pewno kierował sie więcej widokami strategicznymi, niż etnogra- 
firznymt: mogły więc posady Sasów i Słowian leżeć po obu stro- 
nach lej granicy, a gdybyśmy nawet granicę tę (limes Saxoniae) 
i odkryli, nic ona dla etnografii Słowian przynieść by nie mogła. 
Wainittjsza jest wiadomoi^tS że Sasi w r. S22 z rozka/u cesarza 
Lodwika pobożnego, wyparłszy Słowian od ujścia Delbady umo- 
cowali się tam przeciw Słowianom,'") którzy jednak później wy- 
parG Sasów. Watka o posiadanie t^j okolicy pamiętna była długo, 
f^y jeszcze król Henryk (r. 1062) nadając saskiemu księciu gród 
Racibórz, warował, aby to nie było powodem do naruszenia gra- 
nicy Saksów, któr§ wtedy sami Niemcy uwalali za nominalna.*') 


campłoDcm Sc]avorum łnterrecitque eum, et lapis in eodem loco positus est 
fal fncmofiam. Ab e^dem tcit^r aqua KurMim pmcurrens tcrminus In st:iptum Colse 
ffWMiulłau nSncMlcc) iMtiK; sicciuc aJ oricnulcm CAmpnm vcnit ZucntifcM (Burnliowcd) 
aAi|li* In ip»um tlumen Zucntiiiam (Schwcntłnc\ per qtiem limes Suxonijc usi^uc in 
p. Ul (Ba)l;ckie in.l et mjre  ąaoó  vocant urientalc  dclaliitur.   (Adftm 

V "  Mcscenrcisa  o^nnc^a  MtcrUyrcecte. lccx jjkim  sposobem  miciUy- 

hy się  łwać  rivulus?   MflTcrding  uważu. *c AiUro  omyliwszy się miej- 
c£ któr^ pr<epływal Urumień, priyjnt na nazwę «amcgo sirumienin.  Miej- 
V(4cią t) munUU \tyt wyspa  niićj  I^ucnbur^n,  otoczona Lubą i Delbąda  wpa- 
4o L«by dwoma korytami,  co  reeciywiicic mictUy-ncc^c  twoiiylo.   Copti6a 

c iUMUAMii.   40. 
•)   Hclmold F, 47. 

**)   An. 8S2.   Saiones jus^u iraperatotis castcllum quoddam  trans Albiam  in 

nł tHłbendc  numen acdificant, dcpulti* ex co Sclavi(, qui illum  prius occupa- 

nt,  pr>esldiumque Saxonam in eo poBitum contra inctirsiODCs illorum.   Wigger. 

kUnhurg, Annalcn s. 12. 

^V   An. 1062.  Ottont dud quaddam ca«tc11um Razesburg dictam in cjusdem 

Ottimi*  mureliła et tn  pagn  Poinbi  situm. . . , ła)uo  per omnia  et intacto  S^ 

M quli!ciw ipsi Sasoncs a icniporc primi Ottc»TM» unquani possenionc 

inicte  vidcljantur.   Wi(.'j;er,  McckUiib. unnul. 85 i  Kiti, 


—   30   — 

Z tego widać, źe za Karola W. siedziby Słowian  sięgały jeszcze 
na zachód od r. Delbądy, a  za  tern  niedaleko  od  nlój płynąca 

Bielina musiała jeszcze posady Słowian podmywać. Wysunięcie 
daleko na zachód Faldery, jako pogranicznego punktu, rodzi 
przekonanie, że linia graniczna od Faldery na południe mu^^iała 
padać nie przy ujściu Bieliny, a dalśj na zachód gdzieś około Ham* 
burga. Możebne jest więc przypuszczenie, że r Styr z dopływem 
Swale były granica między Sasami i Słowianami za czasów Ka- 
rola W, Hamburg posłowiańsku Bogbór, leżał wtedy na granicy 
dwóch narodowości i dla tego Karol W. wznosił wa?ownie na 
granicy Słowian i Nordalbingów '*) W późniejszym zaś czasie, 
kraina na zachód od r. Delbądy, prawie aż pod sam Hamburg 
rozciągająca się, jeszcze w XII w. zwała się Zadelbądzie, o czem 
powiemy szczegółowo w księdze IV. 

Od linii  Faldera-Hamburg na zachód  zostaje  mniejsza  po- 
łowa Holzacyi: była to w VIII i IX wiekach Nordalbingia, po- 
siadłość Nord-ludów, Saksonów, do których liczono: Stormarsów 
po  granicy ze Słowianami,  dal<ij  Holzatów,  a na brzegu  morza 
od ujścia Łaby do ujścia Egdory Titmarsów.   Ale i w tej części 
kraju  znajdują się nazwy słowiańskie osad i  rzek, co  wskazuje 
na zasiedlenie tego kraju przez Słowian  wcześniej  nim  ich  Sasi 
wyparli   Kiedyż to być mogło?   Według dziejopisów  koloniza- 
cyja słowiańska nad dolną Łabą mogła posunąć się nie wcześniej 
jak w połowie VI w., a ponieważ w drugiej połowie Vni wieku 
ujście Łaby trzymali Saxoni, zostaje więc około 200 lal dla naj- 
ścia Słowian na ziemie Nordalbingów, zasiedlenia ich i opuszcze- 
nia. Trudno jednak pojąć: jakimby się sposobem stało, że SaKoni 
odzyskawszy opuszczone przez Słowian posady, utrzymali nai:wy 


»•) Dokumetit papieski z r. 858 nniywa Hamburg „castetlam" . . . in conliii)- 
bus Slavorum. Danorum sivc SaxoiiunL Lappenberg. Hamb. Urhundenbuch il li, 
Xl, porów. Landau. Tcthtoricn s. 283, Wigcra. w Mecklenb. Annal %. lA, 1)0- 
kiuncnt t r. 858 pr^ytociouy Irochę inacAćj, łtamburg nie nazwany NCostcUam" toa 
, sedes Nonłalhhigoium Hummabuig Oictam.** 


ttm 


A?owiaA»kie, nawet na pobrzelfcach morskich,'^ a nie wznowili 
• h dawniejszych? Gadacze uwiedzeni domniemaną kolonira- 
.sj<i przez Sluwian ujść Łaby w epoce od VI do VIII wieku. — 
ie \%tedzą co począć z nazwami slowiańskiemi w zachodniój 
lohacyt, ulr/.ymują więc, 4e Sasi zachowali te nazwy.'*) My 
Sifdiimy, łc obecna kwesiyja objaśnia sie w bardzo prosty sposób. 
Wf.llug wiadomości starożytnych Saxoni już w I w. bytowali 
ujściu Laby aż do r. J^gdory. W następne wieki napływ 
[lów ze Skandynawii na brzegi morza północnego zwiększył 
«V« Saxoni mnożyli się, a w VI w. byli już mocnym ludem w Ger- 
manii i obli brzegi ujścia Laby trzymali. Być może, Saxoni 
w pierwAze po Chrystusie wieki trzymali tylko pobrzeżne miej - 
:%cowoici w Holzacyi, ale widocznie, że z ich najściem Słowianie 
bnu.*^  morskie stracili.   Nazwy  wiec  miejscowe  w  Zachodniej 


"V Pawiftski łllfUnG. Cjau. 8— la) wylicw na zachód €>d r. Swalc w okręgu 
P. .^Uim: na p<!>1n. n*.!  Itiehohc.  Prisscn, da którego nale/ace pole 2walo stc 

_\'- 4 H>1, cŁci-c UikU Sticuih, Podiit£ ber^hcn, liiUfl Mttjicn-brook. }m kuto Hen* 

« fwic się Bork holi. Drughe, Buckeo, Glcusing, Machnwc. rieccka Bcllcrhach: 
6U ud HdHłburga: LuItK-luirn wieś w klói^i jedna osaiU nosi niiAwę Wcnd* 
mu Bcll-horn. Do| lyw Alsteiy, wpadajncćj do L-nliy pr^y Hamhurgu. Wanac 
mienie &Iowiańsktr. Około lUehoboc, ła c/asów Karola W\ wirmjnkujc się 
V«]aAa<ł, Ttapominiij^ca Wclan, Willan, Wclara. Na p6(noc od lUchoc wici Wcnd- 
b«i(et. na p%ilud-i:;)ch, Wend hurnc Do tc^o mojćeniy doda^: na zachód od (lam* 
burga iicki z nazwa słowiańska: Al&tci = Hnlsjitrow, Pinnau = Pień.'). Pina nad 
kUoĄ miasto Pinnebcrg, Kruckao = Kruków do ujicta L^by; Holstcnau dopływ 
B pm^wi} tUony do r. Slór (Slyr', aapcwno Olssuwa, 01sy.ins? Nawet w kmju Tit- 
mmnam niedaleko nioraa jest dotąd wici  Wirnlhcrgen. 

•*) PawiAłki, podobnie jak Hilfcrding i inni zwolennicy hypoiezy o priybyciu 
Sle^wUn łł»d I.abą w VI w., mniema ic Susi prcybyli t ja niOT« do hiecguw Hvd- 
K itt:inttąd Słowian w VI — VII  wiekach i dla  potwicrdtenia  swego 

1 ^lowotujc się na wiadome podanie, zachowane u 'Widukinda i w zwicr- 

Saakiem o przybyciu a za morza SasAw do kraju TuryngAw, Iladoiau (lIojiaG. 
^mu. IJ, l6 17K Względem tego zauważać muszę, xc podanie o przybyciu Saxo- 
ilo VrajD Hadolaum. według uczcłnych niemieckich, powinno st^ stosować do 
iwania Saxonów nic w Ifol^acyi^ a w krainie mię<Uy r Wezerą a Jahdc, gdzie 
'noe t>d IlrcmcTi, część krajU nftd moizem «Iotad zwie fię Hudcln. JcUiby 
i PawiAskim. te wzmiankowana legenda tyczy sic przybycia Saionów 
yi w VI w., to co zrobić wypadnie i wiadumoicią Ptolemeusa, kióry 
■m II w» twłerdaił it aa Chaukami, od Laby na północ na ^tółwyspic Kimbryjsktin 
irszkaja Saaouck dn r. Chatusyf   i)h. Ptolcm. Geogr. 1.  II c. 2. 


—  32   — 


Holzacył słowiańskie, są pozostałością dawnego pobytu tam Sio 
wian, przed VI wiekiem, kiedy jeszcze nazw niemieckich nie 
było. A gdy nakoniec Saxoni wyparłszy Słowian, znaleźli w Hoł- 
zacyi gotowe nazwy słowiańskie, utrzymali je, trochę tylko prze- 
kręciwszy. Tak było wszędzie, gdzie Niemcy osiadali na ziemiach 
słowiańskich. 

Zwracając uwagę od Łaby na północ, w stronę rzeki Szlei 
przekonywamy się że i tam nazwy miejscowe mocno poświad- 
czają pobyt Słowianów. 

Zacliodnio-północna część Jutlandyl w starożytności zwała się 
WandeUyssel, teraz Wendsysel t j. siedziba Wendów, w której 
były osady: Waendletolkhaert Winaebierghaeret,'*|.a mieszkańcy 
zwali się Wandelboer. u pisarzy łacińskich Wandale.*") W tij 
miejscowości i teraz są miasta: Wester-Wandel, Oater - Wandel 
Winaebiorg t j. Wendski gród. 7-ywioł słowiański widocznie 
szerzył się aż do Juilandyi, ale pierwotne stosunki ludów w tym 
kraju pokryte są głęboką tajemnicą. 


3.   Podział ludów i ziem. 

a) O bod ry t y, 
Obodryty, albo Obodryci w VIII w. dali się poznać jako] 
lud silny, bitny, liczący do swego związku drobne sąsitidne ludy. 
Kiedy Karol W. w r, 789 zapędził się aż do Laby, dowiedziano \ 
się, że najprzedniejszym ludem nad dolną Łabą byli Obodryci, od 
dawna mający swych książąt, zatwardziali poganie, zapamiętali I 
nieprzyjaciele Saksonów, z którymi od dawna prowadzili wojny,] 
a także nieprzyjaciele pobratymczych Waletów. Jako przyjaciele] 
Franków Obodryci dokładnie byli wiadomi zachodnim pisarzom, 


>'^)  .Waldcmari U liber census Daniae  1231.   Langebek.  .Script. Yll. 

'*)   Saxo  gram. często wspomina  Wandalów., a w Pctri-Otlat  Chroń.  £na|<1d 
jemy: nStavorum seu Yandalorutn.'*  I^tngcbek. I.,p. 87.  Wiec SlowUnic I WptMUIł^ 
wciłlug pisarzy duńskich byh jednym i tym2c ludcro? 


Il^jl 


-   33   — 

^łacinie :  Abotriti,*)  Abodrili,') Nortabtre^i/j 

Obodriti*) Obolriti,*) :x w ćtnglo-saksońskich pomnikach Apdnnle.*) 

Kajwy le historycy polscy od dawna pisali jednakowo: Obotryci.') 

[ScafArzyk stnajdując poSloaiańsiczyznie nazwy miejscowe, powstałe 

[1 pierwiastku bodr/) (vigi]. strenuus), dzielny, baczny, przyszedł 

fdo przekonania, >.e nazwę łacińską Abotrlti. Obodriti wypada po 

[ ston'ia/i^ku  pisać  Rodrici,  a ma  ta nazwa pochodzili od imie- 

inlA BiKlra. które z końcówką icy stało sie ludu nazwiskiem.   Po- 

Idobalo  si«  to  uczonym  słowiańskim  i dotąd  niemal  wszyscy 

Bodrycy,  Bodrycze. wszakże  nie  bez orzeczenia,  te nie 

[znajdując  lt^p;<zej  formy,  przystają  na Szafarzy ko wą.*)  Lelewel, 

|£waM)jjc  \Z  nazwa AtK)triti.  Obotriti przez wszystkich dawnych 

[pisarzy  poczyna  sie jednozgodnie  i  niezmiennie  od ci  albo o, 

'mniemał,  ie tych samogłosek zaniedbywać nie wolno, t4^m bar- 

dzUj,  że o jest samogłoska spółgłoskową  w słowiańskiej mowie 

'l na swe znaczenie przy bodry (dzielny).'**)   W gruncie  nie ma 


'/   Anii-kl. L^uił^^h. a 789, Aiinal. Mmssiac a 804. 

')   Eginharil. unnal. i  Annal. tuld.  a  795; Annal. Laurissb. a "95;  Annal. 
Dertio (U 839- 

ł   Hrugraf łuwaiftki dlu uttró/.nicniA otl wscluhlnich  Obotryl6>v  OnterabUeti 
1  nuU  Dułiiijcm  przy  ujktu  r. Cissy,  pisał: NortaUrcti. ul»i  rcgin, in 
Lqtu .u..i L..aAtes LIII, per daccs suo< |»aTtite. 
•)  A*iTn Brrin. 1. 11 c, lo. 
*J   Hrlmoltl. Chruii. T, 2. 

•>   KióU AlUcda opis Germanii (87i-9f)l).   Biclowski  M. P. T. s.  13. 
')   Jedeli  Dominik Szulc pUal BanUianie (o PomorAU ZaodrtaAskiem r.  1 850 
J%it IctA popiircu oM  n)kn|ro nic znuUil, 
^   Bfntfiuł  w  KUb.  Witcbskićj,  Bcdrici  w Kubcrnii  Kaluiskiij,  Bicdrjiycc 
OttJidy w Pluckiem, Bniro w kraju BcruAskicn w Czechach, nrftz wzmiankowane 
4Uini)ch  itolumcnUch  w  Germanii;  Bidriu,  Bidrici  i nazwa  upadłego  |fro<1u 
HtffAu  w Bacjtcc,   SUr. Slow, t) 44. 7. s. 60S. 

•ł   Milfcrdirig  mniemał,  Xt  najprawdriwsza  forma byi  moglu  IjX4pii*lit dla 
irk  L iitnial u Słowian  bałtyckich  i  źc  niepewność  wymawiana  lego 
(C objaśniać  przystawka  sjmogloski  prf,cd  /» i w niemieckich  formach 
itUi* Apdicdc,  UcT. na.iT. Cian.  4* 

•/   Karody VH?,  13 przyp. 21.   W  innem miejscu I-elcwcl powiada, ic mu- 

; «lla fuzwy Obointów rzeki  nustiwa się cale prosto Odra, Ob-odrici litdo-odrMA* 

Vni, Co, pr<cyp. 64).   Ale takie przypustcwnic jest nic moicbne, albo- 

^1 nigdy do Odry nie sicjjali, a wtcc Odrzińcjmi byt nie mogli.  Lepiij 

1'nm Ii 3 


-^  34   — 

się o co spierać, bo nazwa Obotrytów w polskiej mowie jest tytko 
jOTiłękczeniem nazwy Obodr>-tó\v, łub nawet Bodiytow. Pierwia* 
stek jej widocznie b o d r y posłuiył jako pr/y miotnik ludov 
kti>n' się przezwał B^drycy, Bodr>xy, a w dziejach pr * 
Obodrj^ów  zasłynął.*'}   Z biegiem  czasu Bodry  wy W)/- 'ę 

nad sąsiadów i stanęli na czele związku, do którego nalefcily na- 
stępne ludy: 

Wągry najdalej wysunięci na zachód „in fronte totit^ 
SdaYiae" od r. Trawny aż do źródeł Egdory i Szlei. SlawilJ 
w bojach z Danami i Normanami, od nadzwyczajno} odwagi 
nazwę Wągrów, t. j. odważnych pozyskafi.'*) Jeszcze w XII 
wieku posady ich dochodziły na zachód od r. Swantiny. do m. 
Walderj' i r. Swale,'^ na północ do Kilu, a da\%'niej niewątpliwie 
sięgały w głąb Szlezwiku Mieli grody: Starogród niem. Olden- 
burg nad morzem, Bukowiec, potem Lubicz, niem I-ubek nad 
Tfawną, Błoń nad jeziorem Błoóskiem, Lutienburg, widocznie 
gród Lutów,'*) Utine, wieś Bożów. 

Do nich należała sąsiednia wyspa Jmbra^ niem. Fehmem^ ^) 


9obk porftdzil niemiccld hłstor>-k H. Leo, wedto^  które-  ,.<Łer  Makme 

kie Hit Obodńlcn) ais Grenzriaber. deao er Icónaal Tocn nssiKliea obd i rat: 

obodrat. d. h. dbenll abreissen. pIunHem.**  OK  Wig;er. Meekl. AinMil. tOv^ 

^') BicloYski w Monam. Polon. oUcjuul cUwo} naiwc ObatJytóv |T. T. 
I5> i nie ma powoda canacjć jćj, jako dawno ptxy)etij w piśsBite poUkicsn. Molna 
^Iko prsywTÓdć w irodku wyruu głoskę d tatoiast / i pitaŁi OboAryti* « pmrł* 
d|Ovi^ Obodrytf. 

*V) U WldnkioiU VaAru. &. «. 967; a Adama Brem. Yal^ri, V«^2 « Hel- 
OEkolda Vac*vi * l^nj ^ ^a^ria KoncA wag. pochodne waga* pn-wa^*. 
od-waga. W taask/yckim w 1 £ a r a chrobry, ciem. w a c k e r SHiay* & a«Q« 
wielka cttia&% sadMwalo sif w maraccza Koatromskictn: yrapv fjUKW Hilfef- 
dtnf.   iIcT. E^ax Ctasuw $2. 

»»  Helaold r, 47. 

»«k W HolKtynii aa: Lutke, L«tfcc«, LwtkcaiorjH Lalkenbdttd wjninU m^ 
xwc Lutów prrypmBinającc, }ik w nockiem L&todn. S«cbeck«. Zieotie' Tjcjtiiwycfc 
ł Sbabanawyck Sli»«ia» w BiM. Wai. r. i»6l, T, XV. a. 518. W»t vi. 
<waia£« le t wi^liiciB Nirtocdw 4a krajów ^a«taA»kic)i w KU. » 
W7|»fdaiirc3y Slowiaa <« wsU saari w Ba£j o^icdtl. ^^lowUnte hoiiawaił > w> 
r} wiei s da laikiem Mw/ti, caunn &«fm. Ob. k&. IV. g 74—2. c 
'j   Ad  B<««»eftaU (V, 45. 


—   35 

fo jrł<^wnł» stanowiskfł piratów. Do r. Trawny niedaleko 
Lojbcki upadli r. Swartuwa, od ktttn?j w I w. lud zwal sie Swar- 
t.u% innie, u  Tacyta Suardones, u Plolemeusa Farudeni. 

*->bodrycy wbAdwi od r. Trawny na wschód jio brzegu 
morskim do r. Warna wy, a na południe do r. Jcdiny (EIden>. 
Na/ywano ich takte Raro^ami, co według Szafarzyka ma pocho- 
dne od produ Rarogu, zburzonego przez króla duńskiego Got- 
fryda I r. 808.'*) Pcwniój jednak, ?.e gród ten przybrał nazwę 
IhidUt który go zbudował, bo lak było w obyczaju słowiańskim. 
MSeli jeszcze grody: Roztoki, Iłów, Buków, Wiszomir. Zwie- 
nyn, Weligrad pó;Jntćj zwany Mikilenburgiem, Magnopolisem, 
z C£i?go urosła nazwa teraźniejszego Meklenburga, Warin, Dobin, 
Woric. 

Polabianie u Adama bremeńskiego Polabi, u poet>* Sa- 

ksona Polabingi, — mieszkańcy pobrzeży Łaby od r. Jedlny (El- 

dun) i granic OlK>drytów aż  pod Hamburg.  Niegdyś osady ich 

pomykały się  do ujęcia Laby,  lecz w połowie  VIII w, Saksoni 

trzymali brzegi Laby prawdopodobnie do Hamburga.'^  Granica 

Udowa od Hamburga na północ do Waldery niepewna, zmieniała 

się stosownie do powodzenia orę2a. bo tu właśnie w środku Hol- 

zaryi było pole do rozprawiania sie z następującymi od ujścia Laby 

Suksonami.   Na północ leAały siedziby Wągrów.   Głównym gro- 

dpni Polabian byt  Racibórz  (w r.  1154 Racesburg).  Jest to  ten 

am gród, który Ptoicmeus pod nazwą I-acisburgium zapisał.  Nie- 

[dalcko  od  tego grodu Smiłowe pole  pamiętne porażka Słowian 


'^  Oodcfrirlas . .  dcttracto enipońc, quo<i łn Occani lilorc cnnstitutuin, ttngua 
am Kcric diocbntur.   Kcinh. annal. a. 8tt8.   PotsUie Harog, c£es. Kuroh ptak 
tiiiłf^  litr  Bhuruft^ wielkości  jflsttjtet)i.i.  kolo bloŁ  sit;  tulnJAcy.   W Polsce 
itnym iUiobem 1 nogami u2ywdac byty do polowania.   Okrutne to puki. 
jł.r7«v3rvf fiuki rot/1x'teni)a.   Limie. Słownik. 

*'j   D- -Udo,  te granice cachoJnią  V*.-)jbian  sUtiowiLi  r.  Uclhrida, 

Ui^mm w córę r. Trawny do jctioTA KoUe, t klńregn Truwna bic- 

^Ł-brech(  i  Hilicrtiinł;  {^osunęli granicy  ich nA  zachód do r. 
..c lUU], jak powie ł/iano wjJlij 

3* 


Wm~Z^Cz<M  kraju od  r. Delbądy  U. ^M 

oA Hasów r. no5.  )    Z,,, ujdzie (Sadelbandia). H 

.. Bieliny na.ywala s>ę f ^'^'^^^ "^^^ ,,,« ludy: SmoU.o-   ■ 

Do Polabian Uc^y^ -ypada  dwa ^ ^^,   ^ 

,,,e ludów, lecz w grunc e byU o    y^^^^^^ ^^^^^.^^. ,^ ^ , ^    « 
Unie pozuanl w poc.atVu  X  J s^afarzyk upatrywa^     i 

ografa bawarskiego Smeld.ngon   Po^Y ^^,^^.^^.-,^ jd,  « 

szukać w pobliżu Dcmu^ . Łaby n   J^^_^ _^^ ^^^^  ^.^ ^^^^j.  g 

zen nad Laba. .  ,^^.^ ^ początku 1X w. po"^ H 

, Co Si, tycze Byteńców  -ador^^^^^^^^^^ 

'   nazw, Betbenzer. Bechelenz. Betcb^^^^^^^^^ 

carskiego obo. Smolanów  pod na^-.  ^^ ^^_^^^,^^^_ ^^^^„,. 
to lud ten badacze mylmc  pr^y3%  ■ Y ^ „.erseburg- 

rootli osobnego  t*r.'l«  I ■ 

1 nimi j   Ue\molit». ^M 


I 


iy nad Łafc|" w sąsiedztwie Linianów, z którymi razem w r. 
8m prz^^-iw Karolowi W. walczyli.*") Miasto Boitzenbur^- nad 
Łfib^ przerobione ze słowiańskiego na Boitin, najprawdopodobniej 
Byteft, jak Byton, Bytom, Byten i inne na ziemiach polskich, 
przypomina Byteńców. którzy z czasem zlawszy sie z sąsiadami, 
pod ogólną nazwą Połabian w XI w. zasłynęli. 

Linianie u Eginharda pod r, 808 Linones, wzmiankują sie 
pwlct«» jfdy królewicz Karol przeprawiał sie przez Labę z woj- 
akiem, które wiódł do kraju Linów (Linones) i Smolan.***) Anna- 
lUci IX w. zowią ich Lini. Linai, Linones,*") a geograf bawarski 
Loiiia, dodawszy te mieli siedem grodów.'^^ W nadaniu Ottona I 
biskupstwu Hawelbergskiemii r. 946 wzmiankuje sie prowincia 
Linag>;a (Lina gau). Do tychie Linów Srafarzyk odniósł wspom- 
Dionych przez annalistę fulJeńskiego pod r. 795 Liuni z lewój 
ilrony Laby, a także przez Adama bremeńskiego Lingones 
i przez Mcimolda Linguones,*') Lini i Linoges,^'j a opierając się 
na tcm, i« w niektórych kodeksach Eginharda napisano Hilino- 
nca, Hilinonicum bellum i że w mowie niemieckiej w IX w, h 
zwyczajuiu odrzucano, nap. Lunę — Hluini, Lomatzi = Glomuzi, 
mniemał, że wyźój oznaczone nazwy wypada czytaó Glini, tóm- 
b&rdzie), źe nazwa ta odpowiada miejscowości, na której bytowali 
(ilłnianje/") Lecz już Lelewel zauważał, że Liuni (Liineburg) nie 
wypAda brać za jedno z Lini, którzy mieli siedziby za Obotryta- 
ml, miedzy Jedlna i Steknica.^^) llilferding utrzymawszy Szafa- 
reykowa formę Glinianie, siedziby ich posuną! dal^j na wschód 
od wskazanych  przez  Lelewela,  mianowicie nad r. Warnawc.**) 


Ann«t. MoisftUc. a, Sit. 

Eginhai\l  Annil. a, 808, 

Po«U Sxxu.  AnnaJ. Nfoi»9., Kuld. B<:rtiu. 

UtiuM c&Ł pc»pi(1iu« qui tuibet civlutc5 Vii. 

UcUnuld I, £. 7. 

Ibid r, 57 Iw Dicklóoch -^ydanuclt  38 .   Stav:  illi  UtcU  ^unt  Lini  »ive 
|*tis  l«'i  »jMrVo)ny, w  u&ttoniu ^yj»cy, 
**j   SUi. Stów. § 44, 7, s  ÓiOi. 
•*)   Nafotly  VIII.  1 5. 
*»'/  Han. r.i.ifi. 4. 


-   38   - 

Przeciwnie Pawiński upatrzył ich nad Łaba, jak I-elewe!, między 
Jedlną i Steknicą."") 

Dwie nazwy podobne do siebie oczywiście oznaczają dwa 
osobne ludy, Z nich Lini, Liuni, Linai, siedzieli z lewćj strony 
Łaby, drudzy Łingones, Linones z prawej strony Łaby twoneyB 
żupę Łina-gau, na południe od Moryckiego jeziora, gdzie dwie 
wsi Linów i Linum nazwę ich przypominają.") Ludek ten Li- 
nianie, według Helmolda, siedział wśród okropnych blót, dwa dni 
marszu wojskowego od Hawelberga'®) Naleieli wiec do Hobo- 
łanów i bezzasadnie do związku Obotrytów policzeni, zostawimy 
wifc Linianów w Ich błotach około m. Rynowa i rzeki Rynu, 
a o Linach. Liunach z lewćj strony Łaby, powiemy niżej 

Warny według mow^y obodryckiej, a Wrany według 
mowy serbskiej nad Łab^, bytowali od wierzchowin r. Wamawy 
lub Wrany do r. Jedlny (Elden). a na wschód dokoła Moryo 
kiego jeziora ( Muritz-see). Od zachodu mieli Obodrytów i Smo- 
lanów, z innych stron byli otoczeni lutyckirai ludami: Chyla- 
nami, Katarami, Brzeżanami. W pomnikach z XI i Xn wieku 
wzmiankuje się Warnabi, Wamebi, Wamavi. Wornove*') i t. d. 
co widocznie wskazuje iź główna forma ich nazwy była 
Warny.  Jedni myśIa, że nazwa ta powstała od r. Warny, czar- 


'^)   IlojaGcide Cjan. 20,   Tamie na mapie PaploAtkiego  umtc»xc^vii(  I^ki^ 
soe, a]e dla nich i sąsiadów ich ła Labą pr<>*stuguje ni>.1pis; Gliniunie. 

•')   Wieś Linów jw dtod« t m. WilUlok do Reifi^bctg (KyoAw)«  a 
niiij po drodir i Kbcrbellin do Beiltiu 

•*)   Kiedy Mściwoj, syn księciu Henryka r.  IUj6 
iiotio mu, ic w pobliiu mieszka jakiś lud  lamoiny we ■• „ U. 

ale micMkańcy  sa  spokojni i o iadna  bundiwoić  nie  podejrzani ,  f4^^n^  quAcd±. 
furct c \-icinO| fertilis omnibus bonis, habitatoresque ejus qnicti. et nuUłas biibalj 
lue suspecLi.   Porro Slavi  illi  dicti sum Lini,  &ive LiQage&'*   Msdwoi  a  sui $^ 
sami i 300 Słowianami,  po dwudniowij poJrC>2y,  precd^ier.ijj}c sic -/cm I»- 

5ÓW,  trudne do przebycia wody  i  stras^Uwe bagna,  nipndt  na  n^. a  Wi^tc 

nie spotltiewajacycb się nap.idu.   łlclnrdd 1. 37, a 'ytyi  li^u t,. t  J8... 

Tych Lino(;ow  Paploftski  nicpoirtcbnie  przecwal  ( ; Ob.  prseklad  KeW 

mołda s  93. 

■■) U Ad. hrenicfiskicgu II c, 10. UlUa qan5 Lin^ono suni e( Wa 
Max habitani Chiiiini. lib. II c. ici. PoUbini;*! itcm Utn^ones, WAraabt, Cl 
Helmold L c. 2.  Sia£arayk, SUr* Stów. § 44, 7. 


—   39   — 

n^,**) łnni ie sama rzeka mogła otrzymai^ nazwę nie tylko od 
l»ni'y czarnul Uicz i od wrana, wrony,*') a od leco tuedalek<i do 
Raroga. którym się mianowali Obodryci w ogóle. Mieli grody: 
Wranowo (Warnów), Malikowo, (Malchów), Kraków, Parchim. 
Że ci Wrani, Warni byli dawnym ludem na pomorzu bal- 
tyckiem zamieszkałym i z nazwiska swego staro>.ytnym wiadomi, 
poświadcza to pochód Ilerulów, kiedy z nad Dunaju do Danów 
W końcu V w, (około r, 493) przechodzili przez kraj Warnów,**) 
a mieli ci Warny posady w tem samem miejscu, gdzie ich Pli- 
nius w 1 w. znajdywał. To nam wskazuje, że Wrani, Warni 
sufdzsdi na jednem miejscu od I do XII w. i zawsze byli ludem 
skw*iaiiskim.**l 

b)  Welety,  Wilcy,  Lu ty ki. 

W VIII i IX wiekach na zaodrzańskiem Pomorzu występuje 

rvrtaxck ludów pod  ogólną nazwa Waletów, przez cudzoziemców 

Wcłłłlabi zwanych.')  W pierwszych rozprawach z Karolem W. 

I n 789 dali  wy  poznać  jako  lud  potężny,  zawsze  nieprzyjazny 

Frankom, nadzwyczaj bitny.  Biograf Karola W. Eginhard zape- 


>   w tAch Mcklcnburn*kich t Xn  w  wrmiankujc się ricka Wiu- 

•* W o>hy.: Dr. Pluł |MSAC. Warno wa = C^ornicu. korccń warn = wtan. 

y, trdwnad  wronji.  Cuu. Tow. Mac. Serb.  1864 $. cz9 
^*\  JUUcrdiiig.   Eh-it. Ctau. 51. 

**)   Prokop de bcllo Golb  II« c  i^. Hos O^cniłów) cuncŁi Sclavenoruin pupuU 
i4U0« Ininsmissere.   Irnlc vjisUm solttuilineni  pcrmcnsi,  ad Yiirno.s  vcniunC, 

'^' |>cijać.  al)y SMwjnnie sictUitli  na pomuriii l>:)l(yt:kicm 
•, ic  Warni pognam pr<cA PliniUiJ  i Prokopa w I. I V, 
If^lt Xicmcami i powędrowali  póiuićj na ^ach^cl,  a na  ich uiicjseu  uiłtcdli Stu* 
Warni.   lLcl«wet, Narudy  IV*. 24, 25, 27,  38.)   Nikt te %taro;.yliiych 
> p>£ci Warnów ojczymy nie powłcdicml.   Lelewel  twicrdfil. ie  Tcu- 
; • r. 5<xj znaleźli sic u dolnego Renu, giUic mieli roeprawy r, Tcu* 
IV, 3(», VrcJc(j3r T,  1$)  Tymcxa»em liouicnUlor Frcilcuara, Giiot, 
i,  kulitych Childcltcrt pokonał r. $9$, micszkah w MckU*nburi;u. 
1  XV, 6  ł8i.   BadftCic  pumiciŁtU  ilwa  \\n\y.   ChiMcbcii  ni;:ily 
ifOW*]  w  MtrUenburgu.  Warni  naJ  Rcnetn  byli  róini od  Warnów na Po- 

*f  Ecioliaid.   Annal. ail 799* 


—   40   - 

wnił, że Welety oddawna prowadzili wojny z Obodr)'tamt, byB 
ludem osiadłym, z pewną organizacyą społeczną, wojskową i wła- 
dzą najwyższą, sprawowaną przez księcia Dragowita. Następne 
wojny z Frankami i Sasami odkryły, Że Welety mieli liczna 
grody warowne, miasta handlowe na brzegu morza, flotę i pomocą 
którój nie tylko władali na morzu Baltyckiem, ale nawet do Ht>- 
landyi i Anglii śmiało żeglowali, a przytera posiadali wysoko 
rozwiniętą cześć bogom. Słowem ze wszystkich ludów nadbalt>'- 
ckich Welety byli najpotężniejszymi i najstraszniejszymi Niem- 
com. Tymczasem większość uczonych, trzymając się hypotezy 
o przybyciu Słowian do Europy z Hunnami, czy nawet późnij 
w VI w„ dotąd jeszcze utrzymują jakoby Welety osiedlili się na 
Pomorzu dopiero w VI w po wypędzeniu ztamląd NiemctW". 
Badacze nieprzyjęli do uwagi, że w ciągu półtora wieku prze- 
siedleńcy z dalekich krajów nie mieliby czasu do rozrodzenia się 
w ludność liczną, osiadłą, zago?.podarowaną. Niedorzeczność owśj 
hypotezy pojął Paweł Szafarzyk i opierając się na wiadomości 
Ptolemeusa o Weletach zamieszkałych przy zatoce Wenedzkiój,*) 
mniemał, że przesiedlenie się Weletów z Litwy za Odrę mogło 
nastąpić dopiero po Ptolemeju w II w,") Tu możemy przytoczyć 
zdanie Lelewela, że prawdziwym jest błędem w geografii Ptole- 
meusa dostrzegać jedynie świeże wiadomości.*) Astronom dzieło 
Marinusa poprawiał we względzie matematycznym i astronomi- 
cznym, a obliczenie ludów i nazw miejscowych znalazł gotowe 
u Marinusa, który z innych pisarzy czerpał. Niema zatem pewno- 
ści, aby Welety jeszcze w II w, siedzieli nad Wenedzką zatoką, 
tem bardziej, że pisarze I w. Plinius i Tacyt znali tam tylko 
Estiów (Prusów),  a o Weletach  nic  nie wiedzieli.*)   Szafarzyk, 


*) Ptalemaei Geogr. l[f. S. Ranus Y^nedici sinus rdi(]aum juxU aceannm 
faabiUnt YcIMc (^uc/raf). Ni krajobrazie ł |*6ty Athoa i. Xlt w. luiwy Wclo* 
tów wycrytAĆ nic mogłem; moie byl« i wypłowiała, 

")   Sur. Slow. § 44, J. 

*;  Narody IV, 39. s. 383. 

^)  KftnyAski twicrUfi.  ie  Plolcmeui  /.tobit  oniylkr  s.nlow».ic  Wciciuw 


^^^^^    _  4,  _ 

• ' ł»ij§c po^Sw^lossyi nazwy miejscowe przypomtnające wo- 
ivi->v t j. ispolinów. olbrzymów, wielikanów, upatruje w lem po- 
parcie wiadomości o bytnt>ści Weletów nad zatoka Wcnedzka.^J 
Wcdłujf naszego zdania mnogość pozostałych w Rossyi, Czechach 
i innych miejscach Słowiańszczyzny nazw Wołotów, Weletów, 
''^ to  tylko,  że  w  Słowiańszczyźnie  nazwa  ta  była  po- 

w>/«i.,ia, jako przymiotnik ludzi silnych, olbrzymich, gigantów; 
nviigła szerzyć sie po całej okolicy i ztąd w różnych miejscowo- 
ictacb mogli sie znaleźć Wołoty, Welety, jak się znajdywali 
DuU^by. Bodrycy. jedni od drugich daleko.') Identyczność na- 
zwisk ludowych słowiańskich nie znaczy, aby lud jeden pochodził 
od drujjiego tój samój nazwy. Mamy Polanów nad Wartą , nad 
Dnieprtrm, nad Dunajem w Rakusach, a przecie nie wyprowa- 
dzimy je<lnych od drugich. Podobnie mogli być i Welety je- 
dnocześnie jedni nad Odrą, inni na wschód od Wisły, jak o tem 
Ptolcmeus słyszał.®) 

Zaodrzańskich Weletów Niemcy jeszcze w YIII w. zwali 
Yilzi,") a sagi skandynawskie często wspominały Wilkinland, 
tnia»to WUkinaborg, króla Wilkinus i sama saga nosi nazwę 
Wilkinasaga.'") Jest wiec podstawa do przyjęcia za prawdę, że 
obok nazwy Wolotów, Weletów istniała inna nazwa ludu: Wilki, 
jako przezwisko cechujące drapieżność ludu. Nazwa ta znajduje 
udowodnienie  w  nazwach  miejscowych  krainy  Weletów.   Jest 


mhóti c*K Wi»Jy, gtly lymciascm powinicnby ich umiekić iia Mchód od Odry (Die 
er u 114 i niiipa\, ale Ptolcmeus lic^^c Wclclnw do Sarmntów, tcm s^imcm 
It nic j)r«c£ omylltę ich umieści! ita wschód od WisTy i Ic do Gctmaitów 
Ittiacll, 

•>  Star. Slow. g ąą, j. 6. 

')   Dulrlty  iia  Wołyniu,  w Ccechiich  i  nad  Orawą;  Bodryc)*  na  Pomonu 
Dłoiajcm prxy ujściu Cisy. ^ 

*)  Zatem prj&ypisywanic wielkiemu geogrołowi oroylki. co lujmnićj jest pr/cd- 


*)   łCi{łn!iattd.   Annal.  3. 789 NMio ipuediim  Sclavenniuin  e<iŁ  iti  Gcrmanij, 

• r litu> Octani. ijuac propria lingua  Wcietabi.  Trandca autem  Willti vo- 

-.-;  w  ViU Catidi Mn^ni; Antial. Sas** pod t. "jj;  Wulctabi i{u\ et WiUi 

*•>!   9^M'iji\k,  Stjf-  Slow.  S  4:\,  ;, s.  ^7<), 


tam, według dokumentu r. 1 170, Slawisch Wulkow, dwie ws^ Wol- 
ków w ziemi Szczecińskiej, dziewięć wsi Wulkow w ziemi Lubu- 
skiej i Podstąpińskiój (Potsdam), A są takiei nazwy przerobione 
przez Niemców, stosownie do swej mowy. W dolnych Luiycach 
i s^iednich markach podbici ziemianie słowiańscy występują 
w niektórych miejscowościach pod nazwą Wutschken, L j. 
Wilczki, **) a według- wymawiania zalabskich Drewianuw — 
Wuczki.*') 

Jest jeszcze trzecia nazwa, pod którą Welety słynęli, mia- 
nowicie: Lutycy. Zjawia się najprzód u Titmara raerzeburg- 
skiego w początku XI w., potem już głośna,*") Nazwa ta, po- 
chodząca od pierwiastku lut (ferox, acer) była przymiotnikiem 
Weletów, Wilków, jako ludzi lutych t- j. drapieżnych, okrutnych, 
W X w. nazwa Lutyków głuszy inne, z czasem staje się główną 
dla całego związku Weletów. 

Posady Weletów leżały nad brzegiem morza na zachód od 
r. Odry, aż do ujścia r, Warny, na południe w górę po Odrze, 
aż do Lubusza, błot dolnej Sprewi, nizin łużyckich, dochodzących 
do Łaby w miejscu gdzie Solawa do niej wpada. Ztąd w dul 
po Labie do r. Steknicy, która ich. równie jak i r. Warna, dzie- 
liły od Obodrytów. Kraina ta podmokła, pełna jezior, bagnlsk, 
rzek i strumieni, pokryta była ogromnymi lasami. Do niej nale- 
żały przylegle wyspy, wieńcem rozłożone od ujścia r. Warny do 
ujścia  Odry,  mianowicie:  Swanty- Ostrów,  Rana,  teraz  Riigen, 


'>) Rlcdd, Mark Brandciil). I, 225, w przypieku da reliopisu Spccnlttm 5*- 
xoimm z r.  1490:  Wuc/schkcn frcyc  Lcute von 2eol. . . S/Alartyk SUr. Stowr. §44. 

3. 579. 

t^ Wulf, wauftcii, wdlćka ifui wulk, wulctek, wlk, wlciek). — HenoLiigo^ry 
Slq*rnik t XVn. w., u Pfula.   Pomniki PoUbiun.   Ctas. Mac. Serb. r. i86j s. g«-. 

"/ LuŁiccnses, Luiidi, Leuiidi. U GiiUtis,i mylnio Sclcntin umiiui L«uUt*u 
(Biclowski. M. P. I, J94', u Nestora LMlIcii, .Toythmu (Biclowski UmK- s. 55^), 
U geografa Bawar&Uicgo Lcndizi habcnt civiUtei KCYHf. S£.ifarŁyk mnlcnui . ie 
się powinno cjtyiać Lcndi<i, Lcutici t. j. Luiyry, lecz ich ma tA osubtiy lail ost ta- 
oJr/.jłi*t»l(ich I.utyk6^v i szuka nu Kusi, t^iUic pciuo ndAwiak pr<ypt>ihiitMJaLycłi Luly- 
ków. Star. Slow. § 2H, 14. Lelewel tych LcndUi s<ukal w 2upjnit Dioklejfrkt6j. 
N^irody  YIII,  20.  s. 6tiu. 


—   43   — 

Iw, Wolin. Rzeki wpadające do zatoki Odry: Wkra z do- 
pływem Randów^, Hiena; do morza: Reknica (Rokitnica) 
i dopływami: Trzebią i Oolenicą z jeziora Doleńskiego wy« 
pływającą. Do Laby: r. H obol a lecząca wiele jezior i błot 
i pobocznemi: Dosz^ z dopływem Rynem, Sprewja, Nutą, 
Plaw). Uową (Ihle) Także do f.aby : Rosła. Nuta, 
Steknica, z Domlicą (Domnit/). Rzeki te z massa strumieni 
łącząc wiele jezior i błot, tAVorz% ostrowiska, kióremi napełniony 
tak zwany HaweJland. Tacyt miał racyję, mówiąc, że siedzące 
W tyra kraju ludy poprzedzielane były lasami i błotami. Na 
południe od r. Hoboli choć także wiele jezior dotąd się znajduje, 
ale kraj nie był tak mocno podmokły i dla tego zwał się Sucha 
(Zauche). Osiadłe w tej poprzerzynan^j miejscowości ludy nie 
tworzyły nigdy jednego państwa. Sąsiednie okolice z potrzeby 
bezpieczeństwa łączyły się w związki; silniejsze ludy wystepy- 
wały oddzielnie, szerząc swą nazwę i na sąsiadów. Z biegiem 
wii3ków dawne nazwy przeistaczały się. a jednak jeszcze w X. do 
XII. w. znajdują się niektóre, ływo przypominające te, które 
Tacyt. Plinius, Ptolemeus zapisali. 

Przegląd  ludów  należących  niegdyś  do  związku Weletów, 
{poczniemy, postępując od północy, ku południowi. 

Rano wie albo Rany mieszkańcy rozległej wyspy Rany. 
którą teraźniejsi jej obywatele zowią Rujana. a w języku rządo- 
wym pruskim Rugen, z czego uciułano polską nazwę Rugia, 
zapomniawszy, Ae w Xril w Polacy zwali ją Rana. Wcześniej 
jeszcze podróżnik Aeiikus (około r. 500),'*) wiedział, że przy 
ujściu Odry. na wyspach Viarce i Bridino (wierchy i brdy) sie- 
dzieli Rani, część ludu silnego.'*) Nie omylił się podróżnik, albo- 
wiem wyspa Rana  rzeczywiście ma  pasma  wzgórz,  wyżyn lesi- 


'*! 'A'uike.  Aeticus  miałby  Umici  okoto  r. .300,  ile  Lelewel  do- 

lAiif, « i    . ;, Lipcwpo okuło r. 500, a nioic ulwór jemu przypisywany jcsl 

rfcA VI U  w.   Epilo(*uc dc U ifĆMgraphic du moycn &^C, 

*^)  W  rcUopiltnlc  omyłkowo  Nani,  zamiast  RAni...  reliquis  populU 
fortiofO.  Co«niograt>biii Acthici  Ulńci, cd. Wuttke. 185J. s. 20. 


—   44   — 

stych i grzebienie naicich skał kredowych, „które ostremi przy- 
porami i podbitemi przylądkami spadają na morze. Majwyższe 
góry zowią sie Stopnickie, ich urwisko nad brzegiem morza 
Stopnica kamienna (Stuben kammer), a najwyższy punkt w środku 
wyspy ma 250 stóp nad poziom morza. Wyspa Rana celuje 
nadzwyczajnem połamaniem rąbka jśj brzegów, zalewów, przy- 
lądków, półwyspów, z których główniejsze: Mnichów, Jasmund. 
Witfłw, Wałów. Chełm i Zudar, oprócz dwudziestu wysp i ostrowl 
drobnych, które do tego ostrowiska nale-^a.'*) Były więc tu 
rzeczywiście wierchy i brdy, był lud Rani, który pod tern 
samem nazwiskiem poznany był w X w.^ w zmienionej nieco 
formie Rugiani. Ruani,'") aż w XI w. Niemcy prawidlowie na- 
zwali go Rani.^**) Nazwisko ich kronikarze polscy ^vywodzili od 
rany '**) i dotąd nikt jeszcze prawdziwego znaczenia jego nie do- 
ciekł.-*) Najważniejsza świątynia Swantowita była w grodzie 
Orekundzie albo Arkonie,*^) na półwyspie Witowie, niedaleko 
morza, i^wiątynia ta zburzona przez Waldemara duńskiego 15 
Lipca 1168 r. i od tej chwili, powiada poeta Pol „zaświeciło nad 
Rują słońce Cheronei.** 


")   Pol.   Obrazy z iym i Naluiy I,  128 i na*.tcp, 

>*)   W (lypl. Oltona T, r. 946 Kugiani^ póAnićj u Saxona Or^m. Ranni. 

«•; U Adama Brem, i Hclmolda Ranii a Wibald Kotbcjslci objoinil le K'.- 
gio quac n Thetitunicis Rujuna, a slawis Rann  didlur. 

1*} Itcm Kuni scu Kiina dicuntur ex co. quia temper In corMfliclu faiiMtuiu 
vociferarL* solcb^nt rani! miii! ij csl vulntr.i, vulncra. Boguchwał, u BicIowsUicł^i 
Mon. Pol. U, 4' 9, 

W)   HiUerding niyilnl, It Rlioa jest skróceniem Rujana.   BaJT. Cjan. 2. 

^') Suilarzyk mniemał. 2e Orckunda na/wa sIowiaAskii, a Arkona niemiecka. 
Tymczasem Granowski dowudsilt le jesl slowiau&ka. RUc w jcxyku stirostow, £na- 
czy mówię, rickę. neUl. rteka. a od tego słowa pochodu rieciowiiiU: rok, toki, 
wy-rolc, u-rok, i>ro-r»lc. /atom Rkotia tawiera w S(»bie pojecie mówienia i pncpo- 
wUdaiiiu pr/yszUtkci. Zbieg ws/.dk/.c spółgłoskowych diwi^ków r i ^ prtyUtetn jcsl 
<IU ucha shiWiłiA&kicgo i dht lęgu StowUnic hib Je pr£egiiidx)iji| dźwiękiem SAmo- 
Ctoskowym (reku, rzekę, rwkoTno). Inb Ick dndajij len dtwick nu poc«;iiku, \»k 
w pieśni fgoru c Xn W. arkucsy «aroiast iknc«y (mówi|cy)» W dodatku U du 
PapIoftsUipgo pnektada Hetmolda s, 341, Etymologia niemiecka od Orny — ko- 
niec, dla tego mby, Jtc Arkona siala na samym koAcu urodzajnego półwyspu Wilo- 

0  Midugujc na uwugę. 


-   45   - 

^nSRno albo Wolińcy mieszkańcy wy^^ wolina, 
tełącłH przeciw ujścia Odry. Byli równie jak i Rany latoroślą 
Wclelów, Wilków i r. tego powodu w dyplomacie Ottona I roku 
Q|6^ nazwAni ^Woltite,"*-) W tym>.o prawie czasie Widukind 
zwał ich Wuloini. później Adam bremeński i Hdmold Wi- 
lini, a Saxo grammatyk Wulini. Do nich należała czcAć sta- 
łego lądu z prawój strony Laby nad r, Wolszicą,^") Na wyspie 
Wolinie przy ujtóu Odry leAał gród Wolin w X jui wieku wia- 
domy jako handlowy i zamożny od dawna, póiniój od Niemców 
przezwany Wineią, a przez Skandynawów Julinem. Blizko Wo- 
lina Wiking! duAscy zbudowali (r. 936—966) warownię Jomsburg 
\ w niój siedząc w ciągu całego Xl w., sy.erzyli morskie rozboje 
i najazdy na sąsiednie kraje. Jomsburg był powodem rlo wplą- 
tania Wolinian w wojnę z Danami, których król Waldemar zbu- 
rzył Wolin r. 1 177. Uchodzący od pogromu Wolinianie prze- 
nie^i się do Kamienia, a sława zniszczonego miasta, przechodząc 
z pokolenia do pokolenia, urosła w przesławną legendę o pogrą- 
ionćj na dno morskie Winecie. Wreszcie nowsze badania udo- 
wodniły, ie Wolin, Julin, W*neta były trzy nazwy jednego 
miasta, przez Słowian, Skandynawów, Niemców dawane i że 
plątany z Wolinem Jomsburg był niczem innem, jak warownią 
pogań-skich Wikingów, którzy tu sobie przytułek obrali wtedy, 
kiedy już w Danii chrześcianstwo wzrastać poczęło.^*) 

Ra lary  przewodniczący  w związku  Chyżanów, Czrezpie- 
nianów  i Doleńców,  wiadomi  byli w X w.  pod  nazwą  Riadri, 


**)   Raumcff, RcgoU not 154. s. 36. 

'') tu provlnci4 VoUn villam Drumminc r. 1216. Ta o^da Dramyn lelaU 
iumI r. Wulwic^ r. u68, Wolstza, tcrat VocI«. Klempin, Mekl. UrUuotT, I, N, 171, 
Płfimrr* 'mfc kodeka U, N. 863. 

Winecie napis;inn  mnósłwn dtłcl.   Kitjicpsza  rozpruwa  profesora  mo- 
lu Grdnowftkic^i),   I'r«cUlad  jć]  poUki  umieszczony  w  do* 
przeklAłhi lUlmotda  r,  1802.   Takie  pięknu  lutpr.iwu S«iX- 
|Xa.   u łiiiu-uiL  I p(«I'»;»*niu niinsta Windy, inrtCiić) Jumina, Juliaa, Jomsbarga. 
f]D» lUirf ]<.-;;<•  wyUiiiu  |K^3  r. T^  KI. <i. 45, ii<\i\v \ mapa okolicy  Woliuii, 


-   46 

Redri, Redari.-'^) Gród ich Radogoszcz leżał najprawdopodobn}^ 
przy jeziorze Doleńskiem, niedaleko wsi Przyłbicy (Prilwitz).**) 
Gród ten Niemcy przezwali Retra od nazwy Ratarów i to plą- 
tało długo badaczy, którzy mniemali, ie u Ratarów było dwa 
główne grody. Posady Ratarów rozciągały się od jeziora Doleń- 
skiego na południe do wierzchowin rzek Hoboli i Doszy. Na- 
zwisko ich pochodzi widocznie od wyrazu rat'- wojna, ztad 
ratar = wojownik. Szafarzyk sadził, źe nazwa Ratarów powstała 
od świątyni w której naradzano się o sprawach ziemskich, 
a szczególnie tyczących sie wojny i pokoju, I-eiewel zaA mniemał. 
>.e Radegast znaczy „gościom radzić," zatem Retra jest radzierr, 
rady miejsce, a Redary radzierze.*') My utrzymujemy^ te nazwę 
Ratarów właściwiej wywodzić od rat'- wojna i w Ratarach upa- 
trywać wojowników, jakimi rzeczywiście słynęli, przewodnicząc 
wieki całe sąsiadom w zapamiętalycli  bojach z Niemcami. 

Na północ od Ratarów do r. Pieny siedzieli D o I e ń c y. 
zapewno od jeziora Doleńskiego przybrawszy swą nazwę. W dy- 
plomacie Ottona I r. 946 nazwani Tolenseni. Mieli grody: Dymin 
i Słup (Stolpe) oba nad r. Pieną. Za tą rzeką ai do morza i na 
wschód do r. Reknicy siedzieli Czrezpienianie, o których 
najdawniejsza wzmianka u Annalisty Saxona pod n 952 Circipani. 
Później nazywano ich Zircipani, Zerczpani, a nawet Szyrszo- 
penia-^) t. j. Circipania terra, kraina za r. Pieną.-**) Mieli grody: 
Bolegoszcz (r. 1 1 40 Wolgast) z świątynią Jarowita i Trzeboż (r. 1 1 70 
Triebus). Od Czrezpienianów na zachód do r. Warny (Warnawy) 
siedzieli Chyżanie. albo Kyszanie. W pomnikach XI i XII w. 


«ft) w dyplom. Ottona I. r. 936 Riadri, r. ^37 Rcderi, f. 765 RicłWf, 
Otlona U. r. 973 Riedcre fprŁivinciii), u WitltikinJft RciUrii (jkij t, 93^^). u Thiel- 
mitr;^ RciUri, Rie<Uricran (pagus). u Adamn Brem. Rcthari. u Helmoldn Redaril. 

••) Lisch. Jahrhuch. IIT. Uas Kloster Broda und dos Lnnd der RhedArier. 
E?l urbs t)0:icdain in payo Ricdiricrun  Ricdcmisl numine.   ThieUiiAt  VI, c.  17. 

•')   Narody IX. S, p«yp.  13. 

■•)   PfiiK  Tumniki Polabian w Ctas. M. Serb.  1864 s. 226. 

*^} Podobnie juk w innych micjscacl) byli: Zaduniijcy, Zachtumcy, ZaodrxAnłC| 
ft u Scth<jw: rrckodrinac, Pr«ko£awac, a Slowc6có\v Cie£*Socxa. 


—   47   — 


vyfr\ą ^lc Chłalnl, Kycini, Kissini. Źródło tój nazwy ntermeccy 
badacze dawno iu> upatrywAli w Kietze, rybacka chałupa. Kiet- 
zer =^ rybak/*"') W słowiańskiej mowie wyraz chyża, rossyjskłc 
chilyna. scrbo-lużyckie chieżka oznacza chatę, chałupę, izbę, 
itftil chtfe^kar. podobnie jak u Czechów dcmkar, oznaczał posia- 
dacza chielki, domku Takie chleżki w podmokłej okolicy rzeki 
'*■-'-' V dały poc/^tek nazwie Chieżkarnw. Chyżanów, którzy rze- 
:-^cie bawili się rybołówstwem.'^') Grody ich: Chyże nad r. 
Wam^ i Wosirów nad Niewel§ (Nebola). 

i' rztery ludy, mające swą wspólną świątynie w Rado- 
gofciczu tworzyły związek, który pod nazwą Wilków, Lutyków,"'') 
trwał dłujjfo, ale wskutek nieporozumień Chyżanie w r. 1066 po- 
li^yli się z Ranami, a od r. 1105 do 1126 z ObodrytaniL Nilój 
yrnkaitemy, te do tego związku później przystąpili inne sąsie- 
dnie ludy. 

Świętość miejsca i wysokie uznanie świątyni w Radogo- 
-NZC4:u podnosiły Ratarów wysoko w oczach sąsiednich ludów, 
iitnwily ich na czele zwią/ku. W ich świątyni kapłani w XII w. 
Cftlatwljili sprawy pokoju i wojny. Tysiąc lat upłynęło od cza- 
$6w Tacyta, a jakie żywo cześć Radogosta przypomina cześć 
oddawaną w I w. bogini Nercie, jakże obraz chramu tego 
boga w grodzie położonym n.:id jeziorem Doleńskiem, przypomina 
MW  itii\  świrtv  na  wyspie  oceanu,  gdzie  był przybytek  Nerty. 


'**)   ReUtn vicum  piacaloriuui dcnotal a voce wcndicc kizc  vtl Uyxc — c««i 
\^i*cMońi^   Chfontcfl Gotwłccnsc w Kicdela.  Mark Brand. I* 350. 

**\   W Xlt|.  w. cnifjttujcmy  w Marce  BrtinJcnbu g«Vićj  duio  nsail  slowiaA- 

UińTTch mieukańcy Kict^cr  (Chicikory)  h.iwili  sic  łowieniem  rj'l».   Rieitt!, 

JU W RlanłpfłUkini  chyr.,  c łi y 2  (unarzatn  w  o^^ulc  dom,  Jak  oli^ó 

II   • itiiyckitl)  c h i c /. 3 — dom;  w  Cłccli-ich  jcsl  niiasio  Chyża,  nlho 

^Ckystftk  pttcT.  Nłcmcuw  Kfcsch  twanc.   Pcrwolf.   rr|tMiiiiii:t)illJfl  H7. 

■^   Adam  Brem.  Ht, 21, niulli suni  Wimilntutti  pnpoU  fnrtlluiline cclcbtes 

rti iimlttor mna (]ui ab łlłis WiUi, n nobis diciintiir  Ueutici, inier (^uos dc ni^btU- 

1 Utiu,   Mi &unt scilicet Chu/ini et Cifcipani qai habitant citrft 

'.nl«* ci  Rclhrri łjni ultra I^anim iU'i:iinł.   HelmoKI  i, 2, Ky* 

,( 13 lUiiim, Thnlcmf et KlmIuH  tmns  Panmi bahitant.   Hi riiiatuor 

nc  \Vd/i słvc LutJci dppcllataiir. 


Nie oznaciyl nair. Tacyt położenia geograficmego chramu Nerty, 
ale dość jego podania o zależności od wyroku Nerty pokoju 
i wojny, o przynoszonych jej krwawych ofiarach z ludzi, aby 
poznać w ni^j wyrokującego o wojnie Radogosta, gniew kiórego 
kapłani krwią zwierząt i ludzi uśmierzali."'*) Tysiąc lat nie zdo- 
łały zatrzeć starego obyczaju: wszystko po dawnemu, — nawet 
ofiary z ludzi zostały. Czy nie jest to świadectwem, Ae Ratary 
dawniej nim miano wojowników zyskali, zwali się Radogoszcza- 
nie i byli tym samym ludem, który za Tacyta zwal sje 
Reudigni ? 

Wkranie albo Wkrzanie miedzy Ratarami i Odra- Sie- 
dziby ich sięgały na zachód do wierzchowin r. Hoboli i szeregu 
jezior, które ich oddzielały od Ratarów, na południe brody, lasy 
i rzeka Winawa wpadająca do Odry pod Oderbergiem, dzieliły 
ich od Hobolan i Sprewjan, a na północ po rzecze Wkrze gra- 
nice nie wiadome. Znani jui w X w. pod nazwą Uchri, Ucrani, 
Vuveri, jako lud silny, do Lutyków należący. W dawniejsze 
czasy lewy brzeg Odry do nich należał, na co wskazują słowa 
Helmolda, że Odra oddzielała Pomorzan od Weletów,^*) do któ- 
rych i Wkrzanów liczono. Pó^.niśj Pomorzanie opanowali lewy 
brzeg Odry, przez co siedziby Wkrzanów po nad Odrą sięgały 
od r. Winawy tylko do r. Wilsny (Welse), Nfieli grody: Prze- 
mysław (Prenzlau) i Pozdiwolk (Pasewalk) oba nad r. Wkrą. 

Obok Wkranó w badacze umieszczają Rieczanów, któ- 
rym różne posady obmyślają. Leutsch szukał ich w okolicy m. 
Wrietzen nad Odrą, w posiadłościach dawnych parafii Berlina, 
Strasburga i Fridlandu, przeciwnie Ledebur wyznaczał im sie* 
dziby w okolicy Chorizi i Plot   Szafarzyk  myślał,  że  byli  sie- 


")   Thietmar VI.  17,  18. 

■*)   HelmoM I.  2.   Tak  rozumi  \  HUfcrding,   DaJT CjJiu,  s, 2,  pfŁJp- ^, 
FMlicin uwnU, ic btoU po niitl r. Ratirlowa stiinowity naturalna granicę Wkrunó* 
nd  wscbołlii,   Murl  Braml.  !V. s. Vf,   W  KUT. w.  Wkr*jnte  joi  do  \xMJtx.^nf^ 
Odry nie sięgali.   Pomorzanie wUdali  lewym brzegiem  IćJ  rzeki  ni ilo r»ck Han* 
(Iowy I Wilsny.   Mapa u FiJicini.  Murk, nt;iiiil. IV. a. XCT. 


—   40   — 

odno^ Wkrzanów.**'*)  Stosownie do tego Papłoń^ki Rie- 
&w  umieścił na  północ od Wkrzanów,  naznaczając  im  ob- 
iema  tertyloryję  od  Odry  do  rzeki  Wkry z miastem  Po/di- 
wolk,'") przez co terrytoryja Wkrzanów tak się uszczupliła, }\ 
mniej- wydaje sje niżeli takowa Rieczanów. 

Z dziejów wiemy, że Rieczanie nigdy nie dokonali ni( 
takiego, przezco by rozgłos zybkali. Milczy o nicli anniiliści IX 
i X w., milczy w Xl i Xli w. Tietmar, Adam bremeński. llei- 
molil Widocznie Rieczanie byli tak małym ludem, >^ w ciżbie 
innych sobie podobnych, uwagi na się nie zwrócili. Pamicr 
o nich przechowały nadania Ottona I \ Ottona II w latach gł^), 
>73 i 975< ^ nadaniu roku 946 biskupstwu llawelbergskiemu 
rytamy, ie biskupstwu temu cesarz oprócz wietu włości nadaje 
jelcze pin provincia Chorizi** miasto Plot,*") lecz z innego miejsca 
nadania widać, że zamiast Chorizi, powinno być Morizi. 
Tak się zwała żupa leżąca koło wielkiego Moryckiego jeziora 
MQritz-Sec| w ziemi Obodrytów, daleko na zacłiód od Wkrza- 
»6w , która Ż^idnym sposobem nie mogła tworzyć odnogi Wkrza- 
n6w, bo między ostatnimi i Moryck% żup^ siedzieli Riitary. 
i^tem wniosek Ledebura o siedzibach Rieczanów w okolicy 
lioruu (Morycy) upada. Zostaje ;vzukać iih nad Odra. w krainie 
&k, od których nazw.^ ludowa powstała. 

Biorąc pod rozwagę wniosek Leutscha o Rieczanach w pa- 
mfiiich Rerlina, Strasburga, Bernau i Fridlandu, musimy zauwa- 
iać, te okolice Berlina leżały w krainie Sprewjanów i że w tśj 
»4ronie Rieczanów szukać nie można. Z nadań Ottonów I i II, 
V 1 ♦—/tli wzmiankują sie Riezani, także nic pewnego o ith 
,11 wyciągnąć  nie można. "**)   To tylko pewno, żr- byli nie 


•*^   SUr, Slow.  !§ 44, o, s. iic>y 
**t   Mjpa do (tr^ckljJti llelnioMa r.  iH  3. 

■'I   In prnviacid ChoriAi (Moricc) Plot ctvitalein. Hululenie m. fiut niewiadome. 

W  na-laniu r. ^49 Moraci»ini. Citryisti,  PInni, Zpriaiiani,  Hcweldiin,  Vu- 

iLUcUfkl. /.inuici, n.iN>i4.  I-uiifi.  W n.i<l;miu r. q65 SulMilif iiolii* ScUvi)rutti 

iTanni,  Rłc^ani.  Riedcrc.  Tulrni^.ine, ZcrcAciuini.   Ha<Kclbacli, 

N'.  N. 7 i S.   Rauinci.  Kc^rkU N   tftii, 2*17. 

U ^ .1 


—   50   — 

wiecuj jak xupą, częścią Wkrzanó\v» a gdzieby siedziti zapewnie- 
nia nic ma. Prawdopodobnie, jak mniemał Szafarzyk, siedzieli 
na północ od Wkr/anów, bliit-j ku morza i nie mając nic pe^ 
wniejszego, na tern pr/.y puszczeniu zatrzymujemy się, z orzecze- 
niem jednak, że terrylorii Rieczanom zbyt obszernej wyznaczać 
nie wypada.^") 

Stodoranie także Hobolanarai zwani, mieszkańcy porze* 
czy Iloboli i doi. Sprewii. Powstali /e skupienia sie drobnych 
ludów, żup i już w X w. do I-utyków liczenL*") Dwa nazwiska 
jednego ludu. a przy tern plątanie do nich w dawnych źródłach 
innych nazw miejscowych, przyczyniły badaczom nie mało kło- 
potu w dociekaniu tego, które nazwisko było prawdziwsze i gdzte 
leżały posady ludu, Myślano, że nazwa Stodoranów pochodząc 
od boga Stoda, była narodowa, a nazwa llobolanów przez Niem- 
ców nadaną.*') Do ludów stodorskich zwyczajnie liczą; łlobola- 
nów, Nielityczów, Doszanów, Sprewianów. Moraczanów, Hrzela- 
nów, Zemcziców i t. d. '-)' Weźmiemy pod rozwagę każdy lud 
z osobna. 

Hobolanie  u geografa  l)awarskiego  w  IX w. zapisani. 


**) Żywociart Ottona biskupa Bumbergskiegu rojepowUiij, In xc SiCicctna 
podrńiowttiio do kraju Wkranów (Vcrani, Ucranil mordem, Icci wmiomo. łc Wkiniii 
nad montera »ic siedz-icli. Je*t wicv domysł, ie pod WUrunamt 2ywctciiirz nirurai^ 
nalc/.acycl) do nich Rieczanów.   Hillerding. GajT Cjau.  I^b p»yp. 44J. 

*") Cosmas Chr. Bocmoium I, 15. de durUstma t;*^i^'*^ 1-ulicensi,., , e» prł>- 
viDcia nomine Stodor, — hyU Drahomira. Annal CucdHnhuri.'. i. 007. StoJcrama 
quae Havcldun i/ocunt,   Haumer. Rcgcsu K. 338, 

**)   Od boya Sloda posłly swiulki Slodw, Stado <want, iluua iiw.ij4l€  wc M'» 
Sludernbcim. bli^-.ko Hawelbcrgj.   SzAfar/yk.  Star.  Stów. |;j 44, 6. b. Cnj^.   lVayg4^ 
nia Szafarjtykoui Lelewel  podobny wywód na£wy  lulu  "d  bojg Steidai  o klórym 
nie wic gd-ticby byl  wspomniany.   Narody VUI,  id. 

*^i Porównać: M a n n t: r t • Gcrmaniu; Narii!i£eutcxa tlómacAcmc TacyU 
Gcraianij; Saafurzyka. Mar. Slow. i^ 44. 6; Lelewelu Naiody VI U. 14. tę. 
21, 22i ti i c s c b r cc h t. Gcacliithlc Wcndisch. Slaalcn; S a u 1 1 o Dnoi. O IVj- 
niorza Zaodr/ańskicm: Szulca Kał. De origine rt sjdibus vcUt. Ułyrioruin; Flil- 
f c r d i n E a. IJUJT. CiMli. ; Kętrzyńskiego. Dic Lyifitrr; V&vt k A i W k f (• 0^ 
IIo-iaócKic Cjaiiniii*; Papl u ń & k i eg o. Mapa słowiaiUcc^yzny Lcchickii], Pcf* 
Wolfa. repMaiiłiaduin:  Wigier, Mccklcuburyischc Anniilci). r. isu^ 


—   5»   - 

Hr-l)tultli*-) u króla Alfreda Hufeldan,**) lepie*j dali si^ 
pu/tiai^ w X wieku, kiedy Niemcy najechawszy por^ecze Hoboli, 
poc/v'i lei^ce tam osady rozdawać kościołom. Hobolanie byli 
wtedy łudem licznym , mającym mnóstwo osad i grodów waro- 
wnych na Miac/nój priestrzent kraju z trzech stron rzeka Hobola 
ot- o,  a  na  północ  sił^gajacego  do  r.  Doszy.   Kraj  ten 

diu- . -. er M^ Hawelland."^) Mieli główny gród nad Hobulf, 
który po tdobyciu Niemcy Brandenburgiem przezwali.'*) Dawna 
nazwa Itsgo grodu niewiadoma, lecz przez prawdopodobieństwo 
zowiemy go Hranibor. W grodzie tym była rezydencya k2łi^2ąt 
Slodł^ranii, świątynia Tryglawa, w nim też założono w roku ^49 
bt^kupatwo Brandetibur^fskit!, Inny gród: Podstąp ^l^otsdamj na 
Vi^»pic ChocimyAH.'''! 

Spre wianie w nadaniu Ottona 1 r. cjg nazwani Zpria- 
luni mieli siedziby nad dolna Sprewja w Teltowskiój i Barnim- 
ski^j zi«?miach. W ich kraju później Niemcy osiedlili Berlin, 
kl^y prawdopodobnie zwal się przed tern Bralin."*) 

Nieletycze przy ujkiu łloboli do Laby i Doszy do Ho- 
boln poznani w r 946 pod nazw^ Nieletizi. Mieli gród na wyspie 
Hoboli 7e świątynia Jarowita. Gród ten pierwotnie zwal się Ho- 


^  Juku  Ulofc iMotixiUui»)  ^uni,  ąw  yocatitui Hcbreldi,  ł|ui h.ibcni civiute« 
» BEdowkki.   M. P. t» s.  10 wyJriiUowano HchfcMi. 
")   W Biclowskie^u M. I'. I. $.  13.  AfcUlan. 

•V   RicOcl, M.itU  Bund.  I, 306. 321,  Ul.  Lelewel.  Narmly  Yll!,  lO. 
**)   \V dypt<imic Ulton4 I r. t)(9 civil.is Huiulcntnirg;  u  Wkiiikimld Brenna* 
1» '-urch;  11  Boyuchwala  w  KIII  w.   /goricelcc  wydaje »ic  byi  prosk-m 

<!.. ..:,.i.  miiwy nicmUtkiłij. 

I   Wiktor Jftkubi  (Ur^snamcii urn PosŁdaai)  /auwA^al,  >.c  nazwa  rotsdatnti 

fitusowitłc  do  miejscowości puct  podslupitt,  podstąp  do bnccjfu. 

W dokumencie  r.  903  „locuł  Po*tupiini  tti  insulu  Choticmui/.les.'* 

WtiLUc t.*-Ł;i r':rwidfa lVpMJim-.uiJUifl K3) jcsl Lu jedyny wypailck napU.inia nazwy 

J*.vv!.t:.,-u,  pM.|>i;jpitiiU  Ipcc ^^losUi noaowćj. 4 tu dlii lęgu, le dokuniciU roku f|93 ł>yl 

A  Mciłchułgu  ua  iciiytoryi  Serbów,  Utórfy  diwicUów nosowych  nie  inicli. 

,   I ),,..!. n,v^l  ni  t   llnh.łli  i.hijśntcnic  daje  W,  Jakobi.   OTUnanien  uni 


':lli.»   nj.-.WM   liK-WUlil 


.1  wedlu;; •.lomy&lu,  muie pochodzie 


JlTalm, *\{-> M..ihn.   lakich najiw o^ady  wiadome  były  na Pomorzu. 


»• 


bolin, później przez Niemców przezwany Mawelbergiem, w którym 
biskupstwo Hawelbergskie założone zostało przez Ottona I roku 
946. . .   Inny gród Niżów nad Łaba teraz Nitzow. 

Do s z a n i e nad r. Dosza w r. 94Ó wiadomi pod nazwą 
Desseri, a w r. 949 Dassia, — później u annalisty Saxona Doxeni, 
a u Adama bremeńskiego i Helmolda Doxani. G^ród ich: Wysoka 
teraz Wittstok. 

Moraczanie u geografa bawarskiego Morizeni. w dyplo- 
mie Ottona I r. 937 Mortsani i r. 949 Moraciani. Posady mieli 
nad Łabą, pod Magdeburgiem, sięgając na północ do r. Strumny, 
na wschód do r. Iloboli i Temnicy. na południe do r. Nuty. 
Nazwa ich pochodzi od potoku wód, kałuż, moraczy, podobnie 
jak w Serbii nad r. Morawą dolina zwie sie Moraczą. Krainę 
tego ludu Helmold zwał Marsinerlande. 

Zemczicy między r. Strumną, Labą i Hobolą w kącie, 
pod Hawelt>ergiem. Nazwę ich Szafarzyk wywodził od imienia 
własnego Semko,***) lecz pochodne od tego imienia byłoby Sem- 
kowcy, Semkiecy, a nie Zemzici, jak się okazuje z dokumentów 
r. 946 i 949, t. j. Ziemczycy, nazwę których tylko od ziemi wywo- 
dzić modemy. Ci Zemczycy, Ziemcy z położenia swego*") zupełnie 
odpowiadają dawnym Zemnonom, Zemanom, którzy za czadów 
Tacyta zjeżdżali się ze stu powiatów swewskich dla narad 
w świętym gaju. W X w. był w tój miejscowości las Borki, 
połowę którego (3tto I w. 946 darował biskupstwu Hawelberg- 
skiemu.*^')  Czy  nie  jest  ten  las  tym samym  świętym  gajem. 


")  Star. Slow.  § 44, 6. (mj;. 

^) OUo I darował roku 946 biskup, Hawclbcr^ttktciiiu w prowincyi Zcnuto) 
dwie w&i we włości Malinga (Malingen nad Laba) mianowicie; Biini i OtognwlU, 
t'. j. Banie i Drogowicy. teraf Hahnr nad dolna Holmla w okolicy DrogrnU, co 
wskazuje, łc Zicnic/ycy mieli posady micd/.y dolna Hobolą i L»iha. 

■^')   Do powyć&zćj darowizny t. 94Ó Ollo I dodał pil Usu qni dictlar Po rei, 
Badac/c royilą, ż.c /anitast omyłkowego  Por ci powinno być  Porei  aIUj  f o r c | 
(Ricdcl. Mark  Brand. I, 2J3,)   Ula  {e^o  ws/yscy leriiAniejM  dziejopisowic Ziiui'.'^ 
ców  sadta  w  okolicy  m.  Porej  nad  Hobolu.   Ja  sąd/ej  innc^ij.   \Viad> 
Niemcy  c/csto  pr/ekręcnj^  j^  na / i  na  odwrtjl,  wiadomo Uk/e le w tiKni^Kim 


2MI 


—   53   — 

jFffTfBjefair^uj Ziemianie? Że miejsce przy tijscm rioDoli 
była wapnem, wskazujrj na to założenie biskupstwa w Ilawf^l- 
b«*r^. słynnym przez wieki ze swój świątyni Jarowita 

Lcszycy w dyplomatach Ottona I r. ty37 Lii^jzice i r. 946 
Liezici. między Iłobola i Labą, koło Ziemczyców. Szafarzyk pisał 
ich fiazwe Leksici, objaśniwszy ^.e istotnej nazwy odgadnąć nie 
molo.**) Póiłniejsi pisarze wytłómaczyli, ie nazwę te wypada 
czytać: Lcszanie,'^") t. j. mieszkańcy lasów. Mieli gród Kobylicy 
(Kobelitz). 

Wzmiankowane wy2»^j drobne ludy: Nieletycze, Doszanie, 
Moraczanie* Ziemczycy, Leszanie, były niewiecój jak żupy, nale- 
żące do zwią/ku Hobolanów. Hojność Ottona I w uposażeniu 
kocioła podała do potomno.-^ci wiadomość o tych ludkach, do 
których jeszcze należy dodać okolicę, żupę Błonie (Płoni) na 
pohłdnie od r. Hoboli, między r. Nutą i Błoną, lak zwaną 
cerra, provincia luterbok, od którój na zachód wychylała 
sUę cz4|stka t^^j żupy, mianowicie Belzig* i na południe przytykała 
do serbskiej żupy Serbiszcze. Zupa ta wzmiankowana w dyplo- 
macie Ottona I r ^4^ i Ottona II r. 975, pod nazwą Płoni, (Bło- 
nica) potem r. Ligy provincia Błoni, zwala się także Zaucha'*^*) 
i j- Sucha i aż do tego czasu zwie się Sucha (Zauche). 

B różanie zjawiają sie dopiero w XII w pod nazwą Bri- 
rani^) nad Iloboła. Lelewel upatrywał ich we wzmiankowanych 


ŁAmiroia i. Oloi Niemiec, pU/.ąc <]okiimcnf r. 9.]6, naptsjl „potowe Kisu n^<>ft^i" 
«an)i)«t „R c* r k i ," co kaiily Stuwianin pojmie. Ale niemieccy hadactc cnajdując 
tsTBJ tiAil Hobola Po I ej, myili^ Ac i w X w. taka£ annm tu^łwą hlnici: mustulit 
ł 4 la lego Porci popr^właju na Ho rei. BiuckncT — Die SIawi*chcn AnsicJcIungen 
1. 3 TfiDCŁUcni prtckonywiiim się ł nup XVU( wieku, że osada la £W»U si^ 
ytitiSy Pory, otływiAcic Bory i dopiero póiiiićj puckręcono ją na Po rej. Ta- 
kim «}MMi:k1>em docliod/.imy du Arojtumicnia wyra/u Porct L. j. Bnrki. które mują 
loficniy Kwi^fck e losem o którym w dokumencie  mowA, 

"•)   Siar. STow. J .(4, 6 5. 607, 

**»  illlfcrdin^. B.1JIT. Cjnu.  132. 

'*)   ral»jV4.   Chfoa. ob.  RiciltrI  — .\ljrk lUind.  I,  :j». 

^^ Brieannonim et Stoderannuruin populi, i]u\ HaYelbcrg et Brandenburg ha- 
■* iW I, 38). U Słowian i^atabskich brig = brecg. HelmoM więc pra- 
il  Hritani = Hriianie. 


przez jjeografa b<i wartki ego Prissani , ***) ale Szafarzyk nnspodzie* 
lal tego zdania.*') Późnif^jsi badacze zgadzają się na to, że Bre- 
2anami zwano mieszkańców pobrzeźa Łaby, mianowicie przy 
ujściu Hoboli, między Labą i Doszą/*'*) Widocznie, ie oprócz 
nazw miejscowych Nieletyczów, Doszanów i t. d., lud zamieszkały 
po brzegu Laby miał jeszcze inną nazwę: Brzelanow, któr>xh 
Niemcy przezwali Priegnitz i nazwę tę rozszerzyli na cały kraj: 
Prignilzmark. 


c) Pomorzanie, 
Po Tacycie i Ptolemeju nikt z wiadomych pisarzy, nio zaj- 
mował się etnografiją Pomorza bałtyckiego. Aeticii<i Wokoło r. 
500) ledwo dotknął ujAcia Odry i zauważa! Ranów.'***') Jomandeb 
w pocziitku VI wieku zapisał, że przy ujściach Wisły mieszkali 
Widiwarti. Jest to niemiecka forma nazwy Słowian, Whidów, 
t. j. mieszkańców ziemi Windski^j: Windiwarii, podobnie jak s\ę 
pisało Bojowarii mieszkańcy ziemi BojiSw, Cantivarii, mieszkańcy 
Kentu."") Jornandes zapewnia, >,e ci Widiwarii byli zlewkiem 
riłinych ludów i że obok nich nad morzem siedzieli Esti***) t. j. 
Prusy plemię litewskie. Rzeczywiście od czasów Tacyta i Pto- 
lemeusa ujście Wisły leżało na pograniczu Słowian i Litwinów, 
lam wiec mieszały się obie narodowości, a jeśli przyjąć do uwagi* 
że ujścia Wisły odwiedzane były przez Skandynawów, a nawet 
i Rzymian, wtedy łatwo pojąć mieszaninę ludów, podobnie do 
tego. jak dziś widzimy w wielkich miastach nadmorskich: Peters- 


'^)   Karotiy YIIT.  3t. 

"^^   Star. Slow. (j 44, f». 604. 

***)   HilfenUng, BojT. C.tan. 3;  Perwolf. OpMaiiusaiun 7łi. 

")   WuUltc.   CoMntjyraphia  Aethici  Islrici  '   ^^'   ^ l  "   " ■    ''^'  • '^ " 

Nanos, zamiast Kanos. 

""( Od Vimlv4rr = mieszkaniec windskićj zictni. p' «.1i'hiih Vin iwi^l 
łi|)OtyUa iiic vv «l{iintlynaw&kic1i pnmntk^ch i xn.ic/.y wiiitUUt. iłowiaułlsi. U 
r;a4T. Ciau. 40. 

*') Ad liitus autem Oceani. nbi iribtis fauctłm^ tlnenti) Yistiilat: tlutnlnii clił- 
tnirilur, Yiilioani rcstJcm, ex "IWcrsJ** n.itiunihus »>ł;grc^ti, posl ntins rtpam OoeanI 
Itcnicsli tenent, pacatum homtnnm gcniis ittnntnn.  Ue Rełuii iit*\ ■.   V, 


—  55   — 

K^^Kalkucic, Nowym Jorku, gdzie kr/y^uja sir vv massach 
itii.'/IUv.onc nnnxlowo:4ci Po Jornandesie /.nowu lat d\vie:k;ii? ża- 
dnych wmlomo^i o Pomorzu nie znajdujemy. Nawet w końcu 
VIII w., kiedy z najściem Karola W. na kraje Lutyków, o Po- 
morzu Łiodrzanskii^m świat głoAno mówii^ poc/ął, o kranie mie- 
tity Odrą 1 WJNła milrzeniiił panuje. Ustroń głucha, daleko od 
świata cywilt/owam^j^o poloiona, nii.f wzbudzała ciekawości dzie- 
joyiMjw. Eginhanl. okoJo r. 800 ledwo zdobył^sic na zapisani* 
2e cały południowy brze^- mor/a Bałtyckiego zajmowali Słowanie 
I E»ty. Ale za to on pierwszy wym<'łwił nazwę Słowian na Po- 
morzu, kiedy tymczasem Skandynawi kraj ten po swojemu zwali 
WłHjnodlatid. Wirdziano ju>. wtedy, ie Wisła dzieliła Weonod- 
bad od Witland t j (xl białćj ziemi,**-) pod która Sambiję rozu- 
miano. JtM na Pomorzu obok Estów (Prusów) siedzieli Wenedy. 
na południe od których mieszkali Hobolanie.*"*) Takim sposobem 
Pomorza a>. do r 1000 u Skandynawów pod nazwą WindlaiRl 
^tynęło. 

' sąsifdnich  /  Pomorzanami  Lutyków i Obodrytów było 
dużo drobnych ludów. ;tup. stanowiących związki ludowe.   Podo- 
bnie u Serbów - LuAyczan  i innych  Słowian.   Tak  być  musiało 
i na  Pomorzu ,  ale  nikt  z  dziejopisów  nie  zanotował  etnogra- 
ficznego podziału Pomorza, nikt nie zapisał nazwisk miejscowych 
ludów. Do rzadkich w tym względzie pisarzy należy Ibrahim ibn- 
lakob Izraelita, którzy zwiedziwszy Magdeburg, Czechy i prawdo- 
podobnie Pokkę prz«id r. 965, zauwa>-ał. że mieszkające na północ- 
i sachiSd od pońslwa Mieszka, w błotnistych miejscowościach, ple- 
rinitt  słowiańskie,  nazywa  się  ,.Awbaba"*,  ma  wielkie  miasto, 
okr^łono morzem, i  iz bramami  i portem;  ma  doskonałe urzą- 
dzenia portowe,  wojuje z Mieszkiem, a silą jego znaczna,  króla 
[niem.1,  jednój  osobie  nie  podlega,  rz;idzi  się  przez  starszyznę. 
f*od  ita/w^ Awbaba  badacze  rozumieją  arabską  formę  nazwy 


'I   rTi^ijiiiis  > -imr.*  i  \VnKsl,nnii  pr£vil r. f^j*'. biclowfiUi. Mon,  fol.  I ».  1 1 
*^  Kt61a AlfłcilA U|nv acmuitłi 1871— rjoi),   Bidow&ki. Mod. Ł*o1. I, 14. 


—   56   — 

[aszubOw, domyślając sie, ie miasto, o którem mowa, jest 
Gdańsk."*) ?.e Gdańsk istniał w X w , o tern z innych ^.ródeł 
wiadomo, a teraz od Ibrahima-ibn-Jakuba, dowiadujemy sie, ^.e 
był miastem wielkiem. handlowem. Jeżeli zatem pr/ypomniray, 
źe według świadectw starożytnych ^ w I i 11 wieku, przy ujściu 
Wisły wiadomi byli Goloni/'^) których odnoga morska zwała się 
Godanus, wtedy nie wyda się niepodobnem doprawdy, że mie- 
szkańcy Gdańska-, w VI w. Windiwarii, Słowianie, bytowali na 
tem samem miejscu od czasów Chrystusa. 

Nazwa Kaszubów, zjawiająca sig w X w., nie od razu stała 
sie głośną, musiała już dawno istnieć, ale nim uzyskała, jako 
narodowe miano, przewagę nad innemi miejscowemi nazwami, 
ludy pomorskie zwały się od swych siedlisk : Lebanie, Gdań- 
szczanie, a zapewno było i więcej drobnych ludów miejscowycli, 
podobnie jak i teraz pod nazwą Kaszubów, są: Róbóki, LesAki, 
Korczóki, Leczóki, Kjdląny, Fetróki, Bórowjoki, Ziławjanie, Kó- 
czewjoki, Górali. Polani (w okręgu świeckim) KrajniOki (w okr. 
Złotowskim i Bydgoszczskim ).**"; Miejscowe nazwy nie przeszka- 
dzały ini nosić ogólną nazwę Kaszubów, jak to nie przeszkadza 
dotąd szczątkom dawnych Lebanów, nad r. I-ebą zwać sie Sło- 
wińcami.**') 

Ludy kaszubskie zajmowały cala wschodnią część Pomorza 
od Wisły do r Parsanty i od brzegów morskich do Noteci i ujścia 
r. Drawy do Warty. Na zachód od r. Parsanty do Odry mie- 
szkał takłż sam lud, jak Kaszuby i Lutycy, dzielił się w staro- 
żytności na drobne ludy miejscowe, bo to było w obyczaju sło- 
wiańskim,  ale  źródła  do XI w. nie przechowały tych  nazwisk. 


"*) llnut.cTin A.i-G^K-pH <» PycJi a CiaBHiiaMK PticrsbutK 1K79 s, ji. 75, 
Al-Bckfi w piśmie swcm pnsytocjtyl wyjtćj jtocytowany wyjątek i pwtn tUwnigjsscgo 
Ibiahimii ihn Jakuba. 

•'^) te pod Golonaml wypadn rn/,umitć nie Oolów, 3 0<l3ń<>RCx4n. w»ha£An(i 
wyiij T. I, § 8, V, 5. 5.  116. 

•*<»>   Ccnow;»,   Skarb. 8«j. 

••| Hilftfrding. OttaiKii Onball^ itii n-ociioMJi firpery Dajilłłciatm nripm 
1863. &. I. 20. 


—   57   — 

p..,.;..r--, / i)()anow;ifiiem Poraor/a \iTzei Polanów w końcu X w. 
i it HUije  liic  cokohviek  wiadomy, szoiególowszcgo  jedniik 

opisu luilów i d/iojów Pomorza  nie mamy, aż do końca Xn w. 

d) Łużyczanie. 
Nil ł^igach, ługach ciągnących sie od r. Warty przez Odrę 
do Łaby \ daiój aż do r. Ilmenawy, w miejscach gdzie przez 
?^Aroiytnych poznani byli Łygii, Lugii. Lingi, w IX w. ukazują 
»ły u geografa bawarskiego Lunsici z dodatkiem, że mają miast 
^^^) W X w nazwisko ich wzmiankuje sie często: w dyplo- 
mach Ottonii I r. 949 i 961. Łusici, u Regino r. 963 Łunsinzani, 
u Widukinda F.usiki. u Tietmara Łusici."*) Widzimy więc jak 
powv>li (wi Łygii^ Ługii. aż do Łusici w ciągu ośmiu z górą wie- 
kOw, kształciła sie pod piórem cudzoziemców nazwa ludu. który 
na liik.icb. ługrtch bral od nich nazwę Łączan, Łeczycan. 
;,.'.<«an, stoisownie do miejscowej wymowy. 

llJAtorycy  myślą.  >.e  słowiańscy  Łużyczanie  przybyli  nad 
Łabę w VI w., na miejsce opuszczone przez niemieckich I>ygiów, 
Łuhiow.  Jest to wymysł, niczem wiarogodnem nie poparty; od- 
rzucamy go  stanowczo, czerpiąc w nazwach  miejscowych  prze- 
rknnanie, że od I w. nieprzerwanie siedział na rzeczonych łąkach. 
Pługach jt^den i ten  sam  lud  słowiański,  lechicki. z kuirego po- 
WfttaU   Łeczycan i>'   nad   Bzurą,   Łużyczanie  między 
Odr^ i Łabą.  Łączanie za Łabą  nad r. Jasną (Jetzel).   Obok 
bfych ludów było wiele innych, od miejscowości biorących nazwi- 
f*ka.  ale  >.e  łąk i ługów Ijyło  najwięcej,  ztąd  i posady Łączan, 
Łu^yc/^n,  Łeczycan  były najobszerniejsze,  a  nazwy te,  zyska- 
wszy rozgłos, stały się ogólnemi dla wielu krain.   Z czasem, gdy 
Mc  wzmogli  nadwarteńscy Polanie,  gdy z uprawą łąk i wykar- 
czowani»*m lasów, zwiększyły się pola. posady Łączan zmniejszyły 


*^-   Lumuł, ctvitalc» X>CX. 

**^)   FiJTTiiy  n.-i«wi5lc  u  SttafarrykA.   Star.  Slow,  ij  4^.  9, 


»>.  hify.  Lelewel, 


58   - 

sie i sama ićti nazwa ustąpiła pierwszeiSsUvo Polanom; Łęczy- 
canie weszli do składu państwa Piastów, zleli się z innymi luda- 
mi polskimi, rozpatrzenie których wychodzi po za obręb niniej- 
szego działu. Weimiemy wiec pod rozwagę Lużyczanów. między 
Odra i Labą zamieszkałych. 

Mając siedziby obok Polanów i należąc do jednego z nimi 
rodu. ŁuAyc/anie byli niczem innem, jak tylko jednym z tak 
zwanych lechickich ludów. Gdzieby granice Łużyczan spotykały 
się z granicami Polanów nie wiemy, jak równie nie wiemy, gdziu 
się kończyły ługi, a poczynały pola. Z czasem gdy Polanie wy- 
wyższywszy sie nad sąsiadów, zagarnęli do swego związku po- 
rzecza Warty, Odry, Baryczy, Bobry, dla LuAyczan zostało miejsce 
między Odrą i Łabą. Najazdy Karola W. i jego następców od- 
kryły, że w IX w. Łużyczanie tworzyli osobny związek ludów 
nad Kwiazią, Nłsą, Sprewją. a z geografa bawarskiego przeko- 
nywamy się. że uważani byli za lud oddzielny od Ślęzanów, Dio- 
doszanów. Żarowianów, Milczanów, Serbów i Hobolanów. Byli 
wice Łużyczanie jeszcze przed IX wiekiem ludem osobnym, nie- 
podległym, a jeśli zważymy, że ich sąsiedzi załabscy Serbowie 
w początku VII w. mieli już osobnego księcia Detwana, wtedy 
z łatwością pojmiemy, że i Łużyczanie przed VII w musieli mieć 
swych książąt, a jako lud zasiedziały na miejscu, sięgali swym 
początkiem w głęboką starożytność, gdy ich łągi i ługi dobrze 
były wiadome Rzymianom i Grekom w I po C-hrystusie wieku. 
Łyżyczanie mieli grody: Triebacz, Łubachów, Mroszna, Grodzi- 
szcze. Łubusz, Szupice, Koswik,"**) Dobryług, i wiele innych. 


••') w nadaniu Kenrykii II klasztorowi Nienburyskicutt. ». .-■» w^uuiyłj 
łluas noslris jurts civłlaic«, M est, Tricbus et Luiboclicłi, Mrosuna. EroihiMł. Uuhi^ 
/lapisu, GoslcYisii cum letriliuiis sai% ac «»mnc i]uicł]UKl DicUwn in liencticlura h»-~ 
huit in pJigo l.usicj Gcroniii comitvilu situin. Porów, Worli*. Xcu< Avch. 1 «. ząI 
Schell/. ficłiciiictuc ticr Oher- itntl Nicilcr Lausili! s. 4;, Wszystkie wyric7,łinc gro>lM 
lo^ą na suckótl od t. Sprewii. LtibosA nic len cu niul iMią. u Lchłu nlcilftłcWa 
Laby w llcictłcrgftkjm okręgu. Grody te utoaczunc la ^ dziele tnojcin: Rys 
tUiejów Serbo-Luiyckicb litOi r. mapa. 


59   — 

MliTis/knńcy ługu w. Łużyczanie \vc(llu>^ obyczaju słowum- 
skirgo, opr«'ic£ ogólnego miana, ni'eli jeszcze nazwy mieJ!>co\v« 
drobnydi lu<lów, iup, najczęściej od własności miejscowych brane. 
Takimi byli 

Holc^zntani*^. albo Goleszyńcy. pogranicy z luty- 
-*V--ni ludami, nad r. Gol^^*^ziną. wpadająca do Sprewii, a jest 
• . ' i gród Golesicin niem. Golschin r. i.^oi castnim Golzin. Po- 
iu^ąmift tegu ludu t)adacze opierają na wzmiance geografa bawar- 
skiego u któr<»gfo jedynie przechowała się nazwa Golensizi.'') 
Uc wmilomość Bawara, według H. Ireczka stosuje się do Hole- 
ticów w okolicach Opawy morawskiej '-) i w oczach dziejopisa, 
nute My wycUi^ nie stosowną dla łuAyckicb Goleszińców, W tym 
nuits l>rzy^^uguje nam topografia. U Słowian nadbałtyckich ho- 
ItfiAAina oznaczała miejsce gole, pustochę ''^J Nazwa rzek Gole- 
***Hy * tjrodu takiegoż imienia charakteryzują miejscowość\ która 

rr Tscif  le^ułn  w  okolicy  podmoklój,  pustej.   Mamy  więc 

\'k^t pochodzenia nazwy ludu, który i bez świadectwa 
ifrografa bawarskiego, pobyt swój zapewnił wzniesieniem grodu, 
poini*^ przez Niemców na zamek (castrum) obróconego."*) 

Siu pianie  z  nad   rzeki   Słupy,   wpadającej  do  Odry, 
[liankują  ^ic  często  w dokumentach  X  i XI w  pod  nazwą 
oli,  Srlpuli,''^')  w  ich  kraju leżał  gród Sulpicy pograniczny 
f Polska. 


"')   Ll1cvccI.   Naro.lv  YIU, 24.   S^afAr^yk ij 44. 9. 6t6. 
^)   (rcc£ck.   Slow.tnskc  Prawo I s,  J7. 
^)   KorirA' huly. Ii<jl*tn-a, niepłodna kramu =: h <j t a.   Pful. Pomniki 
rMl..l.i.n   Ct. M. Serb.  i»/ij V 224. 238. 

W polowie XII w. kuktclani albo ImrgjjrMfy  Welińscy  wywiMzili swój 
|jl;'*44  ( |M.-»u<nvici GoUcn w Jul. Lu&ycAch i zwati sic Burgiafami bald von Golscn. 
¥. Wrłiui.   Knothcf. Gtsch. łhr OhijrlaiuiUer AJcU,  1879 s. 248. 
^   W  i h MUi>n.i I  T.  OiS,  ąhi,  r. 967  Uuaici  cX  Scipoli;  w  f.:i- 

diił  bi ii-.Iiifyii  piici  |U|>ic/^  Ji>na  raku  968  LuJtici  ci  Sc1[.K>li. 

PUtnar:! pm) r. 907 I.nsici el Scipuli. r. 99^) Selpuli |>oc:u<» r. 1007 t-UKtci. /jra 
uli.   Nt^ktt^ny lMv1acxc tych Sclpuli !»siik»li nail r. Pobi^. mniemając, Ic na- 
Mkac/y Mary km] — alic l^mU wie es Ruch noch  hcim, rcichlc oiUich a" 
T.  \VoTb«, Nfue Arch.  f, 338. Pewniej jeilnak upatrywać ich na-l r. Słupią. 
^Ir, Star. Slow. t;  14, o. s. M6. 


Zarowianie okoliczni mtesEkańcy ;?[arowa (SoraU) Wła- 
dzy rzekami Nisa i Bobra, wzmiankowani u Tietinara pod 
nazwą Zara n 1007/**) później w dokumencie r. 1301 ziemia \ch 
zwała się prowicia żarowe.'") Według Lelewela nazwę tego ludu 
przypominają Seravici wzmiankowani przez geografa bawar- 
skiego. •**) 

Drebo wianie wzmiankowani przez kronikarza KozmęT 
obok llorwatów, Siezanów i Bobrzanów.'**) Kraina ich prawdo- 
podobnie leżała na południe od Źarowianów, miedzy rzekami 
Nisa i Kwiazia, w okolicy m. Trzebię (Trieber) po granicy le 
Śląskiem i Milczanami Lelewel wysunął icli za daleko na j>o- 
łudnie Zgorzelca. ****) 

N i z o w c y wzmiankują sie w dokumencie roku 965 jako 
Niciti (i:>agus) i u Tietmara Nice (provincia), miedzy r. Sprewj^ 
i r. Nisa pod Slupianami. W icli żupie prawdopodobnie leżał 
gród Niemcza nad r. Nisa. w którym Czesi szturmowali Pola- 
nów r, 990. 

Lupogławcy, czyli Lupianie u geografa bawarskiego 
Łupiglaa, z obja-^nieniem, że mieli trzydzieści grodów.'*') Siedzieli 
nad r. Lupą wpadającą do r. Nisy.**-J Szafarzyk znajdując w in- 
nych miejscacłi Słowiańszczyzny nazwy Lupogłowa, Lupoglawa 
mniewał, że nazwa ta znaczy tyle co łilawa t. j. wierzchowina 
rzeki, jak Upolilawy na r Upie w Czechach, Pribinaglawa u Ser- 
bów i t. d., dopuszczając przytem możność mytologicznego zna- 
czenia tej nazwy.***)  Po geografie bawarskim nikt już nie wspo- 


'•*)  I-Uiici» Zara et ScIpuH.   Thielmar VI. zą. 

*')   SzafAr^yk t; 44, 9, 618. 

"»)   NaroJy Viri, 32. 

'**> W flkcic fundncyi biskup. Prużskicgcj (r. 973) Chrouatł, /łasaiiic, Ticboa^ 
ane. Boboranc. Przywilej i^ginal , ale odgłos jego pijEccbowjit ftię w ndtUnio ITco^ 
tyka IV r.  108A, prsylocionym u Kośmy.   Chr. Boem. II, 37. 

***)   Xatody — mapa. 

"'I   LupigUa, cWilatcs XXX, 

**)   Lelewel — Narody 24. 

»*)   Star. Slow. g 44. 9, 6i8. 


—   6t   — 

i^upocfrawach ,  nazwa  ich  znika;  widocSm^^nScSeBiT 
Dbie nip a<kil>yli. W^xy^tkie te drobne ludy, jak powiedzieliśmy 
jc naxwy miejscowe, należały do większego  ludu,  który się 
zwal Łużyczanami. 

Na pogniniczu między Lutykami, Polanami i Łużyczanami 
^mń Odr^ cokolwiek wyżój ujścia Warty był jeszcze jeden lud: 
Lubuszante z grodem Lubuszem nad Odrą. O tych 1-ubu- 
\zanach wspomnieli Adam bremeiiski i Helmold. jako o jednym 
z ludów, zamieszkałych miedzy Odra i Łabą."') To podało po- 
Ofiid badaczom do zaliczania Lubuszanów do grupy Lutyckich 
ludów. Szafarzyk zaliczał ich do Lużyczanów/*-^) My zauważać 
'vu.niśmy:  i) Lubuszanów nad Odra nie wypada mieszać z mic- 

. i rami grodu Lubusza (Lebus) niedaleko Laby w okręgu 
Herchrf^skim. o którym wspomina Tietmar podczas wojen Bole- 
.*iUwa Chr. z Henrykiem II; z) Ujarzmiwszy Łużyczanów r. gój. 
iemcy Lubusza nad Odra nie tknęli i do kogo on  należał, nie- 

lomo, później  gród ten okazał sie w rekach  Bolesława Chr., 

łeby Chrobry zdobył go od Niemców, dzieje o tem nie mó- 
wią. Widocznie, że Polanie jeszcze od Mieszka I gród ten po- 
sUdali bez przerwy: 3) po odpadnięciu Luźyc od Polski r. 1032 
LuboRZ  pozostał  przy  Polsce jeszcze dwa wieki;  4) W X i Xl 

różnica mowy ludów nad Warta, Odra, Sprewia, Hobola 
isiata tak być mała, iż niepodobna uwierzyć, aby Adam bre- 
meń^ki i Helmold, opierając się na odcieniach mowy, potrafili 
rooEgatunkować ludy słowiańskie i na tej podstawie Lubuszanów 
zaliczyć do Hobolan. A co się tyczy zjednoczenia politycznego, 
to w dziejach nie znajdujemy śladów, aby Lubuszanie występo- 
wali kiedy wspólnie z Mobolanami, Luty kami. Z tego wypada, 
tt Lubuszanów nie można liczyć do Lulyków: Byli oni przej- 
ęciem od Polan do Łużyczan, a do których  by sie bardziój zbli- 


S   >m.k 1.1  jlti Sclavciruin pupuli, q«i inler Albinm rt OJilAfam tlcfjunt, sicut 
HrttcUi.  qiii  )UXU  Habolam  nuvium.  cl  Dox;ini,  LeuhitA/i.  Wilini  cl Stotle- 
'     1 Atlnm Brem.  II,  18.   Lcubu/. i, Wiliiil.  HcImoM I  2, 

g 4ł, 9 ft. 617. 


^H — nie wiemy. Być może a2 do najęcia Niemców za czasów 
Mieszka I bytowali spokojnie w nadodr/at\skiej krainie, jako 
ludek nie należący, ani do LuAyczan, ani do Polanów i dopioro 
wtedy gdy szturmy niemieckie nad Laba /a Henryka Ftas/nika 
i Ottona I pobudziły Lużyczanów szukać związku z Polanami 
i oni ulegli konieczności przyjąć zwierzchnictwo polskie. Moźł?niy 
więc Lubuszanów zarówno liczyć jak do Polanów tak i do Luiy- 
czanów, bo w gruncie wszyscy byli dziećmi jednćj matki. Z wej- 
ściem jednak do składu Polski za Bolesława Chr. Lubuszanie 
zyskują więcej wyraźne położenie: posiadłości ziemi lubuskiej 
z lew^j strony Odry sięgają do r. Slupy, a z prawej strony Odry 
aż do ujścia Noteci do Warty, Biskupstwo lubuskie ufundowano 
w XI w. dopełniło zlanie się Lubuszanów w jedno ciało z res2tą 
ludów polskich. 

e)   S e r b y. 

W głębokiej starożytności miano Serbów przysługiwało na 
ogromnych przestrzeniach ludności, nim sie wzmogło drugie na- 
rodowe miano Słowian, o czem pisarz VI w. Prokop szeroko 
rozpowiedział. W IX w geograf bawarski upewniał iJt kraina 
Serbów według własnego ich zeznania była tak wielka, ).e wszy- 
scy Słowianie z niej wyszli.*'**) My bierzemy pod rozwagę w Wrti 
miejscu tylko Serbów nadłabskich, o których pierwszy wzmiankę 
uczynił Vibius Sequester, zapisawszy że Laba w Germanii dzie- 
liła Swewów od Serbów. **') Złudzeni hypote/ą o osiedleniu się 
Słowian nad Labą dopiero w VI w. i opierając sie na zapisku 
Vibiusa, badacze zawyrokowali, że Serby z prawój strony Laby 
przenieśli się na lewą jej stronę w VI wieku, po wywędrowaniu 
ninmieckich  Swewów  dalój  na zachód.*"*)   Ależ Yibius nie po- 


**) Zcriuani, ąuo<\ tunlani c^t rc|>num, ul cx en cunctAc ^cctc^ 
cxortae sini cl ttriyinein, sicul »nifmanl, Mucunl, T« wyraey Huwan v^ 
Serbów łiaildunaj6kłch, 

•*')   Albis GcnnAiłuc  Siievoi.  a Ccrvcciis tli>i(1it.  miitfUur  tn  Oceuiium« 
rtuinin,,  fun. L-w. . . 

•*)   UIcwcl. X;m>(!y  Vtlf .  57. 60. 


lit 


-   63 

I wtedziAl, aby Sorby siedzieli z prawej, a Swewy i lewtij strony 
Łttby: moylo być i na odwrót. Ostatnie przypuszczenie nie wyda 

[się nicprawdopodobnem, jeśli wspomnimy, że pod nazwą Swe- 
WÓw itaroiyini pojmowali Swawów = Sławów. Słowian, W la- 
kiem zrozumieniu rzeczy »lowa Yibiusa przybierają wiarogndne 
snaczcnio; Serby siedzieli z lewej strony Laby, a z prawej Sło- 
wwni«, miejscowego nazwiska których Vibius nie wymienił. 

Wskazane świadectwo Yibiusa o Serbach nad Libą. we- 
dtug badaczy ma być stosowane do Serbów z prawej strony 
Laby dla tt-go je&zczc, że i teraz bytująca nad r. Sprewją sło- 
wiańska ludność zwie się Serbami. My t^ sprawę pojmujemy 
inac/ej. Z pisarzy od VI do X w. nikt Lużyczanów nie na- 
zywał Serbami, gdy tymczasem nazwa Serbów często sie wzmian- 
kowała dla oznaczenia ludów między Labą i Solawą."") a nawet 
i dal^j w Turyngii, bo Durzyńcy byli takie Serbami *'") 

Słowianie z nad Menu, Włtawy (Fuldy) Wirawy i Laby, 
od gór czeskich a2 pod Magdeburg i do łużyckich ługów two- 
rtyli osobną grupę ludów od sąsiednich Lutyków, Łużyczan, 
Sfeiianów, różną nieco z wymowy, a więcej z politycznych zwią- 
zlców. W bojach przeciw Frankom i Niemcom w IX i X w. 
ruzem z załabskimi Serbami występują i Milczanie, których sie- 
dziby leżały na wschodnim brzegu Laby, gdy tymczasem sąsiedzi 
ich Łużyczanie trzymali się w stronie, a w X w. weszli w zwią- 
zek z Polanami. Niema więc powodu w epoce od VI do X w. 
zaliczać Lużyczanów do Serbów. Dziś po upływie lat tysiąca, 
Słowianie z nad wierzchowin Sprewi. w okolicy Budyszyna. za- 
ittiasŁ uga^lój nazwy Milczanów, zwą się Serbami, a ich sąsiedzi 
\ bfocia  na  ługach Łużyczanami,  nie  wyrzekając  się wszakże 


••(   r  l-u li-gji* r. Ojo !5ti[bi;  u  Kginhartla S u r b i, Surabi; w Annal. 

MfM«Uc. Sfurbi: w  Annnl.  Kuldcn  i Bertinctt.  Soubt;  u Rc(;inutia  Surbi; 

V Cf*Vi. H^LH-u^^k..  Juxta  illos (llcbrdtli) tat it^io  iju;ic vocalur  Surbi,  in qiia 

Uiri. rii  i-liiic* iunw i^uoc Imlłcni clvit*llc^ 1..: u ftii4;lo-Mxon. pisauy Siirpi:, Suife; 

varbia«)UAC  nunc  (to5cł — 1 058)  SaKonin  dicHitr.   Uiclowfcki,  Mon. 

Powo.l)  (i;. In wyjlej T. I. «J 8t 7, 


i ogólnćj nazwy Serbów, chcnńai: dawnit»j tak sie nie naxyivan. 
Niemcy opanowawszy ziemie Milczanów i Luiyczanów, lamiK- 
szkałe tam ludy oi^ólnie zwali Serben -Wenden . wpływ rząóu 
i szkól rozpowszechniły te na/wy, a dążność patriotów serbł> 
łużyckich do zespolenia szczątków ludności słowiańskiej nad 
Sprewją, podniosła nazwę Serbów jako narodowe miano nie 
tylko dla potomków Milczanów, lecz i dla Lużyczanów. 

Do ludów Serbskich należeli: 

M i I c z a n i e  także  M i 1 c y  zamieszkali  na  pochyłości  gór 

Czeskich do błot i jezior stanowiących granice doi. Łuiyc; na 
wschód posady ich ciągnęły się do r. Kwiazi (Queise), a na za- 
chód do Laby. Najdawniejszą o nich wzmiankę znajdujemy 
u geografa bawarskiego* pod nazwą Milzane"*) i w potwier- 
dzeniu przez papieża Jana (r» 968) fundacyi biskupstwa Miszoń* 
skiego, Milczsane."^) W końcu X w. zjawia się ziemia Mi Iza, 
jako pograniczna z państwem Mieszka 1."'*; Późnićj, w czasie 
wojen Bolesława ("hr. z Henrykiem II, lud ten staje sie gło- 
śnym,**) a kraina jego zwie się Milsko."*) Nazwa Milczanów 
dotąd nie objaśniona. Szafarzyk mniemał, że niegdyś, pr^ed 
rozejściem sie ludów słowiańskich, bytował miedzy Tatrami i mo- 
rzem baltyckiem silny szczep Milczanów, na pograniczu Polski 
z Litwą,  którego  latorośle są Milczanie  w^  Lużycach i Dacyi "") 


»ł)   MiUan«, civitatei. XXX. 

***)   Honumniu   Scriplorcs rciuni Lu!«;Llicarunł, I. s   5* 

•") W Hokumence: darowizna Gnie/n.i stolicy apobloJskićj ^o95 — ^)C)6) wxmtan' 
kuje sie ,.tcrra MiUae. el a fine Mil/..ic." Wyciąg b ctokumcmu u Muratnri — Afi- 
tiquitaic!» Italicac niedii aevi. T, V. &, Hji bis /. (powodu omyłkowej pagimuryl^ 
takke u Biclowsktego M. P. [.  148. 

•*)   U Thictnura — Milucni, Milceni. Mllcini. Mihicni. 

»») MiU;ivia, MiUania, MiUina, MilsA (pagus). S^uiTar/yk, Star. Slow. ^ %ą^ 
lo, s. 619; I,clcwcl,  Narody  Vin, 24. 

"*) Wzmiankowanych u j;cograf.i hawar^kiego Mit 0x1 Se^furjtKł. pTJLyjmiijr 
«a Milctan; Lelewel fo/.patrujiic <apisek Eco;;rafa bawarskiego, tych Mitoxi nic m- 
scyl. Zkad pcwnoić, Xe \U\oii nic Milostiie lub |K>dDhnte, n koiiieoikic Miki» Mii* 
cxBnic ? 


mjry: miUiniN milżinos, w lotewskićj: milzis. milzeaia, mikę vlrs. 
mające dntąd znaczenie Obra, Wielikana. Szafarzyk uważa tr 
tłierozdzrclnc od narodowego nazwiska Milcxanó\v, przypomina- 
jące dawne sąsiedztwo ludów i międ/.y nimi boje.*"*) Gdy je- 
dnak ideniycznoś*^ nazwisk ludowych w Słowiańszczyznie zupeł- 
nie nie dowodzi , aby jeden lud miał pochodzić od drugiego 
takiegoż samego nazwiska, a wędrówka od granic Litwy Mil 
czaniiw i związek ich z Mileńcami w Peloponezie i Milczanami 
w f^olgaryi jest tylko prostym domysłem, nie możf;my przyjąć 
zdania znakomitego badarza. jakoby nazwa Milczanów była iden- 
tyczna z Obrzynami, Wiclihanami. Wolimy .szuka<^ źródła jój 
w nazwach miejscowych. Otóż znajdujemy: Milczany (Miilsen) 
W«i g. łużycka,*") Milicz nad Baryc/4 i kilka innych osad tego 
nACwiska w Śląsku, *^^) a jest także wiele podobnych nazw 
W Kujawach, pod Karpatami i w Czechach. *"') Są i rzeki: 
Miłków po granicy Mołdawii z Wałachij^, Milica dopływ Sali 
frankońskiej, Milda dopływ z gór Czeskich do Łaby (w Saxonti). 
Z teco widzimy, że nazwa Milrzanów poszła nie w skutek przy- 
miotów jednemu ludowi właściwych, a z innych ogólnych przy- 
tzyn. kryjących się w nazwach miejscowych,* szeroko po Slowiań- 
C2V/nu'  rrł/pfnvs/H<bnl(>nvrh.   I.ł^cz  vrdv  dotąd  nio  doriPczono 


•*(  Z gTccktch ^lifauy wioilomo,  Ic w  Pcło|v«nczic bytowoli  siowirtftscy Mi- 
fi (J/riTy^/or) i Jc/.iercy. Płcrw*izych Si^łfdrzyk przyjmuje tu MilcAc^w, Milc^nn 
Slow, 1$ }(X 5, 7ĄĄ,)  flilfrHing natuę ti;  wyUbiłnt:  MilAttic.  (H^CKMii itCn* 
iTTp'   ♦' ■:'nTn» n ToJirnpT r.  18595, ły).  l.cUwtl  lostawil Mitenki. (Kaic.iy VIII, 
^1 1 al)cc.vll'jw.i s, 815 , 

**(   Star, Slow. § 44, lo» s, 619. 

Zar^ftiiki, Tmianu K*^)g rufie sn r. 
•%   Knifr,   D6rfcr-Vcr*clcbn,  von  Schlrsiett.   Milioe  w ob,  Racibor,  MdicA 
Kosel, Milnow w obw. OUwjik.. Mil/ig ^ MilsUu w Głogowskim. 
•I   W  CEcchacli wsi:  Mflczin, Mikzowiei,  Niilciowicc. Mikeicc.   W Kuja» 
wach;  UiUyi) i MiUyn«:k. Pod Knrpjłtami:   Miktycc  w Pr«t;nł.,  Miłków,  w iłtMk., 
" "    .  H ^ACX„ MiUk Um^e, Milnica, Mtlno w /]<■»€<„ Mikii albo Mlkw w SauocU. 
Ii. mic^flcowo^ct w Galicyt l l.odcmieiyi  l^Sj- 


^=^ 66   — 

orl jakiego by pierwiastku pof^i^ły nazwy  rzeczone, nie  mo^Łemy 
powiedzieć, czy były topograficzne, czy rodowe.'^*) 

Nazwa Milczanów przysługując ludowi nad wierzi 'mo\\ mami 
rzek; Kwiazi, Nisy, Sprewi, HaJsztrowa, dla odróAiiienia od są- 
siadów, była tak głośna w IX, X i XI w.. Że lud ten nie inac/rj 
jak tylko Milczanami zwano. Z ujarzmieniem jednak ludu nazwa 
ta zgasła, a została jedynie nazwa ^5e^bów. Pieśń z Xt wieku 
o ,,*;erb5;kiAj zdobyczy" przechowała a i dolad w pamięci ludu 
wiejskiego nazwę Serbów, a o Milczanacłi lud dawno zapomniał. 
Czy nie jest to dowodem, że nazwa Milczanów b3'ła prędzej mie*]* 
scowa niż rodową?  Głównym grodem Milczanów był  Budyszyn. 

Od Hal-sztrowa na zachód po obu stronach Łaby, gdzie teraz 
Drezno, aż do granicy czeskiej leżała żupa Nizin u Tietmara po 
kilkakroć nazwana Niseni, Nisani, a w Xl i XII wieku Nisanc 
(provincia).***) Najwcześniejsze o ni<^j wiadomości czerpiemy 
z aktu Ottona I r. c>68 fundacyi biskupstwa Mi^ońskiego, który 
jasno oznacza położenie kraju (regionu) Nizen, Nisin po granicy 
z Czechami.'"^) Nazwa lego kraju, czy żupy oznacza nizinę 
i innego tlómaczenia nie wymaga.***'^) Od miejscowości lad zwał, 
się Niżani e. 

Od wzmiankowano]  żupy Nizin  na zachód  po granicy cze- 


*<**)  z wyić) pT£ytoc£onycłi nuftw osad, jedne jflk Milics, MO»k, Milik. Mil- 
nitn. Milnn. MUcf.a, MilczAwicś nosw cechy »a/.w iniejscowycli. poilohaie Jak i r/.eltł; 
Miłków.  Milicz,  Milda;  inne  jak  Miłków, Milczyn,  MiUsany, Mil*:2nwicc, Milciye 
nioAiuhy  lUiuć  i&  osobowe,  JcUiljy  było  wiiidomu  od  jukicgti  łmu^nia  pocWidc 
W wkim razie mo/.nuby hyli> wnieść, Px Milkow i MUccyn były Uworaiat t ). wU 
snościa in-lywidu.ilna, n MilcKiiny. Milciowice, Milcsyce wLasfio4cif rodo^^f. 

lOS) W dyplnmie Henryka U f. 1013 Xi&ani, póiiliłj r, |o7t |m)vind« Nina, 
r. ii>qi Nisani, 1140 i it,}4 Nifi^n provinctd, Gcrsdorf, Cotlu dipl. Sasoniac K. 
33. 38, 47. 48. 

<'H)  O4I hódcl Odry da  jćrddeł  I^by, potem  na <;acli<!i.I, głJKio iwtkatęćie nic 
dwucli regionów B e li c m et N i s e n c n ibidrm nitra Attfcam.   Z  < 
jnk  rti\4iMc  i  r  Isoniinniicyt  fandaryi  bisltupslwa  Miw>ńskic;;o  \>nc / 
(t. q(*SV nuilLiKł tiwuź.nć, /c f*rnnic»  t\txu\ Nisen. Słsin na incliAd nd Latiy, był  ła« 1 
grtinicy CKwUićj du JLródtl ticki Mildy Wschodniej. Hoffmann. Scrtp. Uci  Iik.m v 

*^^j  Sjutrauyk mnłemnl. ic natw« Nijttn pnYSl^ła nt\ r/ccAki, al 
Ni)<xc,  nicmicck. >»obficn,  jak  Nise miaMo i Nisra ixck;i  w Scibh t; . |. 


<k\^] i u 'Aierz:ho'.v:r» r M:*. :v lvżał.i 2-:ra Siku ■:: y c \\ rry 
Chutyoy. ^* k: r-ż- - A-:a::•-.::^v:i r;a::\y ;:'..p:vr.:' : k :..:.. X \v = ( 
Byli to ><:ku^y:y ^v-c^ in:. •:/>!: i:?u :-i::"v: nri j T-i^ r^arh 
cz«^skił.h  n:>;'-/:y  Kar:"/.-r.:'A  :  L^t-a. .:J  k: 'rv:h  •:dr ^ r»:*iiż 

\vvn.i::a /•-;:,»=•  ^irau  Szk-.;*:vc » a- /:i.:h:--:-v.:r  w   ko'::v I.::.^ka. 

r- Retą. tak/*- kT'*.-: Szkutlycy i :;;r.v c^^aily. "" 

G łorr.ac y r-:- ri:-n:!e:k.: Dcr.-.-r:::::!::. I^-.-lrrr.ri:^:. by::''.va!; 
z I^wA: >irony L\':.y 'A' ok-J-licy rr.ia^ta Mi^zn.i ai d** r. K^imio- 
nicy: rrArW Ni/ir. •.■'.%' r.a połud:-.iv. S/kuuy.ÓA na Za:h'i.:. X:- 
/vc«"iw ra p;łn-^ : '.v-''h:d Dali ^*:- i- zr.^i.: w ror/atku IX w.. 
W wr.*nach z Kan-I-.-n; W. -ak-j :u 1 ^'.-■ly i Vł::ny.''"' Prj/kr— 
eona w p:^rr.a-:h łacińskie h ich nazwę p:t?rvv>/y T:e:;n:ir riap:>ał 
prawidł-' w-.' Gli-niaci. c':ya^niw-7y. /'=* riaz'.V;t t.i po</ła oJ /ndła 
(iłiin:a'z. kt'''rv n".:».-^zkań';y cziią na :/\vyLv;rr.ą larz.;! .''■• S.itna 
i\<-ka7'-*vvka T:r:r:iara o pochod/ł^nui r.a/wy Gł:maczJ\v .'d na/.Ay 
źró :ła. zap'?An;:i. żv ra/wa ta '[»yLk t-pc-i^^^r.łfiwna. o^ja-^nir-nia 
którr]-; wypaca -/uka-' w /nacz^;v.v. na/.vy (.ił.»!v,av W staro- 
po!^k;»*-; ir.o'v:ł; wyraz triom o/na-^/.-.l  ;*yn. c:*.-/.  co ł' :p ■\v*a.!a 


Ł* 7Ł\  •V.  :-   : 


.•:.-;r.X-.  r 


iii.  ■. 


;  M : "\   ■   1..' V. 


(IV. .>..!'  -eh. I. i^ ..  :  I.   .r:/  :«:./.: - 


I"..:.-. 


::• .  P:: : v..: !II.-.. 


!   'A i-   . w   "A - 


LI^wl. X..r  '\  Vni.  I 


af ;■'!.-:.  .  ' ^^, .  'ii':;.'-/: c-: l" -lo  i::- I. .   - i  • ■ 


—   68   — 

zupełnie znaczeniu nazwy źródła Głomacz. które, według obja- 
śnienia Tietmara, rozlewało się w bagnisko,'*-) U Głomaczóxv 
liyły grody: Glomacz (Lommatscbj. Doblin (Dobeln), Cyryn, 
Sirela, Boruz. Miszno (Meissen), Mochow, Mogilino. Glupp (Leibenl. 
lecz nad wszystkie znakomits/y był główny gród Grona (Jahna), 
po dwutygodniowych szturmach zburzony przez Henryka Pta- 
sznika r. ąig. 

Niżycy nad Łaba niżej od Głomaczów, ze wschodu czarny 
Halsztrow dzielił ich od Lużyczanów. a na zachód posady ich 
sięgały do porzocza Mi!dy. Ryli wiec mieszkańcami nizin nad 
Labą, stanowiąc jedną, a jak niektórzy domyślają sie dwie 
źupy.^'") Nazwa ich wzmiankuje się w dyplomach Ottona I. 
r. q68 w formie Nisizi i papieża Jana r. 968 Nizizi,*'*) pó- 
źniej często sie powtarza w bardziój poprzekręcanych formach *"^) 
Mieli osady: Bełogora (Belgern), Treskowo (Treskau), Sremsnica 
(Schirmnitz), Domicz, Pretim. 

Serbiszcze żupa na prawym brzegu Laby w okoHcy 
teraźniejszego m. Zerbst (Serbiszcze), graniczyła na północ z nad- 
hobolskimi ludami Moraczanami i Blonianami, na zachód z rzeką 
Nutą. na wschód z Łużyczanami. Wzmiankuje sie w nadaniu 
Ottona I r. 949 kościołowi Brandenburgskiemu;  Ciervj5ti,^'") pó- 


'*') Szafartylc sauwaAywszy związek staropolskiego g 1 o m * na^wa Gt«itnacit, 
Wahał się c?.y wypatla pochodzenie naitwy Glomac?. porównywać *. wyr.«em glom, 
c?.y z cyrylskicm Elumilisi.T (exerceri. jocarij, glumnik, glumcc ijucttUtor). ni». 
Gliimil imię m.t Glumilewo wiei c/csUa. SaiUc «e wyraiy te opróci wlwily Itftmic- 
nia, ^diincgo innego Kwi«y1cu z nu£wa  /.r<S<.11a GIomac« nic majg. 

>*^)  Jak sadził Leubcb.   Szafiinyk Ej 44. lo s. 621. 

"*)   W fiindacyi  biskupstwa  MisŁoa&kicgo  1 konfirmocyi  lij  fundacyi  prtci ' 
papieJb Jana r. 968.   Hoffmann. Ser. Rer. Lusot. 4. 5, 

"*) U TMcltnara pod r. 1018 Nicici, inne prtyklady u Stafariykj g 44, 10: 
u Lelewela — Xarody VII[, 17, gddcic puytuczonc i nudania r. 968 ^dura Mn Mit 
inlrul in Albin", jest uie właściwe. W dokumencie nic Mulda^ ■ Mil da, dwA 
raxy i w konfimucu lakicc dwa my, prcyjecie jednaj uaewy xa drug^ apt^w-.* ca- 
mcŁ. Tych Ni2ycó\v wypada odróiniać od Nuiinów, kt6riy p^ grauicy Cccch 
bytowali. 

*"*)   M.isselbflch.   Codcx Pomeraniac  N. 7.   Riiutucr   Ue^esla.  &ra*łd«*nburu*. 


IIT. 


— 69 - 

Nazwa  tej  żupy p)os2ła od mieszkań- 


^in\ij r. 1003  Zcrbist 
Serbów. 

Żyrmuny. albo Źyrmunty nad Labą, międ/y Solawa 
Z Mild^, wzmiankują siu w dokumentach X w.*'**) i znajdują od- 
głos w najtwach miejscowych: Zirmunty na Litwie. 

Żytycy na wschód od Żyrmuntów nad Laba, mw&iy 
Mikl^ i ttigii;ciem T-aby. Wzmiankują się w dokumentach X 
W.,*'*) ii nazwa ich znajduje odgłos w osadach: Żytna wieś 
w rcgcn. Opolskiej. Żytomirz na Wołyniu i w Czechach, Żytyńce 
fc-ie* w pow. Żytomirskim. Jak Żyto-mir oznacza krainę, okolicę 
^łyta, tak i inne osady podobnej nazwy oznaczają obfito:łć iyta. 
Gród ich Zurbici (Zorbig). 

Su&ły albo Suselcy na ppłudnie od Żytyców nad r. Mildą, 
wystąpiwszy czynnie przeciw Frankom w r. 869, zwrócili na się 
^ *('-  w dziejach jako  lud  słowiański.   Sclavi  qui  vocantur 

:.,„,.. ..dpisal annalista fuldeński. Odtąd nazwa ich powtarza się 
W dziejach,'**) a kraina słynie słowiańską. Kn')! Alfred zauwa- 
tat, że na wschód od Mobolan był kraj Winedów zwany Sysyle, 
o c/em wiedziano długo, gdy jeszcze w roku 985 pamiętano, Źe 
dyla terra Slavinica Siaseli.**') W sąsiedniej z Susłami ziemi 
lUyców istniał gród Susły albo Suselcy teraz Zulsdorf.'^'') We- 
Jug Thietmara  las między Solawą a Mildą oddzielał Sublów od 


*l7j  RauracT.  Regesta Br^kmlcburi^ N. 3576.   Kiotlel M;»rV. Drami. I, 314 
"*)   Caty rrHM>n Zytnmniy, Scmiunu M4r(*rftf Gcio  nailitl kliis^turowi w Gerii- 
roiS<i  faiulowancinu  r. 9i'>.   IlotTnunn  Ser. Rer.  Lus. T. IV s.  151. 

<")   W Hokinn.  UU.ma  1  n,  i>0|.   Z»tki,  Ottona  IT  r.  97J,  CiciUe i r. ł^So. 
_Scłitcl I U tl. KAumcr. Kcgcstn Brand. N. 18&. 250. 383. 

*'*)   U króU Alfreda Sysclc  wtraunUuja &ic dwa ra^y:  na  wschód od Hobo- 
I M cachód od Serbów.   tiibIow»ki.  Mon. Pol. I. 13. 
U*)  W dokumencie  Ottona Hf  r.  ()8S<   Raumer.  Regesta  Brand.  N.  396. 
rr  '^' urii Siusli III.  I.  Vn!,  Ul 

^iLjfaf*)JŁ  loajdujoc  oa  Rusi  liczne  naiwy Suslów przypominające: roku 

V,  ninuMiij  S^afar^yk  Suiclci,  polomki  Suslów, Susly  kolo Zwialdn. 

Mibylcw. gub., Sualowo w  Otłowskićj,  Susłliłwa  1 Sutlowa w  Psk<łw. 

ttliitr  ł Nu!iulo«kA  we  wschód,  a Sc&ctuw  w Ajcliodniej  Gaticyi,  tukAc  biurowi 

iłIflW W Siyryi. nawet w Wagiyi na bracgn rDor£a okolica Susie, w której po wy- 

oniu Słowian r. ilji}  Fryc)* usicdlpni,  widii w lem tlaru^ytno&ć i wielkie tUŁ- 


^^7o   — 

PHsnów/"") i czego widać, że posady Susłów leżały c:f^ią itó 
zachód od r. Mildy,   Mieli osady: Koryn,  Tarnów. 

Nudycy mała żupa nad Solaw^ na zacłiód od Żyrmun- 
tów/-*) naEWł^: jr^j upatrują we wsi Neutz. 

Koledycy między Nudyczami, Żyrmuntami i Sus)atni» 
mieli siedziby ai do r. Halsztrowa. Nazwisko ich wiadome juJt 
w IX w.,'*'^) według domysłu Szafarzyka ma pochodzić od po- 
gańskiego bożka Kolędy, podobnie jak Sudicy i Stoderanie 
wzięli nazwy od boga Stada albo StodoJ^**) Mieli pamiętny kie- 
ską ich r. 839 gród Kesigesburg, albo Kozinesburg, który we- 
dług I.eutscha ma być Quetz, a według innych Kóthen '*') i Ko- 
ledicy (Kolza).*-*^) 

Nel etycy nad Solawą pf/y ujściu do niej r Halsztro- 
wa, różni od Neletyców osiadłych przy ujściu rzeki Hoboli. 
Nazwa ich zjawia się w X w.''"). Mieli gród Dobroliorc (Halle). 
Według badaczy niemieckich teraźniejsza osada Negelitz jest 
przypomnieniem dawniejszój  nazwy Neletyców.'"") 

Kraina na porzeczu  Solawy, ai do granicy czeski*^j  nosiłrt 


ijeKcnie  niegdyś  Suslów  po  SIowia6szcy.yinie  ij;  28,  O, §  3O.  1. § 44,  loi.   Wia 
donic  są  po  calćj  Kusy i  susty  i  susliki  Awiertuilca  pud^icuinc  w  ruiluiju  ktcU, 
nis2C£ące posiewy szczególnie w południowych st«powycłi  stroiiAch.   Na£Wu  suslt^w 
Ickku mogl;i prtcjśĆ t na lutUi,  juko  przezwisku, pudubnic  jak przeszły przezwiska, 
wilk,  zaj^c,  niedewiedr., baiati t u d.  xlA<t  wszelkie usMdy Sustyi  Susldwki I t  p*^ 
ale  żeby  Ukic  na£wy  jak  Susnlów,  SusaIowUa  mialy tuk<c  zwt^zck < SusUlili 
walpie.   frędzłj jest lo zmii^kczenie nazw Zoznlów, Zozu1<Swka. 

»»*)   Thictroar III,  i; YIU. 10. 

>^'j W ttyplom. Ottona I r, 961 ^fudzici (pAgus), 965 r. Kudliici. Knuiacr. 
N.  l8'-, 201. 

"*) Ann. Beri. conl. J'rud. Trcccut. un 839 contra Sorabos, itui Coludici V9- 
canlur. W dyplom, r. 948 pagus Coledfzj, r. 97S Culodiki, u Tliielmare r, lois 
Colidici (locus). 

i^)  Star. Slow. § 44. to, 632.   Uwaga Lelewela o Slodiie. Ylt^  16. 

»»'1 Jencz. Powjcić wo Snb. Kral. Cz, M, Serb. 1849— Sa T, iS- M»i« !•• 
iicrbsku £wal się Koztgiud, Kozin. 

<M)   Lclcwtfl.   Narody VUI.  Ib. 

"*) W dukum. roku i>bl N«:lclici, takie Nelcticct t. 07i Ncicliki i NcUiiii 
r. 97S Kcteliki.  Kautner. HcgcaU Brand. K. 186, 187. zy). 

•Wj   SzafjTzyk Star. Slow. § 44,  to, 625. 


—   71   — 

nazwę Sarowe, około roku 800 zapisana.'*'*) Jest to właściwe 
Serbsko,"**) kraina Serbów, składająca się z drobnych żup: 
Plisna na południe od Lipska, nad r. Plisną, wpadającą do r. 
Halstrowa Z wen k owa, czyli Zwykowa (Zwickau),'*'^) Olrla nad 
Solawą, gdzie w XI w. Słowianie rządzili się własnemi prawa- 
mi.'**) W tej żupie leżały osady i teraz noszące nazwy słowiań- 
skie: Triptis, Pollnitz. Daumitscli, Quaschwitz, MeililzJ^*"*) Veta 
albo Veda (Weitagau)/'"*) Gera, (Góra), Tucherin. Strupe- 
nica, Dobenawa, Brisin-gau*'*") t. j. żupa Brizów. 

Na zachód od Solawy Durzyńcy, jak wspomnieliśmy wyżej, 
byli także Serbami, których osady na północ sięgały aż do r. 
Ory, gdzie już poczynały się siedziby Drewianów z mowy swej 
zbliżonych więcej do Obodrytów i Lutyków. W Starej Marce 
miasto Arendse leżało: in parte orientalis Saxoniae, quae Sora- 
borum finibus contigua est.*^**) 

f )  C z e c h i. 
Wśród  powszechnego zamieszania  w  Europie  po  upadku 
pai^stwa rzymskiego (r. 476), kiedy różnoplemienne tłumy łupież- 
ników  na  zgliszczach  miast  rzymskich  obwoływały  sobie wo- 


**')   Provinciobm  sita  juxia Docmiam  Sarowe  nuncupalam,  aU)t>:  Provin- 

cia Sarowe dicta <jułdam comcs dc Bucmenia, nomine Tharholf contulit. Krbcii. 

Re;;csta NN".  30 i ot). 

issj w (lokum. r. 104O Zurba w. r, 1136 Swurbclaiit. S/-afar/.yk. St. SI. ij 44. 
». 626; — W r. 1124 |>rovincia (juae Sworbia dicitur. Dc fundatione coenobii 
BiganensU, w ilołTinanna. Ser. Ker. Lu-:. IV s.  124. 

"^)   Thietmar II, 24. An. ił97 forcstum Zwcn^jowa. Kauincr. Rt% Brand. N. 344. 

'^') Secundum lencm et ritum ycntis illius r. 1057 w nadaniu królowej pol- 
sktćj Ryksy arcybibkupowi kolońskicmu. Schultes. Gcsch. d. l«'urbtonthum^ Sachsen- 
Kohurg-Saalfeld  1K20 s, 6. 

■ •'*)   Landau.   Territoricn 277, 

**"} Wcdhig domysłu badaczy mo/.e pochodzić od r. Wictawy, wpadającej do 
Solawy pod  Nauinbur^iem. 

'"") \V/.iniankowanych u t;cui;rała baw.ir»kio;;o Yeii/.aiU', civit;ilc.> X, Lelewel 
znajdywał w Febra natl Sprewją blisko Pcitz (Pic/ńt, albu Wcrrc niedjKko Lubina 
(Narody Vin, 24). S/afarzyk nie zj;.idzając się lu to, upatruje ich w Bri.sin^^au. 
Sur. Slow. sif 44, lu. 

"^)   Briickncr.   Dic blayischcu Ansiedełungen ». 7. 


^   72   — 

dzów, sposobiąc się do nowych grabieży, ziemia czeska, w kształ- 
cie czworoboku okrążona wysokiemi górami, zostawała w spo- 
koju. Ogromne lasy nieprzerwanem pasmem pokrywające góry, 
dopełniały obronę kraju. I-as graniczny hwozdem ') zwany, two- 
rzył z Czech jedną wielką warownię, do którój kilka tylko ście- 
żek przez góry i derbie prowadziły.^) Zawdzięczając takiemu 
położeniu geograficznemu, ziemia czeska długo zostawała w stro- 
nie od szlaków, po których toczyły się najazdy coraz nowych 
łupieżników: Gotów. Longobardów, Saksonów, Awarów. Dzicz 
Tużnoplemienna z południa po nad Dunajem, z północy po nad 
Renem parła się do Italii i Galii Franki i Saksoni rozpierając 
się nad r. Unstrutą i Mohanem, wstrzymali swe zapędy u pod- 
nóża gór Serbskich i Smerczin. Ziemia czeska ominiona przez 
wszystkich łupieżników, żywiła w cichości ludy niepoznane przex 
współczesnych, nawet niewiadome po nazwisku. A gdy się 
cokolwiek około połowy VI w. uspokoiło w Europie, Jornandes 
zwiastował kwiatu, że od źródeł Dunaju i jeziora Mieżowego aż 
do Wisły i Dniestru bytował wielki naród Winidów, podzielony 
na mnóstwo drobnych ludów, mających swe osobne nazwy, lecz 
w ogóle Słowianami nazywających się. O mieszkańcach jednak 
ziemi czeskiej w VI w. nikt wzmianki nie zostawił. W VII w, 
kronikarz Fredegar, rozpowiedziawszy o pogromie przez Samoiia 
Awarów (r. 6271, którzy Winidów uciskali, nazwał go królem 
Winidów, nie oznaczywszy wreszcie kraju w którym ten bohatyr 
panował. Dopiero w końcu VII w. geograf raweński (r. 690) 
opisując nadłabskie strony, wymienił górami okrążoną krainy 
Bajas."*)   I znowu sto  lat milczą dzieje,  aż do końca Viii w., 


') Prastara nazwa hwozd wyszU e u^ycU, ulu pamięć jij pt^cchownje ^i^ 
w nazwaoh osad w Czechach i innych Vr;i)dch. MicJcy Tnitistecfkicm KotlniA 
a lierilyc/o^Acm jest wiei Gwoittla^tk:! w stronic ai cIou<l Icst^l*; 

*)   O acicż.kacb  prici nury  czeskie najiloklailni{-j  Ireciclc. bl"w,  J*raw« I, 3J 
")   lIcMi aO  jKirtcin  (juasi mcritlLiniim ijuo '^(MLiu^i^iiDA iltcliur Icith.  rat ^itfj 
tjue ilłiitur Albis, ungcni monluosa pci  lon^^um quu ad  orientem rautlum ettenjHtiti 
cujoii ihąuA pflr.> Bajas ijicitur.   Geogr. Ravcn, eJ. lU)<j c 18. 


?5   - 

rola W. po i)(>>jroiiue A^^■arł^\v r. 701, pov 
Jy przez „Behaimos",*) Odtatl oity wionę orężem Franków 
ffrtosunki w ^rodko\v^*j Europie, wywoływały z ukrycia niewia- 
dome Awiatu ludy, odtąd mieszkaAców ziemi czeskit^j nazywano: 
Beheimi (r. 805). Beheimare, Behemos (r. Sgo) B6me 
(r. 900),*) a lakźe: Beu-Yinides,*) Beu-Viniiha ^) W początku 
IX w., w rocznikach Tilliańskich po raz pierwszy znajdujemy 
zapisaną nazwę C i n u .^) omyłkowo zamiast C i h u . C i c h i. 
W jeżyku słowiartskim nazwa ta zjawia sif najwcześnii^j w pie- 
śni czcskićj, jak utrzymują, pochodzącej t IX wieku,") potem 
w legendach X w. o <w. Cyrylu*") i o św. Wacławie,**) w do- 
kumentach polsko- łacińskich Xl w.,'*) nareszcie w latopisie Ne- 
stora w początku Xli w. Hexu*") u «iaxu.**) 

Dla dokładnego zrozumienia  wzmiankowanych nazw,  krzy- 
żujących się w pomnikach IX, X i Xl w., zwracamy uwagę na 
LO&iedlenie ziemt czeskiej w tych wiekach. 

Według wiadomości króla Alfreda (r. 900) na wscłiód od 
Franków siedzieli Be my, a na północ wschód od Morawanów 
i na  ws<:hód  od  Glomaczów  Mrwaty (Horlti).**)  podzieleni na 


*)  Wiadomoii t{ zapisał £ł,'uiharJ w IX w. 
^  CyUiy w ks. I «j it. Il[. 2 

*)  Chr. MoifcsUc  |>od r. 805; ale w now&icm wytlaniu Pertza, cicyUmy Ciłiu- 
■łt<jne«. Mon. Gcrm. T.  307. 

•)   Auaalcs Kiimcs pod r,  84G. 

•;   tu (crram Scl»vorum i^ui vocAntur Cinit. Aimat.  nituni poi! r. 805.  ferU 
Miri. Gcrm. I. 

Jmłe jmdc % pleky s Czccfaowymi.  Sad Lubusey, według wydania Hanki 

• •'Ml*  » c>5 I . 

^)  W Icgcndcie  pisin^)  kirtlica  ^n&jdiijcmy ,/Ii.>X)i**, w Bielowskicgo.  Mun 
Pul, I, vf\ porów, wyżć] § 14. 6 cyt. 71. 73. 

•*)   T»kie kinlica  pisanfj:  ITL •it'XaxX, 'ifccKlilil.  Scafartyk. Siar. Stów. § 40, 

**)   w aadniim  bolc»lawa  ^miateco  klauiorowi  w Mogilnie r.  ioIm. n^.i<tv 
CmcImiiiow,  C£cchrc   Bielowski Mon. Pul. I. 360. 

••|   Włd|u|{ wydania Biclnwskicgo: Mecil, 4exu.  M. P. I, >;3, o-ł^,  /.,., .-.y. 
"I   W MicktiWyłli UiMlekaycIi wzmiankowanych u Sxafuriyki». Star. Stów. g ^• ' 
h» cyt.  II.   IrccŁck  piwc  Cjachy.   Slow. 1'rawo I 9. 6. 

^\   Bielo w>l(ł^   Mutt. Pul, I,  13.  and be cdsUn  OiUamcn«ena tindon Horiti, 


dwie iupy; jedna w okolicy gór Kerkonoszskich, druga pulu- 
dniowiej ku j^ranicom śląsko-morawskim."*^ W akcie fundacyi 
biskupstwa Prai^skiego przez papieża Renedykta i cesarza Ottona 
I r. 973, wzmiankuje się jako gsobne ludy: Lu cza nie, niegdyś 
udzielne księstwo, Pszowanie sąsiedzi Urwatów w pólnocnt^j 
stronie Czech, Deczanie nad Łab^ po granicy z margrafstwem 
Miszońskiem, Lem uzi na wschód od I-aby między Deczanami. 
a Hrwatami, Lutomirzyczanie nad Labą między Decza- 
nami i Pszowanami, Sedliczanie w zachodniej stronie kraju, 
po granicy z Serbami i Frankoniją od której dzieliły ich Smer- 
cziny. '"j Z innych źródeł dowiadujemy się, że w południowej 
stronie Czech, u wierzchowin r. WItawy siedzieli Dud łeby,'*) 
a od nich na zachód po stokach Szumawów Net o lic i. Oba 
ostatnie plemiona w X w. zostawały pod władzą, książąt Libi- 
ckich.'*') I-udy te w IX wieku tworzyły jeszcze osobne działy, 
miały swych udzielnycli książąt i nie ^.yczyły pójść pod władzę 
najpotężniejszego miedzy książętami, księcia Boheraów, Owszem, 
książę łucki Włatisław -*') często prowadził wojnę „przeciw Bohe* 


a w Akcie funilacyi hi&kup. pra^s^Wiego: m] aquitonalem hii snnt IcrrnJut h- 
pragcnsisł Pai)vauc. CronuiUi ci alicta Chroujti. Ale w ich mtclscu bulł> 
monasŁcrowi iw. Jcr/.cgn w PrAiIic wymienia: Mocropsi et aiia Mocropsi. Uticwcl 
ilopusActar ^'*! o^ g<^i'y Magury uj Spi^u Hurwaci osi^dlsty w Keikonu&£Ach, juitriy- 
niali ojc^ysU nnewc Mogropcj*,  Mokropsi.   Nan>dy. YIII. i8,  Ci66. 

*^) Podejrzanej pcwnoki Akt catoJtenia biskupstwa Pcaiskicgo r. q73 ziłgia^l, 
ale odgłos jego przechował sic w n;idaniu Henryka IV r. tuW'? pr/y)o«onyiii 
u- kronice  Kn^my, z kturcgo wyjnick  Bielowski umieścił  w Mon. Pul. I s, 143*— l^^* 

*')   Z  Kułniy według  wydania  Biclowskiceo, jńk wyićj. 

") Według Koamy, Slawnik ojciec kw, Wojciecha: ^^pUgatn ad autttnłen 
(conlru Tbeuloaicos oticntules) has urbes łi.ibuiŁ lerminales: Chynov, Dudlcbl, NcU 
lici uiquc ad mediam iylvftm. O Dutebacłi nu Wołyniu , roq)owicd£Ul Nc^of 
(U 15) « powodu cicnnic2cniA ich przef Obrzynów. Bidowski Mon. Pol. I \, S57r 
558, 572. Potlohieństwo nazwy J.oy.rl;Cu do Dudlebl o4rcleliIo Jz-łcjopUAw do 
iniuemaniit , ż.c u^ślępujui: {ir/ed iiAciakieiti Awarów Dulcby x Wołynia pi>^> 
do Lzcch i nawet cias lego idar/cnia około r. 580 nAZTiaczyli. LełewtJ 
VItl.  1 9.   Dowódców jednak na lo niema iadnycl). 

"*;   Por6w, Ircczck. Slow. Prawo I. 56. 

*o) 'Yla&tislaua dux Lncensi^ coadidit uibeto, cjoaro BppclhiYii aonucic >U0| lu 
confinuim duaruro provin^iarun),  Bcliiu et Lutotnirici. t-t  posutt tu ca  vltiii młi^uat 


—   75   — 

'^SmBSajfc podbić cala „ziemi** Bohemska.** L tego po- 
jpodu Neklan, ksią^.e bohemski, w ścisłem znaczeniu wladzca 
l^ra^kt, z pomocą pleraion Lutymirzyczanów i Beliny pobił nie- 
preyjaciela i opanował jego ziemię Łucką.-') Jeszcze wyra/^niój 
bność Bohemów od innych ludł*>w okazuje się z opisu przez 
h-ozme państwa Sławnika (Dulęby i Netolicy) które na „zachód 
iniczyto z Hohemia".^'") Niema więc wątpliwości, ^.e wszystko 
co podani© mówi o najdawniejszych dziejach czeskich tyczy sie 
wyłącznie jednego ludu Bohemów nad Włtawą i Laba osiadłego 
i nie tyczy sie bynajmniej innych ludów w IX i X w. w ziemi 
czeskłó) bytujących. Jeszcze w legendzie X w. o św. Ludmile 
lo Bohemi służy mieszkańcom ksi^^twa praiskiego, a innym 
lidom c;teskim udzielona ogólna na/.wa Słowian.*") Tymczasem 
Franki i Niemcy napadając na i:iemic czeska, wiedzieli, ie do 
boju z nimi stawali nie tylko Bohemi, lecz i inne ludy,^') które 
ogólnie Słowianami i Winidami zwali. Z tego powodu u roczni- 
ki ^r^y IX w. zjawiła sie podwójna nazwa Beu -Yinides widocznie 
■K' fcona z Beme, czy Behemi -Yinides,") dla oznaczenia gło- 
dnych oddawna Bohemów i niewiadomych z nazwiska sprzymie- 
rzonych z nimi ludów. W X w. ze wzrostem władzy książąt 
Bralskich nazwa Bohemów rozpowszechniła się u pisarzy łaciń- 
^Icich dla oznaczenia wszystkich  ludów ziemi czeskiej,  ale jedno- 


Ita* utriii»r]tie |>opuH,  t)uU  hi  udjuyubanŁ  partcs  Bohcmorum . . . .  contra 
I mu 4  (rei|ucnter  siucepciat  bcltum ł l. d. Cosnu. 
^^1   Uohcmi tntrantis tcrratn ilbm Lucka. Cosm.!. 

' "LciiiciiLilciu pldgam cunlui Biłheiniam . . .  Cusmd. 

loi  ot  ScUvi  Mib  arcittro pusitt . . .  cultibui iduUuine iloilUi.   SeafB* 
-rtyk V. § 4»^ ^ cyt. 28. 

t4W(i Flanków r. 805 &icgncta ilo K-inlnuga, Komoinihradck w ziemi 
woUu|C SŁ-ifflr«yka K*Un&*,  tlukjjłl  naMcInicy tłiycrsarum  gentium 
>li (dccnc^o Unju.   Cłir. Moin-sU.  Pert/. Mon. Gcrm. I s. JU7. 

Iiron  MoissiAcen.  pod  r.  805  wpisano,  że  KArul W,  syna  swei^o 

iLin ^ł! B c u* W iml unc s**, ale  wcJhi^; ni>wi./.eijo wydania Pcrtca. 

•WiO'tonr» (Mon. O^rm. I s. 3t»7).  W Uaidyni raiie pierwsza tin«w« 

l»J  iedoćj  miejKowości ;  Bcm6w,  czy  C*ccli6w.  a  drue»  ''^''C  ludów 


-   76   - 


cześnie podnosiło sie i znaczenie nazwy Czectiy, Odtąd dwi© 
te nazwy krzyżują sie w pomnikach X Xl XII w. Dziejopiso- 
wie mniemają, te dla oznaczenia nazwy Czechy kronikarze wie- 
ków średnich używali łacińskiej nazwy B oh e m i , która ma 
pochodzić od nazwy Bojohemu t. j. ziemi Bojów, jak niby 
niegdyś czeską ziemię nazywano. Mylność podobnego wykładu 
nazwy Czech i Czechów wskazaliśmy wyż^j.*') a tu dodamy 
objaśnienie wzajemnego stosunku nazw Bohemy i Czechy. 

Nazwy Bohemy nie znajdujemy w pomnikach słowiańskich 
ł dla tego nie jesteśmy w stanie objaśnić jój formy i znaczenia, 
ale że była miejscową, a nie od Bojohemu wziętą, poświadczają 
to liczne wskazówki.*") Pisarze wieków średnich nie z rzym* 
skich autorów, a z wiadomości dostarczonych przez wojska Fran- 
ków i Niemców zapisywali nazwy ludów orężem cesarskim do- 
tkniętych. Podróżując z Magdeburga przez Pragę do Krakowa 
przed r, 965 Ibrahim syn Jakoba zapewno nie od starożytnycji, 
a od mieszkańców Pragi mógł się dowiedzieć, że kraj od Pragi 
do Krakowa zwał sie Bwima.^**) W tymże czasie Józef syn 
Goriona, w jewrejskiem obliczaniu ludów słowiańskich, Czechy 
zwał Bomim *•) Utrzymywanie ciągłe aź do XII w. nazwy Boe- 
mi, Bohemi, pomimo wzrastającej nazwy Czechy, wskazuje że 
ostatnia nazwa była nowszą i nie mogła odrazu wyrugować 
z użycia dawniejszej nazwy Bojemów Bojmanów.''") Zkądźe się 
wzięła nazwa Czechow? 

Od czasu kronikarza Kozmy {f 1125) nazwę Czechów wy- 
prowadzano od praojca Czecha, który jakoby lud swój w okolicy 
góry Rzip osadził/*^)   Bajka o Czechu znajdywała zwolenników, 


«)  Księga r. § «; III. :. 

*')   Tamie. 

*^)  Kunik.   Ilnn^cTin Aja-Cncpu o ('jiiiiJinan.. 

")   LcUwcl.   Narody YIU,  10. 

*^}   An. S55 in Bocłimnios:  an 0(>0 Si.liivi...  ijui  tle  RiigU  vel Je &acm4ftłfl 
nicriaihlt iTniisii e\ciint; -in.  lolj comcs t\c Bocmnniii nnmine Thachulf.  T-rlicn. Rm 
(^esU, NN, 2H,  5łl, 90. Do najstais&ych o>>;itl  w CRCcIiacIi  iMtcia:  Hnirnwu'.  BoimitT 
(Bocmani) Irccjcetc Slow. Trawo t, 63, 

■')  CoRTOO in Pertł Mon. G«r. XI, 3»^.   W laciti*kini icks*.!^  j;c.i« Ki^.,  it,^ 


/ / 


By w AlU w. dowiedzieli się, io rodzonym jego bratem 
ech, a chociaż Jan Kochanowski w XVI iv. rozsądnymi dowo- 
Jami  obijał  mniemania o pnchod/eniu  Polaków od Lecha, a od 
Czecha Czechów,*') nie pomogło to aż do końca X\'in wieku, 
kiedy poc/cto ró^.ne konjektury dla objaśnienia  nazwy Czechów 
obmy^lai.*")  Gdy  jednak  czynione  w tym  względzie  domysły 
nie  znajdywały  nalf^żyiego udowodnienia,  Szafarzyk  wyznał  iż 
lepu^j pradawne narodowe miano Czechów zostawić bez objaśnie- 
nia, ani^-eli  mylnym wykładem zaciemniać  sprawę.^*)  Od tego 
ciaMi upływa już pól  wieku,  badacze  milczą,  chociai pisarzom 
Jowiańskim nie wypadałoby tak ważnej kwestyi, jak objaśnienie 
^azwy Czechów, zbywać milczeniem lem b<-ird/.i(>j. że o pochodzę- 
ntu nazwy Czechów Niemcy dziwy rozpowiadają.^^*)   W imię tój 
idei przedstawiamy nasza konjekturę, jeśli nie dla rozstrzygiiie- 
nta kwestyi. to przynajmnićj w natlziei wprowadzenia j^j na inną 
drogę poszukiwań. 

Mnóstwo nazw osad w Polsce, Czechach, na Morawie,  Sio- 
waczy/nie,  Litwie i  Rusi  wskazują,  że  nazwy pochodzące  od. 


kTfXliVarxe  cse»cy  pisali  iriip.   ^Tulo  numy  jeden  wclky  nrjcip,  po slowan^tkcm 
Iftcyka wrcb/   Hjjck,   Knnika r. 1541  list. L 

•■)  J, KochanowsUi.   O Czechu  \ I.ccbu hislorya naganiana,  Wy<!.inic W.ir- 
•mrskj* r. 1864 s. 543— C46. 

")   Oobnjwski naA*c C/ccbów  wywofUil od słowa czet i, czllt, pocłili 
(iRrJprr^) Cifiu, CJtMu cin\, nimein.'ł)ac Że Oechowic tll.i  Ifgo lak nnewatii, u w cza- 
vki  Słowian  pierwsi rn/pocłcli  pochAtI ,  jak SlcMcy pośledni (i>o-tftcsc) 
.   .in-lc Słownik i S/af*riyk Star. Slnw. 1}  pt  1   i;^. 
•')   Staf.iuyk jak wyiij 4O0, 

•*)   Wciiług objn^nienlA Obcrmiilłcia  CcaJ,  ł^cmi  Ut  kcUisch  der  Erstc, 
.Flinta  YontchifT. gicich dem SlavUchcn  cic» cieli, ciati; weitcr ist  ceacht 
cirt, Wisscnschaft , YersiKn^ints* wnd c e u c h d  der  rfluc.   YerwanHt mit dicscn 
nCA t«t loiK^itr, ^urmeiUsam, t^łłc. gcwalti|<, rcicb tois^, pasiscnil. zar tcch- 
flt.  tto«)  cndlłcli  der  italische YolUsname  der  Toi':Ę;cn odcr  Tnsken,  der 
• schmiedt*.  .   Damach sind dJc  Czvchen gleich  den  Tusken ais  ein  Yolk. 
wciciłc*  bd  AClner  Einwanderung  in  Róbmcn..,  allcrlund  Knnst- 
kclttn  mabiachte.  sowohl  in  Bearbeilung  der MeUlle and in Errichtung von 
|ill»rm und  Hiirgon.  W  ogóle Cicchi maja by»^ wyihodicnmi  r Frycii. czy Lydii 
niu TroT i skbdać jeden Itid t Tuskami, Elru»k.-iłni .  n.iwct Cygaoa* 
• iiLiiiłing dc> Słavcu.  1M71. n,  19 — j^. 


-   7S   - 

pierwiastku Hex (czech) zjawiają się w dwóch postaciach Cze- 
ch i "**) i C / a c h i ,'■) podobnie jak w dawnych cy rylskich 
pomnikach Mex7> ii Haxi>y jak i w lacińska-polskich dokumentach 
XI i XII wieków,"*) jak i w imionach własnych: C/.aslaw i Cze- 
sław,^" I Czastoń i Czestoń, Czak i Czek. 

Rozwalając te dwie postaci jednej nazwy przychodzimy do 
wniosku,  ^e  obie  sa jednej  formy,  ze  zmiana głoski  n w r,*") 


*•*) Po<l ICarpDtami w Galicyi: Ciccby w Zlo«owsVim obw., C< cc ba- 
nów w Kiilomyjskim, Czechów w Stan-sl.iwowskim; C^cchany pr«yii6t«k 
w StanUI., CAcchdwkn w Borhc&sk., C e c c h i n i e (>04lahn» w PrMtmyil.; 
w PoKimAskłcm : C c e c h e 1 w PIcsacw., Ctech6wko w GnieJtn., Czechowo 
luniir, C /. c c h y tamxc; nn Pomor«u Kauuhskiem: CiechAcino i C£cchc 
w okręyu Wcjciowskiin, C / i c h (> 1 e w ć (CziichUti w Slnrogr.,* Cłccbinijl 
w Kiuluz , t; « ć c b 6 1 e w i w Cilnchowsk. ; w Król. Pohk.: Ciecb, C«c- 
chów, Citecbar^ewicc. Crcchrłwicc. Ctecbowtinu, CŁccbAw* 
ka, Cxcchy, Czcstki; w Occbucb: C&cch. CucchAw, C^ecblłcti 
C^echaicc, Czechowice; oa Morawic: Cieccb, Czechowice, Cic* 
chówek, Czechomez, Czechtin: nu Slowaczyinic: Czecbntcc, Cl t^Ą 
c h o w c e. 

'■) W Bukowinie: C x a h o i. W Galacyi: C^nhorstccytiia pr<yfti4tck 
w S^czskim, Caiacbrów w Stryja, w Poznańsk,: C^achorowo w ICrobsk,, 
Czochóry w Ocinionow., Czachorki w Środs.; w Król. PoUk.: C z a c fa A w, 
CzAchowo, Czaobdwka, Ceacbotowo. Czocbulec, Podcsachy; 
w Czecbacb : Czscbowice, C^ailnwice, Otucbnów, Czachotini 
Czftchrów; na Slowaczyzoic: Czachy, Ciacbtice. Csacbowce; w gAr. 
Lułycach o»aJa C a c b o r y. 

■**} W nadaniu Bolcstnwa Śmta)v(;o roku 1065 CicchonAw, Csacbi!)n* 
(Biclowski M. P I, (mi'), a w doUnmencic r. 1173 C*acbAw. Bidołiin tb* Cour- 
Icnay.   O ,Tpef>iir'MTf Do^LCKOMl.  n^uicl; 48.   Inne u EtbenA.  RejjcsU. ln«3cx. 

"") Knku lim Cazlaus (C^asTaw) biskup krakowski, Biv-K>w«kt. h(. P. J, 
376. Cb a JE 1 a w r. 1221 r ^ -» o - -■ t ?- ? c ^^ ■} > \ •> >^ < 1 }>t^ • t ^ij 1.- r .-^i *.» k- 
Botlouin  jak wytej 48. 

'*) Dla usunięcia iTiinent.ini.i jaUnhy t /. a c h i ' .. c l u są uwu luiny ^faia* 
rjtyk objaśnił, że cyryUkic 1;, ii nas^e / i « w róinycU nar<ec/.ecb s|owu"'5kicb prai- 
widlowo jtniicnirtją się pierwsze dwie w ta. oMaUiij w f luprz.: inicg = 
iuah, cyryl. stimo = :siar(»pfil. samo, cyryK JiIiTO = pol. lato i no o Jwrói: 
cxicszc c= cyryl. czasza, czekatj = csakati. Cmstaw = C^ft^Liw; »iaioptt|. rm* = 
rana, bolg. Irewo ^ tra^^a i 1. d. Ale poniewni w cyrylskicb fłAninikflE-h znajda* 
jemy nic hUMm, Iccc M0\1f \ »jaVŁ, w piiniic tui sbiwiuńskiem n, w izdnym pier- 
Wolnym wyr:i«tc ntc przyjmuje po sobie ł;to9ki r. przeto Sr^Tiirtyk i1t> wy^ztimienij 
ulymoltigic/.ncgo prcyj^^t jcdn^ fonnę CJiacb i odmiana c ze cli. St^r. Slow. t^ 
1. .\y^.   W gobcinii Arcb.incctskićj dotąd mówią*. nc'Ai,\y unvit 11 .tnXN, znocry tak 


i 


—   79   — 

podobnie jak w nazwie Lach i Lech. W mowie słowiańskiej 
samogłoska c ściśnione jest przejściem od otwartój samogłoski a 
do twardego ?'/') zatem w fonetyce słowiańskiej dźwięk czach 
musi być wcześniejszym od  czech. 

Wyraz czach w mowie słowiańskiej znajduje odpowiednie: 
czach w liczbie mnog. czachy*-*} = dół górniczy, czahar, 
czahary*^)= krzaki, zarośla po stokacli wzgórz na miejscach 
suchych, lecz nigdy w błocie. Oba te wyrazy czahy i czahary, 
znajdują odgłos w licznych nazwach miejscowych, wyżój przyto- 
czonych i wspólnie oznaczają dół krzakami porosły. A jeśU 
przyjmiemy do uwagi, że podobnego pochodzenia wyraz czasza, 
oznacza wklęsłość na kształt kotłowiny, zyszczemy wskazówkę, 
że pod wyrazem czach, pojmowano dawniój dół na kształt 
kotłowiny, co potwierdza glossa polska XV w., objaśniając, że 
wyraz  czachy  oznacza  lacunae  t. j.  jamy, doły  i t. d.''^) 


i sialc, ni to ni owo. Dal. To.uconuii Cionapb HcillKopycCKaK} iinUKii. pod wyra- 
zem mmi,  Tamż.c Maxo.n» ii Moxo.n.. 

**) W jc7,ykach indo-curopcjskich samogłoski a, /, //, są główne. Srjcdi <? a / 
Iczi <*, srjedź a :» « pak o. Jakób Buk. Zynki nasze ryczjc. w. C. T. M, S. 7.a rok 
1849—50 s.  1 64. 

*-) Cacha w 01kus/,u znaczyło (r. 1569) chodniki, zwano je tak/.e czncha. 
Czach, czacht. wedluj; Lindego szacht dól górniczy, szyb. 7^abccki. Slawnik 
górniczy r, l868 s. 25. 40. W Rossyjskim llluXTa =s szyb, u Czechów szach ta, 
zmrsk, pawunk; u Slowińców sza eh ta, jama, banc. Linde. Słownik pod wyra- 
zem szyb. Słowianie za czasów Chrystusa wyrabiali iclazo m' górach Noriku: w gó- 
rach Ilartzn tak/e wczcinićj od Saksonów wyrabiali metale i nawet pod panowaniem 
nicmicckiem robotnicy slowiańbcy pracowali w kopalniach, zatem nic dziwnego, że 
Niemcy przyswoili snliie wyrazy słowiańskie, a nic mogąc wymówić d/.wicku rz, 
zamiast czach, mówią szacht, pod<ibnie jak wymawiają Czesi, Rossyanie, 
Slowińcy, 

*^) Rykaczcwski. Słownik jez)ka polskiego; u Lindego wyrazu tego nic ma. 
Wyraz czahary w południowej Polsce i na Rusi poludniowićj od Wołyńskiego 
polesia, dobrze wiadomy i jednakowo przez Polaków i Rusinów wymawiany. Pod 
czaliatami sz^izcgólnic pojmują młodo dębowe krzaki karłowato rosnące na suchych 
miejscach, ale wyrazu tego nie stosują nigily do miejscowości podmokłych, porosłych 
lożą, wier/lią, osiką, sosną, jodłą. O czaharub na ukiaińskich stcpacli wzmiankuje 
W. Pol.   Ol)ra/.y z życia i natury T. I. s.  26H. 

*') W rtkopiŚmic XV w. klasztoru Trzcmcszeńskicgo, zachowanym w biblio- 
tece Uniwcrs)tau Grcfswaldskiego,  znajdują  si^*,  o;jłoszonc  przez Dr. Cołlitz, pol- 


SO    — 

Według przyjetój przez nas metody badań, etymologia moJte 
służyć dla objaśnienia nazw miejscowych wtedy tylko, kiedy 
wynik jój zgadza sie z charakterem miejscowości. Zwracamy 
więc do po/nani;i okolicy pierwotnie przez Czechł^w zamii^ 
szkałAj. 

Według najdawniejszych podań, przewódzca łudu Czech za- 
trzyma! się u wzgórza (Rzip), na urodzajnej ziemi, porosłej lasem. 
Pod tern wzgór/em Czech zbudował sobie dwór nazwany Kleńee, 
niby od imienia syna jego Kleń. Ludzie z czeladzi Czeclia trze- 
bili lasy, wyorali pola. Za panowania następcy Czecha Kroka. 
brat ostatniego Botak znalazł rudę żelazna, a dwaj synowie Roh- 
slawa Gijcha i Damaslaw odkryli piasek złoty w wodzie. Nieco 
później za panowania Libuszy, Druhan i Chobol synowie Bory- 
sława, znaleźli srebro, a inni znajdywali żyły złota i srebra 
w ogromnej ilości. Metalów było po dostatek: poczęto bić pie- 
niądze, kuć łelazem wozy, wyrabiać różne narzędzia rolnicze 
r gospodarskie. Ale złota znajdywano coraz więcej, tak że jeśli 
dać wiarę podaniu, jednemu biedakowi udało sie znaleźć samo* 
rodek złota grubości ręki. a wysokości człowieka. I znowu mno- 
dzy Czechowie opuściwszy dziedziczne role, siedlili' się „po do- 
łach", wydobywali złoto i wzbogacali się, książęta zaś gromadzili 
ogromne skarby. Aż nareszcie zdarzył się w r. 948 głód, który 
ksiaże Bolesław przypisywał dopuszczeniu bożemu, ale lopotowie 
i starsi z władyków, zebrani na Wyszehradzie oświadczyli, że 
głód łakomstwu księcia, a nie sprawie Bożój przypisać wypada, 
albowiem na rozkaz książęcy, lud opuściwszy dziedziny rolne 
przesiedlony został ,,w srebrne i złote doły '* Rozkazał więc 
książę, aby rudokopy i ryżowniki, wszyscy „hornii a dołowe 
dilniki", zaprzestawszy swego zajęcia, wróciliby do pługa. ^Od, 


slcic glos»y, munowicte, (nt. lyoitacunas cracby saccrtloŁio respeKlt. 
Po tego Collil/ tUjc objliAnicnli*: Cf.^cUy lucunnc ist citi iti dcm bctjli;;..*n Polnlstli 
yfcni^ ^cbrAuchltchcT Wort, iiulcss lic^t der Stamm Ortsnainco Mne Cutdiuiki tu 
GruDdc. Ltcunofl ist rtchlig f{<rtvscn. Jagict. Archi- fur S1avischc Philologle, toku 
l«8o T. IV -, 86.  87. 


8i   — 

tego czasu ziemia czeska „poczęła ne chlebem sititi''.**) Śpiewy 
alcie z dawnych wieków także rozpowiadają o obfitości w rze- 
ttch złota i śrubra, o czem wiemy nawet z dokumentów. WogóItJ 
w X wieku kupczenie drogimi metalami w Czechach było tak 
zwyczajne* te według Nestora, ładunki srebra z Czech przewo- 
żono jut w n 969 do Bółgaryi nad dolnym Dunajem.***) 

Niema wiec powodu niewierzyć podaniu narodowemu, że 
przed X. w. dawno już w Czechach trudniono się w obszernycli 
rozmiarach wydobywaniem metalów, dla czego osady zakładane 
były, według kronikarzy ,.w dołach", które, jak objaśniliśmy wy- 
tój, zwały się czachy. Ludzie zamieszkali w czachach, zwyczajem 
alowiańAkim. zwali się Czachami, podobnie jak na lechach — Lc- 
chami, w horach — Hercami, w norach — Norcami, na nizi- 
nach — Niiycami, na łużach — Lużycami i L d. Nazwa ta 
słu^c pierwotnie jednej tylko ziemi czeskiój, była nazwą topo- 
graficzruŁ, zupełnie tak jak i nazwa bąsiednich z Czachami Lu- 
lnów, od łuki, łąki pochodząca. Z biegiem czasu, gdy obfitość 
3ta i srebra ściągnęła massę ludności do osad w czachach, gdy 
ctale dały książętom prażskim środki do wyniesienia się nad 
innych książąt, a rozgłos o ich bogactwie i potędze rozszedł się 
po iwiecie, nazwa Czechów stała się ogólna dla wszystkich ludów 
w kctiowinie czeskiej zamieszkałych. Czech zyskał synonim gór- 
łika ryjącego się w norach i dla tego w świecie mówiono: 
ch — Noreć.*') 
Z nazwy topograficznej  czachy  wytworzyła się nazwa oso- 


**)   Hfłjclc z Libocfjri.   Kronika Cicsk^ wyil,  1541  list 79. 
•'»;   H.rlowiki.  Mon. Pol. |, U>9 

'  '   W .Idwnc  c/a»y lubiono  puezywuć  luity nazwUkami  £wicrf,at, stosuwnk* 

cnia  o  chnraklerzc  Itiilti.   Cndobny  lapisek a XI[  w.,  cnajilujaćy  ti{ 

:  •tiUlu^j w K.irlowicach  pod tylutem   nOkrtiii  narridibw  u ja^cy* 

wyliPAii; Frjg jesl' Uw, Alaiiiaum orci. Stitakinin  wcpr*, Towr- 

.  Kuitii wydia, Litwin tui, Bti^ańn byk. Wluch kotka, Smbin  wlk, Węgiin 

■  »WMkn, 'U'M. »u|n;Ub ii*!....   H S«;iłiiTjyka, SUr. Slow.  T  U PrA.ilohy 

-^  *« 733*   llopcut* =3 muAŁcU tatrcolai norciik» gatunek iiAa.   LmJe. Słownik. 

»  «yrmi£m Nut<t.   W  Kouyi x\vicu.uko to <wic it^ Chor^uk 

lim U O 


—   82 

bowa: Cxach i Czerh. a z nif^j powstały: imie Czaslaw i Czeslanr, 
nazwy osad: Czacho w, Czechów, Czachowo. Czechowo, Czacho* 
wice, Czechowice i t. d., nazwy rodowe: Czachowskich , Czachur- 
skich, Czechowskich, Czechowic/ów i t. d. Ale takie nazwy osad 
jak Czachulec, Czechel, Czahor, Czahury oczywiście są topogra- 
ficzne, wzięte wprost od miejscowości odpowiadając^ znaczeniu 
czach. *^) Mniemamy więc, >.e doły górnicze. — czachy udzieliły 
swój nazwy nie tylko osadom, ale i ludziom w nich zamieszkałym^ 

g) Moraw ian ie. 
Ludność słowiańska na porzeczach Morawy i Dyi za czasów 
rzymskich słynąca pod nazwa Markomanów/) zawdzięczając 
położeniu swój ziemi miedzy >2|^rzbietami Karpatów. Sudetów 
i Hwozdu czeskiego, unikła przebiegu różnych łupie^.ników. w dru- 
giej połowie V i początku VI w. uwijających sie po nad Dunajem. 
Ustroń otoczona odwiecznymi lasami od północy, wschodu i po- 
ludnia-wschodu, dozwalała mieszkańcom zwrócić wszystkie siły 
na obronę otwartej od zachodu granicy po nad rzekami Dyja 
i dolna Morawa. Mając na północ i wschód pobratymcze ludy 
czeskie i ślazkie. na południe wschód, za Jaworzynami. .Słowa- 
ków. Morawianie musieli mieć się na baczno^^ci od południa, ze 
strony Dunaju, nad brzegami którego od upadku państwa rzym- 
skiego (476') wałęsały się łupieżnicze tłumy. Rozprawy orehie 
w końcu V i w VI w. Merulów, Ootów, Longobardów, Gepidów. 
Awarów nie dotknęły Morawianów i zapewno z lego powodu 
dzieje o nich milczą. W VII wieku nazwa ich wzmiankuje się 
w kronice aleksandryjskiej około r. 628 w zepsutej formie „Mar- 
comali**,*)  potem u geografa  raweńskiego  (r.  6go)  „Marca- 


*")   Według Dnia (CsJiouaplO C<4chnica Linuryis vt11oM, pinlon itt{towy, 
w fiołach  cr,c!»kicli  (c£ach»cbi  znajduje  4ic i.i rttMitiił*  Mnźc  kio  zechce fipruw<i/ti 
no  miejscu. 

M  Sic/icgOIowo k«. I. § 8. III. 

')   Chr.  ra«ch.ilc I s. 60.  fTcrm;inoritni iiA(ionc« c( coloniao V suDt. :  t| Mai* 
comah, 2| V;ictliili, 3) Qu»tlri. 4) Vi!H«li, 5) itcrmoełi. 


tom koniec.  A jednalc  nie  ulega  wątpliwoAci,  ^ 

og4ilnogo  powńtania  Słowian  \yoń wodx^  Sama (r, 6^7) 

ciw Awarom. któr/.y uiwicrdziws/y się w polovvie VI wieku 

nad Dunajem* Słowian  uciskali.  Morawianie wspólnie z innymi 

pobratynurami  do  boju  stawali.   W boju  trwającym  lat  kilka, 

lów na króla wyni»?Niony został Samo, który zapewno był 

1 Kr. ['.m MoTawianów,  ale d/ieje o tcm milc-za i coby się. i Mo- 

r i.t ;..T. .tfl ^» ,łM,  pu  ro/.padnicciu  się  wielkiego  państwa Sama 

^ach  wzmianki  nie  znajdujemy.  Tylko z podań 

dobir);a}^ wicici o ksia2ctach« którzy nieprzerwanym ciągiem na 

Morawie panowali.   Podania przypominają,  że po śmierci Sama 

nad  Morawami  panował Ma.roth (Moimir?),*) a jego na- 

Swatosz,  napastowany w Pannonii przez  Awarów,  prze- 

liósl stolicę na północ  do Welihradu,  nad r. Morawą.   Po nim 

cały i»/<>rcg ksią/^t. którzy mętnie broniąc ojczyznę od wzdzierstw 

AwaróWi  nie pozwolili  tym  łupie>.nikf>m  przekroczyć  ich  sta- 

3Wtsk,  ważkim   pasem  po   lewym   brzegu  Dunaju  ciągną- 

ł*o zniszczrniu władztwa Awarów w Rakusach przez Ka- 
rola W. I r. 7Qr — tło3), w sąi>iedztwte Morawianów utwierdziły 
^i^  posterunki  niemieckie,  z  których  powoli  wyrosła  marka 


■)   Aimon. R;iVfn. rVc. ^O; cytdia wy/^j § 8.  13. ». M. 
*)  Jrarie ^tryjk<iwftUi (r. i%^f>) (łrjwlt, le „Monwcy od Morawy rzeki, albo 
MofftU kiUĄ^cta u no/wtnl.   Kronika wyd. r.  1844. T. t i.  1 11 

•)   Wcdlui;  podnh Swaio»a panował do r,  74'^» P" "'*" SAmomir  mtodsry  syn 

Bttralu KorulrnWUtrco.  w^ilccztiy w bojxch t AwoTiinii,  /a co 11:1 stolec wyniesiony 

>  Powaie  i  odtąd  księstwo  NitraAs''(ic  do  bcria  mo- 

II   is;iin*vr'r>il   or^^.cni   xniust£  Poliiiióif  do  pulĄL^cnia 

lur»  iimerć  pricisitkofW.iU  Jego  łamiftrom.   Po nim  syn  jego 

/yl  wtadic  ^r. 787),  rał;/nic  broni! ojc/yine  przeciw Awarom, 

;y się Ł  Karidem W„ do«wn|il Jej;o wojłkom pricz Jtiemic  niurawski^ 

.  ^.•^.\ wodf.) T<odoiika I Megltifrieda.  którzy na  póluocnyni bficegu Du 

;« Awafum djuaUlt.   Po Samoslawie  na>t^pil  Hormidor. a po nim Moi 

'irk. Dejmy dricwn)cb  naiuJów.  ibl d^ 

f. Bfiinn.  1H58 i Papanka.  Hirt.  Gent 

!•.■  tccicti.i*:  r   i7h<jL.   Kuilzlbyi^my  burdito  W)£>'silio  to  priyjąjt  : 
ir.ji.K  t<L'Ai)y'U kWiatlci.m'. do [iu>itiił odnosimy. 


—   84   — 

wschodnia, Oriens, przeciw Czechom i Morawianom-*) Gra- 
nicę tśj marki od Morawów możemy określić w na*>tcpny 
sposób. 

W X w. nad Dyja stały warowne grody morawskie Betów, 
Wranow, Znoim, Hradek, Strachotin, Podiwin i nad Morawa Brze- 
claw, mające przeprawy przez rzeki, a przy nich komory celne, 
z przedgrodami za rzeką, "^ co wskazuje, ie granica szła na południe 
od r. Dyi, aż do lasu Muore,**) teraz Mailberk. U wierzchowin 
Dyi granica morawska, według dziejopisów. szła na północ od 
grodu Rakusów^ który niby zostawał w ręku margrafów wscho- 
dnich/) ale znajdująca się w tym grodzie wielka kaplica, którą 
założył apostoł Metody pod wezwaniem Aw. Klemensa,'^) zdajo 
sie dostatecznie przemawiać za tem, że gród Rakusy, za czasów 
Metodego (863 — 885) należał do książąt morawskich, a nie do 
margrafów. Dalsze szczegóły o południowt^j granicy Morawów 
wyłożymy w ustępach o Słowakach i Rakusach, a tu zauwa- 
żymy, że między Czechami i Morawami granica szła po wierz- 
chołkach gór, od SIęzanów zaś dzieliły Morawian rzeki Pszczyna 
i Ostrowica wpadająca do Odry. 

Ciągłe czuwanie nad obroną granic przeciw Awarom w ciągu 
dwóch wieków z górą, wcześnie zniewoliło ludność nad Morawą 
i Dyja do zlania się pod władzą dziedzicznych książąt w jeden 
lud, puszczając w niepamięć dawne plemienne podziały. Z tój 
przyczyny, zapisując wypadki w kraju o*którym mówimy, dziejo- 
pisowie wzmiankowali jeden tylko lud. który w IX w. zwali Mo- 


*] Terminum regni Bojourionim in orieiite a re^e concessum c^ntr* Mafava* 
nos tcnucruni,   Ann, Fuld. nn, S84. 

^)   Irectek.   Slov. Prawo I, 23. 

") W Akcie fundacyi biskupstwa pruj-skiego r. (>73 „dcinde in ca p;irtc. quae 
mcridicm rcspicit, AtłdiU rcgiunc Morayiac UA<|tic ad lluymin, cui nomen cst Vag cl 
ad mcdinm s)lvani, cui nomen est Muore ut cjustiem mnntis cadem parochia tcndtt, 
qua B.iv;iTia limitatur.  U Kozmy. 

•)   IrecKck S. P. I,  13 i mapa do T. U. 

'*)   Stembera,   Zap. Slov. prziloby. 


-   85   - 

?,•') Morahensrs, '"'j Maravna/**) Marharii/^) Maroaro. '^j W po- 
mnikach &łosvianskich X w. Mopana, Mopas-iHue,") u Gre- 
ków Morawia, Wielka Morawia,'^ ale Niemcy jeszciie 
W Xl wieku przekręcali te nazwę na Marie run,**) Morahi/") 
a nawet Marcomanni.^^)  Że jednak Morawianie dzielili się nie- 

. gdy^ na osobne plemiona, jak było i u innych Słowian, po- 
świadcza lo wzmiankowana w nadaniu księcia Świętopełka ko- 
ściołowi Św. Piotra w Ołomuńcu r. 885—889 żupa ołmuniecka,**) 
a także zapisek geografa bawarskiego (około r. 890) o istnieniu 
U Morawianów  jedynastu  grodów.-*)   Późniejsze źródła dobtar- 

'Cnją wiadomo!%ci o Holasowicach w okolicy Opawy, a zatem 
części Morawy Ie5:ąc«j za górami Jesienickicmi , gdzie dot*jd 
istnieje grodziszcze nad r. Opawą (niem. Kreutzendorf)*") i o Lo- 
waticach na<l r. Dyja i dolną Morawą.'*) 


*')  EgiohartU annalirs. an. 832; BulU EogeniusiŁa H r. H34— 817 „Moruviae- 
ficbcn.  Rceota. N  3t. 

*•)   Ann. K«W. aii. 871,  $73. 

»*)  BuUa J»na VJII r. 879. Erben N. ąi. 

'•)   Geo;;iaf baw.Łr«ki — około r, 8i)o. 

**)   U IcróU AlfTcHa  I około r. <)oo. 

'•) W itywocic Konstaiilynii filuAt^fii. BicloWski M. P. t, 90. W lywa^ic 
M<iu«1qco> t-tni^-c 4. iix). łr.u.  Moptmu, a na s. 10& MopiiLiiiriK*. 

^   Wt]^dA^ Mopo^ta u KonsUntcgo Por6ro.   Błolow^ki M. P. I, 31. 

'•|   Thietmur  Mcr»cburK.  Clir.  6.  VI.  c,  Oo.   Jcicli  wiec   hi»kup  ini^Jfy- 

borttki Tictmar,  doskonale  jinajĄcy  kraj  klowtaAaki  luJ Laba i mowę kluwia^iiiki}, 

J  h«ixwc  Morawy w Maricrun.  lo ciii dziwnego.  xe  5t.\ro/ytni  wcjIc nie- 

X mowa  slowi^łńiki,  pisnli  ^Marcomani."*   A tymciascm niektórzy diicjo- 

puoYtr opicraj.'}C sie jctJynii' nu w/jni,tnknw;inej  nuzwie, dtita<l u1rAymu)>it ^v Marko- 

ittsoi b)U lutlcm memiccktm ^po^rantcjcnymi slruż;inii." 

>*)   AdAm. Brem.  Hist. Eccles. c. 66. 

*"| W nadaniu kokiolowi Nitrańskicrau r. Ii.»n6 król Stefan Św. prłypomintt, 
te Ksoicctni Icnnonicy net dictae ecclesiae uc populo, ustiur ex partibus Marcomanno- 
rom illuc conrtucnli, inservieb:»nt.   Erbcn.  Regesta I N. ii6 p. 37. 

*•)   Bocfck.   Codcx dipK Moraviac I, N. 70.   „Supa Olmulicc.** 

W) MutliArii baiwnt cWitates XI, a ż.c gu'ł«l byl cenlrcm iapy, ztad wnmi^ 
nilirna. i| Morawa d/,iclłla <\% tu II ^up^  plemion, ludów. 

W dufcnmcniach XIt i XIII w. provhicia Gulazici, Golosiłicunsis, Guksiaco, 
iinij.i.-,  dtcUictus  Holatzicensis , . .   Ireciek  Slov.  Prawo  I,  57.   Niedaleko   Olo- 
imuńu  dota'i  je«t  miasto  Hnle«£ow w dnkumuntacb  w/mUnkowany od roku 1275. 
Bnndl Knih* 314. 

••J   U  Lowatic^w,  moic  Luwcnticów  byl  gród,  kióry  Nicrocy  w XI wieku 


grodów moniwsklch najznakomitszym był Weiłlirad nad 
r Morawą, w którym według podania ksią?.e Swatos/ w pier- 
wszej połowie VIII w. stolice ustanowił. Ws/akże w starojty- 
tnych pomnikach nazwa Welibradu nie wzmiankuje się, Dóptf>ro 
w późniejszym czasie w pomnikach pisanych po słowiańsku, zja- 
wiła się nazwa Welibradu."*^) Sławny ten gród w dziejach IX 
w., stolica arcy biskupstwa słowiańskiego z grobem św. Mł^todego 
był sola w oku Niemcom, podczas najazdów których zburzonym 
został,***) tak źe śladu nie zostało i nawet niewiadome z pewno- 
ścią miejsce jego położenia. Wreszcie badacze utrzymują, ^.e 
gród ten leżał na ostrowiu r. Morawy, nie<3aleko teraźniejszego 
Welihradu.'^ Do starożytnych grodów jeszcze należały; Dewin 
na pograniczu od południa, wiadoma warownia w czasie najazdu 
Franków i Niemców w IX w.,*") prawdopodobnie leżał przy 
zbiegu rzek Swratki z Dyja: Olomuc (pol, Ołmuniec) w IX w. 
był centrem żupy Ołmunieckiej;***) Brno wzmiankuje sie w do- 
kumentach XI w. jako miasto (civitas)/") ale że nddawna był 
grodem żupy Brneńskiej to nie ulega wątpliwości.  Mocne polo- 


(r, loUi) nazywali Laocnienburg, chociaż grud leii i,\ iii7.ciy«,nvv.i J. iujLiiiaw. 
Brzediiw, tcrflz towic sic Briccslaw, po ntcm. Lun<U*nl>nrg. Irecłck SL Pt I, 5y. 
^) W IcgemUic crcslciej »> śiv. WacUwir t KFIT w. potbatl^it.i>. w^mtun- 
kuje siif, is Usiane Boijtywo) i jc(;o bogi^boinA knc/nti iw, l.udmih „» tom m£*<1ó 
jcito Vclclirad sio we. tu jeilo inoi.^V)k£bo arcibis)cup»lwi stolce tk sUv-i bieic. 
V kofttcle s. Vitd, o(5 bL-^etiibo ;ircibibkup;i MelhuJia, oba sv«t^v kr4$t jitU prljal^u" 
Z (£j legendy, jak ciomyilsją sie, Dallmil pocterpni^l wUdntnD^ o WclibroUAic. 
gdy śpiewał \i, 314) o ochr^cucniu Bon^ywDJa ^ot Mclbodcjc arcibUkupo vetchinił»- 
keho."   Kronika D.ilimila wyd. r.  18,3 5. S4-   Re«ta  ob.  Brandla Kniba liJ. 

3«)   An. SQt) Baioarii terminos MAraiinnim iter.ilo iiilr.inirs Zucn<liLaliluHi puc- 
runi, tilium aniiqui ducis Zwcuiobulchi, suatnque populum dc ctc«iia1o civiUŁis. in q-io 
iuduai morubanlnr. cńpuciunC, ip»axnquc  civitatcmtgBi  iucceU 
atc^ue in finem patriac suac pco miscricordia secum abdu^eruni.   Ann. t'' ■ 
*')   Ireczek.   Slov. Prawu 1. 63 doklttilni^i,   Br;mdt  Knlbn  13: 
'^*)   Civtlas i|uac  lingua gcntis  dltus Dovitia i. c  pnclla  dicttut.  .\iiii   1 uii, 
an. 864. Magdeburg nud I.:iV>^ u SlowiAnuw cwiil sii* Uk>.< OewiitenK N:i Morawacb 
Maidburg, Icru/.nicjsze lJeviCc ju/ypumtttu ^tututylny Dewin. UtaAdi. Klliba tjb, 3{L 
**)   Anno <J85 — 889 Supa Oloinulicc.   BoctcK Codu I, N. Ji.\ 
*<•)   Anno  1052  Btno  su|vin  1  nMnntn cl 2 bovcv   Aitłin u^h OyflM Mo- 
ravłłie  Bruna. 


-  8r 

ienie te^o ^rodu r\a<\ /Uiegiom r/ck Swratki i Switawy wcze^nic 
poilniusło go na siopił^ń warowni. Prawdopodobni!*. 4e pod Brnom 
mohia roitiimieć wxmiankowany privz Ptolf^meusa w II w. grad 
Ebuninum. Inne grody w/mlankowAne wyił-j: Bi«tow, Wranow. 
Znoim. llrid^^k. Slrarhotin jako pojtfranicynt* warownio od Awa- 
rów i Niemrów sił;gaj«j swym początkiem bardzo odległych cza* 
sAw, a chociii>. w pomnikach IX i X w. nazw ich nie znajdu- 
jemy, samo poło:?.enił' strate^czne i późni#^jsze wiadomo-^ci po- 
świadczają« ie ^rody te nale^ły do najdawniejszych osad. 

Wp w/glft<!/ił* narodowości Morawianów zwyczajnie z<-dici:ano 
do czftcho- ^i^o\\ ackifK^i) działu Słowiańszczyzny północno - zacho- 
dni^, ale w bie^.^cym wieku r/ucono podejrzenie na pochodzenie 
tftrainiej-saińj ludności morawskiej od dawnych Morawianów. Zwa- 
ijłc, le najdawniejsze knięgi siowiai^skie tlómaczone były przez 
"SS. Cyryła i Metcłdttfo dla Morawnanów, że jfzyk tych ksiąg 
więc^ ma związku ze staro - hół^^arskim. albo ze staro - słowiań- 
skim (chorutańskim) jeżykiem, ani>.eli z mową czesko - słoweń- 
ską,") badacze mniemali, że mowa dawnych Morawianów mu- 
siała byC różną od terainiejszc'*j morawskiej. Niektórzy wpadli 
na domysł, te dawni<^j ludno.4ł^ słowiańsko - illyryjska (chorutań- 
ska. słowińska) nie o|^raniczała się Pannonią, lecz sięgała na 
pótnoc od Dunaju. Pe Morawianie we względzie plemiennym 
należeli do działu Słowian pannońskich (Słowińców) i że z tego 
fjowodu  tłómaczone  dla Morawianów  w IX w. księgi  religijne 


W M 


;  m  tiłcJUcym  wieku,  HXUeK61nie  po  wydaniu  prxr7  Kii1^JLlowic;:a 

i»2ł jtomników cyryUkich pnJ lynilem: loamrb FjjCAp^i Cojirapcidtt. 

^-  ich lic«bir Senfnrityk ulTiymywaH, łc tl6macacDłc pisma łwiclego prtct 

Me1t><1ego  ttokonjtic  jtni»l;i1o  w  jcxyUn  &taro-botKarskim  („Roikwcl  *low. 

•ff I^ulhar»ku.*' t.ik:r ..r<<.;.)>..r st;»riul.iwanxkcho pr«krat1u pisma iw." w lUicIc: 

I   i*'f<^ł. -I',  iiwiiy Slowinicc Kopyuc |mcm. ICopiLit)  'lowod/iil,  ic 

tlttniucrruir  spis.ine  hylo  w  jcfyku  churutnAskini  i. j. slowiiwkim 

lanits  p. IX, XXXIII, sri|u.  UkŁc:  w Frolc^uincnj  hi^loiica,  pney 

In  Kwangchi  Rejimkić)  t  w innych  pracach^   PiUnićj  Młkloilcx  podobni- 

li U kaicgi stowloA&kie * paunońskićj mowie spisane tostAly  AUslovcnUcłic 

tlflirc m Paudłgmen.  Wicn  187^. 


—   88   — 

spisane zostały w je^yku pannońskim.^-) Dla objaśnienia zaś jakim 
sposobem dawna mowa morawska mogła przerodzić sie w tera- 
źniejszą wcale różną od poprzedniej, badacze twierdzili, te po 
zburzeniu państwa Wielkiśj Morawy przez Madiarów (r. go6i. 
uprowadzeniu do niewoli kobiet i dzieci, ludność morawska 
zmniejszyła się, na opuszczonycłi miejscacli siedlili się Czectiowie, 
kraj czechizował się mocnićj po granicy z Czecłiami, słabiej ku 
granicy węgierskiej, a ze zmieszania Czecliów ze Słowińcami 
wytworzyła sie powoli osobna grupa etnograficzna: teraźniejsi 
Sloweny (Słowaki). Hypoteza ta jednak nie znalazła zwolen- 
ników i na podniesienie jćj do jakiegobądź znaczenia w nauce 
niema widoków. 

Inni dziejopisowie. zważając na istniejącą obecnie różnicę 
mowy w Morawacti , tłómaczy li to w rozmaity sposób. Jedni 
mniemali, że pierwotne osiedlenie kraju szło od północy z Czecłi. 
od wscliodu z Cłirobacyi i że dla tego ludność po granicy z Cze- 
chami używa czeskiej mowy, a we wschodnićj części kraju sło- 
wackiej, ślady zaś takiego napływu ludności badacze upatrują 
we Wlachach, Lachach bytujących w okolicy Prerowa, w Hra- 
disztskim okręgu. "•"*) Inni znowu skłaniają się do rayśli^ Że 
Morawy w starożytności zasiedlone były ludem słowackim i że 
po zburzeniu państwa morawskiego (r. 906), Czechowie siedlac 
się w opuszczonym kraju, czechizownli Morawy, dawna ludność 
słowacka przybierała charakter plemienny czeski, ztąd i mowa 
czeska rozszerzyła się mocnićj w Morawach, słabiej w Słowa- 
czyźnie.**) 


^*) Dumler. Excurs iibirr die Nationalitat óct Alten Mnlircn, in ArcfaW Tur 
Kamic Oiter-Gcsch Quc11en B. Xrn 1854 s. IO0— 178: nnucl, (ieschichtc dct 
Sl>-ivcnapo2ilt.-1 Kyrill untl Mcthod, s. 133 nul. 4, Nareszcie MiklotiicA Iwicrdu. KcL 
bin hamlich jc/.t iler Ansicht, «]as& der 6loventschc Votk«$urnm nicht nur >uf dera 
rcchlcn, stnidrrn auch auf deni linlcen ufcr dtr Tł-tmo «■- hmr- Mi^l.iMiiistlif l'oi- 
tnrnichre In Paradigmen.   Kinleitung s. Ul 

=**)  Dndik.   Mahrcns Atlgeim-ine (leschithu i.  iSUu T. T. s.  »;. 

**)  Gfoi Konst.   Mopuuifl ii Ma.u.npu.   :i. 104. 


^in^ 


-   89   - 

Dla objaśaienia sprawy, o której r/ecz idzie, przytaczamy 
wypadki dziejowe. 

Przodkowie teraźniejszych Morawianów i Słowaków u sta- 
rożytnych Markomani i ICwady, we wszystkich potrzebach prze- 
ciw Rzymianom wystepywali razem. Dzieje II, III i IV wieku 
napełnione są wiadomościami o wielokrotnych wyprawach Rzy- 
mianów przeciw Markomanom i Kwadom, którzy chociaż mieli 
osobnych wodzów (królików), całe wieki jednak trzymali sie 
ra/em i wspólnie ojczyznę bronili. W V w. nazwa K wadów 
znikła, a na ich ziemiach okazali .się Gepidy. którzy razem z Mo- 
rawianami stali pod chorąjĘTwiami Atyli, dzieje zaś niedostarczają 
iadnt^j w/mianki o jakiembadź nieprzyjaznem zajAciu miedzy Ge- 
pidami a Morawianami, gdy tymczasem względem innoplcmień- 
ców Longobardów i Awarów Morawianie i Gepidy stawili się po 
meprzyjaciel.(«ku. Póini^j, po rozbiciu Gepidów przez Longobar- 
dów z A warami (r. 567), Morawianie pod wodzą Sama (r. 627) 
wspólnie z innymi Słowianami bili Awarów, w VIII w. wydarli 
im krainę Wag (Poważę) i odtąd ze Słowakami trzymali się 
nuem jak bracia, aż do upadku państwa morawskiego (r. 906). 
Tymczasłjm Czesi, trzymając się oddzielnie od MorawianóvV, wcho- 
dzili przfjciw nim w stosunki z Niemcami, a chociaż zniewoleni 
byli na kilkanaście lal przyłączyć sie do związku morawskiego. 
po imierci jednak księcia Świętopełka, wnet od związku odpadli 
(r. 895)* Po zburzeniu zaś państwa morawskiego Czesi opano- 
wali częW- posiadłości morawskich. Wreszcie los Morawów i Sło- 
waków niepewny w dziejach aż do przyłączenia ich do Polski 
przez Bolesława Chr. r. Q9Q.'"^) 

Przytoczone wiadomości wskazują, że Morawianie i Słowacy 
tysiąc lat trzymając się razem, byli jednym ludem, różnym nieco 
wft względzie plemiennym od Czechów i innych sąsiednich Sło- 
wian, ale ie należeli do działu Słowiańszczyzny północno - zacho- 
ilnirj,  a nie  do  działu  Słowiańszczyzny  południowo -zachodnit^j. 


Icwd.  Vo\. w, St. U, VII, 7. 


—   90   — 

poświacf czają to cechy ich mowy, a pr/eclewszystkiem osif 
I»^chicki. nie 7narty południowym i wnchodnim Słowianom O ile 
Morawianie i Sluwacy ru/ni!i sie mową od C/echiAv i SłowiiSców, 
podczas apostolstwa śś. Cyryla i Metodego, niepodobno dziś od* 
gadna<^, ale nie ulega wątpliwości, ze ró^.nica mowy była wtedy 
bardzo małą i nie przeszkadzała wszystkim Słowianom zachodnim 
ro/iimieć naukę me>ów świętych, jak równie nie ulej^a watpli-